EU mist gezag in vredesproces ACE YES Yrrah: tekenaar van cynisme PZC 2] Supermarkten vechten tegen benzinepompen en horeca Prikkeldraad prikkelt nooit 1 LP \'iini r\ Secretaresse was twee uur lang speelbal Rostelli Peres opinie Europa komt niet verder dan toezeggen economische steun DINSDAG 5 MAART 1996 van onze correspondente in Brussel Aly Knol De vijftien lidstaten van de Europese Unie zijn zo mo gelijk nog machtelozer dan an dere landen om het tij van isla mitische terreuraanslagen in Israël te helpen keren. Daarvan is men zich in Brussel en de af zonderlijke hoofdsteden heel goed bewust. Aan verklaringen van 'onvoorwaardelijke steun' aan het vredesproces ontbreekt het niet en in dit geval zijn die ook nog eens unaniem. Maar de EU heeft niet genoeg gezag in het Midden-Oosten. Behalve Is raël en de Palestijnse leider Yasser Arafat heeft de EU, in te genstelling tot de Verenigde Staten, (nog) te weinig andere partners op wie politiek een be roep kan worden gedaan om dat proces niet helemaal te laten stranden. Het blijft voorlopig bij roepen in de woestijn. Europa rest hetgeen waarin het al vaak beter bleek dan anderen: het verlenen van economische steun. Daarvoor is al ruim een miljard gulden toegezegd, ge deeltelijk als subsidie, gedeelte lijk als leningen van de Europese Investeringsbank (EIB). Maar die steun vindt, tot veler frustra tie in Brussel, tot nu toe geen of nauwelijks afeet. Hefboom De Europese Unie spreekt op het gebied van de buitenlandse poli tiek nog lang niet met één stem. maar halverwege vorig jaar werd voor het specifieke geval van het vredesproces in het Midden- Oosten wel degelijk besloten tot een werkelijk gemeenschappe lijk optreden. Bij die gelegen heid werd ook ruim 20 miljoen gulden uit de Europese midde len beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van en het inter nationale toezicht op de Pale stijnse verkiezingen. In oktober vorig jaar volgde het besluit om met de Palestijnse Autoriteit, zoals kort tevoren met Israël was gebeurd, een as sociatieovereenkomst te slui ten. Daarmee wordt de Palestij- nen onder meer wederzijdse handelsconcessies en economi sche samenwerking met Europa in het vooruitzicht gesteld. Eerder al zegde de EU de Pale- stijnen tot eind 1998 de subsidies en zeer voordelige EIB-leningen van ruim een miljard toe. Eigen lijk vormen die ook de enige ech te hefboom die Europa heeft om het vredesproces meer dan theo retisch te steunen. De bedoeling van die steun is de Palestijnse Autoriteit in staat te stellen de economische ellende onder de bevolking te verminderen en zo één van de voedingsbodems voor het extremisme weg te ne men. Grenzen Al langere tijd klagen diploma ten in Brussel dat veel van de hulp aan met name de islamiti sche landen stuk loopt op een gebrek aan zinvolle projecten. De voornemens zijn prijzens waardig en soms gaat er zelfs een psychologisch effect uit van 'het opknappen van weer een groen- tenstalletje of het uitdiepen van nog een haventje' in het Middel- landse-Zeegebied, zoals eens cy nisch in Brusselse kring werd opgemerkt. Vooral in de Noord- Afrikaanse landen kan dat een teken voor de jongere generaties zijn, dat er toekomst zit in hun eigen staat en zij 'dus' niet hoe ven te migreren, hetgeen indi rect Europa weer van pas zou ko men. Voor de Palestijnse Autoriteit en Israël hangt er in verband met de terreurbestrijding op korte termijn veel meer van af. Maar ook hier stuit het goedwil lende Europa op de grenzen van de mogelijkheden. Met de Euro pese subsidiegelden uit de alge mene pot kan men de voorwaar den scheppen voor een eigen Pa lestijnse industrie, in de vorm van bijvoorbeeld wegenaanleg of de uitbreiding van de haven van Gaza. waaraan Nederland op ruime schaal wil bijdragen. Het zijn allemaal zaken van de lange adem en zodra het gaat om het loskrijgen van de EIB-lenin gen is ook nog eens een goed in vesteringsklimaat nodig. Dat laatste wordt door de aan houdende bommencampagne bepaald niet gestimuleerd. De EIB wil best leningen verstrek ken. maar er moet wel een ge rede kans bestaan dat het geld op een gegeven moment weer wordt terugbetaald. Zolang er zelfmoordenaars met bommen op hun lichamen rondlopen, ont staat een dergelijk klimaat niet en zolang een dergelijk klimaat niet bestaat, blijven er zelfmoor denaars met bommen rondlo pen en komen er geen leningen. En dus is ook de Europese Unie niet in staat deze vicieuze cirkel te doorbreken. Palestijnse meisjes gaven giste ren onder de leus 'Geweld Nee, Vrede, ja' gehoor aan Arafats oproep om te demonstreren te gen de aanslagen in Israel. Maar zolang de bommen ontploffen blijft het klimaat ongeschikt om Europa's kracht te ontplooi en: economische steun aan de Palestijnen. foto Ahmed Jadallah/RTR door Erik Huisman De zaterdag overleden teke naar Harry Lammertink (pseudoniem Yrrah) ontpopte zich als een cynicus. ..Ik verdiep me in de slechtheid in de scha duwzijde van de mens en die breng ik in kaart", zei hij in 1981. Er kwam toen een verza melbundel uit bij zijn 25-jarig jubileum als striptekenaar. Zijn werk ging over onder meer oorlog, onrecht, wanhoop, man vrouwverhoudingen en huwe lijksleed. Lammertink debuteerde met zijn cartoons in 1955 in Het Pa rool. Dat was het begin van een professionele carrière. Tot drie jaar geleden verscheen weke lijks een prent in Vrij Nederland. Door ziekte kon hij dat niet meer opbrengen. Ook publiceerde hij in Die Zeit, Frankfurter Allge- meine. Playboy, Lui, Punch en Esquire. Tekenen was voor de in Apel doorn geboren tekenaar een noodzaak. Lammertink leed aan astma. Door tekenen kon hij die 'beperking' omzeilen. „Dan ga je een andere manier zoeken om te tonen wat je in huis hebt", zei hij in een interview in de Volks krant. Het ziek thuis zijn gaf hem gelegenheid na te denken over de manier waarop mensen met elkaar omgaan. „Daardoor heb ik de wreedheid van kinde ren al snel onderkend en ik ben ze gaan haten". Veel mensen zagen in hem een sadist. Bij Lammertink viel er nooit 'zomaar' een dode. Altijd was er een guillotine, galg. vuur peloton of andere gewelddadige oorzaak. Zijn personages riepen zelden een positief beeld op. Ze deden 'foute' dingen en zagen er medailles poseerde op de resten van een kapotgeschoten stad. Sadisme en hardheid waren voor Lammertink een vorm van protest. In zijn hart was hij paci fist. Hij kon in een van een buur man gekregen padvinderspak uren op de schommel zitten. „Ik Harry Lammertink 1932-1996 pompeus, dom en hoekig uit. Daarbij figureerden zijn karak ters vaak in decors van angst aanjagende, buiten menselijke proportie staande bouwwerken. Zo liet hij op een tekening een la ge militair een trotse generaal fotograferen die met de borst vol droomde ervan als vredelieven de padvinder de wereld te be stormen en haar te verbeteren". De inval van de Duitsers ervoer hij eerst, door het contrast met het ouderwetse Nederlandse le ger, als de 'flitsende entree van de nieuwe orde'. „Later ben ik door Margriet Hunfeld De hypnotiseur Rasti Rostelli is in Midden- Nederland in verschillende theaters niet meer welkom. Aanleiding is zijn optreden vorige week in Zeist, waar de 23-jarige Muriel Moone ziek en ontredderd wakker werd na een twee uur du rend 'optreden' onder hyp nose. Ze wil met met Rostel li niets meer te maken heb ben. Of ze gestoord was, vroeg haar familie. En of ze het als jeblieft nooit meer wilde doen. Muriël kan er inmid dels om glimlachen. Maar vorige week was dat wel even anders. Uit nieuwsgie righeid, maar ook omdat ze al jaren van het roken af wil, bezocht ze de show van hyp notiseur Rasti Rostelli in het Zeister theater Figi. Muriël had de hypnotiseur wel eens op tv gezien en vroeg zich toen af waarom mensen aan zo'n program ma meewerken en vooral of het echt is wat er gebeurt. „Het paranormale interes seert me." Ook haar vriend, de 28-jarige Ed van der Vliet, was nieuwsgierig. Samen trokken ze de stoute, schoe nen aan. Rostelli vroeg die avond wie er wilde afvallen, stoppen met roken en beter presteren op zijn werk. „Nou dat willen we allemaal", ver klaart Muriël. „Ik dus ook". De inwoonster van Zeist, in het dagelijks leven secreta resse. stapte het podium op. Samen met tachtig anderen. Al snel raakte ze de controle over haar lichaam volledig kwijt. Sterker nog, na de aanwijzïngén van Rostelli - ontspannen, rechtop staan, op één toneellamp focussen en aandachtig luisteren naar zijn repeterende stem - was Muriël de eerste die na twaalf minuten slap voor over begon te hangen Als eerste ook kreeg ze de op dracht een citroen op te eten. „Het smaakte naar si naasappel". vertelt, ze nu. „maar ik wist dat het een ci troen was. Iets in me zei dat het raar was. maar ik kon me er niet tegen verzetten" Muriël bleef twee uur lang gehypnotiseerd voorover hangen op het podium Toen ze wakker schrok, was ze misselijk. Rostelli liep snel op haar toe, blies in haar ge zicht en droeg haar op om buiten bij te komen. Vanaf dat moment raakte Muriel in paniek. „Opeens besefte ik dat iemand zo maar met me kon doen en la ten wat 'ie wilde. Dat ik geen controle meer over mezelf had. Dat die hypnotiseur mijn totale denkvermogen en zintuigen had uitgescha keld". Enige dagen na haar Rostelli- ervaring is de paniek ver dwenen. maar prettig voelt ze zich nog niet. „Die hele nacht ben ik misselijk geble ven en het weekend erna doodmoe. Ik heb de afgelo pen dagen gewerkt met een slap, lusteloos gevoel. Alsof ik niet mezelf was. En dat is niks voor mij. want ik ben normaal gesproken energiek en zelfstandig". „Ik snap niet dat deze hyp notiseur dit zomaar allemaal met je mag doen. Hij heeft je toestemming toch niet. Ik had er tenminste niet om ge vraagd dat 'ie steeds langer en gekker met me aan de slag ging. Ik wilde alleen van het roken af en veronderstel de dat hij daar een kwartier voor nodig zou hebben. Nou heeft hij twee uur lang véél vreemde dingen gedaan, maar dat dus niet. Ik hoop die stem nooit meer te ho ren". Ze steekt haar derde sigaret op en vraagt zich af of Rostelli zelf weet hoe hyp nose voelt. „Je zou denken van niet want dan was hij wel wat magerder". Muriël wil vooral kwijt dat mensen zich niet, zoals zij, 'zomaar' even laten hypno tiseren. En dat het al hele maal niet iets is wat je voor de lol doet. „Maar wil je het toch, zorg dan altijd datje ie mand bij je hebt die nuchter blijft. En die je na afloop op vangt en met je praat". Muriël was na haar hypnose te ziek en te zeer in de war om zelf naar huis te gaan. Haar vriend bracht haar thuis. Van Rasti Rostelli was geen spoor meer te beken nen; die was achter de scher men zijn zaken aan het rege len voor de volgende tv- show. De consument kiest voor snelheid en ge mak, zeker bij het bood schappen doen in de su permarkt. Dat betekent enerzijds dat er langere openingstijden moeten komen, anderzijds dat de ivinkels efficiënter moeten worden. De su permarktketens spelen in op die wensen, want de concurrentie zit niet stil. Op de vakbeurs Ro- ka '96 werd vorige week in Utrecht een tipje vati de sluier opgelicht: de supermarkt anno 2000. door Koert Bouwman Voor de supermarkten zijn de horeca en de benzine pompen de grootste bedreigin gen op de korte termijn. Als de supermarkten geen tegenoffen sief beginnen, met nieuwe ideeën en nieuwe winkeltypes, dan zullen ze een deel van de markt verliezen. Hans Groot, hoofd commerciële zaken van Karsten Groothandel uit Blokker; „Benzinepompen zullen zich onder de nieuwe wet geving ontwikkelen tot kleine supermarkten, waar je tot 's avonds laat terecht kunt. Daar naast zorgen fastfood-restau- rants, snackbars, afhaal-Chine- zen en bezorgpizzeria's er voor dat de klant niet meer naar de supermarkt hoeft om bood schappen te doen". Om zich daartegen te wapenen worden nieuwe winkelformules bedacht, zoals een maaltijden- winkel/afhaalrestaurant in de supermarkt. Jos de Vries Pro- jektgroep uit Maarssen toonde vorige week op de vakbeurs Ro- ka '96 in Utrecht 'de integratie van horeca en retail'. Oftewel; de afhaal-Chinees, afhaal-Surina- mer en afhaal-Italiaan binnen de supermarkt gebracht. Overdag biedt de afdeling de klant de keus uit lunchgerechten, maal tijden, verse sappen en kruide nierswaren 's Avonds, als de su permarkt dichtgaat, worden er wat systeemwanden verreden en blijft de afdeling open als apart winkeltje met een eigen voordeur Volgens 'projectontwerper' Jan Kroon wordt de kloof tussen ge wone winkel en horecabedrijf so wieso steeds kleiner, doordat su permarkten kant-en-klare maal tijden en traiteursgerechten zijn gaan aanbieden. „De super markt speelt daarmee in op de trend dat steeds meer tweever dieners hun maaltijden in de magnetron willen opwarmen." Afhaal-super Volgens Kroons collega Rob Wetzels staat of valt het idee met de sluitingstijden. „Als de super markt 's avonds tot tien of elf uur open blijft hoefje geen apart af sluitbaar gedeelte te creëren." In de andere gevallen voorziet Wetzels „een goede kans" voor de afhaal-super. „Binnen ander half jaar zul je ze zien verschij nen." In Hilversum draait sinds vorig najaar de eerste Dinny's Food Express, een idee van Karsten Groothandel uit Blokker. Een Dinny's is een 'buurtsuper', een kleine supermarkt waar de ge haaste klant snel wat bood schappen kan doen. In de winkel zijn bij elkaar horende artikelen, zoals brood en broodbeleg, vlak naast elkaar gelegd waardoor de klant „in één oogopslag" ziet wat hij zoekt en binnen vijf mi nuten weer buiten kan staan, te gen gemiddeld twintig minuten in een reguliere supermarkt. Daar heeft de doelgroep van Dinny's, mensen van 25 tot 45 jaar. de tijd niet voor over. Be denker Hans Groot: „In een tra ditionele supermarkt moet je voor het avondeten de hele win kel door Bij Dinny's ligt alles binnen vijf meter van elkaar. Onderin het schap ligt de verse groente en daarboven de blik- en potgroenle. Tegenover het groenteschap ligt het voorver pakt vlees. Idem voor het ont bijt: brood, broodbeleg, muesli, crackers: allemaal in één schap. Daar tegenover de vleeswaren en zuivel." Eén merk Dinny's heeft dan ook een be perkt assortiment: één merk pasta in plaats van vijf. Maar wel lid heel anders over die petten gaan denken en werden ze synoniem met kwaad en geweld". „Ik word door tekenen niet vrij er, mijn angsten worden erger", zei hij in 1971 in Vrij Nederland. Lammertink was vaak radeloos. Toen zijn huwelijk op de klippen liep, tekende hij drie jaar niet en verwaarloosde hij zich. Vaak waren zijn cartoons aanlei ding voor klachten. Minister van justitie Van Agt diende in de ja ren zeventig een strafklacht in naar aanleiding van een teke ning van een zwangere non met op de achtergrond Jezus. De prent wekte de suggestie dat Je zus de vrouw zwanger had ge maakt. De klacht leidde niet tot een rechtszaak. Het vredesproces in het Midden-Oosten staat de: dagen stevig onder druk. De derde bomaanslag yEb nen een week leidde er afgelopen zondag zelfs toe c81-1 premier Peres de Palestijnse groepering Hamas deoP* log verklaarde. Een onvermijdelijk antwoord op de r"i(] steeds voortdurende bloedige aanslagen, die doodTJj, verderf zaaien. e|j. De burgers van Israël waren nog volop bezig te wenrani aan het vredesproces toen zij opgeschrikt werden diarr de golf van geweld. Dat leidde er onmiddellijk toe ceel het vredesakkoord nu een minder prominente plaats neemt in de gedachten van de burgers. Het herstel de veiligheid en het denken daarover is het belangd ste thema in het getergde land. De gevolgen van de roristische acties kunnen het vredesproces ernstig \T"C storen. '66 Dat Yasser Arafat, de president van het Palestijnse?", tonome gebied, tracht elke vorm van geweld de kopeet te drukken, is evident. Maar of dat lukt. is nog maat^0t vraag. Het lijkt erop dat Arafat machteloos staat. Ook Peres staat met zijn rug tegen de muur. De beiet king kan nu makkelijk het verwijt aan de premier corii ken dat de handreikingen aan de Palestijnen slechts an terreur hebben geleid. Zeker nu de verkiezingen vooras deur staan, is dat voor Peres en zijn Arbeiderspa-aai geen rooskleurige situatie. J g Premier Peres kan een opsteker gebruiken. Dezer gen kwam die ook in de vorm van de aankondiging^ de premier een Four Freedoms Award mag ontvangst Peres krijgt de onderscheiding voor vrijwaring igre; vrees vanwege zijn inspanningen voor de vrede in Post Midden-Oosten. Hij is in 1993 de spil geweest van! akkoord over beperkt zelfbestuur in de Gazastrook: de stad Jericho op de westoever van de Jordaan. San» met Arafat en de vermoorde Rabin kreeg Peres in lf de Nobelprijs voor de Vrede. Voor Peres zou de Four Freedoms Award, die overig; door deze uitreiking meer aan betekenis wint, 1 mooie steun in de rug betekenen. Het is uitermatep nisch dat zo vlak voor het bekend worden van de toei zing van de Award zijn land weer in rep en roer is. Yn 1 de bevolking van Israël is het te hopen dat Peres oc.ja; mei - als de onderscheiding wordt uitgereikt - trots tuj zijn op zijn Four Freedoms Award. Dat hij kan teru^err ren in een land waar het vredesakkoord verder kan wal den uitgevoerd en waar de burgers geen vrees kennels .aii nsf door Willem Goudriaan Als buitenlanders klagen over de grote moeite die het kost om Nederlands te leren, hebben ze volkomen gelijk. On ze taal barst van de onbegrijpe lijke en 'foute' woorden, vindt de Groningse leraar Nederlands Driek van Wissen. „We kramen elke dag onzin uit. Onze woor den hebben een onlogische bete kenis", meent hij. Na noeste ar beid heeft hij daarom nu een woordenboek voltooid, waarin hij alle onzin die we volgens hem dagelijks spreken en schrijven, op een rijtje heeft ge zet. „Ik hoop dat ik serieus word ge nomen. Er moet een heel ander soort Nederlands worden inge voerd", zegt hij in de inleiding van zijn nieuwe 'Groot verkeer de-woordenboek der Nederland se taal'. Zo'n inleiding wordt in veel boeken ook wel een 'voor woord' genoemd, maar dat is al fout, meent de samensteller. Een 'voorwoord' bestaat immers nooit uit één woord. Het zijn al tijd 'voorwoorden', waarmee een auteur zijn geesteskind introdu ceert. Dat is geen muggenzifterij, vindt Van Wissen, maar een typerend voorbeeld van het slordige taal gebruik in ons vaderland. Hoe wel. vaderland? Dat woord deugt natuurlijk ook al niet. De moeder wordt geheel buiten be schouwing gelaten. Correct is 'oudersland'. aldus de leraar. Hij Dinny's Food Express in Hilversum is een 'buurt-super' waar de gehaaste klant snel wat boodschappen kan doen. foto Jaap de Boer/GPD veel verse groente en fruit en heel veel kant-en-klare maaltij den. Het klinkt misschien be kend van de bestaande buurtsu- pers, maar volgens Groot zal de formule snel om zich heen grij pen en zullen er dit jaar nog der tig tot veertig Dinny's ontstaan. Over vijfjaar zijn er waarschijn lijk al 120. De 'ouderwetse' supermarkt wordt ook uit een andere hoek bedreigd: door de opkomst van thuiswinkelen via de televisie kabel. De klant bestelt via het beeldscherm van zijn tv of via zijn computer en krijgt de spul len thuisbezorgd Hoewel James Telesuper. de telefonische thuis- bezorgservice van Albert Heijn, nooit echt groot is geworden, voorspellen marktonderzoekers dat thuiswinkelen op doorbre ken staat en binnen een paar jaar 15 tot 20 procent van de su- permarktomzetten zal overne men. tel heeft in zijn woordenboek dfoc om niet alleen de 'foute' vfe den alfabetisch gerangsefcers maar er ook bijgezet hoe dePn> recte versie zou moeten luid/er Talloze woorden zijn fout, jeu dekte de schoolmeester op'erl speurtocht. Hij kon zich du?pk het schrijven echt 'uitlei Maar helaas is dat woord ooir zin, want wie zich uitleeft, isf beschouwd iemand die de 1} ste adem uitblaast. En omdal- nu juist bedoelen dat we met I le teugen van het leven genielJ. moeten we er zich 'volleven' y maken. Dan spreken we beij pelijk Nederlands. U De uitgeverij Bzztoh was bef zijn boek op de markt te b^u gen. Het ligt vanaf deze wee^ud de boekhandel, al moeten wene< even afspreken voortaan 'ben kenhandel' te zeggen. Er ifye; zo'n winkel namelijk meer |0r één boek te koop. 0t Nog een paar voorbeelden »an ergerlijke 'fouten'. Het waan zondag. Het is een illusie dajek de eerste dag van de week at de zon schijnt. De meeste nt>e sen zijn op zondag wel vrij. ére 1 reet is dus, om zondag voortige vrijdag te noemen. en aai Ten slotte: om een weiland ien nooit prikkeldraad staan. 13-j lang koeien er niet erotisch dez worden geprikkeld, is 'piar draad' correct. lel Dat wordt nog hard werken vfen de samenstellers van de niëjer Van Dale en het Groene Boeioe Df] ■oeii icii iU5 Directie: K. Scherphuis, W. F. de Pagter en F. van de Velde. Hoofdredactie: A. L. Oosthoek M. van Zuilen (adjunct) Vlissingen: Oostsouburgse- weg 10, Postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Tel. (0118) 484000. Middelburg: Markt 51, 4331 LK Middelburg. Tel. (0118) 681000. Goes: Voorstad 22-24, 4461 KN Goes. Tel. (0113) 231800. Terneuzen: Axelsestraat 16, 4537 AK Terneuzen. Tel. (0115) 694457. Hulst: Servicepunt Boekhandel Duerinck, Gentsestraat 12, Tel. (0114)314058. Axel: Nassaustraat 15, 4571 BK Axel. Tel. (0115) 568000. Zierikzee: Oude Haven 41. 4301 JK Zierikzee. Tel (0111)415380. Opening kantoren: Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Openingstijd Zierikzee 8.30-17.00 uur. Zaterdags in Vlissingen van 8.00 tot 10.30 uur. Centrale redactie: Postbus 18. 4380 AA Vlissingen, Tel (0118) 484000: Redactiefax: (0118) 470102. 's avonds op zondag t/m vrijdag: vanaf 19.00 uur: in het weekeinde: verwijzing via de telefonische boodschap op de kantoren. )E Oe lot Bezorgklachten: maandag t/m vrijdag: op de kantoren rol gedurende de openingstijden; zaterdags tot 14.00 uur: op de kantoren door de klacht in te spreken op de band of de verwijzing op te volgen. Overlijdensadvertenties: tijdei kantooruren en uitsluitend maan dag- t/m vrijdagavond van 20.301 tot 22.00 uur en zondagavond van 20.00 tot 22.00 uur: Tel. (0118)484000. Fax (0118) 470100. Abonnementsprijzen: per kwartaal 91,00, franco per posivi- 119,00; per maand 33,00; per jaar 350,00; franco per pos? 460,00; bij automatische afschrijving per termijn f 1,50 korting: losse nummers maanda§*ni t/m vrijdag 1,60, zaterdag ,er 2,50 p.st. (alle bedragen inclu-je" sief 6 pet, btw). >a> Postrek.nr.: 3754316 t.n.v. PZC [en ab.rek. Vlissingen. [ai Advertentietarieven: 176 cent r1,1 per mm; minimumprijs per advertentie 26,40; ingezondenPe mededelingen 2,5 x tarief. Voor brieven bureau van dit Ps blad 7,- meer. Volledige let tarieven met contractprijzen op fijt aanvraag (alle advertentieprijzenjin exclusief 17,5 pet. btw). Dp Giro: 35 93 00. Uitgeverij hk Provinciale Zeeuwse Courant B\le> Vlissingen PZC-ombudsman: C van der Maas Telefonisch spreekuur maandag t/m vrijdag f11 9.30-12.00 uur. Tel. (0118) 484401 ?e Jei h Auteursrechten voorbehouden fet Uitgave PZC >7.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1996 | | pagina 2