Koffieshop veroorzaakt overlast Domburg plaatst meer fïetsrekken Tafeltje-Dek-Je moet samenwerken 11] In hoger beroep een jaar cel geëist voor ontucht met jongens Kritiek wethouder op besluitvorming nieuw gemeentehui B en w Zierikzee tegen meer horeca in Havenkwartier Raad van State velt binnenkort oordeel i over kwestie-Kloet zeeland Omwonenden omgeving Hoogstraat in Middelburg in actie DEZE WEEK UW VOORDEEL SLAGER DINSDAG 5 MAART 1996 van onze verslaggever MIDDELBURG - Er moet een einde komen aan de overlast die veroorzaakt wordt door bezoe kers van koffieshop Pascha aan de Hoogstraat in Middelburg. D?t schrijft een groep van veer tig bewoners van de Nieuwe Ha ven. Hoogstraat en Sint Janshof aan de gemeenteraad. De over last uit zich volgens de omwo nenden onder meer door het dealen in soft. maar ook in hard drugs in het steegje naast de koffieshop en op het pleintje in de Sint Janshof. Burger krijgt in Goes meer te zeggen GOES - De gemeente Goes gaat informatiebijeenkomsten op een andere manier vorm geven. Waar voorheen hoofdzakelijk burgemeester en wethouders de mond roerden, komen nu bur gers vaker aan het woord. Inwo ners van een dorp of stadsdeel mogen zelf onderwerpen aan dragen en daar over discussië ren onder leiding van een raads lid. W'ilhelminadorp is maan dag 11 maart de eerste kern waar de nieuwe methode volle dig wordt doorgevoerd. Het college wil in het Wilhelmi- nahuis in elk geval praten over jeugdbeleid en 'premie op actie', een project dat bewoners aans poort tot verbetering, verfraai ing en beveiliging van hun straat of buurt. Bedoeling is dat bur gers gezamenlijk een plan ont wikkelen en bij de uitvoering een handje uitsteken. De ge meente kan per plan een premie van maximaal drieduizend gul den beschikbaar stellen. De informatie-avond in Wilhel- minadorp is ook bedoeld voor in woners van Kattendijke. Het ge meentebestuur heeft besloten de twee kleine dorpen te combi neren. Tot nu toe hadden ze bei de hun eigen onderonsje met b en w. VEERE Actie Tinca - De in Veere ge houden oliebollenactie ten bate van het Roemeense Tinca heeft 1.470,10 opgebracht. De schrik zit er volgens een be woonster, die anoniem wil blij ven, goed in. Haar kinderen dur ven in de avonduren niet meer via de brandgang achter de kof fieshop het schuurtje te berei ken. ..Ouderen durven 's avonds niet meer naar buiten. Kinderen worden bedreigd en bespuugd Een andere bewoner vertelt dat ook kinderen onder de zestien jaar joints roken. „Die laten ze dan eerst kopen door jongeren boven de zestien jaar." De overlast concentreert zich volgens de omwonenden in het steegje naast de koffieshop, in de omgeving Stadsschuur op de stoep voor de koffieshop en op het pleintje in het Sint Janshof. Omwonenden spreken verder over een toename van het aantal inbraken in de directe omge ving. Eén van de bewoners heeft uit vrees voor nog meer diefstal len zelfs tralies voor de ramen aangebracht. In hun brief aan het gemeentebestuur schrijven de bewoners het van 'de gekke te vinden' dat zelfs volwassenen het voet- en fietspad langs de koffieshop niet meer durven te gebruiken. Driehoeksoverleg Zowel de gemeente als de politie Walcheren kennen de klachten van de omwonenden. Volgens politievoorlichter L. P. Kuijl is de overlast vorige maand be sproken in het driehoeksoverleg tussen justitie, politie en ge meentebestuur van Middelburg. De problematiek komt binnen kort weer aan de orde in het drie hoeksoverleg. „Het blijft belangrijk om te kla gen", zegt Kuijl. De politie regi streert namelijk alle klachten die binnenkomen over overlast veroorzaakt door koffieshopbe zoekers. „Je hebt een aantal meldingen nodig om de overlast hard te kunnen maken", zegt de politiewoordvoerder. Als de ge meente Middelburg en de politie willen optreden, moeten ze juri disch sterk in hun schoenen staan. „De klachten hebben de voortdurende aandacht van de gemeente", erkent woordvoer der M. Frensel van de gemeente Middelburg. „Natuurlijk willen we de mensen helpen, maar je moet de overlast wel kunnen aantonen." De brief van de omwonenden staat voor maandag 18 maart op de agenda van de gemeente raad. van een medewerker DEN HAAG/MIDDELBURG - Voor de openbare aanklager bij het Haagse gerechtshof, mr. M. van der Horst, was duidelijk dat een 40-jarige inwoner van Hoogland zijn overwicht op twee jonge broers uit Middel burg grof heeft misbruikt door seksueel contact met hen aan te gaan. De omgang met de 40-jari- ge was volgens de aanklager voor de jongens zeer interessant omdat hij een bekende presen tator van radio- en televisiepro gramma's was. Niettemin nam de aanklager het de man maandag zeer kwalijk dat hij in zijn Middelburgse wo ning tientallen keren seksueel contact met de jongens zou heb ben gehad. Mr. Van der Horst ci teerde uit een rapport van een psychotherapeut, die de jongste broer in behandeling heeft. Deze zou aan de jarenlange seksuele contacten posttraumatische stress hebben overgehouden. „De man heeft zijn lusten laten prevaleren boven het respect voor de lichamen van jonge jon gens". zei mr. Van der Horst. „Dat heeft diepe sporen achter gelaten. De jongens hebben pro fessionele hulp gezocht. De da der maakt zich alleen druk om zijn eigen carrière als tv-per- soonlijkheid". Daarom eiste Van der Horst in hoger beroep tegen de verdachte 18 maanden gevangenisstraf waarvan zes maanden voor waardelijk. Dat is aanzienlijk meer dan de werkstraf van 180 uur en de voorwaardelijke cel strafvan vier maanden, waartoe de 40-jarige door de rechtbank in Middelburg veroordeeld was. De rechtbank bevond de man schuldig aan ontucht met de MIDDELBURG Concert ONDA - De brass band ONDA Middelburg geeft zaterdag 9 maart de jaarlijkse uitvoering in de Concert- en Ge hoorzaal in Middelburg. De brassband onder leiding van Hu- go Verweij en het jeugdorkest gedirigeerd door Piet Baan heb ben hebben een gevarieerd pro gramma ingestudeerd. Ook het barbershop-harmony-kwartet Members Only verleent mede werking aan de uitvoering. De muziekavond begint om acht uur Een groot aantal omwonenden van koffieshop Pascha aan de Hoogstraat in Middelburg dringt er bij het gemeentebestuur op aan een einde 'te maken aan de overlast die bezoekers van de koffieshop in dé buurt veroorzaken. foto Lex de Meester van onze verslaggever DOMBURG - Het aantal fiet senstallingen in Domburg wordt flink uitgebreid en op sommige plaatsen zelfs verdub beld. Het college van b en w wil voor 15.000 gulden nieuwe rek ken plaatsen bij duinovergan gen en in de Ooststraat in het centrum van Domburg. Verder wil het college het lukraak neerzetten van twee wieiers bij het zitje op de hoek van de Dom- burgseweg en 't Groentje tegen gaan door er een 'bijzonder ob ject' te plaatsen. De voorgestelde maatregelen vloeien voort uit de nota Sei zoensevaluatie 1995. die de vin ger legt op een aantal knelpun ten die zich tijdens de zomer- drukte voordeden. Zo zijn met name bij de Duinweg in Oostka- pelle honderd extra fietsbeugels en enkele houten fietsenrekken nodig. De maatregel kost 7500 gulden. Na de ervaringen in 1994 werd het aantal plaatsen daar overigens al eens uitgebreid. Bij de overige duinovergangen in Domburg en Oostkapelle komt eveneens meer ruimte voor fietsen. Op sommige plaat sen wordt het aantal stallings mogelijkheden zelfs verdubbeld De kosten hiervan belopen 5500 gulden. In de Ooststraat in het centrum van Domburg wil het college ter hoogte van de pan den 14 en 16 ook een aantal stan daards bijzetten voor een be drag van 2000 gulden. Kunstwerk Dat daar behoefte is aan meer fietsenrekken, blijkt uit het feit dat op de hoek van de Domburg- seweg en 't Groentje - bij de hou ten bank die daar staat - luk raak fietsen worden gestald. Het evaluatierapport stelt boven dien dat die ruimte 'iets mist'. Het college denkt beide proble men op te kunnen lossen door er een 'bijzonder object' te plaat sen. Wat dat precies moet wor den is nog niet bekend, maar b en w denken aan een kunstwerk dat aangeeft dat hier ooit het middelpunt van de voormalige Karolingische burg was en stel len 10.000 gulden beschikbaar. Een groot aantal paaltjes langs de Vroonweg in Oostkapelle moet bovendien het parkeren in de bermen langs de weg tegen gaan. Deze parkeermaatregel kost de gemeente 1000 gulden. Voor eenzelfde bedrag wil het college een aantal schepjes aan schaffen waarmee hondenbezit ters de uitwerpselen van hun viervoeter zelf opruimen. De proefpersonen krijgen de schep jes op kosten van de gemeente. De voorgestelde maatregelen komen in de raadsvergadering van dinsdag 12 maart aan de or de. De vergadering in het Dom- burgse gemeentehuis begint om 19.30 uur. oudste broer, maar sprak hem vrij van seksuele handelingen met de jongste. Complot Het openbaar ministerie en de verdachte gingen allebei in ho ger beroep Het openbaar minis terie omdat de straf te laag zou zijn en de 40-jarige omdat hij zegt niet schuldig te zijn. Vol gens de verdachte had het eerste seksuele contact met de oudste broer plaats toen deze de leeftijd van zestien jaar reeds gepas seerd was. „De aangifte van on tucht is een complot van de ou ders om mij kapot te maken", al dus de verdachte. De Middelburgse woning van de man was tussen 1985 en 1989 een ontmoetingsplaats van jonge ren. Er werd- een plaatje ge draaid. televisie gekeken en de koelkast was altijd goed gevuld. „Deze man had zijn aardige kan ten". verklaarde de jongste broer als getuige in de rechts zaal. „Daartegenover stond wel dat de man verwachtte dat wij meededen aan vieze spelletjes. Hij was geestelijk goed in staat om ons te manipuleren en wij adoreerden hem omdat hij een bekende Nederlander was" Pas in 1991 besloten beide broers aangifte te doen. Schadeclaim De verdachte ontkent ooit sek sueel contact te hebben gehad met de jongste broer. Beide broers hebben tegen de man ieder een schadeclaim van 125.000 gulden ingediend voor immateriële schade. Voor ver goeding van de kosten van de psychotherapeut eisen zij meer dan 45.000 gulden. In een, kort geding heeft de rechtbank de oudste broer 15.000 gulden als voorschot op de schade toege wezen. De 40-jarige heeft tegen deze schadevergoeding hoger beroep ingesteld. Het gerechtshof doet over twee weken uitspraak. Hengstenshow NIEUWV LIET/VROUWEN POLDER - Zeeuwse en Bra bantse hengstenhouders pre senteren hun hengsten in twee shows. In manege Riemens in Nieuwvliet wordt dinsdag 19 maart de hengstenshow gehou den en donderdag 21 maart wor den de hengsten in manege De Eendracht in Vrouwenpolder ge presenteerd. Beide shows begin nen om 19.30 uur. van onze verslaggever ZIERIKZEE - Om de zaken wat efficiënter aan te pakken, is het van belang dat de vier eilande- lijke Tafeltje-Dek-Je-regio's nauwer gaan samenwerken. Dit wil de werkgroep Afstemming warme maaltijdvoorziening op Schouwen-Duiveland. „Er is veel diversiteit, dat is niet in het belang van de ouderen", stelt werkgroeplid R. van der Weide - tevens werkzaam bij de Stichting Welzijn Ouderen Schouwen-Duiveland. Gespro ken wordt onder meer over het gelijktrekken van de bezorg kosten en de kilometervergoe ding voor de vrijwilligers. Bo vendien bestaan plannen voor een inkomensafhankelijke maaltijdprijs. Probleem bij dit laatste punt is de inkomensregistratie, licht Van der Weide toe. „Dit is niet een taak van de Tafeltje-Dek- Je-vrijwilligers. vinden wij als werkgroep." Momenteel kent Schouwen-Duiveland nog een gesubsidieerde maaltijdprijs. Wordt deze prijs gerelateerd aan het inkomen dan kunnen men sen die weinig te besteden heb ben een tegemoetkoming in de kosten verwachten. Andersom geldt hetzelfde: mensen met een hoger inkomen betalen meer voor een maaltijd. Schouwen-Duiveland kent vier regio's met elk een eigen organi satie die warme maaltijden be zorgt. Dit zijn: Duiveland en Bruinisse. Zierikzee en omstre ken. de Westhoek en Brouwers haven en Middenschouwen. De Stichting Welzijn Ouderen fun geert hierbij als intermediair De gemeentelijke herindeling schept een gunstig klimaat voor een intensievere samenwerking, meent Van der Weide „Maar an ders waren we hiermee ook wel begonnen." Zo vindt hij het 'van de zotte' dat de onderlinge maal- tijdprijzen op Schouwen-Duive land aanmerkelijke verschillen vertonen. Ook het bonnensys teem zou achterhaald zijn. Deze methode, het kopen van bonnen waarmee een maaltijd kan wor den verkregen, zou zeer arbeids intensief zijn. „We willen toe naar girale betaling", verklaart Van der Weide. „Dit moet wor den ondergebracht bij de verzor gingstehuizen die daarvoor zijn geautomatiseerd." De voorstel len en adviezen van de werk groep worden maandag 11 maart besproken in de commis sie welzijn en sociale zaken van de gemeente Zierikzee. Deze ver gadering begint 19.30 uur. van onze verslaggever SLUIS - Het college van b en w van Sluis-Aardenburg wil bij de naamgeving van de twee nieuw aan te leggen straten in het uitbreidingsplan Coensdike in Aardenburg herinneren aan het handbooggilde Sint Sebas- tiaan. Dit gilde bestaat al sinds 1433 en neemt sinds mensenheu genis een belangrijke plaats in het Aardenburgse verenigings leven in. Tot 1985 was het ter- Nieuwe straten vernoemd naar handbooggilde rein waarop het w oonzorgcen trum wordt gebouwd in ge bruik als gaaiperswei voor het plaatselijke handbooggilde. Het college wil daarom de twee nieuwe straten in het uitbrei dingsplan de namen 'Sebas- tiaanstraat' en 'Gaaiperswei' geven. van onze verslaggever DOMBURG - De Domburgse wethouder die nog geen stand punt inneemt over de locatie van het nieuwe gemeentehuis voor de plattelandsgemeente op Walcheren, is de CDA'er D. de Best. Hij wil nog geen uitleg geven over zijn precieze be weegredenen, maar bewaart die tot de raadsvergadering van dinsdag 12 maart. Het gaat vol gens hem echter niet om een 'kleinigheidje'. „Dan had ik er wel overheen kunnen stappen." De meerderheid van het Dom burgse college van b en w is voor stander van de locatie Marie- kerkseweg in Grijpskerke. Dat is ook de voorkeur van Marieker- ke, Valkenisse en Westkapelle. Veere houdt zoals bekend vast aan de Kadetweg in Seroosker- ke op een stuk grond bij het hui dige gebouw van de Centrale Dienst Gemeentewerken (CDG). De Best vindt dat bij de besluit vorming over de locatiekeuze 'onvoldoende waardering' heeft plaatsgevonden en dat er 'geen afwegingsfactoren' zijn past in de rapportage. Hij c met name op de besluitvorn omtrent de integratie van gebouw van de CDG in hetn we gemeentehuis. Doml heeft eigenhandig nog het ai tectenbureau Van Bebber gepier uit Vlissingen gevra het rapport van Bravenboe Scheers Zuid hierover te bi ken. Van Bebber Jongepier con deert dat het pand van de architectonisch heel goed worden ingepast in een nieu bouwen gemeentehuis. De nanciële besparing daarva volgens Bravenboer Sch Zuid ongeveer anderhalf mi] gulden, maar het Vlissingse reau noemt die schatting; 'aan de voorzichtige kant'. De Best beaamt dat die infor tie zeker heeft meegespeelc zijn overwegingen nog standpunt in te nemen it kwestie. De gemeenteraad Domburg neemt dinsdag maart een beslissing over d catie voor het nieuwe gemec huis. De vergadering begin! 19.30 uur. van onze verslaggever ZIERIKZEE - Het Zierikzeese college van b en w wijst verdere ontwikkelingen van de horeca- en winkelfunctie in het Zierik zeese Havenkwartier resoluut van de hand. Dit staat in een brief die de gemeente naar de ZOC (Zierikzeese Ondernemers Centrale) heeft gestuurd. Uit rapporten blijkt duidelijk dat genoemde ontwikkelingen in het Havenkwartier onderge schikt worden gemaakt aan het versterken van de verblijfs- functie van de Nieuwe Haven, zo meldt de brief. Aanleiding voor deze reactie is een schrijven van de ZOC. Het bestuur van de ondernen club wil tijdens de vergadi van 11 maart de leden uitgel bijpraten over de herinricl van de Nieuwe Haven en het venkwartier. De ZOC m met onder meer de gemeen! de politie deel uit van een groep die zich met de pla; bezighoudt. Na de insta! van deze werkgroep moest* zaken nog wat steviger wo aangepakt, blikt het ZCX stuur terug in de brief. Resu waren enkele rapporten, onder het ruimtelijk ec misch onderzoek dat voor groot deel werd betaald doo ZOC. fc van een medewerker DEN HAAG/BRUINISSE - De familie Kloet uit Zierikzee is een civiele procedure gestart te gen het gemeentebestuur. Dit omdat de bestuurders aanvan kelijk wel meewerkten aan de plannen van de familie om hun mini-camping aan het Eerste Weegje uit te bouwen tot een volwaardige camping en nu ge heel tegen zijn. Een en ander kwam maandag aan de orde tij dens een hoorzitting bij de Raad van State in Den Haag. Volgens de familie Kloet is er voor hen maar één manier om het hoofd in financiële zin boven water te houden: er moet een volwaardige camping komen. Het zou niet meer mogelijk zijn het akkerbouwbedrijf op een fi nancieel gezonde manier uit te baten. De gemeente gaf aanvankelijk wel een vergunning af voor de camping, maar het provinciebe stuur weigerde te tekenen voor akkoord. In een procedure bij de Middelburgse rechtbank eiste de familie dat het provinciebe stuur gedwongen zou worden alsnog akkoord te gaan. De pro cedure liep op niets uit. De rechtbank weigerde een gui [g vonnis te wijzen. n( Daarop is de familie in hoge^, roep gegaan bij de RaacUA State. R' ree Gamma wil zal in Vlissingen Z flink uitbreideiio m van onze verslaggever pin ilts VLISSINGEN-B en W van A> singen willen meewerken n de uitbreiding van Bouwm Gamma aan de Govert Fitj laan. Gamma wil haar u: singse vestiging ongeveer iit; keer zo groot maken. n De uitbreiding is in strijd? het bestemmingsplan. DaA1* zal het college de gemeent«f& voorstellen een zogeheten bereidingsbesluit te n%g Daarmee kan, na goedkeif -e door gedeputeerde staten )G stelling van het bestemnSm plan worden gegeven. rr( Eerst willen B en W echtó mening van belanghebbö peilen. Daarvoor ligt het bl plan van donderdag 7 maaV, en met woensdag 3 april ter!' ge op het stadhuis. Vrijwilligers komen dagelijks in actie om, tegen een kilometervergoeding, warme maaltijden bij ouderen thuis te bezorgen. foto Willem Mieras Werkgroep: verschillen op Schouwen-Duiveland te groot Het voorstel voor de naamge ving komt vandaag, dinsdag, aan de orde tijdens een vergade ring van de commissie financien en algemene zaken. Deze verga dering wordt gehouden in de commissiekamer van het stads kantoor in Sluis en begint om 20.00 uur. Ook het voorstel een bijdrage van 250 gulden te geven aan de Basisbeweging Zeeland in Aardenburg wordt tijdens de vergadering besproken. 1 kg haas-ribkarbonade 5,90 2 kg verse kippebouten 5,90 4 kg kipkarbonade9,90 1 kg varkensschnitzels12,90 1 kg spare ribs 5,90 1kg kipfilet11,90 1 kg runderriblappen12.90 1 kg verse kalkoenfilet13,90 1 kg rundergehakt6,90 1 kg gemengd gehakt4,99 1 kg runderbiefstuk16,90 1 kg runderbaklappen14.90 1 kg gepaneerde schnitzels12,90 1 kg lamsbout10,90 2 kg drumsticks8,90 1 kg magere hamlappen10,90 1 kg hamfricandeau11.90 1 kg rundersaucijzen6,90 1 kg paardebiefstuk14,90 Wij zijn geopend op woensdag, donderdag en vrijdag 9.00 uur -17.00 uur. Slagerij Nieuwenhuijse Kanaalstraat 74,0118-463091Oost-Souburg

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1996 | | pagina 12