Nee, liever geen achternamen Bouwondernemer is behoudend Onverwacht grote belangstelling voor henia-projecten In hoger beroep voorwaardelijke straf voor ontucht zeeland lezers schrijven Jos van der Borgt districtshoofd Bouwbond FNV van onze verslaggever ROOSENDAAL - Aan de kwa liteit van het ondernemer schap in de bouwsector valt veel te verbeteren. In be drijfseconomisch en sociaal opzicht staan veel bouwbe drijven stil; aan innovatie en specialisatie wordt nauwe lijks iets gedaan. „Bouwon dernemers zijn behoudend", concludeert Jos van der Borgt, sinds 1 januari dis trictshoofd van de Bouw- en houtbond FNV in Zeeland/ West-Brabant. Dat geldt voor al voor kleinere bouwbedrij ven. Daarvan zijn er naar ver houding veel in Zeeland. Bouwondernemers moeten naar de mening van Van der Borgt meer dan tot nu toe het geval is hun verantwoordelijk heid nemen. Hij wijst erop dat de overheid mede op aan drang van de sector veel heeft geprivatiseerd en gederegu leerd. „Maar wat zie je dan: veel ondernemers kijken al leen maar hoe ze zoveel moge lijk risico's kunnen afdekken. Is dat nu ondernemerschap? Wat stelt een werkgever nog voor als hij alleen maar aan ri sico-afwenteling doet." Overi gens kan Van der Borgt zich wel voorstellen dat kleine bouwbedrijven mogelijkhe den zoeken om te schuilen voor de risico's die ze lopen. Dat soort bedrijven heeft doorgaans een uiterst krappe orderportefeuille, waardoor ze niet verder dan twee tot zes maanden vooruit kunnen kij ken. En hun financiële positie is vaak ronduit zwak. Harde aanpak Dit besef maakt Van der Borgt overigens niet weekhartig je gens de ondernemers in de bouw. Een bedrijf dat zijn fi nanciële verplichtingen te genover zijn medewerkers niet nakomt, kan erop rekenen hardhandig te worden aange- pakt. „Een aannemer die de vakantierechten van zijn men sen niet betaalt, kan ook niet investeren. Dan is er dus iets mis." Dat zelfde geldt voor bouwbedrijven die ondanks milde en daarna krachtige aandrang van de werknemers organisaties blijven weigeren een ondernemingsraad in het leven te roepen. Van der Borgt: ..Je hoort dan steeds dezelfde smoezen. Er zijn toch personeelsavonden, er is toch een personeelsvereniging en de deur van de directeur staat toch altijd open. Dan zeg ik al tijd: als een bouwondernemer niet met zijn werknemers kan communiceren op de manier die de wet voorschrijft, dan valt ernstig te betwijfelen of hij dat wel met zijn klanten kan." Van der Borgt rekent het tot zijn taak stelselmatig te blij ven hameren op kwaliteitsver betering in de bouw. Die ver betering moet niet alleen ko men van het bedrijfsleven zelf. Timmerman ..Ook de opdrachtgevers in de sector, de overheid als grote bouwconsument voorop, die nen daaraan bij te dragen. We moeten ervoor oppassen dat de bouw geen marginale be drijfstak wordt. Dat hoeft ook helemaal niet. want er wordt genoeg verdiend in deze sec tor Je hoort vaak zeggen dat bouwen in Nederland zo duur is. Nou, dat ligt niet aan de bouwvakkers. Die zijn er de af gelopen jaren echt niet zoveel op vooruit gegaan." Net als zijn voorganger Henk Lenting is Van der Borgt (45) zelf timmerman geweest. Zijn vader was aannemer in Hans- weert. Na de lts heeft Van der Borgt de lerarenopleiding bouwkunde gevolgd. Hij was actief kaderlid van de Bouw en houtbond FNV. In 1980 trad hij bij de bond in dienst als bestuurder, eerst in Utrecht en vervolgens in Zuid-Holland, waar hij de laat ste vijfjaar districtshoofd was. Een aantal verschuivingen als gevolg van het feit dat de bond het aantal districten vorig jaar heeft teruggebracht van acht tot zes was er de oorzaak van dat Van der Borgt hoofd is ge worden van het district Zee land/W est-Brabant. k Z{jn onze verslaggever LISSINGEN - De katholieke enirken trekken op zondag nog ,nffieds minder mensen. Dat pro- InS is al jaren gaande en het ein- escj ervan is nog niet in zicht. d j)ch betekent dat niet per se ,en;it de belangstelling voor het 2Qjloof in gelijke mate afneemt, j J)oral de vorm waarin mensen .prting geven aan hun geloof is ^iranderd. „Ze willen niet meer neejt massale, maar zoeken het in andi^ine groepen. De betrokken- ie (iid is dan groter", zegt W. van tssau-Damen uit Vlissingen. nt«| t,je 't beste voorbeeld hiervan zijn ou(jlgens haar de themagebonden .ebPjecten die bijvoorbeeld de jeojtholieke kerk op Walcheren zjjn;elmatig opzet. „Daar komen ir ^verwacht veel mensen op af." 12 maart is de eerste bijeen- ïst van het project 'Als ik .Vierenveertig men- i hebben zich ingeschreven". Van Nassau-Damen en zij :ekt van een succes. Dit is vierde project in een reeks, vorige keren meldden zich tig tot veertig mensen aan. i dat waren weer andere men- dus we bereiken een nieuwe sp." rde ^adenken Jn Nassau-Damen zit nu drie Jjr in de groep Volwassenenca techese Regio Walcheren. Men- n, 2° vagen volgens haar meer en ïer om een goede uitleg van de jbel. „Vroeger moesten wij piweg de catechismus uit ons •fd leren. De mensen zijn ech- veel meer gaan nadenken en i nu weten: waarom, Via de werkgroepen wil- we die uitleg geven en tege- dat is misschien nog wel be- ijker - de mensen zelf aan I denken zetten." T feite is de preek tijdens de kdienst hét moment om de mgen uit de Heilige Schrift te ïklaren. „Maar dat is toch an- rs dan in zo'n kleine groep", gt Van Nassau-Damen. „Tij- 'ps de kerkdienst is er geen *nte voor persoonlijke gevoe- Die is er wel als je met een fcpje mensen bij elkaar zit. En Boven is toch iets wat in je zit. fet is niet alleen iedere zondag •r de kerk gaan." odsbeeld fn bijeenkomst duurt natuur- ook veel langer dan een J. van der Borgt: „Het ligt niet aan de bouw vakkers dat bouwen in Nederland zo duur is." foto Dirk-Jan Gjeltema a van onze verslaggeefster Pascalle Cappetti 7 VOGELWAARDE - Nee, geen achter- namen. Ze zouden er op het dorp eens j31* achter komen dat ze naar het wijk- steunpunt gaan. Dan worden ze mis schien voor gek verklaard. Niet dat Agnes (66), Joke (70) en Ria (74) zich i* echt iets aantrekken van de nega- 'J tieve reacties. Als zij een gezellig babbeltje willen maken of een potje U1[ rummycub willen spelen, dan doen ze Pj dat toch gewoon? Laat een ander r? maar kletsen, ze komen even goed. ,e; Maar af en toe, zoals dinsdagmiddag, J heeft Agnes geen zin in bekijks of ge roddel wanneer ze van Boschkapelle ".Ir' naar het wijksteunpunt. in de Wilgen- straat fietst. Dan fietst ze een straatje om. zodat ze niet langs voor hoeft, maar via de achterkant van de tot ont- I moetingscentrum voor ouderen ver bouwde bejaardenwoning naar bin nen kan gaan. Dus doe maar geen ach- P ternamen. Een cafebezoek of de wekelijkse 'bh koersbalcompetitie en kaartingen 10U! van de Katholieke Bond voor Oude- -1X1 ren in het dorpshuis? Niemand die er rec moeilijk over doet, niet iets waarvoor verantwoording hoeft te worden afge- f m jeg(j Maar wie naar het nieuwe wijk- ak- steunpunt in Vogelwaarde gaat. kan m; rekenen op afkeurende blikken en v* vragen als: 'wat moet je daar nou?' ize: Dat is zeker niet terecht, vinden die- me genen die er geweest zijn. Vogelwaarde heeft sinds ongeveer an derhalve maand het eerste wijksteun punt in Zeeuws-Vlaanderen. Een voorziening voor ouderen, bedoeld po; om de leefbaarheid van de platte- 2>ce< landskernen in stand te houden en mogelijk te verbeteren. Vijfenzestig plussers uit Vogelwaarde - de kern nib telt er 260 - kunnen van maandag tot en met vrijdag elke middag vanaf half er. twee tot half vijf in de huiskamer te el i) recht voor een praatje, spelletje, de n g: krant of activiteiten als flensjes bak- 132 ken, handwerken, kokkerellen en een ruilbeurs. eo! Proef ;orp De gemeenten Hontenisse en Sas van or$ Gent kregen vorig jaar beiden 75.000 gulden uit het fonds voor de regionale ontwikkeling van Zeeuws-Vlaande ren, het ROP, voor wijksteunpunten in Vogelwaarde en Philippine: proef- ■n b projecten voor één jaar. Lopen die 0; goed. dan kunnen er op termijn zo'n rtu{ twintig wijksteunpunten in Zeeuws- eerc Vlaanderen bij komen. Nadat de ra- e I^den van beide gemeenten vorig jaar hun ja-woord gaven, ging Hontenisse d, direct aan de slag. Een bejaardenwo- rabtning van de woningbouwvereniging 'eer werd aangekocht en "verbouwd. De zoet slaapkamer heeft de functie van rook- rtre( en sjoelkamer gekregen, het keuken- preek van een kwartier. De sa menkomsten - zes in totaal, in Middelburg of Vlissingen - du ren twee uur en zijn zwaar, waar schuwt Van Nassau-Damen. Ie dereen gaat daarin op zoek naar zijn of haar Godsbeeld. „Waar denk je aan als je God zegt? Aan een oude man met een baard, drijvend op wolken? Of zie je dan je medemens voor je? En als je bij God aan de medemens denkt, hoe verklaar je dan het Kwaad, zoals de oorlog in voor malig Joegoslavië?" De cursisten moeten van haar echter geen pasklare antwoor den verwachten. „Natuurlijk heb ik wel een mening over din gen. maar het gaat erom dat mensen zelf nadenken." Verder krijgen ze een boek met teksten en opdrachten, die ze thuis moe ten uitwerken. Kerkbanken Eenderde van de cursisten is tussen de twintig en vijfendertig jaar oud. Van Nassau-Damen vindt het belangrijk dat er zo veel jongeren op het project af komen. „Ook jongeren zijn op zoek naar antwoorden. Daarom is bijvoorbeeld New Age popu lair." Hen terugbrengen naar de kerkbanken is echter niet het doel van de projecten, zegt zij. „Dat massale komt volgens mij niet meer terug. Dat ligt onder andere aan de Nederlandse men taliteit, dat nuchtere." Symboliek Die nuchterheid bekritiseert te vens de uitgebreide symboliek in het katholieke geloof. „Maar die moet de kerk nooit weg doen". werpt zij tegen. „Overal waar je komt. zie je dezelfde symbolen. Het gaat erom te be grijpen wat daarachter zit. Hoe? Nou. door die nevenactiviteiten als kleine projecten bijvoor beeld." van een medewerker DEN HAAG - Het Haagse Ge rechtshof heeft een 46-jarige in woner van Biervliet in hoger beroep veroordeeld tot vier maanden voorwaardelijke ge vangenisstraf voor het plegen van ontucht. De zaak zou zich zo'n vijftien jaar geleden in Sluis hebben afgespeeld. Het slachtoffer was indertijd acht jaar oud en moest twee we ken geleden voor het Haagse Ge rechtshof getuigen. Zowel het Openbaar Ministerie als de verdachte waren tegen het vonnis van de rechtbank in Mid delburg - zes maanden voor waardelijk - in appel gegaan. De vrouw vertelde dat de ver dachte, een vriend van haar ou ders. haar tijdens een logeerpar tij mee onder de douche nam en uitgebreid betastte. De verdachte, die wel drie ande re gevallen van ontucht heeft be kend. ontkent met de getuige ooit iets strafbaars te hebben ge daan. De andere drie ontuchtgevallen. waarbij onder anderen twee nichtjes betrokken waren, zijn inmiddels verjaard. Verzonnen Advocaat R Lensen eiste vrij spraak voor zijn cliënt omdat hij het gevoel heeft dat de getuige de slachtoffers uit de verjaarde zaken te hulp wil schieten. Daartoe is volgens hem een ver haal verzonnen met overtredin gen die zich nog juist binnen de verjaringstermijn hebben afge speeld. De Haagse procureur-generaal M van der Horst had negen maanden gevangenisstraf, waarvan drie voorwaardelijk, geëist tegen de cliënt van Len sen. Vogelwaarde heeft sinds ongeveer anderhalve maand het eerste wijksteunpunt in Zeeuws-Vlaanderen, waar 65-plussers terecht kunnen voor een praatje, een kop koffie, een spelletje, de krant en andere activiteiten. foto Charles Strijd tje is voorzien van alle gemakken en het toilet en de badkamer zijn samen gevoegd. zodat ook mensen in een rol stoel naar de wc kunnen. De Stichting Welzijn voor Ouderen Hontenisse wierf en begeleidt de negen vrijwilli gers. De gemeente Sas van Gent kocht een woning in het Ankerhof in Philippine en nam vorige week dinsdag een aan nemer in de arm. De verwachting is dat dit wijksteunpunt op 1 april zijn deuren opent. Vanaf de opening, eind december, wipten zo'n honderdijftig ouderen een middagje binnen. Gemiddeld dertig tot vijfendertig per week. Niet gek, vindt coördinatrice Beppie van Me- gen. Haar enthousiasme om mensen over de streep te trekken en de be staande vooroordelen weg te nemen, kent geen grenzen. Maar die gedre venheid komt ook voort uit het besef: „Het is één jaar, als we dan van dit wijksteunpunt geen succes hebben weten te maken, is het over en uit en is de kans dat we ooit nog iets dergelijks krijgen, verkeken." Opvangen De zeven vrouwen die dinsdag het wijksteunpunt bezoeken - dit keer geen mannen op de koffie - begrijpen dit maar al te goed. Maar ze zijn hier niet om Beppie een plezier te doen. Een weduwe, die net haar man verlo ren heeft, moet haar verhaal aan ie mand kwijt. Een ander wil niet altijd haar kinderen lastigvallen en een der de heeft een zieke man thuis en wil er soms even uit. Vrijwilligster Linda probeert hen zo goed mogelijk op te vangen. Kaatje (81) en Mieke (77) zijn er van daag voor het eerst. Afwachtend kij ken ze om zich heen. Wel aardig, vin den ze. „We waren nieuwsgierig wie er allemaal waren", verklaart Kaatje, die met vriendin Paula (79) is, hun komst. „Als je het mij vraagt, is het wel erg rustig. En het zijn allemaal oude mensen. Bovendien, ik kan niet zitten niksen." „Dan neem je de vol gende keer toch je breiwerk mee", rea geert de rest meteen. Agnes komt als enige van Boschka pelle en dat is een bijzonderheid. Het wijksteunpunt ligt op Stoppeldijk (Rapenburg) en dat is, zo blijkt meer dan eens, een barrière. Voor de goede verstaander: Vogelwaarde bestaat van oudsher uit twee kernen met twee katholieke kerken, twee dorpshuizen en twee Katholieke Bonden voor Ouderen. Slechts een paar honderd meter van elkaar en toch zo geschei den. Iemand van 'den Bosch' komt niet snel op Rapenburg. Andersom idem dito. Dat is al zo lang de beide dorpen bestaan. Oude pijn Sinds de discussie over het sluiten van katholieke kerken in de regio Oost-Zeeuws-Vlaanderen oplaaide, kwam bij de oudere inwoners ook de oude pijn weer boven. De kerk in Boschkapelle staat op de nominatie om gesloten te worden; voor de gelo vige inwoners alle reden om te vrezen dat ze niet meer naar de kerk kunnen, weet Agnes, die aan deze 'onzin' niet meedoet. En dat terwijl de kerk op Ra penburg op amper anderhalve kilo meter afstand ligt. Beppie van Megen zucht. „Het is vechten tegen de bierkaai." Maar dat is voor haar geen argument om de po gingen om het vastgeroeste patroon te doorbreken, te staken. Ze heeft een brief geschreven aan de parochies om hen op het bestaan en het neutrale ka rakter van het wijksteunpunt te vij zen. „Ik probeer de mensen duidelijk te maken dat het geen kwestie van óf gymnastiek óf kaarten en koersbal bij de bond óf de activiteiten van het wijksteunpunt is. Het kan ook én én zijn." Om de voorziening een blijvende sta tus te geven, wil Beppie er in de nabije toekomst een dagopvang aan koppe len. „Dan zitten we in elk geval gebei teld". denkt ze. Ze heeft de gezinsver zorging benaderd met het voorstel om een dagprogramma aan te bieden aan 'ouderen uit de gemeente Hontenisse. Doel is weer wat structuur in hun le ven te brengen. „Onder begeleiding koken of samen boodschappen doen, stimuleert ook weer om contacten met anderen te maken." Maar voor het zover is. zijn er eerst kleine zaken af te handelen. De bel aan de voordeur moet nodig worden vervangen door een touwtje door de brievenbus. Hoeven de bezoekers niet meer aan te bellen en kunnen ze ook daadwerkelijk inlopen. DINSDAG 5 MAART 1996 j Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op in de PZC verschenen berichten, artikelen ot commentaren. De reactietijd beloopt uiterlijk 7 dagen. Open brieven, oproepen, gedichten en anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 250 woorden. De redactie behoudt zich het recht voor inzendingen te bekorten. Over geweigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. Ontpoldering X Met verbazing heb ik de uitspra ken (PZC 28-2) van de heer Van Gelder gelezen. Op de bijeen komst van de jongeren werd hem verweten dat hij niet vol doende voor de belangen van de Zeeuwse landbouw opkomt. Zijn antwoord was 'Waarom denkt u eigenlijk dat ik hier ben? Ik had ook thuis een boek kun nen lezen'. Wat de Zeeuwse agra rische wereld betreft had hij mis schien nog beter in Amsterdam kunnen blijven. De heer Van Gelder is vaak bezig met het koeioneren van de Zeeuwse landbouw. Hij komt als Amster damse leek even doodleuk ver tellen hoe de Zeeuwse boeren hun bedrijf moeten voeren. Hij geeft nog steeds blijk er geen snars van te begrijpen of beter hij wil niet begrijpen. Als we moeten concurreren met het buitenland, dan wel graag onder dezelfde voorwaarden en regel geving als het buitenland. Ook zijn uitspraak over de bestuur ders in de landbouw raakt kant noch wal. Tevens wil hij nog fat soensrakker spelen. Voor velen zijn de boze reacties van boeren, andere belanghebbenden en ve le Zeeuwen begrijpelijk ten op zichte van natuurplan en ont poldering, maar de heer Van Gelder vindt ze schandalig. A. Janse Zoutelandseiveg 19 Biggekerke Ontpoldering XI Wie herinnert zich niet de dis cussie twintig jaar geleden, dat de Oosterschelde open moest blijven? Allerlei deskundigen voerden argumenten aan. dat de Oosterschelde de kraamkamer van de Noordzee is en de Wester- schelde te vervuild is om ooit nog enige betekenis te hebben in de ontwikkeling van natuur waarden. Nu is de situatie omgekeerd: vol gens de deskundige Peter Her man van het Nederlands Insti tuut voor Oecologisch Onder zoek is de Oosterschelde verlo ren als natuurgebied (hebben we die 7 miljard gulden dan voor niks uitgegeven?), tóen was hel der water noodzakelijk voor de voortplanting van soorten, nü mag het opeens in troebel water, enz. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken, dat een groot aantal deskundigen hun eigen arbeids plaats in stand wil houden met het debiteren van dergelijke nonsens. Verder ben ik van me ning dat de deskundigen over vijftig jaar zich rot lachen om on ze pogingen tot 'natuurbehoud', terwijl we aan de andere kant niet bereid waren onze vlieg vakanties te verminderen, of ons autogebruik. M. L. den Boer Schendersweg 4 Scharendijke Ontpoldering XII Als de autoriteiten wat willen dan is argwaan op zijn plaats. De autoriteiten hebben de natuur, tot nu toe, geen prioriteit gege ven. Door uitdieping zal de ma ximum weerstand van de Wes- terschelde aanzienlijk hoger worden dan berekend ter bepa ling van de deltahoogte van de Schelde(zee)-dijken. In het ver drag over het uitdiepen van de Schelde komt de post onder houd of verhogen van de dijken niet voor. België betaalt hier niet aan mee indien dit nodig zou blijken te zijn. Door polders onder water te zetten stijgt het waterpeil minder, dus geen ex tra dijkverhogingen en minder extra onderhoud voor rekening van rijkswaterstaat. Onze auto riteiten noemen dit natuurbe houd en daar betalen de Belgen 40 miljoen voor. De natuurbe schermers. blindelings de auto riteiten volgend, trachten een spiegelgevecht met de landbou wers aan te gaan. De autoritei ten zien dit glimlachend aan en hun verborgen agenda 'de Schel de verdiepen op kosten van de Belgen, ten koste van onze land bouwers en kosten-neutraal voor onze Nederlandse overhe den' wordt op deze wijze moeite loos binnengehaald. Het is deze glimlach die Zeeuwen boos maakt Ze zijn niet in voor ver borgen agenda's, de autoriteiten moeten niet denken dat ze dom zijn. wel wikkend en wegend en dat is on-Hollands. Verstandig op termijn. J. W. Minderhout Haynianstraat 7 Middelburg Zeeuwse Staten 'Zeeuwse statenleden vólgen eerder, dan dat zij zelf iets be denken', luidt een citaat uit het rapport 'Dichter* bij de toe komst' over bestuurlijke ver nieuwing bij provincies PZC, '24- 2). 'Ze wachten teveel af op wat er uit het provinciehuis op hen afkomt. Ze moeten zorgen dat ze ook uit andere kanalen hun in formatie halen en dus meer volksvertegenwoordiger zijn', aldus het rapport. En het is de commissie met helder geworden' 'wat Zeeland wil bereiken bin nen welke periode en langs wel ke weg' Wat neerkomt op het ganse beleid Wat is de algemene reactie uit de staten? Een korte bloemlezing. Bijvoorbeeld dat men als partti mers 'altijd achterloopt wat be treft informatie: dat is niet bij te houden. We krijgen die wel, maar er komt zoveel op ons af. En: 'Eigenlijk zou je geen uitge kauwde voorstellen moeten krij gen. Je houdt toch rekening met wat er dan de volgende dag in de krant staat'. Tenslotte: i-i 'dat de Zeeuwse Staten afwachten op wat er in andere provincies gebeurt'. Uitspraken van brave fractie voorzitters. niet in staat hun ver antwoordelijkheden te overzien en de resultaten van hun non-vi sies neerleggen bij de burger. Mensen die onder meer de uit eindelijke beslissing nemen of mega-projecten als de WOV ge concretiseerd zullen worden. Waarvan wij vervolgens onder de noemer 'opcenten' tot in leng te van dagen een substantieel deel mogen mee-financieren Tony van Verre Markt 14 Veere Dokter Wat zouden wij fysiotherapeu ten content zijn met het tarief dat genoemd wordt in het arti kel iPZC. 28-2) Helaas, een mis ser' Het tarief dat wij ontvangen van het ziekenfonds bedraagt 33.50 per behandeling en geen 63.-. zoals in het stuk staat ver meld In deze tijd vol misver standen. onduidelijkheden en onrust omtrent de fysiotherapie wil ik dit even rechtzetten. A. C. J. van de Bosse Vogelstraat 28 Middelburg Spelling Ik beschouw het als een misser van formaat dat de PZC en an dere Nederlandse dagbladen de nieuwe spelling al op 1 maart hebben ingevoerd, daarmee hun fiat gevend aan een van de groot ste spellingsfiasco's van deze eeuw. Hierdoor is de kans. dat men van regeringswege alsnog correcties op het spellingbesluit zal aanbrengen, aanzienlijk ver kleind. De spellingwijziging, zo als die door een commissie van 'deskundigen' uit de hoge hoed is getoverd, is in haar totaliteit voor het Nederlandse onderwijs onaanvaardbaar. Natuurlijk zijn er enkele posi tieve aspecten te onderschei den, zoals het plaatsen van een koppelteken in woorden als 'Noord-Brabantse' en het af schaffen van de toegestane spel ling. Wat dit laatste betreft, be wijst het grote aantal gehand haafde dubbelspellingen, dat men hierbij niet consequent te werk is gegaan. Zo blijft het bi zarre 'tornooi' bestaan naast het gebruikelijke 'toernooi'. De grootste flater is echter begaan met het gebruik van de tussen-n in samenstellingen. Hoe kun je in vredesnaam aan kinderen op de basisschool uitleggen, dat het 'hartenlust' en 'kerkenraad' met n is, maar 'ladekast' zonder n, om over het vermaledijde 'pan nenkoek' nog maar te zwijgen! Men had op dit punt beter de oude regel kunnen handhaven, zij het duidelijker geformuleerd. Tenslotte is het ontoelaatbaar, dat het Groene Boekje bij een aanzienlijk aantal woorden een afwijkende spelling hanteert ten opzichte van Van Dale en de Spellinggids van de Nederland se Taal. Het is de plicht van de Nederlandse en Belgische rege ring het spellingbesluit zodanig te herzien, dat het voor het on derwijs alleszins acceptabel is. Louis Kesteloo Beneluxlaan 8 Middelburg Duivensport Uit het artikel (PZC. 1-3) van A. van Riel blijkt dat de duiven sport in Zeeland een bestuurder kwijtraakt die zich hiervoor 25 jaar met hart en ziel heeft inge zet. Alles voor wat betreft vlucht- /ophaalprogramma zat kosten besparend heel goed in elkaar - geen tekorten hierop - en in de eerste de beste overlegvergade ring wordt al die moeite en tijd zo maar van tafel geveegd. Vol gens het financieel overzicht van de zondagvliegers is er in 1995 een tekort van 43.000,- Waar moet dit naar toe in 1996? Moet werkelijk alles op waar de lief hebbers jaren voor gespaard hebben? Zelf heb ik drie jaar deel uitgemaakt van dit bestuur en uit persoonlijke ervaring weet ik dat we nu iemand zijn kwijtgeraakt die van onschat bare waarde voor deze sport is. Elke vluchtdag alles coördine ren om een zo'n goed mogelijke wedstrijd te kunnen houden. Om 5.30 uur uit de veren. Gaat iemand uit Oostburg of Yerseke dit nu verzorgen? Contacten met Meteo-consult en Belgische weerdeskundigen? Deze kennis wordt nu zomaar weggegooid. Hier is de Zeeuwse duivensport niet mee gediend. Het kostenplaatje voor 1996 zal voor wat betreft programma- boekje-meldpost-ophaaldien- sten-nieuwe poulebrief er niet rooskleuriger op worden. Dan spreken we nog niet over de ver- gaderkosten die de beide afde lingen in 1996 zullen maken Vol gens de scheidende voorzitter van NPO. J. Pancras. zal de dui vensport in Zeeland naar de za terdag moeten. Het woord is aan de mensen met een gezond ver stand. G. E M. Martens Schreijboom 5 Westdorpe

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1996 | | pagina 11