Evangelie in de taal van deze tijd Koudste winter sinds '84-'85 Is communicatie mogelijk? De abstractie vind ik prachtig zeeland 1Cj Heavenly Quality Tour wil jeugd met stiips en cd weg naar het geloof wijzen kunst Een theatrale herenzanggroep DINSDAG 5 MAART 1996 van onze verslaggever GOES - Een cd die scholieren hip-hoppend de hemel binnen loodst. De Verlosser als stri pheld. En een persoonlijkheids test als richtingwijzer naar het World Wide Web van het christelijk geloof. De Heavenly Quality Tour is in aantocht. Ook in Zeeland zijn de wegbe reiders druk in de weer. Ruim baan voor de 'spiritual hype' van het Evangelie. „Jezus Christus heeft net zo echt geleefd als premier Rabin en Curt Cobain", melden de kakel bonte posters. „Hij zwom niet in het geld, zoals Bill Cosby en Ma donna. Hij had geen fanclub zo als Take That en Rene Froger. Jezus schreef nooit een boek. Hij maakte nooit een wereldtour nee, zoals de Rolling Stones. Zijn carrière duurde maar drie jaar. En toch heeft hij meer vol gelingen dan wie dan ook." De zeven interkerkelijke organi saties die de handen ineen heb ben geslagen om 'alle scholieren in Nederland te vertellen wat christenen geloven' komen er eerlijk voor uit: ze hebben alles uit de kast gehaald om de jeugd te benaderen in 'de pakkende taal van deze tijd'. Voor de hoog ste klassen van de basisschool hanteren ze de 'Basic'-lijn: het Van Zwieten op vergadering van kampeerboeren SEROOSKERKE (W) - De ver eniging van kampeerboeren Ve- kabo Zeeland houdt maandag 11 maart een ledenvergadering in De Zandput in Serooskerke (W). Geputeerde J. G. van Zwie ten houdt tijdens deze bijeen komst een inleiding onder de ti tel 'Toeristisch ondernemer of agrarische hobby?' De tweede inleider is mevrouw M. Lamain. medewerkster open luchtrecreatie van de Dienst Landbouw Voorlichting iDLVi. Zij gaat met name in op de resul taten van een marktverkenning die is uitgevoerd naar aanlei ding van het toenemend aantal vragen over het opzetten van een minicamping. Daartoe is een twintigtal leden van Vekabo Nederland geïnterviewd. De le denvergadering. waarvan het eerste deel een huishoudelijk ka rakter draagt, begint om 19.30 uur. 'waar gebeurde verhaal van Je zus Messias' in stripvorm, met aansluitend vijf lesbrieven. Voor middelbare scholieren is een cd geproduceerd, waarop dj's de luistervink met gejaagde stem op een 'muzikale reis naar het Evangelie' trakteren. Eigen methodes Het actiemateriaal wordt ver spreid in de week van 24 tot 31 maart. Dat gebeurt onder de noemer Klas 2000. Bedoeling is daarbij zoveel mogelijk christen jongeren in te schakelen. John ny Bax (35), full-time straate- vangelist uit Kortgene coördi neert de actie op de Bevelanden. Hij vond een veertigal christen- jongeren bereid om de actie te steunen. Volgens Bax hebben inmiddels zo'n dertien tot veer tien scholen medewerking toe gezegd. Her en der haken gods dienstleraren op de actie in. Maar er zijn ook scholen die sceptisch reageren. Vooral open bare scholen blijken de voorkeur te geven aan hun eigen metho des voor godsdienstonderwijs. In ieder geval vindt op zaterdag avond 13 april een groots opge zette slotmanifestatie plaats in de aula van het Buys Ballot Col lege in Goes. Het programma be looft veel 'multi-media-spekta- kel', een optreden van de gospel groep B-Band, en een toespraak door de bekende evangelist Floyd McClung. Lef Bax beschouwt het als een ge weldige uitdaging de beginselen van Gods woord aan de jeugd door te geven, al vindt hij het jammer dat daar zoveel modieus spektakel voor nodig is. „Er is lef en moed voor nodig om de jonge ren met die kreten te benaderen. Ik zou dat het liefst vermijden, maar als het meehelpt het christelijk geloof aan de man te brengen, deins ik er niet voor te rug." Ook in Zeeuws-Vlaanderen en op Walcheren proberen contact personen zoveel mogelijk scho len voor de campagne te interes seren. De coördinator op Wal cheren, Angelina de Laat (23) uit Oost-Souburg, heeft inmiddels een vijftiental jongeren om zich heen verzameld die met hart en ziel mee willen doen. Ze kan zich heel goed in de 'flitsende aan pak' en de 'gave muziek' herken nen. „We willen laten zien dat ge loven niet saai is, maar dat het juist heel spannend en leuk kan zijn." Angelina de Laat en Johnny Bakx coördineren de Heavenly Qualit.v-campagne in Midden-Zeeland. van een medewerker VLISSINGEN - De winter van 1995-1996 was koud. zonnig en droog. Met een gemiddelde temperatuur van 1.0 graden (normaal 3.3 graden) in Wil- helminadorp was het de koudste winter sinds 1984- 1985. Op de ranglijst van koude winters neemt deze winter een gedeelde tiende plaats in met de winter van 1955-1956. Strenge vorst is in Zeeland niet voorgekomen. De lage gemiddelde tempera tuur moet dan ook worden toegeschreven aan de lengte van de winter. De vorst begon op 4 december en duurde met onderbrekingen tot 23 fe bruari. Het aantal vorstdagen (mini mumtemperatuur onder 0) be droeg 60. het aantal ijsdagen (maximumtemperatuur onder 0) zestien. De laagste tempera tuur werd op 1 februari in Westdorpe gemeten: -8.9 graad. Zacht weer ontbrak niet; op 22 december werd in Westdorpe de hoogste tempe ratuur genoteerd: 12.0 graden. In Wilhelminadorp viel 124 mm, tegen 188 mm normaal. Het was de droogste winter sinds 1972. Het regende en sneeuwde gedurende 151 uur, tegen 170 uur gemiddeld. Wel iswaar viel af en toe sneeuw, maar tot een sneeuwdek van betekenis kwam het niet. De zon scheen in Wilhelmina dorp 212 uur, tegen 162 nor maal. Het was de zonnigste winter sinds 1963. Het aantal zonloze dagen was 29, tegen 37 gemiddeld. Doordat de vorstgrens zich vaak dicht in de buurt van ons land bevond, ondervond het verkeer verschillende malen hinder van ijzel. Het verschil in temperatuur tussen Zee land en Oost-Groningen was aanmerkelijk groter dan nor maal. Januari was met 7 mm neerslag in Brouwershaven extreem droog. Opmerkelijk was het grote aantal dagen waarop de wind uit oostelijke richtingen waaide. Tot stormweer is het niet gekomen. VVD-afdeling tegen ontpoldering - HULST - De WD-afdeling Hulst/Hontenisse heeft zich alsi van de eerste politieke groeperingen onomwonden uitgesn ken tegen alle ontpolderings-voorstellen voor natuurher, langs de Westerschelde. In een brief aan de voorzitter van het Bestuurlijk Overleg- terschelde, VVD-gedeputeerde J. G. van Zwieten. zetteni Hulster en Hontenisser liberalen nog eens de bekende bes ren op een rijtje: verlies natuurgebieden nog niet uitgewej p kapitaalvernietiging bij verleggen dijken en geen (historiJ l draagvlak. De VVD'ers dringen aan op 'buitendijkse maatregelen'. Zt, derschrijven wel de doelstelling dat verlies aan natuurwaati n ten gevolge van de Westerschelde-verdieping moet worden a compenseerd. .4 Weer verdachte verkrachting vrij HULST - De politie in Hulst heeft gisteren een 40-jarige. ui(b Belgische Vosselaar afkomstige man op vrije voeten ges: jj1 De man werd ervan verdacht op 13 februari bij de Dut'; Poort in Hulst een 17-jarig meisje te hebben verkracht, De; tie bleek over onvoldoende gronden te beschikken om de; nog langer vast te houden. Volgens de politie, die al eerder een andere verdachte r( laten gaan, zit het onderzoek nog niet vast. Er zijn nog tabn zaken die het onderzoeksteam moet natrekken, hoofdzakjs in België. Het gaat hier overigens om de tweede verkrachte 0 zaak in een halfjaar tijd op dezelfde plaats in Hulst. n Politie lost 24 woninginbraken op VLISSINGEN - De politie Walcheren heeft 24 woninginbrt opgelost. Twee Vlissingers van 39 en 42 jaar zijn aangehouf De rechter-commissaris heeft ze in bewaring gesteld. De po kwam de mannen op het spoor na onderzoek door de reti che. De 39-jarige man heeft inmiddels bekend dat hij vanaf m: februari 1995 verantwoordelijk was voor 24 woninginbrake de gemeente Vlissingen. De buit bestond voornamelijk ui| dio-apparatuur en cd's. De 42-jarige man was de heler vi goederen. Bij een huiszoeking vond de politie voor duizet guldens aan gestolen spullen. Deze zijn in beslaggenomj V Politiesurveillant gewilde baan MIDDELBURG - Er is veel interesse voor een baan als pol 0: surveillant bij het Zeeuwse regiokorps. De wervingsproce? yc heeft 400 gegadigden opgeleverd. In de loop van deze mi n volgt een nadere selectie. p De werving heeft te maken met een toezegging van min) t* Dijkstal dat de regio het korps met 25 koppen mag uitbrei Dat gebeurt met een aantal herintreders en douaniers e 18 surveillanten. Die zijn volgend voorjaar operationeel iJ baar. Het is de bedoeling dat de uitbreiding vooral ten g; k komt aan bestrijding van de drugsoverlast in Zeeuws-Vlaa k ren en op Walcheren. n Voorlopig is dit de laatste uitbreiding van het korps. Der verkeert in een benarde financiële positie: dit jaar vertoos F begroting een gat van 2.3 miljoen. Het is volgens de korjt D ding niet ondenkbaar dat de invulling van vacatures wore g blokkeerd. g, 01 Politie betrapt 70 hardrijders GOES - De politie in het district Oosterscheldebekken k pi maandag op vijf plaatsen snlheidscontroles gehouden. 0; g< Goesestraatweg in 's-Gravenpolder passeerden 395 voertte t\ de radar. Daar werden twaalf overtredingen geconstateerd v Kapelle controleerde de politie 225 voertuigen op de K d< Daar gingen er zeventien te snel. hi Vervolgens werd gecontroleerd op de N289 in Rilland, d: vier van e 93 voertuigen te snel reden. Op de N289 te Krabl ni dijke passeerden 215 voertuigen de radar en reden er veerw te snel. Op de N289 te Biezelinge tenslotte werden 380 voe sl gen gecontroleerd. Daar constateerde de politie 23 overtrejei gen. Montezuma's Revenge met Andy Tjin uit Philippine van onze verslaggever TERNEUZEN - Het zou leuk zijn als juffrouw Rita mor gen, woensdag, in het Ter- neuzense Zuidlandtheater is. Het is tenslotte aan de vroe gere 'muziekjuf van de Phi- lippiense basisschool De Werf te danken dat Andy Tjin zingen zo leuk is gaan vinden. Rita Ysebaert vond Andy's stem zo mooi dat ze hem al tijd vroeg iets te zingen. En Andy kreeg er lol in, zoveel zelfs dat hij is blijven zingen, ook al werd het - gedurende zijn jaren op het Zeldenrust- college bijvoorbeeld - niet al tijd gestimuleerd. Tjin 26is een jaar lid van de a- capellagroep Montezuma's Revenge, die deze week met haar succesvolle show De Omval in Zeeland is. Samen met vier andere zangers treedt hij morgen op in het Zuidlandtheater en donder dag in het Arsenaaltheater in Vlissingen. Andy typeert Montezuma's Revenge zelf als een 'vijfstemmige, theatrale herenzanggroep'. Hij was de koning te rijk toen hij ruim een jaar geleden - na twee au dities - te horen kreeg dat hij lid van de groep kon worden. De oud-Philippinenaar stu deerde elektro-techniek aan de Technische Universiteit van Eindhoven en hij ver richtte nog onderzoekswerk zaamheden voor een aan Phi lips gerelateerd bedrijf. Montezuma's Revenge met onder anderen Andy Tjin (tweede van links). foto Rineke Dijkstra Toen hij de kans kreeg om professioneel als zanger aan de slag te gaan. was de keus echter niet moeilijk. Tjin: „Ik zong al in klassieke koren en popbandjes en had in Eindho ven een eigen a-capellagroep- je opgericht. De auditie bij Montezuma's Revenge be schouwde ik eigenlijk als een aardigheidje. Ik had ze een paar keer zien optreden en het leek me prachtig om een keer met die jongens te mogen zin gen. Toen ze me uitnodigden om me bij hen aan te sluiten, hoefde ik echt niet lang na te denken." Nieuwe episode Vorig jaar zong Andy voorna melijk in Duitsland. Montezu ma's Revenge brak bij de oos terburen goed door met een compilatie van nummers die de voorgaande jaren veel suc ces opleverden. Met het pro gramma De Omval waar de zanggroep nu mee langs de Nederlandse theaters trekt, begint Montezuma een nieuwe episode. Naast Andy kwamen vorig jaar nog twee nieuwe zangers bij de groep. Met De Omval slaat de zang groep (bij deze show zijn naast de vijf stemmen helemaal geen instrumenten te horen) een geheel nieuwe richting in. Het repertoire bestaat voor een derde uit eigen nummers. De nummers van anderen ko men mensen op het eerste ge zicht niet echt bekend voor. Dat Kate en Anne Mac Gar- rigle dik twintig jaar geleden Complainte pour Sainte Ca therine zongen weet af en toe nog wel iemand. Maar You're the voice van John Farnham zegt niemand iets. „Tot we het nummer ten gehore bren gen. Dan roept iedereen 'Ja, maar dat nummer kennen we wel'. Dat ze het leuk vinden dat wij het uitvoeren is echter nog belangrijker", zegt Andy. De hoge bariton kijkt er naar uit om weer eens in Zeeland op te treden. Vooral aan het Zuidlandtheater heeft hij goede herinneringen. Direc teur en gemeentebestuur zou den weliswaar liever vandaag dan morgen een nieuwe schouwburg betrekken, maar Andy Tjin vindt het Zuidland een heel gezellig en knus thea ter. Mocht juffrouw Rita er morgen ook zijn dan is ze na de voorstelling van harte wel kom in de artiestenvertrek- ken. door Nico Out Jan van Eyck of Johannes Vermeer zouden het niet in hun hoofd hebben gehaald te schilderen in zwart-wit. Net als wij zagen zij immers de wereld in kleur. En als in later tijden emoties soms belangrijker wor den dan de zichtbare werkelijk heid, blijft kleur een bepalend gegeven in de beeldende kunst. Noor de Rooy, zij studeerde in 1990 af aan de Bredase Acade mie Sint Joost, houdt zich al zo.'n vijf jaar vooral bezig met kleur. Zij verzamelde zowel gegevens als pigmenten. Kleuren ontle nen hun namen aan het gebruik te pigment, de plek waar je het kon vinden of waar een bepaalde kleur vaak werd gebruikt. Soms krijgen kleuren hun namen door hun verwantschap met de tint van dieren, vruchten of bloe men. Eén van de zaken die Noor de Rooy tegenkwam was het verschijnsel dat één kleur ver schillende namen kan dragen. Het verband tussen de kleur en zijn naam werd toen een inspira tiebron. In Galerie van den Berge toont zij twee aspecten van haar on derwerp. Zij beschilderde enor me foto's van landschappen en plakte er met letters de namen op van de kleuren die erin voor komen. Een exotisch strand met palmen en zonsondergang is dus voorzien van de termen palm- groen, avondrood, zeegroen en zandgeel in gifgroene letters. En het berglandschap dat ertegen over staat, kreeg in lichtgevend oranje de etiketten luchtblauw, sneeuwwit, bergblauw, woud- groen, waterblauw en weide- groen. Sommige bestaan vol gens Van Dale wel, andere niet. Er schuilt denk ik een flinke do sis subjectiviteit onder de zo on persoonlijk lijkende kleurbena- mingen van Noor de Rooy. Als je het hebt over de naam 'lucht blauw', over welke lucht heb je Beperkingen verbeeld in Goes en Zierikzee SSÊÊ Werken van Noor de Rooy in Galerie van den Berge te Goes. het dan? Oftewel: wat is nu 'waar' en wat niet? Die vraag kun je ook stellen aan de voor stellingen. De Rooy schilderde die over foto's heen. 'Objectief en 'subjectief versmelten tot een ontontwarbaar geheel. De Rooy lijkt te stellen dat zowel het beeld als de naam etiketten zijn die mensen plakken op de realiteit. Dat komt nog duidelijker naar voren in de rechthoekige stuk ken zeildoek die Noor de Rooy tegen de wand hing. De uitge kiende compositie is te vergelij ken met een schilderij. Er ont staat een vreemde spanning tus sen de diverse kleuren van de doeken en de erop gedrukte na men. Wat moet ik mij voorstel len bij 'evergreen', 'yellow fever' of 'racing red', die elk in andere lettertypen zijn uitgevoerd? Dat kan de kleur zijn die De Rooy op neemt in haar zeildoek, maar dan nog zijn er misschien ook andere versies. Zo gaat dit werk via kleur over communicatie. Die altijd subjectief is. Gek dat wij elkaar soms toch nog denken te begrijpen. Ongrijpbaar Over naar de 'momentopname' van het werk van Ben Sleeuwen- hoek in de voorzaal. De goua ches die hij toont, zijn paarsge wijs gerangschikt. Elk duo bevat een eenvoudige sjabloonachtige voorstelling. Die is in het ene werk in heldere kleuren geschil derd. In de pendant is het licht veranderd, zodat het beeld ver vaagt of oplost in het duister. De voorstelling is vlak geschil derd en dieptewerking wordt vermeden door de afstemming foto Willem Mieras van de kleuren onderling. Je blijft ondanks of juist door die eenvoud naar de gouaches kij ken en komt ondertussen nau welijks dichter bij een mogelijke betekenis. Wat te denken van een werk waarin een rood vlak met een lijnenpatroon een muur voorstelt? Twee identieke gele vormen zouden hangende lam pen kunnen suggereren, hoewel de lijnen waaraan zij 'hangen' net zo geel zijn als de 'lampen' zelf. Aan de onderkant is de muur begrensd door een wit vlak met een golvende rand. verwant aan de onderkant van de lam penkappen. Als ik dit beeld samen met de an dere tot mij laat doordringen, komt een complexe thematiek naar voren. Realiteit en illusie zijn niet te scheiden en als je wat ziet is het slechts de aanblik van een moment. Je kunt aan de- liteit een symbolische wai toekennen, maar of je de bef nis herkent, is afhankelijk v( kennis. En mocht je denker] je weet waar het om gaat,jij kan het toch zijn dat 'jouw' w kenis een andere is dan die! de schilder. In dat opzicht Sleeuwenhoek verder dar Rooy. Die gelaagdheid vantf eenvoudig ogende beelden! Ben Sleeuwenhoek geeft ze bijzondere kwaliteit. ÜL Mail-art g{ In Zierikzee is in de gangen'1* rsg. Professor Zeeman een eee< sitie te zien van mail-art. In®l: wist de naamgever van de scf via een magnetisch veld .)c bundels te splitsen. Doceni 1 han Everaers inviteerde 20: 01 stenaars uit zijn mail-arf?1 stand om onder de titel 'Pr sor Zeeman goes crea' op dCa geven in te gaan. Daarmee'11 wees hij mede naar de aand?" die op zijn school naar de tieve vakken' uitgaat. ,ss Mail-art is een charmante) nier van communicatie.]^ kracht schuilt in de eenvoud'?6 de vorm een postaal te bPF gen stuk papier en in de ft*"' som van variaties. Die zijnïel nu weer aanwezig. Maar flve: ker vind ik deze keer de vi& j, het onderwerp. Niet alle W( gaan erop in. En als dat geb-^' is de diepgang vaak beperk^ j visuele grapjes. Er zijn uitzonderingen. Zoa|e( de Jonge, die de kansen énd£ dreigingen van wetenschs» v één beeld samenvat; Everj.^ zelf die speels een link leg^ sen wetenschap en kunslj Jacques Massa (F) maakt) door twee korte teksten ei waarschijnlijk gefingeerde} spraak van de professor nie^ gierig naar diens opvatting(n Noor de Rooy, Ben Slee', Galerie van den Berge, met 23 maart. 'Professor L. goes crea', rsg. Prof. Zeeman. Zn v zee, tot en met 21 maart. 5er |b( Kunstenaar Gerard Menken: van onze verslaggever KLOETINGE/AMSTERDAM - Werk dat is gebaseerd op land schappen, bijna abstract is, maar waarin nog steeds herken bare figuren zijn te ontdekken. Zo omschrijft de in Kloetinge woonachtige kunstenaar Ge rard Menken zeventien olie verfschilderijen van zijn hand die momenteel te zien zijn bij galerie kunsthandel Elisa beth den Bieman de Haas in Amsterdam. De zeventien geëxposeerde werken zijn de recentste schilde rijen van de zeer produktieve kunstenaar. „De abstractie in dat recente werk vind ik prach tig", zegt hij. „maar ik maak ook nog figuratieve landschappen. Dat valt niet te verloochenen." De in 1919 geboren Menken ont wikkelde als autodidact een uit gesproken eigen schilderstaal. Hij werkt, al schilderend en krabbend, laag over laag, waar bij het oorspronkelijke steeds van opzet verandert. Hij heeft zich door allerhande stromingen laten inspireren, variërend van im- en expressionisten tot de Oost-Europese iconografie en de modernen. „Ik heb me altijd la ten inspireren door derden", zegt Menken. „Door Matisse en Corneille bijvoorbeeld, om en kele kunstenaars te noemen. Ja. de grote Fransen, schitterend. Maar ik heb wel altijd mijn eigen stijl gehouden." Galerie Den Bieman de Haas is gevestigd aan de Nieuwe Spie gelstraat in Amsterdam. De ope ningstijden: dinsdag tot en met vrijdag van 11.00 uur tot 17.30 uur. zaterdag van 11.00 uur tot 17.00 uur en zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur. Gerard Menken uit Kloetinge: „Ik heb me altijd laten inspire ren door derden." foto Willem Mieras

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1996 | | pagina 10