OllRAN Leger Israël krijgt vrije hand Wantrouwen van Kamer tegen Linschoten groeit Sfeer van Zesdaagse Oorlog terug kleintjes Brand in chemische fabriek in Rotterdam 4 WEKEN :r I Kans op militair ingrijpen groeit na aanslag Tel Aviv sraël vraagt toeristen niet Jveg te blijven Mona kan het Fysiq even niet aan. Jongetje (5) overleeft avontuur in de sneeuw Nieuwe ronde Noord-Ierland Saeijs haalt uit naar boeren VOOR 14,25 JA, Veel bewolking Veel bewolking, motregen en in de vroege ochtend mist. De wind draait naar noordwest en is matig. Tempera tuur omstreeks 6 graden. ■39e jaargang no. 54 Ipnsdag 5 maart 1996 üjosse nummers 1,60 Opgave advertenties per telefoon: 0118-484321 onze correspondent ltd Bloemendaal i EL AVIV - De kans op een Is- j iiëlisch militair ingrijpen in de Palestijnse autonome gebieden «roeit snel. Na een spoedbijeen- van het Israëlische kabi- nket, gisteravond in Tel Aviv, zei I remier Shimon Peres dat het nu de vrije hand heeft om HAAG (ANP) - Het Israèli- che ministerie van toerisme iet in de recente bomaanslagen Israël geen reden voor bui- yilandse toeristen om het land mijden. In een maandag aan et Israëlisch verkeersbureau U1 Amsterdam gezonden fax j oemt het ministerie de aansla- en afschuwelijk. Maar „het le- 'en gaat verder". Toeristen 'beven niet weg te blijven, is de bodschap. e jet verkeersbureau heeft maan ongeveer vijftien telefoon- s'es gekregen van mensen die ;ilden weten of Israël nog veilig a2ezocht kan worden. Een mede- Kerkster zei de mensen een be- 'd;)ek aan het land niet af te ra- %n, maar de situatie met de dag /or) bezien. Zolang we geen negatief reisad hebben gekregen van het ederlandse ministerie van Bui- inlandse Zaken, gaan we ervan It dat het verantwoord is dat de Vjizen doorgaan. Wij lopen niet dejoruit op het ministerie." De iS Medewerkster zei dat alle hotels evi en vluchten op Israël in de °°|nloop naar Pasen vol zitten. Nederlandse noslims protesteren egen aanslagen ;OTTERDAM (ANP) - De Ne- erlandse Moslimraad heeft l iaandag zijn afschuw uitge- proken over de recente bom inslagen in Israël. „Met de inslagen willen enkele terro- jsten die zich moslims noemen, 'et hele vredesproces sabote- ;n", aldus de raad. i moslim-organisatie distan- Jeert zich van de opvatting als |m geweld tegen ongewapende irgers vanuit de islam kunnen lorden goedgekeurd. „De islam Jaat voor vrede. De belangen- |mflicten tussen Israël en de lalestijnen zullen door politiek li diplomatiek overleg moeten jorden opgelost." e raad hoopt dat de bloedige inslagen de ontwikkeling naar ^Jede in het Midden-Oosten niet Ig rUlen ondermijnen en dat de re- gjtie tussen joden en moslims in efederland er niet door wordt ge- (haad. e Islamitische Raad Neder- nd, die driekwart van de mos- '^(ns in Nederland vertegen- c '''oordigt, reageerde in soortge lijke bewoordingen. „De aansla- l m|n zijn niet alleen een bedrei ging voor het vredesproces in ït Midden-Oosten, maar voor hele wereldvrede. Bovendien atstaat zo ten onrechte een Beid dat alle moslims geweld dadig zijn", aldus voorzitter A. S>a6ül. de terreur te bestrijden 'in alle hoeken waar het wortel heeft geschoten'. Zijn reactie volgde op een zware explosie in het centrum van Tel Aviv, teweeggebracht door een Palestijnse zelfmoordcomman do. Twaalf mensen kwamen om het leven en meer dan honderd raakten gewond. Onder de slachtoffers zijn veel kinderen. In een telefonische mededeling aan de Arabische dienst van de Israëlische radio liet een Hamas- woordvoerder weten dat de aan slag in Tel Aviv is uitgevoerd door Abdelrachim Ishak, een 24- jarige inwoner van Rammalah, in Palestijnse autonoom gebied. De daders van de vorige drie1 aanslagen waren afkomstig uit de buurt van Hebron, waai- het Israëlische leger de macht uitoe fent. Arafat omschreef de explo sie van gisteren als 'een oorlogs verklaring'. De vierde bomexplosie binnen tien dagen heeft zo veel emoties opgeroepen, dat de regering nu onder zeer grote druk staat. „Als de Palestijnen niet zelf ingrij pen, zullen anderen dat moeten doen", zei eerder deze week staf chef Amnon Shachak. In Israël leeft, sinds gisteren sterk het ge voel dat een militaire operatie onvermijdelijk is geworden. De Palestijnse veiligheidsdienst heeft gisteren het brein achter drie van de vier recente aansla gen gearresteerd. Volgens de dienst gaat het om de 28-jarige Mohammed Abu Werdeh. een student aan de lerarenopleiding van Rammalah, een stad in het door Yasser Arafat bestuurde Palestijnse autonome gebied. Mohammed Werdeh werd afge lopen weekeinde opgepakt tij- ,dens een razzia van de Palestijn se veiligheidstroepen. De Israë lische tv meldde dat twee daders van de eerdere explosies familie van Werdeh waren. Premier Peres probeerde gister avond het Israëlische volk te be moedigen. „We kunnen deze strijd winnen", zei hij. „Ik kan u niet beloven dat nu alles op slag goed komt, dat zou niet eerlijk zijn. Maar uiteindelijk zullen we de problemen te boven komen." Hij kondigde aan dat de regering een speciaal hoofdkwartier in het leven heeft geroepen voor terreurbestrijding. Gevraagd of het leger nu de Palestijnse gebie den kan binnengaan, antwoord de Peres: „Wat ik moest toelich ten heb ik toegelicht, wat ik niet heb toegelicht, hoef ik niet toe te lichten". In Israël werd gisteravond druk gespeculeerd over wat voor actie de regering in de zin heeft. Een van de mogelijkheden, zeiden commentatoren, is een groot scheepse arrestatie en deporta tie van Hamas-leiders, ook uit het Palestijnse autonome ge bied. De zelfmoordcommando in Tel Aviv droeg explosieven aan een harnas onder zijn kleding. Hij bracht de lading tot ontploffing voor het overdekte Dizengoff winkelcentrum tussen een me nigte ouders en kinderen, velen gecostumeerd vanwege het joodse Purim-feest. De ontploffing van ongeveer vijf tien kilo springstof zorgde voor een enorme ravage. „Als je op straat een met bloed besmeurd Purim-kostuum ziet liggen, wat moet je dan nog zeggen?" ver woordde Tel Avivs burgemees ter Ronni Milo de algemene ra deloosheid. Premier Shimon Pe res arriveerde binnen een uur op de plaats van de aanslag, waar hij net als de afgelopen dagen in Jeruzalem, met hoon werd be groet. zie ook pagina 2 Israëlische militairen vatten post voor het huis van de dader van de aanslag op een liftplaats voor soldaten, vorige week. Premier Pres gaf gisteren bevel de woning met de grond gelijk te maken. foto Rula Halawani/RTR van onze correspondent Ad Bloemendaal TEL AVIV - 'Peres, Rabin wacht op je!' schreeuwden gisteravond uitzinnige betogers in Tel Aviv, verwij zend naar de moord op Peres' voorganger. Een wel zeer macabere variatie op een hit uit de dagen voor de Zesdaagse Oorlog van 1967. Met enige overdrij ving is de sfeer in Israël na de bloedige aanslag van gisteren langzamerhand te vergelijken met de sfeer van toen. De Israëliërs voelen zich geprovoceerd, in hun eer aangetast en vernederd door 'de Arabieren' die weer eens 'hun ware gezicht' laten zien. In een radioprogramma werd luisteraars gevraagd hun hart uit te storten. De opbellers probeerden voor namelijk elkaar te overtroeven in het bedenken van straffen voor Arabieren in het algemeen en de Palestij nen in het bijzonder. Moshe uit Bat Yam vond het on gehoord dat Israël nog langer water en elektriciteit le verde aan Jasser Arafat. „Onmiddellijk afsluiten, dat zal ze leren". Maar dat was nog de mildste straf die de radioluiste raars in petto hadden. Velen dachten meer in de rich ting van explosieven. De meest kenmerkende reactie kwam uit Jeruzalem. „Het is toch te gek om los te lo pen", meende Nissim. „We hebben het sterkste leger van het Midden-Oosten en de beste inlichtingen dienst, maar we zijn te bang om in actie te komen. En dat is allemaal de schuld van Peres". Bij een wegrestaurant stonden tien bezorgd kijkende mensen in de rij voor de telefooncel. De luid gevoerde gesprekken gingen zonder uitzondering over de aan slag en over hoe zat men het was. Toen ik eindelijk aan de beurt was, tikte een vrouw me op de schouder. Of ze even voor haar beurt mocht. Ze moest dringend haar man laten weten dat haar niets was overkomen. Nee. ze was niet in Tel Aviv geweest. „Maar het had toch gekund?", zei ze. Advertentie Glashandel MELIESTE GOES isolerende beglazing I 7H| Sinds twee weken staat Mona Fysiq in de winkel. De enorme belangstelling voor onze nieuwe yoghurt heeft ons eerlijk ge zegd overvallen. Daardoor is Mona Fysiq moeilijk verkrijgbaar. We realiseren ons heel goed hoe ver velend dit is. Zeker omdat het om een yog hurt gaat die bijdraagt tot een verantwoord cholesterolgehalte We bieden u onze verontschuldigin gen aan. Bij Mona doen we er alles aan om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. DEN HAAG (GPD) - Staatsse cretaris Linschoten zegt zich 'vergist' te hebben in zijn uitleg aan de Tweede Kamer over het mogelijk achterhouden van drie kritische rapporten over het afschaffen van de Ziekte wet. Oppositie-woordvoerders Bijleveld (CDA) en Rosenmöl- ler (GroenLinks) reageerden verbolgen op de uitlatingen van Linschoten. „Het gevoel dat aan deze kwestie een luchtje zit wordt alleen maar sterker", al dus Rosenmóller. Vorige week vrijdag werd de staatssecretaris door de Kamer op het matje geroepen. Aanlei ding waren berichten dat Lin schoten op 21 november 1995 - één dag voor het debat'in de Tweede Kamer over het verdwij nen van de Ziektewet - de kriti sche rapporten van het College van Toezicht Sociale Verzeke ringen (CTSV) niet wilde ont vangen. Het zou om conceptrap porten gaan, aldus Linschoten vorige week, waarvan hij boven dien de inhoud al via krantenbe richten kende. Uit nader onderzoek door de Ka merleden bleek echter dat er op 20,21 en 22 november geen krant over de CTSV-rapporten heeft geschreven. Gisteren erkende Linschoten deze 'vergissing'. De staatssecretaris suggereert nu dat hij de inhoud van de con ceptrapporten via journalisten of de artsenorganisatie KNMG heeft vernomen. Hij ontkent met klem dat hij de rapporten op dat moment al in zijn bezit had. Naar verwachting zal de staats secretaris vandaag Kamervra gen van Rosenmóller over de kwestie beantwoorden. Slordig AVORIAZ (AFP)-Een vijfjarig jongetje uit Nederland heeft in Frankrijk een ijskoud avontuur op wonderbaarlijke wij ze overleefd. De jongen, Derrik, maakte in de besneeuwde Franse Alpen een val van 200 tol 300 meter en bracht daarna de nacht door in de sneeuw. Het jongetje, verdween zondag middag en werd maandag rond het middaguur gevonden door de Franse politie. Volgens de politie heeft de kleuter niets aan zijn val overge houden. Wel vertoonde hij bevriezingsverschijnselen. De po litie kwam de jongen in het bosachtige gebied op het spoor toen zij een skischoen en een muts vond. De jongen verdween zondagmiddag op het station van de wintersportplaats Avoriaz aan de aandacht van zijn ouders, De naam van de familie, die afkomstig is uit Hengelo, is niet bekendgemaakt. Gerry Adams <r), leider van de politieke vleugel van de IRA. Sinn Fein, wordt tegengehouden bij de ingang van de Stormont, het voor malige Noord-Ierse parlement. Daar begon gisteren een nieuwe ron de in de vredesbesprekingen. Sinn Fein mag daaraan pas deelnemen als het staakt-het-vuren is hersteld. Links Mar- C tin McGuiness, de tweede man van Sinn Fein. w Directeur Saeijs van Rijksioaterstaat Zeeland haalde gisteren in Rotterdam uit naar de Zeeuwse landbouw. In de discussie over ont- poldering 'staat men op zeilden en niet op ontvangen'. Voor Saeijs staat het als een paal boven ivater dat er ooit ontpolderd gaat worden. „En het is ook de hoogste tijd dat er vrede Q ivordt gesloten tussen economie en ecologie.W Jan Wouters optimistisch PSV's grootste zorgenkind voor het UEFA-Cupduel met Barce lona, Jan Wouters, heeft gister avond met redelijk succes een laatste test afgelegd. De midden velder, die kampt met proble men aan zijn kuit. is optimistisch over een rentree in het basiselftal van de 4| C Eindhovenaren. I %J Opinie: 2; Binnenland: 3; Achtergrond: 4; Buiten land: 5; Financiën en economie: 6; Radio en televi sie: 7; Zeeland: 9, 10, 11 en 13; Sport: 15, 16 en 17. Rosenmóller laat het van die antwoorden afhangen hoe zwaar hij Linschoten diens 'vergissing' zal aanrekenen. Wel vindt hij het „buitengewoon slordig" van de staatssecretaris. Rosenmóller meent dat de hele gang van za ken rond de CTSV-rapporten steeds verdachter wordt. „Re den te meer om een parlemen tair onderzoek in te stellen om te zien hoe de vork nu precies in de steel zit." CDA-woordvoerster Bijleveld stelt dat Linschoten de Kamer „opnieuw onjuist heeft geïnfor meerd." Kamerleden verkeerd of onvolledig informeren wordt beschouwd als een politieke doodzonde. Volgens Bijleveld neemt „het luchtje aan de zaak alleen maar toe". Net als Rosen móller wil de CDA'ster de ant woorden van Linschoten af wachten voor zij verdere stap pen aankondigt. ROTTERDAM (ANP) - Op het terrein van de chemische fa briek Aluchemie aan de Oude Maasweg in het Rotterdamse havengebied heeft maandag avond korte tijd brand gewoed. Het vuur ontstond in het begin van de avond door oververhit ting in een ringoven. Het vuur sloeg over naar een stoffilter in een vijftig meter hoge metalen schoorsteen. De brandweer kon door te koelen met waterkanon nen voorkomen dat de schoor steen het begaf. Even na negen uur kon het sein brand meester worden gegeven. Volgens de brandweer is uit me tingen van de milieudienst Rijn mond niet gebleken dat er scha delijke stoffen zijn vrijgekomen. Wel hing er rond het bedrijf een penetrante zwavellucht doordat afvalstoffen ongezuiverd de lucht ingingen. Bij de milieu dienst Rijnmond werden enkele tientallen klachten over stank gemeld. Een deel van de klach ten kwam uit Spijkenisse. De ringoven" is stilgelegd. Het is de tweede brand binnen Beatles wijzen miljoenen aanbod af LONDEN (RTR) - De drie nog le vende Beatles hebben een mil joenen-aanbod voor een wereld tournee van de hand gewezen. Een groep Amerikaanse en Duitse zakenlieden hadden Paul McCartney, Ringo Starr en George Harrison 225 miljoen dollar (ongeveer 370 miljoen gulden) geboden voor 22 concer ten in Europa, Japan en de Ver enigde Staten. Volgens McCartney kunnen de Beatles niet meer optreden zon der John Lennon, die in 1980 in New York werd vermoord. „De omvang van het aanbod is schandelijk, het is een belache lijke zaak. Gezien het geldbe drag zouden de meeste mensen het aanbod aannemen", aldus McCartney. De groep ging in 1970 uiteen. Het laatste geza menlijke concert was dertig jaar geleden in San Francisco. De zakenlieden deden hun aan bod, nadat de drie overgebleven Beatles vorig jaar met een single waren gekomen. Daaraan werk te ook Lennon mee via een band je dat voor zijn dood was opge nomen. Een andere nieuwe single, met als titel Real Love, kwam maandag in Groot-Brit- tannië uit. een week in het Rotterdamse ha vengebied, waarbij chemische stoffen in het geding zijn. Vorige week woensdag woedde een uit slaande brand bij het opslag- en expeditiebedrijf CMI in Rotter dam-West, waarbij chemische stoffen vrijkwamen. Zeventien mensen moesten met ademha lingsmoeilijkheden naar het zie kenhuis. (eenmalig binnen zes maanden) ik wil: een proefabonnement van 4 weken voor 14,25 een abonnement. De eerste twee weken ontvang ik de krant gratis. Daarna wil ik betalen: per maand met automatische afschrijving a 31,50 per kwartaal met automatische afschrijving a 89,50 Naam: Stuur deze bon op in een open enveloppe, zonder postzegel, naar: PZC, afdeling abonnementen Antwoordnummer 123 4380 VB Vlissingen. Bellen gaat sneller: (0118) 484216 De PZC 'n dijk van een krant 713214 000002

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1996 | | pagina 1