PZC zee l and Kust-VVV's gaan in de aanval Yan biljartlaken tot natuurgebied Nieuw- ontmoet Oud-Zeeland Piraten nemen bezit van Arsenaal amer Koophandel raagt soepel beleid an fusiegemeenten Vlaams advies voor Havenweg als tracé hoge-snelheidslijn rootschalige campagne in België en Duitsland van start zeeuwse almanak Wijsheid MAANDAG 4 MAART 1996 "Van onze verslaggever ftf ^•MIDDELBURG - De tijd is rijp '/6u>m de banden tussen Oud- en «Nieuw-Zeeland aan te halen. 1 /pet zal vooralsnog: gaan om een wat diepere verkenning, uitgaande van de vraag: zijn er behalve in de naamgeving - zaken die binden? Zowel de vi ce-minister-president van Nieuw-Zeeland Don McKin- non als de commissaris van de Koningin in Zeeland drs. W. T. van Gelder, verbonden zon dagmiddag in Middelburg de aan de vraag. De vi ce-premier en zijn vrouw Cla- re brachten gisteren, op door reis naar Finland, een infor meel bezoek aan Zeeland. McKinnon: „De vraag is bij ons algemeen: als dit Nieuw-Zee land is, dan moet er ook een oorspronkelijk Zeeland zijn. Hoe ziet dat er uit?" De minis ter noemde zijn korte bezoek in dit verband 'een pelgrimage'. Commissaris van Gelder wees zijn gasten op het bestaan van een eilandje Middelburg voor de kust van Nieuw-Zeeland en stond ook stil bij de eerste 'ont dekker' die, volgens de journa len, voet aan land op Nieuw- Zeeland zou hebben gezet. „Dat was niet Abel Tasman maar de cartograaf in diens ge volg, de Vlissinger Visscher." Vice-premier en tevens minis ter van buitenlandse zaken McKinnon zei tijdens een lunch in het Prinsenlogement van de Abdij grote waarde te hechten aan de opbouw van nieuwe en een uitbouw van be staande contacten op zowel economisch als cultureel ter rein. Hij wees daarbij op de voorname rol die de hem bege leidende consul A. van Heeren in de wederzijdse betrekkingen vervult. Nieuw-Zeeland is, via de haven van Vlissingen, met name van belang voor de fruit- import. Het echtpaar McKinnon werd zondagmorgen in Veere ver welkomd door burgemeester H. den Boon die in het stadhuis de rijke historie van het oude handelscentrum belichtte. Vervolgens leidde directeur dr. C. A. van Minnen het. kleine ge zelschap rond in het Roosevelt Studie Centrum in Middelburg waar - aan de overzijde van het Abdijplein - ook de tapijten zaal van het Zeeuws Museum werd bezocht. Voorafgaand aan de lunch wer den de gasten uit Nieuw-Zee land voorgesteld aan - onder anderen - gedeputeerde D. J. P. Bruinooge. griffier der staten mr. J. A. Lander, de oud ambassadeurs Jhr. drs. D. M. Schorer en mr P. C, Nieman en vertegenwoordigers van de Roosevelt Stichting. Commissaris van Gelder over handigde het echtpaar McKin non een ets van het stadhuis van Middelburg, een Zeeuws sieraad en een boek over de wandtapijten in het Zeeuws Museum. ial\t onze verslaggever DDELBURG - Deze maand %int een grootschalige pro motiecampagne voor de Neder- Pidse kust in Duitsland en Bel- goe. De drie jaar durende cam- is een initiatief van het derlands Bureau voor Toe- me en de Promotie-VVV's nton Zeeland, Noord- en Zuid- te'lland, Den Haag en Friesland adden. Het is de bedoeling de m (perlandse kust te onder leiden ten opzichte van direc- concurrenten als de Belgi- ie kust en de Duitse Oostzee- inf «rand verwoest nne eet jongeren IES - Brand heeft zondag- jnd op het sportpark 't -Jienge in Goes de schaftkeet Svoest die dienst deed als nk voor jongeren uit de wijk ese Polder. Brandstichting is vermoedelijke oorzaak. De indweer, die omstreeks 18.00 r arriveerde, kon de keet niet :er redden. brand is de tweede tegenslag "I jorte tijd voor de jongeren die -s de betrokken plek samenko men. Een paar weken geleden Jfrd de oude caravan, die zij •ivankelijk voor dit doel ge- Bikten, aan diggelen geslagen, ■arop schonk een aannemer ^loude schaftkeet, die nu dus ter ziele is. De provinciale VVV Zeeland on derkent de toenemende concur rentie van andere - internatio nale - kustgebieden. Daar komt bij dat het Duitse bezoek aan Zeeland onder druk staat. De Belgen bezochten van oudsher vooral Zeeuws-Vlaanderen, maar ontdekken in toenemende mate dat de Zeeuwse kust geva rieerd is en gemakkelijk bereik baar. De provinciale VW wil het be zoek van Duitsers en Belgen aan Zeeland' stimuleren. Daarom geeft zij samen met de kust- VVV's Schouwse Kust, Noord- Beveland, Domburg-Oostkapel- le, Zoutelande, Cadzand, Toeris tisch Bureau Zeeuwsch-Vlaan- deren en toeristische bedrijven de 'Kustkrant Zeeland' uit met als thema 'Kom genieten aan de Zeeuwse Kust'. Deze krant is be doeld voor geïnteresseerden in de Zeeuwse kust en verschijnt in een oplage van 10.000 Vlaamsta- lige en 10.000 Duitstalige exem plaren. 17 miljoen mediacontacten en bereikt zo'n 60 procent van de Vlaamse huishoudens. Op de Duitse markt verschijnt een speciale kustbrochurs die verspreid wordt via de TV-gids Hör-Zu, het blad Eltern en op consumentenbeurzen (bereik 500.000 huishoudens). Verder krijgt de kust redactionele aan dacht in regionale kranten en in een aantal vrouwenbladen (3.5 min huishoudens). Buiten Nordrhein-Westfalen wordt een Holland-Magazine verspreid onder 800.000 huis houdens. Ook komen er reporta ges op nationale en regionale tv- zenders en vinden er persreizen plaats. Voorts zijn er telefoon acties met dagbladen. ADAC- Sommerservice en een Kusttele- foonnummer met informatie over weer. watertemperatuur en beschikbare accommodaties. De campagne bereikt 60 procent van de huishoudens in Nordr hein-Westfalen en vijftien pro cent van de huishoudens daar buiten. in totaal 20 miljoen me diacontacten. Special w te li De campagne richt zich in Bel gië op dagbladen en tv. Binnen kort verschijnt een Kust-spe- cial, een prijsvraag in de Streek- krant (oplage 1,4 miljoen) en zendt de regionale tv in Vlaande ren in totaal vierhonderd spotjes uit, die verwijzen naar de Kust- special. Daarnaast vinden er persreizen plaats naai' vooral de onbekende plekjes van de Ne derlandse kust. De campagne is goed voor zo'n n onze verslaggever DDELBURG - Bedrijven •eten van gemeenten vol- ende ruimte krijgen om zich ed te kunnen ontwikkelen. Ij zijn vooral gebaat bij rek- Ire bestemmingsplannen, een ïpele toepassing van de mi- uregels en lagere heffingen, rder is een goed contact tus- i gemeente en bedrijfsleven n belang. Dat schrijft de Ka- ir van Koophandel Midden- Noord-Zeeland in een notitie zij naar alle politieke partij- op Walcheren en Schouwen- liveland heeft gestuurd, verband met de gemeentelij herindelingen op Walcheren Schouwen-Duiveland wor- n in november verkiezingen houden. Dat betekent dat de mende maanden de verkie- igsprogramma's worden op- steld. De Kamer van Koop- ndel geeft in de notitie aan itzij graag in die programma's tug zou zien. •het algemeen hamert de han- Iskamer op goed overleg tus- ti gemeente en ondernemers, iarbij denkt zij aan een ambte- ,ar als aanspreekpunt, zodat een 'bedrijvenloket' ontstaat, Kamer stelt dat onderne- ïrs vooral behoefte hebben n 'een consistent en voorspel- .ar gemeentelijk beleid', zodat weten waai- ze aan toe zijn. Re- Imatig overleg, dat bovendien ter en weer bindend' dient te n, is daarom van belang. erreinen ït bedrijfsleven moet ook, zo hrijft de Kamer, van de ge- eente kansen krijgen om zich iel te ontwikkelen. Nieuwe be- ijfsterreinen moeten daarom dig beschikbaar zijn en initia- ;ven van ondernemers mogen et verzanden in langdurige anologische procedures. De amer wijst er in dat verband op ft de snelle 'artikel 19-proce- pe', waarmee vrijstelling van it geldende bestemmingsplan m worden verkregen, steeds inder vaak mogelijk is. Het be- emmingsplan moet dan wor- >n herzien en dat is een tij dro mde zaak. e noodzaak van een flexibel anologisch beleid geldt in het jzonder voor de recreatie. „In i praktijk blijkt dat initiatie- n van recreatieondernemers, e in willen spelen op nieuwe itwikkelingen, vaak 'vastlo- m' in planologische procedu- s". zo staat in de notitie. „Dit ;rkt onnodig frustrerend en m op termijn zelfs het recrea- iproduct Zeeland aantasten." Voor veel bedrijven betekenen de milieuregels een toenemende belasting. Er worden steeds meer eisen gesteld en de regels worden voortdurend gewijzigd. De Kamer dringt aan op een goede voorlichting van de kant van de gemeente, omdat 'van met name de ondernemer in het midden- en kleinbedrijf nauwe lijks meer verwacht kan worden dat hij volledig op de hoogte is'. Ook zouden gemeenten meer moeten kijken naar het rende ment van milieuregels: staat de investering die een ondernemer ervoor moet doen ook in verhou ding met het effect voor het mi lieu? De Kamer van Koophandel pleit verder onder meer voor aantrek kelijke dorpscentra, een door dacht parkeerbeleid, goed afge stemde openingstijden en het bestrijden van oneigenlijk hore- cagebruik van bijvoorbeeld sportkantines en dorpshuizen. Manshoge beelden van bekende kapers voeren de bezoekers in het vernieuwde Arsenaal naar het spookachtige Piratenhol. foto Lex de Meester van onze verslaggever VLISSINGEN - Piraten hebben bezit ge nomen van Het Arsenaal. Het maritiem attractiecentrum in Vlissingen is vanaf dit jaar voor een groot deel gewijd aan zeeschuimers en andere schavuiten, die op verscheidene plaatsen de bezoekers de stuipen op het lijf jagen. Met de ver nieuwde opzet, die gepaard ging met een ingrijpende verbouwing, is Het Arsenaal na drie seizoenen een nieuwe weg inge slagen: meer amusement, minder mu seum. Zaterdag opende het attractiecen trum, zonder veel ruchtbaarheid, weer zijn deuren. Het vernieuwde Arsenaal is nog niet hele maal af. De bekende bootsimulator, waar mee een schipbreuk wordt nagebootst, wordt bijvoorbeeld nog wat angstaanja gender gemaakt. Maar duidelijk is wel dat er veel is verbeterd. Zelfs wie er in het ver leden al herhaaldelijk een bezoek heeft ge bracht, wordt verrast. De weinig enerve rende collectie van materialen van De Schelde is opgeborgen en er is zichtbaar meer aandacht besteed aan de aankle ding, zodat de wat rommelige aanblik van vroeger is verdwenen. De tweede verdieping, waar de bezoeker zijn rondgang begint, is nu geheel inge richt als expositieruimte. Daar staan de modellen van de Titanic, de Willem Ruys en andere bekende zeeschepen. Wie be langstelling heeft voor de mijlpalen van de maritieme geschiedenis kan - heel mo dern - gebruik maken van cd-i. De uitleg is wel in het Engels. Gebleven zijn de ma quette van het Delta-project en de vloot- show, waar de scheepsmodellen nog steeds in een merkwaardige volgorde langs de toeschouwers varen. Knokendans Een tentoonstelling over piraten, met di verse wrede werktuigen en manshoge evenbeelden van bekende kapers zoals Ni colas Jarry, Pierre Le Turco en kapitein Blauwbaard, voert de bezoekers naar het grote 'Piratenhol'. Het is een spookachtig verblijf, waar allerlei lugubere taferelen te zien zijn. Vier skeletten voeren bijvoor beeld een knokendans op. een zeeman is door kapitein Eenoog letterlijk een kopje kleiner gemaakt omdat hij van diens rum heeft gesnoept en wie verderop een deur opentrekt wordt opgeschrikt door een ge hangene. Ook behoort het tot de mogelijk heden om, levensecht, zeeziek te worden. Wie weet te ontsnappen uit het Piratenhol kan zijn gram halen in een schiettent, al moet de bezoeker er wel op bedacht zijn dat Captain Hook na een voltreffer met scherp terugschiet. Op de begane grond verwelkomt kapitein Eenoog, de Schrik van de Zeven Zeeën, ons landrotten op zijn Schateiland. Daarna stuurt hij de be zoekers naar de onderwaterwereld 'aan bakboord'. Daar wachten de vertrouwde haaitjes en gebleven zijn ook de roggen, populair vanwege hun hoge aaibaarheids factor. De uitzichttoren heet nu, geheel in stijl, het Kraaiennest. Het panorama over de stad is gelukkig nog altijd onveran derd. Rijkswaterstaat Zeeland wint landelijke prijs met Rijksweg A58 van onze verslaggever MIDDELBURG - A58 - ruim baan voor de natuur. Rijkswa terstaat Zeeland voerde begin jaren negentig onder dat motto een natuurvriendelijker beheer van de bermen langs de enige Zeeuwse autosnelweg door. De bermen zijn met eenvoudige, doordachte ingrepen van bil jartlakens in natuurgebiedjes veranderd. Voor dat werk is Rijkswaterstaat Zeeland on langs beloond. Op een speciale bijeenkomst in Den Haag gebeurde het. Acht tien projecten waren vanuit heel Nederland ingezonden voor de Rijkswaterstaat-prijsvraag Duurzame Ontwikkeling. Het thema was: landschappelijke en natuurlijke inpassing van infra structuur. Een actueel thema met Betuwelijn en Hoge Snel heids Lijn (HSL) in het verschiet. Een jury had een eerste keuze gemaakt voor zes nominaties. Rijkswaterstaters uit alle wind streken, bijeen in Den Haag, mochten de beste aanwijzen. De Directie Zeeland won met 23 van de 73 stemmen. Medewerker W. Oorthuijsen kreeg de prijs, een cheque van 10.000 gulden, uit handen van Rijkswaterstaat- topman G. Blom. Directeur-ge neraal Blom was lovend: „Dit project heeft een voorbeeldwer king en is goed uitvoerbaar. Het is zeker geen uiting van groot heidswaanzin. maar simpel, goedkoop en doeltreffend." Het Zeeuwse gedeelte van Rijks weg A58 is 54 kilometer lang, be staat uit 125 hectare asfalt en 250 hectare grasberm. Er loopt 150 kilometer watergang langs en er zijn 325 beplantingseenhe den. Nu lijkt Rijksweg A58 in De bermen en watergangen langs de Rijksweg A58 zijn ontdekt als natuurgebiedjes. foto Willem Mieras niets op een natuurgebied. Het is een kaarsrechte weg, als een zwarte streep door het land ge trokken. Maar er is vanaf het be gin al heel goed nagedacht over de landschappelijk inpassing, aldus Oorthuijsen. Rijksweg A58 is in Zeeland op basis van een landschapsschets bewust opengehouden. De weg moest ondergeschikt blijven aan het open landschap erom heen. Rijkswaterstaat had er ook voor kunnen kiezen overal beplanting aan te brengen. Dat is alleen gebeurd bij parkeer plaatsen en aansluitingen. En op plekken waar automobilisten anders door zonneschijn ver blind zouden kunnen raken. Al les was verder vooral functio neel. Bermen als steun voor het weglichaam, ruimte voor kabels en leidingen èn de waterafvoer. Waarvoor ook - toen nog - strak geleide watergangen zijn gegra ven. In het onderhoud stond voorop: als het maar netjes is. Schaars Dat idee is radicaal veranderd. De bermen zijn ontdekt als na tuurgebiedjes. Watergangen idem dito, In Nederland is na tuur schaars. Slechts vier pro cent van het oppervlak. Waar,om Melding schoten bij drugspand TERNEUZEN - De politie in Terneuzen kreeg zaterdagavond omstreeks 20.30 uur een melding dat er in of bij een drugspand in de Grenulaan was geschoten. De politie rukte met een aan tal eenheden uit en hield de 28 mensen aan die zich in het drug spand bevonden. Na verhoor werden allen weer op vrije voeten gesteld. Bij de actie werden geen drugs gevonden. Ook maak ten de verhoren en een buurtonderzoek niet duidelijk om welke reden er was geschoten en wie er bij het schieten betrokken waren. Het onderzoek wordt voortgezet. Vlinderwerkgroep krijgt goud EDE - De Vlinderwerkgroep Midden-Zeeland heeft zaterdag de Gouden Vlinder in de wacht gesleept. De werkgroep heeft de prijs, die om de twee jaar wordt uitgereikt, gekregen vóórhaar inzet voor het behoud en het herstel van de vlinderstand. De uitslag werd zaterdag in Ede bekendgemaakt tijdens de Lan delijke Vlinderdag. Ook de Vlinderwerkgroep Zeeuws-Vlaan- deren was genomineerd voor de Gouden Vlinder. De Vlinderwerkgroep Midden-Zeeland is in 1993 opgericht. In middels zijn er zo'n veertig leden en een groot aantal dona teurs. Ale een van de weinige vlinderwerkgroepen in Neder land is de Midden-Zeeuwse club geen onderdeel van een na tuurbeschermingsorganisatie, maar functioneert zij geheel zelfstandig. Jongeman berooft vrouw in Goes GOES - Een 71-jarige vrouw is vrijdagmiddag omstreeks 14.30 uur in het Laantje van Westdorp in Goes beroofd van haar tas. De vrouw, die slecht ter been is. liep vanaf de Beukenstraat in de richting van het bejaarden verzorgingstehuis Sint Maarten in de Groe, toen een jongeman haar tas uit haar handen trok. Hij rende weg in de richting van de Beukenstraat en de Popu lierenstraat. De jongen droeg een donkerkleurige rugzak en. na zijn vergrijp, tevens de egaal blauwe boodschappentas van de vrouw. Hij liep in de richting van de Beukenstraat en verder de Populierenstraat in. De politie vraagt getuigen contact op te nemen met het bureau in Goes. Schot in fusie Walcherse VVV's ZOUTELANDE - De bestuurlijke werkgroep die de fusie van de VVV's op het Walcherse platteland voorbereidt, heeft over eenstemming bereikt over de concept-statuten van de nieuwe VVV. Deze worden binnenkort ter goedkeuring aan de leden vergaderingen van de vier betrokken VVV's voorgelegd. De VVV's Westkapelle. Domburg-Oostkapelle-Aagtekerke, Veere-Vrouwenpolder en Zuid west-Walcheren (Koudekerke en Zoutelande) gaan samen tot één VVV, onder de naam 'Kust van Walcheren'. Het streven is de fusie op 1 januari 1998 rond te hebben. Naar verwachting blijven alle bestaande kantoren ge handhaafd en vallen er geen ontslagen onder het: personeel. Stempel strippenkaart gestolen PERKPOLDER - Uit een op de veerboot Kruiningen-Perkpol- der geparkeerde ZWN-bus is zaterdag een voor het afstempe len van strippenkaarten bestemde stempel gestolen. Het stem pel heeft een waarde van zeshonderd gulden. Bestuurder ramt rotonde en vlucht SLUISKIL - Vierhonderd meter van de rotonde op de provin ciale weg N252 bij Sluiskil trof de politie zaterdagmorgen mid den op de weg een leegstaande auto aan. De politie constateer de dat de bestuurder bij de rotonde rechtdoor was gereden, omdat het schrikhek en het bord 'rotonde' zwaar beschadigd waren. Van de bestuurder ontbrak elk spoor. De zwaai- bescha digde auto werd weggesleept door een takelbedrijf. van onze Haagse redactrice DEN HAAG - Een streekcom- missie in de provincie Antwer pen heeft de Vlaamse overheid geadviseerd het Havenweg tracé te kiezen voor de hoge snelheidslijn. „Dit is één van de adviezen waarmee rekening wordt gehouden", zegt woord voerster I. Paemen van bet Vlaamse ministerie van Open bare Werken over de 'zwaarte' van het advies. „Niet meer en niet minder. Elke betrokkene kan een advies indienen. En al les wordt meegewogen." Het Havenwegtracé doorsnijdt in België het. Antwerpse Haven gebied. In Nederland gaat de lijn via de polders tussen Rilland en Ossendreeht naar Bergen op Zoom. Het Nederlandse kabinet ziet de HSL het liefst langs de autosnelweg E19/A16 (Antwer- pen-Breda). Daar richt de lijn minder natuurschade aan dan via het Havenwegtracé. De stad Antwerpen heeft geko zen voor het E19-tracé. Die lijn heeft ook de voorkeur van de be stendige deputatie van Antwer pen: het college van gedeputeer de staten, De provinciale raad daarentegen is voor het Haven wegtracé. Dat de keuze van de streekcom- missie daar ook op is gevallen. verbaast de Antwerpse gedepu teerde voor ruimtelijke ordening Ch. de Weze niet. „Zo'n commis sie, in het leven geroepen door de Vlaamse minister van ruimte lijke ordening, kijkt alleen naar de belangen van de regio. Het Havenwegtracé is korter dus het veiligst", aldus De Weze. De Vlaamse overheid kiest vol gens hem toch voor de E19. „Dat voel ik in mijn twee pinken. Die afspraken zijn toch reeds ge maakt bij het verdiepen van de Schelde. Bewijzen heb ik daar niet voor. Maar ik veronderstel toch dat ik goed zit." De Vlaamse regering moet op ui terlijk 28 mei een besluit nemen. Die datum houdt verband met het vaststellen van de eigen ge westplannen in Vlaanderen. Het Nederlandse ministerie van Ver keer en Waterstaat verwacht in april al een Vlaams HSL-tracé- besluit. Vals Duits geld MIDDELBURG - Bij McDo nald's in Middelburg zijn de af gelopen enkele dagen valse Duitse bankbiljetten aangebo den. Het gaat om briefjes van honderd Mark, die volgens de politie 'zeer goed vervalst' zijn. dan niet bermen en watergan gen langs een Rijksweg natuur lijker aankleden? Rijkswaterstaat Zeeland heeft dat als eerste directie opgepakt. In 1990 kwam het Beheerplan Groen 1991-2001 uit: het eerste integrale ecologische beheer plan voor een lang wegtraject. En dat heeft inmiddels zijn spo ren getrokken in het landschap. Strakke watergangen zijn in langzaam aflopende poelen ver anderd, lekker voor kikkers en salamanders. Bermen worden zo beheerd, dat overwinterings- en schuilmogelijkheden voor in- sekten. vogels en zoogdiertjes zijn vergroot. De beplanting bij viaducten en onder bruggen werd vroeger opgeruimd, nu mag het uitgroeien, Opdat die ren gemakkelijker de barrière Rijksweg A58 passeren. De Dienstkring Noord- en Mid den-Zeeland heeft het plan snel. in twee jaar, doorgevoerd. De kosten van het volledige project bedragen 800.000 gulden. Door minder maaiwerk wordt dat in tien jaar terugverdiend. Wat er met de cheque van 10.000 gulden gaat gebeuren, weet ambtenaar Oorthuijsen nog niet. „We gaan dat in onderling overleg bepalen." Op school gaat het niet best met Kees-Pieter. Dat weet hij xoel, maar zijn ouders nog nietEn natuurlijk komt uitgerekend in deze periode het volgende rapport. Voor Engels staat hij 5,5. Dat wordt dus een zes, Geschie denis idem dito. Voor de overige vakken staat hij &r minder rooskleurig voor. Voor aardrijkskunde "bijvoor beeld zit er hooguit een vijf in en als die dikke van DuiLs hem zijn grote mond zou wil len vergeven, kan ook zij hem vast wel het voordeel van de twijfel en dus een vijj geven. Economie en natuur kunde liggen iets problema tischer. Hoewel hij zelden bij deze lessen aanwezig is, menen de docenten hem met een ronde vier toch op zijn xoaarde te kunnen schatten. Onzin natxiurlijk, maar ze vonden het kennelijk niet nodig om hierover vooraj even met hem te overleggen. Voor zijn favoriete vak, Ne derlands. scoort hij zelfs niet meer dan een drie. Hoe zo'n mooie juf zo wreed kan zijn: voor Kees-Pieter is het eeji raadsel. Pa gaat hiermee, zoveel is zeker, door liet lint. Vloeken en tieren zal hij. Maar. zoals altijd, zal Kees-Pieter ook nu weer hel laatste woord hebben. Hij heeft zijn ant woord namelijk al klaar: ..Nee, nou is ie helemaal mooiMij eerst verwekken en me vervolgens een slecht rapport verwijten

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1996 | | pagina 7