Marechaussee In één centrale post PZC Zo'n 200 vrachtwagens op Truckroll-tocht verwacht Koninklijk zilver voor C. J. Dieleman uit Axel Zaamslag begint tweedaags feest 7 li Showband Sas viert 10-jarig jubileum Terneuzen sluit Reuzenhoeksedijk voor autoverkeer zeeland Verbouwde kazerne in Terneuzen vanaf eind maart 96 in gebruik universitair geslaagd scheepvaartberichten weekenddiensten van onze verslaggever TERNEUZEN - De koninklijke marechaussee in Zeeuws- Vlaanderen opereert vanaf be gin volgend jaar alleen vanuit één centrale post, de kazerne aan het Sweelinckhof in Ter neuzen. Het marechausseege- bouvv wordt momenteel geheel verbouwd en gerenoveerd. De staf en de administratie zijn tijdelijk ondergebracht in vijf kamers op de begane grond van het Churchillhotel. De ruimte in de douanepost bij de sluizen aan de Buitenhaven wordt als de verbouwing klaar is. uiterlijk eind maart 1996, afgestoten. De marechaussee heeft de zaal in het douanegebouw niet echt no- Gestolen auto teruggevonden in weiland HEIKANT - In een weiland in Heikant is een zwaar bescha digde personenauto aangetrof fen. Het bleek te gaan om een auto waarmee begin deze week in de Brouwerijstraat in Hei kant een aantal omheiningen waren platgereden, waarna au to en bestuurder spoorloos ver dwenen waren. Bij naspeuring ontdekte de poli tie dat de eigenaar een man uit Sint-Jansteen was. Deze werd op de hoogte gesteld van het feit dat zijn auto was gevonden. De inwoner van Sint-Jansteen had zijn voertuig echter niet eens ge mist, omdat hij al een paar da gen ziek was en in zijn bed ver bleef. Volgens hem was de auto uit zijn garage gestolen. Man steelt bestelbusje van werkgever TERNEUZEN - Een 23-jarige Terneuzenaar heeft een bestel busje met daarin voor ongeveer vierduizend gulden aan appara tuur gestolen van zijn werkgever in Terneuzen. De man had het busje eerder deze week van zijn baas meegekregen. De werkne mer is echter nog steeds zoek en ook op het adres waar hij tot voor kort woonde heeft hij zich niet meer laten zien. dig zegt brigadecommandant K. van der Molen. „De controle ge beurt op de schepen zelf en onze mensen gaan zelf naar de diverse aanlegplaatsen om aan boord te gaan. De afhandeling van de pa pierrompslomp gebeurt meestal door scheepsagenten en die kun nen met hetzelfde gemak naar het Sweelinckhof als naai' de Buitenhaven komen." De Terneuzense kazerne is in 1968 gebouwd en sinds die tijd is er alleen wat klein onderhoud gepleegd. Dat het onderkomen niet aan de eisen des tijds vol doet, is al jaren eerder geconsta teerd. Maar door de onzekere si tuatie. een paar jaar geleden leek het er nog op dat het mare chausseekorps zich geheel uit Zeeuws-Vlaanderen zou terug trekken. liep het achterstallig onderhoud steeds verder op. De politieke mening is echter her zien en het marechausseekorps wordt nu juist nog uitgebreid. De kazerne werd bij de bouw voorzien van 26 slaapkamertjes, omdat een marechaussee-on derkomen de werknemers moet kunnen 'legeren'. „Omdat mare chaussees nogal eens tijdelijk er gens. worden gedetacheerd, moest elke kazerne er in voor zien dat de werknemers konden blijven slapen. Tegenwoordig zoeken de mensen echter eerder een huis in de regio, dus die 26 kamertjes zijn bij lange na niet nodig. Aan de andere kant ko men we wel een hele hoop kan toorruimte te kort", verklaart kapitein Van der Molen. Samenwerking Als het aan Van der Molen had gelegen, was de kazerne nog iets groter geworden. De zeven ma rechaussees die zich met grens overschrijdende criminaliteit bezighouden, zijn momenteel gedetacheerd bij de politie. De samenwerking tussen politie en marechaussee loopt uitstekend. Mocht de marechaussee cel ruimte nodig hebben - de twee eigen cellen worden ook aange past - dan wordt op één van de Zeeuws-Vlaamse bureaus ruim te gezocht. De politie kampt echter ook met ruimtegebrek, dus leek het voor de hand te lig gen om de kazerne direct uit te breiden met extra ruimte voor de afdeling die zich met grens overschrijdende criminaliteit bezighoudt. De brigadecommandant klaagt niet dat de kazerne nu slechts wordt verbouwd. De kosten van verbouwing liggen toch rond een miljoen gulden en Van der Mo len verwacht volgend jaar de kleine zestig marechaussees re delijk riant onder te kunnen brengen. „Niet dat er voor zestig mensen kantoorruimte is, maar dat hoeft ook niet omdat nooit iedereen gelijk aanwezig is. Er zijn altijd mensen elders gedeta cheerd en daarnaast werken we natuurlijk in verschillende ploe gen." De Zeeuws-Vlaamse brigade is overigens nog niet geheel op sterkte. Twaalf vacatures moe ten nog worden ingevuld. Vóór het nieuwe jaar, en dus ruim schoots voor oplevering van de vernieuwde kazerne, telt de bri gade echter de gewenste 57 men sen, verwacht Van der Molen. „Deze maand komen er vijf col lega's bij en de rest komt in de cember, rechtstreeks van de op leiding." Een brigadecomman dant is niet gauw tevreden, weet Van der Molen nu ruim een jaar. „Maar als we volgend jaar maart met een volledig bezet korps in de nieuwe kazerne kunnen, hoor je mij even niet klagen." Een gedeelte van de marechaussee heeft tijdelijk zijn intrek genomen in het Churchillhotel. Geheel rechts brigadecommandant K. van der Molen. foto Charles Strijd van een medewerker SAS VAN GENT - Showband Sas van Gent viert zondag 10 september haar tweede lustrum met een taptoe waaraan wordt meegewerkt door verschillende muziekgezelschappen. Op het Keizer Karelplein in het ka naalstadje treden vanaf 14.00 uur achtereenvolgens de show band Rhythm Stars uit Sneek, het Blue Spirit Drum and Bugle Corps uit Middelburg, de mar- chingband Prins Willem van Oranje uit Dordrecht, de show band Jeugdbelang uit IJzendij ke en de Sasse showband op. Elk gezelschap heeft voor de tweede Sasse taptoe een specia le show ingestudeerd, variërend van een Amerikaans getint spektakel tot militaire muziek. De IJzendijkse groep brengt een show die geïnspireerd is op de muziek van Michael Jackson. Showband Sas van Gent op haar beurt komt met de Cartoon Ex press, een show waarin tal van liedjes en deuntjes uit de teken films van Walt Disney verwerkt zijn. De Sasse bandleden hebben het afgelopen half jaar veel tijd en aandacht, maar ook veel geld ge stopt in de showvoorbereidin gen en de organisatie van het van onze verslaggever SAS VAN GENT - Heel wat li chamelijke en verstandelijk ge handicapten in Zeeuws-Vlaan deren leven er al dagen naar toe; de jaarlijks Truckroll. Mor gen, zaterdag, is het weer zover, dan kunnen de gehandicapten samen met zo'n 200 Zeeuws- Vlaamse vrachtwagenchauf feurs een 80 kilometer lange tocht maken door de regio. Plaats van vertrek is dit jaar het ontspannings- en partycentrum De Vlaanderen in Sas van Gent. Volgens voorzitter P. de Maat van de stichting Truckroll Zee land is het stichtingsbestuur ui termate teverden met deze loca tie, omdat nu tegemoet kon wor den gekomen aan de wens van veel Oost-Zeeuws-Vlaamse chauffeurs om eens een route door Oost-Zeeuws-Vlaanderen te rijden. De belangstelling onder de re gionale truckers om belangeloos mee te werken aan het evene ment, dat er alleen op gericht is om gehandicapten in de streek een leuke dag te bezorgen, is nog van onze verslaggever TERNEUZEN - Burgemeester en wethouders van Terneuzen hebben besloten om een deel van de Reuzenhoeksedijk af te sluiten voor het autoverkeer. Met ingang van maandag 11 september wordt het dijkdeel tussen de Rooseveltlaan en de Margarethadijk verboden ge- TERNEUZEN Rommelmarkt - De voet balvereniging Terneuzen houdt morgen, zaterdag, tussen 10.00 en 15.00 uur een overdekte rom melmarkt op de schoolpleinen van scholengemeenschap De Reede. Op de marlA zullen on der meer een Vlaamse kermis, een rad van avontuur en een flip- po-ruilbeurs te vinden zijn. De opbrengst van de markt is, net als een te houden sponsorloop, bedoeld voor bekostiging van jeugdactiviteiten van de voet balclub. ZANDSTRAAT Kermis Ter gelegenheid van de kermis heeft de wijkvereni- gïng van de Sasse kern Zand straat morgen, zaterdag, een feestprogramma voor jong en oud samengesteld. De kinderen kunnen bij het wijkgebouw van af 14.00 uur meedoen aan een spelencircuit. Ook is er een springkussen aanwezig. Voor de volwassenen begint op hetzelfde tijdstip een gaaibolling. In de avonduren is er nog een kermis- bal, waaraan muzikaal wordt meegewerkt door Dirk van de Voorde. bied voor doorgaand verkeer. Alleen automobilisten die naar het buurtschap Othene moeten, mogen dan nog van de weg ge bruik maken. Een en ander zal met borden duidelijk worden aangegeven. Het dagelijks bestuur van Ter neuzen heeft tot de afsluiting be sloten omdat de Reuzenhoekse dijk in toenemende mate door- het doorgaand verkeer gebruikt wordt als sluiproute. Het gaat dan voornamelijk om automobi listen die vanuit Terneuzen naai de Oost-Zeeuws-Vlaamse ker nen moeten en die door gebruik te maken van de dijkweg de ver keerslichten op de Guido Gezel- lestraat en bij het kruispunt Sint-Anna willen omzeilen. Volgens woordvoerder O. Vos- veld van de gemeente leent de Reuzenhoeksedijk zich niet voor veel autoverkeer en ontstaan er 'zeker gevaarlijke verkeerssitua ties als er geen maatregelen wor den genomen'. De maatregelen van het college wórden nu aan gekondigd, omdat op zeer korte termijn verder wordt gegaan metde ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Othenepolder, net noordelijk van het af te slui ten wegvak. „Het is de bedoeling dat zeer binnenkort het plangebied bouwrijp wordt gemaakt, dat betekent dat er op en nabij de Reuzenhoeksedijk heel wat zwaar verkeer zal verschijnen. Om verkeersproblemen ter plek ke voor te zijn, is nu besloten om een deel van de Reuzenhoekse dijk af te sluiten. Het doorgaand verkeer in oostelijke richting zal vanaf maandag gebruik moeten maken van rijksweg 61", stelde Vosveld. steeds groeiende. De Maat en de zijnen wisten acht jaar geleden veertig chauffeurs warm te krij gen voor het evenement. Dit jaar melden zich, zo verwacht de voorzitter, 200 truckers met wa gen op het parkeerterrein bij de Vlaanderenhal. In kolonne Met het oog op dit aantal zal er gereden worden in drie kolon- nes. De eerste kolonne wagens vertrekt om 9.30 uur. De anderen volgen kort daarna. Om ver keersopstoppingen in Sas van Gent en langs de route te voor komen draagt de politie, de scouting Terneuzen en vijftig motorrijders uit Zeeuws-Vlaan deren voor de begeleiding van de stoet vrachtwagens. Rond het middaguur worden truckers en gasten terugver wacht in Sas van Gent waar hen in het zalencentrum een warme maaltijd wacht. Na de middag pauze volgt het amusementsge deelte van de Truckrolldag met optredens van Martin Joos uit Kloosterzande, William B. Cody uit Sas van Gent, Axelerando uit Axel en Kom ta Tegen uit Sas van Gent, De burgemeesters van Sas van Gent, Hulst. Hontenisse en Axel, alsmede het WD-staten- lid zijn uitgenodigd door de stichting om de deelnemers aan de manifestatie uit te zwaaien. De Zeeuws-Vlaamse motorrij ders die jaarlijks de Sluiskilse Motordagen organiseren willen tijdens de achtste Truckroll geld inzamelen ten behoeve van de stichting die het evenement voor de gehandicapten in de re gio op touw zet. Zij doen dit door die dag voor motorrijders een toertocht te houden (inschrijven vanaf 12.00 uur bij de Vlaande ren). Tevens gaan zij proberen om een recordaantal motoren op het toertochttracé Sluiskil-Sas van Gent te laten rijden. Burgemeester Th. Stecnkamp reikt de heer C.J. Dieleman de attributen uit die bij de koninklijke onderscheiding horen. foto Charles Strijd van onze verslaggever KLOOSTERZANDE - Bij zijn afscheid van collega's en be stuurders van de gemeente Hontenisse viel de civiel-tech- nisch medewerker van de afde ling grondzaken, C. J. Dieleman uit Axel koninklijk eerbetoon ten deel. Burgemeester Th. Steenkamp van Hontenisse speldde de Axel- se ambtenaar donderdag de zil veren eremedialle verbonden aan de Orde van Oranje Nassau op. Voor zijn indiensttreding bij de gemeente Hontenisse in 1979 was Dieleman werkzaam als op zichter van Centraal Bouw en Woningtoezicht en Gemeente werken in Oost-Zeeuws-Vlaan deren en als waker bij rijkswa terstaat. Het werkzame leven van de Axelaar eindigde giste ren met een feest omdat hij er veertig jaren op had zitten. In het maatschappelijk leven verdiende Dieleman ook zijn sporen. Zes jaar was hij lid van het college van diakenen van de Gereformeerde Kerk (vrijge maakt.) in zijn woonplaats Axel. Voor dat kerkgenootschap was hij van 1968 tot 1980 en van 1982 tot 1993 ook nog lid van de com missie van beheer. Daarnaast is hij sinds 1985 voor zitter van de gereformeerde zangvereniging Hammaaloth in Zaamslag. Voor die tijd, van 1982 tot 1985 was hij voorzitter van het christelijk gemengd koor 'Laudatus Dominus' uit Spui. TERNEUZEN - Ilse Remijn uit Terneuzen is aan de Rijksuni versiteit Leiden geslaagd voor het doctoraal examen Neder lands recht. van onze verslaggever ZAAMSLAG - Zaamslag is weer klaar voor het jaarlijkse dorpsfeest. Vandaag, vrijdag, verricht mevrouw C. E. M. Bar- bé-Dusarduijn de officiële ope ning van het traditionele twee daagse festijn op het bordes van het voormalig gemeentehuis. Vrijdag en zaterdag worden op het Plein een Vlaamse kermis en een kunstmarkt gehouden. Op de markt is ook plaats inge ruimd voor kraampjes van ver schillende Zaamslagse vereni gingen, In het schelpenmuseum van G. J. de Zeeuw zijn beide dagen twee exposities te bezichtigen. De ene omvat de collectie schel pen en oudheden (waaronder een aantal nieuwe vondsten), de tweede een fototentoonstellling over het Korps Mariniers in Oost-Java. Het museum is ge opend van 17.00 tot 23.00 uur. Vrijdagavond is er vanaf 18.30 uur vertier voor de allerklein sten op het Plein. De kinderen kunnen de voorstelling Fantasia bijwonen in de muziektent, met onder meer een clown, een goo chelaar en een buikspreker. Later op de avond maakt har monie De Volharding een rond gang door het dorp. Sportieve- lingen kunnen om 19.00 uur mee doen aan de trimloop. De eerste feestdag wordt om 19.30 uur af gesloten met een optreden van de Melrose Superband. Fietstocht Zaterdag kan er gefietst worden. Om 10.30 uur word t er vanaf het voormalig gemeentehuis gestart voor een tocht door het polder land om Zaamslag. De fietsex- cursie wordt georganiseerd door natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut. Die dag treden verder de dweilband Sjores Am- bras, de plaatselijke harmonie en clown Winando op. Vanaf 14.00 uur kunnen zanglustigen meedoen aan de karaoke-show van de Twilight Road Show. Het dorpsfeest wordt ook dit jaar op touw gezet door de onderne mersvereniging Zavo in nauwe samenwerking met de plaatselij ke buurtverenigingen. VRIJDAG 8 SEPTEMBER 1995 ALERT 7 15 n Wangeroog nr Na'ntes, ALEXANDERGRACHT 6 vn Setu- bal nr Mantyluoto, ANEJLIERS- GRACHT 6 90 n Djibouti, ANKER GRACHT 6 140 n Papendrecht nr Tanger, ARUBA 7 te Tema, ATLAN TIC COAST 6 120 zzw Cyprus nr Cy prus, ATLASGRACHT 7 te Koku- raa, BAKENGRACHT 7 290 zo Was hington nr Canada, BEURS- GRACHT 6 te Stubal, BISON EX PRESS 6 pass Malta nr Jeddah, CA- LAFIA 6 70 nw Bajul nr Koko, CARI- NA-1 6 300 nw Curacao, CASABLAN CA 6 190 o Rio de Janeiro nr Las Palmas. CASTOR 6 te Malta, CEMI- LE 7 140 w Bordeaux nr Bantry Bay, CEMSEA 7 te Kunda, COLD STREAM 7 te Lissabon, COLD STREAM MERCHANT 7 5 n Slcagen nr Riga, COMBI TRADER 0 260 zw Cabo Verde nr Aratu, COOL EX PRESS 7 15 z Guadeloupe nr Casa blanca, CORAL ACTINIA 6 50 nw Hoek van Holland nr Teesport. CRESTAR 6 pass Dover nr Preveza, DAKOTA 6 15 z Gibraltar nr Gaeta, DELFBORG 6 te Mantyluoto. DELFBORG 7 te Mantyluoto, DIA MANT 7 5 n Harlingen nr Duisburg, DIAMOND 6 25 n Kp de Gata nr Aveiro, DOCKEXPRESS-10 6 15 6 15 wzw Kobe nr Colombo, DOCKEX- PRESS-11 7 360 no Dili nr Sydney, DOCKEXPRESS-12 6 120 n Lissa bon nr Port Said, DUTCH ENGI NEER 6 15 zo Wight nr Tarragona, DUTCH FAITH 6 vn La Coruna nr Gent, DUTCH MATE 7 20 nw Hoek van Holland nr Tees, DUTCH PILOT 7 vn Flamborohead nr Rotterdam, DUTCH SAILOR 7 te Livorno, EDAMGRACHT 7 625 o Manilla nr Osaka, EDISONGRACHT 6 700 o Santos nr Santos, EEMSHORN 6 40 z Rhodos nr Dakar, EGELANTIERS GRACHT 7 vn Weipa nr Korea. EG- MONDGRACHT 7 16 zzo St. Pauli Is land nr Montreal, ELANDS GRACHT 7 100 zo Sri Lanka nr Osa ka, EMPIRE 6 50 zw St. Vmcent nr Sevilla, EUROGRACHT 6 7 z Dover nr Port Said. FLINTERDIJK 7 10 o Port Alfred nr Tamatave, FLINTER- MAR 7 te Salerno, GEULBORG 7 te Stenungsund, GROUSE 6 te Loeten, HASTULA 6 30 ozo Singapore nr Hongkong, HOLLAND KLIPPER 6 200 ozo Monrovia nr Douala, HOUT MANGRACHT 6 130 zo Abidjan nr Abidjan, HUGO 6 vn Southampton nr Antwerpen, IBN BAJJAH 6 25 wzw Finsitserre nr Rotterdam, IKIE- NA 7 te Gibraltar, IVER EXPRESS 7 30 zzo Miami nr Bahamas, JO CAL- LUNA 7 te Yanbu, KAAPGRACHT 6 230 no Recife nr Londen, KAT JA 6 400 zo Johns nr Velsen, KIEL- GRACHT 7 27 nw Mantyluoto nr Holmsund, KONINGSGRACHT 7 950 o Newfoundland nr Mobile, LAU RIERGRACHT 6 te Gandia, LAU RIERGRACHT 7 vn Gandia nr La Ayoun, LELIEGRACHT 7 250 laide nr Cebu, LEVANTGRAci 200 zzo Chignic nr Tiksi. LH' BORG 6 40 n Vaasa nr Oulu, DENGRACHT 7 25 w Mindoro, BAANSGRACHT 7 270 n Brig nr Brisbane, MAASBORG 7 1; Terschelling nr Rundvik, MAE! ASIA QUARTO 7 40 o Koewei Shuaybah, MAGDA 7 t.a. Leve nr Bremen, MAJESTIC 6 75 rovia nr Douala, MARGAREl verw te Rostock. MARINIER zw Ibizas nr Anzio, MAVERICi Recife nr Sheerness, MICHEL Santander nr Gijon, NEDLL Al CA 6 570 w Sabarig nr Port Kei NEDLL AMERICA 6 25 nnw Southampton, NEDLL ASIA 6 Tunis nr Damietta, NEDLL El' PA 6 100 nno Alexandrie nr Bar na, NEDLL HONGKONG 5 55( Socotra nr Suez, NEDLL HOUT! 6 170 zo Port Sudan nr f NEDLL MAAS 7 84 no Toaniaj nr Dar es Salaam, NEDLL OCEA 6 12 n Ameland nr Bremerha NEPTUNIC 6 100 no Viloria nr' bedford, NORDIC LINK 7 30 w! veningen nr Braviken, NORHT1 EXPLORER 6 50 zo Rhodos nr sin, NORLANDIA 8 verw te Ber; zi, OLIVIER 7 te Heroya, PA GRACHT 7 80 o Socotra nr Rave PARKGRACHT 7 rede Bot PIJLGRACHT 6 35 ono Tunis makomai, POMPEI 6 10 ono Vit nr Port Said, PRINS ALEXAN1 6 15 z Okinawa nr Kahsiung, Pt PHILIPS WILLEM 6 150 ono Kt nr Kertih, PRINS WILLEM ORANJE 6 310 no Recife, PB WILLEM-2 6 15 nno Lowesto Tees, PROJECT EUROPA 6 70 Aden, PUERTO DE ALTAMIRA Rotterdam, RALEIGH BAY 6 Benidorm nr Valencia, ROELO 130 zw Stavanger nr Holla, R0 KLIPPER 7 te Tema. SCHEI BORG 7 70 zw Kristiansand thil, SCHOENER 6 270 no Nals Concepcion, SCOUT MARIN 7 Noordwijk nr Amsterdam, S NEWYORK 6 pass Saso Vicenl Engels Kanaal, SMIT ROTI DAM 6 1615 o Madagascar r werpen, SPRING BEAR 6 30 nr Rotterdam, STEADY 7 10 Helder nr Kuopio, STELLA OE 6 40 zw Milfordhaven nr Antwet; STELLA POLLUX 7 te Veste naeyjar, STELLA PROCYON1 Stockholm nr Petit Couronne, NAVAH 8 verw te Vargon, SU! SERVANT-4 7 te Gibraltar, UI! SAINT MALO 6 vn Rotterdac Bremerhaven, VALIANT 7 t. bai, VLIELAND 7 40 no Algieh Kingslynn, WESTERDAM 7 te( bee, ZEUS 7 20 zw Wight nr Nevj De volgende rubriek versck dinsdag. muziekfestijn. Ook werd met het oog op de tweede Sasse taptoe weer een color-guard nieuw le ven ingeblazen. Deze groep was in 1992 wegens ledengebrek op geheven. De Showband Sas van Gent hoopt dat de taptoe een nieuwe stimulans kan zijn voor een verdere ledenaanwas. Het muzikale showfestijn op het Keizer Karelplein in Sas van Gent begint zondag om 14.00 uur. 9 en 10 september 1995 CENTRAAL ALARMNUMMER 06-11 Huisartsen: Terneuzen, zat. 08.00-zon. 08.00 uur: N. Waalewijn, Oostelijk Bolwerk 12c, tel. 14000. zon. 08.00-ma. 08.00 uur: C. H. Ephraim, Mich, de Ruytersingel 1, tel. 94000. Spreekuur 11.30 en 17 uur. Oostburg, Aardenburg en Zuid- zande, vrij. 17.30-ma. 08.00 uur: W. C. Jongsma, Oudekerkstraat 2, Aardenburg, tel. 01177-1466. Cadzand, Retranchement en Sluis: M. H. M. de Meijer, Bad huisweg 42, Cadzand, tel. 01179- 1366. Biervliet, Hoofdplaat en IJzen- dijke vrij. 18.00-ma. 08.00 uur: N. B. v. d. Maas, IJzendijke, tel. 01176-1266. Breskens en Groede: A. G. Her- manides, Dorpsstraat 17, Bres kens, tel. 01172-1566. Axel en Zaamslag, vrij. 17.00 - ma. 08.00 uur: E. Klop, Bastion straat 36, tel. 01155-61777. Spreekuren zat. van 10-10.30 en 16-16.30 uur. Sas van Gent e.o., vrij. 18.00-ma. 08.00 uur: J.A. Gadellaa, Euro palaan 49, Sas van Gent, tel. 52525. Spreekuur zat. 10.00 uur op Bol werk Oranje 2. Hulst, Clinge, Koewacht en Sint Jansteen, vrij. 17 - ma. 08.00 uur: J. Lips en B. Schulte, Gr. Bagij- nestraat 16, Hulst, tel. 01140- 13131. Spreekuur 11 en 17 uur. Hoek, Sluiskil, Philippine: M. Jongsma, Julianastraat 2, Hoek, tel. 01154-1356. Spreekuur 12.00 uur. Kloosterzande en Hontenisse vrij. 17.00-ma. 08.00 uur. M. van Kalmthout, Groenendijk 52, tel 01148-1377, spreekuur zat. 11.30 uur in de praktijk Groenendijk 52. Tandartsen: West-Zeeuwsch-Vlaanderen: L. Buysse, Volderstraat 21, Oost burg, 01170-55092. Spreekuur 12-12.30 uur. Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen: P. J. F. de Booy, Canadalaan 1, Sas van Gent, tel. 01158-53022. Spreekuren zat. 10-10.30 en 18- 18.30 en zon. 12-12.30 uur. Apotheken: Terneuzen, zat. 08.30-17.30 en zon. 11.30-12.30 en 17-18 uur: A. F. J Hamann, Oostelijk Bolwerk 12a, tel 12060. Axel, zat. 10-11 en 16-17: Apo theek Axel, Oranjestraat 6, tel. 01155-62888. Hulst,zat. 11-12 en 15.30-17.30 en zon. 11-11.30 en 16.30-17.30 uur: Apotheek Hulst, Dubbele Poort 7, tel. 01140-14255. Oostburg en Zuidzande, zat. 10- 12.30 en 13-16.30 en zon. 11.30- 12.30 en 17.30 en 18.30 uur: Apo theek Oostburg, Burchstraat 16, tel 01170-52170. Dierenartsen: Terneuzen, Axel, Zaamslag, Hulst en Hengstdijk: J. J. L. M. Kop, Axel, tel. 01155-61488. Spreekuur zat. 11-12 uur, Bas tionstraat ,3, Axel. IJzendijke: Dierenarts van de Vijver, tel. 01176-1388 bgg. 01174-8424. Spreekuur zat. 13 en zon. 12 uur in de dierenkliniek. Terneuzen: J P. de Vos en A. Burm, Van Diemenstraat 83, tel. 01150-19628, Spreekuur zat. 12.30-14.00 uur. Terneuzen: Peter de Vos, Steenbergenlaan 7, tel. 01 96425. Spreekuur zat. van 13.00 uur. Breskens, Aardenburg, burg en Sluis: 'Dierenarl centrum West', tel. 01172- 01177-2398/ 01170-54484. Spreekuur: Noordwal 81, burg op vrijdag 19.00-20.00 zat. en zon. 13-13.30 uur. Oostburg: Oostburg: J. P. J. v. d. Vijve: rius 1, Oostburg, tel. 01 52103. Sas van Gent: E. O. M. Ds Westdam 54, tel. 01158-53 spreekuur zat. 11.00-12.00 ut St. Jansteen e.o.: A.E. de Tempelier 34, tel. 01140-1; Spreekuur 11.00 - 12.00 uur. Thuiszorg- Stichting Thuis Zeeuwsch-Vlaanderen spoedgevallen dag en nacht reikbaar: West Zeeuwsch-Vli deren, tel. 01170-56500, Kan zone, tel. 01150-74500, Zeeuwsch-Vlaanderen, 01140-83500. Verloskundigen: Pastorale zondagdiem Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen zon. 12 - ma 24 uur: E. van Ac Hulst, tel. 01140-13167. West-Zeeuwsch-Vlaanderen zon. 12 - ma 20 uur: F. Bui, tel. 01176-1407. Kanaalzone, zon. 12 - ma. 2k E. Erpelinck, tel. 01158-1661 Beeldenexpositi in bibliotheek TERNEUZEN - Leerlingen de Walsoordense beeldhou Luc Ingels stellen deze ma hun werk tentoon in de opet re bibliotheek van Terneui De cursisten laten de verse lende technieken die ze heb) geleerd - boetseren, afgietec gips of polyester, het patine; en het beeldhouwen in steen hout - zien in hun werk. Hoewel de cursisten deze! leermeester hebben, is het schil in stijl en vormgeving vallend. „De bezoeker van tentoonstelling zal verrast door de kwaliteit van de gel senteerde werken", verwachl gels. Hij begint donderdag 28 sept ber met een nieuwe cursus vijftien lessen. Zoals ook bi, tentoonstelling naar vc komt, wordt bij het maken beelden zowel op de technieli de esthetiek gelet, benadruk! beeldhouwer. Illegale man zonder helm op brommer gepal TERNEUZEN - Een bromfil' die door de korte Kerkstras Terneuzen reed trok woens de aandacht van de politie dat hij geen helm droeg had de brommer nogal watn kementen. Nadat hij staa was gehouden bleek het te f om een 28-jarige man uit A rije, die illegaal in ons land blijft. Hij is aangehoudene' bewaring gesteld.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1995 | | pagina 40