EK zorgt voor economische impuls Ronald Koeman onder indruk van legioen PZC sport Tessema weerstaat wolkbreuk op NK Davidse en Minnaar door naar halve finale Nederland en België beleven primeur met gezamenlijke organisatie uitslagen Knoppert revancheert zich tegen Est Seeman Tomek Iwan meldt zich ziek bij Roda sport in de regio ZATERDAG 15 JULI 1995 bws 27 GENÈVE (ANP) - Nederland en Belgie als centrum van de voet balwereld. Het is even wennen. Om 12.37 uur verliet UEFA- voorzitter Johansson in Genève de vergadering om collega Sprengers van de KNVB en KBVB-directeur Courtois te fe liciteren. Sprengers beloofde een fantastisch evenement. In elk geval beleven Nederland en België een primeur: nooit eer der organiseerden twee landen samen de eindronde. In 2000 zal, zoals de plannen nu zijn, Arnhem - Brugge de groot ste afstand zijn tussen twee EK- steden: ruim 250 kilometer, en dat in een tijd waarin de hele we reld op een presenteerblaadje ligt. Kleinschaligheid is een van de sterke punten, net als de beoogde gezelligheid. Fans, or ganisatoren, ze moeten elkaar vaak kunnen ontmoeten. Weten televen, de gemoedelijkheid van de Belgen die aansluit bij het ka rakter van Jeu Sprengers, de Ne derlandse bondsvoorzitter. In weinig landen leeft het natio nale elftal als in Nederland, stelt directeur Harry Been van de KNVB, één van de organisato ren. Been: „We wilden dat pu bliek in eigen land een groot toernooi aanbieden. Ook het ef fect op de jeugd, de aanwas van leden, is van groot belang." Impuls Maar natuurlijk speelt meer dan idealisme. De geschatte econo mische impuls bedraagt onge veer een miljard gulden en, tijde lijk, werk voor 7600 mensen, re kende het Nederlands Econo misch Instituut voor. Later deed het Nederlands Research Insti tuut voor Recreatie en Toerisme overigens een tegenonderzoek dat iets gematigder cijfers ople verde. De bouw krijgt een stimulans, duizenden toeschouwers zullen de Lage Landen doen overstro men. hotels profiteren mee, de tv spreidt Nederland en België over de hele wereld, ongeveer •een half miljard kijkers in pak weg 150 landen zien bij. voor beeld de finale, op 2 juli in Neder land. De openingswedstrijd is waarschijnlijk in België, op 10 juni. De Olympische Spelen van Ant werpen (1920) en Amsterdam (1928) verbleken bij de uitstra lingvan het EK voetbal. Sport is tegenwoordig een belangrijke bijzaak in het leven. Was het vreemd dat de overheden nau- jvanonze verslaggever Marcel van der Kraan ROTTERDAM - Ronald Koe man vertrok uit Barcelona om dat hij de drukte van Nou Camp nazes jaar aardig zat was. Maar wat de door de wol geverfde ex- international gisteren zag bij de eerste training van Feyenoord op het bijveld van de Kuip, ver baasde hem in grote mate. Met duizenden stonden ze vooral hem op te wachten. Met een kla terend applaus betrad hij het trainingsveld, waar hij op zijn eerste werkdag het luie zweet eraf mocht lopen tijdens een pittige conditietraining. Volgens senior-manager Fred '.Blankemeijer was het sinds de dagen van Johan Cruijff niet meer zo druk geweest op de trai ling van Feyenoord. „Het is [prachtig dat de mensen weer zo 'enthousiast op de club en een speler als Koeman afkomen." e ^libero was diep onder de indruk, heb altijd geweten dat de supporters van Feyenoord trouw zijn en achter hun club jEaan staan. Maar dat ze met zo veel tegelijk zouden verschijnen op een eerste looptraining, had «niet vernacht. Koeman oogde fit na zijn vakan tie. Hoewel hij een bloedhekel san looptrainingen heeft, liet hij ach van zijn beste zijde zien en "fiphy met de besten mee voor op. De verdediger zei dat dat Hot zo vreemd was. „Ik ben er j maai- een paar weken tussenuit i Snweest. Het seizoen in Spanje i> eindigde veel later dan in Neder- ;Snd en nu begin ik dus al weer bi] Feyenoord." welijks moeilijk deden over de verwachte politiekosten? Was het gek dat geen van de burge meesters van mogelijke speel steden tegensputterde, ondanks de toestroom van duizenden Duitsers, Engelsen of wie zich ook allemaal mogen plaatsen onder de zestien beste landen van Europa. Waarbij in ieder ge val de twee gastlanden, die auto matisch zijn toegelaten. Volgens Been kan de overheid, die bij monde van de bijna altijd enthousiaste Erica Terpstra steun toezegde, de problemen wel aan. Hij herinnert aan de Eu ropese finale van Manchester United tegen Barcelona in 1991 in de Kuip, de eerste eindstrijd met een Engelse club sinds de Heizel-ramp in 1985. Die finale in Rotterdam verliep vlekkeloos. De directe, aan het voetbal gere lateerde opbrengsten voor de UEFA zijn ongeveer 350 miljoen Koeman heeft met Willem van Hanegem nog met geen woord gesproken over de tactiek die Feyenoord gaat hanteren in het nieuwe seizoen. „Dat is zijn pak- kie aan. Als hij er met mij over wil praten, vind ik dat prima. Maar in de voorbereiding op de competitie komen dat soort din gen vanzelf aan het licht." Dat Feyenoord op dit moment weer een behoorlijk elftal bij el kaar heeft, daarvan is Koeman overtuigd. „Als ik het materiaal om mij heen zie, dan weet ik dat we hoge ogen kunnen gooien. We zijn het ook aan onze stand ver plicht om mee te doen in de race om de landstitel." De Australische international Aurelio Vidmar, die gisteren tus sen de ochtend en middagtrai ning eindelijk zijn handtekening .zette onder een vierjarig con tract. sprak vergelijkbare woor den. Vidmar heeft voor Feye noord gekozen omdat die club hem het meeste aansprak. Feye noord heeft op dit moment al evenveel seizoenkaarten ver kocht als vorig seizoen (15.000 stuks) en de verkoop is nog lang niet beëindigd. Blinker Regi Blinker, Bob Petta en Har vey Esajas ontbraken als enige selectiespelers op de eerste trai ning. Blinker wil eerst duidelijk heid krijgen over zijn toekomst. Hij wacht nog even interesse van andere buitenlandse clubs af, voordat hij zijn handtekening zet onder het twee-jarig con tract, dat al enkele maanden in de Kuip voor hem klaar ligt. Jeu Sprengers gulden, verdeeld over tv-rechten en merchandising (220 miljoen) en kaartverkoop (100-150 mil joen). Dat de KNVB en KB VB daardoor binnenlopen, is over dreven te stellen. De landen krij gen 10 procent uit de mediagel den en pakweg 20 procent uit de recette: in totaal circa 45 mil joen. Maar de uitgaven zijn waarschijnlijk even hoog. Perso- BERGEN OP ZOOM (ANP) - Een wolkbreuk met donder en bliksem heeft van de nationale titelstrijd over 10.000 meter een bizarre helletocht gemaakt. Terwijl het kogelslingeren voor mannen allang was gestaakt, snelde Getaneh Tessema naar de eerste plaats tijdens de NK in Bergen op Zoom. Een Ethiopiër met een Nederlandse titel dus. Hans van de Griendt uit Hoek werd negentiende en laatste. De atleet van Scheldesport liet een tijd van 31 minuten en 19,80 se conden noteren. Het publiek, dicht bij elkaar ge kropen op de overdekte tribune, beloonde de lopers met een ova tioneel applaus. Terwijl de titel strijd pas zaterdag officieel wordt geopend, zagen ze al een zonderlinge gebeurtenis. Gedu rende de laatste kilometers was de baan volledig ondergelopen, maar vooral Tessema en Gielen hielden er flink de vaart in, on danks de soms onheilspellende lichtflitsen en het geknal daar na. De wedstrijdleider twijfelde of hij de loop zou staken, maar hij achtte het onweer nog niet hevig genoeg. De tijd van Tessema was nog be hoorlijk ook: 28 minuten en 41,86 seconden. De WK-limiet is 28.07. neelskosten vormen de grootste post, hoewel veel van het werk op de schouders van duizenden vrijwilligers rust. Veiligheids- kosten in stadions, hotels, bege leiding van elftallen, vervoer, kaarten, enzovoorts. De kleine landen van Europa stonden na de keuze voor Neder land en België op van hun stoe len en klapten. Zij zien kans voor een eventuele kandidatuur in de toekomst. Harry Been, straks met zijn Belgische collega Cour tois directeur van de Stichting Euro 2000, noemt zo een paar mogelijke combinaties: Zwitser land en Oostenrijk, de Baltische staten, Roemenië en Bulgarije, de Scandinavische landen, die zelfs al azen op een WK. Voor een klein land alleen is het onmogelijk een EK met zestien landen te houden, zoals voor het eerst te gebeuren staat in Enge land (1996). Dat kunnen alleen Marco Gielen, het Limburgs ta lent dat zich voorbereidt op zijn debuut op de marathon, eindig de als tweede. Met een Nederlands record heeft Renate Beunder uit Krommenie de allereerste nationale titel bij het kogelslingeren voor vrou wen veroverd. De kogel landde bij Beunders zesde en laatste po ging na 47,74 meter, zes centime- Engeland. Duitsland. Frankrijk. Italië en Spanje. Nederland en België zorgen voor de doorbraak van de kleintjes. Capaciteit Amsterdam (Arena). Rotterdam (Kuip), Eindhoven (Philips) en Arnhem (Gelderland) zijn tus sen 10junien2juli2000 de waar schijnlijke Nederlandse speel plaatsen. Utrecht valt af als de capaciteit niet wordt uitgebreid. Brussel (Constant Vanden Stock en Koning Boudewijn- stadion), Charleroi (Mambour) en/of Luik (Sclessin), Brugge (Olympia) en een eventueel nieuw stadion in Antwerpen zijn de Belgische accommodaties. De eis is een capaciteit van 50.000 voor de openingswed strijd en de finale, 40.000 voor de halve en kwartfinales en 30.000 voor de overige wedstrijden. Er is nog wel wat werk te doen, ter verder dan haar vorige beste prestatie op 10 juni in Lisse. Bergen op Zoom. NK. Mannen. 10.000 m: 1. Tessema (Achilles) 28.42,50, 2. Gielen (Scopias) 28.49,80, 3. Maase (De Bataven) 28.52,99, 4. Van Hest (Schuurmans) 29.00,92, 5. Krotwaar (PSV) 29.18.36, 6. Schut (PSV) 29.30,51, 19. Hans van de Griendt (Scheldesport) 31.19,80. Vrouwen. 10.000 m: 1. Van Schuppen tHRRl 34.16,01, 2. Van de Linden vooral in België dat nog geen en kel stadion met de vereiste capa citeit heeft. In Nederland namen particulieren het initiatief tot het verbeteren c.q. bouwen van stadions. In België zijn de are na's meestal van de overheid, op Sclessin van Standard Luik na. Naar schatting bezoeken een half miljoen fans het toernooi, van wie ruim de helft afkomstig uit Nederland en België. Als hij terugkijkt, weet Been één moment te noemen waarop het spannend was of de kandidatuur zou slagen. Dat was in februari, toen de UEFA opeens een lijstje met twintig, dertig vragen voor schotelde en de ultieme beslis sing uitstelde. Er waren proble men met belastingen. Waar moesten spelers belasting beta len over hun verdiensten, vol gens de Nederlandse of de Belgi sche regels? Moeilijkheden over dopingcon troles doemden op. In Vlaande ren bij voorbeeld is het opsporen van verboden middelen een staatsaangelegenheid. Het is daar mogelijk dat tijdens een golftoernooi voor halfblinde ou den van dagen een controleur komt en een van de deelnemers een plas moet inleveren. Al die zaken zijn op één lijn gesteld. De komende jaren leren de orga nisatoren van Engeland (EK 1996) en Frankrijk (WK 1998). Misschien dat een der komende jaren wel een mooie generale plaatsvindt voor het EK in 2000. Been: „We willen wel proberen de finale van de Champions Lea gue of EC 2 te organiseren, vol gend jaar of in 1997." Telegram Staatssecretaris Erica Terpstra van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de KNVB per tele gram gelukgewenst met het sa men met België binnenhalen van de organisatie van de Euro pese titelstrijd voetbal in het jaar 2000. „Fantastisch dat het toernooi naar Nederland komt", zegt de staatssecretaris. Terpstra complimenteert in het schrijven voorzitter Sprengers, zijn onlangs overleden voorgan ger Van Marle en de overige KNVB-medewerkers alsmede de Belgische equipe met de over tuigende presentatie bij de UE FA. Terpstra: „Na het binnenha len van de finale van de World Volleybal League in 1996 voor Rotterdam, is dit het tweede succes in het streven grote sportevenementen naar Neder land te halen." (Hellas) 34.21,89, 3. Loonen (AAC) 34.47,17,4 Aanen (Haag Atl) 34.49,01, 5. Souverein (AAC) 35.39.78 Kogelslingercn: 1. Beunder (Lycur- gus) 47.74 (NR), 2. Ten Vaarwerk (Argo'77) 42,20, 3. Schoenmaker (Tartletos) 40,26. Mannen: Kogelslingeren: 1 Gram (Sprint) 62,48. 2 Van den Dool (AV'34) 59,84. 3 Sehelters (AV Hol land) 53.98, 4 Hoede (Lycurgus) 52,78, 5. Wijand (AAC) 48,28. van onze verslaggever ZIERIKZEE - Corine Davidse en Hans Minnaar - voormalig inwoner van Dreischor, inmid dels woonachtig in Den Bosch - hebben zich in de gemengddub- belspel in de Bl-klasse van het Dikke Torentoernooi geplaatst voor de halve-fïnale. In Zierik- zee won het duo simpel van het koppel Claudia Vermaat en Erik Amperse uit Dordrecht (6- 1, 6-2). Vandaag (zaterdag) zullen in alle categegorieën de halve finales worden afgewerkt. Davidse zal daarbij in het enkelspel uitko men tegen Monique Walraven. Uitslagen: HE BI: S. Posthumus-H. Oolders 4-6. 1-6. GD BI: J.W. de Co- ninck/M. Heeringa-I. Steeman/I. Dekker 6-7, 4-6; C. Folmer/E. van Wingen-A. van Straaten/J. Otte 6-0.6- 2; C. Vermaat/E. Amperse-C. Davidse /H. Minnaar 1-6, 2-6. HE Cl: E. An- spach-S. Posthumus 3-6, 6-7; M. Ver- wey-R, Koppert 6-2, 6-1 DE Cl. S. Frigger-M. Verschoore 6-3,7-6; N. van Tongerloo-F. Ponte 6-0, 6-0. Bowlen Bowling Vereniging Middelburg, zo- merleague in De Kruitmolen. vijfde speelweek: Theo maakt 't - MZ 1-3, VOK - Flintstones 3-1. Weet ik veel - De Boefjes 1-3. Whoopie - Team On- derdijk3-l. 't Hoekje - Van Voren 3-1. Vraagtekens - Eigen gemiddelde 4-0. Stand: 1 Vraagtekens 17, 2 Weet ik veel 15.3 Whoopie 13.4 't Hoekje 11.5 De Boefjes 11.6 Flintstones 9.5. 7 MZ 8.5,8 VOK 8.9 Theo maakt 't 8,10 De Australiërs 7, 11 Team Onderdijk 7. 12 Van Voren 5. Individueel, top-5. vrouwen: 1 Nel Wattel 187.16.2 Dini Glas 185. 3 Fien Jansen 183.66. 4 Liana de Jonge 183 62. 5 Leme de Wit 180.11; man nen: 1 Jouke van Heumen 188 53.2 E. Commandeur 185.66,3 Leo de Ruiter 185.50, 4 Thijs Engelse 184.33, 5 Her man van der Horst 184 06. Jeu de boules Club Jeu de Boules (pétanque) Mid delburg hield een toernooi op het strand bij paviljoen De Zilvermeeuw in Koudekerke. Er kwamen 47 bou- lers opdagen. Eindstand: 1 Rob Plompen, Breda, 2 Elly Koster, Ois- terwijk, 3 Willem de Koninck, Mid delburg, 4 Van de Wetering, Geldrop en Marco Wouters. Zoutelande, 5 Ma rio Défilippis sr. Middelburg, 6 Leo Wouters, Middelburg en Jaap Tol- hoek, Middelburg. 7 Louis Smeets, Venlo, 8 Peter van Wanrooy, Breda, 9 Wim Roemersma, Middelburg. 10 Ri- nus Vader, Middelburg. Het volgen de strandtoernooi van de Middel burgse pétanque-club staat voor donderdag 27 juli op het programma. Dan wordt er vanaf 19.00 uur ge speeld bij paviljoen De Branding in Zoutelande. Schietingen In De Korenbeurs in 's-Heerenhoek hield men een schieting op de liggen de wip, er waren 11 deelnemers. De uitslag is: eerste hoofdvogel, A. Pik kaart Zorgvlied; tweede hoofdvogel, P. Vette Concordia; eerste zijvogel, C. Rentmeester Willem Teil; tweede zijvogel. C. Eversdijk St. Sebastiaan; derde zijvogel, J. v.d. Dries Soranus; vierde zijvogel, H. v. Leeuwen Raven- stein; eerste kal, P. Maat Zorgvlied; tweede kal. P Vette; derde en vierde kal. M Oosthoek beiden Concordia; de vliegende vogelprijs was voor A de Jonge Soranus; meeste kleine vo gels (10) N. Schouwenaar Juliana. Op 25 juli is er weer een schieting In Wemeldinge kwamen 10 schutters van St. Andries uit Wemeldinge en 11 schutters van Jacoba van Beieren uit Goes onder de staande wip Het was Cindy Westdorp die in de vijfde ronde de bïokvogel afschoot Dieter Sinke liet in de zevende ronde de vogel val len. Na een kamp van zeven ronden was het Cindy Westdorp van Jacoba van Beieren die met een gericht Dammen Rheden. NK vrouwen. Derde ronde: Graas - De Boer 0-2. Wanders - Ver hoef 2-0, Andries - Quant 2-0, De Vos - Poepjes 1-1, Alink - Van Lith 0-2. Stand: 1. Wanders 5, 2. De Boer, Van Lith en Verhoef 4, 5. Alink 4. 6 An dries, Graas, Poepjes, Quant en De Vos 2. Honkbal Haarlem. EK. Finale, tweede wed strijd: Nederland - Italië 13-7. Stand best-of-fïve serie: 1-1. Om derde plaats: België - Spanje 8-6. Stand best-of-five serie: 2-0. Verliezersronde: Frankrijk - Slovenië 10-7, Zweden - Oekraïne 17-5, Paardesport Oberanven (Lux). CSIO. Landen- wedstrijd: 1. Nederland (Voorn/Je- wel's Amesthyst 0-4. Romp/Burg's Samantha 0-0, Tops/Operette la Silla 4-1. Lansink/Bollvorm's Easy Jum per opg/0) 8.00,2. e.a. België, Verenig de Staten, Ierland 12.00. Sportprijsvragen Luckv Ten, vrijdag 14 juli: 3-7-10-12-18-24-26-30-33-35-38- 39 - 42 - 48 - 52 - 64 - 66 - 68 - 72 - 78. (onder voorbehoud). Schaken Rheden. NK vrouwen. Derde ronde: Slingerland - Wuts 0-1. Kouwenho- ven - De Mie 1-0. Jap Tjoen San - Ben schop 1-0. Bos - De Kleuver 0-1Sziva- Jansen 1/2-1/2. Stand: 1. Jap Tjoen San 3. 2. Kou- wenhoven. Sziva 2 1/2, 4. Jansen en Wuts 1 1/2. 6. Benschop, De Kleuver. De Mie en Slingerland 1.10. Bos 0. Tennis Gstaad. Zwitsers Open. mannen, 850.000 gulden. Kwartfinales: Bruguera (Spa/3i - Ja- vier Sanchez (Spa) 7-5 6-1, Hlasek (Zwil - Rios (Chi) 7-6 3-6 6-2, Rosset (Zwi/4) - Boetsch (Frai 6-3 6-4, Kafel nikov (Rus/2) - Gaudenzi (Itai 6-1 6-4. Halve finales: Hlasek - Rosset, Bru guera - Kafelnikov. HD Cl: A. de Koning/J. Geleynse-J. Vogelaar/B Tukker 1-6. 1-6: GD Cl: T. Kok/E Kok-B. den Ouden/P. Meuldtjk6-1.6-4 HE C2: B. Tukker-J. Volkeri 6-4, 5-7. 6-4; G. van Dijke-R. Koppert 4-6.7-5.7-5. DE C2: D van de Roest-B Baden 7-6. 4-6. 1-6. HD C2: L Nouwen/J. Vleeshouwer-F. de Jong'S. de Lange 5-7. 6-3.6-0. DD C2: A. Hommel/L. Jol-F. Ponte/B Baden 4-6, 2-6; J. Goedegebuure/K. Melle- gers-L Jasperse/E van de Waay 7-5.4- 6. 7-5: D. van de Roest/S. van de Roest-N Bos/A. Maris 6-2. 6-3. HE Dl: W. Bos-M. Pinkster6-7.6-2.6- 3: S. Vermeulen-J Spinnewijn 2-6, 2- 6; R. Koster-W. Peereland 2-6, 2-6; E. Hendriks-H. van Sabben 3-6, 7-5, 6-1. DE DL M. Snijders-N. Wessels 6-0, 6- 1. GD Dl: A van de Horst/E. Kou- wenberg-R. van Tilburg/P. Bustraan 6-1. 6-1. HE Dl 35 plus: W. Peereland- J. Jelluma 6-0, 6-1; A. de Spirit-J. La gendijk 2-6, 7-6, 3-5 w.o. Lagendijk. HE D2: W. Weggem-T. Nelis 1-6, 1-4 w.o. Nelis. DE D2: M. Krips-E. Hoo- gendoorn 5-7, 2-6. HD D2: T. Timmermans/L. Kloet-G. Roessink/J. Helgers 3-6,0-6; J. Pante- kock/D. Pantekock/-M. Passchier/M. van de Zande 6-1, 6-1 DD D2: M. Bouwman/N. Stoutjesdijk-O. Cool- bergen/R. Lagendijk 6-4, 0-6, 2-6. schot de titel van Koningin voor 1995 mag dragen. Bij St. Andries waren het Jacco de Bruin en Cees en Pa trick van de Veer die in dezelfde ron de de bïokvogel afschoten en dus moest er gekampt worden. Na een lange strijd was het Jacco de Bruin die met een goed schot de vogel velde en voor 1995 Koning van St. Andries is. Hiena werd een gezellige barbeque gehouden In Ellewoutsdijk hielden de verenig de sociëteiten een schieting op de staande wip. Er waren zestien deel nemers. De uitslag, eerste hoofdvogel C. Jere- miasse. tweede hoofdvogel P. de Vis ser, beiden Zorgvlied: derde hoofdvo gel M. Wisse. Concordia, eerste en tweede zijvogel J. Molhoek. Juliana; derde zijvogel M. Goeree. Zorgvlied. eerste kal R. Klippel. Doel naar Ho- geer; tweede kal M Wisse. Concor dia; derde kal G Pikkaart, vierde kal C. Jeremiasse. beiden Zorgvlied; vijf de kal M. Wisse. Concordia: zesde kal J de Rijke, Edele Handboog. Meeste kleine vogels, zeven. I. Helmstrijd, Juliana. Meeuwenloop week later ZOUTELANDE - De Meeuwen loop die voor maandag op de trimloop-kalender staat, is ver schoven naar maandag 24 juli. Deze wijziging houdt verband met de komst van Ajax naar Zoutelande in de periode van 17 tot en met 22 juli. De trimloop, die in samenwer king met Atletica georganiseerd wordt, gaat over vijf of tien kilo meter. De start is om 19.30 uur op de Boulevard van Zoutelan de. Inschrijven in de kantine van de Meeuwen aan de Westkappel- seweg. Istanbulspor LEWEDORP - Morgen (zondag) speelt een Zeeuwse selectie op het voetbalveld van Lewedorp- se Boys in Lewedorp een vriendschappelijke wedstrijd tegen Istanbulspor. Het duel be gint niet, zoals gisteren abusie velijk werd gemeld, om 19.30 uur, maar al om 18.00 uur. De Turkse club van Peter van Vossen en John van den Brom en trainers Leo Beenhakker en Fritz Korbach komt vanavond ook al in actie. In Dordrecht is Dordrecht'90 de tegenstander. Newport. Mannen, 450.000 gulden. Tweede ronde: Wheaton iVSt/I) - O'Brien (VSt) 7-6 6-4. Woodbridge (Aus/3) - Renzenbrink (Dui) 6-3 7-6. Black (Zim/4) - Adams iZAf) 7-5 6-2, Wilkinson (GBri - Vacek (Tsj/5) 3-6 7-6 6-2. Prinosil (Dui/6) - Holm (Zwe) 7-5 6- 2, Tieleman (Ita) - Baur (Dui) 7-5 7-6. Voetbal Montevideo. Copa America. Groep A: Uruguay - Mexico 1-1 (0-0). 67. Luis Garcia 1-0, 79. Saralegui 1-1. Scheidsrechter: Castrilli (Arg). Toe schouwers: 15.000. Gele kaarten: Garcia Aspe, Espinoza (Mexico). Eindstand: Uruguay 3-7, 2. Paraguay 3-6, 3. Mexico 3-4, 4. Venezuela 3-0. Uruguay en Paraguay naar kwartfi nales. Groep B: Brazilië - Colombia 3-0 1-0). 31. Leonardo 1-0, 76. Tulio 2-0. 83 Ju- ninho 3-0. Scheidsrechter: Filippi (Uru). Toeschouwers: 24.000. Gele kaart: Dunga (Bra), Gaviri, Asprilla, Alvarez en Rincon (Col). Ecuador - Peru 2-1 (0-0). 62. Diaz 1-0, 77 Mora 2-0, 84. Tenorio 2-1. Scheids rechter: Dluzniewski (Uru) Rode kaart: 65. Carcelen (Ecu). Gele kaart: Carranza (Perl. Quinonez en Garay (Ecu). Eindstand: 1. Brazilië 3-9, 2. Colom bia 3-4, 3. Ecuador 3-3, 4 Peru 3-1. Brazilië en Colombia naar kwartfina les. Volleybal Los Angeles. WK-series beachvol- leybal. Mannen: Everaerts/Mulder (Ned) - Carsia/Torres (Cub) 8-15: vrouwen: Paterson/Van Wijnen (Ned) - Solazzi/ Duretta (Ita.) 3-15. Wielrennen Ronde van Rijnland-Palts. Tiende en laatste etappe Pirmasens - Landau: 1. De Jongh (Ned) 136,8 km in 3.33.25 (38,46 km/uur). 2. Dikiy lOeki, 3. Ruskys iL.it> Eindklassement: 1 Reuss (Dui) 39.53.53, 2 Holestol (Nooi 4.45, 3. Voigt (Ned) 5.14,24. Vierhouten 12.21, 26. Moerenhout 15.37. 36. De Jongh 36.42. Kj^onze schaakmedewerker ^ISSINGEN - Erik Knoppert "t Utrecht heeft op de slotdag hn het internationale toernooi Gissingen het afsluitende j?e'schaaktoernooi gewonnen. •Moppert was in een finale voor Wee partijen te sterk voor See- Qan. ^°or Knoppert was het reguliere ^rnooi op een flinke deceptie ^gelopen. De Utrechter viel na «n mooie start buiten de prij- Vrijdag was er e^i herkan- De snelschaker plaatste met tien uit elf voor de halve .^«e, waarin hij Johan de Wolf «nsloosliet. Iedere halve finale ging tus- Seeman en Barsov. De Est "fian wist zich na drie partij en te plaatsen voor de finale. In de eerste match kon Knoppert pardoes mat zetten. In de replay probeerde Seeman van alles, maar meer dan remise zat er niet meer in. Uitslag: 1. E. Knoppert 10 punten; 2. A. Barsov 9.5: 3 T Seeman 8.5; 4 J. de Wolf. A. Abolianin. C. Jansen. H. Groffen 7. 8. E. vanHecke, Tim Lam mens. P Kalisvaart, A. Dibrani 6.5; 12. T. Remmel. R. Alders 6; 14. E Ni- colai. T. Demirel. M. Koolhoven. D. van Boven. B. Friesen, K. Leenhouts, H Weiten. C. Boogaard. C. Verburg 5,5; 26. R Steijn. L. van Boven. C. Ce- vaal 4,5; 29. Tijs Lammens. G Baete, P. Saalheim, C. Kou wijzer 4. 33 S. de Blauw. P. Janse 3; 35. L. Meerman. E. Hijman 2. Halve finales: T. Seeman-A. Barsov 1,5-1.5 (Seeman door); E. Knoppert-J. de Wolf 2-0. Finale: E. Knoppert-T. Seeman 1,5- 0,5. KERKRADE (ANP) - Roda JC verwacht To mek Iwan maandag in Kerkrade. Ondanks het feit dat de Pool gisteren in Rotterdam nog ver klaarde niet te willen terugkeren naar de Kerkraadse club, liet voorzitter Theo Pickée weten er vanuit te gaan dat Iwan zich begin volgende week bij de Kerkraadse selectie aan sluit. De 24-jarige aanvallende middenvelder werd gisteren na een bezoek aan een arts ziek ver klaard. Volgens Feyenoord-voorzitter Jorien van den Herik hebben de gebeurtenissen van de afgelopen tijd de speler en zijn gezin dusda nig aangegrepen dat hij verward is. „Hij be grijpt er niets meer van. En dat kan ik goed be grijpen". zei Van den Herik. „Ook wij snappen het niet meer." Pickée reageerde gepikeerd op de Rotterdam se reacties. Volgens de makelaar wordt geen middel geschuwd de Pool uit Kerkrade weg te houden. Hij beticht Feyenoord en vertrou wensman Jan de Zeeuw ervan over de rug van Iwan een prestigegevecht te voeren. De Zeeuw verwijt Roda JC precies hetzelfde. „We kunnen honderd dingen aanvoeren dat ze bij Feye noord staan te liegen. De Zeeuw cs hebben Iwan volkomen verkeerd geadviseerd. Ze be hartigen niet zijn belangen. En daar kan ik me kw'aad over maken, niet over de uitspraken van Feyenoord en De Zeeuw." Amsterdam stadion Amsterdam Arena Rotterdam De Kuip Eindhoven Arnhem Brussel Gelderland Constant Vanden capaciteit bijzonderheden 50.000 in aanbouw, medio 1996 klaar fv - 50.000 30.000 uitbreiding bijna klaar 30.000 nog te bouwen, medio 1997 klaar Stock Stadion 30.000 uitbreiding noodzakelijk Olympia Stadion Brussel Stadion Brugge Charleroi Luik Antwerpen opening augustus '95 en Koning Boudewijn ,nnnri vroegere'Heizei' Starlinn +W.UUU. nr,oninn mnnchro 30.000 Mambour 30.000 Sclessin 30.000 uitbreidingen renovatie nodig gen renovatie nodig eventueel nieuw te bouwen stadion 'N.B.: Utrecht vait af als speelplaats als capacitieit niet wordt uitgebreid. Als er een nieuw Stadion in Antwerpen komt,: zal waarschijnlijk Luik of Charleroi moeten afvallen als speelplaats. Duizenden Feyenoord-supporters staan ex-international op te wachten

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1995 | | pagina 27