Honderd jaar voetbal in Goes Omkleden in café Havenzicht PZC Voetbal in 1895 sport VRIJDAG 30 JUNI 1995 28 Op 15 september viert de oudste voetbalvereniging van Zeeland, de W Goes, het honderdjarig bestaan. Op 15 september 1895 begonnen een aantal schooljongens de voetbalclub Zeelandia. Zij waren op dat moment pioniers in deze provincie. In 1910 veranderde de naam noodgedwongen in Zeeland Vooruit, omdat Zeelandia uit Middelburg zich iets eerder had aangemeld bij de Nederlandsche Voetbalbond. Op 26 september 1917 volgde een fusie met Hollandia en veranderde de naam in GW, om pas in 1937 de tegenwoordige naam G.O.E.S. (Gezamenlijk Opwaarts Eendrachtig Sterk) aan te nemen na een fusie met Zeeuwsche Boys. In die honderd jaar kende de club vele hoogte- en dieptepunten. Zo stond in 1924 tijdens de algemene ledenvergadering zelfs de ontbinding van de in financiële moeilijkheden geraakte club op de agenda en zorgden negen stemmen tegen, twee stemmen voor en één blanco stem dat de crisis werd overleefd. Goes kende gerenommeerde leden als Frans de Munck, Nederlands beste keeper aller tijden, maar het duurde tot 1993 voordat Goes in de eerste klasse belandde. Een verblijf dat overigens maar twee jaar duurde want uitgerekend in het jaar dat de club het jubileum viert, degradeerde het eerste team terug naar de tweede klasse. Al deze feiten zijn opgetekend in het jubileumboek, dat 7 juli verschijnt en zal bestaan uit acht hoofdstukken. Op deze pagina een voorpublikatie van het eerste hoofdstuk, dat handelt over de eerste, aarzelende voetbalstappen in Goes en in Zeeland. Toen hij er in 1970 nog eens mee werd geconfronteerd, kon Louis Schneider het nauwelijks geloven. De inmiddels overleden Goesenaar was uiterst verbaasd dat zijn vriendenclubje was uitgegroeid tot een gezond en groot voetbalbolwerk, dat op het punt stond het 75-jarig bestaan te vieren. Aloysius Wilhelmus Schneider, geboren op 14 september 1880 in de Korte Vorststraat 42 te Goes, was al vele jaren een gepensioneerd ambtenaar en had triomfen gevierd als amateurtoneelspeler voor Onderling Kunstgenot, maar kon zich nauwelijks herinneren dat hij ooit met wat vrienden een voetbalvereniging had opgericht. Dat oprichten van een voetbalclub was niet meer dan kinderspel geweest. De jongste zoon van een Duitse koopman, die een zaak in porcelein. aardewerk, kristal en glas bedreef in de Lange Vorststraat, volgde sinds 1892 onderwijs op de Rijks HBS. Op die school ontdekte Louis samen met enkele klasgenoten het voetbalspel dat was komen overwaaien van Engeland en intussen flink aan populariteit begon te winnen. Op 15 september 1895, één dag na zijn vijftiende verjaardag, besloot hij samen met zijn klasgenoot Samuel de Jonge Mulock Houwer en nog enkele scholieren van de Rijksnormaalschool, waarbij de namen van Fortuin-Kramer en Huisse via de overlevering opduiken, een voetbalclub op te richten die de naam 'Zeelandia' kreeg. Ze bleken pioniers te zijn in deze provincie. Aan het einde van de negentiende eeuw is sport een nog ver van populair begrip in Nederland, dat meer afkeuring dan bijval oogst. „Het lichaamsafbeulende en geest- verruwende van de voetbalsport is de oor zaak van kromme ruggen, de lang uitge rekte. voorover-gebogen halzen, vooruit stekende kinnen, de sjokkende onveer krachtige gang, geen goede krijgslieden en geen goede verwekkers van kinderen", meende een Amsterdams geneesheer zelfs. Voetbal wordt veelal beschouwd als een laatste storm in de puberteit. Jongens van twintig jaar stoppen er meestal mee. Wie op latere leeftijd nog in korte broek achter een bal aanholt, wordt door velen als zonderling beschouwd. Kinderspel Voetbal was dus kinderspel en dat was ook in Goes geen uitzondering. Net als Louis Schneider was ook Samuel de Jon ge Mulock Houwer, zoon van een wijnko per in de Adriaanstraat, nog maar vijftien jaar. Beiden waren die zomer net van de eerste naar de tweede klas van de RHBS bevorderd. Dat beiden afkomstig waren uit een wat hoger sociaal milieu was ook nauwelijks opmerkelijk te noemen. Voet bal was in die eerste jaren voornamelijk een sport voor de gegoede klasse. „Voor de sport en in het bijzonder de voet balsport zal men hoofdzakelijk zijn prose lieten onder de arbeiders met de geest moeten zoeken", zo beweerde dhr. Hirsch- man. vice-voorzitter van de Nederlandse Voetbal Bond (NVB), in de almanak van 1905 zelfs. Met andere woorden: gewone arbeiders waren te ruw of te stom. Gloriedagen In de eerste jaren van Zeelandia duiken dan ook een aantal namen op, die later op maatschappelijk gebied nadrukkelijk op de voorgrond traden. Frans den Hollan der. die als speler op een elftalfoto uit 1906 is te herkennen, zou later directeur van de Nederlandse Spoorwegen worden. Bij het 55-jarig jubileum laat hij via een schrijven weten: „Ik heb u gekend als Zeelandia. een klein clubje fanatieke Goese voetballers, vaak niet talrijk genoeg om nog één reserve langs de lijn te hebben. Gloriedagen, maar ook donkere tijden met Boudelings en la ter Molhoeks gastvrije lokalen als rust punten... Toen reeds was de nu vijfenvijf tig] arige een kweekplaats van clubgeest, 'team-spirit', begrip van organisatie, alle elementen, die we in ons later leven zo zeer van node hebben." En verder was de naam van Adriaan Wil lem Mulock Houwer, geboren op 6 mei 1884, nadrukkelijk verweven met de eer ste jaren van Zeelandia. De neef van Sa muel en zoon van de notaris, die was ge vestigd aan de Bierkade, fungeerde in het seizoen 1901/1902 als tweede secretaris in het bestuur van de Zeeuwsche Voetbal bond. Dat was net voordat hij in 1903 ver trok naar Amsterdam om geneeskunde te gaan studeren. Adriaan Mulock Houwer zou later naar Batavia emigreren en uit groeien tot een beroemd oogheelkundig chirurg, een autoriteit op zijn gebied. Spanningen De tijd waarin de eerste voetballers van Goes opgroeiden was vrij onrustig te noe men en stond bol van verwachtingen, maar ook van sociale onzekerheden en spanningen. In de Europese wereld was er van 1871 tot 1914 sprake van ongekende materiële en industriële groei, internatio nale vrede, en de opkomst van constitu tionele, representatieve en democratische regeringen. Het vertrouwen in weten schap en vooruitgang nam toe. De levens Samuel de Jonge Mulock Houwer was aanvoerder van de ploeg, samen met T. Kakebeeke uit de 's-Heer Hendrikskinde- 1 renstraat. Voorzitter was op dat moment f J. A. Ocheman van de Beestenmarkt. J.H. Kakebeeke van de Kade secretaris en j Louis Schneider nog steeds penningmees- ter. Ongeorganiseerd Tegen wie Zeelandia haai- wedstrijden speelde, blijft onbekend. Slechts van één 1 andere club in Zeeland. Olympia uit Mid- 5 delburg. is het bestaan bekend. Deze ver- l eniging, die in 1916 via een fusie met Zee- landia Middelburg zou overgaan in de M.V. A.V Middelburg', is overigens ou- der dan Zeelandia Goes: als oprïchtings- 1 datum wordt 1 december 1894 gemeld en 5 verder meldt Olympia zich al in 1897 aan f bij de NVB. Zeelandia kwam daar die eer- 1 ste jaren nooit aan toe en bleef ongeorga- niseerd spelen. In 1900 werd er pas voor het eerst een officiële Zeeuwse competitie c georganiseerd met Olympia uit Middel- burg en EMM uit Vlissingen. Die competi- tie werd glorieus gewonnen door de Goe- senaren, die in acht wedstrijden dertien s punten veroverden. Wenken Het spelpeil kan overigens niet al te hoog zijn geweest. De Nederlandsche Voetbal- j bond legde er in die eerste jaren vooral de nadruk op het voorlichten en opvoeden van dë spelers met de regels van het spel. In de eerste almanak van de NVB staan in ieder geval de nodige 'wenken voor spe lers': 'Denkt er aan dat het uit de grond trek ken van een hoekvlag door den scheids rechter als wangedrag wordt aangemerkt 1 en als zoodanig gestraft' 'Doelverdedigers pakken somwijlen, ten einde een schot af te weren of den bal te houden, de lat beet en trekken haar I naar beneden. Een speler die aldus han delt wordt geacht zich aan wangedrag schuldig te maken en als zoodanig ge straft' 'Verwijdert u gedurende den rusttijd niet van het terrein zonder de toestem- 1 ming van uw aanvoerder en denkt er aan dat, wanneer de rusttijd is verstreken, de scheidsrechter met de hervatting van het spel niet op u hoeft te wachten.' 'De scheidsrechter zal u meerdere ma len moeten teleurstellen. Voelt u dan dus niet verongelijkt, doch berust in het on vermijdelijke.' 'Zeer laakbaar is de nog veel te veel in zwang zijnde gewoonte om -zelfs tegen be ter weten in - 'off-side' te roepen met het doel het maar eens te proberen. Verveelt de scheidsrechter niet met onophoudelijk appeleren. Het enige wat gij ermee bereikt is dat gij den scheidsrechter ontstemt.' 'Speelt zoals fatsoenlijke mannen be taamt en maakt u dus niet schuldig aan ongeoorloofde handelwijzen. Meent niet dat, zodra de tegenpartij maar haar vrije schop heeft gekregen, gij weder in volle eer hersteld zijt. De straf is geen afkoop van schuld: zij bevrijdt u niet van blaam!' En behalve deze raadgevingen waren er ook nog andere zaken die overwonnen moesten worden. Het terrein op Klein Frankrijk kon zelfs met de beste wil van de wereld nauwelijks een voetbalveld wor den genoemd. Er waren geen lijnen, geen kleed-of wasgelegenheid en slechts bij uit zondering was er enig grassprietje te ont dekken op de moddergrond. Pas in 1909 veranderde de situatie enigszins toen Goes naar de 'Schengewei' aan de Polder- schen weg verhuisde, al moet daar ook niet al te veel van worden voor gesteld. Rouwadvertenties Die verhuizing maakten de oprichters van de club niet meer mee. Zowel Samuel de Jonge Mulock Houwer als Louis Schnei der waren toen al geruime tijd van het to neel verdwenen en waren inmiddels ver geten door de voetballers van die tijd. Sa muel de J onge Mulock Houwer stierf op 30- jarige leeftijd, op 18 mei 1910. na een lang durige ziekte. In de Goesche Courant stonden wel enkele rouwadvertenties van familieleden, maar de advertenties van de voetbalclub Zeelandia schitterden door afwezigheid. En Louis Schneider hield zich toen ook al lang niet meer bezig met voetbal. Hij richtte samen met Hendrik Molhoek, eige- aar van Hotel Centraal op de Markt, de to neelvereniging 'Onderling Kunstgenot' op en was een goede tenor in het kerkkoor van de Maria Magdalenakerk. Met de voetbalvereniging Zeelandia had Louis Schneider echter al lang geen bemoeienis meer. „Over het voetbalverleden van mijn vader weet ik eigenlijk niets", bekent Fred Schneider, zoon van Louis. „Ik voetbalde wel vaak met mijn vader op 'De Weitjes' in Goes-Oost en hij sloeg geen wedstrijd over op de radio, maar hij heeft nooit gezegd dat hij ooit een club heeft opgericht." Dat lijkt nu opmerkelijk, maar is in feite niet meer dan logisch, gezien in het beeld van de tijd. Voetbal was rond de eeuwwisse ling niet meer dan kinderspel. Taco van den Velde Bronnen en literatuur: A history of the modern world - Palmer. Cotton. De Lage Landen 1780-1940 - Prof dr. F H Koss- mann. Cursus hoofdlijnen van de geschiedenis van Goes - gemeentelijke archiefdienst van Goes, voetbalalmanak'. 1898-1899. 1899-1900. 1900- 1901. 1901-1902. 1906-1907 - uitgave van de Ne- derlanschen Voetbalbond. Encyclopaedia of Football in Holland since 1888. Part 1. 1888P89 1914i l5 - Frank van den Broek. Frans van den Nieuwenhof. Jan Schoen makers Archief Rijks HBS Goes, rijksarchief Zeeland Fred Schneider Amstelveeni ArchiefM. J de Kok, A.M.C. de Jonge Mulock Houwer tAerdenhout) A. Mulock Houwer iDen Haagi standaard werd hoger, mensen aten en kleedden zich beter, sliepen in een zachter bed. De introductie van spoorwegen, au to's en na 1880 ook van elektriciteit en te lefoons wekten grote verwachtingen. Nederland was wat dat betreft geen uit zondering in Europa. De Nederlandse eco nomie begon in de jaren 1890 zo snel te groeien dat van een wezenlijke structuur verandering gesproken mag worden. Er was sprake van nieuwe industrieën, waar van sommige tot concerns van wereldfor maat uitgroeiden: de chemische indus trie, de margarinefabricage door Jurgens in 1871 en Simon van den Bergh in 1872 op gang gebracht, de gloeilampenfabriek van Philips die in 1892 begon. Ook hier was de vernieuwing een wezenlijke verbe tering, de kwaliteit van het bestaan werd hoger. Er was sprake van moderne bewe gingen, nieuwe tijdschriften, jonge kun stenaars en critici, terwijl zeker niet werd geschroomd om met internationale mo des (zoals het bedrijven van het in Enge land zeer populaire voetbal) mee te doen. Depressie Toch bracht de nieuwe tijd ook spannin gen met zich mee. Een internationale de pressie (van 1873 tot 1895) in de landbouw zorgde ook in Nederland tijdelijk voor eco nomische stagnatie. De malaise in de landbouw begon met een daling van de graanprijzen als gevolg van Amerikaanse import. Tegelijkertijd werd de werkgele genheid in de steden ruimer door de in dustriële expansie, de aanleg van grote openbare werken en de huizenbouw. Het gevolg was onvermijdelijk. De migratie in de stad nam na 1880 dramatische propor ties aan en het aantal werklozen groeide onrustbarend. De erbarmelijke ellende zorgde voor grote sociale onrust en mond de in juli 1886 te Amsterdam uit in het 'pa lingoproer'. toen de lompe en slecht be taalde Amsterdamse politie een wrede volkssport (het palingtrekken) trachtte te verhinderen. Loonsverlaging Ook een kleine gemeente als Goes ont snapte niet aan die ontwikkelingen, voor al omdat de agrarische sector van groot belang was voor de stad. De vele verzor gende bedrijf es die in Goes waren geves tigd. tonen die afhankelijkheid aan. De landbouwcrisis had dan ook een rampza lige uitwerking. De produktie werd inge krompen, loonsverlaging trad op en vele arbeiders werden ontslagen. Vele Goe- senaren verlieten de stad, trokken naar de grote steden weg of emigreerden naar Noord- of Zuid-Amerika. Aan de andere kant trokken velen van het Zuidbeveland- se platteland wel naai- Goes, een ontwik keling die door het stadsbestuur met zorg werd gadegeslagen, omdat de dorpelin gen profiteerden van de sociale voorzie ningen van de stad. Pas rond 1900 herstelde de econonnscne situatie zich. maar de trek van het Zuidbe- velandse land naar de stad Goes hield aan. Dat had dan overigens geen nadelige gevolgen meer, omdat nieuwe bedrijven toen wel arbeidskrachten konden gebrui ken, zoals de kerkorgel- en schoolmeube- lenfabriek De Schelde van A.S.J. Dekker, het bedrijf van de latere machinefabriek Franken en Van Weel, het bedrijfje van Massee en nog vele anderen. Beschermd Het. is natuurlijk de vraag of al die ontwik kelingen enige invloed hadden op de scho lieren van de Rijks HBS en de Rijksnor maalschool. Zowel Samuel de Jonge Mu lock Houwer als Louis Schneider groeide op in een beschermd milieu en meestal was de maatschappelijke carrière in die dagen al uitgestippeld. Zo was het al zeker dat Samuel de wijnhandel van zijn vader Samuel Jacobus Johannes, geboren op 5 juli 1852 en getrouwd met Pieternella Eli zabeth Marteijn, zou overnemen. Hij was immers de oudste zoon in een gezin met zes kinderen. Het heeft de eerste voorzit ter van de club in ieder geval niet geïnspi reerd tot grootse prestaties op de HBS, waar Samuel geen al te ambitieuze leer ling was. Hij doubleerde twee keer een klas en deed pas op negentienjarige leeftijd, in de zo mer van 1900, zijn eindexamen. Maar ook dat liep niet goed af, want Samuel de Jon ge Mulock Houwer werd algewezen en ver liet de school zonder diploma en slechts met de aantekening dat hij 'in den handel' ging. Louis Schneider had de school toen al enkele jaren verlaten. Op zijn rapport- lijst van het schooljaar 1896/'97 wordt ver meld dat Louis Schneider in april '97 de school verliet. De jongste zoon uit een ge zin van elf kinderen werd ambtenaar op het kantoor van Rijkswaterstaat. Over hun prestaties op het voetbalveld is weinig tot niets bekend. De wedstrijden werden in die tijd gespeeld bij boer Van de Linde op de grond van de boerderij Klein Frankrijk en zeker in de beginjaren was er slechts sprake van ongeorganiseerd 'voet- al voor den leut'. In de eerste almanak van de Nederlandsche Voetbalbond (NVB) van 1898-1899 wordt Zeelandia vermeld als één van de clubs die net is toegetreden. De vereniging telde negentien 'werkende' leden, vijf 'ondersteunende' leden en ze ven 'buitenleden'. De contributie bedroeg 20 cent per maand, in de zomermaanden tien cent, terwijl het 'entreegeld' vijftig- cent was. De clubkleuren waren rood, wit en zwart (rood-wit gestreept shirt, zwarte broek en zwarte kousen) en als kleedlo kaal fungeerde café Havenzicht. Zeelandia in 1906. Het was zeer gebruikelijk de pet op te houden tijdens het voetballen. De selectie van Zeelandia bestond toen uit Jan Lunenberg, Rein Sturm, Jan de Jonge van Zwijnsbergen, Piet van de Meer Mohr, Frans den Hollander, Domien van de Meer Mohr, Kees Tukker, Max Oele, August van dei- Hoek (Jan Kanon), Jan van der Meer Mohr, Herman Hannink, Paul de Jonge van Zwijnsbergen. Aloysius Wilhelmus Schnei der in 1895: scholier aan de rijks HBS en oprichter van de voetbalclub Zeelandia. De winkel in porcelein, kristal, glas en aardewerk in de Lange Vorststraat waar Louis Schneider opgroeide.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1995 | | pagina 28