Gs geven vorm aan reorganisatie Schelde draagt veerboot over Eenzaamheid doen klinken als een klok PZC Horeca: trekkershut niet alleen plaatsen op reguliere camping zeeland 17 Operatie moet ambtelijk apparaat provincie beter doen functioneren Steun plan Stedelijk' in Vlissingen lezers schrijven DONDERDAG 15 JUNI 1995 van onze verslaggever MIDDELBURG - Gedeputeerde staten hebben namen ingevuld voor de leiding van de drie nieuwe directies die na de reor ganisatie van het provinciale ambtelijke apparaat ontstaan. Irt. G. van der Meer gaat de di rectie Infrastructuur en Ver voer leiden, drs C. J. Colijn de directie Ruimte, Milieu en Wa ter en dr S. Knigge de directie Welzijn, Economie en Bestuur lijke Organisatie. De directeur van de huidige directie Econo mie, Ruimtelijke Ontwikkeling en Welzijn, ir R. M. T. Adriaan- sens gaat met ingang van 1 no vember met VUT. De nieuwe reorganisatie komt al vrij snel na een vorige soortgelij keoperatie, vier jaar geleden. Bij een evaluatie van die reorgani satie bleek dat er toch nog het en ander moet veranderen. Zo was er forse kritiek op het functioneren van het directeu- renberaad. Dezelfde managers komen voor een groot deel ech- weer terug in dat beraad, waarschijnlijk weer onder voor zitterschap van griffier mr J. A. Lander. Deze keer willen gedeputeerde staten de vinger beter aan de hebben. Daarom moet ie dere leidinggevende, van hoog ag, in het eerste jaar na de reorganisatie driemaal voor een functioneringsgesprek op het matje komeh. Aan het eind van dat jaar is er een evaluatie. Dan wordt ook besloten of de plaat sing kan worden bekrachtigd. De eerste taak van de nieuwe di recteuren is het inrichten van nieuwe directies. In eerste in stantie moet een nieuwe inde ling in werkeenheden op papier worden gezet. Uiteindelijk moe ten nog 20 leidinggevende func ties overblijven. Daarvoor kan iedere medewerker van de pro vincie zijn belangstelling ken baar maken. Als de beoogde leidinggevenden bekend zijn komen de bezuini gingen om de hoek kijken. Gede puteerde staten hebben name lijk afgesproken dat vier miljoen gulden bezuinigd wordt op de apparaatskosten. Daarover moet voor de zomervakantie meer bekend zijn. Bij de laatste bezuinigingsoperaties vervielen in totaal 70 arbeidsplaatsen bij de provincie. Gs streven er naar dat geen gedwongen ontslagen zullen vallen. Verontwaardiging Niet bij iedereen zijn de reorga nisatieplannen in goede aarde gevallen. De dienstcommissie van de directie Milieu en Water staat stelt in een brief aan gs met grote verontwaardiging vast dat de voorstellen voor de nieuwe reorganisatie haaks staan op de aanbevelingen die na de laatste evaluatie zijn gedaan. Juist deze directie zou volgens die evalua tie goed functioneren en wordt nu in de nieuwste plannen opge splitst. De dienstcommissie kan geen vernieuwende elementen ont dekken in de nieuwe aanpak. Er is dan ook niet veel vertrouwen in de nieuwste reorganisatie van het ambtelijk apparaat, of zoals de dienstcommissie meldt: „Wij vrezen dan ook dat uw thans ge toonde onvermogen tot het aan brengen van structurele wijzi- Advertentie) OP VADERDAG ALLE VADERS GRATIS NAAR MINIATUUR WALCHEREN Tegen inlevering van deze bon mogen I alie vaders op 18 juni 1995 GRATIS naar het vernieuwde Miniatuur Walcheren in Met het hijsen van de vlag door kapitein Black van de Island Commodore en projectleider Stam van de Schelde Groep scheeps- nieuwbouw wordt de veerboot overgedragen aan de eigenaar. foto Ruben Oreel van onze verslaggever VLISSINGEN - De Koninklijke Schelde Groep heeft woensdag de vrachtveerboot Island Commodore overgedragen aan rede rij Commodore Shipping in Guernsey. Het schip gaat vrachtau to's en trailers vervoeren tussen Zuid-Engeland en de Kanaalei landen. Tijdens een korte plechtigheid aan de kade van het Schelde-terrein in Vlissingen-Oost is de Island Commodore aan de zorgen van de eigenaar toevertrouwd. Schelde Scheepsnieuwbouw heeft de 127 meter lange diep blauwe veerboot in nog geen jaar gebouwd. De kiel is eind juni vorig jaar gelegd. Inmiddels wordt gewerkt aan een zusterschip, dat ook zal worden ingezet voor het vervoer van vracht van en naar de Kanaaleilanden. De schepen zijn speciaal ontworpen voor de omstandigheden op deze eilanden. Ze kunnen ongeveer negentig vrachtauto's en trailers vervoeren. In de loop van de dag is de Island Commodore uit Vlissingen vertrokken richting Guernsey. kunst van onze verslaggever VLISSINGEN - De raadsfrac ties van de gemeente Vlissingen hebben woensdag hun steun be tuigd aan de toekomstplannen van het Stedelijk Museum. Dat vil zich gaan profileren als Mari tiem Museum en heeft daarvoor vis locatie het Lampsinshuis op ie Nieuwendijk op het oog. Het luidige pand aan het Bellamy- krijgt dan mogelijk een lieuwe bestemming als mu seum voor hedendaagse kunst, Mar kunstenaars uit de gehele Jrovincie een podium kunnen /inden. pet Stedelijk Museum in Vlis singen is ervan doordrongen dat net marktgerichter moet gaan «erken om de uitgaven in ba- tans te houden met de inkom sten. Daarom wil het zich gaan toespitsen op één aspect: de re- van de stad met het water. Die keuze om zich te profileren juichten alle partijen woensdag in de raadscommissie cultuur toe. Ook onderschreven zij eens gezind de visie dat het monu mentale Lampsinshuis de ideale locatie voor het Maritiem Mu seum is. al had menigeen zo zijn twijfels over de financiële haal baarheid. Niet zeker Of de gemeente het nu leeg staande Lampsinshuis inder daad ook kan kopen is nog niet zeker. Het college wacht op een aanbod van Domeinen. Dan is bet de vraag of Vlissingen dat ig ook kan opbrengen. Ver antwoordelijk wethouder L. C. fbppe-de Looff leek het dan ook beter om 'de locatie voorlopig in et midden te laten'. De una- me steun voor de toekomstvi sie van het museum was voor ^aarwel het sein om het bedrijfs plan te gaan ontwikkelen. Een 'Orcampagne voor het -ampsinshuis is inmiddels op 'bbg gekomen. -aat181 LamPsinshuis niet door- dan wordt het huidige aan het Bellamypark ^arschijmijk omgebouwd tot 'ra^i m ^useum. De raads- ties benadrukten dat dat het i._ voorde presentatie van he- 2 TgSe beeldende kunst - J7nu gebeurt in een van *um ?n Van het Stedelijk Mu- Inn* 11161 in ziJn geheel mag £r!lsen' "Het is een en/en- •a."T verwoordde E. Wal- vanri 1 lPvdA' de mening e commissie. „Hedendaag- is absoluut onmis- van onze verslaggever Ernstjan Rozendaal MIDDELBURG - Hij voelt zich nog steeds gevleid door de kwalificatie die literatuur criticus Cyrille Offermans ooit voor hem bedacht: am bassadeur van poëzie met lef. „Ik kan me vinden in het werk van makers, kunstenaars die dreigen veronachtzaamd te worden, of die onbekend zijn gebleven", zegt de Amster damse dichter, filmer en ver taler Rein Bloem. „Ik wil on der de aandacht brengen wat zich terzijde, in de marge van de literatuur afspeelt." Zo vertaalde hij onlangs de poëzie van de Franse dichter Pierre Reverdy ('ook in eigen land onbekend, maar absoluut een van de grootste dichters van deze eeuw'), hielp hij de Zeeuwse dichter Frans van Dixhoorn aan een uitgever en probeert hij al tien jaar lang grotere bekendheid te geven aan het werk van de Spaanse componist Mompou. Zaterdag wordt in de Kloveniersdoelen in Middelburg de dichtbundel Frederico Mompou 1893-1987 leven en werken van Rein Bloem gepresenteerd tijdens een avond waarop ook werk van deze componist wordt uit gevoerd. In 28 gedichten staat Bloem stil bij Mompous leven en werk. Dat is geen toeval, want de allermooiste compositie die hij ooit van hem beluisterde, Musica Callada, bestaat uit 28 korte muziekstukjes waarin de componist zijn volledige oeu vre samenvatte. De titel is ont leend aan een regel die de Spaanse mysticus Juan de la Cruz in zijn pikdonkere kerker in Toledo verzon om te overle ven: musica calladasoledad sojiora. Verstilde muziek, klin kende eenzaamheid. „Dat was niet alleen voor Juan de la Cruz veelbetekenend, maar zeker ook voor Mom pou", verklaart Bloem. „Oscar Timmers schrijft in zijn boek De Poolse vlecht over Mompou en heeft het over 'muziek op het onhoorbare af. Dat is een schitterende, paradoxale regel die de kern van Mompous werk exact weergeeft." Eenzaat Frederico Mompou was een pathologische blozer. vertelt Bloem. Zijn verlegenheid was grenzeloos, hij was een eenzaat die niet wist hoe hij zich in ge zelschap moest gedragen. Reeds op jonge leeftijd was hij een talentvol pianist, maar hij durfde niet op te treden. Toen Frederico Mompou, ca. 1920. de door hem bewonderde Franse componist Gabriel Fauré met zijn kwartet in Bar celona musiceerde, was Mom pou erbij, zij het niet in de zaal. Hij luisterde op de gang en be sloot ter plekke om ook com ponist te worden. Hij zocht en vond een basis schema dat in al zijn composi ties terugkeert, het zogenaam de klokkenakkoord. Zijn grootvader van moederskant had een fabriek waar klokken voor dorpskerkjes werden ge maakt en tastend op de piano vond Mompou het geluid daar van terug. Bloem: „Van het al lereerste begin tot het aller laatste stuk is die klok terug te horen in allerlei ritmes en har monieën. De basis is een hand jevol noten die, als ze gelijk worden aangeslagen, aan het geluid van een klok doen den ken." Of. zoals Bloem in de eerste strofe van het slotgedicht ver woordt: De meesterproef: zonder om- wegen op geen doel af het on hoorbare. Eenzaamheid doen klinken als een klok. Het werk van Mompou wordt De Amsterdamse dichter, filmer en vertaler Rein Bloem eenvoudig en monotoon ge noemd. wat iets anders is dan simpel, waarschuwt Bloem. „Met die eenvoud moet je op passen. Het uitgangspunt is misschien eenvoudig, maar in zijn composities komen plotse ling buitengewoon merkwaar dige intervallen en harmo nieën voor. Dat heb ik in de ge dichten ook geprobeerd. Ze zijn eenvoudig van zegging, maar met kleine vervreem- dinkjes, afwijkingen van het normale taalgebruik. Maar in derdaad: deze poëzie is een voudiger dan alles wat ik ooit geschreven heb, ook al heb ik er twee jaar aan gewerkt." Vanaf zijn studietijd is Bloem al een liefhebber van Mompou. Tien jaar geleden probeerde hij met radio-uitzendingen voor de NOS en later met een liede- renprogramma met de zanger Anthony Heidweiller bekend heid te geven aan de muziek van de Spanjaard wiens com posities tot dan toe eigenlijk uitsluitend als toegift werden uitgevoerd, als ze al werden uitgevoerd. Van lieverlede ont stond het idee om, samen met Heidweiller, voor de VPRO een film over Mompou te maken, waarin de landschappen en de stiltes uit zijn werk een belang rijke rol zouden spelen. Helaas kwam de financiering niet rond. „Pas vrij laat bedacht ik dat ik er ook zelf iets mee kon. Dat ik me in poëzie zijn werk eigen kon maken, ook al ben ik zelf dan niet zo'n verstilde dichter." „De gedichten zijn allemaal in de ik-vorm geschreven. Daar mee geef ik aan dat het een soort autobiografie is. alle fei ten zijn daadwerkelijk terug te vinden. Toch heb ik er een he leboel van mezelf ingestopt. Ik verwijs bijvoorbeeld naar Nes- cio. iemand met wie Mompou veel overeenkomsten ver toont. Ze hebben een soort ei genzinnigheid en koppigheid gemeen om voor een land schap woorden of muziek te willen vinden. Dat spreekt mij aan. Mijn werk zit ook vol na tuurbeleving." „Kenmerkend is ook dat Mom pou dat vanuit een stad kon doen. Op een gegeven moment circuleerde in heel intellectu eel Europa de bekende vragen lijst van Marcel Proust. Ook Mompou kreeg deze voorge legd. 'Waar zou u het liefst wil len leven was een van de vragen. 'In de eenzaamheid van de grote stad', antwoordde hij. Dat herken ik. Ik ben een Amsterdammer in hart en nie ren en nadat ik het een keer heb geprobeerd weet ik dat ik die stad, als woonplaats ten minste, nooit meer zal verla ten." Bloems gedichten over Mom pou vormen het eerste deel van een nog te verschijnen trilogie. De dichter is in zijn schik met de uitgave die er nu van is ge maakt in de Zeeuwse Sli breeks. „De vormgeving is prachtig en het formaat is heel bescheiden. Dat past uitste kend bij Mompou, want die man was een en al bescheiden heid." De bundel 'Frederico Mompou H893-1987) leven en werken' van Rem Bloem ivordt zater dag 17juni gepresenteerd in de Kloveniersdoelen in Middel burg. Bloem leest er uit voor en liederen van Mompou worden gebracht door tenor Anthony Heidweiller en pianiste Hanny Hefting. Aanvang: 20 uur. gingen in de ambtelijke toplei ding van de provincie, op ter mijn een voedingsbodem voor nieuwe problemen zal kunnen worden." van onze verslaggever BIERVLIET - Trekkershutten mogen geen exclusief middel worden voor campinghouders en kampeerboeren om de ex ploitatie van hun bedrijven ver der op te krikken. De hutten zouden ook bij horecabedrijven of gewone boerderijen ge plaatst moeten kunnen worden, omdat ze op die manier daad werkelijk als middel kunnen dienen om de toeristisch-re- creatieve infrastructuur in het achterland op een hoger peil te brengen. Die mening is de Zeeuws-Vlaamse voorman van Horeca Nederland. J. van Ham, toegedaan. Volgens Van Ham zou het pro vinciebestuur in het nieuwe streekplan voor heel Zeeland, dat voorjaar 1996 in concept klaar moet zijn, voldoende ruim te moeten laten om trekkershut ten ook buiten de reguliere kam peerterreinen te kunnen realise ren. „Ik denk dan niet aan grote aantallen, maar aan enkele los staande hutten nabij boerenbe drijven of bij horecabedrijven langs de fiets- en andere routes die overal in de provincie zijn of worden uitgezet. Ik beschouw de trekkershutten als één van de mogelijkheden om de ontwikke ling van het plattelandstoeris- me daadwerkelijk vorm en in houd te geven", stelt Van Harn. De voorzitter van het district Zeeuws-Vlaanderen van Horeca- Nederland zegt zich geërgerd te hebben aan uitspraken van de Zeeuwse Recron-secretaris Gert- Jan Brinkman, die er vorige week voor pleitte om trekkers hutten in het achterland alleen te realiseren op gewone kam peerterreinen. Van Harn vindt dat de discussie over het bou wen van de primitieve verblijfs- accommodaties niet mag wor den toegespitst op het wel of niet toestaan op campings of bij kampeerboeren. Niet interessant Van Ham: „De Recron heeft no ta bene gesteld dat de hutten voor de Recronleden econo misch gezien niet echt interes sant zijn. Dat kan best zo zijn. maar dan mag je niet voorbij gaan aan het feit dat de hutten wel gebruikt worden voor een verdere uitbouw van het platte- landstoerisme en dat ze dan wel voor bepaalde ondernemers in teressant kunnen zijn. Als je ziet dat tal van organisaties bezig zijn route-structuren te ontwik kelen waarmee men toeristen buiten de toeristische centra probeert te lokken, dan moet je meer bieden dan alleen een fiets route. Dan moet je er zorg voor dragen dat er langs zo'n route overnachtingsmogelijkheden zijn. Dat kan in Engeland, in Vlaanderen en in Frankrijk, waarom niet in Zeeland?" De horeca-voorman zal de ge meenten in Zeeuws-Vlaanderen vragen er bij het provinciebe stuur op aan te dringen om bij de vaststelling van het nieuwe streekplan planologisch ruimte te creëren voor de trekkershut ten in het achterland. „Ik weet zeker dat, wanneer die ruimte er is, mensen van de mogelijkheid gebruik zullen maken Voor de investering hoeft men echt niet terug te schrikken, voor 15 mille heb je al een goede hut. Als de gemeenten dan ook nog eens goede vestigingsvoorwaarden formuleren, dan denk ik dat er zeker belangstelling zal zijn voor dit fenomeen", aldus Van Harn. Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op in de PZC verschenen berichten, artikelen of commentaren. De reactietijd beloopt uiterlijk 7 dagen. Open brieven, oproepen, gedichten en anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 250 woorden. De redactie behoudt zich het recht voor inzendingen te bekorten. Over geweigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. Politiek onbenul Bijna iedere dag is het Algemeen Ouderen Verbond in de media. Oppervlakkig gezien kan men zich verbazen als wijs geworden mensen, want boven 65. achter een vrouw aanhollen die jaren voor de VVD in de politiek heeft gezeten en uiteraard die poli tieke apartheidsstandpunten niet heeft afgezworen. Maar kri tisch bekeken is het duidelijk dat men in Nederland en uiter aard daarbuiten niet onpartijdig wordt voorgelicht. Redelijk in zicht hebben hoe vorken in ste len zitten kost meer moeite dan naar voetbal of porno kijken. Veel verder blijkt het heden daagse beschavingspeil niet te reiken. Veel ouderen raakten in paniek toen hun AOW in gevaar werd gebracht. En wel door per sonen die in partijen zitten die voorgeven sociaal te zijn. Tante Jet Nijpels vangt in vier jaar grofweg een half miljoen bruto plus nog wat pensioenrechten. De oprichters verdienen dat hun AOV beter Algemeen Onbenul len Verbond kan worden ge noemd. Wie daar echt verande ring in wil brengen zal weten schappelijker te werk moeten gaan en een partij oprichten die een maximum aan democra tisch gehalte heeft. En dat dus voortdurend moeten controle ren. Dat maak ik als boven 65-ja- rige waarschijnlijk niet meer mee. Wie aan de gang wil moet duidelijk maken dat het gaat om rijk tegen arm. Arie Bilius Veerseweg 101 Veere Plataan Naar aanleiding van het bericht in de PZC over het mogelijk vel len van de plataan in Terneuzen het volgende: Het is zeer triest als Terneuzense te moeten constateren, dat er naar het zich laat aanzien wéér een stukje oud-sfeervol-iets uit onze stad verdwijnt. Het is mij een raadsel dat de be trokken mensen van Terneuzen enerzijds denken, dat men koop toeristen naar de stad -haalt, en anderzijds alles wat Terneuzen aantrekkelijk maakte en maakt naar de knoppen helpt. Dat doet Pijn. Men zou toch zeker verwachten - aangezien de mooie oude bo men met een lampje te zoeken zijn - dat over het behoud van deze plataan geen discussie zou behoeven te zijn. Het is ongelofelijk, dat zo'n mooie oude boom wéér niet in te passen zou zijn in de nieuw- bouwplannen. Maar ja, dat is schijnbaar het beleid van de he ren Barbé, Van Rooyen en con sorten. R.M. Bootsgezel Handellaan 62 Terneuzen Duinenburg Mocht er binnen de colleges op het Walcherse platteland nog enige twijfel bestaan over een naam voor de nieuw te vormen gemeente? Voor mij is er slechts één naam, die daarvoor in aan merking komt: Duinenburg. Wat is er mooier als aanduiding voor de ring van plaatsen, die langs het toeristisch duingebied en rondom de centrale winkel stad Middelburg gelegen zijn? Waar ben jij geweest met je vakantie? Naar Duinenburg! Dat klinkt toch veel beter dan Rhodos, Palma of Torremoli- nos? En laat die nieuwe gemeente zich, als eerste daad in haar be staan, dan ook maar een positief uitspreken om steun te geven aan de stichting van het mu seum 13/IX te Middelburg, dat er beslist moet komen. Want dat is toch een culturele pijler, die voor heel Walcheren van belang is? Jammer dat de politiek niet heeft kunnen besluiten om tot één gemeente Walcheren te ko men. Dat zou immers de meest logische oplossing zijn. Maar dat snijdt te veel in het 'zit'-vlees van onze dames en heren be stuurders. Men kan per slot niet alles willen! L. Nonnekes Zeilmarkt 24 Vlissingeii Rust Roest Naar aanleiding van het stukje 50 jaar Zierikzeese Avondvier daagse in de PZC van 7 juni wil ik graag even reageren. Tot mijn grote verbazing moest ik, penningmeester van gymver eniging Rust Roest, vernemen dat deze vereninging niet meer zou bestaan. Niets is minder: waar de gymvereniging bloeit juist weer op, door mond tot mond reklame en daar doen zul ke uitspraken als in het stukje géén goed aan. Juist één van on ze jeugdleden van 8 jaar loopt de afstand van 15 kilometer. Wel opgeheven is de showband Rust Roest. Jammer hoor. De gymvereniging Rust Roest be staat wel terdege. Th.J. v. Wijngaarden Calandiveg 39 Zierikzee Bands houden muzikale strijd in Vlissingen VLISSINGEN - Op het Sport park aan de Irislaan in Vlissin gen wordt zaterdag 24 juni het derde Drum Corps Contest ge houden van de Stichting Drum Corps Holland. Een 'drum corps contest' is speciaal voor deze uit Amerika overgewaaide show- bandvorm. De wedstrijd kan worden vergeleken met een concours voor showbands of drumfanfares. Deelnemers zijn: Johan Friso, Jong Jubal, Jong A valance. Blue Spirit, Joint Ad venture, Starriders en Jubal. De drumkorpsen die deelnemen zijn al maanden aan het trainen. De veelal zware instrumenten worden over een afstand van ve le kilometers gesjouwd. De drumkorpsen musiceren dertien minuten lang in een hoog tempo. De guard - de groep die zorgt voor de aankleding van de show met vlaggen, linten, doeken en decors - heeft vaak een zeer ge compliceerde choreografie te verzorgen. De optredens begin nen om 19.30 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1995 | | pagina 39