onuitvoerbaar geacht Expositie toont tekenwerk van Walcherse scholieren PZC tutten grossiert nevenfuncties Veteranen krijgen oorlogskruizen Rechter verklaart ex-exploitant van De Kaasboer failliet Kinderspeelweek in het teken van heden, verleden en toekomst Calvijn College gaat naar Pabo-gebouw zeeland flissingse exploitant automatenhallen vecht voorschriften aan tutten botst met deel ommissie over eisen ilaatsing gokkasten DONDERDAG 15 JUNI 1995 pn nnze verslaggever GISSINGEN - Loontjens Au- jmaten bv heeft grote bezvva- en tegen het voorschrift dat zij ioet toezien op overmatig gok- edrag in de Vlissingse automa- ■ntiallen Carrousel en Funtas- ic Volgens Loontjens wordt jjn bedrijf door die bepaling echtstreeks in zijn belang ge- omdat het niet correct aleven ervan kan leiden tot intrekken van de vergun- „Zeker gelet op de aard en van de inrichting zie bezwaren in de handhaving an de voorwaarden", aldus gemeenteraad van Vlissin- heeft in december 1993 een voor de speelauto- jaten aangenomen. Die be- Ut dat cafés nog maar één bkautomaat mogen hebben en jat gokkasten geheel worden keerd uit cafetaria's. In de erordening staat ook een vier- a) voorschriften die een preven- L werking moeten hebben, jxploitanten moeten er voor op toezien dat er per per niet langer dan één uur gespeeld. Ook moeten zij stickers op elke plakken en fanatieke spe- voorlichtingsmateriaal over geven. Bo- dienen zij gokverslaaf- Hond en baas onen hun oinnen in Hulst IULST - Afgerichte honden en Idq baasjes strijden zondag op jel hondenterrein aan de Bie- bweg bij Hulst weer om de Trofee. De westrijd van negen uur 's ochtends pi ongeveer vijf uur 's middags. is in handen van je Dobermann Kringgroep Vlaanderen. Trofee is een africh- voor alle honden- met het zogeheten IPO- De hond wordt op zijn appèlwerk en ijn aanvalgedrag op een pak- Itker. Keurmeesters zijn roekhuizen uit Tholen en Van- (ereyken uit Driest (B). De deel- |mers komen uit Nederland en fclgiè. De rassen die meedoen |n dobermanns, Duitse her- es, bouviers, mechelaars en kiweilers. den uit hun zaak te weren en te verwijzen naar hulpverlenings instellingen zoals het ZCAD en De Drempel. Loontjens heeft bezwaar aange tekend nadat de gemeente deze voorwaarden dit jaar voor het eerst ook had opgenomen in de zogeheten aanwezigheidsver gunningen voor de Carrousel in het Arsenaal-complex en auto matenhal Funtastie aan de Nieuwendijk. Vooral door de grootschaligheid van beide loca ties zou naleving van die nieuwe regels volgens de automatenex- ploitant onmogelijk zijn. Loon tjens beheert 35 gokkasten in de Carrousel en 40 gokkasten in Funtastie. Bevoegdheid Volgens Loontjens zijn de aan gegeven voorwaarden ook niet van toepassing op de Carrousel en Funtastie. Die zouden onder de verordening speelautoma- tenhallen uit 1987 vallen en niet onder de verordening speelauto maten van 1993. Verder is Loon tjens van mening dat de ge meenteraad maar een beperkte bevoegdheid heeft om voor- MIDDELBURG Open Universiteit - De Open Universiteit houdt dins dag 20 juni van 19.30 tot 20.30 uur een voorlichtingsbijeen komst in het souterrain van de Zeeuwse bibliotheek in Middel burg. Belangstellenden kunnen dan kennis nemen van de ver schillende studiemogelijkhe den: cursussen, beroepsgerichte opleidingen en wetenschappe lijk onderwijs. OOSTKAPELLE Rondleiding - Het Zeeuws Biologisch Museum houdt woensdag 28 juni een rondlei ding met als thema: 'Westhove toen en nu'. De rondleiding ont hult van 14.00 tot 15.30 urn- de ge heimen van kasteel Westhove en de cultureel-historische en na tuurlijke waarde van de omge ving. 's Avonds houdt het mu seum een rondleiding onder de titel: 'Van zoet naar zout'. Deze tocht leidt van 18.30 tot 20.00 uur van het bos tot aan zee en terug. Belangstellenden kunnen zich melden bij het Zeeuws Biolo gisch Museum. inonze verslaggever IDDELBURG - Burgemeester 'C.G.J. Rutten van Middel- irg heeft in de loop der jaren aar liefst 31 nevenfuncties waard. De meeste tijd steekt in het beheren van de regio- lilie Zeeland. Daaraan is hij 'jaar achthonderd uur kwijt. i aanzienlijk deel van zijn venfuncties vervult Rutten erigens uit hoofde van zijn irgemeestersambt. 1 soort nevenfuncties van itten is divers. Landelijk udthij zich hoofdzakelijk be- met brandweerzorg en veilig- idsbeleid, maar ook een be- aursfunctïe bij de overkoepe lde organisatie van het Neder- Klse uitvaartwezen gaat hij tuit de weg. Op provinciaal eau is hij onder meer actief de Delta Nutsbedrijven (54 d. als vice-voorzitter bij de reuiging van Zeeuwse Ge- snten (20 uur) en als voorzit- ryan de burgemeesterskring and (40 uur). In regionaal fend is hij 18 uur kwijt aan het Intergemeentelijk Overleg Walcheren. Echt rijk zal Middelburgs burge meester niet worden van alle ne venfuncties. Alleen bij het uit- vaartwezen krijgt hij een vergoe ding (vierduizend gulden); als lid van de Raad van Commissaris sen bij de Delta Nutsbedrijven (tienduizend gulden) en als com missaris van Zekatel en de Raad van Prioriteitsgerechtigden wordt hij ook betaald (beide 202 gulden per dagdeel). Gezondheid SGP/RPF/GPV-fractievoorzit- ter L. A. Kodde informeerde woensdagavond tijdens een ver gadering van de commissie be stuurszaken bezorgd naar de ge zondheid van de burgemeester. „Mijn fractie vraagt, zich af of hij niet te veel taken op zich neemt. Krijgt de burgemeester het niet te druk?" Rutten reageerde la coniek op de vragen naar zijn welbevinden. „Druk had ik het al. alleen heb ik het nu nog een beetje drukker dan druk." ÖDELBURG Als de fracties °D^1enLinks' D66- CDA en '"RPF/GPV vasthouden aan U'dige initiatiefvoorstel aantal gokkasten moet Jd»ngen, zal burgemeester H.' Rutten de speelauto- "verordening ter vernieti- Doordragen. Daarin is na- meen leeftijdsbepaling op- en, wat volgens de jiirï- on»nogelijk is, aldus "Ülen.een meerderheid van .7®missie bestuurlijke za- tsten woensdagavond an- over het gokbeleid. De "'r;JIeest€r wil na een evalua- Jv,en vasthouden aan de r^ntomst met de plaatselij- -jeca. Dat gaat uit van twee n m cafés, één auto- i m cafetaria's en in de jantines geen. Een com- rÉÏrderheid wil bet gok- ujJ eid beperken: één au- sö-rg 11 de cafés en nergens ^acties bleven, ondanks nieuwe informatie van het Zeeuws Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (ZCAD), on verkort bij hun standpunt. Daarmee straffen zij, aldus een verontwaardigde Rutten, de ho- reca-ondernemers die de afgelo pen twee jaren hebben laten zien dat zij zich netjes aan het conve nant hebben gehouden. „Een ge sprek met de directeur van het ZCAD heeft ertoe geleid dat ook hij pleit voor handhaving van het convenant. U zegt nu: niks mee te maken. Bestuurlijk vind ik dit schandelijk." Op de plank Rutten stelde voor het initiatief voorstel 'op de plank te leggen' zolang het rapport van de com- missie-Nijpels, die in opdracht van het kabinet het gokkasten- beleid onder loep heeft geno men, nog niet heeft geleid tot een wetsvoorstel. De commissie wees dat in meerderheid van de hand. Het initiatiefvoorstel komt maandag 26 juni aan de or de tijdens de raadsvergadering. waarden en beperkingen op de verordening vast te stellen. Die regels zouden, zo schrijft de ex ploitant in een bezwaarschrift, moeten voldoen aan 'de criteria openbare orde, veiligheid en ze delijkheid'. Bovendien wijst Loontjens op het niet voldoen aan 'het uitgangspunt van de wet: het voorkomen van rechts ongelijkheid en streven naar landelijke uniformiteit'. Het bezwaarschrift van Loon tjens Automaten bv wordt maandag 19 juni behandeld in foto Lex de Meester De negen veteranen die woensdag in Vlissingen een oorlogsonderscheiding kregen opgespeld. van onze verslaggever VLISSINGEN - Op een strak ke lijn, met de handen ge kruist op de rug (de rechter in de linker), alsof ze nog dage lijks op appèl moeten ver schijnen, staan de negen vete ranen klaar om hun onder scheiding in ontvangst te ne men. Generaal H. F. Coop- mans van de le divisie '7 de cember' mocht woensdag de oorlogsonderscheidingen op spelden in de longroom van de Marinekazerne in Vlissin gen. Vol trots en met de borst voor uit stonden de veteranen in het gelid. Terwijl generaal Coopmans in korte tijd alle grote brandhaarden in de we reld van de afgelopen vijftig- jaar de revue liet passeren. Van Nederlands-Indië, de Ko- rea-oorlog, de Cuba-crisis, het Midden-Oosten en de Viet- namoorlog tot de Golfoorlog en voormalig Joegoslavië. „Succes heeft vele vaders maar verlies is een wees", al dus Coopmans. Waarmee hij maar aan wilde geven dat ve teranen van oorlogen die fout afliepen snel vergeten worden. „Terwijl ook zij gewoon hun werk gedaan hebben." „We hebben de afgelopen ja ren te weinig gezorgd voor on ze veteranen. Voor u is het nog niet te laat en misschien kun nen we het vandaag een beetje goedmaken", zei Coopmans. J. D. Storm en Th. van Dijk kregen een Nieuw-Guinea- herinneringskruis opgespeld. P. J. Dankaart, A. Kooger, P. J. van Meer, R. D. Bracke. R. W. Dekker en C. I. de Meij kregen een mobilisatie-oor- logskruis. De oudste veteraan in het gezelschap, de 85-jarige A. L. A. Verstraete, kreeg als laatste in het rijtje een mobili- satie-oorlogskruis en een draaginsigne gewonden op de borst. De wegens ziekte afwe zige M. Klippel kreeg een Nieuw-Guinea-herinnerings- kruis en voor de eveneens" af wezige J. Eestermans was er nog een mobilisatie-oorlogs- kruis. Marijn de Valk legt een aantal brugklasleerlingen van het Calvijncollege uit hoe ze een passe-partout moeten maken. foto Dirk-Jan Gjeltema van onze verslaggeefster MIDDELBURG - Jeugdige te kenaars hebben deze week de tentoonstelling Ogen Tekort in Huize 's-Hertogenbosch aan de Vlasmarkt in Middel burg ingericht. Onder leiding van mevrouw M. de Valk van het Rijksarchief in Middel burg leerden Walcherse brugklasleerlingen woensdag passe-partouts snijden. Ook kregen zij tips om hun teke ning beter te laten uitkomen. De expositie belooft volgens de Middelburgse Teekenaca demie een boeiend geheel te worden, omdat de leerlingen vrij waren in het kiezen van een onderwerp. De Teeken academie wil met de tentoon stelling het tekenonderwijs in Zeeland bevorderen. De aca demie werd in 1778 opgericht. Bijna negentig jaar later, in 1867. kwam een eind aan het bestaan van deze onderwijsin stelling, toen de Burgeravond school de tekencolleges over nam. De Teekenacademie ging zich vervolgens toeleggen op het bevorderen van de kun sten in het algemeen. Zij leid de sindsdien een wat sluime rend bestaan. Zes scholen Bestuurlid J. de la Hayze van de Teekenacademie vertelt dat er in totaal tien scholen voor het voortgezet onderwijs op Walcheren zijn benaderd. „Zes scholen doen mee aan de ze tentoonstelling. Elk school heeft tien tekeningen ingezon den." De tekeningen zijn ge maakt door leerlingen van het Calvijn College, de Christelij ke Scholengemeenschap Wal cheren. het Delta College Zee land. de Stedelijke Scholenge meenschap Middelburg, de Toorenvliedtschool en De Wellinge. Het publiek komt de tekeningen ondermeer in de gang en in twee zalen in Huize 's-Hertogenbosch tegen. De tentoonstelling toont eer. bonte verzameling. Omdal leerlingen vrij waren in hel kiezen van onderwerp en me thode. zijn veel verschillende technieken gebruikt. Jitty Doorn (klas IB van de Stede lijke Scholengemeenschap) is trots op de tekening 'Zelfpor tretten' van haar klas. „Zo kunnen wij aan iedereen laten zien wat wij gezamenlijk heb ben gemaakt", aldus Jitty. Tekenonderwijs De tentoonstelling is volgens docente M. de Waard van de Stedelijke Scholengemeen schap Middelburg een aardig initiatief om de activiteiten van de Teekenacademie nieuw leven in te blazen. „De samenwerking met het voort gezet onderwijs heeft als doel te laten zien wat er anno 1995 aan tekenonderwijs wordt ge geven", zegt mevrouw De Waard. Docent A. van Zielst van De Wellinge vindt het leuk dat de academie zich toch weer in de richting van het onderwijs be geeft. „De laatste jaren heeft de academie een slapend be staan geleidHet is goed dat zij de scholen weer bij haar activi teiten betrekt." Voor de deel nemers heeft deze tentoonstel ling zeker een vormend karak ter. meent Van Zielst. „Het is niet alleen leuk voor de leerlin gen om hun eigen werk ergens geëxposeerd te zien, maar ze leren ook dat er een hele orga nisatie achter steekt." De expositie begint dinsdag 20 juni en duurt tot en met. zater dag 1 juli. een openbare hoorzitting van de commissie bezwaar- en beroep schriften. De bijeenkomst wordt gehouden in het stadhuis in Vlis singen en begint om 19.50 uur. van onze verslaggever MIDDELBURG - De rechtbank in Middelburg heeft woensdag voormalige exploitant H. J. P. Meeuwis van recreatiecentrum De Kaasboer in Biggekerke fail liet verklaard. De man heeft een huurachterstand van ruim 200.000 gulden bij de eigenaar van het recreatiecentrum. Bo vendien stond hij ook fors in het krijt bij een groot aantal leve ranciers en middenstanders. Meeuwis vertrok eind vorige maand met de noorderzon nadat hij al maandenlang geen enkele rekening meer had betaald. Ook aan het onderhoud van het re creatiecentrum had hij al gerui me tijd niets meer gedaan. On dertussen gaf hij wel veel geld uit aan zaken waarvan het nut niet altijd even duidelijk was. Na een, nog onbetaald, besloten af scheidsfeestje vertrok hij met stille trom. met medeneming van de reserveringslijst. Mr A. A. van Dijke, bedrijfsjurist van De Kaasboer, noemde hem destijds 'een wegkruiper, een galbak die de boel flink heeft besodemie terd'. Aanvankelijk bestond het ver moeden dat Meeuwis zijn vader in zijn val had meegesleept door hem ook hoofdelijk aansprake lijk te maken. De faillissemen ten van Meeuwis senior en van een gezamenlijke beheersmaat- schappij in oprichting werden woensdag echter ingetrokken. Of de eigenaar van De Kaasboer nog wat van de schade kan ver halen is onduidelijk. Van Dijke: „Meeuwis heeft natuurlijk niets meer. Aan de andere kant heeft hij het laatste half jaar wel om zet gehad en helemaal niets be taald. Ik denk dat de curator daar nog flink wat werk aan heeft." Als curator treedt mr J. C. M. Bol van het Middelburg se advocatenkantoor Adriaanse van der Weel op. Zij was woensdag niet voor commen taar bereikbaar. Bij De Kaasboer wordt er onder tussen alles aan gedaan om het achterstallig onderhoud weg te werken en een nieuwe exploi tant te vinden. „Met man en macht is er gewerkt om alle mo gelijke en zelfs ook onmogelijke reparaties te verrichten", aldus Van Dijke. die verwacht dat De Kaasboer 'op korte termijn' wordt heropend. van onze verslaggeefster MIDDELBURG - Een prehisto rische verhuizing, het gladiato- renspel, een middeleeuwse ver kleedpartij en kometen gooien. Dit zijn. enkele activiteiten die de Middelburgse jeugd de eer ste week van de zomervakantie krijgt voorgeschoteld op de bouwspeelplaatsen. 'Reizen door de tijd' is dit jaar het the ma van de kinderspeelweek. De Tijdcarrousel staat centraal. De belangrijkste activiteit van het evenement blijft natuurlijk het hutten bouwen. Sociaal-Kultureel Werk De Hay- man heeft weer een druk pro gramma bedacht voor kinderen van vier en met twaalf jaar. De twee bouwspeelplaatsen heb ben een eigen programma, maar vanwege het centrale thema komt een aantal activiteiten overeen. Zo worden in beide speelplaatsen het heden, het verleden en de toekomst uitge werkt. Elke dag komt een ande re tijd aan bod. De kinderen kun nen kiezen uit sport en spel. handvaardigheid en creativiteit en muziek/zang/dans/toneel. Ook houden de groepen die een hut delen verkiezingen, wordt een reinigingsdienst opgezet en een eigen krant gemaakt, De organisatie hoopt dagelijks vijfhonderd kinderen te ontvan gen. onder wie een aantal ver standelijk gehandicapte kinde ren, die worden begeleid door de Sociaal Pedagogische Dienst. Vorig jaar viel de opkomst een beetje tegen door het slechte weer tijdens de eerste dag. Voor de begeleiding is de organisatie nog op zoek naar vrijwilligers vanaf zestien jaar. Op dit mo ment heeft ze nog maar 65 aan meldingen gehad, terwijl er ne gentig mensen nodig zijn. De activiteiten voor de jeugd uit Middelburg Zuid en Nieuw- en Sint Joosland vinden plaats op het Meiveld in de Magistraat- wijk. Op het speelterrein achter Het Trefpunt aan de Nassaulaan in Nieuw Middelburg is de bouw speelplaats voor de kinderen uit de Middelburgse wijken ten noorden van het kanaal. Bij slecht weer vinden de activitei ten binnen plaats. Maandag 3 tot en met donderdag 6 juli zijn de bouwspeelplaatsen van 10.00 tot 15.00 uur geopend. Voor de kleuters is het programma om 12.30 uur afgelopen. Vrijdag 7 ju li zijn er activiteiten van 10.00 tot 12.00 uur. van onze verslaggever MIDDELBURG - Het Calvijn College Middelburg (de vroege re Smytegeltschool) maakt zich op voor de verhuizing naar het leegkomende gebouw van de Pedagogische Academie in Dau- wendaele. Het gebouw is aange kocht door de nieuwe stichting Beheer Schoolgebouwen Refor matorisch Onderwijs. Die ver huurt het aan het Calvijn Colle ge. Deze school, met de hoofd vestiging in Goes, bundelt het reformatorisch voortgezet on derwijs in Zeeland. Met de aankoop is een bedrag van 3,1 miljoen gulden gemoeid. De bij het gebouw behorende sportvelden vallen buiten de transactie. De school kan de huur ervan niet betalen, omdat het ministerie er geen vergoe ding voor over heeft, De acte, die komende maandag de notaris passeert, is het resultaat van langdurige onderhandelingen. Verkoper is de Hogeschool Zee land, waarvan de Pedagogische Academie (Pabo) een onderdeel is. Wat er met de sportvelden zal gebeuren, is nog niet duidelijk. Een gegadigde die niet uit het onderwijs afkomstig is, beraadt zich op aankoop. Aanvankelijk liet ook een pro jectontwikkelaar het oog op het Middelburgse Pabo-gebouw val len. Maai- een overeenkomst kwam niet tot stand. De Pabo verhuist naar de nieuwbouw van de hogeschool in Vlissingen. Al vorens het reformatorisch on derwijs het Pabo-gebouw in ge bruik neemt, moet het er voor enkele tonnen aan laten vertim meren. Zo moeten enkele grote lokalen worden teruggebracht tot kleinere eenheden. Volgens rector A. J. Vogel biedt het ge bouw de eerstkomende twee tot drie jaar voldoende ruimte aan het Calvijn College. „Daarna groeien we er weer uit", ver wacht hij. Leeg Door de verhuizing komen de twee huidige gebouwen van het Calvijn College in Middelburg leeg. Het gaat om het Smy tegelt- gebouw aan de Koninginnelaan en de dependance aan de Nieu- wervestraat. Deze panden ver vallen aan het Rijk. dat het be heer van schoolgebouwen over anderhalf jaar overdraagt aan de gemeente. Onder leiding van wethouder W. Ovaa bekijken an dere Middelburgse scholen voor voortgezet onderwijs de verdere gebruiksmogelijkheden van de leegkomende panden. Dat gebeurt in het kader van fu sies die moeten leiden tot brede scholengemeenschappen. Het is de bedoeling de openbare oplei dingen te concentreren in de wijk Klarenbeek en de christelij ke in Zanddorp/Breewijk. De meeste schoolgebouwen elders in de gemeente, waaronder de oude SSGM-vestiging aan de Sint Pieterstraat in de binnen stad, worden dan afgestoten. SPONSOR E VECHTERS GEEF ASTMAPATIENTE MEER LUCHT

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1995 | | pagina 21