Clichés zijn waarheden Festival van Z-Vlaanderen zelfstandiger PZC Toporkesten op op Jazzfestival Zeeuws werk bij ij buiterfestival joes met een scala lan muziekstijlen Zeeuws Orkest kunst cultuur 15 Job Koelewijn in de Middelburgse Vleeshal ZATERDAG 27 MEI 1995 Midgard wil met open dag aandacht nut verhuizing MIDDELBURG - Het Middelburgse jongeren centrum Midgard houdt zaterdag 10 juni een open dag. Met deze 'ac commodatiedag' wil het centrum vooral de nood zaak van verhuizing on derstrepen. Midgard is sinds 1978 ge huisvest in een monu- mentenpand aan de Kui perspoort. De kleine zaal en de dicht bebouwde omgeving maken het pand nauwelijks ge schikt voor stedelijk jon gerenwerk. Al in 1987 vroeg Midgard aandacht voor het pro bleem door 1.300 handte keningen te overhandi gen aan het gemeentebe stuur. Sindsdien is wel geprobeerd om een an dere locatie te vinden, maar tot nu toe zonder resultaat. De accommodatiedag van Midgard begint za terdag 10 juni om 15.00 uur met een toespraak van P. van der Linden, directeur van Sociaal- Kultureel Werk Middel burg iSKWM), die de stand van zaken van de herhuisvesting toelicht. Om 15.30 uur is er een ka- raoke-show. De gehele dag door wordt er ge werkt aan een schilderij op de voorgevel van het Midgard-pand en pre senteren werkgroepen van het jongerencen trum zich aan het pu bliek. 's Avonds is er een 'dance night' met diver se dj's en optredens van onder anderen 4 Real, DM en Let it R.I.P. van onze verslaggever Ernst Jan Rozendaal MIDDELBURG - Job Koelewijn is dol op kritiek. Hij hield ervan zijn docenten aan de Amster damse Rietveldacademie voor het blok te zetten. „Op een gege ven moment wisten ze ongeveer 'wat ik deed en zeiden ze: 'Je werk is goed.' Daar had ik niets aan. Dus als ik iets gemaakt had, zei ik tegen de docenten: 'Dit is het beste kunstwerk wat jullie ooit hebben gezien.' Dan begonnen ze: 'Nee, het is niet het beste.' Dus ik: 'O, wat mankeert er dan aan?' Voor exposities geldt hetzelfde. Als mensen zeg gen: 'Job Koelewijn, dat is goed werk' dan is dat echt het slecht ste wat je kunt hebben. Kunste naars moeten klappen krijgen, afgewezen worden." Vanaf vandaag, zaterdag, is in de Vleeshal in Middelburg werk van Job Koelewijn te zien. Hij heeft de monumentale hal ver anderd in een graanveld. De zwart-witte tegels zijn bedekt met een witte vloer waarin met latjes weer een geometrisch pa troon van vierkanten is aange bracht. Op de nieuwe onder grond zijn ontelbaar veel spag- hettistaafjes verspreid. Cyclus Hue Spirit oor hertog uxemburg IDDELBURG - Blue Spirit rum Bugle Corps uit Mid- ilburg verzorgt op tweede nksterdag, maandag 5 juni, n optreden voor de groother- g van Luxemburg. optreden omvat een defile een concert. Blue Spirit heeft afgelopen tijd meerdere op- over de grenzen gege- hechtte hij veel belang aan hel oordeel van zijn docenten. „Als ze zeiden: 'Dit is een goed schil derij' was ik blij. zeiden ze: 'Dit is slecht' dan was ik verdrietig. In het derde jaar besloot ik de rol len om te draaien. 'Hier doe ik het toch niet voor', dacht ik. Ik wil niet werken uit onzekerheid, maar uit zekerheid. Ik geloof in mijn werk. Ik sta sterk in mijn schoenen, want ik kan argumen ten aandragen die aangeven waarom het goed is." De schilderijen moesten 'opdon deren', besloot hij, voortaan moest het leven deel uitmaken van zijn kunst. Zo kwam Koele wijn tot zijn schoonmaakacties, waarin hij afrekende met de Rietveldacademie. In zijn afstu deerproject liet hij Spakenburg- se vrouwen in klederdracht het Rietveldpaviljoen schoonma ken. In werken die daarop volg den gebruikte hij de aantekenin gen die hij tijdens zijn vijfjarige studie aan de Rietveldacademie maakte. Hij liet er een pak van maken waarmee hij ze de wereld in droeg, maar dat bevredigde niet. Vervolgens vouwde hij er hoedjes van. Hij stapte naar zijn oude lagere school in Spaken burg en liet kinderen zijn aante keningen. gedichten en verhaal tjes de wereld in dragen. „Over dat werk ben ik zeker een maand blij geweest." Ademhalen Inmiddels heeft Koelewijn de schoonmaakacties - waarvan er nog enkele volgden - gelaten voor wat ze zijn. „Het was ge noeg. Daarmee probeerde ik los Als een zaaier heeft Koelewijn zijn graan in de Vleeshal uitge strooid. De bezoeker kan er zijn sporen in nalaten. Hij verschuift de spaghettistaaljes en trapt ze kapot. „Het is een cyclus", zegt Koelewijn. „Het graan is uitge strooid en het wordt de grond weer ingetrapt, waarna het kan opbloeien." Niet voor niets is aan het eind van de hal de af beelding van een opgaande zon te zien. „Dat vertegenwoordigt een bepaalde hoop. Natuurlijk ligt dat dicht bij het cliché, maar dat is ook het mooiste en moei lijkste wat er is. De grootste uit daging is het cliché benaderen, maar nog net vermijden. Ten slotte zijn clichés altijd de groot ste waarheden." Schoonmaak Dit werk was het eerste dat Koe lewijn maakte na zijn zogenaam de schoonmaakacties. Die be gonnen aan de Rietveldacade mie waar hij in 1992 afstudeerde Aanvankelijk maakte hij grott schilderijen, net als veel heden daagse kunstenaars in Amerika In de eerste jaren van zijn studie van de tijd te komen, door de ge schiedenis als het ware uit te wissen, maar die werkwijze moest niet maniëristisch wor den." Met een lach vervolgt hij: „Het nieuwe motto is: ademha len is belangrijker dan kijken." Koelewijn maakte het werk dat nu in de Vleeshal te zien is een maand of negen geleden in zijn atelier. In Middelburg heeft hij het opnieuw opgebouwd. Hij werkt niet in opdracht en maakt geen installaties voor gebou wen. omdat zijn werk uit nood zaak ontstaat. Meestal na een periode waarin hij zich terug trekt met boeken over poëzie en filosofie. „Dan is het ineens: 'Nu moet er een werk komen.' Dan ga ik de strijd aan met de dingen om me heen." Zijn kunstwerken ontstaan uit een geloof in de mogelijkheden van de menselijke geest. De kwaliteit ervan wordt algemeen erkend, maar zelf beschouwt hij ze nog als vingeroefeningen. Hoewel hij ook niet uitsluit dat hij over een paar jaar stopt, want niets is erger dan objecten ma ken alleen maar om objecten te maken. Nu al loopt hij stage bij zijn neefje van tien, zodat hij zich straks diens naam en persoon lijkheid kan aanmeten, naar voorbeeld van de Portugese dichter Fernando Pessoa die verschillende heteroniemen hanteerde. „Ik denk niet dat al les blijft zoals het nu is. Er komt een moment dat ik klaar ben met Job Koelewijn." Expositie Job Koelewijn vi de Vlees hal, tot 26 juni. Als een zaaier heeft Job Koelewijn zijn graan -spaghettistaafjes - in de Middelburgse Vleeshal uitgestrooid. foto Lex de Meester Trompettist Rob Boeree die met de Riverboat Jazzband het achttiende Jazzfestival Middelburg opent. van een medewerker MIDDELBURG - De 18e edi tie van het Jazzfestival Mid delburg. dat van donderdag 1 juni tot en met zaterdag 3 juni in de Zeeuwse hoofd stad wordt gehouden, be looft een ware happening te worden. Talrijke toporkes ten zijn ervoor uitgenodigd. Er zijn diverse genres van jazz te beluisteren. Vooral vrijdagavond tijdens de kroegentocht is het aanbod zeer gevarieerd. Zaterdag middag bij de podiumcon certen en de streetparades in de binnenstad is er even eens een grote verscheiden heid aan orkesten. Het festival begint donder dagavond met een knaller in de stadsschouwburg. Dan speelt trompettist Rob Boe ree met The Riverboat Jazz band vanaf 21.00 uur tot middernacht Deze Neder landse topformatie is inter nationaal bekend. De vrijdagse kroegentocht is weer met vier kroegen uitge breid. Inmiddels wordt er in 21 etablissementen jazz ge speeld. Bezoekers kunnen een pasje aanschaffen dat in alle kroegen toegang ver leent. Het massale evene ment begint om 21.00 uur en gaat door tot 2 uur 's nachts. Vrijdagmiddag wordt door Champagne Charlie een scholenconcert verzorgd in de kantine van de voetbal vereniging Zeelandia aan de Nadorstweg. De jeugdige be zoekers krijgen dan uitleg over de achtergronden van de jazzmuziek en kunnen als ze dat willen met de band meespelen. De laatste dag van het jazz festival (zaterdag) wordt, al vanaf één uur 's middags muziek gemaakt. Zes loop orkesten zijn in de binnen stad actief en op zes podia op even zoveel locaties in de binnenstad worden concer ten gegeven. Tegen half vijf verzamelen alle musici zich op de Markt voor de inmid dels traditionele jam ses sion. Glenn Miller De slotavond is weer in de stadsschouwburg. Acht or kesten spelen daar vanaf 21 uur beurtelings en in vier verschillende zalen. Eén van de toppers is ongetwijfeld de Bil Bakers Big Band die in Amerikaanse legerunifor men de Glenn Miller-sound doet herleven 1 vanaf 22.00 uur in de Grote Zaal). Veel wordt ook verwacht van de Engelse formatie Phil Ma son's New All Stars met Christien Tyrell die in de foyer vanaf 0.15 tot 2.00 uur het achttiende jazzfestival uitblaast. Verder zijn zaterdagavond de Continental Six. de Swing Cats met Tom Baker. The Wim Wollner Quartet, het Swing Fire Quartet, de Piotto's en de Beets Bro thers te horen. Het evenement wordt als vanouds georganiseerd door de Jazz Activiteiten Stich ting Zeeland iJASZ). Stich tingsvoorzitter Bob van Koetsveld is bijzonder tevre den over de kwaliteit van het festival. „Ieder jaar wordt het overigens beter. Over twee jaar vieren we het twin tigjarig bestaan. Dat moet een topfestival worden", ver zekert de JASZ-voorzitter die recentelijk de voorzit tershamer na enkele jaren van onderbreking weer heeft opgepakt. Toetje Het jazzfestival 1995 krijgt ook nog een toetje. Zondag geeft de Amerikaanse banjo /gitaarspeler Ken Perlman een concert en een workshop in Café Alassio aan de Zus terstraat. Het concert waar bij Perlman wordt geassis teerd door enkele Neder landse muziekvrienden be gint om 15.00 uur. De work shop begint zondagavond om zeven uur. van onze verslaggever TERNEUZEN - Cultuurwet houder P. C. Hamelinck van Terneuzen hoopt deze zomer sa men met de portefeuillehouders van culturele zaken van de an dere Zeeuws-Vlaamse gemeen ten afspraken te kunnen maken over een nieuwe opzet van het Festival van Zeeuws-Vlaande- ren. Hamelinck wil de directe betrokkenheid van gemeente besturen en sponsors bij het grootste muziekevenement in de regio vergroten door betrok kenen meer inspraak te verle nen bij de programmering van het festival. De artistieke lei ding van het geheel blijft even wel in handen vsfh directeur Y. Mergler van het Terneuzense Zuidlandtheater. Hamelinck weet nog niet precies wat voor organisatie-opzet te verkiezen valt. „Het kan een stichting worden, maar daar zit ten natuurlijk wat haken en ogen aan, omdat. - wil je ieders inbreng honoreren - er een groot bestuur geformeerd moet wor den. Daarnaast weet ik met of gemeentebesturen zo gelukkig zijn met een stichtingsvorm." Notitie De Terneuzense wethouder heeft mevrouw Mergler op dracht gegeven om een notitie over de verzelfstandiging van het Festival van Zeeuws-Vlaan- deren samen te stellen, die dan komende zomer de inzet kan vormen voor de besprekingen met de andere wethouders in de regio. Mevrouw Mergler kan op dit mo ment nog niet voorspellen wat voor bestuursorganisatie voor het festival het beste zou zijn. „Het kan ook zijn dat we een platform oprichten waarin ver tegenwoordigers van de ge meenten en sponsors zitting kunnen nemen. Het kan ook dat we wat extra mensen in de pro grammaraad opnemen. Dat valt nog te bezien", zei Mergler. Belangrijkste voordeel van een verzelfstandiging van het Festi val (dus het loskoppelen van het Terneuzense Zuidlandtheater) is dat er meer duidelijkheid ont staat over het jaarlijkse budget. De laatste jaren moest Mergler de haren nogal eens krabben om de benodigde subsidies en spon sorgelden bijeen te krijgen. Toen de gemeente Axel twee jaar gele den besloot om - uit onvrede met de verdeling van de gelden van de stichting Uit in Zeeland - het festival niet meer te subsi diëren. vreesde Mergler dat meer gemeenten en of sponsors zouden afhaken. Jongerenconcert Axel is nu - op aandringen van D66 - op het besluit om niet te subsidiëren terug te komen. Dit jaar stelt die gemeente 9000 gul den beschikbaar, tot grote blijd schap van Mergler. „Doordat, de gemeente Axel nu overstag is ge gaan kan het jongerenconcert. dat we in Terneuzen gepland hadden, toch doorgaan. Dat concert viel veel duurder uit dan in eerste instantie verwacht was en we waren al van plan om bij het Anjerfonds aan te kloppen voor steun. Dat hoeven we nu, dankzij Axel. gelukkig niet te doen." Mergler verwacht dat het Festi val van Zeeuws-Vlaanderen dit jaar (in september) meer bezoe kers zal trekken dan in 1994. „Op grond van het aantal verzoeken voor kaarten verwacht ik dat we meer dan 5000 belangstellenden zullen trekken." Het festival staat dit jaar in het teken van muziek uit de Donau- en Bal- kanlanden. van onze verslaggever VLISSINGEN - Het Zeeuws Orkest pendelt in het komen de culturele seizoen 1995/1996 muzikaal tussen de galante stijl uit de tijd kort na de Ba rok en het begin van de twin tigste eeuw, met Mahler en Strawinsky. Het orkest heeft de programmering voor het nieuwe seizoen rond. Daarin valt onder meer op, dat men zich - na de vijfde symfonie van Tsjaikowski eind juni in de zomerserie- komend na jaar inzet voor componisten dichter bij huis: tijdens de eerste twee concerten in het nieuwe seizoen staat 'Zeeuws werk' op de lessenaars. In november voegen orkest èn Zeeuws Philharmonisch Koor zich in de herdenking rond de componist G. H. G. von Bruc- ken Fock (1859-1935). die ja renlang in Middelburg (slot Ter Hooge) woonde. Een aan tal van zijn composities is op Zeeland geïnspireerd. Daar van zijn er in de tweede helft van de jaren tachtig een aan tal tot klinken gebracht in een pianorecital van Leen de Broe- kert. Tijdens de najaarsserie in Vlissingen (donderdag 9 no vember) en Middelburg (zater dag 11 november) staan, onder leiding van Ernst van Tiel, zijn vocale werken De Schelde (so praan, koor en orkest) en het 'Sequentia' uit zijn requiem geprogrammeerd. Na de pauze brengen koor en orkest gedeel ten uit de toneelmuziek Peer Gynt van Edward Grieg, een internationaal gevierde tijd genoot van Von Brucken Fock. Twee andere in Zeeland ge componeerde orkestwerkjes komen tot klinken op de vier kerstconcerten, die het Zeeuws Orkest tussen 19 en 22 december geeft in Kapelle, Vlissingen en Middelburg (twee keer). Het gaat om de symfonieën nummer 5 en 6 van Christian Ernst Graf 1723- 1804), welke componist uit Duitsland afkomstig was. maai- die tussen 1750 en 1758 in Middelburg woonde en werk te. De werkjes horen tot de zes symfonieën die de Middel burgse musicoloog Albert Cle ment in 1993 terugvond in een bibliotheek in Zürich. Licht verteerbare muziek is het, ge schreven in de galante stijl. In 1993 beleefden enkele van de ze werken hun twintigste eeuwse premire in de Zeeuwse hoofdstad. In december staan de symfonietjes 5 en 6 gepro grammeerd tijdens de kerst concerten die het orkest geeft in samenwerking met de Dirigent Lawrence van Renes. Componist G. H. G. von Brucken Fock (1859-1935). Stichting Kamermuziek Zee land. Dirigent Istvan Parka- nye is solist in Mozarts vijfde vioolconcert en leidt het Zeeuws Orkest voorts in Dvo raks strijkersserenade. Semi-professioneel Het Zeeuws Orkest afficheert zich - aldus voorzitter F. Tave- nier - het komende seizoen na drukkelijk als een semi-profes sioneel gezelschap, dat de amateur-status grotendeels voorbij is. „Tegenover 22 ama teurs staan nu 63 beroepsmen sen die deel uitmaken van het orkest, dus je kunt moeilijk meer van een orkest van ama teurs blijven spreken. We heb ben als orkest bovendien de ambitie om op niveau te mu siceren. Mahler in Amster dam? Dan ook Mahler in Mid delburg. Lawrence van Renes diligent van het Concertge bouworkest? Dan Lawrence van Renes ook voor het Zeeuws Orkest, zoals in juni voor de tweede keer gebeurt tijdens de zomerserie." Mahler in Middelburg: het wordt in de voorjaarsserie vol gend jaar een echo van het Mahlerfeest. dat de afgelopen weken in Amsterdam woedde. De concerten van 26 tot en met 30 maart in Terneuzen, Vlis singen. Goes en Middelburg zijn geheel aan deze compo nist gewijd. Sylvia Schlüter, (alt) is de soliste in de Kinder- totenlieder en de Duitser Wolf gang Seeliger - die al eerder het orkest leidde - dirigeert dan Mahlers eerste symfonie. Gastdirigenten Tavenier: „We zijn achteraf wel gelukkig met het besluit, enkele jaren geleden, niet meer met een vaste dirigent te werken, maar verschillende gastdirigenten aan te trekken voor verschillende soorten programma's. Dat maakt de komst van iemand als Seeliger intrigerend en datzelfde gold de afgelopen jaren voor Dirk Brossé. Die mensen komen graag bij het orkest. Wat wij misschien aan technisch raffi nement missen, wordt voor hen meer dan gecompenseerd door de inzet en de geestdrift, waarmee wordt gemusiceerd. Zo vergeten ook zij hun vak en komen nader tot de muziek." Een voorbeeld van dat pro grammabeleid ziet Tavenier ook in de reeks zomerconcer- ten in juni 1996. Dan heeft men Lucas Vis, dirigent van het Ne derlands balletorkest, ge vraagd het ballet Petroushka van Strawinsky in Zierikzee. Goes en Veere en te dirigeren. indle, een van de Zeeuwse bands op het komende Goese Vrijbui- link, Vict'em, Tremor en Scalo- way. Liefhebbers van onder meer punk. symfonische rock en power-metal komen daarmee aan hun trekken. Uit Groningen komt de gitaarrockband Dog- Tag die een zwaar geluid zal pro duceren. De Tilburgse/Waal- wijkse meidengroep Lost Insa nity karakteriseert de eigen mu ziek als extreem, hard en strak. De groep die vroeger bekend was onder de naam Crystal Heart wil het publiek meeslepen naar het schemergebied tussen het gezonde verstand en de to tale waanzin. De andere bands die optreden zijn Het Noordbra bantse Bill Skins Fifth en het Zeeuwse Hee Muts. Sfeer Het vrijbuiterfestival goed voor gemiddeld zo'n zeshonderd be zoekers heeft voor een deel een vast publiek. „De mensen ko men niet alleen voor de muziek, maar ook voor sfeer en gezellig heid. „Dat het pleintje omringd is door woningen geeft een wat huiselijk idee", voegt mede-or ganisator André Verlooff eraan toe. Met de direct omwonenden zijn goede afspraken gemaakt om zoveel mogelijk overlast te voorkomen. Sorber: „De af spraak is dat wij van 12 uur tot 12 uur lawaai mogen maken. Niet eerder en niet later." Veel kritiek van direct omwonenden krijgt Sorber overigens niet. „Zijn er klachten dan zijn ze meestal afkomstig van verder af." Dat niet iedereen de muziek weet te waarderen, kan de orga nisator ..begrijpen. „Maar één keer per jaar moet kunnen." onze verslaggever )ES - De Rotterdamse trash/ phop formatie Döppelgan- rs en de Venezolaanse band berinto vormen de hoofdacts het elfde open lucht vrijbui- ■festival te Goes. Op het ver luwde adres Bocht van Gui- a treden zaterdag 10 juni elf nds op. Streven van de orga- is het publiek een gro- verscheidenheid aan mu- te bieden dan voor- ande edities. Zonder daarbij t eigen rockkarakter van het te verloochenen: „Daar- zorgen we altijd voor wat rnieuwende bands", aldus or- nisator K. Sorber. litengewoon hard en een com- ïatie van metal en rap: daar- or staan de Rotterdamse Dop- lgangers. De debuut live-cd )cked Up' die de vijfmans for- uitbracht in 1991 werd ed ontvangen. Zoals ook het eede schijfje 'Double faced uit '93 gunstige kritie- kreeg. Genoeg redenen voor festivalorganisatie om hoge te koesteren. Zo- ook het optreden van de te- in Amsterdam ge- stigde Venezolaanse groep berinto veel belooft. De band it een mix horen van exoti- ie Latijnsamerikaansë ritmes snoeiharde metal. En staat k bekend om de wervelende W. Eerder dit jaar bracht La- een eerste mini-cd uit. eeuwse bands groepen die zich 10 juni en horen zijn bijvoorbeeld de bands Swindle. Mind-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1995 | | pagina 47