Fiat voor werkgroep kerntaken Herstel kerk Haamstede kost twee miljoen gulden wjmng mm EuropaTuin Schuddebeurs behoudt ijsbaan streek Alleen CDA-fractie wil liever politiek debat Middelburg WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND jij leest dekrarrtmtteWas 6.95 I Kerstboompje (Picea glauca Conica) Conifeer met zachte naalden DONDERDAG 3 NOVEMBER 1994 van onze verslaggever MIDDELBURG - Het CDA in de gemeenteraad van Middelburg ziet niets in een werkgroep die gaat bekijken welke taken nog wel tot de verantwoordelijk heid van een gemeente behoren. De overige raadsfracties stem den daar woensdagavond tij dens het eerste deel van het be grotingsdebat wèl mee in. De christen-democraten vinden dat burgemeester en wethou ders een voorzet moeten geven. De uitkomsten daarvan moeten De nieuwe locatie van Ijsbaan Schuddebeurs aan de Donkereweg ligt er nu nog wat onwezenlijk bij. De nieuwe ijsbaan komt veertig centimeter lager te liggen waardoor het in de winter vanzelf volloopt met grondwater. foto Pieter Honhoff van onze SCHUDDEBEURS - De ijsbaan Schuddebeurs blijft voor het dorp behouden. De dreigende verhuizing naar Noordgouwe is afgewend nu de gemeente Brouwershaven een weiland aan de Donkereweg in erfpacht krijgt van staatsbosbeheer. Het per ceel voldoet volgens A. de Vlieger van de ijsvereniging aan alle eisen die aan een schaatsbaan gesteld kunnen worden. „Het ligt lekker beschut en het is bijzonder sfeervol. Wij zijn hartstikke tevreden met deze stek." Tot voor kort was de ijsvereniging in rouw gedompeld. De huidi ge locatie op het landgoed Mon Plaisir kon niet langer gehand haafd blijven omdat de huidige erfpachter voor te veel overlast op zijn terrein vreesde. Drie jaar geleden al meldde hij dat de vereniging op zoek moest gaan naar een alternatieve plaats. In Schuddebeurs leek echter geen andere locatie gevonden te kun nen worden en de vereniging overwoog daarom verhuizing naar Noordgouwe. Als mogelijke locatie had de ijsclub een weiland aan de rand van Noordgouwe op het oog. ..Maar dat zagen we eigenlijk helemaal niet zitten. We wilden het liefst blijven schaat sen in Schuddebeurs zelf. De gemeente Brouwershaven zal op korte termijn beginnen met het uitgraven van het terrein aan de Donkereweg. Daarna zal het worden ingezaaid. Ketting-Koopman: „De ijsbaan komt onge veer veertig centimeter lxger te liggen dan de omgeving wardoor het in de wintermaanden vanzelf volloopt met grondwater." De kosten blijven naar verwachting laag. De verkoop van de afge graven grond moet voor extra inkomsten zorgen en folie hoeft volgens de wethouder niet onder het terrein aangebracht te wor den. „Gelukkig lijkt, de hele kwestie nu toch nog goed af te lopen. De uit 1506 daterende kerk in Haamstede is nodig aan restauratie toe. De reparatiekosten zijn een ilinke tegenvaller voor de kerkvoogdij. foto Pieter Honhoff van onze verslaggeefster BURGH-HAAMSTEDE - Het monumentale kerkgebouw aan de Ring van Haamstede moet voor ruim twee miljoen gulden wor den opgeknapt. Vooral het dak is dringend aan renovatie toe. Bonte knaagkevers, houtrot en slecht gerepareerde schade uit de Tweede Wereldoorlog maken de grote beurt noodzakelijk. „We wisten dat er veel moest gebeuren", meldt J. C. Berman van de hervormde gemeente. „Maar dat de kosten zo hoog zou den zijn, is voor ons een flinke tegenvaller." In een eerste begroting was de kerkvoogdij uitgegaan van een half miljoen gulden voor dakreparaties. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat de kap voor ruim een miljoen gulden moet wor den gerenoveerd. Berman: „Het dakbeschot is verrot, de pannen moeten worden vernieuwd en er moeten ladderhaken en andere goten komen. Het is nogal wat." Urgent is de situatie volgens hem zeker. „We worden nu regelmatig geconfronteerd met lekka ge." Behalve het dak moeten ook de voor- en achtergevel van de uit 1506 stammende kerk worden aangepakt. In de muren zitten scheuren en het voegwerk is aangetast. Binnenin het gebouw moet het pleisterwerk worden aangepakt. „Als we alles uitvoe ren. ziet het gebouw er weer uit als nieuw." Hoewel Rijk, provincie en gemeente volgens een vaste verdeel sleutel bijdragen aan de restauratiekosten, blijft voor de kerkge meente nog een aanzienlijk bedrag over Berman schat dit op tien tot vijftien procent. We hebben de bui al wel een beetje zien aankomen. Op zondagen wordt extra gecollecteerd en verder proberen we geld bij elkaar te krijgen door middel van acties zo als rommelmarkten en oliebollenverkoop. We hopen dat het gaat lukken. Het is voor ons een heel grote zorg." Herstel riolering Burgh kost 7 ton RENESSE van onze verslaggeefster BURGH-HAAMSTEDE - De ge meente Westerschouwen wil 700.000 gulden uittrekken voor reconstructie van de riolering in de Julianastraat. Beatrix- straat en Sluispad in Burgh- Haamstede. De ernstige gebre ken hebben inmiddels geleid tot wegverzakkingen en lekkages. De kwestie komt aan de orde in de raadsvergadering van maan dag 7 november. Voorts stelt het college voor 164.000 gulden beschikbaar te stellen voor de vervanging van het riool aan de Scheepswerf straat in Burgh-Haamstede. Tij dens de bouw van een garage is door heiwerkzaamheden het hoofdriool op één of meer plaat sen beschadigd. Reparatie is on mogelijk omdat het riool onder de garage ligt. Ook wordt 32.000 gulden uitgetrokken voor het opstellen van een rioleringsplan buitengebied. De vergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in het ge- meentehuis. Bitches on tour - De vrou welijke discjockey Eva en de groep 'Bitches on tour' doen za terdag 5 november discotheek Trinity in Renesse aan. Behalve de dj bestaat de groep onder meer uit danseressen. Het optre den begint omstreeks 22.00 uur. onderdeel zijn van een politiek debat. In de algemene politieke be schouwingen gaven alle raads fracties een voorzetje op deze zo geheten kerntakendiscussie. Behalve de PvdA zag elke partij wel iets in een studie naar taken die de gemeente beter of goedko per aan derden kan overlaten. CDA-fraetievoorzitter P. M. Bruinooge vond dat het college haar werk onvoldoende had ge daan. „Een college dat zichzelf serieus neemt, loopt, niet weg voor haai- verantwoordelijkheid. We hebben niet. voor niets een dagelijks bestuur gekozen. De bal ligt bij het college." Effectiviteit Wat de PvdA betreft moet een kerntakendiscussie zich niet al leen richten op de vraag of taken goedkoper, maar vooral of ze be ter vervuld kunnen worden. „Er is naar onze mening geen onder deel van de verschillende be leidsterreinen waar de gemeente de verantwoordelijkheid voor kan en mag loslaten danwel ver minderen". aldus fractievoorzit ter N. Oskam. Ook hij betreurde het dat het college niet een meer inhoudelijk antwoord had gege ven op de verhalen van de frac ties. GroenLinks-fractievoorzitter J. Goetheer zag wel degelijk nut in een werkgroep waarin alle par tijen vertegenwoordigd zijn. „Je voorkomt zo dat de twee niet- collegepartijen buiten spel wor den gezet." B en w kregen tijdens het begro tingsdebat van verschillende fracties kritiek te verduren op het trage beleid. In de Memorie van Antwoord kondigt het colle ge diverse nota's en momenten van besluitvorming aan. Oskam iPvdAi: „De beantwoording schiet op diverse plaatsen te kort. is niet direct en de ant woorden roepen soms nog meer vragen op." Ook de christen-de mocraten kregen de indruk dat het dagelijks gemeentebestuur te veel voor zich uitschuift. „We moeten maar veel afwachten en tegemoetzien.D66-frac tie voor zitter D. S. Goedegebuure-Won- dergem vroeg zich zelfs af of de gemeenteraad aan het einde van het jaar bezig is met een inhaal slag. „We krijgen nog veel nota's, rapporten en raadsbesluiten." Softdrugs VVD-fractievoorzitter G. C. van Malland en SGP/RPF/GPV- woordvoerder A. van der Toorn maakten zich zorgen over het softdrugsbeleid. In NRC-Han- delsblad en in Vrij Nederland werd Middelburg volgens de li beralen afgeschilderd als een stad die softdruggebruikers geen strobreed in de weg ligt. „Ik vind dat een zeer twijfelachtige eer voor Middelburg", meende Van Malland. Van der Toorn vroeg het college om zich niet te conformeren aan het standpunt van Vlissingen. met wie Middel burg in stadsgewestelijk ver band een beleidsnotitie voorbe reidt. Dat rapport komt vermoe delijk rond de jaarwisseling in de openbaarheid. Burgemeester mr C. G. J. Rutten zal tot die tijd geen uitspraken doen. Het college kreeg een spervuur van reacties over zich uitgestort. Alleen de VVD-fractie stelde al dertig vragen. Dat riep irritaties op bij burgemeester Rutten. „Noemt u dat besturen op af stand. Ik raak daarvan in pa niek." Het begrotingsdebat gaat vrijdag vanaf 14 uur verder in het stadhuis van Middelburg. Het dagelijks bestuur van het waterschap Schou- wen-Duiveland maakt bekend dat de algemene vergadering in haar vergadering van 26 oktober jongstleden de Keur dijkleger waterschap Schouwen-Duive- land heeft vastgesteld. In deze keur wordt geregeld de verplichting(en): - van inwoners van Schouwen-Duiveland, tot het verrichten van persoonlijke diensten; - van inwoners van Schouwen-Duiveland en de ingelanden van het waterschap Schouwen- Duiveland die geen inwoner zijn tot het ter beschikking stellen van voer- en vaartuigen, tractoren, grondverzetmachines, en andere werktuigen alsmede materialen en gereed schappen. in geval van dijkdoorbraak of dreigend gevaar daarvoor. Deze keur is tegen betaling van kosten voor een ieder verkrijgbaar en ligt voorts met ingang van heden tot en met 2 december 1994 voor een ieder ter inzage. BEROEPSMOGELIJK Op grond van artikel 153 van de Waterschapswet kunnen degenen wier belang rechtstreeks bij de genoemde vaststelling is betrokken, gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Zierikzee, 3 november 1994. Het dagelijks bestuur voornoemd, Mw. A. P. de Haan. dijkgraaf J. E. Overzet, secretaris Ikleesdel^ttadeWas Stichting Krant in de Klas Joh. Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel. (020) 6647536 Kunstkerstboom Hoogte I 80 m. nu 79_- Wilt u van de kerstdagen een echt feest maken? Kom dan vooral naar de kerstshow van EuropaTuln. Want vanaf I november vindt u bij ons een enorm assortiment kerstartikelen En natuurlijk kunt u elke week weer de mooiste aanbiedingen versieren... Zoals een prachtige kunstkerstboom met een hoogte van 180 cm. Niet van echt te onderscheiden, opvouwbaar en toch maar 79.- Of wat dacht u van een leuk mini-boompje (40 cm). Incl. een rieten mand en verlichting slechts 14.50 Natuurlijk mag het stoffen engeltje in geen enkele kerstboom ontbreken: 2.50 En voor maar 6,95 tracteert de amaryllis u rond de kerst op fraaie, tro m pet-vorm ige bloemen. Met de decoratieve guirlande (2.70 m) maakt u de kerstsfeer in de kamer echt compleet. Nu van 14,95 voor 9,95. hoogte 40 cm Incl mooie mand en verlichting 14.50 De kerstfoider is uitvol kerst ideeën en bijzondere aanbiedingen. Heeft u 'm nog niet in huis? Dan ligt hij voor u klaar bij EuropaTuin. Guirlande Lengte 2,70 m Van 14.95 Amaryllis Bol verpakt in doosje Van 9.95 voor I Engeltje van stof 2.50 ■j HjBT TUINCENTRUM VOOR KERSTLIEFHEBBERS BRABER, RENESSE, LAONE 20. 01116-1820 Aanbiedingen geldig van 2 tot 16 november 1994. Afwijkingen in afbeeldingen, alsmede kenne- lilke druk- of zetfouten voorbehouden

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1994 | | pagina 32