Zeeuwse economie middenmoter De wethouder is weg, maar het raadslid blijft Zeeland Airport lonkt naar bedrijven streek 17 Zeeuwsch-Vlaanderen blijft achter bij gemiddelde za ZATERDAG 25 JUNI 1994 AMSTERDAM/MIDDEL BURG - De zakelijk meest dy namische regio's van Neder land zijn Flevoland, Groot- Rijnmond en Utrecht. Dat staat in het tweede rapport in de reeks Kleinschalig Onder nemen van het EIM, getiteld Regionaal-economische dyna miek en werkgelegenheids creatie, dat vrijdag in Amster dam werd gepresenteerd. In economische dynamiek hoort de provincie bij de midden moot. In bedrijfsgroei scoort Zeeland het laagste van het land. De provincie kent vrij veel be- drijfsopheffingen. Daartegen over worden er iets minder be drijven opgericht dan gemid deld in het land. In feite neemt het aantal bedrijven in Zeeland af, beaamt dr M. Clement, één van de auteurs van het EIM- rapport. Hij meent echter dat deze ontwikkeling gunstig kan werken voor de economie in de regio, omdat er meer ruimte ontstaat voor de overblijvende bedrijven. In het rapport wordt aan Wal cheren, Noord- en Zuid-Beve land, Schouwen, Sint Philips- land en Tholen een zeer hoge regionaal-economische dyna miek toegekend. Zeeuwsch- Vlaanderen scoort een geringe dynamiek, West-Brabant scoort matig. De regionaal-eco nomische dynamiek wordt be paald door de economische groei en de bedrijfsdynamiek in een regio. Bedrijfsdynamiek wordt gemeten aan de hand van het aantal bedrijfsoprich- tingen, -opheffingen en -ver plaatsingen in een regio. Die hoge score van Noord- en Midden-Zeeland wordt veroor zaakt doordat Noord- en Mid den-Zeeland tussen 1987 en 1990 in rangschikking naar economische groei achtste was van de veertig zogeheten Co- rop-gebieden (gebieden rond om een centrale, grotere plaats) in Nederland. Zeeuwsch Vlaanderen nam in die periode, de 22-ste plaats in op de Corop-rangschikking. De auteurs van het rapport, ondernemend zeeland 11111111111 ll 11111111111111II11 redactie; Claudia Sondervan 1 J. A. W. de Croon kreeg vrij dag de prijs van de Kwaliteits kring voor Noord en Midden- Zeeland als de student aan de Master of Science-opleiding Total Quality Management die het afgelopen schooljaar de beste afstudeerprestatie lever de. De Croon ontving zijn di ploma aan de HTS/HLO in Vlissingen. Zijn scriptie heet 'Kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren'. Thema is de aanpak van de verbete ring van de organisatie van het keuringsinstituut KEMA/T&D en het effect daarvan op het be drijf. Borduuratelier Middelburg breidt per 1 juli uit met een ate lier voor textieldruk. Het be drukken van textiel wordt op een aantal plaatsen in Zeeland via agenten aan het publiek aangeboden waarna de op drachten in de Randstad of Brabant worden uitgevoerd. In Atelier Middelburg heeft Zee land voor het eerst een zeefdru katelier op enige schaal. Tex tiel in de vorm van shirts, vlag gen, caps, tassen en dergelijke wordt naar wens bedrukt met eigen ontwerpen of bestaande afbeeldingen. Eigenaresse L. Meertens combineert beide ac tiviteiten in het pand aan de Brakstraat in Middelburg. Drs J. de Waard (40) is per ju ni benoemd tot directeur van de Rabobank Walcheren-Zuid in Vlissingen. Deze Rabobank ontstond in januari dit jaar uit een fusie tussen de Raboban- ken Arnemuiden, Nieuw- en Sint Joosland en Vlissingen en omstreken. De Waard was tot juni algemeen directeur van de Rabobank West-Zeeuwsch- Vlaanderen in Oostburg. Roubini Interieurdecoratie in Sluis kreeg een prijs van de kredietkaartmaatschappij Vi sa. Bedrijfsleider mw E. van der Goot ontving geluids- en beeld- apparatuur. De etalage die Roubini had ingericht ter on dersteuning van de campagne Holland welcomes Visa werd gekozen tot één van de vijf mooiste onder de visa-accepte rende bedrijven in Nederland. Visa voert de campagne in sa menwerking met het Neder lands Bureau voor Toerisme om enerzijds de betaalkaart en anderzijds Nederland als re creatieve verblijfplaats onder de aandacht te brengen. Het bestuur van de stichting Vliegveld Midden-Zeeland wil dat er snel een verlengde landingsbaan komt op Zeeland Airport. foto Ruben Oreel Clement en co-schrijver drs W. Verhoeven, gingen bij hun be rekeningen uit van de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de periode 1987-1990 omdat de cijfers over recenter jaren nog niet vastlig gen. In deze voorlopige CBS- cijfers over de periode 1990- 1993 ligt de economische groei in Zeeuwsch-Vlaanderen onder het landelijk gemiddelde. Voor overig Zeeland ligt die groei, gemeten aan het Bruto Regio naal Produkt, net op het lande lijk gemiddelde. Groei De voorwaarden voor economi sche groei in de Zeeuwse regio zijn gunstig, vindt Clement. Hij wijst op de investeringsactivi teiten in de provincie, die voor het deel boven de Westerschel- de veel hoger zijn dan in de rest van het land. Qua investerin gen scoort Zeeuwsch-Vlaande ren echter weer laag. De ex portquote is in beide gebieden veel hoger dan in de rest van het land, specifiek in de basis metalen, aardolieprodukten en de chemie. Landelijk groeit het aantal startende ondernemers nog steeds, volgens het rapport Be- drijvendynamiek 1993 van de Kamers van Koophandel. In 1993 werden in Nederland 47.000 nieuwe bedrijven opge zet. Wel neemt de groeisnel- heid af. Waren er in 1992 nog 4.200 starters méér dan in 1991, in 1993 groeide het aantal nieuwe ondernemers met 3000 ten opzichte van 1992. ARNEMUIDEN - De verlengde lan dingsbaan op Zeeland Airport moet binnenkort kunnen worden gebruikt. In het jaarverslag over 1993 noemt het bestuur van de stichting Vliegveld Midden-Zeeland dat van eminent be lang voor bedrijven die bij het vervoer door de lucht afhankelijk zijn van luchttaxi's. Volgens het bestuur ver oorzaakt een verlengde landingsbaan geen extra geluidsbelasting voor de omgeving van het vliegveld. Het totale aantal starts en landingen op het vliegveld liep in 1993 met twintig procent terug tot 27.480. De terugval wordt deels veroorzaakt door het slech te weer, dat vooral het recreatieve vlieg verkeer benadeelde. Een andere be langrijke factor is de terugloop in les vluchten. Dat aantal halveerde bijna tot een kleine 8.000. Het commerciële vliegverkeer ten be hoeve van het bedrijfsleven groeide met 760 vluchten tot bijna 1700 vluchten. Ook politie en overheid gebruikten het vliegveld vaker. Frequente gebruikers zijn ondermeer de Politieluchtvaart- dienst en de helikopters van de NAM die controles uitvoeren op gasleidingen. Incidenteel gebruiken helikopters het vliegveld voor spoedeisende medische vluchten. Persoons- en goederenvervoer in de lucht trekt aan. Werden in 1992 nog ruim 2700 vervoersvluchten uitgevoerd, in 1993 kwam dat aantal op bijna 3300 vluchten. Opmerkelijk vindt het vlieg- veldbestuur dat nog zelden gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden voor spoedverzendingen per vliegtuig. Onbekendheid met de voorziening bij ondernemingen zou daar debet aan zijn. Brandstof Mede door het zakénverkeer steeg de verkoop van brandstof - een belangrij ke inkomstenbron van het vliegveld - met ruim 81.000 liter Avgas. De verkoop van de brandstof Jet Al kelderde met bijna een derde tot 22.000 liter, waarvan de Politieluchtvaartdienst meer dan de helft voor zijn rekening nam. Het vliegveldbestuur verwacht voor 1994 een stabilisering van het totaal aantal vliegbewegingen op het huidige aantal, 29.000. Tot 2000 wordt een groei van vier procent per jaar voorzien. Daarbij zal de verhouding tussen de lo kale vluchten (30 procent), de vervoers vluchten (30 procent) en de les- en oefen- vluchten (40 procent) iets wijzigen waarbij het zwaartepunt verschuift van lesvluchten naar de vervoersvluchten. IILING HOLLAND ZEELAND ROENTEN stiging Barendrecht. rdbeien elsanta, 1000 ds, 1-2 1-3, >f 71. middel 81, fijn 56; andijvie na- ïr, 41.000 kg, 1-1 1-2, a 9 68%, a 12 76%, a 15 88%, b 57; asperges >en, 600 kg, 1-1, aa 1345, a 1157, b 'P 1107, c 239; aubergines, 10.000 ,I-s 1-2, 500/750 129% 119%, 400/500 1141, 300/400 195% 184,225/300 253, Aa 5/225 275, 100/175 278; bleekselde- lSC|jt250 St, 1-1, 500/650 252,400/500 258; oemkool, 30.000 st, 1-1 1-2 II-1, 6st bt 196 192. 6st 193 189 139, 8st mbt )0 150, 8st 147 147 101, lOst 122 104 12st 83 65 54, 15st 47 39; broccoli, 500 kg. 1-11-2 geb, 14/18 90,9/14 mbt 9/14 209 209 111%, crnl8/op (alkoenrollade örjnet calvados 0 de roomsaus eui nor 4 personen an A e saus bij de rollade wordt -g/j ./op smaak gebracht met cal- j 1 idos, een destillaat op basis ,ne in appels uit Normandië. Als er nderen meeëten of u geen lief- ebber van alcoholische toevoe- ingen bent, neem dan gewoon en scheutje appelsap. ngrediënten: a. 500 gram kalkoenrollade eper en zout oter om te bakken eetlepels calvados ,tii 5 dl. sterke kippebouillon of ld( evogeltefond (uit pot) aa .5 dl. slagroom ju volle theelepel verse groene eperkorrels (potje) t( llesbinder. uk bui ereiding: pe< tijf de ongekruide kalkoenrol- ;ta 'de in met peper en zout. Verhit aa s boter en braad de rollade ng ndom aan. Draai de warmte- ron laag en braad het gevogel- tolees gaar in ongeveer 25-30 1de buten. vel eem de rollade uit de pan en 1 h oud het ivarm onder een stuk kg 'uminiumfolie. pel chenk de braadboter uit de vs an en blus de bodem van de lij! an met bouillon en calvados. ir( oer alle aanbaksels los. 01( chenk de slagroom hier voor- 3Ui iehtig bij en laat het geheel eri lechts enkele minuten prutte- 'n. Snijd ondertussen de kal- 0enrolïade in plakken. «ld de saus door er al roerend ku llesbinder in te strooien en pe< 1eng er dan de peperkorrels i s oor. Geef de saus bij de plak- nd( en rollade. Serveer hierbij el 1 ventueel een appelcompote of 1 k lakjes gebakken appel. ran I'! plaats van verse groene pe- 'ig' 'erkorrels kuntu ook grofgema- ard en of in de vijzel gestampte pe- tër gebruiken. mbt 183% 122, crown 18/op 117. crnl6/18 mbt 216, crnl4/16 mbt 180 144, crown 14/16 134, crnl2/14 mbt 246% 235%; Chinese kool, 4.000 kg, 1-1 1-2,11/15 80 49, 8/12 83 69%, 5/8% 49% 49%; courgettes, 5.000 st, I-s 1-2, 600/ 750 89 54, 500/650 88, 400/525 114 93%, 325/425 102 89, 275/350 71 66, 225/300 61 35; eikebladsla, 200 st 1-1, 300/350 dr 122%; knolvenkel, 4000 kg, I-s 1-2, 10/12 290,8/10 271% 262,6/8 190; kom kommers, 470.000 st, I-s 1-2 II-l, 91/op 57 25, 76/91 65 56 27, 61/76 57 53 34, 51/ 61 40 36 31%, 41/51 34% 30% 24, 36/41 28% 24%, 31/36 30 26; komkommers stek, 18.000 kg, II-l ind.I, grof 44 40, fijn 20; mini komkommers, 11.000 st 1-1,20/25 42.15/20 33,10/15 17; kroten, 12.000 kg, 1-11-2, a 246 246, b 174, mod- jo 139%; krulandijvie, 8.500 st, 1-11-2, 300/400 120 105%, 200/300 108 74, 150/ 250 24% 61%; lollo rossa, 3.000 st, 1-1 1-2, 300/350 er 108 108, 250/300 er 75 52%, 200/250 er 107; lollo bionda, 2.000 st, 1-1, 250/300 50, 200/250 15; paksoi. 5 000 kg, 1-1 1-2, 550/800 24 10, 450/600 20 10, 325/500 17 10; paprika rood, 18.000 kg, I-s 1-2, 95/op 251% 236%, 85/95 240 225, 75/85 245% 230%, 65/75 251 236, 55/65 237; paprika groen, 23.000 kg, I-s 1-2, 95/op 223% 208%, 85/95 198 183, 75/85 202 187, 65/ 75 194 179, 55/65 142%; paprika geel, 1.000 kg, I-s 1-2, 95/op 305, 85/95 328, 75/85 374, 65/75 394; radijs, 20.000 bs. bakjes, I-s 1-2 1-3, middel grof 42% 27% 17; pepers groen, 200 kg 501 Va; postelein, 2.000 kg, 1-1, kln.plfst 63%; sla glas, 5.000 st, mm.fust, I-s, 37/op 41, 34/36 39%, 31/33 38, 28/30 29; kom kommers krom, II-l ind. I, 25.000 kg 43% 15; snijbonen, 7.000 kg, 1 2 3, 401 694 664, 20 II 563 384, krom II 357 278 165; spitskool, 28.000 kg, 1-1 1-2, a 11 mbt 76 59, a 11 71 57. a 15 mbt 64%, a 15 tt 62 52, a 20 tt 47; tomaten. 14.000 kg, nm rd, 57 I-s 238 246%, 57 1-2 228 235, 47 1-2 270% 269%, 47 1-2 239 238, 401-2 277% 243,351-1 140 130; vleesto maten, 90.000 kg, mi li rd, 72 I-s 205,72 1-2 188 187,67 I-s 226 225 205,671-2 199 184 195, 57 I-s 251 242 253, 47 I-s 277% 271 271, 47 1-2 249%; trostomaten, 9.000 kg, II-l, fijn 294; cherrytomaten, 6.500 ds, nm rd dr, 29 I-s 235,291-2 213, 24 I-s 192 171, 24 1-2 186 170; veldsla, 400 kg, 1-1 799%; witlof, 35.000 kg, s 2 3, eenmalig fust, lang I 132, klvp. 5 I 157, klvp. 61141, klvp. 3/4 1 177 150%, klvp. 21127, meerm.fust 12 3, krt grf I 138118, krt fijn 1 132103, extr krt 1166 113, kort II89% 58%, lang II88 69, on regelmatig fijn 25%; ijsbergsla groot poolfust, 63.000 stl-l 1-2, 50/70 10 st43 42, 50/70 12 st 39% 28,35/50 10 st 17 15, 35/50 12 st 8 8; krulijssla 1,000 st, 1-11- 2. 35/50 27, 50/70 39%; sla natuur, 29.000 St, 1-1 1-2, 41/44 41 34, 37/40 49 43, 34/36 41%, 31/33 33 27, 28/30 15, 25/ 27 15; witte kool 800 kg 77; blauw schokkers 100 kg 710-790, doperwten 350 kg 30-370; peulen 150 kg 620-970; sperziebonen 4.500 kg, 1490-850; tuin bonen 13.000 kg 53-81; aardappelen 135.000 kg, bintje bonk 28-36, groot 28-33, dore groot 64-106, dore kriel 115-245, dore poot 20-75, premiere kriel 157-219, berber groot 63-72, glo ria groot 54-69, eerstling groot 67, frieslander groot 70-80, berber groot 63-72, lekkerlander groot 71-72, overi ge rassen groot 64-176, uien 5.000 kg, bonken 59. grof 67-81, middel grof 93- 98, rood grof 17-18; bosuien 9.000 bs 16-86; boskroten 3.500 bs 45-127; bos- peen 1.500 bs 48-132; amsoi 120 kg 37- 61; asperges 600 kg, aaa 540-740, aa 610-970, a 490-910; bieslook 600 pt 81- 104; peterselie 26.000 bs. 150/200 79- PvdA neemt afscheid van Gerrit Schoenmakers van onze verslaggever MIDDELBURG - Gerrit is niet echt weg; hij blijft dingen zeg gen over de stad. Voormalig PvdA-fractievoorzitter J. Kor- stanje sloeg vrijdag bij het af scheid dat geen afscheid was de spijker op zijn kop. De Middel burgse wethouder Gerrit Schoenmakers bestaat niet meer, maar het raadslid Gerrit Schoenmakers blijft, naar eigen zeggen, foeteren op dingen die hem dwars zitten. Hij is, om PvdA-voorzitter Felix Rotten berg te citeren, een tikkeltje au toritair en arrogant, maar dat zijn slechts noodzakelijke ka raktertrekken voor een be stuurder die vooruitgang wil boeken. De PvdA verloor bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen fors. Voor het eerst sinds dertig jaar leveren de sociaal-democra ten geen twee wethouders in een college van burgemeester en wethouders. „Sommigen den ken dat wij de Tweede-Kamer verkiezingen gewonnen heb ben", zei Rottenberg, „maar het was de op één na grootste neder laag." De PvdA-voorman verze kerde dat hij als gevolg van het grote verlies dagelijks vertrek kende wethouders en raadsle den in den lande zou kunnen toe spreken, doch alléén naai- Mid delburg was gekomen, hoewel hij Schoenmakers zeer opper vlakkig kent. „Maar", zei Rot tenberg, „ik voel me zeer ver want met hem." Eigenzinnig Schoenmakers is iemand die ideeën oppikt en daar uitvoe ring aangeeft. Een houding die de PvdA-voorman welgevallig is. „Een stad", aldus Rotten berg, „moet zich laten gelden en niet meesloffen." De Middel burgse ex-wethouder heeft zich door projecten als de Maisbaai, het Museum 13/IX, en de nieuw bouwwijk Veerse Poort laten kennen als een bij uitstek eigen zinnig leider. „Bestuurders kun- 96, 100/150 40-121, 75/100 60-63, prei 4.000 kg 180-275; rabarber 6,000 kg 46-105; selderij 21.000 bs, 200/250 33- 74, 150/200 54-134, 100/150 46-61, 75/ 100 34; spinazie 13.000 kg 17-71; blad selderij 150 kg 214; dille 1.300 bs 15- 179; bonenkruid 3.000 bs 16-38; prui men ontario 200 kg 400-410, opal 550; druiven 20 kg 740; netmoelenen 8 st 280; rode bessen 2.500 ds 130-220; kruisbessen 600 ds 140-280; bramen 100 ds 150-290; frambozen 400 ds 210- 320. nen beter opvallen door hun ei genzinnigheid dan door hun ma te van aanpassing. Een bestuur der zonder controverses en affai res is geen bestuurder; die heeft niet bewogen." Bewogen heeft Schoenmakers zich herhaaldelijk, al was het al leen maar op het verbale vlak. Tegenstanders van zijn daden- drift. snoerde hij de mond met opmerkingen als: 'die wordt nooit een culturele hoogvlieger, eerder een laagvliegende schar relaar'. Adri Duivenstein, direc teur van het Nederlands Archi tectuur Instituut, roemde Schoenmakers om zijn idee het Museum 13/IX in Middelburg te bouwen. „Wie vindt dat het mu seum een prestige-object is, ver dient een draai om zijn oren. Het beste, meest overtuigende argu ment voor het museum, is het museum zelf." Duivestein riep het nieuwe colle ge van b en w op, vaart te zetten achter de totstandkoming van de Veerse Poort, een ontwerp van wijlen Theo Bosch. „Het is een absoluut unieke mogelijk heid om de stad te vernieuwen en te verrijken." Identiteit Burgemeester mr C. Rutten ging in zijn betoog in op 'Modaal- burg', de overzienbare stad. Wat een stad tot een stad maakt zijn niet de bedrijven, de ambtenarij, het onderwijs of de sociale klas sen. „Het gaat om de identiteit van de stad. Middelburg, met al die monumenten die sfeer af stralen. Middelburg is een fiets- stad... Elke inwoner kan binnen vijftien minuten met de fiets de Markt bereiken als hij of zij dat wil. Kortom, Middelburg is dè stad." Schoenmakers zelf liet zich de lofuitingen moeilijk welgeval len. „Ik heb de dingen gedaan omdat ik ze bij gebrek aan beter moest doen." Hij zei niet te be grijpen waarom Nederlanders in het buitenland uiterst zelden Evenementen ZATERDAG ARNEMUIDEN - Haven De Piet, 10 en 14 uur: Vaarinatuu- r)excursie o.l.v. gidsen; BERGEN OP ZOOM - Markie zenhof, 20.30 uur; Concert Rot terdam Philharmonic Cello So ciety; De Botte Hommel, 22 uur: Con cert Schmackma; DOMBURG - De Roode Leeuw, 21 uur: Jazzconcert formatie Louisiana Rhythm Boys; Parkeerterrein De Parel en Cen trum, 13-17 uur: 'Oldies Forever' dag met kinderactiviteiten, straattheater en ambachten markt; GOES - Café De Pompe, 16 uur: Woody The Sidemen; HENGSTDIJK - Centrum, hele dag: Midzomerfeesten; KOUDEKERKE - Strandpavil joen Piet Hein, 21 uur; Concert The Terraplanes; MIDDELBURG Minitheater, 20.30 uur: Amateurschool De Ambitie met 'Korczak en de kin deren'; Schouwburg, 14 uur: Jazzdans- voorstelling voor kinderen; 20 uur: Voorstelling voor volwasse nen; Concert- en gehoorzaal, 20.30 uur: Concert Middelburgs Ka merkoor; Atelier Multi Colour. 10-17 uur: Zomerkunstmarkt; Miniatuur Walcheren, 11.30-17 uur: Fanfarefestival; SAS VAN GENT - Terrein on der de brug naar Westdorpe, 15-1 uur: Popfestival Rock Around The Bridge; SINT MAARTENSDIJK - De Haestinge, 14 uur: Interculture le manifestatie; TERNEUZEN - Feestterrein e.o„ vanaf 11 uur: Havenfeesten met activiteiten en vuurwerk; VEERE - Grote Kerk, 20 uur: Concert Het Zeeuws Orkest; VLISSINGEN - Boulevard Bankert, 9 uur: Start Walcheren- rit voor oldtimers;. Centrum, 14.30-15.30 uur: Diver se optredens Blue Spirit Drum Bugle Corps; De Piek, 22 uur: Concert The Feenbrothers. VROUWENPOLDER - Manege De Eendracht, 9-17 uur: Zeeuw se Dag van het Paard met keu ringen, demonstraties, dressuur en shows; EVENEMENTEN ZONDAG BERGEN OP ZOOM - Muziek school, 12 uur: Concert Lisa Smimova (piano); Schouwburg. 20.30 uur: Piano concert Katia en Mareille Labe- que; GOES Manhuistuin, 12 uur: Concert fanfare Advendo; MIDDELBURG - Minitheater, 14.30 uur: Amateurtheater school De Ambitie met 'Korczak en de kinderen'; The Duke, 16 uur: Concert Rob Style; Schuttershofcafé, 17 uur: Pop- feest met Grandpa Nick Ses- sionband; SLUIS Stadhuis. 11 uur: Con cert Helikon Kwartet; TERNEUZEN - Feestterrein: Havenfeesten. grijpen naar de cultuur van de kunsten, maar zich in den vreemde profileren met boter en kaasboerinnen. „Stedebouw en architectuur behoren tot de kunsten en zijn de meest directe methode om mensen met vor men van cultuur te leren om gaan en leven. Men moet erdoor heen om thuis te komen." Het beroep van wethouder, al dus Schoenmakers, vraagt geen opleiding en het werk kan op ve le manieren worden uitgeoe fend. Bepalend voor de functie is de 'electorale werfkracht'. Hij omschreef het wethouderschap als een vorm van 'masochisme' waaraan geen eer meer lijkt te behalen. „Voor mij was het wet houderschap een beroep waarin ik veel persoonlijke levens vreugde kwijt kon." Jongen haalt op de Markt stoeptegels weg MIDDELBURG - Een 16-jarige Middelburger is in de nacht van donderdag op vrijdag op de Markt in zijn woonplaats be trapt toen hij bezig was met het verwijderen van stoeptegels in het voetgangersgedeelte. Vol gens de politie ging het om een aanzienlijke hoeveelheid tegels. De jongeman is aangehouden. Advertentie STRATEGISCHE KEUS VAN ACTIEVE ONDERNEMER t ff** is content met: PERFECTA INTERNATIONAL vanaf oktober in 't nieuw op de Poel IV BERGEN OP ZOOM - Roxy, zat. en zon. 14 uur: Tom Jerry; zat. 14, 18.45 en 21.30, zon. 14. 16.30 en 20.15 uur: Naked gun 33 1/3; zat. 18.45 en 21.30, zon. 16.30 en 20 uur: Wayne's World II; Ci- nemactueel, zat. en zon. 14 uur. Bambi; zat. 14 en 18.45, zon. 14, 16.15 en 18.45 uur: Ace Ventura; zat. 14, 18.45 en 21.30, zon. 14. 16.15, 18.45 en 21.30 uur: Grum py Old Men; zat. 18.45 en 21.30, zon. 16.15, 18.45 en 21.30 uur: Blink; zat. en zon. 21.30 uur: The pelican brief; GOES Grand, zon. 14 uur: Free Willy; zat. en zon. 20 uur: The pelican brief; HULST - De Koning van Enge land, zat. 19.30, zon. 16.15 en 19 uur: Naked gun 33 1/3; zat. 19.30, zon. 16.15 en 19 uur: True roman ce; zat. 19.30 en 22, zon. 16.15, 19 en 21.30 uur: Grumpy Old Men; zat. 19.30 en 22, zon. 16.15, 19 en 21.30uur: Ace Ventura; zat. 19.30 en 22, zon. 16.15,19 en 21.30 uur: Blink; zat. 22, zon. 21.30 uur: Phi ladelphia; zat. 22. zon. 21.30 uur: Remains of the day; MIDDELBURG Cinema, zat en zon. 19 uur: Schindler's list; zat. 22.30 uur: Bad Boy Bubby; OOSTBURG - Ledel, zat. 20, zon. 14.30 en 20 uur: Cool run nings; VLISSINGEN - Alhambra, zat. 19, zon. 14 en 19 uur: Cool run nings; zat. 19 en 21.30, zon. 14,19 en 21.30 uur: Naked gun 33 1/3; zat. en zon. 19 en 21.30 uur: Phi ladelphia: zon. 14 uur: Bambi; zon. 14 uur: Ace Ventura; zat. en zon. 19 en 21.30 uur: Intersec tion; zat. en zon. 21.30 uur: Blink; Tentoonstellingen AARDENBURG - Museum, zon. 13.30-17.30 uur: Het dage lijkse leven in Sluis van de 14e tot de 18e eeuw (t/m 30/9); Gale Richel, 14-17 uur: Sculptu ren van Iris Belfroid (t/m 18/7); SINT ANNALAND - Museum De Meestoof, zat. 14.15-16.45 uur: Schilderijen van Willem Bruynzeel, keramiek van Leen Quist en kralenwerk van Nellie Ruissen (t/m 29/10); AXEL Streekmuseum, zat. KLOETINGE Felix Rottenberg in gesprek met Gerrit Schoenmakers op de receptie ter ere van de scheidende wethouder. foto Ruben Oreel BURO BEDRIJFSCONTACTEN 01100-49618 Geslaagd - Lonneke Ver- sluijs uit Kloetinge is aan de Ho geschool voor Economische Stu dies (HES) in Rotterdam ge slaagd voor de studie commer ciële economie. 13.30-17 uur: de Axelse Boeren- kamer (t/m 25/6); BERGEN OP ZOOM - Galerie 't Lievevrouwke, zat. 13.30-18 uur: Keramiek van Hans Hen driks Franssen (t/m 6/8): Stu-Art Galerie, zat. 11-17 uur: Groepstentoonstelling met werk van 7 kunstenaars 'Terug blik I' (t/m 25/6): Galerie Etcetera, 14-17 uur: Eli zabeth van den Akker, objecten en collages (t/m 26/6); Markiezenhof, 11-17 uur: Jean Rustin, schilderijen (t/m 7/8); BRESKENS- Visserij museum, 10-12 en 14-17 uur: Thematen toonstelling Schelpen (t/m 15/ 11); BURGH-HAAMSTEDE - De Bewaerschole, zat. 13 30-16.30 uur: Dani van den Ende, olie verfschilderijen (t/m 25/6); Museum De Burghse Schoole, zat. 10-12 en 14-16.30 uur: 'De Kop van Schouwen', schoolklas uit 1920 en archeologische vond sten (t/m sept.); CLINGE - Galerie Esprit, 13.30-17.30 uur: Nederlandse kunstenaars uit de vaste collec tie, schilderijen/beelden/grafiek (t/m 4/7); GOES - Grote kerk, 13.30-17 uur: Goes En Passant, over zichtstentoonstelling (t/m 25/6); Museum, zat. 13-16 uur: Stilte over Zeeland. De wereld van Jo- han Melse (t/m 24/9): Centrum e.o. 'Zomerbeclden' werken en installaties diverse kunstenaars (t/m 16/7); HOOGELANDE - Kapel van St. Maarten, 13-18 uur: Buiten objecten van diverse deelne mers (t/m 30/6); HULST - Galerie Rattenfan- ger. 13.30-17, zon. 14-17 uur: Olie verf en aquarel van Wilma van der Lee (t/m 25/6); Streekmuseum, zat 14-17 uur: 'De bevrijding 1994-1994' (t/m 11/9); MIDDELBURG - Bibliotheek, zat. 10-13 uur: Werk van Vlaam se kunstenaar Guido Legrand (t/m 25/6): Dorpen op Zuid-Beve land (t/m 9/7); 'In Zeeuws licht gevangen', fotografie in Middel burg in 1842-1870 en Marijke van der Windt, schilderijen acryl op doek (t/m 13/8); Zeeuws Museum. 13,30-17 uur: 225 jaar verzamelen door het Ko ninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, Spiegel van de Tijd (t/m 14/8). Galerie Artico, zat, 10-16 uur:Di- verse technieken van drie kun stenaars (t/m 1/7); Kuiperspoort 22. zat. 13-17 uur: Fotografie van Leo van Kampen (t/m 2/7); Vleeshal, 13-17 uur; Philip Huyg- he, installatie (t/m 26/6); Lange Jan, 12-17, zon. 14-17 uur: 'Ruimte voor beelden' (t/m 21/8); OOST SOUBURG - Biblio- theek.zat. 10-12.30 uur: Sail, 40 modellen van sleepboten van C. Goudappel (t/m 4/7); OOSTKAPELLE - Zeeuws Bio logisch Museum, 13.30-17, zon. 10-17 uur: Wonderlijk Rijk (t/m 5/9): SLUIS De Raadskelder, 13-17, zon, 14-17 uur: Frank Leenhouts, schilderijen en tekeningen (t/m 26/6): VEERE - De Schotse Huizen, zat. 10-17 uur: 'Terug in Veere' aquarellen van Agnes van Gel der (t/m 23/8); Grote kerk. 10-17, zon. 14-17 uur: Jits Bakker, beelden en schilde rijen (t/m 24/7); Stadhuis, zat. 12-17 uur: H.W. van Loon, een Nederlandse Amerikaan (t/m 30/9); VLISSINGEN - Stedelijk Mu seum, 13-17 uur: 'Schipperen op de Schelde', 150 jaar Schelde- reglement (t/m 14/8) en Middel eeuwse beelden uit het Utrechts Catharijnenconvent (t/m 9/10); Milieu Educatief Centrum, zat. 13.30-16.30 uur: Het Zeeuwse Kleilandschap (t/m 28/8); Bibliotheek, zat. 10-12.30 uur: Sail, maritieme boeken (t/m 4/7); WOLPHAARTSDIJK - Galerie De Hoekweide, zat. 12-17 uur: Geert Vrijdag, werken op papier in gemengde techniek (t/m 25/6); WOUW - Museum Ter Zijde, 9- 17, zon. 13-17 uur: Sanny Nij- kamp, beschilderen van zijden kleding en Henni Wouda. water techniek (t/m juni); IJZENDIJKE - Streekmu seum. zat. 13-17 uur: 'West Zeeuws-Vlaanderen een halve eeuw bevrijd', documenten, voorwerpen en fotomateriaal (t m 5/11); YERSEKE - Galerie Mockok- hé, zat. 13-18 uur. Pieter Spruyt, verlichtingsobjecten in koper en messing (t/m juni); ZIERIKZEE - Stubbs Art Gal lery, 14-17.30 uur: Werk van Joke Blom (t/m 2/7); Galerie Noordhavenpoort, 13-17 uur: Schilderijen van Christiane Touchais en Willem van Anraad (t/m 30/6). Hulpcentra Alarmnummer voor geheel Zeeland: 06-11 Centraal Meldpunt Milieuklachten: tel. 01184-12323. SOS Telefonische Hulpdienst Zee land, tel. 01180-15551. dag en nacht bereikbaar. Chr. hulpdienst Zeeland voor men sen in nood, tel 01180-36251, van 10.00-14.00 uur en 20.00-23.00 uur - weekends van 20.00-23.00 uur. Stichting 'Blijf van m'n lijf Zee land, tel. 01184-14645. dag en nacht bereikbaar Stichting 'Vrouwen bellen vrou wen', tel 01100-32233. Homoseksualiteit - COC regio Wal cheren. ook voor huwelijk en homofi lie, tel. 01184-11641 of 01180-12280 (ook voor vrouwen); COC regio Zeeuwsch-Vlaanderen. tel. 01150- 30654, Kinder- en Jeugdtelefoon Zeeland, tel, 06-0432 (gratis), dag. van 14-20 uur. Bureau Vertrouwenarts Kindermis handeling, tel. 01180-28800 Aids Infolijn: tel. 01180-38384

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1994 | | pagina 57