vergt extra geld provincie Bij wie je iets kan vergeten PZC Miniatuur' viert 40-jarig jubileum Dijkwel: grotere ;emeenten geen 'prooi' provincie Van Gelder eerste klant van Dustoch provincie 15 Toegezegde 4 miljoen niet genoeg 9 Gs houden bedragen geheim WNF-Rangers beoordelen politici FAVORIET E. van Kampen wint staalprijs met ontwerp voor Antwerpen £oi (aau.cc iti<kf(p(eca ffacüt start 195 DONDERDAG 24 MAART 1994 m onze verslaggever IIDDELBURG - Nog voor één pade in de grond is gestoken oor de VVOV ziet het er al naar it dat de Zeeuwse gemeen- chap veel meer aan die verbin- ing moet bijdragen, dan aan- ankelijk de bedoeling was. rovinciale staten hebben tot u toe maximaal 4 miljoen gul- en toegezegd, maar dat zal mg niet genoeg zijn. aast extra kosten voor een jetveer tussen Vlissingen en reskens - voorlopig wordt uit- ?gaan van twee miljoen gulden moet Zeeland ook andere za- en voor zijn rekening nemen. o is daar de afschrijving van de .■activeerde kosten van de hui- ige NV WOV. Die NV heeft er eeds heeft gezorgd dat er vol- oende provinciaal geld was oor de voorbereiding van het roject. Verder moet geld opzij ezet worden voor risico's die ge paard zijn aan deelname van ae provincie in een exploitatie maatschappij. Woensdag is een uitvoerig voor stel aan provinciale staten gepu bliceerd waarin aangegeven wordt dat met extra bijdragen rekening moet worden gehou den. Maar om welke bedragen het gaat willen gs niet meedelen. Daarvoor wordt verwezen naar geheime bijlagen die alleen voor statenleden ter inzage liggen bij de griffier van provinciale sta ten. Dat zijn een bijlage met een nadere technische beschrijving van de tunnel die de aannemer wil aanleggen en een bijlage waarin nog eens exact op een rij tje wordt gezet hoe de bijdragen van rijk en provincie - respectie velijk 54 en 4 miljoen, beide op prijspeil 1989 - opgebouwd zijn. Risico-analyse Verder is er een nieuwe risico analyse naar aanleiding van de meest recente stand van zaken als geheime bijlage en ligt er een vertrouwelijk tussencontract dat de provincie met de aanne mer wil afsluiten, omdat diens (prijs)aanbieding maar tot 11 april 1994 geldig is. Ook geheim is een rapport van een werk groep die een studie heeft ge maakt van overheidsfinancie ring van de WOV. Overheidsfi nanciering werd noodzakelijk, omdat geen enkele nationale of internationale bank of finan ciële instelling brood zag in ex ploitatie en financiering van het project en met een acceptabele offerte kwam. Dan ligt achter gesloten deuren ook nog een rapport ter inzage over de kosten die gemoeid zijn met handhaving van de veren over de Westerschelde. Aan dit rapport kan louter een indica tieve waarde toegekend worden omdat het slechts uitgaat van handhaving van de bestaande an onze verslaggever IIDDELBURG - Ruim 6,5 mil- oen mensen hebben zich de af- elopen veertig jaar in Minia- uur Walcheren kunnen verga- en aan in het klein nagebouw- e Walcherse gemeenten. Het liniatuurpark in Middelburg 1 iert zaterdag 25 juni dit jubi- k s eum met een muziekfestijn. De ilaatsing van een nieuw kunst- pi tof schaalmodel van het Mid- r elburgse stadhuis is dit jaar >en ander hoogtepunt. Vanaf za- erdag 26 maart kunnen de be- gj. oekers Walcheren in het klein ireer dagelijks bezichtigen, n 1954 werd in Middelburg aan et Molenwater een tijdelijke penlucht-expositie geopend iver de wederopbouw van Wal keren na de Tweede Wereldoor- Dg. De expositie werd zo'n suc- :es. dat ze uitgroeide tot een per- nanente tentoonstelling. In- niddels is Miniatuur Walcheren ien van de bekendste Zeeuwse ittracties. )oor de jaren heen is Miniatuur Walcheren uitgebreid met üeuwe bezienswaardigheden en aciliteiten. Inmiddels is er een restaurant en zijn er speelgele- genheden voor de kinderen. Ko mende winter vindt een renova tie van het park plaats. Daarmee wil Miniatuur Walcheren een completer beeld van Walcheren geven. Landschappelijk Volgens een woordvoerder van het park wordt het landschappe lijke karakter van de streek iets duidelijker in beeld gebracht. Zo zullen er poelgebieden en kree kruggen worden gemaakt. Het park krijgt hierdoor een educa- tievere functie. Deze functie wordt nog versterkt door een nog te bouwen expositieruimte. Enkele nieuwe attracties die be zoekers dit seizoen al kunnen be zichtigen, zijn een uitgebreider Koudekerke. de gebouwen van het Nederlandse en Belgische loodswezen in Vlissingen en het Domburgse Badhotel in minia tuurvorm. Net als het echte ho tel is de miniatuurversie in aan bouw te bezichtigen. Als het Badhotel in Domburg af is, zal het in Miniatuur Walcheren even uit het zicht verdwijnen om gecompleteerd te worden. yan onze verslaggever DELBURG - De Zeeuwse leenten hoeven niet bang te voor de vorming van een ivincïe Zeeland-nieuwe stijl, provincie die allerlei taken de gemeenten zal afnemen, lis de gemeenten na de herinde- ing in deze provincie in staat ijn hun taken zelfstandig goed - lit te voeren is er voor hen geen uiltje aan de lucht. Dan is er loor gedeputeerde staten geen ;ele aanleiding om die nieuw evormde grote gemeenten uit hollen. Om die reden moeten emeenten niet krampachtig asthouden aan kleinschalig- leid in de discussie over de lier- ndeling die momenteel op ver- ichillende plaatsen in Zeeland ivordt gevoerd. )ie geruststellende medeling imt van gedeputeerde A. J. lijkwel (D66, bestuurlijke orga- lisatie) naar aanleiding van ini- iatieven in Friesland, waar een legin is gemaakt met bestuurlij- ;e vernieuwing. Het doel van het hese project is herverdeling an taken tussen de gemeenten :n de provincie, op een zodanige fijze dat het voor het verrichten an grootschalige taken niet neer nodig is gebruik te maken samenwerkingsverbanden an gemeenten. Een tweede be- angrijk doel van het project is ie overdracht van taken van het lijk naar de provincie of ge- neenten en van de provincie laar de Friese gemeenten, feeland wordt in één adem ge- loemd met vernieuwende initia- leven die momenteel in de drie loordelijke provincies worden ledacht. Zo'n vaart loopt het ichter volgens Dijkwel niet. Dat leeft volgens hem alles te ma ten met verschillende discus- liscussie FNV over economie rERNEUZEN - Het FNV-dis- irict Zeeland houdt vandaag, donderdag, een discussieavond naar aanleiding van het 'groot fconomiededat' van minister Andriessen. Tijdens de bijeen komst in het Churchillhotel in ferneuzen worden fragmenten tan het debat tussen Andriessen en de Nederlandse industriëlen vertoond en geeft FNV-hoofdbe- stuurder Lodewijk de Waal, cen traal coördinator arbeidsvoor waardenbeleid van de FNV. commentaar op de uitlatingen jtan de deelnemers aan het de bat, De bijeenkomst begint om "1.00 uur. sies die momenteel in het land worden gevoerd. Allereerst is er een notitie van de Vereniging van Nederlandse Ge meenten over de minimale grootte van de gemeenten. Daarin wordt nog niet concreet bepaald wat die ondergrens moet zijn, maar tussen de regels valt wel te lezen dat gedacht wordt aan gemeenten met min stens 40.000 inwoners. Wat dat betreft zitten gedeputeerde sta ten daar niet zo ver vandaan met hun herindelingsplannen. Verder praat het ministerie van Binnenlandse Zaken al enige tijd over het schrappen van Ge meenschappelijke Regelingen. Dat zijn samenwerkingsverban den tussen gemeenten. Zeeland heeft er ongeveer vijftig. Een van de belangrijkste argumenten om deze regelingen op te heffen is het feit dat ze niet erg demo cratisch functioneren. In hun be sturen zitten vaak burgemees ters die worden benoemd en (nog) niet gekozen kunnen wor den. Je zou die gemeenschappe lijke regelingen ineen kunnen schuiven en zo een nieuw soort regionaal bestuur kunnen vor men, met direct gekozen be stuurders. Voor de vorming van zo'n extra bestuurslaag voelt de provincie Zeeland niets. Grote gemeenten kunnen veel van die taken van gemeenschappelijke regelingen best overnemen, re deneert onder andere Dijkwel. „Kijk bijvoorbeeld maar eens naar Schouwen-Duiveland. Daar functioneert een zevental eilandelijke gemeenschappelij ke regelingen. Als je één ge meente Schouwen-Duiveland vormt ben je daar meteen van af." Dan blijven de gemeenschappe lijke regelingen over die de hele provincie omvatten. De taken daarvan kun je volgens de gede puteerde dan ook maar het bes te bij de provincie onderbren gen. Op die manier kan de sane ring van de gemeenschappelijke regelingen in Zeeland geregeld worden. Het provinciaal bestuur van Zeeland steekt vooral zijn ener gie in de gemeentelijke herinde ling. Het heeft geen zin hier aller lei dingen te gaan bedenken, ter wijl in Friesland hetzelfde ge beurt, is de opvatting van Dijk wel. Daarom volgt Zeeland de ontwikkelingen in Friesland met meer dan normale interesse. Of de ontwikkelingen snel of langzaam zullen gaan is volgens hem moeilijk te zeggen; „Veel kan afhangen van het nieuwe kabinet. Dat kan wel eens ineens allerlei processen versnellen." Arike Folmer (links) in gesprek met de directeur van het Wereld Natuurfonds, Siefgried VVold- hek, tijdens het kindertribunaal in Den Haag. foto Jos vari Leeuwen van onze Haagse redactrice DEN HAAG - Een levensgrote opblaasolifant op het Haagse Binnenhof; kinderen, die poli tici aan de tand voelen: Den Haag kende woensdag een ongebruikelijke situatie. De kinderen van het Wereld Natuur Fonds, de Rangers, hielden woensdag in Den Haag een ongewone bijeenkomst. Zij hielden een tribu naal waarbij betrokkenen beoordeeld werden op hun inspanning om de handel in bedreigde diersoorten tegen te gaan. Arike Folmer uit Wemeldinge was een van de aanwezige Ran gers. Op 4 oktober 1993 Werelddierendag i hielden de Rangers hun eerste kinder-dierentribunaal in Den Haag. Volgens de kinderen was de han del in bedreigde diersoorten in Nederland nog onvoldoende tot staan gebracht. Goede wetge ving daarvoor ontbrak. De 'gedaagden' op het tribunaal waren onder anderen staatssecretaris Gabor van natuurbe heer en leden van de Tweede Kamer De Ran gers stuurden de gedaagden naar huis met een eisenpakket om de handel in illegale soorten te stoppen. Gisteren vond de vervolgactie op het eerste tri bunaal plaats. De gedaagden kregen de gele genheid aan te geven wat ze tot nu toe hebben gedaan om de handel in bedreigde soorten te gen te gaan. De vertegenwoordiger van de staatssecretaris kreeg een "kleine voldoende' als rapportcijfer voor zijn inspanning om de wetgeving aan te passen. De Rangers vonden het goed dat de bewindsman al actie had on dernomen. 'maar de wet is nog steeds niet van kracht en tot zolang vieren illegale handelaren feest'. De directeur van het fonds. Siegfried Woldhek, riep de staatssecretaris en de poli tiek op de wet snel door de Eerste Kamer te loodsen en desnoods een noodwet aan te ne men om de grootste mazen in de wet ondertus sen te dichten. situatie bij de Provinciale Stoomboot Diensten. Van een reéle vergelijking kan geen spra ke zijn, omdat alternatieven niet besproken worden. Nu al staat vast dat zonder een WOV in de toekomst de huidige twee PSD- lijnen met de bestaande dienst verlening niet gehandhaafd kunnen blijven. In het verleden zijn dan ook al suggesties ge daan voor opheffing van de dienst Kruiningen-Perkpolder. In het voorstel wordt wel nader ingegaan op de afspraken die gs met minister Maij-Weggen wil vastleggen in een convenant. Woensdag wilde het ministerie van Verkeer en Waterstaat daar nog niets over kwijt. Uit het sta ten voorstel blijkt echter dat in het convenant alleen oude af spraken staan die het resultaat zijn van de verschillende over- legsessies die leden van gs met de minister hebben gehad en die na die gesprekken met de minis ter ook al bekend zijn gemaakt. Het voorstel aan provinciale sta ten wordt maandag 28 maart be sproken in een gezamenlijke ver gadering van de commissies wa terstaat en verkeer en algemeen bestuur. Deze vergadering wordt gehouden in het provin ciehuis en begint om 13.30 uur. Vervolgens is het de bedoeling dat provinciale staten het voor stel over de WOV bespreken in hun vergadering van 15 april. Hardrijders bekeurd bij controle in Middelburg MIDDELBURG - Bij een snel heidscontrole op de Nieuwe Vlissjngseweg in Middelburg zijn woensdagmiddag 35 hard rijders bekeurd. Hun snelheden varieerden van 91 tot en met 124 kilometer per uur. Op de weg geldt een maximum snelheid van 80 kilometer. In totaal werden 402 voertuigen tussen 13.00 en 14.30 uur gecon troleerd. De snelheidscontrole werd gehouden in het kader van de actie van het Regionaal Or gaan Verkeersveiligheid Zee land om het aantal verkeers slachtoffers met 25 procent te rug te brengen. Poëzie is het thema van de boekenweek. De PZC heeft een aantal Zeeuwen gevraagd ival hun favoriete gedicht is en waarom. Vandaag in de acht ste aflevering 'Vriend' van Toon Hermanshet favoriete gedicht van proftennister Ste phanie Rottier uit Sint Jan steen. van onze verslaggever Stephanie Rottier: „Ik denk dat iedereen vrien den nodig heeft in zijn leven. Ik kan me niet iets belangrij- kers voorstellen. Dit gedicht gaat daarover en dat spreekt me aan. Ik vind het heel khap als je in een paar regeltjes zo precies kan zeggen wat je be doelt. Veel gedichten zijn voor een doorsnee lezer moeilijk te be grijpen. Die van Toon Her mans zijn heel toegankelijk, dat vind ik prettig. Ik kwam dit gedicht pas on langs tegen, in de boekenkast van mijn tante in Abcoude. Daar logeer ik doordeweeks, omdat ik elke dag in Amster dam moet trainen. Ik bladerde in wat gedichtenbundels en toen stuitte ik op die van Toon Hermans. Mijn oog viel op dit gedicht en ik dacht meteen; 'Dit vind ik mooi.' Ik lees eigenlijk nooit gedich ten. Niet omdat ik geen tijd zou hebben, maar omdat ze me maar weinig interesseren. Op een enkele uitzondering na dan. ja. Echte leesboeken, die verslind ik wel. Mijn favoriet is Sidney Sheldon, die schrijft hele goeie boeken. Een leuk verhaal, goed te begrijpen, spannend, daar hou ik van. Ik reis veel tennistoernooien af en dan moet je vaak wachten, op vliegvelden of in hotelka mers. Dan heb je alle tijd om te lezen, dus het mag best een dikke pil zijn. Het tennissen een eenzaam bestaan Ach. dat valt wel mee. Ik denk dat het voor ie dereen belangrijk is om een goede vriend te hebben. Ie mand die met je lacht en met je huilt, ja. zoals Toon Her mans schrijft. Bij tennis gaat het om winst en verlies, maar Stephanie Rottier. foto Charles Strijd je hebt iemand nodig stil en oprecht die als het erop aan komt voor je bidt of voor je vecht pas als je iemand hebt die met je lacht en met je grient dan pas kun je zeggen: 'k heb een vriend Toon Hermans (Uit: Toon Hermans, Liggen in 't gras. Uitgeverij De Boekerij, Amsterdam. 1993). dat maakt die regels niet extra toepasselijk. Ik heb er een he kel aan om altijd maar over tennis te moeten praten. Daar om zijn goede vrienden voor mij juist mensen die als je thuiskomt daarover mis schien een of twee vragen stel len, maar vervolgens over iets anders beginnen. Mensen bij wie je je op je gemak voelt en af en toe eens iets kan vergeten. Vrienden zijn belangrijk voor me en daarover staan in dit ge dicht hele mooie dingen. Of dat ook betekent dat de regels in mijn hoofd blijven hangen Nou nee. niet echt." Agenda: De stichting Prome theus organiseert een literaire avond met Leon de Winter. Vanavond om 20.00 uur in de Grote Kerk in de Noordstraat in Terneuzen. Dustoch-medewerker Jan probeert commissaris Van Gelder te ver leiden tot de aankoop van een stropdas. foto Ruben Oreel van onze verslaggever MIDDELBURG - „De kwaliteit van de aangeboden artikelen is subliem", zei commissaris van de koningin in Zeeland drs W. T. van Gelder woensdagmor gen bij de opening van de ge combineerde winkel, galerie en koffieshop Dustoch in de Mid delburgse Korte Geere. De spul len die in deze winkel te koop zijn, worden door verstandelijk gehandicapten gemaakt. Een aantal van hen brengt de crea ties zelf aan de man. Net als de gecombineerde fiet senstalling/openbaar toilet op het Zusterplein is Dustoch een project van de Cluster Verstan delijk Gehandicaptenzorg Wal cheren, een onderdeel van de Stichting Voor Regionale Zorg verlening (SVRZi. Het doel van de projecten is de mensen een zinvolle dagbesteding te geven. De winkel moet zichzelf met de opbrengst draaiende kunnen houden en zichzelf binnen drie jaar terugverdienen. Medewerker Jan mocht Van Gelder het eerste artikel verko pen. De commissaris koos na enige tijd rondgekeken te heb ben een aquarel uit. dat hij voor het symbolische bedrag van een cent kocht. „Zij krijgt een mooi plaatsje in mijn huis", zei hij. Twaalf deelnemers kregen voor afgaand aan de opening een di ploma uitgereikt voor hun deel name aan een vormingspro gramma. Dit programma be reidt de werknemers van de win kel en de fietsenstalling voor op hun taak. Zo wordt hun onder meer geleerd met geld om te gaan en klantvriendelijk te zijn. Acht van de twaalf gediplomeer den komen in Dustoch te werken, de vier anderen zijn ac tief in de fietsenstalling/open baar toilet. Van Gelder vernacht dat Dus toch een groot succes wordt. „Als het straks mooi weer wordt, zullen toeristen zeker door het Vrije van Sluis OOSTBURG - De algemene vergadering van waterschap Het Vrije van Sluis komt van daag (donderdag) bijeen om de nieuw gekozen hoofdingelanden te benoemen. Tegelijkertijd wordt afscheid genomen van le den van de algemene vergade ring die niet zijn herkozen. De openbare bijeenkomst in so ciaal-cultureel centrum Den Hoekzak in Oostburg begint om 10.00 uur. terras van Dustoch worden aan getrokken. Ik vraag me af of ze de winkel vol met artikelen kun nen houden, omdat het volgens mij storm zal lopen." Volgens een medewerker zal het assorti ment wel toereikend zijn. omdat er namelijk zo'n dertig mensen aan de produktie werken. Dustoch heeft veel verschillende artikelen. Schilderijen, cadeau artikelen. stropdassen en kaar ten zijn over het sfeervolle win keltje verspreid. Her en der zijn kleine spotjes aangebracht, die de koopwaar nog aantrekkelij ker maken voor de bezoekers. De lichtblauwe kozijnen en de gele deuren geven de zaak een fleurige aanblik. Mensen die iets willen eten of drinken, kunnen terecht op het terras of binnen aan een van de blankhouten ta feltjes. Op de menukaart staan naast koffie, thee en frisdranken ook zelfgebakken appelflappen en hartige taart. Geld nationaal fonds voor plan consulenten gehandicapten GOES - Het Nationaal Revali datie Fonds (NRF) heeft een subsidieaanvraag van de Zeeuwse Stichting voor Gehan dicaptenbeleid (ZSG) gehono reerd. Het fonds stelt 27.000 gul den beschikbaar voor onder sleuning en deskundigheids bevordering van gehandicap tenorganisaties in Zeeland. Dit maakte voorzitter A. Hoefkens woensdag bekend tijdens de al gemene bestuursvergadering van de ZSG. Met de toegekende subsidie wil de ZSG een consulenten-struc tuur in verschillende regio's in de provincie •pzetten. Door per regio consulenten in te zetten, wil de ZSG de werkgroepen ge handicaptenbeleid in Zeeland van deskundige ondersteuning voorzien. Bovendien streeft de ZSG er naar voor deze functies mensen met een handicap in te zetten. Dit wordt gezien als een bijdrage aan de integratie van li chamelijk gehandicapten op de arbeidsmarkt Met de financiële bijdrage van het NRF hoopt de ZSG gemeenten te kunnen aan sporen de consulentenfuncties in de regio te bekostigen. „Dit is dringend nodig omdat het ge handicaptenbeleid en het beleid op basis van de wet voorzienin gen gehandicapten volop in be weging is", aldus de ZSG. van onze verslaggeefster KLOOSTERZANDE - De 25-ja- rige Evert van Kampen uit Kloosterzande won dinsdag de afstudeerprijs Staal 1993 in de categorie Gebouwen op Hoge school-niveau. Hij ontwierp een overdekt winkelcentrum met cafetaria over de Frankrijklei, een drukke, doorgaande auto weg in het centrum van Ant werpen. De afstudeerder aan de oplei ding Bouwkunde van de Hoge school Midden-Brabant in Til burg verwerkte in zijn ontwerp twee glazen piramides, gedeelte lijk ondergronds gelegen, die als herkenningspunt voor het com plex dienen. Tussen de twee ligt een derde, afgeknotte en met aarde afgedekte piramide die als toegang fungeert. De prijs wordt jaarlijks toege kend door het Centrum Staal en het Staalbouwkundig Genoot schap aan studenten die op een originele, esthetische en con structieve manier staal hebben toegepast in hun afstudeerpro ject. WERKEND LEREN OP MBO-NIVEAU. DE BESTE WEG NAAR HORECAVAKMANSCHAP. li|ki werken in de horeco ie leuk? No ie VBO. MAVO of HAVO kun ie vto hel SVH leerlingstelsel werkend leren voor de beroepen reslouronlkok, resloutonlgoslvtouw/ gastheer, receptionist en fast food-specialist Viei dogen per week werk en leer |r don bij een erkend horecaleerbedrijf En voor de theorie go je één dog noor school Hel is een praktijkopleiding woormee je meieen een leuk salaris verdient BEZOEK DE VOORLICHTINGSAVOND EN BANENMARKT! Maandag 28 maart 1994 Dinsdag 29 maart 1994 Woensdag 30 maart 1994 Zeeuwse Stromen De Mauritshof Hotel Arnevtlle Duinwekken 5 Mauritsweg 5 Buitenruststraat 22 RENESSE IJZENDIJKE MIDDELBURG 01116-2040 01176-1234 01180-58456 Ontvangst vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur. SVH LEERLINGSTELSEL ~'y- ARBÊÏttfó/OORZIENlNG I ROC WESTERSCHELDE

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1994 | | pagina 15