Omroep Zeeland uitgebreid Boeren vragen om vrije doorgang in dorpen Hontenisse Treinen en fanaten op ruilbeurs Westkapelle zit voorlopig zonder tank-monument Grote belangstelling voor eeuwfeest van Excelsior in Cadzand streek MAANDAG 7 MAART 1994 m van aanpak schetst weg naar nieuwe structuur brandweer van onze verslaggever KLOOSTERZANDE - De boe- renorganisaties ZMO en NCB vrezen dat hun leden gedupeerd zullen worden als de gemeente Hontenisse besluit om de recon structie van de Bossestraat in Vogelwaarde volgens plan uit te voeren. De besturen van de plaatselijke agrarische belan genorganisaties denken dat de aanleg van verkeersremmers en sluisjes in de hoofdstraat van Vogelwaarde de straat ontoe gankelijk maakt voor brede landbouwvoertuigen. Beide organisaties hebben het Hontenisser college met klem verzocht om de doorgaande we gen in de dorpen van Hontenisse toegankelijk te houden voor landbouwverkeer. Het college van b en w gaat ervanuit dat ge plande verkeersremmers in de Bossestraat zodanig aangelegd zullen worden dat het land bouwverkeer toch de obstakels kan passeren. B en w willen deze maand 603.000 gulden uittrekken voor een grondige opknapbeurt van een deel van de straat. De ko mendejaren zal het restant van de Bossestraat fasegewijs op de schop worden genomen. De raad buigt zich woensdag 9 maart over het voorstel. Tijdens de raadsvergadering komen verder aan de orde een voorstel om 150.000 gulden beschikbaar te stellen voor de herziening van het bestemmingsplan buitenge bied en de wijziging van enkele rechtspositionele regelingen. De raadsvergadering wordt gehou den in het gemeentehuis in Kloosterzande en begint om 19.00 uur. Juliana-fonds schenkt 3,5 mille BORSELE - De stichting Wel zijn voor Ouderen te Borsele heeft van het Juliana Welzijn Fonds een gift van 3500 gulden ontvangen. Met het geld koopt de stichting computerappara tuur voor het centraal meldpunt van het vrijwilligersplatform voor de thuiszorg aan ouderen en gehandicapten. van een medewerkster CADZAND - De viering van het 100-jarig bestaan van de mu ziekvereniging Excelsior in Cadzand trok afgelopen week einde heel wat publiek. Op de receptie, zaterdagmiddag in Den Hoekzak in Oostburg, kwa men een kleine tweehonderd mensen af. De tentoonstelling over de geschiedenis van Excel sior bleek eveneens een schot in de roos. Oude foto's, notulen boeken en stukken van de op richting werden druk bekeken. De oude bladmuziek uit de jaren '40 was voor enkele bezoekers aanleiding om spontaan die mu ziek te zingen. Na de receptie volgde een maaltijd voor leden met hun aanhang en het Smal- stads mannenkoor uit Tholen. Het koor zong 's avonds op het jubileumconcert van Excelsior in de Nederlands hervormde kerk in Cadzand. De kerk was meer dan vol; naast de tweehon derd zitplaatsen werden extra stoelen neergezet zodat driehon derd luisteraars het concert meemaakten. De bezoekers zagen tevens dat de dertig leden van het muziek gezelschap in nieuwe kleding was gestoken. Naast het ver trouwde rode colbert dragen de muzikanten nu ook allen een wit overhemd met zwarte strik en een zwarte broek. De 77-jarige tubaspeler J. Basting kreeg, als oudste lid, het eerste jubileum boekje aangeboden met daarin de geschiedenis en anekdotes van de muziekvereniging. De voorzitter van Excelsior H. Cij- souw kreeg namens de KNF een bronzen gedenkpenning waarin aan de ene kant 'KNF' en aan de andere zijde '100 jaar' is gegra veerd. Het slotstuk van het concert di rigeerde Tony Venneman met de dirigeerstok die een eeuw jaar geleden door de eerste dirigent ook werd gebruikt. Zondag vond in een bomvolle kerk in Cadzand een herden kingsdienst plaats en kreeg Ex celsior een gift van de vrije evan gelische gemeente wegens de band die er al die jaren is ge weest. Na afloop werd gezame- lijk een maaltijd gebruikt Expositie over vondsten uit bouwput in Middelburg MIDDELBURG - In de hal van de Zeeuwse Bibliotheek is van 11 maart tot en met 29 april de tentoonstelling Geld uit de Belt te zien. Aan de hand van ver schillende thema's is een selec tie tentoongesteld van de meer dan duizend voorwerpen die in '92 en '93 gevonden zijn in de bouwput voor de parkeerkelder en het belastingkantoor aan de Kousteensedijk in Middelburg. De meeste voorwerpen zijn af komstig uit een laag grond, die in het derde kwart van de zes tiende eeuw op het terrein van de Kousteensedijk werd gestort. De laag kan worden beschouwd als een vuilnisbelt. Het gevon den materiaal is ondergebracht in de categorieën munten en penningen, kleding, kledingac- cessoires en sieraden, devotio- nalia en speelgoed. De tentoonstelling is opgezet ter gelegenheid van de uitgave van de gelijknamige publicatie Geld uit de Belt. Kluis gekraakt OUDELANDE - In een bedrijfs pand te Oudelande is in de nacht van vrijdag op zaterdag een kluis opengebroken. De krakers namen het daarin opgeborgen geld mee. De recherche heeft een sporenonderzoek ingesteld. agenda Evenementen VLISSINGEN - Bellamypark, 14-17.30 uur: Reptielenzoo; BERGEN OP ZOOM - Roxy. 20 uur: Heaven and earth: 20.15 uur: Free Willy; Cinemactueel, 20 uur: The three musketeers; 20 uur: Mrs. Doubtfïre: 20 uur: The piano; GOES Grand, 20 uur: Mrs. Doubtfïre; HULST De Koning van Enge land. 20 uur: Mrs. Doubtfïre; '20 uur: Free Willy; 20 uur: Calito's way; 20 uur: Haeven and earth; VLISSINGEN - Alhambra, 20 uur: Mrs. Doubtfïre; 20 uur: Free Willy; 20 uur: The three muske teers; 20 uur: The house of the spirits. Tentoonstellingen BURGH HAAMSTEDE - De Bewaerschole, 13.30-16.30 uur: Werken Hannie de Jong met the ma natuur it/m 19/3); KAPELLE Gemeentehuis. 8.30-12 en 13-16 uur: Comelis Rouw, abstracte beelden in steen en staal (t/m 25/3); KRONINGEN - Gemeente huis. 8.30-17 uur: Werken Mia de Graaff-Aarts (diverse technie ken) t/m maart; MIDDELBURG - Bibliotheek. 17.30-21 uur: Elke Wennmann, schilderijen op zijde it/m 26/3); Gedwongen werk in Nazi-Duits- land 1940-1945 (t/m 2 4»; Zeeuws Museum. 13.30-17 uur. Aanwinsten hedendaagse kunst 'Huis en Tuin', werken diverse kunstenaars (t/m 29/5); OOSTBURG - Den Hoekzak. 9-17 uur: Mooi maritiem', scheepsmodellen en maritieme kunstwerken (t/m 17/3). SLUIS - Raadskelder. 13-17 uur: Antoine Mes. schilderijen van Zeeuwse landschappen (t/m 12/3); VLISSINGEN - Stedelijk Mu seum. 10-17 uur: Het Koninklijk Zeeuws Genootschap te Vlissin- gen 1769-1801 en Ultramarijn van Ronald Mullié (t/m 10/4); Bellamy 19. 10-17 uur: Schilde rijen Ronald Mullié (t/m 3/4); IJZENDIJKE - Streekmu seum, 10-12 en 13-17 uur: Leven en werk van Jan de Prentenk- nipper (t/m 10/4); ZIERIKZEE Maritiem Mu seum, 10-17 uur: Maritieme voor werpen, scheepsmodellen en schilderijen (t/m 5/3). Hulpcentra Alarmnummer voor geheel Zeeland: tel.06-11 Centraal Meldpunt Milieuklachten: tel. 01184-12323 SOS Telefonische Hulpdienst Zee land. tel 01180-15551, dag en nacht bereikbaar. Chr. hulpdienst Zeeland voor men sen in nood. tel 01180-36251. van 10.00-14 00 uur en 20.00-23.00 uur - weekends van 20.00-23.00 uur Stichting 'Blijf van m'n lijf Zee land. tel. 01184-14645. dag en nacht bereikbaar. Stichting 'Vrouwen bellen vrou wen', tel. 01100-32233 Kinder- en Jeugdtelefoon Zeeland, tel 06-0432 igratis), dag. van 14-20 uur. Bureau Vertrouwensarts Kinder mishandeling. tel 01180-28800 Aids Infolijn: tel. 01180-38384. Zo'n vijfhonderd mensen bezochten zaterdag de Zeeuwse Trein Model Ruilbeurs in 's-IIeer-Hendrikskinderen. foto Pieter Honhoff S HEER HENDRIKSKINDE REN - Liefkozend streelt een bezoeker van de Zeeuwse Trein Model Ruilbeurs in het Heer Hendrikhuis te 's-Heer Hendrikskinderen de glim mende aandrijfstangen van een stoomlocomotiefje. „Prachtig gedaan", mompelt hij. Een medeliefhebber knikt instemmend. De stand waar zij voor staan, toont enkele zeer exclusieve locomotie ven. Zo is er de Zwitserse Kro kodil, waaraan een prijskaar tje van 1200 gulden hangt. Ook een bijzonder exemplaar is een op het oog doodgewone NS-loc, die voor zo'n 2300 gul den van eigenaar verwisselt. Louter en alleen omdat het se rienummer van het exemplaar volgens de standhoudster zeer zeldzaam is. ..Kijk", wijst ze, ..hier staat 1108 op de zijkant. Normaal is dat 1139 en kost de locomotief maar enkele hon derden guldens." Een constante stroom model treinfanaten loopt zaterdag het Heer Hendrikhuis binnen. Een tiental kramen toont on telbare wagons, rails, seinpa len en locomotieven: van de eerste stoomlocs tot super snelle T.GV's. Mensen buigen zich over catalogi, nemen al het aanwezige materiaal des kundig onder de loep en pro beren treintjes uit op de spe ciale testbaan. Het liefheb berscircuit is klein; de meeste bezoekers kennen elkaar. Ge sproken wordt er dan ook wei nig. maar bewonderd des te meer. van onze verslaggever OOST-SOUBURG - De nieuwbouw van Omroep Zee land in het voormalige ge meentehuis van Oost-Sou burg is zaterdag officieel in gebruik genomen. Commissa ris van de koningin drs W. T. van Gelder nam met zicht baar genoegen een kwartier de verslaggeversmicrofoon in handen om in een live-uitzen ding van Omroep Zeeland verslag te doen van zijn be vindingen in de nieuwbouw. Het nieuwe gedeelte van de omroep is bestemd voor de ad ministratie. een deel van de bureauredactie en voor de ad vertentieverkoop en opnames van reclameboodschappen. Met de verbouwing was een half miljoen gulden gemoeid. De verbouwing werd vorig jaar mogelijk, toen de omroep erin slaagde het gebouw zelf aan te kopen. Van Gelder maakte al pratend in de microfoon een rondje langs diverse medewerkers en vroeg hen iets over hun werk zaamheden. Ook J. C. Th. van der Doef en H. Koch, respec tievelijk voorzitter en secreta ris van het bestuur van de om roep, mochten kort hun zegje doen En passant diepte Van Gelder herinneringen op aan vervlogen radiodagen. Het enige dat hij vergat was de luisteraars kond te doen van zijn indrukken van de nieuw bouw zelf. Commissaris van de koningin drs W. T. van Gelder praat als radioverslaggever de nieuwbouw van Omroep Zeeland open; Direc teur Flip Feij kijkt toe. foto Ruben Oreel Janny van der Lee ïgrillde banaan it toffeesaus rsonen) »r deze gegrillde bananen tunt u gewone bananen ge en, maar als u de vruchten lakken, neem dan speciale ananen; gewone bananen lier minder geschikt voor. idiënten: l'ige bananen «Hen boter e eetlepel suiker de saus: slagroom am boter it (ca. 1 eetlepel) gele ikstroop ram bruine suiker. ding: eerst de smis, zodat deze afkoelen. Smelt boter, en bruine suiker in een ian onder voortdurend Laat de massa goud kleuren. neem de pan van iur en roer er de slagroom Laat de saus afkoelen, '■bananen en snijd ze in de 'doormidden. Leg ze met nijvlak naar beneden op tenvaste schaal en bestrijk Krnijde met gesmolten bo- tetrooi de bananen met r. s de schaal onder een hete Maat de banaanhelften in minuten mooi goudbruin er met de saus. Eventueel de bananen met saus nog loten met grof gehakte cho- Doe-dagen voor Zeeuwse meisjes op MBO-colIeges VLISSINGEN - Vier MBO-col- leges in Zeeland houden zondag 10 maart een provinciale 'Doe- dag' voor meisjes in Vlissingen, Middelburg, Goes enTerneu- zen. Alle Zeeuwse meisjes uit de tweede klas VBO en derde klas Mavo/Havo hebben een uitnodi ging gekregen; zo'n honderd hebben zich inmiddels aange meld voor deelname. Zij kun nen een keuze maken uit dertien activiteiten, variërend van pro cestechniek en bouwberoepen tot maritiem officier en groen verzorging. Meisjes die reeds voor deze op leidingen gekozen hebben, bege leiden hen. De organiserende colleges zijn het ROC Wester- schelde, het Zeeland College, het Oosterschelde College en het Agrarisch Opleidingscen trum. Doel van de actie is, een bijdrage te leveren aan een even wichtiger verdeling van jongens en meisjes over de beroepssecto ren. Automobilist rijdt tegen paal door autoradio VLISSINGEN - Een 36-jarige Vlissinger heeft zaterdagoch tend een gebroken vinger opge lopen bij een auto-ongeluk op de Flamingoweg in Vlissingen. De man was al rijdend bezig met zijn autoradio. Hij raakte daar bij de macht over het stuur kwijt, reed vervolgens de stoep op en kwam tegen een lantaren paal tot stilstand. De auto is vol ledig vernield. De takelwerkzaamheden verlie pen zaterdag bijzonder voor spoedig. Om 9.30 uur begonnen vier werknemers van Goud met de voorbereidingen: om 12 uur kon de ploeg alweer naar bene den om de tank op de dieplader te zetten. De hele operatie leek vrijdag nog te moeten worden uitgesteld omdat Rijkswater staat bezwaar maakte tegen werkzaamheden op de zeewe ring in het stormseizoen. Tussen oktober en april mag geen werk op of aan zeeweringen worden verricht dat verzwakking ervan zou kunnen veroorzaken De ge meente en de aannemer konden de ambtenaren echter overtui gen dat het takelwerk geen ge vaar voor de dijk opleverde De komende maanden zal de tank in Vlissingen een volledige restauratie ondergaan. Het trek en loopwerk wordt vernieuwd, de tank wordt volledig uit elkaar gehaald en behandeld tegen de inwerking van wind en water. Vóór november moet het karwei afgerond zijn. omdat de herden king van de landing van de geal lieerden bij Westkapelle dit jaar uitgebreid zal zijn. Omdat het precies vijftig jaar geleden is dat de geallieerden commando's Walcheren veroverden, zullen oud-commando's de plechtig heid bijwonen. B nnze verslaggeefster IDELBURG - Het concept- s! i van aanpak voor de her- cturcring van de brand- r is klaar. Het plan wijst de 1(i naar een aanmerkelijke n terking van de regionale Hweren, die vanaf 1998 zijn ag moet krijgen. De opzet m tot stand in overleg met remeesters, regionale en ge- ntelijke commandanten, - pnschap. advieswereld en ministerie van Binnenland- aken. Het algemeen bestuur de regionale brandweer be- r :ekt het concept-plan in zijn 'l adering van zaterdag 17 I n- -v herstructurering moet een J e maken aan spanningen en gemeenten onderling en en gemeente en brandweer- )'s, frictie die een negatieve oed heeft op de taakuitoefe- Ook is herstructurering ens het rapport nodig om- e: jemeenten de lokale aanpak blijken te verkiezen boven egionale. De samenwerking iet gebied van brandweer- 2:rampenbestrijding en vei- 'i :id komt daardoor onvol- ide uit de verf, terwijl juist versterking van die samen- ring nodig is. Bijvoorbeeld li at de brandweer er meer en Ss ialistischer taken bij heeft 8 egen. Een andere overwe- is dat de kans op rampen is enomen en het proces van f alvergroting al ingezet is bij s ere (hulpverlenings)dien- i waarmee de brandweer als t binnen de rampenbestrij- rjorganisatie te maken t Ook uit het oogpunt van iency casu quo bezuinigin- is een betere uitvoering van aande taken, en op een an- schaal, wenselijk. leid de herstructurering moeten gemeentelijke brandweer- isen lokaal beheerd worden, ir beleidsmaatregelen op re- ïaal niveau zijn bindend. Er ien organisatieplannen voor regio worden opgesteld, larin de werkgebieden van de ■chillende regionale en ge- jntelijke onderdelen worden tgelegd. Ook worden eisen isteld aan de personele en ma- riële sterkte van die onderdé- De regionale brandweer zal ch meer moeten richten op on- rdelen van de veiligheidske- van onze verslaggever ÜÜBHH WESTKAPELLE - Het lan dingsmonument op de dijk van Westkapelle zal het de komende maanden zonder Sherman-tank moeten stellen. Aannemingsbe drijf Jac Goud uit Waarde takel de de tank uit de Tweede We reldoorlog van zijn plaats en vervoerde hem op een dieplader naar de bedrijfsschool van de Koninklijke Schelde Groep in Vlissingen. Daar zal hij worden opgeknapt, zodat hij bij de offi ciële herdenking van de bevrij ding van Westkapelle in novem ber van dit jaar er weer op en top bij staat. ten die een bovengemeentelij ke aanpak vereisen. Daarnaast on dersteunt de regionale brand weer de gemeentelijke brandwe ren bij de uitvoering van hun ta ken. Het gezag voor de gemeen telijke brandweren blijft berus ten bij de burgemeester, maar er moet op regionaal niveau een ge coördineerde gezagsuitoefening zijn voor incidenten van boven plaatselijke betekenis. Het is de bedoeling dat in regionale plan nen het kader wordt gegeven voor gemeentelijke rampen plannen en rampbestrijdings- plannen. Ook kan daarin de uit voering van regionale functies woren gedelegeerd aan de ge meentelijke brandweren. Kosten De regionale brandweer zal ex tra geld nodig hebben voor de noodzakelijke uitbreiding en in tensivering van haar takenpak ket, Dit geld moet volgens het plan worden gehaald uit een substantiële verhoging van de rijksbijdrage, maar ook de ge meenten moeten een steentje bijdragen. Op regionaal niveau moet de herstructurering tot stand komen op basis van inter gemeentelijke samenwerking en de gemeenten dragen samen de zorg voor de financiën. Bepa lend voor de hoogte van hun bij dragen is de omvang van het ta kenpakket in het betreffende ge bied. Wat betreft de deelname van vrijwilligers benadrukt het rap port dat deze hun belangrijke rol in de organisatie houden. Wel zullen randvoorwaarden worden geschapen die de positie van de vrijwilliger zullen verbeteren. Het rapport constateert dat er bij alle partijen overeenstem ming is over de noodzaak tot herstructurering, maar ziet toch eventuele knelpunten. Bijvoor beeld onzekerheid over de finan ciering, terughoudendheid bij gemeenten om taken en be voegdheden aan het regiobe stuur over te dragen, cultuurver schillen tussen de (te vormen) re gionale en gemeentelijke korp sen, en spanningen bij het perso neel door onduidelijkheid over hun positie. Het is de bedoeling dat een pro jectorganisatie wordt opgezet, zowel op landelijk als regionaal niveau, die een en ander nader zal uitwerken. i

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1994 | | pagina 9