Verkeersdrukte ergert bewoners Nieuwe kans voor flora en fauna Zwaakse Kreekrest Gescheiden ophalen huisvuil in Flipland begint najaar 1994 Probleemschip voor reparatie naar Polen Een vlakke start een krachtig slot streek Comité Leefbaarheid Buys Ballotstraat Goes dreigt met acties G: ZATERDAG 5 MAART 1994 van onze verslaggever GOES - Bewoners van de Buys Ballotstraat in Goes hebben schoon genoeg van de toene mende verkeersdrukte. Onvei ligheid. lawaai, trillingen van zware vrachtwagens en bussen en milieuvervuiling spelen de bewoners dagelijks parten. Het comité Leefbaarheid Buys Bal lotstraat beschuldigt het Goese gemeentebestuur van laksheid. „We hebben al een paar keer bij de gemeente aan de deur ge staan om over de problemen te praten. Maar ze nemen ons niet serieus", zegt P. van Schaik van het comité. Een enquête onder alle straatbe woners wees onlangs uit dat zo'n tachtig procent van de mensen het verkeer te druk vindt. Som migen zouden daardoor zelfs wil len verhuizen. De enquête-uit slag werd recentelijk naar het gemeentebestuur gezonden. De ze ging vergezeld van een uitge breide beschrijving van de situa tie en de mededeling dat 'acties zullen volgen'. Van Schaik denkt aan bijvoorbeeld ver- keersblokkades. „Tenzij de ge meente nu eens redelijk met ons wil praten." De eerste actie werd gevormd door het plakken van stickers met de tekst 'Redt de Buys Ballotstraat' op verkie zingsposters. Volgens het comité is het aantal passerende auto's vooral de laatste vier jaar behoorlijk toe genomen. Vorig jaar mei raak ten de gemoederen verhit door dat een jongetje werd aangere den. Van Schaik: „Het was niet ernstig, want ze reden weer eens in een file. Maar ze hadden ook vijftig kunnen rijden." Tijdens de spits zouden dagelijks op stoppingen ontstaan, doordat de straat een belangrijke door gangsroute is. Grote vrees is dat het straatverkeer nog veel druk ker zal worden wanneer de ge plande wijken Oostmolenpark en Overzuid gereed zijn. Terwijl Oostmolenpark nog maar voor de helft bebouwd is, zou de druk te al aanmerkelijk zijn toegeno men. Wethouder ing W. G. van de Ree (verkeer) onderkent het pro bleem in de straat. „Maar voor lopig staan we nog op het stand punt dat het een hoofdverkeer sader is." Of dat standpunt ge wijzigd wordt na de protesten, kan hij nog niet zeggen. Deskun dige ambtenaren en het college van b en w moeten zich nog over het schrijven van het actiecomi té buigen. Het comité doet het gemeente bestuur een aantal voorstellen voor verbetering van de situatie. Een kleine greep: verkeerslich ten op het kruispunt M. A. de Ruyterlaan/Piet Heinstraat, éénrichtingsverkeer in de Buys Ballotstraat, of verkeersdrem pels. De wethouder sluit zulke maatregelen niet uit. „We gaan de zaak serieus bekijken. Maar op korte termijn is een drasti sche verandering van de situatie niet te verwachten." van onze verslaggever SINT-PHILIPSLAND - Huis houdelijk afval moet vanaf maandag 5 september geschei den worden ingezameld in Sint-Philipsland. Hiervoor dient de gemeenteraad 120.000 gulden opzij te leggen. Dit stelt het college van b en w voor aan de raad. Voor iedere woning in Sint Philipsland zal een groene rolemmer voor groente-, fruit en tuinafval en een grijze rolem mer voor de rest van het afval worden geplaatst. Waar geen plek is voor rolcontainers ko men wijkcontainers te staan. Met het oog op de aanstaande herindeling zal Tholen, waar het afval ook gescheiden zal worden ingezameld, een deel van de kos ten voor haar rekening nemen. Op woensdag 9 maart vergadert de raad over het voorstel. Ook bespreekt de raad dan het verzoek van middenstandsfede ratie Eiland Tholen en Sint-Phi lipsland om vrijstelling van het openingsverbod op tweede paasdag, Koninginnedag, He melvaartsdag. tweede pinkster dag en tweede kerstdag 1994, Het. verzoek aan de gemeente raad is vooral bedoeld voor gara ges en meubelzaken. De overige winkels in Sint-Philipsland zul len waarschijnlijk alleen op Ko ninginnedag de deuren openen. Verder wordt beslist over de bij drage van 31.000 gulden voor de brandweer van Sint-Philips land. Het korps zit onder meer verlegen om alarmontvangers, een portofoon, een rookgenera- tor en extra brandweerkleding. Het geld kan volgens het college worden gehaald uit de hiervoor bestemde brandweerreserve. P. van Schaik (midden) van het comité Leefbaarheid Buys Ballotstraat wil de verkeerssituatie in de straat verbeterd zien. fotoPieter Honhoff van onze verslaggever VLISSINGEN - Het ernstig ver waarloosde Panamese vracht schip Pauline Olivicri dat sinds december in Vlissingen-Oost vastligt, vertrekt binnenkort voor reparatie naar Polen. De olie is al uit het schip gehaald en het schip wordt nu water dicht gemaakt. De Pauline Olivieri zal als een 'dood object' naar een Poolse re- paratiewerf worden gesleept. De bemanning is enkele weken ge leden vertrokken na betaling van het salaris. Het vrachtschip is toen ook verkocht. Een woord voerder van de scheepvaartin spectie in Rotterdam liet vrijdag weten vertrouwen te hebben in de nieuwe eigenaar, een Griek. „Vier of vijf man zijn op het schip aan het werk", wist hij. „Zij we ten goed wat zij doen." Na aankomst in Polen zal de Poolse scheepvaartinspectie de werkzaamheden aan het schip nauwgezet volgen. De Pauline Olivieri heeft veel aandacht ge trokken. Inspecteur G. Harmsen van de internationale zeelieden- bond ITF heeft het schip 'één van de rotste' genoemd die hij ooit heeft gezien. Toen de Pau line Olivieri al in Vlissingen was aangehouden, zonk bovendien het zusterschip Sweetie Sandra met lading en al bij een kalme 5 EN 6 MAART 1994 CENTRAAL ALARMNUMMER 06-11 Huisartsen: Goes/Kloetinge: vrij. 18.00-zat. 19.00 uur: M. J. Kooiman, van Hogendorplaan 6, Goes, tel. 01100-14450. Goes/Kloetinge: zat. 19.00-zon. 19.00 uur: S. Buijs, Van Dussel- dorpstraat 3. Goes, tel. 01100- 15462. Spreekuur 10.00-10.30 en 17.00- 17.30 uur. YVolphaartsdijk,'s-H. Arends- kerke, Heinkenszand,Nieuw- dorp, vrij. 17.30-ma. 08.00 uur: G. A. C. Aamoutse, Havenweg 16,Nieuwdorp, tel. 01196-12327. Heinkenszand e. o. vrij. 17.30- ma. 08.30 uur: C. T. Miermans, Kloetingseweg 3. 's-H. Abtsker- ke. tel. 01103-2089. Hansweert, Schore en Yerseke, vrij. 18.00-zon. 22.00 uur: C. I Risseeuw, B. Vogelaarstraat 2a, Kruiningen, tel. 01130-81566. Spreekuur 11.00-11.15 en 17.00- 17.15 uur. Kruiningen, Krabbendijke, Waarde en Rilland-Bath, vrij. 19.00-zon. 22.00 uur: J. W. Kuyl. Rilland-Bath, tel. 01135-1343. Spreekuur 11.00-11.15 en 17.00- 17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoede- kenskerke, 's-Gravenpolder, Ovezande, 's-Heerenhoek: zat 08.00-zon. 08.00 uur: J. Peene, Monsterweg 8, Borssele, tel 01105-1203. Zon. 08.00-ma. 08.00 uur: A. Korstanje, 's-Gravenpol- der, tel. 01103-1747. Kapelle en Wemeldinge, vrij. 19.00-zon 23.00 uur H. Bakx, Kapelle, tel 01102-41264 (spreek uur Parklaan 1 Spreekuur 11.00-11.15 en 17.00- 17.15 uur. Noordbeveland: Kortgene, Co- Iijnsplaat, Kamperland en Wis- sekerke: W. J. Klein Wassink. Colijnsplaat, tel. 01199-5304. Spreekuur 11.00-11.30 uur. Tandartsen: Zuid- en Noord-Beveland: R. W. A. H. du Toy van Hees, Prunus straat 42, 's-Gravenpolder, tel. 06-52771398. Spreekuur 10.00-11.00 uur. Apotheken: Geopend zat. 8.30-17.30 en zon. 10.00-11.30 en 16.00-18.00 uur. Apotheek Voorstad, Van Dus- seldorpstraat 1, tel. 01100-27104. Dierenartsen: Goes, 's Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke. A. C. Mosselman, Hogenakker 8. Kruiningen, tel. 01130-81233. Spreekuren zat. 08.00-09.00 uur (in Goes. Kapelle en 's Graven polder). Goes, Heinkenszand en Noord- Beveland: M. P. C. Karelse, 's-H. H. Kinderendijk 118, Goes, tel. 01100-20656. Biezelinge: R. H. G. Aalfs, Hoofdstraat 2, tel. 01102-41783. Spreekuur zat. 10.00-11.00 uur. Yerseke e.o. Mevr. L. Huiskes- Comelisse en S. Verhoeven, Mo lenlaan 24, Yerseke, tel. 01131- 2756. Wijkverpleging: Voor geheel Noord- en Zuid-Be veland via tel. 01100-51177. Verloskundigen: Goes: Vrij. 18.00-ma. 08.00 uur: Mw. M. v. Veen, van Hogendorp laan 24. tel. 01100-21670. Huisartsen: Stavenisse, St. Maartensdijk, St. Annaland en Scherpenisse: J. H. E. Janssen, St. Maartens dijk. tel. 01666-4126. St. Philipsland en Nieuw Vosse- meer, vrij 18.00-zon. 23.00 uur: C. H. M. de Groot, Nieuw Vosse- meer, tel, 01676-2545. Poortvliet, Oud-Vossemeer, Tholen en Scherpenisse: R. P. Kale, Molensingel la, Tholen, tel. 01660-2542. Dierenartsen: Tholen: W. Brons, tel. 01662- 2596. Weekendspreekuur op Kalfsdamseweg 2 te Poortvliet. Zat. van 8.30-9.00 uur en in Tho len van 11.00-12.00 uur op Boter- mark 10. Wijkverpleging: Tholen en St. Philipsland: Tel. 01100-51177. HEINKENSZAND Blijspel - Toneelvereniging OVU uit Heinkenszand voert za terdag 12 maart het blijspel Kontaktmet Kootje op. De regie is in handen van Ad Gillesen. De spelers zijn: Mart Rijk, Bep van Hulst, Liesbeth de Winter, Liset Carol, Hans Carol, Riek van Sluys. Els Gillesen en Rini de Koster. Souffleuse is Jacqueline Wisse. De opvoering begint om 20.15 uur in De Stenge in Hein kenszand Vrouwendag - Borselse vrouwen kunnen dinsdag 8 maart de Internationale Vrou wendag vieren in ontmoetings centrum De Stenge te Heinkens zand, Op initiatief van de Werk groep Vrouwen Aktiviteiten van het Borsels Orgaan voor Samen levingsopbouw vindt vanaf 20.00 uur een cabaretvoorstelling plaats van de Amsterdamse vrouwengroep Poupou. Na het optreden kunnen bezoekers hapjes proeven, gemaakt door vrouwen uit diverse culturen. Medio vorig jaar werd begonnen met het uitbaggeren van de Zwaakse Kreekrest, een karwei dat in oktober klaar moet zijn. foto Pieter Honhoff van onze verslaggeefster KYVADENDAMME/'S-GRA- YTïNPOLDER - In de Zwaakse Kreekrest tussen Kwadendam- me en 's-Gravenpolder moeten in de toekomst weer roofvissen, schelpdieren en waterplanten voorkomen. Om de natuur op weg te helpen, baggert het Wa terschap Noord- en Zuid-Beve land de kreekrest uit. De water bodem bevat namelijk stikstof en fosfaten die een sterke eenzij dige algengroei bevorderen. Het waterschap en de rijksover heid delen de kosten van het project (1.6 miljoen), dat moge lijk in oktober wordt afgerond. De kreekrest vormt een over blijfsel van de stroomgeul De Zwake tussen De Honte (nu Wes- terschelde) en de Oosterschelde. Uit onderzoek van het water schap blijkt dat het water in de voormalige getijdestroom veel voedingsstoffen bevat. De mees te stikstofdeeltjes en fosfaten komen in het water terecht via de bodem die bestaat uit ver teerde plantenresten. Een ande re bron vormt de uitspoeling van landbouwpercelen. Vooral vóór de ruilverkaveling van begin ja ren zeventig liep de afwatering van veel agrarische gronden via de kreekrest. Door de waterbodem uit te bag geren. hoopt het waterschap de algengroei in te tomen. Drs J. E. Haarlem (hoofd afdeling water beheer van het waterschap): ..Algen beperken de doorzichtig heid en zorgen voor grote schommelingen in het zuurstof gehalte van het water." Dat ver klaart waarom in de kreek geen roofvissen rondzwemmen, slechts een paar algensoorten floreren en bijzondere planten nimmer boven water komen. Experiment Het waterschap ziet de werk zaamheden in de kreekrest als een experiment. Wanneer ver wijdering van de bagger resul taat oplevert, worden mogelijk ook elders op de Bevelanden soortgelijke werkzaamheden uitgevoerd. Haarlem heeft al een aantal geschikte gebieden op het oog: De Schenge, de Vinke- msse Kreek en de Westeindsche Weel. Hij heeft, gebaseerd op er varingen elders in Nederland, goede hoop dat de methode werkt. „In de Reeuwijkse plas sen vlakbij Gouda is vier jaar te rug gebaggerd. De eerste resul taten daarvan zijn positief: de al gengroei is aanzienlijk vermin derd." Het werk in de Zwaakse Kree krest begon medio vorig jaar. Met een baggerwerktuig werd eerst vanaf de oevers de hele sli- blaag in het smalste deel van de waterloop verwijderd, over een lengte van zeven kilometer, Van af januari van dit jaar zuigt een baggerschip het slib uit de breedste stukken (de Zwaakse Weel en de 's-Gravenpolderse Weel). Drijvende schotten moeten voorkomen dat bagger van het ene vak naar het andere glib bert. Een enorme stofzuiger spuit het slib daarna op een na bijgelegen akkerbouwperceel dat omgeven is met speciaal ge graven dijkjes. Via een buizen systeem loopt het water weg, zo dat de achterblijvende bagger kan opdrogen. Volgens Haarlem levert het vervuilde slib geen ge vaar op voor het milieu. „Je kunt het eigenlijk zien als een soort mest." Zand In de Zwaakse Weel verdwijnt overigens alleen de bovenste sli- blaag, aangezien helemaal uit baggeren onbetaalbaar is. ..Om te voorkomen dat alsnog resten uit het onderste slib het opper vlaktewater bereiken, wordt 20.000 kubieke meter schoon zand uit de Westerschelde in de weel gestort", verduidelijkt ir R. A. van der Goes (coördinator bureau oppervlaktewaterbe- heer van het waterschap). Na de afronding van het project zal on derzocht worden wat het effect is van de maatregelen in de kree krest. Plannen om ook het waterpeil in het gebied te wijzigen en daar mee het zoet/zout gehalte van het water te beïnvloeden, zijn voorlopig ingevroren. Van der Goes: „We hebben een afspraak met de boeren gemaakt dat wij zulke ingrijpende maatregelen pas nemen als natuurmonumen ten alle omringende gronden heeft gekocht. Aangezien die aankoop weinig soepel verloopt, zal voorlopig alles wel bij het ou de blijven." zee. Dat incident deed zich bij de Britse Scilly eilanden voor. De scheepvaartinspectie heeft vanaf het begin geëist dat de Pauline Olivieri zou worden ge repareerd of desnoods gesloopt. Het schip was niet meer zeewaardig. Als de eigenaar het vaartuig niet in Vlissingen wilde laten repareren, moest het zon der bemanning naar een repara- tiewerf worden gebracht. Dat ge beurt op korte termijn. Van Gelder geeft startsein ZLO Zuid-Beveland KAPELLE - Commissaris van de koningin drs YY'. T. van Gel der geeft op dinsdag 15 maart het startsein voor het samen werkingsverband tussen de ge zamenlijke landbouworganisa ties op Zuid-Beveland. Onder de naam ZLO Zuid-Beveland wil de organisatie, die bestaat uit leden van de ZMO, NCB, en CBTB, met één stem naarbui- ten treden. De plaatselijke en regionale belangen kunnen zo beter behartigd worden, meent ZLO Zuid-Beveland. De organisatie is begin dit jaar opgericht, maai- nog niet offi cieel bijeen gekomen. Dat ge beurt op 15 maart in de Vroone in Kapelle. Commissaris Van Gelder zal dan ingaan op de kan sen en mogelijkheden voor de landbouw op Zuid-Béveland. De voorzitter van de CBTB akker bouwcommissie A. Maarsingh spreekt over de perspectieven voor land- en tuinbouw op korte- en lange termijn. De bijeen komst begint om 19.30 uur. Inbrekers bezochten huisarts OOSTKAPELLE - Een huis artsenpraktijk in Oostkapelle heeft deze week tot twee maal toe ongewenst bezoek gehad. In de nacht van donderdag op vrij dag forceerden inbrekers de deur en stalen enkele honderden guldens. In de nacht van dins dag op woensdag gebeurde pre cies hetzelfde. Open dag van jeugdclubs op Meiveld MIDDELBURG - De YVijkver- enigingen Zuid en Dauwendae- le, Jeugd Rode Kruis, Kinder boerderij, Stichting Kinderop vang, Speeltuin Meiveld, Blue Spirit, SKW de Hayman, Jeugd brandweer en Kazan de Wolf- groep houden zaterdag 26 maart een open dag voor de jeugd op het Meiveld in Middelburg. YY'ethouder mr J. A. R. M. Dou- wes verricht de opening, waar na een vlaggenshow wordt ge geven. Op ieder uur zal een vereniging zich presenteren aan het pu bliek. Voor de hele dag zijn er verschillende activiteiten, zoals een rad van avontuur met prij zen, een reuzen grabbelton, spel letjes, schmink en caviabaan. Kinderopvang is aanwezig. Bij extreem slecht weer is er een aangepast overdekt program ma. De open dag begint om 10 en eindigt om 16 uur. Zondag, 6 maart 1994 Nederlands Hervormde Kerk. ZUID-BEVELAND: Baarland 10 ds. Verwaal; Biezelinge 10 dhr. Allewijn; Borssele 9 dhr. Cornet; Driewegen Ellewouts- dijk 10 dhr. Geuze; Goes: Grote Kerk 10 ds. Horjus; De Spinne 10 ds. Jellema; De Hoogte 9 ds. Wis se; Ter Valcke 10 ds. De Bie; O.scheldeziekenhuis 10 ds. Schreuder; PZZ 19 ds. Ouwe hand; 's-Gravenpolder 10 ds. Koelman; Hansweert 10 dhr. Bergwerff'; 's-Heer Abtskerke 10.30 mw. ds. De Hoop-Bon; 's- Heer Arendskerke 10.15 ds. Wis se; 's-Heer Hendrikskinderen 10 ds. Brezet; Heinkenszand Dorpskerk 10 ds. Rietveld: Hoe- dekenskerke 10 ds. Siderius; Ka pelle 10 ds. Deventer (HD). 19 mw. Bos-Blonk; Kattendijke 10 ds. Los; Kloetinge 10 ds. Ooster- hoff; Krabbendijke 9.30 ds. Mid delkoop, 14.30 ds. v. Bennekom; Herv. Ontm, Gem. Kruiningen 10 ds. v. d. Broeke; Nieuwdorp 10 dhr. Trimpe; Nisse 9 mw. De Hoop-Bon; Oudelande 10.30 ds. Ten Klooster; Ovezande 10 ds. Mesu; Schore en Vlake 10 dhr. Bergwerff; YVaarde 10 ds. Groen: YVilhelminadorp 10 ds. De Boer; Yerseke 10 ds. v. d. Oever, 17 ds. Groen; NOORD-BEVELAND: Colijnsplaat 10 ds. Scherff, 14.30 ds. De Buck; Geersdijk 10 ds. Lafeber; Kamperland 9.30 ds. v. Vliet, 17 ds. Riepma; Kats 9 ds. Brezet; Kortgene 10.30 mw. Bre zet. Evang. Christengemeenschap 'Noord-Beveland'. Geersdijk (v.m. N.H. kerk) 10 dhr. v. d. Meer. Herv. Ger. Kerkgemeenschap. Lewedorp 10 ds. Spaans; We meldinge 10 dhr. Sies; Wissen- kerke 10 ds. Freund; Rilland- Bath 10 ds. Gardenier; Wol- phaartsdijk 10 kand. Damstra. Gereformeerde Kerk. ZUID-BE VELAND: Borssele 10-14.30 ds. Meijer; Driewegen 10.30 ds. Freund; Goes Westerkerk 10 ds. Kamermans (HAi; Oosterkerk 9.30 ds. Kakes, 17 ds. Kamer mans: 's-Gravenpolder 10 ds. Koelman, 14.30 ds. Kamermans; Heinkenszand Barbesteinkerk 10 ds. Luijmes; Kapelle 10.15 ds. De Haan, 17 ds. De Kooy; Krab bendijke 9.30-14.30 ds. v. d. Spek; Kruiningen 10 dhr. v. Wes ten, 14.30 ds. De Jong; Nieuw dorp 14.30 dhr. Trimpe; Yerseke 9.30-14.30 dsd. Ezinga; NOORD-BEVELAND: Colijns plaat 10 mw. v. Esveld, 14.30 ds. De Buck; Geersdijk 10 dhr. v. d. Schee; Kamperland 9.30-17 ds. Riepma. Gereformeerde Bond. Goes (Au la Voetius); YVaarde 14.30-18.30 ds. De Jong; Yerseke 14.30-18.30 ds. Groenenberg. Gereformeerde Gemeente. ZUID-BEVELAND: Borssele 9.30-14-18 ds. Hogchem; Goes 9.30-18 ds. Schreuder, 14 lees- diesnt; 's-Gravenpolder 9.30 (HA)-18 ds. Weststrate, 14 lees- dienst; Hoedekenskerke 10- 14.30 leesdienst; Kapelle-Bieze- linge 9.15-18 ds. W. Harinck, 14 leesdienst; Krabbendijke 9.30- 14-18 leesdienst; Kruiningen 9.30-18 ds. Hage. 14 leesdienst; Nieuwdorp 9.30-14-18 lees dienst; Nisse 9.30-14.30 lees dienst; Rilland-Bath 9.30 (HA)- 14-18 ds. De Pater; YVaarde 9.30- 18 (HA) ds. v. Stuijvenberg, 14 leesdienst; Wemeldinge 10 lees dienst. 14.30 ds. v. Stuijvenberg; YY'olphaartsdijk 9.30-14-18 lees dienst; Yerseke 9.30-18 ds. v. d. Poel, 14 leesdienst; NOORD BEVELAND: Kamperland 10-17 leesdienst; Kortgene 10-14.30- 18.30 leesdienst. Gereformeerde Kerk fj maakt). Bergen op (Evang. Luth. kerk) 9-14,sj dienst. Oud-Gereformeerde Gev, 's-Gravenpolder 9.30. 14 j dienst. Christelijk-Gereformeem Kerk. Biezelinge 10-17 dij bergen (HA); Goes loJ Jonkman. Vrije Evangelische Geoi Goes 10 ds. Dijk, 18.30 dM Berg; Rilland-Bath 10 (3 Hartog; YVemeldinge Kruithof, 17 ds. Nijkampt ke 10 ds. Nijkamp, iq Kruithof (HA). Doopsgezinde Gemeente 10 ds. v. Duin. Leger des Heils. Goes i dienst. Pinkstergemeente. Goes trixlaan 32") 10 dhr hoorn. Gereformeerde Gemeentt derland. Goes (Koning I 9.15, 14.30 en 18.30 dienst ningen 9.30.14 en 18 diens Volle Evangelie Gemeem meldinge (Pr. Beatrix? j hoek Molenstraat) 10 br bos. Rooms-Katholieke Keu Parochiekerk zaterdag is Kempers, zondag 10." Kempers; O.scheldeziel; zaterdag 17.30 pastor Ct; Lewedorp zondag 10.30, Brooymans; Ovezande 9 tor Buijssen; Kwaden: zaterdag 19 pastor Broe zondag 10.45 pastor B Heinkenszand zaterdag tor Buijssen, zondag 9.15 Brooymans; 's-Heerenfe terdag 19 pastor Kroon,: 10.30 pastor Kroon; Rillr dag 9.30 pastor Verbeet ke zaterdag 19 pastori Hansweert zondag 11 Verbeek. Zondag 6 maart 11 Ned. Herv. Kerk. Out meer 10.18.30 ds. Snijde vliet 10,18 ds. Egas (HA penisse 9.30,14.30 ds. v Sint-Annaland 10 ds. Mi ds. v. Bruggen; Stavenis* v. Bruggen, 18 ds. v. Be: Sint-Maartensdijk 9.30 Ouden, 14.30 kand. v Sint-Philipsland 9.30, Harkema; Tholen 9.30, v. Dijk (HA); Immanu Balk. Rooms-Katholieke Ke len 10.45; Oud-Vosseme j Geref Kerk. Oud-Vossi dhr. Walhout; Poortvliet de Jong, 14.30 dhr. v. Tholen 10 ds. mw. v. d. 17 ds. de Jong. Geref. Gemeente. Poorli 14.30,18.30 stud. Baan;& nisse 9.30, 18.30 ds. Be leesdienst; Sint-Annalai 14. 18 leesdienst; Sint-I land 9.30, 15 leesdienst 10, 18.30 ds. Gunst. 141 dienst. Oud-Geref. Gemeenti Maartensdijk 9.30, 14 en dienst; Sint-Philipsla» 14.30 en 18 leesdienst; St se 9.30,14 en 18 leesdiens Chr. Geref. Kerk. Oui meer 10, 18.30 leesdietë ds. Boogaard; Tholen ds. Boogaard. Nederlandse Protc Bond. Tholen 10.45ds kam. Geref. Gemeente in Ne Vossemeer 10, 14.30. dienst; Sint-Annaland 14.15, 18.15 leesdienst Maartensdijk 9.30, 14 en dienst. ZIERIKZEE, VIERSCHAAR Rosario Andino, piano met werken van Haydn, Schumann, Villa-Lobos, Chopin en Liszt. door Ellengard Jense Onder een gunstig gesternte gaf vrijdagavond in het Stadhuis van Zïerikzee de Cu baanse pianiste Rosario Andi- noeen recital: een sfeervolle ruimte, voldoende en geïnteres seerd publiek in een plezierige opstelling en een verrassend mooie Bösendorfer vleugel. Haar optreden werd geopend met een Sonate in D van Haydn, en dit begin riep de nodige vraagtekens op. Niet alleen een weeg. In 'O Probe Do Bt serie van zes stukken, \si virtuositeit en poëzie (0 sinha) elkaar af. Boei knap gespeeld! Onvi krachtig klonk daarna b in de eerste Ballade van die met vaart en overtui bracht werd. Dat Frais ®'Ata parafrase op Verdi's R wat 'curieuze' stijlopvatting, maar ook haar enigszins opper vlakkige, en daardoor soms on duidelijk passagespel droeg er niet toe bij direct te imponeren. Ook de romantische gloed die de Sonate in g van Schumann had kunnen omstralen bleef achter wege. Eerder maakte dit werk een wat vlakke, en daardoor langdradige indruk. Mocht de eerste helft echter een wat onbevredigende indruk heb ben achtergelaten, het gedeelte na de pauze maakte dit ruim schoots goed De Franse pianis- tiek die de Braziliaanse compo nist Villa-Lobos toepast, bracht een metamorfose in haar spel te- ook een kolfje naar ha ®aker zou zijn, kon toen niema "jn vt verbazen. ?Als n Rsario Andino studs u de 'i Havana en New York,' mefdf achtereenvolgens Jasd schermann en Macurini Neder] als docenten had. In de! jj°gali diging van het pro? llaven-< wordt erop gewezen dal £aar h deze leraressen de tradiü zet van (romantische) den als Rubinstein, Friedman en Godowskyl in deze lijn, en uiteraard|j^vrag tie op de daartoe uil' werken van Chopin en wachtte het publiek Allereerst werd dat een/ stevige, Wals van Chopi neel was evenwel de ke het werkelijke slotstuk' avond: een met veel speeld Cubaanse dans. van di flink fabrie simpe KAPELLE Predikant - Ds R.C doet zondag 13 maart zij de als predikant in de meerde kerk van Kapeft linge. Hii wordt voor zijn bevestigd door ds P. P* Middelburg. De intrek wordt gehouden in de h de kerk in Kapelle en bei 14,30 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1994 | | pagina 44