Verkoop terrein CSM bijna rond PZC 11 Jeugdbelang uit IJzendijke viert zevende lustrum Sint Jacobspassage heeft een publiekstrekker nodig Kermis in Eede Zonnebloem houdt ziekendag in IJzendijke Kantorencomplex Oostburg geopend Zwembad De Honte sluit met feestelijke activiteiten seizoen af Boete 2600 voor onverzekerd rijden Kermis Nieuw-Nameii streek Plan voor vestiging kleinschaligemilieuvriendelijke bedrijven DONDERDAG 9 SEPTEMBER 1993 van onze verslaggever SAS VAN GENT - De Naald- wijkse projectontwikkelaar Veenman verwacht binnen en kele weken een koopcontract te kunnen tekenen met de suiker fabriek CSM voor de overname van een bedrijfsterrein in de Poelpolder in Sas van Gent. Na het bezegelen van de transactie gaat Veenman de infrastruc tuur van het stuk grond aanpas sen om de vestiging van een aantal kleinschalige, milieu vriendelijke bedrijven moge lijk te maken. De Naaldwijkse projectontwik kelaar was vorig jaar al tot over eenstemming' gekomen met CSM over de aankoop van het Kleding gestolen uit winkel Axel AXEL - Bij een inbraak uit een winkelpand aan de Passage in Axel is woensdagmorgen om streeks vijf uui' een hoeveelheid kleding gestolen. De politie be schikt over aanwijzingen dat bij de inbraak meerdere personen waren betrokken. Men kwam de winkel binnen door het inslaan van een ruit. De verdachten ver dwenen met hun buit in een ge reedstaande vluchtauto. De juiste waarde van de kleding is nog niet bekend. Nieuw begin dorpsblad IJzendijke IJZENDIJKE - In IJzendijke wordt geprobeerd om het dorpsblad nieuw leven in te bla zen. In april '85 verscheen de laatste editie van 't Utklienk- bord. Mieke Groosman, een vroeger redactielid, en Hugo Willemsen proberen samen met enkele anderen de draad weer op te pakken. Mieke Groosman: ..We hebben het idee dat er behoefte bestaat aan een dergelijk blad. Voor waarde is wel dat we voldoende mensen bijeen krijgen die deel willen uitmaken van de redac tie." De redactie in spe wil het blad vullen met verenigingsnieuws en andere wetenswaardigheden over IJzendijke. Als alles naar wens verloopt, komt nog voor het eind van het jaar de eerste terrein van de voormalige Sasse suikerfabriek. De verkoop moest echter worden uitgesteld, omdat CSM het stuk grond op last van de provincie eerst moest zuiveren van enkele olieresten. ..Dat. karwei is inmiddels ge klaard". zegt projectontwikke laar G, W. M. Veenman. ..De 'schone-grondverklaring' van de gemeente Sas van Gent en de provincie Zeeland kunnen we binnen enkele weken tegemoet zien en daarna kan het defini tieve koopcontract worden ge sloten." Veenman heeft inmiddels een stedebouwkundig plan opge steld voor de ontwikkeling van het terrein tot, een bedrijven complex voor kleinere, milieu vriendelijke industrie. Veen man: „Iedereen heeft het de laat ste tijd over de slechte economi sche situatie, maar dat is na tuurlijk ook iets wat je elkaar kunt aanpraten. Zelf zijn we met een project in de Randstad bezig dat erg goed loopt en ook voor het bedrijventerrein in Sas van Gent hebben zich al diverse se rieuze gegadigden gemeld. Zo zijn we bijvoorbeeld serieus in onderhandeling met een advies bureau dat op het bedrijventer rein een kantoor wil bouwen." Zelf gaat de Naaldwijkse pro jectontwikkelaar in de Poelpol der een bedrijfsverzamelgebouw inrichten met kleine units van tussen de 150 en 250 vierkante meter. Veenman: „In dat bedrij vencomplex komen een geza menlijke telefoniste/receptionis te en een aantal gemeenschap pelijke voorzieningen, zoals bij voorbeeld een fax. De bedrijfs kosten voor de in de units geves tigde ondernemingen blijven daardoor laag en dat maakt het complex zeer aantrekkelijk voor jonge, beginnende onderne mers." Veenman wil na het sluiten van het definitieve koopcontract met CSM direct beginnen met het ontwikkelen van de infra structuur voor het bedrijven complex. „Om de vestiging van de ondernemingen mogelijk te maken, moeten er onder meer nutsvoorzieningen worden aan gelegd en dient er voor bestra ting gezorgd te worden", aldus Veenman. „Het aanbrengen van die infrastructurele voorzienin gen doen we in fasen van twee maanden, zodat de bedrijven die zich zo snel mogelijk in de Poel polder willen vestigen niet al te lang hoeven te wachten." De alpinisten dalen af langs het gebouw om de sleutel va Nicolai i het nieuwe complex te overhandigen aan burgemeester Kruize. foto Péter van een medewerkster OOSTBURG - Burgemeester J. Kruize heeft woensdagmiddag het kantoren complex aan de Nieuwstraat in Oostburg officieel in gebruik genomen. Kruize han delde namens de commissaris van de ko ningin drs W. van Gelder die de opening voor zijn rekening zou nemen maar we gens ziekte afwezig was. Het gebouw biedt onderdak aan de Weste lijke Accountantskantoren bv (WEA) en de nieuwe vleugel van het gemeentehuis. Daarin zullen de afdelingen Volkshuisves ting. Ruimtelijke Ordening en Milieu, Per soneel en Organisatie worden onderge bracht en bevinden zich de vergader-, lees- en studeerkamers voor de fracties. De kantine zal zowel door personeel van de gemeente als de WEA worden gebruikt. De gemeentelijke vleugel kost 2.2 miljoen gulden. Met de bouw van de nieuwe vleu gel is voor de gemeente de klus nog niet geklaard. Het gemeentehuis moet ook van binnen worden verbouwd: de toegan kelijkheid moet worden verbeterd en de receptie aangepast. De interne verbou wing zal deze maanden plaats vinden. Samenwerking Kruize vertelde zeer tevreden te zijn over de samenwerking tussen de overheid en de particuliere sector. Wethouder A. de Feijter schetste, als voorzitter van de werkgroep die het gezamenlijke project aanpakte, de totstandkoming van het complex. Hij complimenteerde de aanne mer voor het bouwen op een klein plekje naast het gemeentehuis. Mi* D. de Korte van de WEA noemde de nieuwbouw een plaats waar bedrijfsleven en overheid elkaar ontmoeten. Hij had een cheque van duizend gulden voor de colonne van de West Zeeuws-Vlaamse af deling van het Rode Kruis. Het geld zal worden gebruikt voor de aanschaf van verbindi n gsmateriaal Na het officiële gedeelte in de burgerzaal werd buiten op het gebouw van de WEA vuurwerk afgestoken, maar dat kwam niet geheel tot zijn recht. Daarna daalden vier alpinisten (één had wat moeite en bleef een poosje halverwege hangen) af langs het gebouw. Door een lid van de Zeeuws-Vlaamse afdeling van de Neder landse Bergsportvereniging werd de sleu tel van het gebouw naar beneden ge bracht. Daarmee opende Kruize het nieuwe kantoor, waarna de genodigden het gebouw konden bezichtigen. IJZENDIJKE - De showband Jeugdbelang uit IJzendijke viert het 35-jarig bestaan met een lustrumtaptoe op zaterdag 11 september. De jubileumtap toe, waaraan vijf showkorpsen deelnemen, vindt plaats op het Marktplein en begint 's avonds om half acht. De IJzendijkse brassband Geduld Overwint speelt vanaf zeven uur in de mu ziektent. De jubilerende showband Jeugdbelang heeft voor een at tractief programma gezorgd. De affiche vermeldt- optredens van drie drum- en bugelkorpsen, Blue Spirit en Johan Friso ju nior. beiden uit Middelburg, en Confuoco uit Leiden. Verder wordt het publiek vergast op een show van The Flemish Girls uit Lokeren. Jeugdbelang treedt za terdagavond tweemaal voor het voetlicht. De IJzendijkse show band brengt de Grease-show. waarmee in België en Frankrijk veel succes werd geoogst. Tijdens dit optreden dragen de showbandleden voor het laatst hun groen-witte uniform. Aan het eind van de taptoe presen teert Jeugdbelang namelijk het nieuwe uniform. Met het oude heeft de IJzendijkse showband vijfjaar gedaan. „We ti'eden veel op en daarom slijt het vrij vlug." aldus bestuurslid Jeanine Rijc- kaert-Aerssens. De nieuwe uni formen zijn gemaakt door Gon- nie Cammaert en een assistente naar een ontwerp van de show band zelf. Zaterdagavond brengt Jeugdbelang ook een voorproefje van de nieuwe Mi chael Jackson-show, die vol gend jaar in première gaat. De lustrumtaptoe duurt tot kwart over tien. Kees Kopmels praat de taptoe-avond aan el kaar. De IJzendijkse showband heeft momenteel 42 spelende le den. onder wie veertien slagwer kers en een zelfde aantal blazers. Jaarlijks treedt Jeugdbelang zo'n 25 maal op. De laatste jaren loopt het aantal optredens wat terug. Jeanine Rijckaert wijst de economische recessie als voor naamste oorzaak aan. „Organi satoren in Frankrijk en België moeten meer op de centen let ten, dat merk je goed. Boven dien komen er steeds meer showbands in die contreien," KOEWACHT Taptoe Muziekvereniging Eendracht Maakt Macht uit! Koewacht houdt zaterdag de jaarlijkse taptoe op het Kerk plein Var.af 19.30 uur maken voor deze dertiende uitgave drie muziekverenigingen hun op wachting, Het organiserende EMM wordt tijdens de show be geleid door het majorettenpelo-- ton Terneuzense Showgirls. On der leiding van Etien de Brou wer brengen de muzikanten een programma, waarbij pittige marsen en bekende Spaanse klanken elkaar afwisselen. Het publiek krijgt, ook een opt reden voorgeschoteld van de drumfan fare Deltaband uit Vlissingen. In Engelse gala-uniformen brengt men een show op muziek van Andrew Lloyd Webber. Als laat ste korps treedt de christelijke drumfanfare Hosanna uit Axel op. Dit korps staat onder leiding van Bram Oppeneer. JÉBfeï Eén van de drie leegstaande winkelpanden aan de Sint-Jacobspassage. een voormalige bakkerij, staat al negen maanden te koop. foto Ruben O reel IJZENDIJKE KLOOSTERZANDE - Zwem bad De Honte in Kloosterzande sluit vrijdagavond 17 septem ber traditioneel het badseizoen af met een aantal feestelijke ac tiviteiten. Naast de laatste dag van de zwemvierdaagse kan het publiek tot twaalf uur 's nachts deelnemen aan onder meer schatduiken en baantjes trek ken. Met feestverlichting wordt een speciale sfeer gecreëerd en de watertemperatuur wordt voor deze afsluiting verhoogd tot 30 graden. Maandag 13 september gaat. de 21ste zwemvierdaagse van start- De gesponsorde deelnemers hebben vijf dagen de gelegen heid om' de vereiste vier keer baantjes te trekken. De op brengst is bestemd voor Unicef. De jeugd tot en met tien jaar moet telkens 250 meter zwem men, de ouderen 500 meter. Vrij dag krijgen de deelnemers om 18.00 uur de medailles van de zwemvierdaagse uitgereikt. Dan wordt ook het sponsorgeld over handigd aan een vertegenwoor diger van Unicef. Deze maakt te vens bekend waarvoor het geld bestemd wordt. Om 18.45 uur verzorgt een da- meszwemgroep uit Vlissingen een demonstratie aquarobic. Het schatduiken begint om 19.30 uur. Als eersten komen kinderen tot en met zeven jaar aan de beurt,. Hierna gaan de deelnemers tot en met tien jaar te water en als laatste groep dui ken kinderen vanaf elf tot, en met veertien jaar naar de schatten. Burgemeester Th. Steenkamp van Hontenisse reikt, na afloop omstreeks 20.15 uur de bijbeho rende prijzen uit. Omstreeks 21.00 uur staat er schatduiken voor ouderen op het program ma. Na afloop hiervan kan men tot middernacht vrij zwemmen. Een discotheek zorgt voor passende muziek. Vorig jaar doken ruim duizend bezoekers op deze slui tingsavond in het het water van De Honte. Het komende halfjaar wordt een grote renovatie verricht aan de watertechnische afdeling. Hier bij wordt onder meer het filter gebouw en de apparatuur aan gepast aan de eisen van de tijd. van onze verslaggever VLISSINGEN - De vestiging van een publiekstrekker in het voormalige PZC-kantoor aan de Walstraat is nodig om ver zwakking van het winkelbe stand in de Sint Jacobspassage tegen te gaan. J. Schroevers, chef economische zaken van de gemeente Vlissingen, en make- laars die een paar leegstaande winkels in de passage proberen te verkopen, zijn daarvan over tuigd. De eerste goede kandi daat voor het PZC-pand moet zich echter nog melden. Voor de ontwikkeling van de PZC-locatie heeft de gemeente Vlissingen een samenwerkings overeenkomst gesloten met de projectontwikkelaar Maat schappij voor Bedrijfsobjecten (MBO). Die onderneming heeft ook het succesvolle nieuwe win kelcentrum Scheldeplein in de Vlissingse binnenstad laten bouwen. De gemeente bezit het PZC-kantoor en zij wil er een op vallende zaak in hebben. Die moet winkelend publiek ertoe verleiden vaker het rondje Scheldeplein-Walstraat- Jacobs- passage-Lange Zelke-Schelde- plein te maken. Wat de gemeente wil. is volgens MBO niet mogelijk, De gemeen te houdt toch vast aan haar plan en wil binnenkort duidelijkheid van MBO. Wil die firma verder zoeken naar kandidaten, dan blijft de overeenkomst gehand haafd. Anders gaat de gemeente in zee met andere contractpart ners. Naar verluidt is Utkes Bouwmaatschappij in de markt. Ufkes is in Vlissingen al actief geweest bij het Arsenaal en nog op de boulevard. Schroevers ver wacht in alle gevallen dat pas in 1995 een trekker in het het oude PZC-kantoor komt. Zwakke schakel De ambtenaar ziet in de leeg stand van drie en binnenkort mogelijk vier winkels in de Sint Jacobspassage niet. direct als re den tot paniek. „Wijzigingen heb je altijd, maar de passage is wel de zwakke schakel in het ge heel." W. J. C. Nijman, onderne mer aan de passage, is optimisti scher gestemd. Veel zaken in het MIDDELBURG Jubileumconcert - Werk groep Middelburg van de vluch telingenorganisatie ZOA houdt morgen (vrijdag) ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de organisatie een concert in de Nieuwe- Kerk in Middelburg. Aan het. concert nemen twee ko ren deel: het Westkappels da meskoor-en het Internationaal koor uit Vlissingen, met leden uit acht landen. Ton de Vries be speelt het. orgel. De opbrengst, van het concert, dat om 20.00 uur begint, is bestemd voor de medische zorg van vluchtelin gen. vooral in Malawi en Mozam bique. centrum hebben volgens hem de laatste jaren een omzetstijging- geboekt van 30 tot 40 procent. „Landelijk was er sprake van een nullijn." Hij heeft wel beden kingen bij een paar ontwikkelin gen, zoals de fors gestegen huren èn de vestiging van een goedko pe jeans-winkel in het lege pand van Back in de passage. „Die za ken halen het imago van de straat omlaag." Voor het pand van Back kon ma kelaar Theelen-Van der Weele niet op korte termijn een vaste huurder vinden. Medewerker J. K. Duvekot: „We verhuren die winkel nu op maandbasis. maar het pand is nogal groot voor dat straatje." Hij vindt de passage ondanks de beperkte leegstand nog steeds van 'hele goede stand. B. Duurtsema van makelaardij Van der Vegt-Duurtsema heeft een voormalige bakkerij aan de passage in portefeuille. Hij is in gesprek met beleggers, die de winkel willen kopen en vervol gens verhuren. „De prijs is in het begin weieens te hoog", ver klaart hij het feit dat de zaak ne gen maanden te koop staat, „en het nieuwtje van de als eerste overdekte Sint Jacobsstraat is eraf. Toen was het hosanna. Al les is veel gelijkmatiger gewor den sinds andere straten zijn op geknapt." De komst van een trekker in het PZC-pand zou naar zijn mening perfect zijn. „Maar wie o wie vraagt Duurtsem.a zich af. van een medewerker TERNEUZEN - De Terneuzense kantonrechter mr A. L. R. Me- lens heeft dinsdag een 50-jarige inwoner uit die stad veroor deeld tot een geldboete van 2.600 gulden voor het niet verze keren van auto's. Officier mr M. van Nooijen eiste naast de standaardboetes - 600 en 750 gulden voor twee overtre dingen en de tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke geld boete van 500 gulden - ook nog een onvoorwaardelijke rij-ont- zegging van vier maanden. De kantonrechter compenseerde de rij-ontzegging met de verhoging- van een van de geldboetes, om dat de Terneuzenaar zijn rijbe wijs moeilijk kan missen. Een 20-jarige Terneuzenaar had kennelijk teveel vertrouwen in zijn vriend, toen deze op 15 juni vorig jaar zijn auto kocht. De nieuwe eigenaar zou de verzeke ring regelen, maai' dit bleek niet het geval te zijn geweest. De kantonrechter vonniste con form de eis tot een geldboete van 600 gulden. Rijbewijs Binnen twee dagen werd een 20- jarige inwoner uit Terneuzen eind vorig jaar twee keer aange houden voor het rijden zonder rijbewijs. Mr Van Nooijen wilde niet tot harde maatregelen over gaan en hield bij haar eis reke ning met de financiële omstan digheden van de jonge Terneu zenaar. De kantonrechter von niste conform de eis: 400 gulden boete waarvan 200 gulden voor waardelijk, met een proeftijd van twee jaar. Bij een 54-jarige vrouw uit Ter- neuzen werd het onverzekerd rij den, het rijden zonder rijbewijs en het ontbreken van een geldig keuringsbewijs door de officier vertaald in onvoorwaardelijke geldboetes van respectievelijk 500, 315 en 190 gulden. De; tonrechter zette vanwege financiële situatie twee geld tes om in voorwaardelijke fen. Alleen voor het onverzei rijden werd de Terneuzense. form de eis veroordeeld. Ongeluk De 31-jarige vrachtwagencli feur uit Sint Jansteen waso •februari '92 bij het afrijden de boot in Perkpolder aan 'rommelen' geweest met koelbox, toen hij met vrachtwagen zonder het te t ken door rood licht reed. Vei gens kwam hij in botsing een personenauto. De best der van de personenauto met de stroom auto's, bij overgaan van vier naar twet banen, door groen licht gerei Kantonrechter mr Melenssf van een gedeeltelijke schuld verdachte vertelde dat de' sing pas na enkele honder meters was gebeurd. Hij zoi de linkerbaan hebben gere: om zodoende het overige keer niet in verwarring te b gen. Volgens het proces veil zou de vrachtwagen naar ree zijn uitgeweken, met als gei de botsing. De auto haaktei: vrachtwagen en raakte de vi rail. Foto's met betreffender sporen konden hierover g uitsluitsel geven. De inzittenden van de perst nauto kwamen met de set vrij. Officier mr Van Nooijen dat het proces verbaal doorè gevend was in de bewijs! maar gaf toe dat er onduidt; heden waren. Ze eiste een waardelijke geldboete van gulden. De kantonrechters: te de verdachte wel schuldigi het rijden door rood licht, rt vond het vervolg hierop niel wezen. Hij vonniste de man een voorwaardelijke geldb; van 100 gulden, met een pi tijd van twee jaar. EEDE - Vrijdag 10 september betekent voor Eede het begin van di'ie dagen volksvermaak. Tot en met zondag is het dan weer kermis in het grensdorp. Jazzconcerten in Terneuzen TERNEUZEN - De Stichting Jazzclub Zeeuwsch-Vlaanderen verzorgt tijdens het Belga Jazz Festival, dat in België de tegen hanger is van het Festival van Vlaanderen, twee concerten in Terneuzen. Zaterdag 23 oktober treedt de bekende Nederlandse slagwer ker John Engels Jr. samen met tenorsaxofonist Lew Tabackin. trombonist Jimmy Knepper en het trio van Cees Slinger op in Porgy Bess. Het concert begint om 22.00 uur en is onderdeel van een toernee van een maand die Engels op dat moment door Nederland maakt. Het quintet van de Amerikaanse trompettist Roy Hargrove is op zondagmiddag vanaf 16.00 uur te zien en te horen in het Terneu zense jazzcafé. Het vijftal maakt akoestische jazz en hardbop en is in de Verenigde Staten uitge groeid tot één van de voortrek kers van de nieuwe main- stream-jazz. Het festijn wordt vrijdagavi om 19.00 geopend met touwt wedstrijden voor vrouwen mannen. Zaterdag begint: 13.30 uur op het plaatse! voetbalveld een krulbollingi ouderen. Ook zijn er kinden len voor de jeugd tot achtjas een zeskamp voor kinderen1 zeven tot veertien jaar. ?s half acht 's avonds is ereenc barbecue. Het kermis-weekeinde tó zondag afgeloten met m kamp (14.00 uur) en eerfe avond (19.30 uur) in de het veld. De organisatie ai activiteiten is in handen ii plaatselijke afdeling van a tholieke plattelandsjongeia Fietstocht - De midi standsvereniging WIVEKO Koewacht houdt zondagdej lijkse fietstocht. Vorig ji deze tocht meer dan twee! derd deelnemers. De route ruim 35 kilometer loopt dooi! fraaie natuurgebied van de! gische grensgemeente Uit oogpunt van veiligheids men in groepen van start eerste groep vertrekt om i! uur vanaf 't Pannekoeken! aan 't. Zand. Hier kunnen langstellenden vanaf 1 inschrijven. Rommelmarkt - De open bare basisschool Schuttershoek aan de Schuttersstraat in IJzen dijke houdt zaterdagmiddag 11 september een rommelmarkt annex fancyfair. Evenals voor gaande jaren wordt naast rom mel tevens gebruikte kleding verkocht. Kledingstukken, waarvoor geen koper wordt ge vonden, gaan naar de IJzendijk se koster Jac. van Voorenberg- he, die er een goede bestemming voor heeft. Wie trek heeft, kan zich te goed doen aan een vers gebakken wafel. De loterij ont breekt niet op het programma. De rommelmarkt annex fancy fair wordt muzikaal opgeluis terd door de Deurzakkers. Rond de klok van vier uur verzorgt de zanger Piet Brakman uit Bres- kens eèn optreden. De rijkspoli tie zal met een infostand aanwe zig zijn op het schoolplein. OOSTKAPELLE Beestenboel In het Zeeuws Biologisch Museum in Oostka- pelle wordt woensdag 22 sep tember tussen 14.00 en 16.00 uur een Beestenboel-middag gehou den. Het thema is 'Onder je voe ten'. Kinderen van zeven jaar en ouder kunnen 'zandkorrels on der de microscoop bekijken, een zandschilderij maken, grond ze ven en bodemdiertjes determi- Rijzadels bij inbraak gestolen HEIKANT - In de nacht; van maandag op dinsdag werd er in gebroken in een manage in Hei kant. Hierbij werden de rijzadels van een 32-jarige inwoonster uit Sint Jansteen en een 24-jarige Hulsterse ontvreemd. NIEUW-NAMEN - Nieuw-Na- men staat het komende week einde vier dagen lang in het te ken van de jaarlijkse kermis. Het plaatselijke feest- en sport comité heeft een programma sa mengesteld voor jong en oud. De activiteiten beginnen zater dagmiddag om 14.00 uur met een autorally voor inwoners, oud-inwoners en belangstellen den uit het aangrenzende Kiel- drecht. De fanfare De Scheldezo- nen opent 's avonds officieel de kermis met een rondgang. In het gemeenschapscentrum De Kau- ter begint om 21.00 uur een dans avond met muziek van disco CX Sound. Ook de plaatselijke pop groep Scrofula treedt voor het voetlicht. Zondagmiddag zorgen enkele regionale muziekverenigingen met een rondgang voor den ke noot. Maandagmorgen 10.00 uur wordt in de paro: kerk de traditionele .heilige ter nagedachtenis aan de on den parochianen gehouden voorganger tijdens de diens pastoor Ruyloft. Na de eucfr tieviering stallen de kin» van de basisschool nabij del hun spulletjes uit voor d melmarkt. Na de middag! nen de kinderen deelnemen een wedstrijd stoeptekenö de Hulsterloostraat. Vanal gaat dinsdagmiddag om 1 uur ook de wielerwedstrijd Grote Scheldeprijs van sl Deze koers staat open voort mers. Naast de genoemde at teiten spelen ook de plaatë horecabedrijven vier dag®, op de kermis met kaarting* schietingen op de liggende» IJZENDIJKE - De afdeling West-Zeeuwsch-Vlaanderen van de Zonnebloem houdt mor gen, donderdag, voor de 42ste maal een regionale ziekendag in IJzendijke. De ontmoetingsdag voor zieken, gehandicapten en ouderen wordt georganiseerd in samenwerking met het co mité Ziekendag uit IJzendijke. Centraal thema is dit jaar: 'Oud... nou en?' Evenals voorgaande jaren be gint de ziekendag 's morgens om tien uur met een eucharistievie ring in de rk kerk. Tijdens de dienst worden de zieken geze gend. Voorganger is pi Buysse; de gezangen woi verzorgd door het dames- Gloria Deo uit Biervliet, Ni dienst gaan de 120 Zonneblo gasten naar het Jeugdgeb waar men een broodn# krijgt aangeboden. Het middagprogramma be met een optreden van de zangers uit Kloosterzande ouderenkoor staat onderla van mevrouw Magnus. Nu kopje koffie met een versa ring wordt de ziekendag ten met het zingen van ec geestelijke liederen en eens overweging.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1993 | | pagina 46