Boeren eisen een exclusief j stukje Afrika Volksstaat aan ;de Oranjerivier Oranje Volksstaat ORANIA 1 boerderijen 2 picknickplek 3 pompstation De Nederlandse boer Jan Brak heeft zijn draai gevonden in Orania. weeëneenhalf jaar geleden bracht onze correspondent Peter van Nuijsenburg een bezoek aan Orania, een verlaten gehucht in de Kaapprovincie halverwege Johannesburg en Kaapstad. Hier zou de Afrikaner Volksstaat gevestigd worden. Hij trof een door hitte jeteisterde spookstad aan, waar hij niet welkom was. Nu is de - Volksstaat actueler dan ooit. Rechtse Afrikaners dreigen met een burgeroorlog', wanneer het nieuwe Zuid-Afrika geen plaats biedt aan 1 een eigen staat voor de boeren. Maar is zo'n staat levensvatbaar Aanleiding voor een nieuw bezoek aan Orania, waar de praktijk weerbarstiger blijkt dan de theorie. Orania heeft toekomst, als de inwoners 'selfwerksaam' worden. woestijn en is economisch vrijwel onont gonnen. De niet-blanken. voornamelijk kleurlingen, krijgen dezelfde rechten als de Afrikaners, maar Boshoff gaat er stil zwijgend van uit dat ze niet in de Volks staat zullen willen blijven of geen gebruik zullen maken van hun stemrecht. De plannen lijken zo redelijk dat de rege ring in haar blauwdruk voor het toekom stige federale stelsel van Zuid-Afrika in de noordwestelijke Kaap ruimte heeft vrijge maakt voor een Volksstaat. Boshoff gaat ook regelmatig in conclaaf met het ANC. dat de Afrikaners hun eigen cultuur en tradities gunt, maar een op ras gebaseer de staat blijft afwijzen. Orania is in 1963 gesticht voor de blanke werknemers van Rijkswaterstaat, die werkten aan een nabijgelegen stuwdam. Voor de kleurling-arbeiders werd 250 kilo meter verder een bescheidener gehucht uit de grond gestampt dat nu Kleingeluk heet en bewoond wordt door een groep verpauperde blanken, die voor een scha mel loon het vuile werk in Orania opknap pen. Na de voltooiing van de werkzaamhe den in 1988 werd het dorp verlaten. In ja nuari 1991 werd het complex gekocht door een BV die daar de Volksstaat wilde vesti gen. Het project was van meet af aan omstre den. omdat de vierhonderd kleurlingen die nog in Kleingeluk woonden, binnen drie maanden moesten vertrekken. De Volksstaat was. zo leek het. de voortzet ting van de apartheid op kleine schaal. Het experiment dat in Zuid-Afrika een fiasco was geworden, zou aan de Oranjeri vier een nieuwe kans krijgen. Die indruk werd nog versterkt toen mevrouw Betsy Verwoerd, de 92-jarige weduwe van de apartheidsprofeet, verleden jaar haar in trek in het dorp nam. Cultuur Nico van den Berg is de PR-man van Ora nia. Hij leidt bezoekers rond. introduceert ze bij bewoners en geeft tekst en uitleg over de doelstellingen van Orania. Hij be strijdt, evenals later burgemeester Jerrie Pelser en hoofdonderwijzer Sampie Coet- see, dat racisme de grondslag is van de Volksstaatsfilosofie. Het gaat om cultuur, tradities en wereldbeschouwing, zegt hij. En de Afrikaner cultuur wijkt wezenlijk af van die van de zwarten en de kleurlingen, ook al worden de laatsten wegens hun her komst. hun godsdienst en hun taal, de bruine Afrikaners genoemd. „Ik houd van de kleurlingen, kan goed met ze opschie ten. maar ze horen niet bij ons. Nog niet. Misschien over 50 jaar, als de zaak gesta biliseerd is." De rondgang maakt duidelijk dat Orania de aanloopproblemen nog.niet heeft over wonnen. Op het eerste gezicht ziet het dorp er welvarend uit. De 83 prefab-huizen die 2,5 jaar geleden nog rijp voor de sloop waren, zijn nu opgelapt en in de meeste gevallen bewoond. De Volksschool Ora nia. met 52 leerlingen van zes tot achttien jaar, is uitgerust met computers. Bouw vakkers verbouwen het voormalige kan toor van Rijkswaterstaat tot een zieken huis. De mededelingen op het prikbord van het gemeenschapshuis suggereren een rijk sociaal leven. Maar wat vooral opvalt, is het ontbreken van bedrijvigheid, die produktief ge noemd kan worden. De familie Brak maakt kaas. burgemeester Pelser heeft een meubelfabriek opgezet en Toppie Steenberg is aannemer, maar daarmee is de opsomming vrijwel volledig. De andere bedrijven, een winkel, een makelaardij, een cafetaria, opereren in de dienstverle ning. die per definitie afhankelijk is van wat er in de produktieve sector wordt ver diend. Zorgen Pelser geeft na een lange, rooskleurige uit eenzetting over de toekomst van zijn dorp toe, dat de economische levensvatbaar heid van het project hem zorgen baart. „We hebben momenteel geen geld voor de verdere ontwikkeling van het dorp en er is ook weinig werk. Er zijn mensen genoeg die zich hier willen vestigen, maar ze kun nen niet aan de slag." Pelser schermt met „investeringen van prominente Afrikaner zakenlieden", die de dorpseconomie een injectie moeten ge ven. Maar hoe realistisch zijn deze verwachtingen Pelser: „Daar kan ik nu nog geen antwoord op geven. Aan het ein de van de maand weten we meer." De economische problemen kunnen mis schien nog overwonnen worden, maar dat wordt moeilijker met een probleem, waar mee de visionairen van de Volksstaat geen rekening wensten te houden: de mentaliteitsverandering die zich onder de Afrikaners heeft voltrokken. De Afrikaner die hun droom moet verwezenlijken, be staat voornamelijk in hun verbeelding. De onverzettelijke Boer van de Grote Trek. de vrijheidsoorlogen tegen de Engelsen en de beginjaren van de apartheid zijn een mythe geworden. De meeste Afrikaners zijn na veertig jaar apartheid bezadigde burgers, over wie de pioniersgeest op zijn best na een stevige slok bij de 'braai', de Zuidafrikaanse barbeque, vaardig wordt. Dat verklaart ook waarom de toeloop naar Orania niet overweldigend en het verloop onder de bewoners groot is. Offers brengen voor een ideaal, dat willen nog maar weinigen. Pelser zegt dat de Afrikaner 'verweekt' is. „De oude Afrikaner waarden, en dan voor al zelfwerkzaamheid, moeten weer in ere hersteld worden. De Afrikaner moet weer met zijn handen leren werken, onderne mer worden." Hij is er heilig van over tuigd, dat dat zal lukken. „We hebben hier mensen die niet wisten hoe ze aan de kost moesten komen, maar het ondernemen in het bloed blijken te hebben. Maar ik denk dat er eerst een periode van verarming moet komen, voordat de echte Afrikaner weer opstaat." Die 'periode van verar ming' treedt in zodra het ANC de regering overneemt, aldus Pelser. „En dan zullen de Afrikaners in groten getale naar Orania trekken." Het is de vraag of Orania, laat staan de Volksstaat, dan nog zal bestaan. Want dit Afrikaner Utopia wordt niet alleen be dreigd door de politiek, de economie en de Jan Salie-geest onder het volk, voor wie professor Boshoff zijn droom droomt. De misschien wel grootste bedreiging is de oude Afrikaner ziekte: chronische ver deeldheid, met als nevensymptoom: diep gewortelde onverdraagzaamheid. De Afrikaner geschiedenis is een feuille ton van afsplitsingen, vetes en verkette ring. 'Eendracht maakt macht' was het motto van de leiders van de Grote Trek. Het kon niet voorkomen dat ze na het ver trek gelijk begonnen te ruziën over de richting waarin ze de ossewagens zouden sturen. Wie het waagde van de aangege ven route af te wijken, was een verrader en het mikpunt van haat. Dat is nog steeds zo. „Als ik hem op straat tegenkom, schiet ik hem dood", zegt Van den Berg over ANC-woordvoerder Carl Niehaus. Scheuren Orania is geen uitzondering. Het dorp is klein en heeft de trekken van veel kleine gemeenschappen: roddel en achterklap en de afgunst van degenen die moeten sappelen jegens anderen die het breder hebben. Maar Orania is ook een ideolo gisch experiment en dat kan alleen slagen als de gelederen gesloten blijven. Nu, na 2.5 jaar, zijn de scheuren in de facade van eensgezindheid al zichtbaar. De Volks school was voor sommige ouders niet con servatief genoeg en zij hebben een eigen school opgericht. Burgemeester Pelser gaf hoog op van de oecumenische gezindheid van de kerken in het dorp die in een Godshuis hun dien sten houden. De reactionaire Afrikaans Protestantse Kerk blijkt de dorpskerk te hebben opgeëist en heeft haar voormalige kerkdeurdelers naar het gemeenschaps huis verjaagd. Maar de spanningen lopen vooral hoog op tussen de leden van de neo- nazistische Afrikaner Weerstandsbewe ging (AWB) en de meer 'verlichte' Volks staters. Gawie Posthumus is lid van de AWB. Hij spreekt de bloed-en-bodemtaal van zijn leider, Eugene TerreBlanche. Hij haat De Klerk en ANC-leider Nelson Mandela uit het diepst van zijn hart. Mandela is de anti-christ en aan hem levert De Klerk dit land uit. land waarvoor wij met ons bloed hebben betaald." Hij citeert aan de lopen de band uit de bijbel om zijn gelijk te be wijzen. „De schrift zegt dat ik raszuiver moeten blijven en daarom hebben we hier in Orania onze biocratie gesticht." Het bleef niet bij deze uitspraken. De daad werd vooral in het eerste jaar regelmatig bij het racistische woord gevoegd. Boeren uit de omgeving moesten in het geweer komen omdat hun arbeiders, kleurlingen die het waagden inkopen te doen in de dorpswinkel, werden afgeranseld. Dit soort excessen zijn de laatste tijd niet meer voorgekomen, maar Nico van den Berg erkent dat er nog regelmatig moei lijkheden zijn met. de AWB-ers. Hij schat hun aantal op 15 procent van de bewo ners; volgens anderen zit hij daarmee aan de lage kant. Buste Aan het eind van zijn rondleiding brengt Nico de bezoekers naar de heuvel waar het gemeenschapshuis staat. Hier onthulde mevrouw Verwoerd begin dit jaar een bus te van haar man. Het beeld stond ooit op het Verwoerdplein in Pretoria. Maar de tij den zijn veranderd en het plein is nu ver noemd naar Sammy Marks, een Joodse zakenman uit het begin van deze eeuw en voor het beeld van Verwoerd was geen plaats meer. Nico vertelt dat het de bedoeling is dat er een park wordt ingericht met alle beelden van Verwoerd, die in het nieuwe Zuid-Afri ka bij het grof vuil zullen worden gezet. Hij lijkt het niet te beseffen, dat hij daar mee het vonnis uitspreekt over de toe komst van Orania. Peter van Nuijsenburg Orania moet uitgroeien tot het exclusieve thuisland voor Afrikaners, fotografie Sylvia Moresche Petrusville Het dorp ligt als een oase in het uitge mergelde landschap. De bomen, de struiken, de planten en de gazons rond de keurige pre-fab woningen zijn onwezenlijk groen voor de bezoeker die uren door een eindeloze vlakte heeft gereden, waar de droogte elke kleur heeft uitgeloogd en een enkel schaap het bewijs moet leveren, dat leven hier mogelijk is. Het dorp dankt zijn bestaan en naam aan va de Oranjerivier, de levensader voor de be- woners van deze noordelijke uithoek van Jl de Kaapprovincie, halverwege Johannes burg en Kaapstad, waar de temperatuur 's s zomers tot ver boven de 40 graden kan op- - lopen en per jaar zelden meer dan 200 mili- meter regen valt. Het is een dorp als zovele in dit gebied. Een kerk, een gemeenschapshuis, een winkel, een zwembad, straten die langs de liniaal zijn aangelegd. Het leven heeft er K de snelheid van een vertraagde film. Je a stopt er alleen om te tanken en bent in de meeste gevallen de naam 100 meter verder i al weer vergeten. y Maar vrijwel elke Zuidafrikaan kent Ora nia. Het 307 inwoners tellende gehucht is sinds tweeëneen half jaar de bakermat van wat moet uitgroeien tot de Volks staat, het exclusieve thuisland voor Afri kaners. C Jan en Rika Brak (beiden 56) wonen sinds april in Orania. Ze verkochten 16 jaar gele den hun boerderij in Drenthe en emigreer den naar Zuid-Afrika, „omdat we in Ne derland geen toekomst meer zagen voor L onze vier kinderen." Het zat ze in het be gin niet mee in hun nieuwe vaderland, een aantal ondernemingen liep op een misluk- - king uit, maar de laatste jaren leken ze i hun draai te hebben gevonden. De boerde rij die ze in Cullinan, even buiten Pretoria, iei hadden gepacht, liep goed en Brak wilde iis het bedrijf zelfs overnemen. Diefstal „Het koopcontract was al opgesteld, maar er was een fout in de tekst geslopen. Niet belangrijk, maar ik wil in een contract geen fouten hebben. Het contract zou wor den herzien en toen gebeurde het: er wer den twee koeien van me gestolen. Dat was een strop van 4000 Rand (f 2400) Kijk, het was al onrustiger geworden, al was het nog niet zo erg als in de rest van het land, en er werd al steeds meer gestolen, maar dit deed de deur dicht. Ik liep 's nachts met een geweer rond We zeiden tegen el- 03 kaar: 'dit is geen leven', en besloten van de koop af te zien en naar Orania te gaan." Brak had twee jaar geleden 'negatieve be- richten' over het experiment aan de Oran- ris jerivier gelezen. „Maar dan wordt mijn nieuwsgierigheid geprikkeld, hè, en verle- den j aar zijn we wezen kijken. De grondge- dachte spreekt me aan. een eigen staat voor de Afrikaners, waar ze zelf. zonder zwarte knechten, voor hun eigen kostje moeten zorgen. In Cullinan hadden we maar vier kaffers en die gaven al heel wat iTl problemen. Ze kwamen niet opdagen als 41 we ze nodig hadden, of waren dronken. Het is regelmatig voorgekomen dat de kinderen op zondag de varkenshokken moesten schoonmaken. Nu doen we het allemaal zelf met een blanke knecht en het gaat prima." Brak heeft nu 40 koeien, waarvan 20 'in produktie'; tien fokzeugen en 70 biggen, die voor de slacht zijn bestemd. Rika maakt kaas. ongeveer 100 kaasjes per week en de zaken gaan goed, zeggen ze. Zij m en hun nog thuiswonende kinderen Ria t a (18) en Wim (15) zijn 'geweldig gelukkig' in M Orania. Jan prijst het feit dat Orania een ecil hechte gemeenschap is, „net zoals een - Hollands boerendorp." Rika is vooral te- rieden. omdat 'hier geen kaffers zijn, want die stelen alles wat los en vast zit." ..Twee jaar geleden zei iedereen dat Pro fessor Boshoff een gaatje in zijn hoofd had. Nu willen 'ze' ook komen. Ze zijn het beu om van hun boerderij te worden ver jaagd", zegt Jan in een verwijzing naar niet bestaande plannen van het ANC om alle blanke boeren te onteigenen. Professor Carel Boshoff (65) is de geeste lijk vader van de eigen staat voor het Boe renvolk. Ooit was deze schoonzoon van Hendrik Frensch Verwoerd, de architect van de apartheid, een pijler van het Afri kaner establishment. Hij was voorzitter van de Broederbond, het geheime genoot schap dat de verheffing van de Afrikaner nastreeft en de thinktank is van de rege rende Nationale Partij, en hoogleraar theologie aan de Universiteit van Preto ria. Deze invloedrijke en machtige posi ties heeft hij opgegeven voor zijn ideaal, de Afrikaner Volksstaat. In deze Volksstaat kan de Afrikaner, die het nieuwe non-raciale Zuid-Afrika ver werpt, zijn eigen 'unieke cultuur en le venswijze' in stand houden. Hij hoeft niet te vrezen voor inmenging door en vermen ging met andere rassen, met wie hij overi gens wel in vrede kan leven, want racisme is taboe. Zelfwerkzaamheid is een van de hoekstenen van de Volksstaatsideologie, zodat hij zelf de handen uit de mouwen moet steken en geen zwart personeel mag hebben. Boshoff vergelijkt zijn project graag met Israël, de pioniersstaat waar van alleen joden burger kunnen worden en dat het toevluchtsoord voor elke be dreigde jood is. Beter doordacht Nu is voor vrijwel elke Afrikaner partij, waarvan de belangrijkste verenigd zijn in het Afrikaner Volksfront (AVF), het zelf beschikkingsrecht van de Afrikaner het belangrijkste programmapunt. Maar Bos hoff komt de eer toe dat zijn plannen beter doordacht zijn dan die van andere Volks- staatfilosofen. Waar de AVF-partijen nog steeds niet kunnen aangeven, waar hun Volksstaat moet liggen, heeft Boshoff zijn oog laten vallen op het westen van de Kaapprovincie. Het gebied is dun be volkt. er wonen naar schatting 100.000 niet-blanken, is in grote delen een semi- ONS WERK SELF

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1993 | | pagina 25