Speeltuin Nieuwland open College Mariekerke wil bouw koophuizen in sociale sector Arno Francke scoort hoog in Biggekerke 0^° streek 8 Nieuwspeelland een gelegenheid om trots op te zijn DELTA CONTRACT: ZEELAND COLLEGE: 4R HJET GAZELLE C^) MAANDAG 28 JUNI 1993 Actie scholen Rwanda levert twaalf mille op MIDDELBURG - De Tooren- vliedtschool in Middelburg heeft twaalfduizend gulden bij eengebracht voor twee scholen in Rubengera in het Afrikaanse Rwanda. De afgelopen maand stonden allerlei activiteiten in het teken van Rwanda.' Eerdere acties leverden reeds enkele duizenden guldens aan directe hulp op. De jongens- en meisjes school in dit door burgeroorlog geteisterde land kunnen met het bedrag onder meer leer- en hulpmiddelen, meubilair, zaai goed en dieren aanschaffen. De activiteiten lagen op diverse terreinen. Tijdens een grote Rwanda-avond konden bezoe kers deelnemen aan attracties als ringsteken, rad van avon tuur, kapsalon, schminken, boogschieten en een taartbingo. Die avond bracht tweeduizend gulden in het laatje. Het daarop volgende sponsorlopen, -zwem men en -fietsen bracht bijna tienduizend gulden op. Tweetal bekent vernielingen en diefstallen van onze verslaggeefster LEWEDORP - Twee jongelui uit Lewedorp hebben in de nacht van donderdag op vrijdag vernielingen aangericht in een leegstaande woning in de Lewe- dorpse Banjaardstraat. De poli tie werd gewaarschuwd door omwonenden en hield de jonge mannen (allebei 19 jaar oud) aan. Uit de verhoren is gebleken dat het tweetal het afgelopen jaar zo'n twintig vernielingen en dief stallen heeft gepleegd. School De Kleine Piet was daarbij meermalen het doelwit. Het duo heeft voor enkele duizenden gul dens schade aangericht. van onze verslaggever NIEUW EN SINT JOOSLAND - Nieuw en Sint Joosland kan trots zijn op Nieuwspeelland, de nieuwe speeltuin achter de Scheldepoortstraat. De Middel burgse wethouders mr J. A. R. M. Douwes en F. Smits kamp waren zaterdag gezamen lijk naar het dorp getogen om de speelgelegenheid te openen. De plannen voor een nieuwe speeltuin in het kinderrijke Nieuw en Sint Joosland kwamen begin vorig jaar in een stroom versnelling toen het Middel burgse college van b en w be sloot een half miljoen gulden uit te trekken voor de aanleg en ver betering van speeltuinen. De werkgroep Nieuwspeelland kreeg vijftigduizend grilden te besteden. De totale kosten van het ingediende plan bedroegen 171.000 gulden. Wethouder Douwes zei 'hart stikke jaloers' te zijn op de kin deren van Nieuw en Sint Joos land. „Ik kom zelf uit Amster dam. Daar heb je speeltuinen die hoogstens tien vierkante meter zijn. Als ik dit zie, zou ik graag hier geboren zijn." DeMiddelburgse gemeentebe stuurder bedankte in zijn korte toespraakje de vele vrijwilligers die menige vrije uurtjes gesto ken hebben in de aanleg van Nieuwspeelland. „Vooral hen wil ik een groot compliment ma ken." De wethouder sprak de hoop uit dat zowel ouders als kinderen zich verantwoordelijk voelen voor de nieuwe speeltuin. ..Ik hoop dat Nieuwspeelland er over jaren nog zo uitziet." De kinderen van Nieuw en Sint Joosi e speeltuin onmiddellijk in bezit. foto Ruben Oreel van onze verslaggever MELISKERKE - B en w van Mariekerke willen zes sociale koopwoningen laten bouwen in het bestemmingsplan Loodhol in Grijpskerke. Bij de gemeente hebben zich inmiddels voldoen de kandidaten gemeld voor een woning. Het college is daar naast van plan een aanvraag in te dienen bij het rijk voor nog eens twee sociale koopwonin gen in Aagtekerke. Hoewel in dat dorp momenteel vierhuizen in aanbouw zijn, blijft er vraag naar goedkope koopwoningen. De zes woningen in Grijpskerke zullen van het type twee-onder één-kap zijn. Bouwer is de firma Maranus en Lievense uit Dom burg. Met die aannemer is afge sproken dat hij gelijktijdig met de bouw van de premiewonin gen voor eigen risico zal bouwen op het resterende perceel bouw grond aan de Schoolstraat te Aagtekerke. In combinatie met de premiewoningen in Grijps kerke zal Maranus en Lievense twee vrije sectorwoningen reali seren in hetzelfde plan. De VEERE Concert In de Grote Kerk van Veere speelt dinsdag 16 juli de Johan Willem Friso Kapel uit Assen. Het concert begin om 20 uur. De kapel is de oudste van de vier beroeps-harmonie-orkesten in Nederland. Het orkest, dat bestaat uit veer tig beroepsmuzikanten en twee dirigenten, maakt regelmatig cd-opnamen met nieuw versche nen blaasmuziek. Aan de kapel is een tamboerkorps toege voegd. bouwplannen komen woensds 7 juli aan de orde tijdens raadsvergadering, die om 19.; uur begint in het gemeentehu te Meliskerke. De gemeenteraad behandt nog meer bouwplannen. Bij gemeente zijn onlangs drie ve zoeken binnengekomen tot h kopen van bouwgrond in Aagt kerke en Grijpskerke. De gron transactie levert de gemeen ruim 290.000 gulden op. Walchers team wint wedstrijd jeugd-EHBO van onze verslaggeefster SINT MAARTENSDIJK - H provinciale Jeugd Rode Kru hield zaterdag EHBO-wedstri den op twee niveau's. De coörd nator van de jeugdactiviteitc van het Rode Kruis op Tholei H. Kurvers, had in recreatiecel trum De Haestinge in Sii Maartensdijk een feestelijli wedstrijddag georganiseerd. Het EHBO-B-toernooi werd g wonnen door het team van Wa cheren noord-west. Een tweec en derde plaats was er respectii velijk voor de groepen uit Thi len en Axel. In het iets lichtei EHBO-A-toernooi ging de eerst prijs naar Hulst. De beide teair van Terneuzen behaalden o tweede en derde prijs. Na de wedstrijden volgde een g zellig programma met een confi render en een vossejacht. Bu gemeester H. A. van der Munni van Tholen reikte aan het ein van de middag de prijzen uit. van een medewerker BIGGEKERKE - Van de 36 deelnemers aan de jaarlijkse ringrijderij te Biggekerke wist alleen Arno Francke alle dertig ringen te steken en werd hier mee dus winnaar van het dag klassement. Hij won tevens de eerste beker door het steken van de ring van 14 mm na een kamp met Piet-Jan Reynierse. De debutantenkamp werd ge wonnen door Anita de Visser en de pollepel kwam in handen van Piet-Jan Reynierse. De ere prijzen werden uitgereikt door wethouder I. Ovaa. Uitslag: 1 Arno Francke 30 -ringen, 2 Piet-Jan Reynierse 29, 3 Frank Bras ser 29,4 Jannie Louws 27, 5 Jan Lam- pert 27. 6 Adrie Brasser 26, 7 Ab de Visser 26, 8 Erik Leendertse 25. 9 Jos Lampert 25.10 Karien Dominicus 24, ringrijden 'I I I I I I I I 11- 11 Eline Francke 24.12 Piet van Mal- degem 23. 13 Rino Koets 23, 14 Rudi Brasser 19.15 Anita Roelse 19 ringen Domburg Zaterdag werd in Domburg de jaarlijkse ringrijderij voor onge- huwden gehouden. Chris de Vis ser werd dagwinnaar met 29 ge stoken ringen uit 30 beurten, 's Morgens werden de bekers voor de ongehuwden na kamp als volgt verdeeld: 1 Jaap Brand. 2 Ramon Vader, 's Middags werd allereerst de prijs voor de ge huwde rijders verreden, die ge wonnen werd door Lou Willem- se. Na acht beurten op de zeven algemene bekers te hebben gere den, bleven acht rijders over die voor deze bekers in aanmerking kwamen, van wie Bram de Vis ser de sterkste was. De pollepel werd gewonnen door Jaap Brand en de beker voor het mooist versierde paard was voor Ko Brand. Uitslag: 1 Chris de Visser 29 ringen, 2 René Provoost 28. 3 Bram de Visser 28, 4 Hans van Eijzeren 27, 5 Jaap Brand 25.6 Ko Jan Provoost 25,7 Ra- MIDDELBURG Concert In de Lutherse Kerk te Middelburg speelt vrij dag 9 juli Jos Verpoorten op het orgel. Het concert begint om 20.30 uur. Op het programma staan werken van G. Ph. Tele- mann, J. J. de Neufville, J. H. Buttstedt, J. Chr. Kittel en J. S. Bach. Bestelauto gestolen BRUTNISSE - Een bestelauto is in de nacht van vrijdag op zater dag verdwenen van de Indus trieweg in Bruinisse. De gesto len bestelwagen bevatte tuinge reedschap. mon Vader 24. 8 Arjan Provoost 24. 9 Robert-Jan Provoost 23. 10 Ko Brand 22. 11 Simon de Visser 22. 12 Monique Riemens 21. 13 Marcel Pro voost 21, 14 Wim Provoost 21. 15 Adriaan Provoost 20 ringen. Gapinge De Gapingse ringrijders reden zaterdag hun klassementswed strijd. Er waren 29 deelnemers, waaronder drie nieuwe leden. Krijn Coppoolse won het dag klassement met 30 van de 30 rin gen. Hij won ook de eerste beker en de pollepel, Uitslag: 1 Krijn Coppoolse 30 ringen, 2 Jan Gideonse 29,3 Jos Gideonse 28, 4 Paul van de Broeke 28, 5 Cees Lan- gebeeke jr 28, 6 Dennis Willeboordse 27, 7 Hans van de Broeke 27,8 Cönno Francke 27, 9 Lein Langebeeke 27,10 Bennie Paauwe 26, 11 Paulien Meyers 26, 12 Peter Raats 25, 13 Da niël Eckhardt 24, 14 Sjaak Wisse 24, 15 Erik Paauwe 24 ringen. Grijpskerke Onder prima weersomstandig heden werd vrijdag te Grijpsker ke een middag/avondwedstrijd gehouden met 23 deelnemers. Traditiegetrouw werden er weer vier beurten op de kleine ringen gereden, die ook meetelden voor het totale dagklassement. De sterk rijdende Pauline Willemse won deze kamp door haar vier mede-finalisten te verslaan. Van de negen deelnemers in de polle pelkamp wist David Willemse in een spannende kamp als enige de 20 mm raak te steken. Gedu rende de wedstrijd wisselde de groene sjerp enige keren, maar vanaf de vijftiende beurt wist Erik Francke hem onbedreigd om de schouders te houden. Een korte kamp op de wisselbekers werd verrassend door Rini Ver doorn gewonnen, wat hem de eerste beker opleverde. Uitslag: 1 Erik Francke 24 ringen, 2 David Willemse 22, 3 Piet Dekker 21. 4 Pieter Dingemanse 20. 5 Kees Francke 19, 6 Edward Dingemanse 18, 7 Piet Ovaa 17, 8 Pieter Geertse 16, 9 Pauline Willemse 16. 10 Nico Francke 15,11 Dennis Stroo 14,12 Ri ni Verdoorn 14, 13 André Bastiaanse 14.14 Wim Brouwer 13,15 Marjan van de Guchte 12 ringen. Agenda ZVR 10 juli: ringrijden Meliskerke 8.00 tot 17.30 uur ringrijden Aagtekerke 7.30 tot 17.00 uur ringrijden Serooskerke 11.00 tot 17.00 uur a n q E G Al jarenlang verzorgen wij in Noord- en Midden-Zeeland de opleidin gen voor functies in de horeca. Hebt u (beroepsmatig) belangstelling voor één van de onderstaande vakgebieden, dan kunt ook u van onze kennis gebruik maken. Wij bie den u hierbij de volgende cursussen aan: HANDELSKENNIS Aanvang: 21 september 1993, 9.30-12.30 uur. Duur: 22 lessen van 3 uur. RESTAURANTBEDRIJF Aanvang: 28 september 1993, 9.30-12.30 uur. Duur: 28 lessen van 3 uur. CAFÉBEDRIJF Aanvang: 5 oktober 1993, 19.00-22.00 uur. Duur: 10 lessen van 3 uur. Voor informatie en aanmelding: Delta Contract, vragen naar dhr. M. Cardon Merwedestraat 1, 4335 XR Middelburg Telefoon: 01180-23951 Zeeland College, lokatie Middelburg Postbus 279, 4330 AG Middelburg Telefoon: 01180-16457 Dan allemaal op een Gazelle. Want Gazelle heeft een uirgcbrc, assortiment fietsen. Van hybridcs tor toerfietsen. Vansuperl racefietsen tot comfortabele alledagfietsen. hn /.onder uitzonderi schitterend om re zien. Uw Gazelle-dealer heelt ze voor u in hul TWEE WIELEN, EENflGEDACHTEGAZELLE Rijwiel- en bromfietshandei DORPSPLEIN 14, AAGTEKERKE, TEL. 01188-1306 BEKENDMAKING Wijziging Bouwverordening Burgemeester en wethouders van Domburg ma ken bekend dat gedurende drie maanden voor een ieder ter inzage ligt de door de gemeenteraad op 20 april 1993 vastgestelde verordening tot wij ziging van de bouwverordening, waarvan de ont vangst door Gedeputeerde Staten van Zeeland is bericht bij brief d.d. 9 juni 1993. De verordening tot wijziging van de bouwveror dening treedt in werking op de derde dag na die der afkondiging. Art. 18a Wet R.O. Burgemeester en wethouders van Domburg ma ken bekend dat bij hen is binnengekomen een aanvraag bouwvergunning van de heer E. Hen driks, voor het bouwen van een garage op het per ceel, gelegen aan de Noordweg 53 te Oostkapelle, kadastraal bekend gemeente Domburg, sectie K, nr. 259 ged. en 256 ged. Het bouwplan is in strijd met het geldende be stemmingsplan. De overschrijding is van dien aard dat toepassing gegeven kan worden aan arti kel 18a van de Wet op de ruimtelijke ordening. Op grond van dit artikel kunnen burgemeester en wethouders vrijstelling verlenen van de voor schriften van het geldende bestemmingsplan. Zij achten vrijstelling voor bovengenoemd bouw plan aanvaardbaar en zijn voornemens de ge vraagde vrijstelling te verlenen. In verband hiermee ligt bedoeld bouwplan tot en met 11 juli 1993 ter gemeentesecretarie. Markt 1 te Domburg op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en op maandagen tevens van 14.00 tot 17.00 uur- voor een ieder ter inzage. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ie der hiertegen schriftelijk gemotiveerde bezwaren inbrengen bij ons college. Bouwaanvragen Burgemeester en wethouders van Domburg ma ken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aan vraag voor een bouwvergunning is binnengeko men van: A. L. Poelstra-Sanders. voor het bouwen van een woning op het perceel aan de Beukenlaan 35 te Oostkapelle. Domburg, 28 juni 1993. Burgemeester en wethouders van Domburg. H. W. Hietkamp, burgemeêst'er W. J. de Korte, secretaris

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1993 | | pagina 8