Familie berichten PE Nlh IG Weststrate Kattendijke b.v. VAN DALEN NATUURSTEEN GRAFSTENEN zaai m owÊfoauiM. KORT CARROSSERIE-BOUW Showroom te Wemeldinge Bouw-Interieurbouw-Architektuur-Afbouw 6 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MAANDAG 28 JUNI 199 MISS WORLD 1993 EVA JOANNE Dochter van Claudia Sondervan Ollie Berrevoets Vlissingen, 26 juni 1993 Walstraat 32 Vandaag is het 25 jaar geleden, dat onze ouders, iji JAAP POORTVLIET j: en FRANNIE POORTVLIET-GEUZE in het huwelijk zijn getreden. Voor felicitaties van halfzeven tot acht wordt u op jij: 2 juli in de 'Arne' verwacht. Verenigingsgebouw de Arne, Rademacherstraat j: jjj: 32, Arnemuiden. ij Verslagen en bedroefd, maar ook dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, delen wij u mede dat geheel onverwacht van ons is heenge gaan mijn lieve zoon, onze broer, zwager, oom en vriend HENDRIK BRINKS op de leeftijd van 47 jaar. Rijssen: H. J. Brinks-Zwiers Rijssen: J. H. Wessels-Brinks H. Wessels Rijssen: H. Pierik-Brinks H. G. M. Pierik Rijssen: J. Dangremond-Brinks J. Dangremond Neven en nichten Goes: Johan Gunst Zierikzee: J. M. Viergever-Oosse en kinderen 4461 ED Goes, 25 juni 1993 Ringbaan West 2 Henk is opgebaard in het Uitvaartcentrum van Begrafenisonderneming 'Goes'. Zuidvlietstraat 37 te Goes. Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar dinsdag 29 juni van 18.30 tot 19.00 uur. De rouwdienst zal worden gehouden woensdag 30 juni om 13.30 uur in de aula op de Algemene Begraafplaats te Goes, waarna aansluitend de begrafenisplechtigheid aldaar zal plaatshebben. Samenkomst in de aula om 13.25 uur. Na afloop van de plechtigheid bestaat gelegen heid tot condoleren in de aula. Mochten wij zijn vergeten u een rouwbrief te zen den, gelieve u deze advertentie als zodanig te be schouwen. Met grote verslagenheid hebben wij kennisgeno men van het plotseling heengaan van onze zeer gewaardeerde werknemer HENK BRINKS Wij wensen Johan en verdere familie veel sterkte met het verwerken van dit verlies. Fa. G. Bosman Zn. Nisse B.V. Nisse Met grote verslagenheid hebben wij kennisgeno men van het plotseling heengaan van onze vriend en collega HENK BRINKS Wij wensen Johan en verdere familie veel sterkte met het verwerken van dit verlies. Personeel G. Bosman Zn. Nisse B.V. Nisse Maar ik vertrouw op U Here, ik zeg: Gij zijt mijn God- Psalm 3115 In dit vertrouwen is na een moedig lijden van ons heengegaan mijn man en onze ome Leen LEENDERT LAMPERT op de leeftijd van 61 jaar. We zullen je missen en blijven herinneren als zorgzame man en vriend, vader en opa. Biggekerke: J. Lampert-Kodde Woerden: Nel en Arie Stephan. AnneMartine Temeuzen: Coby en Cors Joa. Paulien, Rosco, Joeri, Lennart Delft: Ineke en Siert José, Lotte Meliskerke: Ad en Elly Marieke. Anouk Grijpskerke: WilmaenJan Luc Rotterdam: Heieen en Frank 4373 AM Biggekerke, 27 juni 1993 Zoutelandseweg 15. Leen is thuis opgebaard waar gelegenheid is om afscheid te nemen. De afscheidsdienst vindt plaats donderdag 1 juli om 13.00 uur in de gereformeerde kerk aan de Bergstraat te Meliskerke. Aansluitend vindt de begrafenis plaats om 14.00 uur op de begraafplaats te Biggekerke. Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de aula van de begraafplaats. Ach hoe nietig, ach hoe vluchtig is der mensen wezen! Al ons doen en al ons streven, heel de wereld duurt maar even. Wie God vreest zal eeuwig leven. Gez.271: vers 8 Diepbedroefd zijn wij om het heengaan van onze geliefde broer, zwager en oom LEENDERT LAMPERT op de leeftijd van 61 jaar. Wij wensen Koos en de kinderen kracht om dit verlies te dragen. Serooskerke: E. Sanderse-Lampert W. J. Sanderse Emmeloord: J. Wisse G. Wisse-Bouma Neven en nichten Biggekerke, 27 juni 1993. Met droefheid geven wij kennis van het overlij den van onze geliefde zwager en oom LEENDERT LAMPERT echtgenoot van Jacoba Kodde op de leeftijd van 61 jaar. Moge de Heere met Zijn steun en troost Koos en haar kinderen nabij zijn. Biggekerke: J. Kodde J. Kodde-Verhage Marknesse: W. Simonse-Kodde Oost-Souburg: E. P. Kodde-Geschiere Biggekerke: M. Simonse-Kodde A. Simonse T. Verhage-Kodde A. Kodde J. Kodde-Verhage Marknesse: J. Kodde E. Kodde-Geschiere Emmeloord: L. Kodde J. F. Kodde-Roelse Bant: J. Kodde L. J. Kodde-Messchaert 27 Juni 1993. Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het toch nog onverwachte overlijden van LEEN LAMPERT Dankbaar zijn wij voor de wijze waarop hij on danks zijn ziekte alles in het werk heeft gesteld om zijn kennis en ervaring aan ons over te dra gen. Wij wensen Koos en de kinderen veel sterkte in de komende tijd. Wim en Lizette Jan en Marianne Jacqueline en Ronnie Jan en Wilma Luc Grijpskerke, 27 juni 1993. Na een moedig gedragen lijden is toch nog onver wachts overleden onze buurman L. LAMPERT Wij wensen zijn vrouw en kinderen heel veel kracht en moed in deze moeilijke tijd. Familie M. J. Rottier Mevrouw A. Marinissen André en Evelien Familie J. de Korte Familie H. de Korte Fam. J. Matthysse Biggekerke, 27 juni 1993. t Waarom al dat vechten, waarom al die pijn, hij wilde hier niet weg, hij wilde bij ons zijn. Na een ziekte, die hij op moedige wijze heeft ge dragen, is toch nog plotseling van ons heenge gaan, mijn lieve man en onze zorgzame vader, schoonvader, opa, zoon en schoonzoon WILLEM LAURUS STEENBAKKER echtgenoot van Henrica Wilhelmina Theresia van Roosmalen op de leeftijd van 63 jaar. Goes: H. W. T. Steenbakker van Roosmalen Axel: Irene en Paul Wikkerink Sabine Goes: René en Cobi Steenbakker Joeri, Michel Goes: Angeliek Steenbakker Goes: Jolanda Steenbakker Hoedekenskerke: Miranda en Jan de Winter Marina. Samantha Hulst: L. Steenbakker-de Rijke Rosmalen: H. A. van Roosmalen van Pinksteren 4461 SL Goes, 25 juni 1993 L. de Colignylaan 57 Correspondentieadres: R. W. C. Steenbakker Spaakstede 36-19. 4463 EM Goes De overledene is opgebaard in rouwcentrum 'De Bevelanden', Geldeloozepad 20 (naast de Alg. Begraafplaats) te Goes, aldaar gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren dinsdag 29 juni a.s. van 19.00 tot 19.30 uur. De plechtige gezongen uitvaartmis waarbij u be leefd wordt uitgenodigd zal worden gehouden woensdag 30 juni a.s in de parochiekerk van de H. Maria Magdalena. Singelstraat te Goes om 10.30 uur. Aansluitend zal om 12.00 uur de crematieplech tigheid plaatsvinden in het crematorium te Mid delburg, Westelijke Oude Havendijk 3. Na de crematieplechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de condoléanceruimte van het cre matorium. Liever geen bezoek aan huis. Geen bloemen. Dankbaar voor alles wat hij voor ons betekend heeft, delen wij u mede dat, voorzien van het H. Sacrament van de Zieken, in alle rust is overle den onze geliefde broer, zwager, hee room en confrater DOM JAN BAPTIST MAK Regulier Kanunnik van St. Augustinus Congregatie van Lateranen Jan is 70 jaar geworden en was 45 jaar priester. Reguliere Kanunniken Broers en zussen van St. Augustinus schoonzussen en W. Jenniskens zwagers C.R.L. Prior neven en nichten Correspondentieadres: Correspondentieadres: Lange Kruisweg 7 A. Pennenkamp-Mak 5503 RA Veldhoven Jupiterhof 16 1622 BE Hoorn 's-Hertogenbosch, 26 juni 1993 De plechtige Eucharistieviering zal worden ge houden op donderdag 1 juli om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Lucas, aan de Zuider parkweg te 's-Hertogenbosch-Zuid. waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het R.-K. kerkhof te 's-Hertogenbosch-Orthen. Bijeenkomst voor de Uitvaartdienst om 10.45 uur in de parochiekerk. Voor zijn gedachtenis zal in deze kerk. woensdag 30 juni om 19.00 uur een Avondmis worden opge dragen. Jan is opgebaard in de rouwkamer van het uit vaartcentrum. Rompertsebaan 48 te 's-Herto- genbosch. U kunt van hem afscheid nemen op maandag en dinsdag van 16.30-17.30 uur. Gelegenheid tot condoleren vóór de Avondmis en Uitvaartdienst schriftelijk achter in de kerk en direct na de begrafenis. In plaats van bloemen graag een bijdrage voor ons missiewerk. Heden behaagde het de Heere, na een geduldig gedragen lijden, van onze zijde weg te nemen on ze geliefde man, vader, pleegvader en opa MARINUS CORNELIS BOLIER echtgenoot van Suzanna van Koeveringe op de leeftijd van 74 jaar. Heilige de Heere deze roepstem aan ons aller hart. Yerseke: S. Bolier-van Koeveringe Veenendaal: C. van Baaren-Bolier C. van Baaren Marijn Rilland: A. Aarnoudse A. M. Aamoudse-Koster Annette. Sandra. Anne-Marie Thoke, Tom, Marjoke 4401 BL Yerseke. 27 juni 1993. Spruitstraat 10 Onze man. vader en opa is opgebaard in het mor tuarium van het verenigingsgebouw Molenlaan IA te Yerseke. De begrafenis zal plaatsvinden D.V. donderdag 1 juli a.s. om 14.00 uur op de algemene begraaf plaats te Yerseke Vooraf zal om 13.30 uur een rouwdienst worden gehouden in het verenigingsgebouw. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in bovengenoemd gebouw. Geen bloemen. Mocht u door omstandigheden geen rouwbrief ontvangen hebben, wilt u dan deze advertentie als zodanig beschouwen. Tot onze grote droefheid is heden overleden mijn innig geliefde man, onze zorgzame vader en onze lieve opa HENDRIKUS BAKKER 3 juni 1921 27juni 1993 Middelburg: J. C. Bakker-Nobel Helmy en Cees David Eva Frank en Jacqueline Suzanne Rik 4334 NA Middelburg. 27 juni 1993 Walcherseweg 191A Mijn man, onze vader is thuis opgebaard, alwaar gelegenheid tot afscheid nemen is woensdag a.s. van 19.00 tot 19.45 uur. De rouwdienst zal gehouden worden op donder dag 1 juli om 11.00 uur in de aula van het cremato rium aan de Westelijke Oude Havendijk te Mid delburg. waarna aansluitend de crematie zal plaatsvinden. Na afloop van de crematieplechtigheid is er gele genheid de familie te condoleren in de aula van het crematorium. Vertrek van huis om 10.30 uur. Wanneer ik denk aan hem, voel ik een groot gemis. Maar naast gemis is er een diepe vrede, hij heeft zo dapper en zo la?ig gestreden, dat nu de dood voor hem alleen bevrijding is. Bedroefd geven wij u kennis van het overlijden van mijn geliefde en zorgzame man, onze lieve va der, schoonvader, opa, broer en zwager ANTHONIE JAN NIEUWELINK echtgenoot van Rachel Dieleman in de leeftijd van 75 jaar. Temeuzen: R. Nieuwelink-Dieleman Wormerveer: Christien en Aad Marjon en Dominique Anita en Jochem Edwin 't Veld: Frans en Marianne Nienke Hessel Zwijndrecht: Alie en Hans Sieds Fieke Familie Nieuweliyik - Familie Dieleman 4537 RP Temeuzen, 25 juni 1993 Dokweg 13 De crematieplechtigheid zal plaatshebben op woensdag 30 juni om 13.30 uur in het cremato rium 'Temeuzen'. Bellamystraat 28c. Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid in de hal van het crematorium. De overledene is opgebaard in het rouwcentrum 'Temeuzen', Rooseveltlaan 6, Temeuzen. Gelegenheid tot afscheid nemen dinsdagavond van 19.30 tot 20.00 uur. Diepbedroefd geven wij u kennis dat de HEERE voor óns geheel onverwachts uit ons midden heeft weggenomen, mijn innig geliefde man, onze geliefde broer, zwager, oom en oudoom WILLEM VAN DER SLIKKE echtgenoot van Francina Suzanna Tilroe op de leeftijd van 77 jaar. Wij hopen dat de HEERE onze zuster, schoonzus ter en tante zal bijstaan en vertroosten en ons sa- men de kracht zal geven dit verlies te dragen. Middelburg: F. C. van der Slikke-Tilroe Goes: M. van der Slikke Middelburg: C. Tilroe-Schoe Veenendaal: J. Tilroe W. J. Tilroe-Nordholt Middelburg: A. Tilroe J. Tilroe-Cornelisse Neven en nichten 4331 GX Middelburg, 26 juni 1993 Bellinkplein 20 Mijn man is opgebaard in rouwcentrum 'Middel burg', Buitenhovelaan 1, Middelburg (Dauwen- daele). Gelegenheid aldaar afscheid te nemen en de fa milie te condoleren dinsdagavond van zeven uur tot half acht. De begrafenis zal D.V. plaatshebben donderdag 1 juli a.s. te Middelburg om 12.00 uur. Vertrek van de Kerk van de Ger. Gemeente 'Zuiderkerk', Schoutstraat 1 te Middelburg om 11.45 uur. Geen bloemen. Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde en zorg waarmee hij ons omringde, geven wij .u kennis dat plotseling uit ons midden is weggenomen on ze lieve, zorgzame vader en opa JACOB VERBURG weduwnaar van Lena Goudswaard op de leeftijd van 78 jaar. Wemeldinge: B. J. Dekker-Verburg H. Dekker Jan Jaap en Sabina Leo Wemeldinge: J. Verburg Goes: J. Verburg A. Verburg-Cremer Diana 4424 CR Wemeldinge. 26 juni 1993 Zuidelijke Achterweg 13 De begrafenis zal plaatsvinden op woensdag 30 juni a.s. om 13.00 uur op de algemene begraaf plaats te Wemeldinge. Er zal een rouwdienst worden gehouden in het. Dorpshuis en een ieder die de dienst wil bijwonen wordt verzocht om 12.15 uur aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de be grafenis in het Dorpshuis. Diepbedroefd geven wij u kennis, dat de HEERE uit ons midden heeft weggenomen, na een lang durige ernstige ziekte, mijn innig geliefde vrouw, onze lieve zeer zorgzame moeder en oma MARIA CORNELISSE echtgenote van Andries de Visser op de leeftijd van 78 jaar. Geve de HEERE ons de kracht, dit voor ons smartelijk verlies te dragen en te berusten in Zijn wil. Oostkapelle: A. de Visser Oostkapelle: C. de Visser S. de Visser-Dekker Rianne en Elwin Arco en Maaike Mirjam, Corien, Sjaak, Suzanne Serooskerke: A. C. de Visser M. C. de Visser-de Visser Annemarie, Arjen, Martha, Coralien Vrouwenpolder: J. de Visser E. A. de Visser-de Boer Gerard en Suzette Danielle Vrouwenpolder: Joh. de Visser M. de Visser-Maljaars André, Janske, Maria, Martina 4356 ED Oostkapelle. 26 juni 1993 Noordweg 52 Onze moeder en oma is thuis opgebaard. Gelegenheid tot condoleren aan huis, dagelijks na 's middags twee uur. De begrafenis zal D.V. plaatshebben woensdag 30 juni a.s. te Oostkapelle om 14.00 uur. Vertrek van de kerk der Ger. Gemeente 'Saron- kerk' te Oostkapelle om 13.45 uur. Geen bloemen. Bedroefd geven wij u kennis, dat de HEERE uit onze familiekring heeft weggenomen onze gelief de zuster, schoonzuster en tante MARIA CORNELISSE echtgenote van Andries de Visser op de leeftijd van 78 jaar. Het is onze hartelijke wens dat onze zwager en de kinderen en wij, gesterkt mogen worden om dit verlies te dragen. Middelburg: N. Tramper 's-Gravenpolder: C. Wisse Middelburg: M. Cornelisse-de Visser Middelburg: C. Cornelisse Middelburg: E. Marinissen-Cornelisse J. Marinissen Middelburg: J. Tilroe-Cornelisse A. Tilroe Vrouwenpolder: G. de Visser-Cornelisse Middelburg: F. Boogaard-Cornelisse Neven en nichten Oostkapelle. 26 juni 1993. Heden overleed na een geduldig gedragen lijden, onze geliefde schoonzuster en tante MARIA CORNELISSE echtgenote van Andries de Visser op de leeftijd van 78 jaar. Sterke de HEERE ons allen en in het bijzonder haar man, de kinderen en kleinkifmeren in dit smartelijk verlies en heilige Hij deze ernstige roepstem aan ons aller hart. Middelburg: wed. M. de Visser-Marinissen Middelburg: wed. M. Cornelisse-de Visser Middelburg: S. de Visser C. de Visser-de Visser Vrouwenpolder: M. de Voogd-de Visser C. de Voogd Vrouwenpolder: wed. G. de Visser-Cornelisse Vrouwenpolder: A. de Visser Middelburg: C. de Voogd-de Visser W. de Voogd Neven en nichten Oostkapelle, 26 juni 1993. De Heer is mijn Herder Bedroefd, maar zeer dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis, dat na een zorgzaam leven en een moedig gedragen lij den, op de leeftijd van 81 jaar, in alle rust nog on verwacht is overleden mijn lieve vrouw en onze zorgzame moeder en oma WILLEMINA DIRKJE GAAKEER-BREURE echtgenote van M. Gaakeer Goes: M. Gaakeer Ovezande: J. L. J. Gaakeer S. I. J. Gaakeer-van der Maas Ineke en René Petra, Ko, Rik Jan en Lenny Ilona en Marlies IJsselstein: L. J. Gaakeer J. J. Gaakeer-Bakker Martien Jan 4461 DJ Goes. 26 juni 1993 Ravelijn de Groene Jager 2 De overledene is opgebaard in rouwcentrum 'De Bevelanden', Geldeloozepad 20 (naast de Alg. Begraafplaats) te Goes, alwaar gelegenheid tot afscheid nemen woensdag 30 juni a.s. van 13.45 tot 14.10 uur. De dienst van Woord en Gebed voor familie en belangstellenden zal aansluitend worden gehou den om 14.15 uur. waarna om 15.00 uur de begra fenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraaf plaats te Goes. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in voornoemd rouwcentrum. Geen bezoek aan huis. Geen toespraken. Heden overleed onze geliefde schoonzuster en tante, mevrouw W. A. GAAKEER-BREURE Kruiningen: H. Breure-Jeronimus 's-H. Abtskerke: Fam. Van Iwaarden- Jeronimus Nisse: J. C. Fierloos-Jeronimus 's-H. Arendskerke: Fam. De Jonge-Jeronimus We zullen haar missen. Goes, 26 juni 1993. In de diepste donkerheid klonk een stem: Ik ben met je, je bent niet alleen. Ook in de nacht blijf Ik bij je. We gaan samen het licht tegemoet. Intens verdrietig, maar met grote dankbaarheid voor hetgeen hij voor ons heeft betekend delen wij u mede dat heden, na een moeilijke periode waarin zijn krachten sterk afnamen in alle rust en vrede is heengegaan mijn lieve en zorgzame man, vader en schoonvader ABRAHAM ANTHONIE BARENDSE echtgenoot van K. Vercouteren *6 december 1904 127juni 1993 Retranchement: K. Vercouteren-Barendse Betsy en Bram de Hulster-Barendse 4525 AJ Retranchement, 27 juni 1993 Pr. Mauritsstraat 35 Correspondentieadres: Molenstraat 23,4525 AE Retranchement De rouwdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd zal gehouden worden op donderdag 1 juli om 13.30 uur in de Ned. Hervormde Kerk te Retran chement, waarna de begrafenis op de algemene begraafplaats aldaar. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in het Dorpshuis. Zij die geen rouwkaart hebben ontvangen, gelie ven deze aankondiging als zodanig te beschou wen. Dankbaar dat zij voor verder lijden gespaard is gebleven, geven wij u kennis van het overlijden van onze moeder, schoonmoeder, groot- en over grootmoeder MARGARETHA FRANCKE-MELIS sinds 1973 weduwe van Job Francke op de leeftijd van 92 jaar. Aalsmeer: P. Francke C. A. Francke-Polderman Breskens: C. W. Francke E. Francke-Volmer Veere: M. W. Maljers-Francke J. Maljers Klein- en achterkleinkinderen Veere, 26 juni 1993 'Nieuw Sandenburgh' Correspondentieadres Van Borselelaan 5, 4351 NR Veere. De dienst van Woord en Gebed, geleid door drs. W. P. Jansen, zal worden gehouden op woensdag 30 juni om 11.15 uur in de zaal van 'Nieuw San denburgh', Sandenburghlaan 2 te Veere. Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben om 12.00 uur op de algemene begraafplaats te Veere. Gelegenheid tot condoleren voorafgaande aan de dienst van Woord en Gebed van 10.30 tot 11.00 uur in 'Nieuw Sandenburgh'. GOES - VLISSINGEN Onze naam is uw garantie voor eerlijke voorlich ting en ambachtelijk vakmanschap in natuursteen Gespecialiseerd in natuursteen grafmonumen ten en natuursteen voor bouw en interieur Vraag vrijblijvend inlichtingen of breng een bezoek aan onze toonzaal met vele soorten en modellen. GOES Zaagmolenstraat 32B Tel 01100-27919 VLISSINGEN Cruquiusstraat 33 Tel 01184-12116 Uw leverancier voor ZANDEE DE KUIJPER NATUURSTEEN B.V. GOES: 's-Heer Hendrikskinderendijk 117 tel. 01100 - 16555 MIDDELBURG: Arnesteinweg 40 tel. 01180 - 12579 ..JjÉÉj Tandemasser geremd, 2.000 kg 300 x 126 v.a. 3.195,-, excl. btw Enkelasser geremd, 1.200 kg 251 x 126 v.a. 2.195,-, excl. btw met garantie, geheel gegalvaniseerd. Ook kipper en gesl. aanhangwagens, tot 3.500 kg, div. afm. Noordweg 271 - MIDDELBURG - Tel. 01180-13659 Wilhelminastraat 23 Tel.0t192-1810 Wij kunnen u nu dagelijks de allernieuwste mogelijkheden tonen op gebied van winkel inrichtingen, betimmeringen, accessoires etc. Elke werkdag van 10.00-17,00 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1993 | | pagina 6