PZC zeeland Afscheid van Saeftinghe in actie Bewoners Oranjeplaat dagmenu... Bonden vragen steun staten voor cao ambtenaren Festival Nieuwe Muziek geopend Minder vluchten Zeeland Airport rerzet tegen afspraken Arnemuiden over uitbreiding vliegveld Goese ambtenaren gaan buiten werken Goede perspectieven voor afgestudeerden maritiem instituut Yoghurt Proefabonnement MAANDAG 28 JUNI 1993 GOES - De Goese gemeente-ambtenaren gaan donderdag wieden, vegen, papier prikken, putjes scheppen, landmeten en het milieu controleren. Met de actie 'technisch weer' vestigen zij andermaal de aandacht op hun looneisen. Als veel witte-boordenwerkers bui ten gaan werken, is het niet ondenkbaar dat de normale gang van zaken op het stadskantoor flink ontregeld raakt. Bijna drie weken geleden werd de stiptheidsactie bij de reinigings dienst in Goes opgeschort, mede omdat het college van b en w de wensen van de ambtenaren onderschreef met een brief aan het Col lege voor Arbeidszaken, dat de onderhandelingen voert. Desondanks heeft het Goese actiecomité nu de actie 'technisch weer' voorbereid. Uit de nieuwsbrief van het actiecomit 'Hoewel we in onze eigen gemeente resultaat boekten met onze acties, betekent dat niet dat we nu verder kunnen toekijken hoe onze collega's elders in het land doorknokken voor een goed resultaat.' van onze verslaggeefster MIDDELBURG - De bonden Abva/Kabo, CFO, CMHF en No- von hebben de leden van pro vinciale staten om steun ge vraagd bij de onderhandelin gen over de arbeidsvoorwaar den voor ambtenaren. De bon den verzoeken de statenleden een verklaring te onderschrij ven, waarin gepleit wordt voor een reëel salarisbod (uitgaande van het gebruikelijke in de marktsectoren) en behoud van rechten in de sfeer van sociale zekerheid en ziektekosten. Vertegenwoordigers van de bon den hopen op de eerstvolgende statenvergadering, vrijdag 2 juli. de verklaringen in ontvangst te kunnen nemen. Ze willen de steunbetuigingen gebruiken in de onderhandelingen met het Interprovinciaal Werkgevers Verband (IWV). Het verband voert dit jaar voor het eerst na mens de gezamenlijke provin cies onderhandelingen met de bonden over arbeidsvoorwaar den voor het provincieperso- neel. Tot nu toe was de minister van Binnenlandse Zaken over legpartner. Met die aanpak wil de overheid bereiken dat de ambtenaren meer 'marktconform' behandeld worden en dat per 'bedrijfstak' (sector overheidspersoneel) wordt onderhandeld over een cao. Volgens de bonden staat het IWV een cao voor waarbij de pro vinciale ambtenaren aan koop kracht verliezen en de arbeids voorwaarden verslechteren. Zij wijzen erop. dat ambtenaren vergeleken bij het bedrijfsleven al jaren minder verdienen en pleiten voor een inhaaloperatie, naast behoud van koopkracht. De bonden vragen de statenle den bij het college van gedepu teerde staten aan te dringen op een 'redelijker houding' van het IWV. van onze verslaggever VLISSINGEN - De vooruitzich ten voor op werk voor mari tieme officieren, haven(trans- port)- en energietechnologen zijn goed. Dat betoogde ir J. van Donselaar, directeur van het Vlissingse Maritiem Instituut de Ruyter zaterdag in Vlissin- gen bij de diploma-uitreiking. Veel afgestudeerden hebben in middels een baan gevonden. Aan maritieme officieren is overigens een groot tekort. De maritieme officieren vinden al enkele jaren een baan in de scheepvaart. „Helaas", aldus Van Donselaar. „is het aantal af gestudeerden in totaal lager dan door de rederijen wordt ge vraagd. Er wordt dan ook veel energie in de werving gestoken." De sectordirecteur zei verder be zorgd te zijn over het percentage afgewezen maritieme officieren. Daarover zal intern en met de studenten uitgebreid over ge sproken worden. Dertig maritieme officieren, 24 haventechnologen en 13 ener gietechnologen kregen zaterdag een getuigschrift. Zeven studen ten moeten een herexamen af leggen. Het komende studiejaar aan het Maritiem Instituut De Ruyter zal volgend jaar in zes in plaats van in vier perioden worden ver deeld. Er is een geautomatiseerd student-volgsysteem opgezet om individuele studenten nog beter te kunnen volgen tijdens hun stiidie. Dat is overigens een verplichting die de minister van onderwijs aan de hogescholen heeft opgelegd. „Zelf', betoogde Van Donselaar. „zie ik veel meer in een persoonlijke begeleiding in plaats van een dergelijk tech nocratisch systeem. De vraag is echter of daarvoor nog tijd be schikbaar blijft in het hoger on derwijs na alle bezuinigingen en extra nieuwe taken. Ook rende mentsverbeteringen kosten soms geld." Namens de Koninklijke Vereni ging van Nederlandse Reders reikte J. A. M. Elias de Prins Mauritsprijs uit aan P. Brugghe uit Ermelo voor de beste presta tie tijdens de stageperiode. Ir N. A. Doets. voorzitter van de rijksexamencommissie voor werktuigkundigen in centrales, reikte de prijs voor de beste energietechnoloog uit aan D. de Haan uit Soeren. De prijs voor de beste student richting haven- (transport)technologie ging naar mevrouw C. Westdijk uit Hansweert. Zeehondje gevonden in slik bij Hansweert van onze verslaggever HANSWEERT - In een poldertje bij de scheeps werf van Hansweert is zatermiddag rond 14.30 uur een jonge zeehond gevonden. Een inwoner van Hansweert ontdek te dat het dier was vast geraakt in het slik en waarschuwde de be manning van de Yerseke 95, die op de werf aan hel werk was. Gezamenlijk bevrijdden ze het dier uit zijn benarde positie. De zeehond is vermoede lijk een week geleden ge boren in de Westerschel- de en daarna zijn moeder kwijtgeraakt. Hij ver keerde in een goede ge zondheid. Nadat hij wat voedsel toegediend had gekregen, is het zee hondje zaterdagavond met een vliegtuigje over gebracht naar de zee hondencrèche in het Groningse Pieterburen. Volgens een woordvoer der van de rijkspolitie te water is het uniek dat een zo jonge zeehond in deze omgeving wordt aangetroffen. zeeuwse almanak 11 i i li 11iiliiii 11 I I i li i Als afsluiting van een sma kelijke maaltijd kwam bij het Middelburgse gezin een pak vanille-yoghurt op tafel. Zwijgend lepelde een ieder zijn schaaltje leeg, waarna de oudste zoon van elf om nóg een beetje bedelde. Hij moest er immers nog van groeien.'stelde hij. Zijn moeder moest hem te leurstellen, want het pak was leeg. „Nu al? Er zat toch een liter in?", reageert de oudste teleurgesteld en schoof mismoedig zijn schaaltje van zich af. 'Een liter?', klonkt het van de andere kant van de tafel, waar de jongste van acht net zijn laatste lepel naar bin nen werkte. „Er staat toch halfvol op het pak. Daarom is-ie zo snel leeg!' Priester Ivo Cleiren leidde de openlucht-mis waarmee de familie Cleiren (rechtsachter) vier generaties schapenhoeden op Het Verdronken Land van Saeftinghe afsloot. foto Peter Nicolai Openlucht-mis sluit tijdperk Cleirenaf van onze verslaggever SAEFTINGHE - De schapen van het schapenbedrijf De Noord in Het Verdronken Land van Saeftinghe zijn van oudsher gewend om met Kerstmis als levende illustra tie te dienen. Hel is intussen traditie om een nachtmis te houden in de hoofdstal op De Noord. De openlucht-mis die zaterdag aan de oever van de Westerschelde werd opgedra gen, was echter een primeur. De kerkdienst werd opgedra gen aan vreugde en verdriet van meer dan een eeuw 'herde ren' op De Noord. Vanaf 1891 hebben vier generaties van de Vlaamse familie Cleiren hun kuddes schapen gehoed in het noord-oostelijk deel van Saef tinghe. Begin dit jaar moest de familie zich uit het geliefde na tuurgebied terugtrekken, om dat Emmanuel Cleiren (de laatste full-time herder van De Noord) problemen met zijn mg kreeg. Daarnaast moest er steeds meer geld bij om de schapenhouderij draaiend te houden. Runderen De stichting Het Zeeuwse Landschap, beheerder van Het Verdronken Land. besloot daarom eind vorig jaar om langzaam over te gaan op run derbeweiding. Koeien zouden de slikken en schorren min stens zo goed afgrazen als schapen en bovendien leveren de runderen meer op. was de redenering. De familie Cleiren heeft niet zo veel vertrouwen in het nieuwe initiatief. Run deren zijn volgens hen te zwaai- voor de drassige onder grond in Saeftinghe en boven dien kieskeuriger dan scha pen. Alleen constante aandacht en 'gedirigeerde' beweiding schept volgens hen de voor waarden om zeldzame planten en dieren voor het grootste brakwaterschor van Europa te behouden. Stefaan Cleiren (die zijn broer Emmanuel as sisteerde en de boekhouding van het bedrijf verzorgde) zag tijdens een wandeltocht naai de meest noordelijke schaaps kooi nu al verruiging op be paalde plaatsen in het schor. „De zeebies overwoekert an dere vegetatie en is nu al te lang om te laten begrazen", constateerde hij. Heiliger Stefaan memoreerde tijdens de. door priester-broer Ivo op gedragen. dankdienst dat voor de familie Cleiren 'het beste niet goed genoeg' was voor Saeftinghe. „Wat Saef tinghe betreft, waren wij heili ger dan de paus zelf. Dat is on ze ondergang geweest." Overi gens was het geenszins de be doeling van de familie Cleiren om verbitterd terug te kijken. Ze wilden nog één keer feest vieren met zo'n 150 genodig den 'die ons onbaatzuchtig ge holpen hebben met het vele werk op Saeftinghe". Tegelij kertijd werd al een voorschot genomen op de 81-ste verjaar dag van vader Jozef op 5 juli. Opvallendste afwezigen bij dankdienst en afscheidsfeest waren de vertegenwoordigers van Het Zeeuwse Landschap. De conservator van Saefting he is op vakantie en had zich verexcuseerd, maar de direc tie had niemand afgevaardigd om de honneurs waar te ne men. Twee Saeftinghe-gidsen waren weliswaar present, maar zij waren persoonlijk door de familie uitgenodigd. Het Xenakis Ensemble beet zaterdagavond in de Middelburgse Oostkerk het spits af van het Festival Nieuwe Muziek. foto lex de Meester van onze verslaggever MIDDELBURG - Met een optreden van het Xenakis Ensemble in de Middelburg se Oostkerk is zaterdagavond het Festi val Nieuwe Muziek begonnen. Commis saris van de koningin drs W. T. van Gel der opende het muziekfestival. Tot en met zondag 4 juli worden op diverse loka- ties in Middelburg muziekoptredens en exposities georganiseerd. Van Gelder zei zich geen mooier moment te kunnen voorstellen, nu hij negen maan den commissaris van de koningin is. „Na negen maanden begint het leven. Ik heb het idee dat mijn werk als commissaris na de opening van het festival pas écht be gint." Voordat Van Gelder naar Zeeland kwam, kende hij twee zaken goed in de provincie: het Verdronken Land van Saef- thinge en het Festival Nieuwe Muziek. „Beide krijgen nu volop aandacht in de lo kale pers." Het festival maakt duidelijk, aldus Van Gelder, dat Zeeland aanzienlijk meer te bieden heeft dat de 'sleetse stereotiepen.' Hij riep de organisaties van Zeeuwse eve nementen op niet te veel zaken neer te leg gen bij het bedrijfsleven. „Ik heb wel 'ns de indruk dat sponsorvragers over de drem pels bij de bedrijven struikelen. Sponsors mogen nooit de plaats van de overheid overnemen. Die moet haar verantwoorde lijkheid kennen." De commissaris vond dat iedere inwoner van Zeeland zich moet laten verrassen door hetgeen het Festival Nieuwe Muziek heeft te bieden. „Bied jezelf de mogelijk heid nieuwe terreinen te ontdekken. Wat mij betreft: alle concerten staan in mijn agenda vermeld." Zie ook pagina 7 WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmmmmmÊÊÊm [an cr.z^ verslaggever [rNEMUIDEN - Het aantal iliegbewegingen op het vlieg- ield Midden-Zeeland is vorig flar afgenomen. Werden in 1991 log 35.440 vluchten gemaakt, ien jaar later daalde dat aantal ot 34.669. De terugval is gedeel- èlijk te wijten aan de slechte weersomstandigheden in de- lember vorig jaar, waardoor les- tn oefenvluchten en privê- iluchten afnamen. Die maand illeen al gaf een daling te zien lan duizend vliegbewegingen. iit blijkt uit het jaarverslag 1992 van 'Zeeland Airport'. De lichte daling (2 procent) schrijft het bestuur van het vliegveld ook toe aan de neergang in de economie. De sluiting van het vliegveld in Grimbergen vond bovendien zijn weerslag in een opmerkelijke afname van het aantal bezoekende Belgische vliegtuigen. In 1991 landden op Arnemuiden nog 1567 kleine vliegtuigen; vorig jaar daalde dat aantal naar 1233. Een op merkelijke stijging is te zien in de zakenvluchten. Vergeleken met '91 namen een kwart meer zakenlieden het vliegtuig naar Zeeland. Handtekening: - ------ In enveloppe zonder postzegel zenden naar PZC. afdeling abonnementen Antwoordnummer 123 4380 VB Vlissingen Bellen gaat sneller! 01 f84 84216 'Prijs per dag bij een kwartaal abonnement De PZC, 'n dijk van een krant an onze verslaggever RNEMUIDEN - Bewoners van et Arnemuidse recreatieter- cin Oranjeplaat maken zich in penemende mate zorgen over |e uitbreiding van het op een teenworp afstand gelegen |liegveld Midden-Zeeland. In én brief aan de gemeenteraad, |ie vandaag (maandag) verga- lert over een contract waarin Irnemuiden en het vliegveld- beloven eikaars uit breidingsplannen niet in de zitten, vragen de bewoners raadsleden om tegen de uit breidingsplannen te stemmen. Fat b en w van Arnemuiden be- jeft mag het vliegveld een lan- ère (verharde) start- en lan- fingsbaan aanleggen en het antal vliegbewegingen tot het jar 2000 opschroeven. 60.000. In lil daarvoor zal het vliegveld- estuur afzien van bezwaren te rn de bouw van extra vakantie- oningen in het recreatiegebied ranjeplaat. e vereniging 'd'Oranjeplaete', aarin nagenoeg alle bewoners an het recreatieterrein zijn ver- igenwoordigd, hebben ge- :hokt kennis genomen van het mtract. „Er wordt nu", zegt jjorzitter L. van de Bilt, „een behandel bedreven. Er wordt, en compromis gesloten dat op Ie lange termijn onzinnig is. Als je landingsbaan eenmaal ver- Icht en verlengd is, staat niets fleer in de weg om tot beperkte lachtvluchten over te gaan. Op b lange termijn is dat wel nodig por verdere exploitatie." Jevvekt je voorgenomen uitbreiding |an Midden-Zeeland is boven- jien in strijd met het Streekplan eeland en druist lijnrecht in te- jen natuur- en milieu-aspecten, fan de Bilt: „Iedereen komt hier pi gewekt te worden door vo- els. Nu worden we strakjes ge rekt door helicopters." De ver- piging is verbaasd dat het Ar- emuidse gemeentebestuur ak- loord wil gaan met de uitbrei- üng. Ruim een jaar geleden liet jet gemeentebestuur samen net de gemeenten Veere en tortgene in een brief aan gede- luteerde staten nog weten 'dat en verdere toename van het antal vliegbewegingen tot neer dan de huidige 36.000 per jaar de gezamenlijke gemeenten ernstige zorgen baart'. Veere, Kortgene én Arnemuiden pleit ten in die brief voor bevriezing van het aantal vluchten op 36.000. De vereniging heeft bovendien met verbijstering kennis geno men van de voorwaarden die het vliegveldbestuur stelt aan toe komstige eigenaren van recrea tievoorzieningen op Oranje plaat. Deze moeten afstand doen van hun recht om bezwaar te maken tegen geluidshinder. Doen ze dat niet, dan kost ze dat tienduizend gulden boete. Bo vendien moeten zij in hun fol ders wijzen op de aanwezigheid van het vliegverkeer. Nalating daarvan kost vijfduizend gul den. „Zou iemand op die condi tie een pand kopen", vraagt Van de Bilt zich af. „Dit is toch klinkklare onzin." Onzin, is volgens de vereniging ook dat uitbreiding van het aan tal vluchten gekoppeld wordt aan een verdere ontwikkeling van het recreatieterrein. „Het is zó tegenstrijdig." De vereniging- is overigens niet tégen het vlieg veld in zijn huidige omvang. Het vliegveldbestuur verwacht dat, als de landingsbaan met twee honderd meter in oostelijke rich ting wordt verlengd, de geluids overlast zal afnemen. Vliegtui gen kunnen dan eerder afbuigen richting Veerse Meer. De vereni ging denkt niet dat de hinder af neemt. „Misschien wordt het ge luid per vliegtuig iets minder", denkt secretaris G. Y. van Wijn gaarden-Waar, „maar als het aantal vliegtuigen verdubbelt, waarvan de plannen uitgaan, krijg je toch een verhoging van de geluidsoverlast. De overlast zal alleen afnemen als het aantal bewegingen wordt bevroren." Een individuele bewoner van Oranjeplaat heeft inmiddels ook een brief naar de gemeente Ar nemuiden gestuurd. Daarin vraagt hij de gemeenteraad af te zien van de afspraken. Hij vindt dat de gemeente Arnemuiden medeverantwoordelijk én aan spreekbaar is voor schade die hij lijdt. Bovendien vraagt hij zich af waarom de gemeente Middel burg, waarmee Arnemuiden op termijn mogelijk wordt samen gevoegd, niet om een openbaar advies is gevraagd. vier weken de PZC voor 13,- (éènmalig binnen zes maanden) Naam: Elke dag uw eigen PZC voor f 1,06*

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1993 | | pagina 5