uragao bij overleg geïsoleerd PZC f& Duizend Koerden betogen vreedzaam in Den Haag [onge mensen lezen >ijna geen boek meer Dertien is geluksgetal voor Parkpop Nog geen arrestaties rechts-extremisten na actie in Zuid-Afrika binnen- en buitenland .ubbers maakt vergaande afspraken met kleine eilanden het weer in zeeland MAANDAG 28 JUNI 1993 an onze correspondent Willemstad - Premier Lub- jers heeft zaterdag, tijdens ge- prekken over de toekomst van Nederlandse Antillen, Cu- licao in een geïsoleerde positie Ijemanoeuvreerd. Met Aruba en e kleine eilanden konden ver gaande afspraken worden ge naakt. Alleen Curasao weiger- t nog steeds verder te onder- ndelen. juragao zal binnen enkele rhaanden een referendum hou- ijen over de toekomst van het ei- ind. Pas daarna willen de ei- indsbestuurders verder praten 'fjiet Nederland. Wel zullen infus en een grondwet en enkele an- ere wetten worden voorbereid, remier Lubbers hoopt dat voor "jjanuari 1994 Curasao zo ver zal ijn dat het weer mee gaat on- jérhandelen over de toekomst van de Nederlandse Antillen. Als dat echter niet lukt, zal de Nederlandse regering zaken met Aruba en de kleinere eilanden afzonderlijk doen. In ieder geval zal dan een aparte regeling met Aruba getroffen moeten worden, omdat dat land anders onafhan kelijk zou worden. Dat willen de Arubanen niet meer. Aruba houdt zijn huidige status aparte, een situatie die Curasao ook begeert en kan krijgen, maar wel onder strenge voor waarden. De kleinere eilanden krijgen veel directere banden met Nederland omdat zij een aantal taken niet zelfstandig kunnen uitvoeren. Sint Maarten en Saba zouden op den duur eventueel dezelfde status als Cu- ragao en Aruba kunnen krijgen, als blijkt dat zij dat bestuurlijk aan kunnen. De Antilliaanse re gering verdwijnt. In de Tweede Kamer wordt sceptisch gereageerd op de uit komst van het drie dagen duren de beraad op Curagao. De voor zitter van de Kamercommissie voor Antilliaanse Zaken, de VVD'er Wiebenga. stelde vast dat Lubbers voor de tweede keer met lege handen was teruggeko men. Eerder mislukte in maart de Toekomstconferentie op de Nederlandse Antillen ook door het verzet van Curagao. „Lub bers is met Curagao opnieuw geen stap verder gekomen en dus constateer ik dat het uiteen vallen van de Antillen een feit is", zei Wiebenga. Jurgens (PvdA) toonde zich 'ui terst ontevreden'. „Als over twee maanden Curacao nog geen voorstellen heeft, moet het ei land onder curatele worden ge steld", zei hij. Daarvoor krijgt echter geen meerderheid meer in de Tweede Kamer. De CDA'er Krajenbrink noemde het 'al heel wat' dat Curagao heeft aange kondigd nu zelf met plannen te komen. Hij wil het eiland nog wel wat tijd geven. Premier Lubbers zelf toonde zich na afloop van de gesprek ken echter uiterst tevreden. Vol gens hem is de sfeer tussen de Antilliaanse eilanden en Neder land aanmerkelijk verbeterd. Hij toonde zich wel bezorgd over de weigering van Curagao om in houdelijk over de toekomst van de Antillen te praten, maai- liet AMSTERDAM (ANP) - Er dreigt een 'culturele kloof te mtstaan tussen mensen die re- lljelmatig een boek lezen en men- 'en die dat nooit meer doen. Dat fchrijft de Koninklijke Neder landse Uitgeversbond (KNUB) zijn zaterdag verschenen jarverslag over 1992. jooral onder jongeren neemt ipt niet-lezen volgens de KNUB verontrustende omvang %n. Recent onderzoek geeft aan at van de jongeren tussen 12 en 9 jaar nog maar 7 procent het Jzen van een boek als een ac- eptabele tijdsbesteding ziet. tijn-zoutverdrag (AFP) - De Franse Rfweede Kamer heeft vrijdag Een wetsontwerp aangenomen ndloor de goedkeuring van een s lanvullend protocol op het Rïjn- verdrag, dat in 1976 werd gesloten en in 1985 officieel in i jerking trad. riet protocol, dat in september .6.(991 in Brussel werd onderte kend, houdt in dat de Franse ka- s <!mijnen de zoutlozing tijdelijk ,v(eiaken in tijden waarin de zout- in de rivier de 200 E(fiilligram per liter zou over- ndphrijden. Volgens de uitgevers moeten zij het steeds meer hebben van een kleine groep welvarende en hoogopgeleide mensen. De ge zinnen met een brutoinkomen boven 51.000 gulden kochten in 1985 nog '29,9 procent van alle boeken die in Nederland over de toonbank gaan, maar het afgelo pen jaar was hun aandeel al ge stegen tot 49,1 procent. Het aan deel van de middeninkomens (tussen de 30.000 en de 51.000 gulden bruto) daalde van 33,2 procent naar 25,6 procent terwijl het aandeel van de laagste inko mens zelfs daalde van 27,1 pro cent in 1985 naar 12,1 procent. De totale afzet van boeken (dus ook studieboeken en naslagwer ken) schommelt al een aantal ja ren rond de 1,5 miljard gulden per jaar. De gewone leesmarkt heeft een omvang van 650 mil joen gulden per jaar. Er is dus nauwelijks groei. Dat betekent dat de gezinnen met de hogere inkomens het afnemen in het le zen onder de lagere inkomens voortdurend compenseren door méér te gaan lezen. Samen het het ministerie van welzijn, volksgezondheid en cultuur zoekt de uitgeverswereld nu naar maatregelen om het lezen onder jongeren te bevorderen. Een bezoeker rookt een sigaret, terwijl 1 irk in zijn bril wordt weerspiegeld. foto Raymond Rutting/ANP DEN HAAG (GPD) - Dertien is voor Parkpop een geluksgetal gebleken. De betreffende editie trok zondag in het Haagse Zuiderpark niet alleen ruim een half miljoen nieuwsgierigen, de organisa tie verliep op rolletjes. Bovendien kende het programma, als altijd samengesteld vol gens de 'voor elk wat wils'-gedachte. geen onverwachte disso nanten: alle twaalf acts stonden op het juiste moment op scherp, eens te meer een bewijs hoe serieus de internationale roekwereld het gratis volksfeest intussen neemt. i )EN HAAG (GPD/ANP) - Een 'erbrande Turkse vlag en een [ïinuut stilte met gebalde vuist, ekenden de ingehouden woede :an de rond duizend Koerden, aterdagmiddag aan het einde an hun demonstratie in Den laag. Vreedzaam trok de groep loor de stad, protesterend te en de 'staatsterreur van Tur fje in Koerdistan'. De Haagse olitie had ongeveer 150 man op Ie been gebracht, maar hoefde liet in te grijpen. )e tocht was georganiseerd joor de Federatie van Koerden ii Nederland, een organisatie in prichting die tien Koerdische Ulturele en arbeidersverenigin gen moet gaan overkoepelen. De Jderatie had, na de soms ge welddadige acties van Koerden a verschillende Europese ste en vorige week, signalen gekre- en dat ook de Koerden in Ne derland iets van zich wilden la ten horen. „Wij hebben als fede ratie voor een vreedzame actie gekozen, ook om te voorkomen dat er gekke dingen gebeuren", zei voorzitter R. Ilhan. In Neder land verblijven ongeveer 40.000 Koerden. Velen hebben familie in het Turkse deel van Koerdis tan. Ilhan was tevreden over het ver loop van de demonstratie. Man nen met spandoeken, vlaggen en 'doodskisten', moeders met kin derwagens en kinderen met bor den waarop teksten als 'zijn wij terroristen?' trokken al leuzen roepend door de stad. 'Stop de massamoord in Koerdistan', werd gescandeerd. Op de doods kisten foto's van gruwelijke tafe relen, die volgens een demon strant „elke dag in Koerdistan plaatsvinden". De route voerde Directie: K. Scherphuis, W. F. de Pagter en F. van de Velde. Hoofdredactie: M. P. Dieleman, algemeen hoofdredacteur: C. van der Maas, hoofdredacteur commentaar: A. L. Oosthoek, adjunct-hoofdredacteur. Vlissingen: Oostsouburgse- weg 10. Postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Tel. 01184-84000. Servicepunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94. Middelburg: Markt 51. 4331 LK Middelburg. Tel. 01180-81000 Goes: Grote Markt 2, 4461 AJ I Goes. Tel. 01100-31800. Terneuzen: Axelsestraat 16, 4537 AK Terneuzen. Tel. 01150-94457. I Hulst: Servicepunt: Boekhandel Duerinck, Gentsestraat 12. 1 Tel. 01140-14058. II Axel: Nassaustraat 15. 4571 BK Axel. Tel. 01155-68000. Zierikzee: Oude Haven 41. I 4301 JK Zierikzee. Tel. 01110-15380 Opening kantoren: Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Openingstijden Zierikzee 8.30-12.30 en 13.30-17.00 uur. Zaterdags in Vlissingen van 8.00 tot 10.30 uur. Centrale redactie: Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, Tel. 01184-84000. Redactiefax: 01184-70102. 's avonds op zondag t'm vrijdag: vanaf 19.00 uur; in het weekeinde: verwijzing via de telefonische boodschap op de kantoren. Bezorgklachten: maandag t/m vrijdagop de kantoren gedurende de openingstijden: zaterdags tot 14 00 uur: op de kantoren door de klacht in te spreken op de band of de verwijzing op te volgen. Overlijdensadvertenties: tijdens kantooruren en maandag- t/m vrijdagavond van 20.30 tot 22.00 uur en zondagavond van 20.00 tot 22.00 uur: Tel. 01184-84000. Fax 01184-70100. Abonnementsprijzen: per kwartaal 82,75, automatische afschrijving 82,00, franco per post 105,00; per maand ƒ29,00, automatische afschrij ving 28,50: jaarabonnement 320,00, automatische afschrijving 319.00; jaarabonnement franco per post 405.00; losse nummers maandag t/m vrijdag 1,50, zaterdag 2,00 p st., (alle bedragen inclusief 6 pet. btw). Postrek.nr.: 3754316 t.n.v. PZC ab.rek. Vlissingen. Advertentietarieven: 162 cent per mm; minimumprijs per adver tentie 24,30; ingezonden mededelingen 2,5 x tarief. Voor brieven bureau van dit blad 6,00 meer. Volledige tarieven met contractprijzen op aanvraag (alle advertentieprijzen exclusief 17,5 pet. btw). Giro: 35 93 00. Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant B V. Vlissingen. overigens niet langs de Turkse ambassade. Het Koerdische volk wil een ei gen staat, om daar in vrijheid te kunnen leven. „Geen vrijheid dan oorlog," zei een van de beto gende vrouwen. De Koerdische Arbeiderspartij (PKK), waarvan verschillende aanhangers mee deden aan de demonstratie, voert al jaren een bloedige guer rilla. Een eenzijdig staakt-het- vuren van de PKK werd onlangs ingetrokken, volgens de PKK omdat de Turkse staat zijn aan vallen op de Koerdische burger bevolking blijft voortzetten. In de afgelopen weken zijn volgens Ilhan ongeveer 250 Koerden om gekomen door Turks geweld. Vierenveertig dorpen zouden door bombardementen zijn ver woest. Rellen Duitsland In Duitsland liepen betogingen van Koerden zaterdag uit op rel len, waarbij zeker zes mensen ge wond raakten. In Karlsuhe kwam het in de nacht van vrij dag op zaterdag tot onlusten rond het Turkse consulaat, toen rivaliserende groepen met stok ken op elkaar insloegen. Auto's en winkels van Turken werden met bijlen en mokers vernield. Vijf Turken raakten gewond, de politie hield ongeveer honderd mensen aan. De Berlijnse politie pakte acht Koerden op bij een niet toegestane betoging waar aan ongeveer 50 mensen deelna men. Meerderheid presidium Bosnië wil verder praten over driedeling BRUSSEL (ANP) - De meeste le den van het Bosnische staats- presidium zijn bereid volgende week in Genève verder te pra ten over het Servisch-Kroati- sche plan voor een driedeling van de vroegere Joegoslavische republiek. Maar ze willen wel meer details en overleg met an dere Bosnische politieke lei ders voordat ze een eindoordeel vellen. Dit zei de Kroaat Boras, leider van een delegatie van het Bosni sche collectieve presidentschap, die zaterdag in Brussel overleg de met de ministers van buiten landse zaken van Denemarken, België en Groot-Brittanniè. De grote afwezige was president Izetbegovic die samen met vice- president Ganic fel tegen de driedeling is. De Deense minis ter Petersen onderstreepte dat een oplossing voor alle partijen acceptabel moet zijn. Twee kinderen dragen zaterdag in Den Haag een portret mee van Abdullah Ocalan, voorman van de Koerdische Arbeiders Partij. foto Arthur Bastiaanse/ANP van onze correspondent JOHANNESBURG - De Zuid- afrikaanse politie is er nog niet in geslaagd rechts-extremisten te arresteren die vrijdag het ge bouw hebben bestormd, waar de onderhandelingen over de toekomst van het land plaats vinden. President De Klerk had vrijdagavond 'onmiddelijke ar restaties' en gerechtelijke stap pen tegen de daders en hun lei ders aangekondigd. Een politiewoordvoerder zei zondag dat het onderzoek be moeilijkt wordt doordat ver dachten valse namen en adress- sen hadden opgegeven. Ook het feit dat de daders uit het hele land afkomstig waren, vertraagt het onderzoek, zo zei hij. De poli tie bestudeert video-beelden van de bestorming en bezetting van gebouw, het World Trade Centre (WTC) bij Johannesburg, om concrete aanklachten te kunnen opstellen. Het ANC. dat de politie ervan beschuldigt niets te hebben ge daan om de bestorming tegen te houden, verklaarde dat 'trucs om de arrestaties van rechts-ex tremisten te vertragen niet geto lereerd zullen worden'. De actie van vrijdag is door vrij wel alle partijen die aan de on derhandelingen deelnemen ver oordeeld. Alleen de rechtse Kon- servatieve Partij (KP). die met de Afrikaner Weerstand Bewe ging (AWB) samenwerkt, steun de de actie. De AWB-leider Ter- re'Blanche had de bestorming WTC geleid. De KP heeft zich daardoor ook vervreemd van haar bondgenoten zoals de Zulu- partij Inkatha. met wie zij een alliantie tegen de regering en het ANC hebben gevormd. duidelijk blijken dat er des noods ook zonder Willemstad zaken gedaan kan worden. Donderdag praat de Tweede Ka mer met premier Lubbers en de ministers Hirsch Ballin (Antil liaanse Zaken) en Dales (Bin nenlandse Zaken) over de resul taten van het overleg. Naar ver wachting zal de Kamer, die tot nu toe enige malen met hard in grijpen op Curagao heeft ge dreigd, de aanpak van premier Lubbers steunen. Vandaag Vandaag en de komende dagen krijgen we heel aardig zomer weer. Hoge temperaturen zullen echter uitblijven. Dit heeft te ma ken met de positie van het hoge- drukgebied. dat ons weer be paalt. Eerder werd verwacht, dat het centrum boven Midden- Europa zou komen te liggen, nu blijkt echter dat het hoog een voorkeur heeft voor de Britse ei landen. Tezamen met lagedruk gebieden boven Polen en het noordioesten van het GOS ver oorzaakt het een noordelijke stroming. De temperatuur van het Noordzeeivater ter hoogte van de Doggersbank is slechts 12 graden. Toch slaagt de juni zon er nog i7i het kivik tot circa 20 graden te doen oplopen. In de licht onstabiele lucht ontstaan boven land stapelwolken. Toch zijn er vooral aan zee flinke zon nige perioden. De wind is matig, in de middag af en toe vrij krach tig uit noord tot noordoost. Nautisch bericht Wind: noo?-doost tot noord 3 tot 4. in de midag aan zee 4 tot 5 Bft.. zicht: goed. temperatuur kust- I Verwachting vanmiddag 128-06-1993 water: 17 graden, afwijking wa terstanden: een geringe verla ging. maximum golflioogte mon ding Scheldes: ongeveer een halve meter. ZON EN MAAN 29 juni Zon op 05.20 onder'22.01 Maan op 17.27 onder 01.45 Vooruitzichten Voor morgen: het hogedrukge- bied heeft zich teruggetrokken naar Schotland en de Noorse Zee. Onweersstoringen boven Zuid-Europa kunnen ons niet bereiken. Bij een aanhoudend noordelijke wind wordt het bij zonnige perioden ongeveer 20 graden. De minima liggen tus sen 9 en 12 graden. Voor woensdag tot en met vrij dag: aanhoudend droog en vrij zonnig weer. De temperatuur blijft bij een zwakke tot matige noordivestelijke wind gematigd. Hoog water 100 100 - 100 \_v 100 I de ojlers geven y maximale ozon- n concent ra ies aan uur cm uur cm Maandag 28 juni Vlissingen 09.29 194 21.55 180 Terneuzen 09.52 219 22.18 204 Bath 10.42 263 23.10 245 Roompot-buiten 09.35 150 21.55 133 Zierikzee 10.55 148 23.10 134 Yerseke 11.00 158 23.10 142 Philipsdam-West 11.00 163 23.20 147 uur cm uur cm Dinsdag 29 juni Vlissingen 10.35 187 23.05 179 Terneuzen 10.55 211 23.26 203 Bath 11.50 254 Roompot-buiten 10.35 143 23.05 134 Zierikzee 12.00 143 Yerseke 12.00 152 Philipsdam-West 11.55 156 I Laag water uur cm uur fS"| Maandag 28 juni Vlissingen 03.19 203 15.40 156 Terneuzen 03.45 214 16.06 167 Bath 04.45 237 17.00 191 Roompot-buiten 03.15 163 15.40 119 Zierikzee 04.25 168 16.55 123 Yerseke 04 25 173 16.55 129 Philipsdam-West 04.20 176 16.50 132 uur cm uur cm Dinsdag 29 juni Vlissingen 04,25 191 16.44 154 Terneuzen 04.46 202 17.15 165 Bath 05 46 225 18.05 188 Roompot-buiten 04.15 154 16.50 118 Zierikzee 05.25 159 18.05 124 Yerseke 05.25 164 18.00 129 Philipsdam-West 05.20 167 17.55 131 en in europa ÜE I I i I I I M I I I I i I I I I I II Operaspektakel Aïda lijdt verlies AMSTERDAM (GPD) - De vier spektakel-opvoeringen van de opera Aïda in de Parkhal van de RAI zijn voor organisator SPI Opera Productions een finan ciële strop geworden. Het verlies is een uitvloeisel van de rampzalig verlopen première op donderdagavond, toen hon derden bezoekers nauwelijks iets konden zien. Woordvoerder Willem van Oort kon zondag nog geen exacte cijfers noemen om dat nog niet bekend was hoeveel bezoekers hun geld terugvragen. „Als we ervan uitgaan dat het om 500 mensen gaat, zit je al gauw op een ton. Daar komen bovendien aanzienlijke extra kosten bij voor het verhogen van het podium en de zitplaatsen", aldus Van Oort. De organisatie had daarnaast te kampen met naar schatting 300 wegblijvers die het na de berichtgeving over de eerste avond bij voorbaat voor gezien hielden. Vrouw in coma baart een kind LONDEN (DPA) - Een jonge vrouw die al zes maanden in co ma ligt. heeft zaterdag in het Britse Birmingham een kind ter wereld gebracht. Het werd met een keizersnede gehaald. De ge zondheid van de negen weken te vroeg geboren baby is volgens een woordvoerder van het zie kenhuis bevredigend. De 19-jarige moeder werd verle den jaar december door een auto aangereden en liep ernstig letsel aan het hoofd op. Sindsdien is zij niet mee volledig bij bewustzijn geweest, In mei trad er volgens artsen enige verbetering in haar toestand op en begon zij op stemmen te reageren. Zelf spre ken kan zij niet. Artsen hebben haar verleden maand verteld dat zij zwanger was. Asielzoeker pleegt zelfmoord DEN HAAG (ANP) - Een uitge procedeerde asielzoeker heeft zaterdagmiddag in het huis van bewaring De Vecht in Nieuwer- sluis zelfmoord gepleegd. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van justitie meege deeld. Het gaat om een 24-jarige man, die wachtte op uitzetting naar Marokko. Het motief is volgens Justitie on duidelijk, bewaarders en de di rectie van de instelling zouden geen signalen hebben gehad dat de man zichzelf wilde doden. Volgens de woordvoerder heeft de asielzoeker een laken ge bruikt om zichzelf in zijn cel op te hangen. Volgens voorzitter Boeij van de vereniging van gevangenisdirec teuren plegen per jaar ongeveer vijf mensen in een cel zelfmoord. Vooruitzichten Weersvooruitzichten geldig tot en met dinsdag: Engeland, Schotland, Wales en Ierland: In Schotland en Ierland wolkenvelden en vooral dinsdag af en toe regen. In Wales en En geland droog en zonnige perio den. Middagtemperatuur op de Schotse Hooglanden rond 18 graden. Portugal: In de Algarve perio den met zon en droog. Verder noordwaarts ook kans op enkele wolkenvelden en in het noorden plaatselijk een bui. Middagtem peratuur van 24 graden langs de westkust tot 27 graden in de Al- garve. Spanje en de Canarische Eilan den: Flinke perioden met zon. maar in het noordwesten van tijd tot tijd wolkenvelden kans op buiige regen, maandag wel licht met onweer. Middagtempe ratuur aan de Golf van Biskaje circa 21 graden, aan de Costa's tussen 28 en 32 en landinwaarts eerst nog rond 35 graden. Canarische Eilanden: Flinke zonnige perioden, aan de noord zijde ook enkele wolken. Droog. Maxima rond 28 graden. Zuid-Frankrijk: Zonnig, dins dag vooral in de westelijke de partementen toenemende kans op onweer. Middagtemperatuur maandag in Les Landes rond 25 graden, elders 30 graden of ho ger: dinsdag overal iets minder warm. Italië, Corsica en Sardinië: Zon nig, dinsdag misschien ook en kele wolkenvelden. Droog. Mid dagtemperatuur in het noorden in het algemeen iets onder de 30 graden, in het zuiden er enkele graden boven. Griekenland en Kreta: Zonnig, in het noorden van Griekenland vooral dinsdag kans op een on weersbui. Maximumtemperatu ren rond de 30 graden, op het Griekse vasteland plaatselijk hoger. Turkije en Cyprus: Langs de kusten vrij zonnig, in het bin nenland van Turkije geleidelijk afnemende kans op een lokale regen- of onweersbui. Maxima langs de Turkse kusten en op Cyprus rond de 29 graden. Duitsland: Flinke perioden met zon. in het noorden en oosten ook enkele wolkenvelden. Vrij wel overal droog. Middagtempe ratuur maandag rond 20 graden, dinsdag in het midden en zuiden iets warmer. Zwitserland: Vrij zonnig, maan dag in het noordoosten mis schien ook nog enkele wolken velden. Droog. Middagtempera tuur van 24 graden in het noor den en tot 29 graden in Wallis en Tessin. Oostenrijk: Flinke zonnige pe rioden en droog, maar maandag in het noorden ook nog enkele wolkenvelden en kans op een bui. Middagtemperatuur van 22 graden in het noorden tot 25 gra den in Karïnthië. Weerrapporten 27 jim 20 uur: «c Amsterdam licht bew. 15 Aberdeen half bew 15 Athene half bew. 24 Barcelona half bew. 26 Berlijn half bew. 16 Budapest half bew. 18 Bordeaux licht bew. 28 Brussel half bew. 17 Cyprus onbewolkt 24 Dublin licht bew. 16 Frankfurt onbewolkt 23 Genève onbewolkt 24 Helsinki half bew. 17 Innsbruck regenbui 16 Istanbul half bew. 19 Klagenfurt zwaar bew. 16 Kopenhagen zwaar bew. 13 Las Palmas onbewolkt 22 Lissabon licht bew 22 Locamo onbewolkt 26 Londen onbewolkt 24 Luxemburg onbewolkt 20 Madrid licht bew. 33 Malaga zwaar bew. 25 Mallorca onbewolkt 27 Malta onbewolkt 25 Moskou zwaar bew. 13 München half bew. 19 Nice onbewolkt 24 Oslo half bew. 18 Parijs licht bew. 24 Praag zwaar bew. 13 Rome onbewolkt 24 Split niet ontv. Stockholm half bew. 18 Warschau zwaar bew 16 Wenen zwaar bew. 17 Zurich half bew. 21 Bangkok zwaar bew 27 Tunis onbewolkt 28

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1993 | | pagina 3