Scholenfusie Oostburg vertraagd PZC Terhole viert dorpsfeest Open dag boerenbedrijven benadrukt milieu op het erf Te gast achter stuur truck streek 9 Personeel van 't Zwin wil nader onderzoek onduidelijkheden Duif De Keyzer en zoon wint vlucht Pau ff-PHONE MAANDAG 28 JUNI 1993 an onze verslaggever OSTBURG - De fusie van de 'holengemeenschappen voor oorbereidend beroepsonder- ijs Oostdijke en 't Zwin (ma- havo, vwo) in Oostburg ordt tenminste één jaar uitge- eld. Het bestuur van 't Zwin eeft op aandrang van het per- Jtneel besloten de aanvraag j?ian het ministerie van onder- 1- Janny van der Lee lananen-split j_]oor 4 personen 3eze ijsklassieker, die in spe ciale langwerpige bakjes •ordt opgediend, is zeer geliefd ij kinderen, zowel om te maken lis om te eten. Wilt u de advo- aat liever vervangen door iets iet-alcoholisch, verwarm dan brikozenjam met een klein cheutje water en schep dit over et ijs en de banaan. ngrediënten: /2 -3/4 liter vanille-roomijs kleine bananen chocoladereep -4 eetlepels advocaat dl slagroom eetlepel suiker volle eetlepel geschaafde amandelen. Verbrokkel de chocoladereep in steelpannetje en voeg een jetlepel water en scheutje slag- oom toe. Laat de chocolade nu roerend smelten. Klop de rest de slagroom met de suiker jtijf. Rooster de geschaafde amande- 'jen in een droge koekepan. Schep per persoon 3 bollen ijs op jen schaaltje of bordje, jel de bananen en snijd ze in de Jengte doormidden. Schik de helften elk aan een kant van de jollen ijs. Lepel nu over een deel van het 'toetje de gesmolten chocolade jn over het andere deel de advo caat. Sptiit hierop een flinke ro- jset slagroom en bestrooi het ge heel met geschaafde amande- fen. wijs voorlopig achterwege te laten. Eerst moeten er nog aller lei onduidelijkheden worden uitgezocht, aldus waarnemend bestuursvoorzitter A. Rosen- daal vrijdag over de uitkomst van de besloten vergadering. Oorspronkelijk was het de be doeling dat vóór 1 oktober een gezamenlijke fusie-aanvraag op de post zou gaan en de samen voeging met ingang van 1 augus tus 1994 een feit moest zijn. On derzoek van een begeleidende stuurgroep wees uit dat er vol doende grond was om tot een krachtenbundeling over te gaan. Het bestuur van Oostdijke nam dat positieve advies begin deze week over en sprak zich ook formeel uit voor de fusie. Naar.mening van de leerkrach ten en het bestuur van 't Zwin gaat alles echter te snel. „We zijn in januari begonnen met de voorbereidingen om de zaak vóór de sluitdatum van 1 okto ber rond te krijgen. Eigenlijk is dat een hele korte periode. Zeker wanneer je bedenkt dat het fu sieproces van het toenmalige Sint Eloy en het KWL tot 't Zwin Walchers team wint wedstrijd jeugd-EHBO van onze verslaggeefster SINT MAARTENSDIJK - Het provinciale Jeugd Rode Kruis hield zaterdag EHBO-wedstrij- den op twee niveau's. De coördi nator van de jeugdactiviteiten van het Rode Kruis op Tholen, H. Kurvers, had in recreatiecen trum De Haestinge in Sint Maartensdijk een feestelijke wedstrijddag georganiseerd. Het EHBO-B-toernooi werd ge wonnen door het team van Wal cheren noord-west. Een tweede en derde plaats was er respectie velijk voor de groepen uit Tho len en Axel. In het iets lichtere EHBO-A-toernooi ging de eerste prijs naar Hulst. De beide teams van Terneuzen behaalden de tweede en derde prijs. Na de wedstrijden volgde een ge zellig programma met een confe rencier en een vossejacht. Bur gemeester H. A. van der Munnik van Tholen reikte aan het eind van de middag de prijzen uit. destijds zeven jaar in beslag heeft genomen", verklaart Ro- sendaal het besluit. Personeel Het belangrijkste struikelblok vormt volgens hem de rechtspo sitie van het personeel. De stuur groep heeft in haar rapport te veel zaken opengelaten, waar door de docenten te weinig ze kerheid wordt geboden over hun toekomst, meent de waarne mend voorzitter. „Het bestuur heeft zich die visie aangetrok ken en de formele beslissing voor maximaal een jaar uitge steld. Eerst moet een aantal za ken beter op de rails worden ge zet." Rosendaal beklemtoont dat de fusie-intentie van 't Zwin ondanks de vertraging onveran derd is. „De samenvoeging is niet in gevaar, daar staan we nog steeds achter. We hebben alleen een beetje meer tijd nodig." Secretaris H. Verhage van het Oostdijkse bestuur reageerde gepikeerd op de tegenvallende beslissing van zijn Zwin-colle ga's. „We zijn de laatste dagen een beetje bang geweest dat het deze kant zou opgaan, omdat er onder het personeel nogal wat spanningen leven. Maar wij had den toch wel verwacht dat men de belangen voor de totale orga nisatie en de toekomstige leer lingen zou laten prevaleren." „Je moet niet alle details een jaar van te voren rond zien te breien", beschouwt Verhage de bedenkingen van het Zwiriper- soneel. „Het is heel gebruikelijk dat zo'n jaar tussen besluit en de De jeugd kon tijdens het dorpsfeest in Terhole onder meer genieten van een ritje te pony. Nicolai van een medewerker TERHOLE - Onder grote be langstelling heeft de Hontenis- ser gemeentekern Terhole za terdag het tweede dorpsfeest gevierd. Voor de organisatie van dit tweejaarlijkse festijn hadden de plaatselijke vereni gingen de handen ineen gesla gen. Met medewerking van een flink aantal sponsors slaagde men erin voor de ruim vierhon derd inwoners van het dorp een aantrekkelijk programma op touw te zetten. Burgemeester Th. A. M. Steen kamp van Hontemsse verrichtte 's morgens de officiële opening door een kleurige ballon op te la ten. Hierna volgde de school jeugd zijn voorbeeld en kozen tientallen ballons het luchtruim. In het dorpshuis luisterden de ouderen naar oude streekverha len. verteld door Ed Steijns. In zaal De Kroon vermaakte clown Francesco di Creatore de aller kleinsten. In de Hoofdstraat en langs de Notendijk stonden kraampjes opgesteld met an tiek. boeken en hobby-artikelen. Een inwoner van Terhole liet zich met eieren bekogelen. Voor de jeugd was er een draai molen. springluchtkussen en po- nyrijden. In het dorpshuis konden de kin deren zich laten schminken. In diezelfde locatie werd een aero- bicdenionstratie gegeven. De fanfare Excelsior verzorgde in de aangrenzende feesttent een con cert. Met foto's en oud kaartma teriaal werd de geschiedenis van Terhole in beeld gebracht, 's Avonds schoven ruim 150 dorpe lingen in de feesttent aan tafel voor een barbeque. Ter afslui ting was er een dans- en disco avond. uiteindelijke totstandkoming van een nieuwe organisatie wordt benut om verschillende zaken definitief af te ronden. Ik heb zo mijn twijfels over de op rechtheid van hun argumenta tie. Met de rechtspositie is niets vaags aan de hand. Alles staat tot in de puntjes op papier. Het lijkt erop dat de docenten de boel doelbewust ophouden, om dat ze eigenlijk niet zo'n trek hebben in een fusie." Verhage is niet van plan de on derhandelingen met 't Zwin zon der meer te hervatten. Hij vreest dat het dan volgend jaar dezelf de kant kan opgaan als nu is ge beurd. „Ik wil eerst zwart op wit zien dat 't Zwin serieus van plan is volgend jaar de beslissing tot fusie te nemen. Zonder keiharde garanties vooraf, doen wij niet meer mee." Actie scholen Rwanda levert twaalf mille op MIDDELBURG - De Tooren- vliedtschool in Middelburg heeft twaalfduizend gulden bij eengebracht voor twee scholen in Rubengera in het Afrikaanse Rwanda. De afgelopen maand stonden allerlei activiteiten in het teken van Rwanda. Eerdere acties leverden reeds enkele duizenden guldens aan directe hulp op. De jongens- en meisjes school in dit door burgeroorlog geteisterde land kunnen met het bedrag onder meer leer- en hulpmiddelen, meubilair, zaai goed en dieren aanschaffen. De activiteiten lagen op diverse terreinen. Tijdens een grote Rwanda-avond konden bezoe kers deelnemen aan attracties als ringsteken, rad van avon tuur. kapsalon, schminken, boogschieten en een taartbingo. Die avond bracht tweeduizend gulden in het laatje. Het daarop volgende sponsorlopen, -zwem men en -Fietsen bracht bijna tienduizend gulden op. Wandeltochten - De Smal- stadswandeltochten worden dit jaar gelopen van maandag 28 ju ni tot en met donderdag 1 juli. Wandelaars kunnen kiezen tus sen afstanden van vijf en tien ki lometer. Deelnemers beginnen iedere avond vanaf 18.00 uur bij bejaardenhuis Sint Maartenshof in Sint-Maartensclijk. 9 Maritiem Instituut VLISSINGEN - Geslaagden aan jhet Maritiem Instituut De Ruy- ter in Vlissingen. Maritiem Officier, studierichting IScheeps werktuigkunde: D. J. H. Al- Ibers. W. C. A Baauw, H. J. van Barne- veld, E. A. Bastiaansen, R E. H. de Bot, P. T. A. P. J. Eltink, R. H. Haas noot, V. M. Hunting, T. D. Kampert, J. W. M. Konings, S. W. Kortleven, J. W. Kramer, R. P. C. Marks. E. M. Ross, T. J. Ruitenbeek, O. Schwitter, M. van der Velden, M.'A. M. Versijp, J. de Vries, P. F. Werner. Maritiem Officier, studierichting Scheepswerktuigkunde (2e discipli ne): R. J. Uijldert. Maritiem Officier, studierichting Na vigatie: P. W. L. Brugghe, J. van Duijn, D, H. Kwaijtaal, I. C. M. Le gem, C. J. M. Lawalata (alleen theore tische vakken). Maritiem Officier, studierichting Na vigatie (2e discipline). H. R. Nauta. J. M. Zwaard. Maritiem Officier, studierichting Maintenance Safety Management: F. B. Gelderblom, T. F. Kuijpers. Algemene Operationele Technolo gie, studierichting Haventechnolo gie: J. R. Bakker, A. Beckers, J. F. Boot, E. Bos. K. van Espen, S. van Gelder, J. G. B. Hulst, M. A. J. de Jon ge. J. W. van Kemenade, R. de Ko ning. G. Kuijpers, J. Lenferink. R. Leurink. B. van Mourik. F. Mouws, A. van Rijn, J. J. F M. Smits, L M. Stof fels, G. J. Stroo. F. van Veenendaal. F. Verbunt, W. J. Voorwinden. B. de Vries, C. Westdijk. Algemene Operationele Technolo gie. studierichting Energietechnolo- 1 gie: M. M. T. de Baar. E. P. C. de Baare, A. B. J. M. Baeten. M. H. M. Buijze. W H. C Franken. A. C. Geil- man. D. de Haan, M. M. H. Heerkens, R. G. Kooyman. L. Kuijperij, E. A. A. van Leijden. E. Reppel, M. M Wiche- rink. Algemene Operationele Technolo gie, studierichting Maintenance Safety Management: R R. W. Eij- kens, D. E. Maltha. Algemene Operationele Technolo gie, studierichting Transport Tech nology: D. J. Ezendam. Koor Cantabilé in Domburg en Oostkapelle OOSTKAPELLE - De gemeng de zangvereniging Cantabilé uit Breda treedt zondag 4 juli op in Oostkapelle en in Domburg. Het koor staat onder leiding van dirigent Frans van Bom mel. De begeleiding is in han den van de pianist-organist Christ Vergouwen. Cantabilé zingt werken uit vrij wel alle stijlperioden, met de na druk op de 18e en 19e eeuw. Het optreden in Oostkapelle begint om 10 uur in de Gereformeerde Zionkerk. Het koor brengt er on der meer het Kyrie en Gloria uit de Krönungsmesse Laudate Do- minum van Mozart. In De Parel in Domburg worden vanaf 16.45 uur vrolijke en be kende arrangementen gebracht. Gastheer is hier Jan van Assel- donk. Veeteler Jan Goud te Baarland was een van de deelnemers aan de open dag van de boerenbedrijven. foto Willem Mïeras Tocht met gehandicapte passagiers van onze verslaggeefster KAPELLE - Polonaise! Gezel ligheid was zaterdagmiddag troef in de veïlinghallen bij Ka- pelle. Enkele honderden gehan dicapten genoten er van een uit gebreid koud buffet en een op treden van een dansorkest. Maar het mooiste programma onderdeel was toen al achter de rug: de rondrit over Zuid-Beve land en Walcheren met een le vensgrote vrachtwagen. Transportondernemer K. de Koster uit 's-Gravenpolder had. samen met een collega, zo'n tweehonderd truckers opge trommeld voor de traditionele tocht met gehandicapte passa giers. Bijna elke gast had een vrachtwagen voor zichzelf. Vol op genieten dus. met een prach tig uitzicht vanuit de hoge cabi ne. En het allerleukst was na tuurlijk zélf op de claxon druk ken. van onze verslaggeefster BAARLAND - Een sproeima- chine en ertegenover een schof felapparaat. „Ik heb ze met op zet vooraan gezet. Het zijn de te gengestelden, hè." Rinus Smits heeft de milieuproblematiek op zijn erf uiterst aanschouwelijk gemaakt. Zijn akkerbouwbe drijf bij Baarland is een van de bedrijven die zondag open huis hielden om de burger te laten zien hoe ze werken aan een be ter milieu. Terugdringen van de hoeveel heid bestrijdingsmiddelen is voor Smits de belangrijkste bij drage aan het milieu. Hij heeft de hoeveelheden de laatste jaren al spectaculair zien dalen. Ge bruik maken van de juiste kli matologische omstandigheden, is het parool. Dan kan de boer met veel minder gif toe. vaak maar een tiende van wat er vroe ger over het land ging. „Soms zegje om zeven uur: nee. En om acht uur is het perfect. Je moet een goeie boer zijn, dan lukt het." Natuurlijk speelt ook het belang van de eigen portemon nee mee. Bestrijdingsmiddelen zijn schreeuwend duur. Hoe minder gif er gespoten wordt, des te goedkoper de boer uit is. Zo simpel ligt dat. De Noordbrabantse Christelijke Boerenbond hield de open dag met het thema 'milieu op het erf samen met de Limburgse en Vlaamse zusterorganisaties. Niet alleen akkerbouwers, maar ook fruittelers, boomkwekers en veetelers zetten de poorten wa genwijd open. Op Zuid-Beve land reed de stoomtram langs verschillende deelnemende be drijven. Ook in Zeeuwsch- Vlaanderen ontvingen verschil lende bedrijven het publiek met open armen. Mest Veeteler Jan Goud te Baarland kan over de milieubeschermen- de maatregelen op zijn bedrijf wel een paar uur doorpraten. Mest. dat is in de veeteelt het sleutelwoord. Gouds Blonde Aquitaines worden sober gevoe derd, zodat de mest zo weinig mogelijk mineralen bevat. Veel voer dat op het eigen bedrijf ge produceerd wordt, weinig voer (bijvoorbeeld krachtvoer) dat van buitenaf in de kringloop ge bracht wordt. En om de ammo- niakuitstoot zoveel mogelijk te beperken, wordt de mest alleen uitgereden in het groeiseizoen of onmiddellijk ondergeploegd. Advertentie DE DE ff s/„ NOKIA 101 fel AUTOTELEFOON für nu voor li 1.995,- ex BTW 1 Zonnebloemstraat 49 - Goes Teh 01100 - 21293 Fa* 31273 Hoe belangrijk het thema ook mag zijn, het publiek leek het milieu zondag niet als eerste zorg te hebben. Zo'n mooi licht bruin kalfje, dan denk je toch niet eens aan mest? Laat staan aan ammoniakuitstoot of een mineralenboekhouding. Kogel van gaaischieter raakt vrouw op strand van onze verslaggever DOMBURG - Een 69-jarige Duitse vrouw is vrijdagavond omstreeks acht uur op het strand in Domburg aan het hoofd gewond geraakt toen zij getroffen werd door een loden kogel. Aan de landzijde van de duinen waren op dat moment dee gaai schietsport. beoefend. Op on verklaarbare wijze kwam een af gevuurd projectiel aan de zeezij de van de duinen terecht en trof de vrouw op het achterhoofd. Het slachtoffer moest zich onder doktersbehandeling stellen. De arts sloot de wond met zes hech tingen. De regiopolitie district Walcheren heeft bemiddeld tus sen slachtoffer en gaaischiet- club over de schadevergoeding. Er is geen proces-verbaal opge maakt. van een medewerker SINT JANSTEEN - Zondag morgen om 5.10 uur klokte J. de Keyzer/zn uit Hansweert de winnende duif van de nationale vlucht uit Pau. Aan dit con*- cours namen 2486 Nederlandse duiven deel. De Zeeuwse lief hebbers waren op deze nationa le vlucht zeer succesvol: zo ging de tweede nationale prijs naar J. C. Verwijs uit St. Philipsland. Verdere vroege meldingen Pau: A. van Gorsel. St. Maartensdijk 974m; Comb. Houtekamer. Wolfaartsdijk. 974nv. P. Wagemaker. St.. Philips- land. 953m: J Allemekinders. Kapel- le. 700u: Hietbrink-Ventevogel 7.02u-7.35uur, Joost Corre. Kapelle. 7.08u: M. Remijnse 7.12u; Sj. van de Velde. Breskens. 7.12u; Cas van de Graafftzn. Arnemuiden 7.18u-7.34u; Ko van Dommelen. 7.26 u; Weststra - te-Martens. Kapelle. 7.40 u: Carlo Do- minicus. Goes, 7.43u; A. de Smit. Sluis. 7.58u; J. Kaho. Goes. 8.13u; Eyerkamp-Muller. Wilhelminadorp. 8.25u: J. Brasser. Westkapelle. 8.29. Orleans Zaterdagmorgen werden om 6.45 uur de 9378 duiven van de zaterdag- en zondagvliegers in Orleans gelost met variabele wind. De vroege prijzen werden goed over de hele provincie ver deeld. De zondagvlieger Th. Smallegange (Breskens) klokte zijn duif om 11.45 uur. Met een snelheid van 1382 meter per mi nuut werd hij provinciaal win naar: J. D. Schroevers (Arne muiden) won de wedvlucht bij de zaterdagvliegers met 1358m. Het concours bij beide afdelin gen kende een zeer vlot verloop, Vroegste meldingen zondag vliegers (5416 duiven): 11.45u-11.50u/1382m- 1360m. Th. Smallegange. Breskens: L. Kerckhaert. Hengstdijk, 11.49u' 1380m. P. Baecke. Westdorpe. 11.40u/1372m: Joh deMuL'Zn. Philip pine. 1143/1366m: Visser-Lensen. Axel. 11.45u'1366m: C van Biezen. Sluiskil. 11.45ul363m: L. van de Wege NS. Groede. 11.50u 1359m: F Jansen. Hulst. 11.51u'1357m; P Dhondt. Hulst.l 1.51u/1357m. W Boddaert. Hulst. 11.51u/1355m: H. Beulens, Kwadendamme. 12.00u. 1353m: D van Kerkhoven. Retran- chement. 11.45u/1353m. M. van Dam. Sas van Gent, 11.43u/l352m: J Wan- jon. Souburg. U.58u/1352m; A. du Puy, IJzendijke. 11.47u/1351m; R. Sa- man, Koewacht. 11.46u/1351tn: J de Putter en Zn. IJzendijke, 11 48u/ 1348m: B Danckaert. Sl. Jansteen. 11.5lu'1348m; D. Dieleman. Axel. U.49u/1347m; Zegers-Devolder, Ter- neuzen. 11.53u/1344m: M. Jaspers. Middelburg,l2;Ö3iVI343m; A. Beun. Groede. 11.52u/1343mm: H. van Dijk, Kloosterzande, 12.00u/I3.42m: L. de Bruyn. Heikant, ll.51u/1342m; A. Mieras. Wemeldinge. 12.12u/1339m; J. van Hekken, Goes. 10.09u/1337m: P. Dhondt. Hulst, 11.52u/1357m: Adr. de Groote, Biervliet.ll.52u/1336m; Iz. Merckx. Clinge, 11.55u'l337m; Je- remiasse/Zn. Wemeldinge. 12.13u) 1335m. Zaterdagvliegers Vroege meldingen tper vereniging) zaterdagvliegers (3962 duiven): J. D. Schroevers, Arnemuiden. 1358m; Gebr. Clement. Krabbendijke, 1348m: Gebr. Scheele. Terneuzen. 1337m: Comb. Abee, Middelburg. 1336m: Adr. Moerland. Seherpenisse, 1323m; M. Boone, Yerseke. 1320m: M. Oudeman. Wemeldinge, 1316m; Comb. Dommisse, Westkapelle, 13.16m; D. Nice, Zaamslag. 1341m; C. Steenhard. Goes. 1309m. K. Wiele- maker, Vlissingen, 1308m; C. Laban. Tholen. 1307m; Jac. Reyngoudt. St. Philipsland iV». 1305m: Mevr. Quist en Zn, St. Philipsland iR>. 1304nv. Job. de Smidt, Borsele. 1303m; Comb, van der Mark. Oud-Vosse- meer. 1301m. Comb, van der Kamp. Zierikzee. 1300m; S Branderhorst, Kortgene. 1298m: P Hilebrand. 1296m; C. Ras. Breskens. 1291m: Comb, van Dijke. Nieuwerkerk, 1282m: Comb. Wielaard. St. Maar tensdijk. 1265m: Comb de Waal. Os- senisse 1238m. Goesenaar naar Taiwan voor beroepenstrijd van onze verslaggeefster GOES - Henk Wouterse uit Goes verdedigt tijdens de Inter nationale Beroepenwedstrijd 1993 in Taiwan de Zeeuwse eer op het onderdeel schilderen. De wedstrijd, waaraan 450 deelne mers uit 26 landen deelnemen, wordt gehouden van 26 tol en met 29 juli. Wouterse won in januari dit jaar het schildersonderdeel in de Na tionale Beroepenwedstrijd te Utrecht. Tijdens de vorige be roepenwedstrijd won John Jan sen uit 's-Heerenhoek zilver op het onderdeel schilderen. Evenementen DOMBURG - Centrum. 14-21 uur: Kermis: GRIJPSKERKE - Imkerij Pop- pendamme, 19 uur: Workshop lavendelstokjes maken: GROEDE - Slijkstraat, 10-17 uur: Historische museumwin kels o.a. snoepwinkel en schil derswerkplaats; MIDDELBURG - Loskade, 10- 17 uur: Ramschip De Schor pioen; Abdijcomplex, 10-18 uur. Histo- rama; Molenwater, 9.30-17 uur: Minia tuur Walcheren; OOSTBURG Centrum: Ker mis: OUDELANDE - Van de Bijl parkstraat, 19.30 uur: Concert muziekvereniging Prinses Julia na; SINT JANSTEEN - Centrum: Kermis; SINT MAARTENSDIJK - St. Maartenshof, 18 uur: Smalstads- wandeltocht; VLISSINGEN - Bellamypark, 10-12.30 en 14-17.30 uur: Reptie lenzoo; Alhambra, 20 uur: Lezing door kunstenaars van expositie 'Hall of fame'; BERGEN OP ZOOM - Roxy. 20 uur: Alive; 20.15 uur: Sommers- by: Cinèmactueel. 20 uur: Loa ded weapon I: 20 uur: Cliffhan- ger; 20 uur: Nowhere to run; GOES Grand, 20 uur. Cliff- hanger: HULST - De Koning van Enge land. 20 uur: Cliffhanger; 20 uur: Falling down; 20 uur: Loaded weapon I; 20 uur: Alive; 20 uur: Sommersby; TERNEUZEN Luxor theater, 20 uur: Nowhere to run; 20 uur: Passenger 57; VLISSINGEN - Alhambra. 20 uur: Cliffhanger; 20 uur: Oeroeg: 20 uur: Falling down; Tentoons tellingen AARDENBURG Gemeente lijk Archeologisch Museum. 13- 17 uur: 'In staat van beleg' West-Zeeuwsch Vlaanderen en de le W.O (t/m 30/9); AXEL - Bibliotheek, 13.30- 17.30 uur: Fossielen (t/m juni); SINT ANNALAND - Biblio theek, 14-17 en 18-20 uur: Olie verf en aquarellen Vera Niederer (t/m 30/6); BROUWERSHAVEN - Ge meentehuis, 9-12 en 13.30-16 uur: Zomertentoonstelling De Zeeuwse Kunstkring (t/m 6/8); Streekmuseum. 9-12 en 13.15- 16.15 uur: Foto's watersnood ramp en herstel Brouwershaven plus 'Voorwerpen uit de Brouw- se bodem' (t/m 23/10); BURGH-HAAMSTEDE - De Bewaerschole. 13.30-16.30 uur: 'Verzamelingen' t/m 24/7 GAPINGE - NH Kerk, 14-17 uur: Werken cursisten Atelier Gapinge (t/m 3/7): HEINKENSZAND - Gemeen tehuis, 9-12 en 13-16.30 uur: Werken Janny Jonker (t/m 30/7): HULST Galerie Rattenfan- ger. 13.30-17.30 uur: Foto's vvim Krull. grafiek Rian Krull, aqua rellen Liesbeth Huser en goua ches Marian Colsen (t/m 10/7): Den Dullaert. 8-23 uur: Werk cursisten Kreatieve Vorming (tJ m 4/7); KAPELLE Gemeentehuis, 8.30-12 en 13-16 uur: Werk cursis ten kalligrafie (t/m 30/6); MIDDELBURG - Bibliotheek, 10-21 uur: Poezie van P C. Bou- tens (t/m 11/9); Zeeuws Museum, 13.30-17 uur: 'In naam van Oran je' (t/m 5/9) en keramiek van Leen Quist (t/m 29/8); Ramschip De Schorpioen, 10-17 uur: Aquarellen G. Groenewe- gen van der Weiden (t/m 4/7): Roosevelt Studie Centrum, 10- 12.30 en 13.30-16.30 uur: 'Years of Trial and Triumph: het Amerika van M.L. King 1955-1968' tekst en beeld van de strijd om de bur gerrechten (t/m 23/7); NEELTJE JANS - Topshuis. 10-17 uur: 'De ramp en de mens' (t/m dec.): TERNEUZEN - Bibliotheek, 12-20.15 uur: Textiel werkstuk ken (t/m 28/6); Stadhuis, 9-12 en 13-16 uur: Overzichtstentoonstelling 'Montijn' (t/m 20/7); VEERE De Schotse Huizen. 13-17 uur: 'Veere en de visserij, een beeld van de jaren vijftig'; VLISSINGEN - Stadhuis, 9-17 uur: 'Walcheren in beeld" (t/m 3/ Gemeentearchief. 9-16.30 uur: Het bedrijf der levende werktui gen. de aanleg van de haven-, ka naal- en spoorwegwerken 1867- 1873 (t/m 1/10); DAS-aula, 8-15 en 18-22 uur: Schilderijen van Monika Jacobi (t/m 10/7); WOUW Zijdemuseum. 10-17 uur: 'Van zijdemuseum naar kant- en zijdemuseum' (t/m 30/ 10); IJZENDIJKE - Streekmu seum. 10-12 en 13-17 uur: Ceintu ren uit het Midden-Oosten (t/m 6/11); ZIERIKZEE - Maritiem Mu seum, 10-17 uur: De maritieme geschiedenis en Nehalennia (t/m 31/10); Stadhuismuseum, 10-17 uur: 'Zierikzee, rampstad 1953' (t/m 29/10): Hulpcentra Alarmnummer voor geheel Zeeland: tel. 0G-11 Centraal Meldpunt Milieuklachten". tel. 01184-12323. SOS Telefonische Hulpdienst Zee land, tel. 01180-15551. dag en nacht bereikbaar. Chr. hulpdienst Zeeland voor men sen in nood, tel. 01180-36251. van 10.00-24.00 uur - weekends van 20.00-24.00 uur. Stichting 'Blijf van m'n lijf Zee land. tel 01184-14645. dag en nacht bereikbaar- Stichting 'Vrouwen bellen vrou wen'. tel. 01100-32233. Kinder- en Jeugdtelefoon Zeeland, tel. 06-0432 (gratisi. dag. van 14-20 uur. Bureau Vertrouwensarts Kinder mishandeling, tel. 01180-28800. Aids Infolijn: tel. 01180-38384. foto Willem Mieras Volop genieten, met een prachtig uitzicht vanuit de hoge cabine.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1993 | | pagina 25