Popfestival Sas trekt 800 man Eis half jaar of werkstraf voor brandstichting In hoger beroep gelijke straffen Tuinfeest levert De Redoute 3000 op voor uitbreiding Raad Oostburg gunt Cadzand Projecten bouw van kuuroord Welzijnsbeleid kost W-Z-Vlaanderen in '94 bijna ton meer Kreatieve Vorming Hulst sluit jaar af Huib van Iwaarden viert zijn gouden schuttersjubileum Wisselvallig weer speelt Rock Around the Bridge parten ^skl DELTA CONTRACT: ZEELAND COLLEGE: van onze verslaggever SAS VAN GENT - Onder de brug, aan de rand van het Ka naal van Gent naar Terneuzen, klinkt het tegen middernacht nog mooier dan op het festival- terrein zelf. De Stones-num- mers van Instead of Stones rol len over het kanaal en kaatsen via de bebouwing van Westdor- pe direct weer terug, zodat de luisteraar onder de brug een door de techniek niet te evena ren 'natuurlijke' echo hoort. Sas van Gent staat al sinds jaar en dag bekend als 'Stones-bol- werk'. De organisatie van 'Rock Around the Bridge' had er dan ook wel op gerekend dat de mu ziek van de 'Deventer Rolling Stones' er bij een groot deel van het publiek in zou gaan als koek. Instead of Stones bleek het re pertoire van de Stones noot voor noot bestudeerd te hebben. Maar gelukkig werden de songs niet geheel klakkeloos nage speeld. De Stones zijn tenslotte 'live' op hun sterkst en onder scheiden zich nu juist van "we- reldacts' als Dire Straits en Phil Collins door nooit te proberen de van de plaat bekende versies technisch perfect, maar juist daardoor zo steriel als verband gaas, na te spelen. Verfrissend Voor de oudere fans was de onge compliceerdheid van Instead of Stones zeer verfrissend, want de identificatie met 'des werelds beste Stones-kopie' lag voor ve len meer voor de hand dan die met de echte helden. Mick Jag- ger heeft vlak voor zijn vijftigste verjaardag nog steeds het figuur van een achttienjarig koork naapje. Aan zijn navolger John Dufour is beter te zien dat hij (evenals vele Stones-liefheb- van een medewerkster OOSTBURG - De PvdA-fractie verweet Oostburg vrijdagmid dag tijdens de commissie finan cien 'een enorm slecht beleid' te hebben gevoerd inzake het kuur- en recreatieproject in Cadzand-Bad. Tijdens de com missie werd het voorstel behan deld, een exploitatie-overeen komst aan te gaan met de bou wer, Cadzand Projecten BV. Daarbij bleek dat Cadzand Pro jecten de grond voor dezelfde prijs zou kunnen kopen als pro jectontwikkelaar Bovex, die aanvankelijk voor de bouw in aanmerking kwam (namelijk 8 gulden per vierkante meter). De gemeente heeft namelijk na gelaten de prijsafspraken die toentertijd gemaakt zijn. aan een termijn te verbinden. „Dat kost de gemeente veel geld. Ik vind dit een heel ernstige zaak want het betekent dat iedere rechtsopvolger de grond voor die prijs kan kopen, ook al is dat over twintig jaar", voerde Pvda- raadslid L. Wille aan. Volgens hem had er in elk geval bekeken van onze verslaggever OOSTBURG - Het Samenwer kingsverband Welzijnsbeleid West-Zeeuwsch-Vlaanderen verwacht in 1994 ruim 3,3 mil joen gulden nodig te hebben voor welzijnszaken in de ge meenten Oostburg. Aardenburg en Sluis. De gemeenschappelij ke regeling wordt daarmee bij na een ton duurder dan dit jaar, zo blijkt uit de begroting voor 1994. De kostenstijging valt groten deels toe te schrijven aan een re guliere salarisverhoging van één procent per april '94 voor de me dewerkers van de verschillende maatschappelijke instellingen. Voor alle niet-saiarisge bonden subsidies hanteert het samen werkingsverband de nullijn. Bibliobus Het bibliotheekwerk kan vol gendjaar rekenen op een subsi die van 853.714 gulden, ruim 12.000 meer dan vorig jaar. Bin nen deze post wordt onder meer 5.691 gulden extra uitgetrokken voor de bibliobus. Voor de Stich ting Centrale voor Jeugd- en Jongerenwerk <SJC) is een sub sidie geraamd van 234.157 gul- van een medewerker HULST - De stichting Kreatie ve Vorming Hulst heeft zater dagavond het cursusjaar afge sloten met de traditionele ein- dejaarsmanifestatie in het ge meenschapscentrum Den Dul- laert. Voorzitter en cultuur wethouder P. P. V. Weemaes be lichtte tijdens het officiële ge deelte het belang van de crea tieve vorming voor de maat schappij. „Doordat de mensen steeds meer vrije tijd moeten gaan in vullen en de vraag naar creatie ve personen in de maatschappij ook groter wordt, zullen de acti- KLOOSTERZANDE Geslaagd - Pieter de Nijs uit Kloosterzande is aan het Utrechtse conservatorium ge slaagd voor het examen 'doce rend musicus voor orgel'. viteiten van de stichting zich in de toekomst alleen maar ont wikkelen," aldus Weemaes. Mo menteel worden de activiteiten van de Kreatieve Vorming be zocht door zo'n 250 mensen uit de gemeenten Hulst en Honte- nisse. Het programma is afge stemd op jongeren en volwasse nen. Zaterdag werden in de ruimten van de stichting in Den Dullaert diverse workshops ge houden. Tijdens die demostratie-uren kon men een indruk krijgen van hoe bij de Kreatieve Vorming ge werkt wordt en welke disciplines beoefend kunnen worden. In de grote zaal van het centrum ga ven de deelnemers aan de ballet cursussen een demonstratie. De schilders van de stichting na men in eigen atelier het penseel ter hand. In Den Dullaert stellen de deelnemers aan de verschil lende creatieve leergangen hun werk toten met zondag ten toon. Het nieuwe cursusjaar begint na de zomervakantie. bers, laten de aankondigingsaf fiches weten) zo 'af en toe' wel eens een pint drinkt. De organisatie van Rock Around the Bridge was redelijk tevreden over het festival. Wel viel het aantal toeschouwers een beetje tegen: acht- tot negen honderd betalende bezoekers. „Maar waarschijnlijk lag dat aan het wisselvallige weer. In het begin van de avond heeft het nog een tijdje geregend en om dat we geen voorverkoop heb ben gehouden, zijn veel laatste beslissers waarschijnlijk niet meer gekomen", betoogde voor zitter Jan Vinke van de, sinds maart officiële, stichting Rock Around the Bridge. Dat het Sasse rockfestival een klassieker wordt, staat voor Vin ke vast. „Dat we een tweede Tor- hout-Werchter willen worden, was vorig jaar natuurlijk een geintje. Maar we willen toch wel uitgroeien tot een kwalitatief uitstekend muziekfestijn waar over een paar jaar zo'n drie-, vierduizend man op afkomt." Om dat streven te bereiken, wil Rock Around the Bridge elk jaar moeten worden of de grondprijs aanpassing behoefde. Ook wet houder J. Thomaes vond het jammer. „Maar de grond had nu ook minder waard kunnen zijn," reageerde hij. CDA'er H. Lip pens merkte op dat de onder handelingen destijds gevoerd zijn door een PvdA-wethouder (J. de Vries). Wille vond dat een slecht argument. „Ik spreek het college aan en niet één persoon", aldus de sociaal-democraat. Lippens adviseerde om dan nu alsnog een einddatum (31 de cember van dit jaar) op te ne men. Thomaes was daartoe ge negen. De commissieleden gin gen na deze wijziging akkoord met het voorstel om een exploi tatie-overeenkomst met Cad zand Projecten te sluiten voor de bouw van een kuur- en recreatie project in Cadzand-Bad. De commissie adviseerde verder om 105.000 gulden beschikbaar te stellen voor de reparatie en restauratie van carillon, uur werk en de hele omloop van de Nederlands Hervormde kerk te Groede. Het college ging daar mee akkoord. den, een verhoging van bijna drie mille. Het ouderenwerk wordt 258.482 gulden toegewe zen, een goede drieduizend gul den boven het niveau van dit jaar. Het samenwerkingsverband wil verder een voorlopig bedrag van tienduizend gulden uittrekken voor verbreding van het werk terrein van de indicatiecommis sie binnen het kader van het flankerend ouderenbeleid. De Stichting Welzijn voor Ouderen krijgt 5.100 gulden voor het ont plooien van activiteiten die de zelfstandigheid van bejaarden moet bevorderen. De bijdrage aan de Stichting Maatschappe lijk Werk wordt met bijna tien mille verhoogd tot 553.909 gul den. Als bijdrage in de opvang van.de verwachte veertig asiel zoekers die in het begrotingsjaar in West-Zeeuwsch-Vlaanderen zullen neerstrijken, is 86.280 gul den vrijgemaakt. De begroting van de gemeen schappelijke regeling wordt woensdag 30 juni besproken door het algemeen bestuur. De openbare vergadering in het ge meentehuis van Sluis begint om 16.00 uur. Huib van Iwaarden: „Ik heb nooit geweten dat ik zo'n brave jongen was. In die vijftig jaar hebben ze me echt niet zo vaak op mijn schouder geklopt". foto Peter Nicolai De Belgische band Bad Behavior zorgde voor muzikale hoogtepunten tijdens Rock Around the Bridge. foto Peter Nicolai Raad Hulst sceptisch over werk zwembad HULST - De gemeente Hulst hoopt meer mensen naar zwem bad de Driehoek te trekken met een aantal kleine aanpassingen. Weinig raadsleden hebben er vertrouwen in dat een glijbaan tje, een watervalletje, een draak en een waterkanon mas saal mensen naar het bad zullen lokken. A. van Wees-Hegger (PvdA) zei tijdens de raadsvergadering donderdagavond zelfs dat de 89.000 gulden die voor de ver fraaiing als 'weggegooid geld' moeten worden beschouwd. Ze was ook hevig teleurgesteld dat wethouder B. Picavet ook op middellange termijn geen moge lijkheden ziet om een buitenbad en een ligweide aan te leggen bij de zwemvoorziening aan de Kreekzoom. Maar ondanks al haar grieven ging ook haar frac tie akkoord met het voorstel van het college. Het college van b en w gaat op zoek naar een nieuwe lokatie voor een woonwagencentrum in Heikant. Wethouder G. van de Voorde meldde dat de plek tus sen Vylainlaan, Schoolstraat en Ellestraat door de storm van protesten in elk geval van de baan was. „Dat betekent niet dat in Heikant geen nieuw cen trum komt. maar wel dat we een meer geschikte plaats zullen zoeken." Lezing over WOV-tracé in Lamswaarde LAMSWAARDE - Ing G. van Eeden uit Hulst houdt morgen, dinsdag, vanaf 19.30 uur een le zing over zijn studie 'De WOV een tracé te ver' in café De Lam soren te Lamswaarde. Van Ee den pleit al jaren voor een ver binding tussen Kruiningen en Perkpolder en betoogde on langs bij de presentatie van zijn studie in boekvorm opnieuw dat het oostelijke tracé de goed koopste is. sNu het tracé Ellewoutsdijk- Terneuzen door een uitspraak van de Raad van State, voorlo pig, van de baan is. komt Krui- ningen-Perkpolder weer in de belangstelling, constateerde de fractie Algemeen Belang uit Hontenisse. De fractie roept de collega-raadsleden daarom op om de lezing in Lamswaarde bij te wonen. Concert - In de Lutherse Kerk te Middelburg speelt vrij dag 9 juli Jos Verpoorten op het orgel. Het concert begint om 20.30 uur. Op het programma staan werken van G. Ph. Tele- mann, J. J. de Neufville, J. H. Buttstedt. J. Chr. Kittel en J. S. Bach. van onze verslaggever AARDENBURG - Het kam pioenschap keizers en koningen van de Nederlandse Bond van Wipschutters zal volgend jaar in Sint Jansteen worden gehou den. G. Merckx van de Schut- tersmaatschappij Sint Jan werd zaterdag op het terrein van Handbooggilde Sint Sebas- tiaan uit Aardenburg de nieuwe kampioen van de Nederlandse keizers en koningen. Het Aardenburgse gilde was blij dat E. Champion vorig jaar de kampioenstitel had bemach tigd. Sint Sebastiaan had daar door een prachtige gelegenheid om Huib van Iwaarden extra in het zonnetje te zetten. De 70-jari- ge Van Iwaarden viert dit jaar zijn gouden schuttersjubileum. Van de vijftig jaar dat hij bij het Aardenburgse handbooggilde staat ingeschreven, is hij er der tig als griffier-schatbewaarder secretaris-penningmeester voor niet-schutters) actief, Sint Sebastiaan had een keur aan hoogwaardigheidsbekle ders opgeroepen om de loftrom pet te steken oyer Van Iwaar den. Hoofdman (voorzitter) Dirk van Hermon en ere-hoofdman Hei-man de Rijcke memoreer den natuurlijk onder meer de schuttersprestaties die de jubi laris de afgelopen halve eeuw le verde: elf keer kampioen en vijf keer koning van Sint Sebas tiaan, twee keer kampioen ko ningen en keizers van de Neder landse Bond van Wipschutters en twee keer kampioen van de Zeeuwsch-Vlaamse Bond. Ook vertegenwoordigers van de Nederlandse en Belgische wip- schuttersbond (Van Iwaarden is ook al dertig jaar lid van een schuttersgilde uit Knokke) en de Aardenburgse burgemeester E. Jongmans prezen de schut ters- en bestuurskwaliteiten van Huib van Iwaarden. De griffier schatbewaarder stond er zelf een beetje van te kijken. „Ik heb nooit geweten dat ik zo'n brave jongen was. In die vijftig jaal- hebben ze me echt niet zo vaak op mijn schouder geklopt", zei hij. Hij voegde er wel direct aan toe dat zijn opmerking geksche rend bedoeld was. „Als je zeven tig ben, mag je wel eens een beetje pesten, hè." Na de officiële 'koning- en kei- zerschieting' werd ter ere van Van Iwaarden een jubileum- schieting gehouden: il3 boog schutters uit Brabant, de Beve- landen en (Zeeuwsch-)Vlaande- ren meldden zich aan voor de herinneringslepeltjes. Zeven van hen slaagden er in de blok- vogel af te schieten. Van de ze ven prijsschieters bleek Jo Ver- straete van de schuttersvereni ging Ons Vermaak uit Axel uit eindelijk de meest vaste hand te hebben. Hij legde beslag op de ereprijs, een - zei Van Iwaarden - 'prachtig' tinnen herinnerings bord. Bestelauto gestolen BRUINISSE - Een bestelauto is in de nacht van vrijdag op zater dag verdwenen van de Indus trieweg in Bruinisse. De gesto len bestelwagen bevatte tuinge reedschap. iets bekendere namen naar het grens-havenstadje halen. Jan Vinke: „Aan de andere kant willen we ook een podium blij ven bieden aan Zeeuwse bands. Van de drie die dit jaar optraden, vond ik het persoonlijk jammer dat we het Breskense Twilight Zone als eerste hadden gepro grammeerd. Die band speelde zo goed dat ze later op de dag een massaler publiek hadden ver diend." Naast Twilight Zone en Instead of Stones had de stich tingsvoorzitter vooral genoten van de Belgische band Bad Be havior. „Die mannen speelden een gedreven set songs met veel verschillende stijlen. Precies de soort muziek die een breed pu bliek, van 15 tot 55 jaar, kan aan spreken. En op dat publiek mik ken we." Visserijdag trekt 40.000 bezoekers van onze verslaggever VLISSINGEN - Veertigduizend belangstellenden bezochten za terdag de Visserijdag in en rond de Vlissingse vismijn. Twee jaar geleden, toen in de Schelde- stad een congres over de zeevis vaart werd gekoppeld aan de Visserijdag, kwamen eveneens tienduizenden naar het gemeen telijk visbedrijf. De grootste trekpleister van de Visserijdag was het voor niets meevaren op gepavoiseerde vis sersboten en het zeekadetten- schip Zaandam. Ook de gratis uitgedeelde verse vis en de ver koop bij opbod van het zeeban ket vielen goed in de smaak bij de bezoekers. In en rond de vismijn was veel te zien. De brandweer gaf reddings demonstraties, de reddingsbri gade was aanwezig met een stand en diverse leveranciers van scheepsmaterialen, techni sche apparatuur en viskisten presenteerden zich in de grote hal van de vismijn. Het succes van de Vlissingse vis serijdag is voor het gemeentebe stuur aanleiding om te denken aan het jaarlijks houden van het evenement. Tweetal bekent vernielingen en diefstallen van onze verslaggeefster LEWEDORP - Twee jongelui uit Lewedorp hebben in de nacht van donderdag op vrijdag vernielingen aangericht in een leegstaande woning in de Lewe- dorpse Banjaardstraat. De poli tie werd gewaarschuwd door omwonenden en hield de jonge mannen (allebei 19 jaar oud) Uit de verhoren is gebleken dat het tweetal het afgelopen jaar zo'n twintig vernielingen en dief stallen heeft gepleegd. School De Kleine Piet was daarbij meermalen het doelwit. Het duo heeft voor enkele duizenden gul dens schade aangericht. van onze verslaggever SAS VAN GENT - Bejaarden huis De Redoute uit Sas van Gent is driftig aan het sparen voor de uitbreiding van de re creatiezaal. De ontspannings zaal is voor vele gelegenheden te klein; door er een stuk bij te bouwen, krijgt De Redoute ook ruimte voor bijvoorbeeld af spraken van de fysiotherapeut. Het Sasse bejaardenhuis pro beert met verschillende acties de benodigde honderd- tot hon- derdtien-duizend gulden bij elk aar te krijgen. Een tuinfeest met rommelmarkt, handwerk- en wafelverkoop en rad van avon tuur leverde zondag zo'n drie duizend gulden op. Tot nu toe heeft het bejaardenhuis veertien mille gespaard. Directeur M. Hil- laert is echter vol goede moed dat het ontbrekende bedrag nog binnen een jaar bij elkaar is te sprokkelen. „We zullen tijdens de kermis weer actief zijn en wafel- en vlaaienacties houden. Ook gaan we voor vijf gulden 'Redoute stenen' verkopen, zodat al diege nen die het bejaardenhuis een goed hart toedragen een steen tje bij kunnen dragen. Daar naast verwachten we veel van een loterij en dan is de stichting Vrienden van De Redoute er ook nog", betoogde mevrouw Hil- laert. Burgemeester J. van Rest open de zondag het tuinfeest en de di recteur zag daarbij haar kans schoon om een genereuze ge meentelijke bijdrage te beplei ten. Van Rest legde uit dat ze geen toezeggingen kon doen, omdat de gemeenteraad die be slissing moet nemen. „Maar on ze raadsleden waarderen De Re doute en als b en w een voorstel doen, zou de gemeenteraad best eens gul kunnen zijn", hield Van Rest de hoop diplomatiek le vend. van een medewerkster MIDDELBURG - Een 39-jarige inwoner van Terneuzen stond vrijdag voor de rechtbank in Middelburg omdat hij brand had gesticht in de woning van zijn moeder in Axel. In zwaar beschonken toestand stak hij op 20 maart 's nachts door een kla- praam in de achtergevel de gor dijnen in de woonkamer aan. De vrouw lag op de bovenverdie ping te slapen. Zij kon het huis niet op eigen kracht verlaten, omdat het vuur haar belette de voordeursleutel uit de woonka mer halen. Toen de verdachte zag dat het vuur om zich heen greep alar meerde hij de buren, die brand weer en politie belden. Die ver losten de bewoonster uit haar benarde positie. Tegenover de politie verklaarde de man dat hij boos was op zijn moeder omdat ze hem vorig jaar uit huis had ge zet. Op de zitting zei hij dat de relatie met zijn moeder goed was, maar dat ze elkaar maar zelden zagen. Volgens het psychiatrisch rap-| port is de man volledig toereke ningsvatbaar, maar had hij ten tijde van het mfédrijf zoveel al cohol achter zijn kiezen dat hij de controle over zijn impulsen kwijt was. De man is zwaar ver slaafd en gebruikt soms wel der tig of veertig pilsjes op een dag. Op zijn strafblad staan negen al-| cohol-verkeersdelicten. De officier van justitie eiste voor de brandstichting een jaar ge vangenisstraf waarvan de helft voorwaardelijk met als bijzon dere voorwaarde begeleiding van het ZCAD tijdens de proef tijd. Van het halve jaar gevange nisstraf heeft hij al veertien we ken in voorarrest vastgezeten. De rest- van de vrijheidsstraf hoeft hij wat betreft de officier niet uit te zitten als hij 120 uur dienstverlening verricht. DEN HAAG/MIDDELBURG - Twee 23-jarige Middelburgers zijn vrijdag in hoger beroep tot vijftig uur dienstverlening ver oordeeld. Het Hof achtte hen beiden in gelijke mate schuldig aan het verwonden van een voetganger in de Molstraat in Middelburg op 1 juli 1991. Na een avondje stappen wilden de twee met een auto wegrijden toen het slachtoffer zijn hoofd door het portierruitje stak om een lift te vragen. Daarbij werd hij door de passagier bij de kraag gegrepen waarna de auto ging rijden. Het slachtoffer werd los gelaten en kwam zo ongelukkig ten val dat hij in het ziekenhuis behandeld moest worden. Bij de politierechter werd de be stuurder tot een lagere straf ver oordeeld dan de passagier. Dat was voor deze laatste reden om in hoger beroep te gaan, aange zien de ziektekostenverzekering en het slachtoffer de schade ver goed willen zien. De kosten van het ziekenhuis bedragen 11.000] gulden en het slachtoffer wil eenj schadevergoeding van meer dan 20.000 gulden. Voor de passagier is het vonnis in hoger beroep ge lijk aan de eerder opgelegde straf. De bestuurder kreeg een hogere straf. Hij was eerder ver oordeeld tot een voorwaardelij ke straf en een geldboete. Hij wil de echter vrijspraak omdat hij niets gezien zou hebben. ZEELAND COLLEGE Al jarenlang verzorgen wij in Noord- en Midden-Zeeland de opleidin gen voor functies in de horeca. Hebt u (beroepsmatig) belangstelling voor één van de onderstaande vakgebieden, dan kunt ook u van onze kennis gebruik maken. Wij bie den u hierbij de volgende cursussen aan: HANDELSKENNIS Aanvang: 21 september 1993, 9.30-12.30 uur. Duur: 22 lessen van 3 uur. RESTAURANTBEDRIJF Aanvang: 28 september 1993, 9.30-12.30 uur. Duur: 28 lessen van 3 uur. CAFÉBEDRIJF Aanvang: 5 oktober 1993, 19.00-22.00 uur. Duur: 10 lessen van 3 uur. Voor informatie en aanmelding: Delta Contract, vragen naar dhr. M. Cardon Merwedestraat 14335 XR Middelburg Telefoon: 01180-23951 Zeeland College, lokatie Middelburg Postbus 279, 4330 AG Middelburg Telefoon: 01180-16457

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1993 | | pagina 24