Bouw toch in Scherpenisse-Oost Eis half jaar of werkstraf voor brandstichting PZC Jeugd beproeft brandspuit Raad Oostburg gunt Cadzand Projecten bouw van kuuroord B en w verdeeld over pizzeria aan Markt van Brouwershaven Tuinfeest levert De Redoute 3000 op voor uitbreiding Huib van Iwaarden viert zijn gouden schuttersjubileum Welzijnsbeleid kost W-Z-Vlaanderen in '94 bijna ton meer streek maandag 28juni 1993 s 8 College blijft bij keuze ondanks bezwaren bewoners Langeweg DELTA CONTRACT: ZEELAND COLLEGE: van onze verslaggeefster SINT-MAARTENSDIJK Scherpenisse moet een nieuwe woonwijk krijgen aan de oost kant van het dorp. Het dagelijks gemeentebestuur van de ge meente Tholen blijft bij die keu ze ondanks grote bezwaren van bewoners van de Langeweg, die hun nering en hun uitzicht be dreigd zien door het uitbrei dingsplan. B en w weerleggen de bezwaren en stellen de raad voor akkoord te gaan met de de finitieve versie van de ruimte- lijke-ontwikkelingsschets Scherpenisse. ST-MAARTEN SPIJK Wandeltochten - De Smal- stadswandeltochten worden dit jaar gelopen van maandag 28 ju ni tot en met donderdag 1 juli. Wandelaars kunnen kiezen tus sen afstanden van vijf en tien ki lometer. Deelnemers beginnen iedere avond vanaf 18.00 uur bij bejaardenhuis Sint Maartenshof in Sint-Maartensdijk. In eerste instantie ging het ge meentebestuur met drie alterna tieven naar de bevolking. Oost, west en zuid kwamen in aanmer king als windstreken voor een nieuwe woonwijk. Tegen alle drie de ocaties kwamen bezwa ren. Hoewel de bezwaarden te gen plan-Oost zich op een hoor zitting in maart luidkeels lieten horen, zijn zij getalsmatig in de minderheid. Van bewoners van de Langweg kwamen 13 be zwaarschriften. Tegen plan- SINT-ANNALAND Fancy-fair - Op het terrein van de Casembrootschool in Sint-Annaland wordt 2 juli een fancy-fair gehouden met een grote rommelmarkt en verkoop van tweedehands kinderkle ding. Leerlingen uit de groepen drie tot en met acht doen diverse spelletjes en verkopen spulletjes die ze zelf gemaakt hebben. Bij de koffie- en limonadestand zijn ook cake en pannekoeken te krijgen. De fancy-fair begint om 18.00 uur en duurt tot 20.00 uur. van onze verslaggeefster BROUWERSHAVEN - Er mag geen pizzeria komen in een pand aan de Markt in Brou wershaven. De meerderheid van het college van b en w denkt dat een nieuwe horecavestiging de woonfunctie van het stadje in gevaar kan brengen. Een minderheid vindt dat een pizze ria wèl kan, omdat het om een kleinschalige en rustige eetge legenheid gaat. B en w stellen de raad nu voor een bezwaar schrift van de aanvraagster, P. W. Evers, ongegrond te ver klaren. De pizzeria houdt de gemoede ren in Brouwershaven al sinds begin dit jaar bezig In de janua rivergadering besloot de raad het bestemmingsplan voor het betreffende pand niet te wijzi gen. Ook de vergunning voor de nodige verbouwing werd vervol gens geweigerd. Evers is tegen beide beslissingen in beroep gegaan, maar vindt opnieuw de meerderheid van de commissie bezwaar- en beroep schriften en van het college te genover zich. Een minderheid in beide organen oordeelt dat het bestemmingsplan kleinschalige uitbreiding van de horeca toe staat en dat de pizzeria daar goed in past. De gemeenteraad heeft maan dag 5 juli het laatste woord in de openbare raadsvergadering die om 19.30 uur begint. De raad be spreekt dan ook de voorjaarsno ta en kredieten voor verbou- winkjes van de christelijke ba sisschool in Zonnemaire en de openbare basisschool in Noord- gouwe. van onze verslaggever SAS VAN GENT - Bejaarden huis De Redoute uit Sas van Gent is driftig aan het sparen voor de uitbreiding van de re creatiezaal. De ontspannings zaal is voor vele gelegenheden te klein: door er een stuk bij te bouwen, krijgt De Redoute ook ruimte voor bijvoorbeeld af spraken van de fysiotherapeut. Het Sasse bejaardenhuis pro beert met verschillende acties de benodigde honderd- tot hon derdtien-duizend gulden bij elk aar te krijgen. Een tuinfeest met rommelmarkt, handwerk- en wafelverkoop en rad van avon tuur leverde zondag zo'n drie duizend gulden op. Tot nu toe heeft het bejaardenhuis veertien mille gespaard. Directeur M. Hil- laert is echter vol goede moed dat het ontbrekende bedrag nog binnen een jaar bij elkaar is te sprokkelen. „We zullen tijdens de kermis weer actief zijn en wafel- en vlaaienacties houden. Ook gaan we voor vijf gulden 'Redoute stenen' verkopen, zodat al diege nen die het bejaardenhuis een goed hart toedragen een steen tje bij kunnen dragen. Daar naast verwachten we veel van een loterij en dan is de stichting Vrienden van De Redoute er ook nog", betoogde mevrouw Hil- laert. Burgemeester J. van Rest open de zondag het tuinfeest en de di recteur zag daarbij haar kans schoon om een genereuze ge meentelijke bijdrage te beplei ten. Van Rest legde uit dat ze geen toezeggingen kon doen, omdat de gemeenteraad die be slissing moet nemen. „Maar on ze raadsleden waarderen De Re doute en als b en w een voorstel doen. zou de gemeenteraad best eens gul kunnen zijn", hield Van Rest de hoop diplomatiek le vend. van een medewerkster MIDDELBURG - Een 39-jarige inwoner van Terneuzen stond vrijdag voor de rechtbank in Middelburg omdat hij brand had gesticht in de woning van zijn moeder in Axel. In zwaar beschonken toestand stak hij op 20 maart 's nachts door een kla- praam in de achtergevel de gor dijnen in de woonkamer aan. De vrouw lag op de bovenverdie ping te slapen. Zij kon het huis niet op eigen kracht verlaten, omdat het vuur haar belette de voordeursleutel uit de woonka mer halen. Toen de verdachte zag dat het vuur om zich heen greep alar meerde hij de buren, die brand weer en politie belden. Die ver losten de bewoonster uit haar benarde positie. Tegenover de politie verklaarde de man dat hij boos was op zijn moeder omdat ze hem vorig jaar uithuis had ge zet. Op de zitting zei hij dat de relatie met zijn moeder goed was. maar dat ze elkaar maar zelden zagen. Volgens het psychiatrisch rap port is de man volledig toereke ningsvatbaar-, maar had hij ten tijde van het misdrijf zoveel al cohol achter zijn kiezen dat hij de controle over zijn impulsen kwijt was. De man is zwaar ver slaafd en gebruikt soms wel der tig of veertig pilsjes op een dag. Op zijn strafblad staan negen al- cohoi-verkeersdelicten. De officier van justitie eiste voor de brandstichting een jaar ge vangenisstraf waarvan de helft voorwaardelijk met als bijzon dere voorwaarde begeleiding van het ZCAD tijdens de proef tijd. Van het halve jaar gevange nisstraf heeft hij al veertien we ken in voorarrest vastgezeten. De rest van de vrijheidsstraf hoeft hij wat betreft de officier niet uit te zitten als hij 120 uur dienstverlening verricht. West werden 33, tegen plan-Zuid 55 bezwaarschriften ingediend. B en w van Tholen vinden niet dat zij in het verleden de ver wachting hebben gewekt dat er aan de oostkant van Scherpenis se niet gebouwd zou worden. Aantasting van het dorpsge zicht kan verbloemd worden door het aanleggen van een groenstrook en een boomweide langs de nieuwe woonwijk. De commissie ruimtelijk orde ning bereikte geen overeenstem ming over de keuze. Door enkele leden werd erop aangedrongen opnieuw plan-West te beijken. Het college legt uitgebreid uit dat vooral allerlei milieu-eisen dit alternatief verhinderen. Het naastgelegen industrieterrein zal een veel te grote druk op het wonen geven, zeker in het licht van de steeds verder aange scherpte richtlijnen van het Rijk, menen b en w. In de raadsvergadering van maandag 5 juli (aanvang 19.30 uur) moet de raad ook zijn oor deel geven over een subsidie voor het project Technika 10. Het college wil 4.300 gulden uit trekken voor de oriëntatiecur sus techniek voor (jongei meis jes, die door de Thoolse jonge renwerkster wordt opgezet. foto Willem Mieras Bij een kraam kon naar hartelust met de blusslang gespoten worden. Vijftigjarig bestaan korps Ovezande van onze verslaggeefster OVEZANDE - Het brandweer korps van Ovezande bestaat vijftig jaar. Die verjaardag vierden de brandweermannen zaterdag met een extra feestelij ke dag voor de schoolkinderen van Ovezande, Ellewoutsdijk en Driewegen. Bij de kazerne werden honderden jeugdige Be- velandertjes vermaakt met al lerhande brandweerzaken. Razend populair was de schuim- bak: een zes meter lange bak. ge vuld met blusschuim Onder het oppervlak lag een balk. waar over de kinderen zich moesten proberen voort te bewegen. Grot feest natuurlijk, vooral als een van de avontuurlijke jongelui ruggelings het schuim indook. Sommige waaghalzen haalden tot. twee keer toe een nat pak. Een goede tweede was de kraam Huib van Iwaarden: „Ik heb nooit geweten dat ik zo'n brave jongen was. In die vijftig jaar hebben ze me echt niet zo vaak op mijn schouder geklopt". foto Peter Nicolai van onze verslaggever AARDENBURG - Het kam pioenschap keizers en koningen van de Nederlandse Bond van Wipschutters zal volgend jaar in Sint Jansteen worden gehou den. G. Merckx van de Schut- tersmaatschappij Sint Jan werd zaterdag op het terrein van Handbooggilde Sint Sebas- tiaan uit Aardenburg de nieuwe kampioen van de Nederlandse keizers en koningen. Het Aardenburgse gilde was blij dat E. Champion vorig jaar de kampioenstitel had bemach tigd. Sint Sebastiaan had daar door een prachtige gelegenheid om Huib van Iwaarden extra in het zonnetje te zetten. De 70-jari- ge Van Iwaarden viert dit jaar zijn gouden schuttersjubileum. Van de vijftig jaar dat hij bij het Aardenburgse handbooggilde staat ingeschreven, is hij er der tig als griffier-schatbewaarder (secretaris-penningmeester voor niet-schutters) actief. Sint Sebastiaan had een keur aan hoogwaardigheidsbekle ders opgeroepen om de loftrom pet te steken over Van Iwaar den. Hoofdman (voorzitter) Dirk van Hermon en ere-hoofdman Herman de Rijcke memoreer den natuurlijk onder meer de schuttersprestaties die de jubi laris de afgelopen halve eeuw le verde: elf keer kampioen en vijf keer koning van Sint Sebas tiaan, twee keer kampioen ko ningen en keizers van de Neder landse Bond van Wipschutters en twee keer kampioen van de Zeeuwsch-Vlaamse Bond. Ook vertegenwoordigers van de Nederlandse en Belgische wip- schuttersbond (Van Iwaarden is ook al dertig jaar lid van een schuttersgilde uit Knokkel en de Aardenburgse burgemeester E. Jongmans prezen de schut ters- en bestuurskwaliteiten van Huib van Iwaarden. De griffier schatbewaarder stond er zelf een beetje van te kijken. „Ik heb nooit geweten dat ik zo'n brave jongen was. In die vijftig jaar hebben ze me echt niet zo vaak op mijn schouder geklopt", zei hij. Hij voegde er wel direct aan toe dat zijn opmerking geksche rend bedoeld was. „Als je zeven tig ben, mag je wel eens een beetje pesten, hè." Na de officiële 'koning- en kei- zerschieting' werd ter ere van Van Iwaarden een jubileum- schieting gehouden: 113 boog schutters uit Brabant, de Beve- landen en (Zeeuwsch-)Vlaande- ren meldden zich aan voor de herinneringslepeltjes. Zeven van hen slaagden er in de blok- vogel af te schieten. Van de ze ven prijsschieters bleek Jo Ver- straete van de schuttersvereni ging Ons Vermaak uit Axel uit eindelijk de meest vaste hand te hebben. Hij legde beslag op de ereprijs, een - zei Van Iwaarden - 'prachtig' tinnen herinnerings bord. Bestelauto gestolen BRUINISSE - Een bestelauto is in de nacht van vrijdag op zater dag verdwenen van de Indus trieweg in Bruinisse. De gesto len bestelwagen bevatte tuinge reedschap. De regiopolitie krijgt enkele tips uit Tholen. In reactie op het dis trictsbeleidsplan van de politie willen b en w extra aandacht vragen voor de drugshandel, die volgens het college zijn intrede heeft gedaan op Tholen. Een an der punt is de aanpak van ge luidhinder uit horecagelegenhe den en andere bedrijfsgebou wen, een onderwerp waar vol gens b en w 'de burgers toch wel aan tillen'. Tot slot beveelt het college de politie aan controles op bestrijdingsmiddelen over te laten aan de Algemene Inspec tiedienst AID), die daar immers in gespecialiseerd is. College Borsele wil steun voor nieuw bedrijf van herintreders van onze verslaggeefster HEINKENSZAND - B en w van Borsele willen zeven mille uit trekken voor de aanloopkosten van een nieuw bedrijf van vrou welijke herintreders. Een aan tal langdurig werkloze vrou wen uit de gemeente gaat fruit verwerken tot jam, chutney en sap. B en w menen dat er wel brood zit in de 'wat luxere am bachtelijke produkten' en ho pen vooral ook enkele vrouwen aan een (nieuwe) plaats op de arbeidsmarkt te helpen. Een ander goed doel dat b en w van Borsele onderschrijven is de natuur- en milieu-educatie. Het college heeft een kleine 30.000 gulden over voor het milieu-edu catief centrum voor de Bevelan- den en Tholen dat in Goes wordt gevestigd. De raadsvergadering over deze en andere onderwer pen is op dinsdag 6 juli en begint om 19.30 uur. van een medewerkster OOSTBURG - De PvdA-fractie verweet Oostburg vrijdagmid dag tijdens de commissie finan ciën 'een enorm slecht beleid' te hebben gevoerd inzake het kuur- en recreatieproject in Cadzand-Bad. Tijdens de com missie werd het voorstel behan deld, een exploitatie-overeen komst aan te gaan met de bou wer, Cadzand Projecten BV. Daarbij bleek dat Cadzand Pro jecten de grond voor dezelfde prijs zou kunnen kopen als pro jectontwikkelaar Bovex, die aanvankelijk voor de bouw in aanmerking kwam (namelijk 8 gulden per vierkante meter). De gemeente heeft namelijk na gelaten de prijsafspraken die toentertijd gemaakt zijn, aan een termijn te verbinden. „Dat kost de gemeente veel geld. Ik vind dit een heel ernstige zaak want het betekent dat iedere rechtsopvolger de grond voor die prijs kan kopen, ook al is dat over twintig jaar", voerde Pvda- raadslid L. Wille aan. Volgens hem had er in elk geval bekeken moeten worden of de grondprijs aanpassing behoefde. Ook wet houder J. Thomaes vond het jammer. „Maar de grond had nu ook minder waard kunnen zijn," reageerde hij. CDA'er H. Lip pens merkte op dat de onder handelingen destijds gevoerd zijn door een PvdA-wethouder J. de Vries). Wille vond dat een slecht argument. „Ik spreek het college aan en niet één persoon", aldus de sociaal-democraat. Lippens adviseerde om dan nu alsnog een einddatum (31 de cember van dit jaar) op te ne men. Thomaes was daartoe ge negen. De commissieleden gin gen na deze wijziging akkoord met het voorstel om een exploi tatie-overeenkomst met Cad zand Projecten te sluiten voor de bouw van een kuur- en recreatie project in Cadzand-Bad. De commissie adviseerde verder om 105.000 gulden beschikbaar te stellen voor de reparatie en restauratie van carillon, uur werk en de hele omloop van de Nederlands Hervormde kerk te Groede. Het college ging daar mee akkoord. waar naar hartelust met de blusslang gespoten kon worden. Ook het opstijgen met een bakje langs de (Goese) ladderwagen werd zeer gewaardeerd. De festi viteiten werden afgesloten met een spectaculaire redding vanaf de Ovezandse kerktoren. Een groot publiek zag ademloos toe hoe de brandweer een man van de torenspits oppikte met be hulp van een ladderwagen. Raad Hulst sceptisch over werk zwembad HULST - De gemeente Hulst hoopt meer mensen naar zwem bad de Driehoek te trekken met een aantal kleine aanpassingen. Weinig raadsleden hebben er vertrouwen in dat een glijbaan tje, een watervalletje, een draak en een waterkanon mas saal mensen naar het bad zullen lokken. A. van Wees-Hegger (PvdA) zei tijdens de raadsvergadering donderdagavond zelfs dat de 89.000 gulden die voor de ver fraaiing als 'weggegooid geld' moeten worden beschouwd. Ze was ook hevig teleurgesteld dat wethouder B. Picavet ook op middellange termijn geen moge lijkheden ziet om een buitenbad en een ligweide aan te leggen bij de zwemvoorziening aan de Kreekzoom. Maar ondanks al haar grieven ging ook haar frac tie akkoord met het voorstel van het college. Het college van b en w gaat op zoek naar een nieuwe lokatie voor een woonwagencentrum in Heikant. Wethouder G. van de Voorde meldde dat de plek tus sen Vylainlaan. Schoolstraat en Ellestraat door de storm van protesten in elk geval van de baan was. „Dat betekent niet dat in Heikant geen nieuw cen trum komt, maar wel dat we een meer geschikte plaats zullen zoeken." Walchers team wint wedstrijd jeugd-EHBO van onze verslaggeefster SINT MAARTENSDIJK - Het provinciale Jeugd Rode Kruis hield zaterdag EIIBO-wedstrij- den op twee niveau's. De coördi nator van de jeugdactiviteiten van het Rode Kruis op Tholen, II. Kurvers, had in recreatiecen trum De Haestinge in Sint Maartensdijk een feestelijke wedstrijddag georganiseerd. Het EHBO-B-toernooi werd ge wonnen door het team van Wal cheren noord-west. Een tweede en derde plaats was er respectie velijk voor de groepen uit Tho len en Axel. In het iets lichtere EHBO-A-toernooi ging de eerste prijs naar Hulst. De beide teams van Terneuzen behaalden de tweede en derde prijs. Na de wedstrijden volgde een ge zellig programma met een confe rencier en een vossejacht. Bur gemeester H. A. van der Munnik van Tholen reikte aan het eind van de middag de prijzen uit. MIDDELBURG Concert - In de Lutherse Kerk te Middelburg speelt vrij dag 9 juli Jos Verpoorten op het orgel. Het concert begint om 20.30 uur. Op het programma staan werken van G. Ph. Tele- mann, J. J. de Neufville, J. H. Buttstedt, J. Chr. Kittel en J. S. Bach. Tweetal bekent vernielingen en diefstallen van onze verslaggeefster LEWEDORP - Twee jongelui uit Lewedorp hebben in de nacht van donderdag op vrijdag vernielingen aangericht in een leegstaande woning in de Lewe- dorpse Banjaardstraat. De poli tie werd gewaarschuwd door omwonenden en hield de jonge mannen (allebei 19 jaar oud) aan. Uit de verhoren is gebleken dat het tweetal het afgelopen jaar zo'n twintig vernielingen en dief stallen heeft gepleegd. School De Kleine Piet was daarbij meermalen het doelwit. Het duo heeft voor enkele duizenden gul dens schade aangericht. van onze verslaggever OOSTBURG - Het Samenwer kingsverband Welzijnsbeleid West-Zeeuwsch-Vlaanderen verwacht in 1994 ruim 3,3 mil joen gulden nodig te hebben voor welzijnszaken in de ge meenten Oostburg, Aardenburg en Sluis. De gemeenschappelij ke regeling wordt daarmee bij na een ton duurder dan dit jaar, zo blijkt uit de begroting voor 1994. De kostenstijging valt groten deels toe te schrijven aan een re guliere salarisverhoging van één procent per april '94 voor de me dewerkers van de verschillende maatschappelijke instellingen. Voor alle niet-salarisgebonden subsidies hanteert het samen werkingsverband de nullijn. Bibliobus Het bibliotheekwerk kan vol gend jaar rekenen op een subsi die van 853.714 gulden, ruim 12.000 meer dan vorig jaar. Bin nen deze post wordt onder meer 5.691 gulden extra uitgetrokken voor de bibliobus. Voor de Stich ting Centrale voor Jeugd- en Jongerenwerk <SJC) is een sub sidie geraamd van 234.157 gul den, een verhoging van bijna drie mille. Het ouderenwerk wordt 258.482 geilden toegewe zen, een goede drieduizend gul den boven het niveau van dit jaar. Het samenwerkingsverband wil verder een voorlopig bedrag van tienduizend gulden uittrekken voor verbreding van het werk terrein van de indicatiecommis sie binnen het kader van het flankerend ouderenbeleid. De Stichting Welzijn voor Ouderen krijgt 5.100 gulden voor het ont plooien van activiteiten die de zelfstandigheid van bejaarden moet bevorderen. De bijdrage aan de Stichting Maatschappe lijk Werk wordt met bijna tien mille verhoogd tot 553.909 gul den. Als bijdrage in de opvang van de verwachte veertig asiel zoekers die in het begrotingsjaal in West-Zeeuwsch-Vlaanderen zullen neerstrijken, is 86.280 gul den vrijgemaakt. De begroting van de gemeen schappelijke regeling wordt woensdag 30 juni besproken door het algemeen bestuur. De openbare vergadering in het ge meentehuis van Sluis begint om 16.00 uur. Lezing over WOV-tracé in Lamswaarde LAMSWAARDE - Ing G. vanj Eeden uit Hulst houdt morgen, dinsdag, vanaf 19.30 uur een le zing over zijn studie 'De WOV; een tracé te ver' in café De Lam soren te Lamswaarde. Van Ee den pleit al jaren voor een ver binding tussen Kruiningen er Perkpolder en betoogde on langs bij de presentatie van zijn studie in boekvorm opnieuw dat het oostelijke tracé de goed koopste is. Nu het tracé Ellewoutsdijk- Terneuzen door een uitspraak van de Raad van State, voorlo pig, van de baan is, komt Krui- ningen-Perkpolder weer in de belangstelling, constateerde de fractie Algemeen Belang uit Hontenisse. De fractie roept de collega-raadsleden daarom op om de lezing in Lamswaarde bij te wonen. KLOOSTERZANDE Geslaagd Pieter de Nijs uit Kloosterzande is aan het Utrechtse conservatorium ge slaagd voor het examen 'doce rend musicus voor orgel'. slta ollege Al jarenlang verzorgen wij in Noord- en Midden-Zeeland de opleidin gen voor functies in de horeca. Hebt u (beroepsmatig) belangstelling voor één van de onderstaande vakgebieden, dan kunt ook u van onze kennis gebruik maken. Wij bie den u hierbij de volgende cursussen aan: HANDELSKENNIS Aanvang: 21 september 1993, 9.30-12.30 uur. Duur: 22 lessen van 3 uur. RESTAURANTBEDRIJF Aanvang: 28 september 1993, 9.30-12.30 uur. Duur: 28 lessen van 3 uur. CAFÉBEDRIJF Aanvang: 5 oktober 1993, 19.00-22.00 uur. Duur: 10 lessen van 3 uur. Voor informatie en aanmelding: Delta Contract, vragen naar dhr. M. Cardon Merwedestraat 14335 XR Middelburg Telefoon: 01180-23951 Zeeland College, lokatie Middelburg Postbus 279, 4330 AG Middelburg Telefoon: 01180-16457

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1993 | | pagina 22