ZEEUWSE COURANT Islamitische kritiek op actie VS Binnenschippers weigeren nieuwe lading aan te nemen IJSBERGSLA EN RUNDERGEHAKT Kok wil eerlijker verdeling werk Earner: rapport BVD 'lozen' ntilliaanse jongeren openbaar Toeristen gewond bij aanslagen in Turkije 1 UUR FOTOSERVICE Nachtelijke raketaanval op hoofdkwartier geheime dienst Irak Franse geldautomaten 'vreten' duizenden pasjes Zonnige perioden Droog iveer met zonnige perioden. Meest matige wind uit noordoost tot noord. Maximum temperatuur erica 20 graden. 236e jaargang no. 149 Maandag 28 juni 1993 Wie maakt binnen l uur de helderste afdrukken op Kodak Royal Paper terwijl u winkelt? Juist! Goes, Middelburg, Vlissingen, Zierikiee, Hulst 11 VER FOTO VERSCHOORE /an onze correspondent IVASHINGTON - De Ameri kaanse raketaanval van zater- lagnacht op het hoofdkwartier -an de Iraakse inlichtingen- lienst in Baghdad heeft in de is- amitische wereld veel kritiek litgelokt. De Arabisehe Liga teeft de actie in scherpe be woordingen veroordeeld. Maar tmerika's bondgenoten in West- uropa, en zelfs ltusland, zagen Ie actie als 'een rechtmatige 'orm van zelfverdediging'. De ;rote Nederlandse politieke tartijen hebben kritisch gera deerd. )e actie was volgens president Jill Clinton de vergelding voor le door Saddam Husayn geplan- le poging om ex-president Bush e vermoorden tijdens diens be- oek aan Koeweit in april. Bij de ianval kwamen volgens Irak icht mensen om. Van de 23 van- tf oorlogsschepen afgevuurde ;ruisraketten, kwamen er drie n een woonwijk terecht. Nog Ier misten hun doel, maar richt en alleen schade aan. let hoofdkwartier van de inlich- ingendienst werd goeddeels remietigd. Zestien raketten )'Ancona dreigt ïaar RTL4 )EN HAAG (GPD) - Minister 'Ancona van WVC vindt dat de egering van Luxemburg moet ngrijpen als RTL 4 zich niets antrekt van de EG-reclame-re- els. ïeconstateerd is dat RTL 4 te- eel zendtijd aan reclame be- teedt. Als dat zo blijft, zou Lu- :emburg de zendvergunning an het station moeten intrek- :en, zei d'Ancona gisteren. troffen het hoofdgebouw in een buitenwijk van Baghdad binnen enkele minuten, kort na één uur 's nachts Iraakse tijd. Irak veroordeelde de aanval als 'laffe agressie'. Koeweit en Saudi-Arabië steunden de VS, maar andere islamitische lan den waren zeer kritisch. Zo vroeg Egypte zich kritisch af 'waarom niet net zo hard wordt opgetreden tegen de misdaden van de Serviërs tegen de Bosni sche moslims'. Vanuit Europa kwam steun voor Clinton. De Britse premier Major zei: „Op staatsterrorisme moet een on dubbelzinnige reactie staan". Ook Parijs betuigde instem ming. Zondagavond laat kwam de VN- Veiligheidsraad in een door Clin ton aangevraagde spoedzitting bijeen. De VS zouden daar bewij zen presenteren over de Iraakse betrokkenheid bij de aanslag op Bush. Autobom Bush bezocht Koeweit van 12 tot 14 april om daar gehuldigd te worden voor zijn rol in de Golf oorlog. Tijdens het bezoek zijn in Koeweit veertien mannen gear resteerd, elf Iraki's en drie inwo ners van Koeweit, die een zware autombom tot ontploffing wil den brengen tijdens een rijtoer van Bush. Drie zouden officieren zijn geweest van de Iraakse in lichtingendienst. Volgens Koe weit hebben zij bekend. De Amerikanen kozen voor een nachtelijk bombardement om dat dan het aantal slachtoffers zo klein mogelijk zou zijn. De 23 Tomahawk-kruisraketten wer den afgevuurd door de torpedo deunen een Iraakse burger die bij de actie twee kinderen zou hebben verloren. jager USS Peterson in de Rode Zee en de kruiser USS Chance- lorsville in de Golf. Woordvoerders van Nederland se politieke partijen reageerden kritisch. PvdA-Kamerlid Mel- kert zei dat zijn fractie het er op zich mee eens is dat er druk moet blijven op Rak. Maar hij zet vraagtekens bij dit soort acties als geëigende methode hiertoe, zeker wanneer er burgerslacht offers bij vallen. Hij zegt zich te kunnen voorstellen dat deze ac tie een 'gevoel van onrechtvaar digheid' oproept wegens het uit blijven van militaire actie in ex- Joegoslavië. Ook het CDA reageert kritisch. „We kunnen ons de woede over het staatsterrorisme van Irak buitengewoon goed voorstellen. Maar we vragen ons af of deze ac tie het doel dichterbij brengt, namelijk de bestrijding van het staatsterrorisme en de vervan ging van Saddam Husayn door een andere meneer", aldus ka merlid De Hoop Scheffer. Minis ter Kooijmans van buitenlandse zaken wilde eerst de toelichting van de Amerikaanse regering in de Veiligheidsraad afwachten 'Rellen-lijn' van Duitse neo-nazi's BERLIJN (RTR) - Duitse neo nazi's verstrekken hun aanhan gers telefonisch informatie waar en wanneer zij terecht kunnen voor rellen tegen bui tenlanders. Dit heeft de „Berli ner Zeitung" zaterdag gemeld. Er zijn een paar telefoonnum mers waarop de op band opge nomen informatie te beluisteren valt. Om juridische problemen te voorkomen, zijn de bood schappen in zorgvuldig gekozen bewoordingen gesteld. lEN HAAG (GPD/ANP) - Een iantal Tweede Kamerleden wil Inzage of openbaarmaking van iet BVD-rapport over het 'lo ten' van criminele Antiliaanse jongeren in Nederland. Zater- werd bekend dat het rap- iort over de juistheid van uitla- iingen eerder dit jaar van de .mslerdamse hoofdcommissa- Nordholt, gereed is. De loofdcommissaris stelde dat iij het sterke vermoeden heeft at de Nederlandse Antillen cri- inele jongeren naar Neder land overbrengen. Iet rapport is geheim en als het n verantwoordelijk minister •ales (Binnenlandse Zaken) ligt ilijft dat ook zo. zo zei zij zon- lagavond in het NOS-journaal. De Tweede Kamer denkt daar échter anders over. Voor de NOS- fadio zei de voorzitter van de taste kamercommissie voor An tilliaanse en Arubaanse zaken, de WD'er Wiebenga het vanzelf sprekend te vinden dat het rap port openbaar' wordt gemaakt. Ook de PvdA zit op die lijn. CDA'er Kraaijenbrink wil in elk geval de conlusies weten. De Antilliaanse minister van justitie Suzy Romer heeft pre mier Lubbers in een brief ge vraagd de BVD en Nordholt op het matje te roepen. Ze verwijt de BVD geen contact met de An tilliaanse overheid te hebben op genomen. Volgens haar heeft de BVD 33 namen van de hoofdcommissa ris gekregen van jongeren die met Antilliaanse overheids steun naar Nederland gestuurd zouden zijn. Van die 33 zijn er slechts drie waarvan dat ook in derdaad min of meer is vastge steld. Van die drie moest er é'en afkicken en kwam in het crimi nele circuit terecht, een andere werd gestuurd door de 'Comis- PARIJS (AFP/DPA) - Geldautomaten in Frankrijk hebben afgelopen weekeinde de geldpasjes van duizenden mensen 'opgevreten'. Een groot deel van de automaten over het hele land weigerden zaterdagochtend zonder aanwijsbare oor zaken geld uit te keren en behielden de pasjes. Het defect was pas zondagmiddag verholpen. Talloze men sen moesten het weekeinde platzak doorkomen. De centrale van de geldautomaten in Parijs weet het defect aan een com puterstoring. „Zo iets is in de twaalf jaar van ons bestaan nog nooit voorgekomen", aldus een woordvoerder. hon Pro Justitia'. De derde is in derdaad uit de gevangenis ge haald en op het vliegtuig gezet door de ex-gevangenisdirecteur Van Rhee, aldus Romer. Commissaris Nordholt wilde za terdagavond in het NOS-jour naal niets kwijt, behalve dat hij de inhoud kent en de conclusies onderschrijft. Minister-president Lubbers zei voor de radio evenals minister Romer dat de Antilliaanse rege ring niets valt te verwijten. RAF—lid gedood BAD KLEINEN (AP) - De Duitse politie heeft zondag de RAF-ter- rorist Wolfgang Grams (40) ge dood in een vuurgevecht dat uitbrak bij een poging hem in Bad Kleinen te arresteren. Ook een politieman werd gedood. Grams werd gezocht in verband met verschillende RAF-aansla- gen in de jaren tachtig. Hogefeld opende het vuur toen de politie na een tip een restaurant bin nenviel op het station van Bad Kleinen in de deelstaat Mecklenburg-West-Pommeren. De vergadering in Ahoy trok massale belangstelling. foto John de Pater/ANP Amerikanen en Pakistaan in Somalië gewond MUGADISHU (ItTR/AFP) - Twee Amerikaanse soldaten en een Pakistaan zijn zondag in So malië gewond geraakt toen zij in een hinderlaag liepen. Naar verluidt is een van de Amerika nen er ernstig aan toe, zo zei Da vid Stockwell, woordvoerder van de VN-vredesmacht in So malia. Hij zei dat het onduide lijk is wie voor de hinderlaag verantwoordelijk is geweest. De verdenking gaat uit naar de Somalische krijgsheer Moha- med Farah Aid id aangezien zon dag in Mugadishu pamfletten waren verspreid waarin werd ge dreigd met vergeldingacties te gen de VN-vredesmacht, in ant woord op de bombardementen op bases van Aidid. De aanval van zondag was de ernstigste op de VN-troepen sinds de gevech ten van 5 juni, toen 24 Pakista- nen de dood vonden. De drie leden van de 18.000 man sterke vredesmacht raakten ge wond op Oktober-21-weg. waar de spanning wel vaker hoog op loopt. Ooggetuigen meldden dat bij het incident twee Somaliërs zijn gedood maar dat bericht is niet bevestigd. Massale steun voor stakingsactie LJsbergsla, aer krop Rundergehakt, silo Xèm 8.99 500 gram 1M Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 3 juli as. s Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. van onze verslaggever TERNEUZEN/ROTTERDAM - Particuliere binnenschippers houden vanaf vandaag, maan dag, op tien plaatsen in Neder land - onder meer bij de sluizen van Terneuzen, de Volkerak- sluizen bij Willemstad en in de Rotterdamse haven - stakings acties. De schippers zullen voorlopig geen nieuwe ladin gen meer aannemen. Blokkades en bezettingen blijven voorals nog achterwege; de binnen vaartschippers zullen op de ac tieplaatsen alleen opvallend van hun ongenoegen blijk ge ven. Ruim tweeduizend opvarenden van binnenschepen kwamen za terdagmiddag naar een door de gezamenlijke schippersbonden belegde vergadering in het Ahoycomplex in Rotterdam. Een overweldigende meerder heid van de 1400 stemgerechtig de binnenschippers (per schip mocht slechts één opvarende stemmen) sprak zich uit vóór de stakingsacties. De schippers eisen dat het vrij willige toerbeurtsysteem, inclu sief tariefstelsel, naar losplaat sen in België en Frankrijk in de wet wordt verankerd. De Neder landse regering 'verschuilt' zich, vinden de schippers, achter re gels van de Europese Commissie in Brussel die onderlinge afspra ken als concurrentievervalsing ziet. Behalve het legaliseren van het toerbeurtsysteem met. garantieprijzen eisen de schip pers ook dat het kabinet onder zoekt of de binnenvaart kan die nen als vervoersalternatief voor de omstreden Betuwespoorlijn De Christelijke Bond van On dernemers in de Binnenvaart tCBOB) sloot zich zaterdag aan bij het "coördinatieteam mark tordening' van de schippersor- ganisaties Algemene Schippers vereniging (ASV), Onafhankelij ke Nederlandse Schippersvak- bond (ONS) en Vereniging Toer beurt Noord-Zuid. De christelij ke vereniging besloot de ver- voersstaking te ondersteunen toen duidelijk werd dat er geen blokkades, geen intimidatiepo gingen en geen onwettige acties worden gehouden. De CBOB wil 'de verhouding tussen verladers en vervoerders op de lange duur niet beschadigen', liet secretaris H. Luijendijk weten. Op de valreep J. Scherpenisse. één van de ac tiecoördinatoren. verwacht dat het wel een week kan duren voor er op alle uitverkoren plaatsen tientallen schepen demonstre ren. Verladers en bevrachters za gen vorige week de stakingsac ties aankomen en hebben op de valreep al een aantal contracten voor deze week afgesloten. Scherpenisse: „Al afgesloten contracten worden door onze le den nagekomen. Ik denk dus niet dat het maandag bij alle ac- tielokaties al storm loopt." Na eerdere blokkade-acties, zo als het blokkeren van een fos faatschip dat wilde lossen in de Temeuzense Zevenaarhaven, willen de bonden nieuwe scha declaims van verladers vermij den (de nog uitstaande claims moeten volgens hen overigens van tafel). Bij de nieuwe sta kingsacties worden dan ook geen confrontaties uitgelokt. De aan de staking deelnemende schippers willen zoveel mogelijk aandacht trekken door massaal naar de tien aangewezen plaat sen te trekken. Als extra nood signaal zullen ze een rood-witte vlag hijsen, normaal het teken dat er gevaar dreigt. „Door het hijsen van die vlag geven ze aan dat de toekomst van de vrije bin nenvaart op het spel staat", ver klaarde Scherpenisse. Antillen Premier Lubbers is tevreden over het resultaat van de ge sprekken over de toekomst van de Antillen. Volgens hem is de sfeer tussen de Antillen en Ne derland aanmerkelijk verbe terd. Met de kleine eilanden zijn afspraken, maar Curaqao wil nog niet O echt onderhandelen. O Herders Met een dankdienst in de open lucht en een afscheidsfeest sloot de herdersfamilie Cleiren zater dag een eeuw schapenhoeden op het Verdronken Land van Saeftinghe af. Voor taan zullen runderen C het gebied begrazen. Erik Breukink Hel Nederlands kampioen schap wielrennen werd beheerst door de toppers uit het profpelo ton. Erik Breukink reed zondag in Meerssen solo naar zijn eerste nationale titel. Steven Rooks werd tweede voor Frans Maas- sen. Theunisse stapte na twee uur rijden af. Hij gaat niet naar de Tour de France, die zaterdag van start gaat. Ook Greg Lemond rijdt de 1 1 Tour niet. Radio en televisie: 2; Binnen- en buitenland: 3 Provincie: 5 en 7; Sport: 11, 12, 13, 14, 15 en 16 WÊÊÊÊmmÊÊÊÊmmÊÊÊmm UTRECHT (GPD/ANP) - Op maat toegesneden arbeidstijd verkorting en afzien van de jaarlijkse koopkrachtverbete ring zijn absoluut noodzakelijk om de werkloosheid terug te dringen. Dat zei vice-premier Kok zaterdag op een PvdA-bij- eenkomst in Utrecht. De werkloosheid bereikt vol gens Kok het „traumatische ni veau" van begin jaren tachtig. Kok wil daarom snel afspraken maken met werkgevers en vak bonden over werkgelegenheid. Volgens de vice-premier moeten er niet alleen meer banen wor den geschapen, maar dient het werk ook beter over de levens duur te worden gespreid. Nu werken veel mensen gedurende een korte periode van hun leven te lang en te hard. Kok ziet als remedie dat er minder lange werkdagen gemaakt worden te gen een lager salaris. Tegelijker tijd moeten de bedrijfstijden verlengd worden. De partijleider stelde dat verbe tering van de koopkracht de ko mende jaren niet mogelijk is. Volgend jaar zal iedereen erop achteruitgaan. Extra geld in 1994 voor lastenverlichting en meer werk is volgens Kok niet aanwezig. Wel ziet hij mogelijk heden in heffingen op energie en vervuiling die ingezet kunnen worden om laagbetaalde arbeid goedkoper te maken. Staatssecretaris Wallage (so ciale zaken) zinspeelde op een wijziging van de aangekondigde bijstandskorting voor jongeren van 21 tot 27 jaar. Maar de staatssecretaris sluit niet uit dat in de toekomst ook de oudere bijstandsgerechtigden voor een deel van hun uitkering bij de ge meenten moeten aankloppen. Willy van Hemert (81) overleden DEN HAAG (ANP) - Regisseur, auteur en tekstdichter Willy van Hemert is zaterdag op 81-ja- rige leeftijd in een ziekenhuis in België overleden. Van Hemert, die de laatste jaren in België woonde, was al geruime tijd ziek. Willem Catharinus van Hemert ging na de HBS rechten stude ren aan de rijksuniversiteit Utrecht. Door een weddenschap belandde hij bij de Frits Hirsch Operette. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog stapte Van He mert over naar de Bouwmeester revue. Met Ko van den Bosch richtte hij een cabaretgezel schap op, dat na de oorlog 'Re genboogcabaret' heette. Van Hemert legde zich later vooral toe op het schrijven van revue- en cabaretteksten en het maken van kleinkunstprogram- ma's voor de radio. In 1947 trad hij in dienst bij de VARA-radio. en in 1951 bij de VARA-televisie als regisseur. Van Hemert regiseerde honder den tv-produkties. Bekende se ries waren 'De Kleine Waarheid', 'Bartje', 'Dagboek van een her dershond' en 'De Weg'. Rond zijn derde vrouw, de zangeres Caro line Kaart, stelde hij program ma's samen in Nederland en Duitsland. Hij schreef twee keer de tekst van het winnende Eurovisie Songfestival-liedje; in 1957 voor Corry Brokken 'Net als toen; en in 1959 voor Teddy Schol ten "n Beetje'. Willy van Hemert werd in 1972 onderscheiden met de Gouden Harp van de stichting Conamus. Hij kreeg de Televi- zierring in 1978 en 1983. ANKARA (RTR/AFP) - Bij een serie bomaanslagen in de Turkse badplaats Antalya zijn zondagavond 23 mensen onder wie twaalf toeristen, gewond geraakt. Dit heeft hel persbureau Anatolia ge meld. De eerste bom werd in de tuin van het pension Leta gegooid, een vakantieverblijf waar doorgaans veel buitenlanders vertoeven. Daar vielen de gewonden, onder wie zeven Duitsers, drie Zweden en twee Finnen. Ongeveer vijf minuten later explodeerden in een buurt met veel res taurants en nabij het Sheraton-Hotel nog eens twee bommen. Daar bij raakten twee auto's zwaar beschadigd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1993 | | pagina 1