Bouw toch in Scherpenisse-Oost IS c FIETS OPRUIMING OPRUIMING BouwCenter £iM_?s legging PZC Jeugd beproeft brandspuit Huib van Iwaarden viert zijn gouden schuttersjubileum kunststof DE JAGER-TOLHOEK SUPERK00WES streek College blijft bij keuze ondanks bezwaren bewoners Langeweg DELTA CONTRACT: ZEELAND COLLEGE: Jeremiasse VANDAAG GESLOTEN MORGEN BEGINT ONZE Dinsdag 29 juni start onze i V L-A I Ramen+Deuren DE BOUWMARKT VOOR DE VAKMAN HEERLIJKE HAMBURGERS KADETTEN STUKS CHOCOLADE VLA Stuteé,., I V& i_ WORTELTJES MAANDAG 28 JUNI 1993 van onze verslaggeefster SINT-MAARTENSDIJK Scherpenisse moet een nieuwe woonwijk krijgen aan de oost kant van het dorp. Het dagelijks gemeentebestuur van de ge meente Tholen blijft bij die keu ze ondanks grote bezwaren van bewoners van de Langeweg. die hun nering en hun uitzicht be dreigd zien door het uitbrei dingsplan. B en w weerleggen de bezwaren en stellen de raad voor akkoord te gaan met de de finitieve versie van de ruimte- lijke-ontwikkelingsschets Scherpenisse. In eerste instantie ging het ge meentebestuur met drie alterna tieven naar de bevolking. Oost. west en zuid kwamen in aanmer king als windstreken voor een nieuwe woonwijk. Tegen alle drie de ocaties kwamen bezwa ren. Hoewel de bezwaarden te gen plan-Oost zich op een hoor zitting in maart luidkeels lieten horen, zijn zij getalsmatig in de minderheid. Van bewoners van de Langweg kwamen 13 be zwaarschriften. Tegen plan- College Borsele wil steun voor nieuw bedrijf van herintreders van onze verslaggeefster HEINKENSZAND - B en w van Borsele willen zeven mille uit trekken voor de aanloopkosten van een nieuw bedrijf van vrou welijke herintreders. Een aan tal langdurig werkloze vrou wen uit de gemeente gaat fruit verwerken tot jam, chutney en sap. B en w menen dat er wel brood zit in de 'wat luxere am bachtelijke produkten' en ho pen vooral ook enkele vrouwen aan een (nieuwe) plaats op de arbeidsmarkt te helpen. Een ander goed doel dat b en w van Borsele onderschrijven is de natuur- en milieu-educatie. Het college heeft een kleine 30.000 gulden over voor het milieu-edu catief centrum voor de Bevelan- den en Tholen dat in Goes wordt gevestigd. De raadsvergadering over deze en andere onderwer pen is op dinsdag 6 juli en begint om 19.30 uur. West werden 33. tegen plan-Zuid 55 bezwaarschriften ingediend. B en w van Tholen vinden niet dat zij in het verleden de ver wachting hebben gewekt dat er aan de oostkant van Scherpenis se niet gebouwd zou worden. Aantasting van het dorpsge zicht kan verbloemd worden door het aanleggen van een Tweetal bekent vernielingen en diefstallen van onze verslaggeefster LEWEDORP - Twee jongelui uit Lewedorp hebben in de nacht van donderdag op vrijdag vernielingen aangericht in een leegstaande woning in de Lewe- dorpse Banjaardstraat. De poli tie werd gewaarschuwd door omwonenden en hield de jonge mannen (allebei 19 jaar oud) aan. Uit de verhoren is gebleken dat het tweetal het afgelopen jaar zo'n twintig vernielingen en dief stallen heeft gepleegd. School De Kleine Piet was daarbij meermalen het doelwit. Het duo heeft voor enkele duizenden gul dens schade aangericht. SINT-ANNALAND Fancy-fair Op het terrein van de Casembrootschool in Sint-Annaland wordt 2 juli een fancy-fair gehouden met een grote rommelmarkt en verkoop van tweedehands kinderkle ding. Leerlingen uit de groepen drie tot en met acht doen diverse spelletjes en verkopen spulletjes die ze zelf gemaakt hebben. Bij de koffie- en limonadestand zijn ook cake en pannekoeken te krijgen. De fancy-fair begint om 18.00 uur en duurt tot 20.00 uur. ST-MAARTEN SPIJK Wandeltochten - De Smal- stadswandeltochten worden dit jaar gelopen van maandag 28 ju ni tot. en met donderdag 1 juli. Wandelaars kunnen kiezen tus sen afstanden van vijf en tien ki lometer. Deelnemers beginnen iedere avond vanaf 18.00 uur bij bejaardenhuis Sint Maartenshof in Sint-Maartensdijk. groenstrook en een boomweide langs de nieuwe woonwijk. De commissie ruimtelijk orde ning bereikte geen overeenstem ming over de keuze. Door enkele leden werd erop aangedrongen opnieuw plan-West te beijken. Het college legt uitgebreid uit dat vooral allerlei milieu-eisen dit alternatief verhinderen. Het naastgelegen industrieterrein zal een veel te grote druk op het wonen geven, zeker in het licht van de steeds verder aange scherpte richtlijnen van het Rijk, menen b en w. In de raadsvergadering van maandag 5 juli (aanvang 19.30 uur) moet de raad ook zijn oor deel geven over een subsidie voor het project Technika 10. Het college wil 4.300 gulden uit trekken voor de oriëntatiecur sus techniek voor (jonge) meis jes. die door de Thoolse jonge renwerkster wordt opgezet. De regiopolitie krijgt enkele tips uit Tholen. In reactie op het dis trictsbeleidsplan van de politie willen b en w extra aandacht vragen voor de drugshandel, die volgens het college zijn intrede heeft gedaan op Tholen. Een an der punt is de aanpak van ge luidhinder uit horecagelegenhe den en andere bedrijfsgebou- Bij een kraam kon naar hartelust met de blusslang gespoten worden. foto Willem Mieras Vijftigjarig bestaan korps Ovezande van onze verslaggeefster OVEZANDE - Het brandweer korps van Ovezande bestaat vijftig jaar. Die verjaardag vierden de brandweermannen zaterdag met een extra feestelij ke dag voor de schoolkinderen van Ovezande, Ellewoutsdijk en Driewegen. Bij de kazerne werden honderden jeugdige Be- velandertjes vermaakt met al lerhande brandweerzaken. Razend populair was de schuim- bak: een zes meter lange bak. ge vuld met blusschuim. Onder het oppervlak lag een balk, waar over de kinderen zich moesten proberen voort te bewegen. Grot feest natuurlijk, vooral als een van de avontuurlijke jongelui ruggelings het schuim indook. Sommige waaghalzen haalden tot twee keer toe een nat pak. Een goede tweede was de kraam waar naar hartelust met de blusslang gespoten kon worden. Ook het opstijgen met een bakje langs de (Goese) ladderwagen werd zeer gewaardeerd. De festi viteiten werden afgesloten met een spectaculaire redding vanaf de Ovezandse kerktoren. Een groot publiek zag ademloos toe hoe de brandweer een man van de torenspits oppikte met be hulp van een ladderwagen. wen, een onderwerp waar vol gens b en w 'de burgers toch wel aan tillen'. Tot slot beveelt het college de politie aan controles op bestrijdingsmiddelen over te laten aan de Algemene Inspec tiedienst (AID), die daar immers in gespecialiseerd is. Watchers team wint wedstrijd jeugd-EHBO van onze verslaggeefster SINT MAARTENSDIJK - Het provinciale Jeugd Rode Kruis hield zaterdag EHBO-wedstrij- den op twee niveau's. De coördi nator van de jeugdactiviteiten van het Rode Kruis op Tholen, H. Kurvers, had in recreatiecen trum De Haestinge in Sint Maartensdijk een feestelijke wedstrijddag georganiseerd. Het EHBO-B-toernooi werd ge wonnen door het team van Wal cheren noord-west. Een tweede en derde plaats was er respectie velijk voor de groepen uit Tho len en Axel. In het iets lichtere EHBO-A-toernooi ging de eerste prijs naai- Hulst. De beide teams van Terneuzen behaalden de tweede en derde prijs. Na de wedstrijden volgde een ge zellig programma met een confe rencier en een vossejacht. Bur gemeester H. A. van der Munnik van Tholen reikte aan het eind van de middag de prijzen uit. WEMELDINGE Ringrijden - In Wemeldinge is zaterdag een ringrijderijwed- strijd over 29 beurten gehouden. De uitslag is als volgt: 1 S. de Vos 22 ringen, 2 N. Nijssen 21,3 L. Wabeke 18,4 mevrouw M Vermer- ris 17, 5 G. Schouwenaar 16, 6 R. Mie ras 15,7 G. Steenbakker 14,8 J. Boom 14. 9 A. de Burggraaf 13. 10 C. Kor- stanje 13. 11 P. Gijsel 12. 12 W. van Oeveren 12,13 M Mol 12,14 L. de Vos 12.15 P. de Vos 11 ringen. De pollepel werd gewonnen door P. Vermerris..Het- stoeltjerijden werd gewonnen door S. de Vos, vóór G. Schouwenaar en N. Nijs sen. Ac. Huib van Iwaarden van onze verslaggever AARDENBURG - Het kam pioenschap keizers en koningen van de Nederlandse Bond van Wipschutters zal volgend jaar in Sint Jansteen worden gehou den. G. Merckx van de Schut- tersmaatschappij Sint Jan werd zaterdag op het terrein van Handbooggilde Sint Sebas- tiaan uit Aardenburg de nieuwe kampioen van de Nederlandse keizers en koningen. Het Aardenburgse gilde was blij dat E. Champion vorig jaar de kampioenstitel had bemach tigd. Sint Sebastiaan had daar door een prachtige gelegenheid om Huib van Iwaarden extra in het zonnetje te zetten. De 70-jari- ge Van Iwaarden viert dit jaar zijn gouden schuttersjubileum. Van de vijftig jaar dat hij bij het Aardenburgse handbooggilde staat ingeschreven, is hij er der tig als griffier-schatbewaarder secretaris-penningmeester voor niet-schutters) actief. Sint Sebastiaan had een keur aan hoogwaardigheidsbekle ders opgeroepen om de loftrom pet te steken over Van Iwaar den. Hoofdman (voorzitter) Dirk van Hermon en ere-hoofdman Herman de Rijcke memoreer den natuurlijk onder meer de schuttersprestaties die de jubi laris de afgelopen halve eeuw le verde: elf keer kampioen en vijf keer koning van Sint Sebas tiaan, twee keer kampioen ko ningen en keizers van de Neder landse Bond van Wipschutters en twee keer kampioen van de Zeeuwsch-Vlaamse Bond. Ook vertegenwoordigers van de Nederlandse en Belgische wip- schuttersbond (Van Iwaarden is ook al dertig jaar lid van een schuttersgilde uit Knokke) en de Aardenburgse burgemeester E. Jongmans prezen de schut ters- en bestuurskwaliteiten van Huib van Iwaarden. De griffier- schatbewaarder stond er zelf een beetje van te kijken. „Ik heb nooit geweten dat ik zo'n brave jongen was. In die vijftig jaar hebben ze me echt niet zo vaak op mijn schouder geklopt' hij. Hij voegde er wel direct aan toe dat zijn opmerking geksche rend bedoeld was. „Als je zeven tig ben, mag je wel eens een beetje pesten, hè." Na de officiële 'koning- en kei- zerschieting' werd ter ere van Van Iwaarden een jubileum- schieting gehouden: 113 boog schutters uit Brabant, de Beve- landen en (Zeeuwsch-)Vlaande- ren meldden zich aan voor de herinneringslepeltjes. Zeven van hen slaagden er in de blok- vogel af te schieten. Van de ze ven prijsschieters bleek Jo Ver- straete van de schuttersvereni ging Ons Vermaak uit Axel uit eindelijk de meest vaste hand te hebben. Hij legde beslag op de ereprijs, een - zei Van Iwaarden - 'prachtig' tinnen herinnerings bord. Al jarenlang verzorgen wij in Noord- en Midden-Zeeland de opleidin gen voor functies in de horeca. Hebt u (beroepsmatig) belangstelling voor één van de onderstaande vakgebieden, dan kunt ook u van onze kennis gebruik maken. Wij bie den u hierbij de volgende cursussen aan: HANDELSKENNIS Aanvang: 21 september 1993, 9.30-12.30 uur. Duur: 22 lessen van 3 uur. RESTAURANTBEDRIJF Aanvang: 28 september 1993, 9.30-12.30 uur. Duur: 28 lessen van 3 uur. CAFÉBEDRIJF Aanvang: 5 oktober 1993, 19.00-22.00 uur. Duur: 10 lessen van 3 uur. Voor informatie en aanmelding: Delta Contract, vragen naar dhr. M. Cardon Merwedestraat 14335 XR Middelburg Telefoon: 01180-23951 Zeeland College, lokatie Middelburg Postbus 279, 4330 AG Middelburg Telefoon: 01180-16457 Sparta Sportief De ideale mix van sport- en racefiets in drie modellen. Met Shimano Positron 6-V of SACHS Elysée 7-V derailleur en met Cantilever velgrem-, trommelrem- of hydrauli sche velgremsysteem. In desertbeige, mint of parelmoer wit/lila. Test dit fiets- en zitcomfort en maak nu een proefrit. TWEEWIELERS B.V Ganzepoortstraat 28 4461 JZ Goes Tel. 01100-16063 Fax. 01100-16171 f RAAMBEKLEDINGSPRODUKTEN Uw keuze... op maat gemaakt. OETEWEIJ - YERSEKE ZEILMAKERIJ ZONWERING INDUSTRIEWEG 2, 4401 LB YERSEKE. TEL. 01131-1497, B.G.G. 2737 Bij de VAKMAN bent u ALTIJD BETER af Als morgen toevallig iemand 5000 gulden minder biedt voor uw huis pakt u z'n bod misschien. Een grote advertentie kost stukken minder en trekt meer bieders, want: Je huis in de krant brengt mensen over de vloer. En de makelaar weet van wanten en kranten SCHOENMODE YD.REEPE DE SCHOENWINKEL VOOR DE BETERE MERKEN/ papegaaistr. 8 - goes - tel. 30796 SHOE-SERVICE Martin Wijdemans Oude Vismarkt 10, 4461 AE Goes Tel. 01100-27526 ii ■ui ■■■■i ■■■■i ■in ii in nul onderhoudsvrij koude-, warmte-, geluidwerend verfraaiend naarelke maat leverbaar Bouwmaterialen Deuren Elektramaterialen Gereedschappen Hout Installatiematerialen Isolatie Ijzerwaren Verf (Wijzonol) Plaatmaterialen Kasten Sanitair Kitten Tegels Lijmen WIJ ZIJN OOK OP ZATERDAG OPEN! Stanleyweg2 - Industrieterrein De Poel II - Goes (bij Zeelandhallen) Geopend ma. t/m vr. 7.30-17.uur, za. 8.00-12.00 uur. VAN MAANDAG T/M WOENSDAG OP OP! i OVENVERSE VLOER- DAGVERSE PUUR RUNDVLEES L k 169-1 PER STUK ELDERS i NIEUWE OOGST! |UiN~ BAAL HEEL POND ,149" I 3/4 model, 95% katoen, 5% lycra, 'n diverse modekleuren, maten: S, M, L. ELDERS15.95 ROOSENDAAL: Laan van Henegouwen 17, Winkelcentrum Biggelaar ETTEN-LEUR: Schoonhout 115 (Hooghuis) ZUNDERT: Molenstraat 4 ST. WILLEBRORD: Dorpsstraat 14 GOES: Winkelcentrum De Bussel (Beukenhof 1) OUDENBOSCH: Prof. Mulderslaan 11 OUD-GASTEL: Markt 21 BERGEN OP ZOOM: Noordgeest 16 -18

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1993 | | pagina 18