Japanse premier weggestemd Aanpassing van alle Boeing 747's linton kiest voor bouwen ifgeslankt ruimtestation PZC Verlaten banenpool moet bestraft met bijstandskorting Leraren Nederlands klagen over Wallage Dordrecht scheidt regen- en rioolwater Officier eist cursus Nederlands in zaak teunfraude Turken voordeel! binnen- en buitenland Vierde verdachte in zaak overval op filiaal van AH Radiopresentatoren bedolven onder 'woede' besluit na onderzoek ramp in Bijlmermeer: motorophanging moet anders Hoge straf voor overval op Chinese restaurants ZATERDAG 19 JUNI 1993 DEN HAAG (ANP) - Toenmalig staatssecretaris Ter Veld heeft burgemeester en wethouders van Leeuwarden op 6 maart 1991 terecht opgedragen lang durig werklozen die vrijwillig ontslag nemen uit de banen pool, tijdelijk een korting op hun uitkering op te leggen. Dat blijkt uit een uitspraak van de Kroon in het beroep dat Leeu warden tegen die aanwijzing had aangespannen. De uit spraak. van 28 april van dit jaar. is nog mede-ondertekend door staatssecretaris Ter Veld De uitspraak is echter pas enkele dagen geleden bij het gemeente bestuur gearriveerd. De aanbie dingsbrief was ondertekend door de nieuwe staatssecretaris J. Wallage, zo bevestigt een woordvoerder van de gemeente. Het gemeentebestuur legde, met steun van de grotere fracties in de gemeenteraad, soepeler normen aan. De banenpool voor langdurig werklozen met een RWW-uitkering op bijstandsni veau is niet bedoeld om mensen permanent aan de slag te hou den. vond Leeuwarden. Boven dien ging het niet aan deze men sen slechts het minimumloon toe te kennen, terwijl collega's die het zelfde werk verrichten hogere cao-lonen krijgen. De Kroon vindt dat het beginsel van gelijke beloning voor gelijke arbeid hier niet in het geding is. De enige vraag die ertoe doet is of er sprake is van passende ar beid die redelijkerwijs behoort te worden aanvaard. Op twee andere punten is de staatssecre taris met haar aanwijzing afge gaan op gegevens die onvol doende houvast boden, zodat die zijn vernietigd. Dat ligt mede aan de gemeente Leeuwarden, die op de valreep eigen, te soepe le normen voor uitkeringskor tingen heeft aangescherpt. Het gaat om weigering van een werk loze om deel te nemen aan een heroriënteringsgesprek en aan eventuele vervolgactiviteiten (cursussen, enzovoorts). Eind december 1990. ruim drie maanden voor de aanwijzing van Sociale Zaken, legde de So ciale Dienst in Leeuwarden pas een uitkeringskorting op. als de werkloze door een heroriënte ringsgesprek te weigeren, „een reële kans op volwaardige ar beid ongebruikt liet liggen". Op 14 januari 1991, nadat de Rijksconsulent Sociale Zeker heid van het ministerie duidelijk had gemaakt, dat dit op gespan nen voet stond met de wet. draaide de gemeente bij. Op 5 fe bruari werd per brief aangekon digd. dat een weigering om aan cursussen mee te werken, tot een nader onderzoek zou leiden. Als de werkloze dan nog mede werking weigerde. zou oplegging van een strafkorting worden be keken aan de hand van diverse criteria. Duur van de werkloos heid. lengte van het bemidde lingstraject en kans op het vin den van het wérk moesten in aanmerking worden genomen. zet. Een 27-jarige Bussumer moet maandag voor de Raadka mer verschijnen Over de uitle vering van de Bussumer die in Chili verblijft, kon de woord voerder van het team nog niets zeggen De drie mannen uit Bussum worden ervan verdacht dat zij op 14 mei 1990 's morgens vroeg een filiaal van Albert Heijn in Oos terbeek binnendrongen en van .de daar aanwezige personeelsle den eisten dat die de kluis zou den openen. Toen bleek dat het personeel dat niet kon. omdat er geen sleutel was, schoten de overvallers twee mannen dood. Een derde werd zwaar verwond. HILVERSUM (ANP) - Het re cherchebijstandsteam dat on derzoek doet naar de bloedige overval op een AH-filiaal in Oosterbeek in 1990 heeft een vierde verdachte in de zaak ge vonden. Het gaat om een 24-ja- rige man uit Hilversum, die in langdurige hechtenis zit voor andere overvallen. Deze man zou de drie andere verdachten tips en aanwijzingen gegeven hebben voor het plegen van de overval. De 29-jarige verdachte uit Bus sum is donderdag door de raad kamer van de Arnhemse recht bank voor dertig dagen vastge- Examen Nederlands 'erbarmelijk' DEN HAAG (ANP) - Staatsse cretaris Wallage heeft op On derwijs stelselmatig adviezen over het opstellen van de eind examens Nederlands voor havo en vwo niet aangenomen, ter wijl hij zelf nota bene om die ad viezen vraagt. Om eindelijk duidelijkheid te krijgen over haar al dan niet officiële advies- status heeft de Stichting 108 plus, een samenwerkingsver band van leraren Nederlands, daarom een klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman. Dat maakte de stichting vrijdag bekend. Ook dit jaar was met name het eindexamen havo weer erbar melijk opgesteld, aldus drs. A. van Aken-van de Leur van de stichting. „Daardoor moesten de cijfers landelijk weer flink worden opgekrikt, en wel met tien punten op een totaal van honderd. Zo hebben leerlingen al snel een voldoende als ze maar een paar vragen goed hebben. Het cijfer zegt dus niets over de kwaliteit van het onderwijs. En universiteiten en instellingen voor hoger beroepsonderwijs klagen al jaren steen en been over het slechte Nederlands van studenten." De stichting bestaat vijfjaar en heeft met staatssecretaris Gin jaar-Maas wel goed samenge werkt, aldus Van Aken-van de Leur. Onder haar bewind is een nieuwe regeling van de eindexa mens vwo tot stand gekomen. Toen Wallage aantrad liet hij of ficieel weten wèl met de stich ting te willen overleggen, maar vervolgens „boycotte" hij stel selmatig elk contact, zo zegt Van Aken-van de Leur. Volgens een woordvoerster van het ministerie van onderwijs en wetenschappen wordt veel en goed samengewerkt met andere lerarenorganisaties. Het minis terie wilde verder niet inhoude lijk reageren op de klacht en wacht het onderzoek van de Na tionale Ombudsman af. Simons: geld voor bestrijding hartritmekwaal UTRECHT (ANP) - Met een be drag van vier miljoen kunnen vier centra dit jaar honderd hartpatiënten helpen met een cardio-defibrillator, een duur apparaat tegen hartritmestoor nissen. Dat heeft staatssecreta ris Simons (volksgezondheid) vrijdag besloten in de ontwerp- planningsregeling hartritmes toornissen. De Ziekenfondsraad had posi tief geadviseerd over het appa raat. De behandeling is duur. Het apparaat kost 50.000 gulden en de vervanging van de batterij om de drie jaar nog eens 40.000 gulden. De implantatie van car- dio-defibrillatoren is een nieuwe verstrekking in Nederland. De defibrillator bewaakt met be hulp van elektroden het hartrit me en geeft, indien nodig, een corrigerende stroomstoot. DORDRECHT (ANP) - De ge meente Dordrecht maakt een begin met het scheiden van re gen- en rioolwater. Door in de nieuwste wijk Oudelandshoek een apart rioolstelsel aan te leg gen voor de afvoer van regen water dat op daken valt, komt dit niet meer in het riool te recht. Hierdoor zal de zuivering van het rioolwater beter verlo pen. Het milieu-vriendelijke systeem wordt volgens een woordvoerder van de gemeente voor het eerst in Nederland toe gepast. In Oudelandshoek verrijzen de komende jaren tweeduizend wo ningen. Bij het bouwrijpmaken zullen twee rioolstelsels naast elkaar worden aangelegd. In het ene verdwijnt al het gewone af valwater van huizen en straat- kolken naar de rioolwaterzuive ringsinstallatie. In het andere wordt het regenwater opgevan gen dat van de daken van huizen stroomt. „Dit water voeren we niet naar de rioolwaterzuiveringsinstalla tie, maar rechtstreeks naar de vijvers en sloten in de wijk", ver telt J. Backx van het Project- en Ingenieursbureau van de ge meente Dordrecht. Het principe van het systeem is zo min moge lijk schoon water naar de zuive ringsinstallatie te voeren. Beckx: „Schoon water remt de zuiverende werking van een rioolwaterzuiveringsinstallatie. De biologische processen verlo pen beter als de smerigheid van het rioolwater constant blijft. Omdat regenwater relatief veel schoner is dan rioolwater, moet je dat eigenlijk niet naar de zui veringsinstallatie voeren." KATWIJK-De presentatoren van het radioprogramma Breakfastclub, Peter van Bruggen en Jeanne Kooijmans, liggen bedolven onder de actiekaarten. Beiden namen het initiatief tot deze actie en zijn verbaasd over het succes. Ongeveer een miljoen kaarten met het opschrift 'Ik ben woedend' zijn inmiddels binnen. Met de kaarten maken de inzenders duidelijk dal ze een einde willen aan rassenhaat en geweld tegen buitenlanders. De actie begon na de aanslag in Solingen waarbij vijf Turken om het leven kwamen. foto Marcel Antonisse/ANP TOKYO (RTR) - Het Japanse kabinet heeft vrijdag het La gerhuis ontbonden en zal ver vroegde verkiezingen uit schrijven nadat het parlement een motie van wantrouwen te gen premier Kiichi Miyazawa had aangenomen. Dat heeft het Japanse televisiestation NHK bericht. Het Japanse parlement nam kort daarvoor een motie van wantrouwen tegen de premier aan. Met een verrassend grote meerderheid van 255 tegen 220 stemmen zegde de volksverte genwoordiging het vertrouwen in Miyazawa op. Miyazawa dreigde eerder al het Lagerhuis te zullen ontbinden als het par lement de motie zou aanne men. De stemming in het par lement werd direct door de Ja panse televisie uitgezonden. Volgens de Japanse pers zullen de verkiezingen tussen 18 en 25 juli gehouden worden. De oppositie diende donder dag een motie van wantrou wen in, omdat Miyazawa er niet in was geslaagd tijdens de zittingsperiode van het parle ment. die zondag afloopt, de in december 1991 aangekondigde tomu Hata, stemde met de op positie mee. Zestien onthiel den zich van stemming. Eerder had Miyazawa verklaard dat alle LDP-leden die tegen het kabinet zouden stemmen, uit de partij worden gezet. De Ja panse media zei daarom te ver wachten dat de LDP de meer derheid in het parlement zal verliezen. Al voor de beraadslagingen in het Lagerhuis werd de scheu ring binnen de regerende LDP duidelijk toen twee ministers hun ontslag aanboden. De mi nister van economische plan ning, Hajime Funada, en mi nister van wetenschappen, Mamoru Nakajima-, zijn beiden lid van de rebellerende Hata- factie binnen de LDP. Tijdens de soms rumoerige be sprekingen in het Lagerhuis zei de leider van de Socialisti sche Partij. Sadao Yamahana. dat „Miyazawa niet langer kan worden vertrouwd om dit land te leiden. De premier is een leu genaar." aldus Yamahana in een emotionele toespraak. „Hij heeft het volk verraden door politieke hervormingen te be loven en vervolgens het parle ment te weigeren de kwestie te bespreken. HOLLE (ANP) - Officier van slitie mr. A. Speijers in Zwol- hceft vrijdag in een steun- mdezaak tegen een Turks hlpaar uit Kampen als bijzon- ire voorwaarde gesteld dat lide echtelieden zich moeten •kwamen in de Nederlandse il. Binnen een jaar moeten zij Kslandig formulieren van de xiale Dienst kunnen invul- iitierechter mr. C. Beljaars ad het niet aan een rechter om Aplosie Cairo 1IR0 (AFP/RTR) - Bij een aicxplosie in Cairo zijn gis mond een dode en vier ge iden gevallen. De explosie iid plaats bij een busstation de volkswijk Shubrain in de pplische hoofdstad. afgelopen maand zijn bij maanslagen in Cairo negen ensen omgekomen en raakten aker 50 gewond. De aansla- mvorden door de autoriteiten geschreven aan moslim-fun- nentalisten. zoiets op te leggen. Wel beval hij een taalcursus aan „al was het maar om dit soort dingen in de toekomst te voorkomen". Het echtpaar, dat 22 jaar in Ne derland verblijft, is in 1989 al eens aangesproken door de So ciale Dienst over verzwegen in komsten naast de uitkering die werd getrokken sinds 1979. Toen via de Belastingdienst bleek dat er de jaren daarna opnieuw zwart werd verdiend, werd tot vervolging overgegaan. De officier kwam tot de onge bruikelijke voorwaarde, gekop peld aan twee weken gevange nisstraf, omdat het Kamper duo de fraude met uitkeringsformu lieren voornamelijk toeschreef aan taal-en communicatiepro blemen. Raadsman mr. H. de Hek toonde zich niet alleen verrast door de actie van de officier, maar vond deze ook „uitermate ver" gaan en in strijd met het vrijheidsbe ginsel. „Eigenlijk dwing je deze mensen zo om te assimileren in de Nederlandse samenleving terwijl ze dat veel eerder al be wust niet hebben gedaan". lagbladprijs '93 oor journalisten ie Limburger IISTERDAM (ANP) - De Prijs jj ;or de Dagbladjournalistiek Kis toegekend aan Joep Doh- in en Henk Langenberg van igblad De Limburger. Dat s(t de organiserende stich- 15 vrijdag bekend gemaakt, j krijgen de prijs voor hun fks onthullingen over de be- iing van steekpenningen door i?enbouwers, ook bekend als .Affaire Baars". Ti jury onder voorzitterschap a kamervoorzitter Deetman «rdeelde 22 inzendingen. ïtMiddelburg van Het Parool jgt een eervolle vermelding (f zijn onthullingen over het -toaadsyndicaat van Klaas msma. lenri Kruithof «dichter p Landbouw Ji HAAG (GPD) - Henri ailhof, chef van de parlemen- rc redactie van de Gemeen telijke Pers Dienst GPD, armee ook de Provinciale tuwse Courant samenwerkt, rdtmet ingang van 1 oktober «deur voorlichting en exter- bclrekkingen op het ministe- |j van landbouw. Kruithof dtook de eerste woordvoer- 'van minister Bukman, ei ^nze correspondent jsde Bruijn ij RINGTON - De Verenigde "en kunnen tegen het eind "de eeuw beginnen met de lw van een permanent ruina tion, maar het wordt veel '"er dan de Amerikaanse tevaartwereld graag wil- President Clinton heeft een tankt plan goedgekeurd ■een ruimtestation, dat de Homende tien jaar zestien td dollar gaat kosten, üns de oorspronkelijke Den van de ruimtevaartor- itie NASA zou voor de van een ruimtestation de komende tien jaar totaal %n miljard dollar meer no- ijn dan Clinton nu wil uit- *n. Clinton vroeg de NASA ïom alternatieven van vijf, Jen negen miljard dollar te "':en Daarvoor is volgens kas, echter geen zinvol estation te bouwen. Het plan voorziet nu in 10 mil jard dollar voor de periode tot 1998, waarin het station ontwor pen moet worden, en nog eens zes miljard dollar voor de eerste operationele jaren. In de begin fase zal het station niet perma nent bemand zijn, maai- gere geld bezocht worden door be manningen die er per spaces- huttle naar toe reizen. Later wordt het permanent bemand. De bouw van een ruimtestation zal ook gevolgen hebben voor het spaceshuttle-programma. Als er een ruimtestation is kan worden volstaan met veel lich tere dan de huidige shuttles, om dat zij zelf niet meer de basis voor het ruimteonderzoek zijn, maar slechts als transportmid del gebruikt worden. Daartoe zal mogelijk een kleinere shuttle ontwikkeld moeten worden. Clinton keurde ook een omstre den plan van tien miljard dollar goed voor de bouw van een 'deel tjesversneller' in Texas. „We kunnen ons niet onttrekken aan onze verplichting te investeren in de toekomst", zei de presi dent. „Onze economische kracht op de lange termijn hangt net zo goed af van ons technologisch leiderschap als van het verlagen van het begro tingstekort". De deeltjesversneller zal worden gebouwd in de buurt van Dallas in Texas. Er zal acht tot tien mil jard dollar voor nodig zijn. Het is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek. In het complex wor den via zware magneten proto nen met de snelheid van bijna die van het licht rondgejaagd. Clinton zei dat het opgeven van dit plan de Amerikaanse techno logische voorsprong zou aantas ten. ARNHEM (ANP) - Het gerechtshof in Arnhem heeft vrijdag twee Chinese asielzoekers die een reeks overvallen op Chinese restau rants in Nederland hebben gepleegd en daarbij veel geweld ge bruikten, veroordeeld tot celstraffen van vijftien en twaalf maan den met aftrek van voorarrest. De overvallers dwongen restauranthouders geld te geven. Daarbij bedreigden, sloegen en boeiden ze familieleden, onder wie kinderen. De bedenker van de plannen, een inwoner van Culemborger. kreeg 4,5 jaar. hervormingen door te druk ken. Het gaat daarbij om wets voorstellen die een eind moe ten te maken aan de politieke corruptie. Een veertigtal hervormingsge zinde leden van Miyazawa's LDP, onder leiding van de oud minister van financiën, Tsu- «STELVEEN (GPD) - De ^erikaanse vliegtuigbouwer ioeing heeft een ingrijpende ^passing gelast van de mo- fophanging van alle 948 ofing "47's. Aanleiding is de spinde Bijlmermeer. Uiton- fnoek is gebleken dat de mo- rophanging niet betrouwbaar Boeing ontwikkelt daarom ieiiwe breekbouten. In plaats w vier ophangpunten komen •nu zes per motor. De opgang- inten zelf worden van een frlier materiaal vervaardigd, ovendien zal de motor met een ilra (tweede) stang aan de leugel worden bevestigd. «ze zeer ingrijpende maatregel jat Boeing en7of de luchtvaart- Ïatschappijen honderden mil- nen (mogelijk miljarden) gul- rnskosten. De KLM, die met 27 toeing 747's vliegt, schat dat er per vliegtuig 10.000 manuren werk aan zit. Dat betekent twee weken werk voor 250 man maal 27. Boeing heeft de luchtvaart maatschappijen toegezegd de materiaalkosten voor zijn reke ning te nemen. Wie het werk gaat betalen, is nog onderwerp van gesprek tussen de vliegtuig bouwer en de luchtvaartmaat schappijen. Boeing wil" de kos ten delen. Boeing houdt begin juli een con ferentie in Seattle voor alle 747- gebruikers. Op de bijeenkomst krijgen de luchtvaartmaat schappijen te horen wat er pre cies moet gebeuren en waarom. Vermoedelijk komen dan ook de financiële consequenties aan de orde. Taiwan Uit het onderzoek naar de ramp in de Bijlmermeer en een soort gelijke ramp in Taiwan is geble ken dat de breekbouten gevoelig zijn voor corrosie. Deze bouten moeten bij zware trillingen van de motor afbreken, waardoor de motor eraf valt en de vleugel en het vliegtuig behouden blijven. Bij de ramp in de Bijlmer zijn vermoedelijk een of meerdere bouten spontaan gebroken. De binnenmotor sleurde de buiten motor in zijn val mee, waardoor de vleugel zwaarbeschadigd raakte en het vliegtuig onbe stuurbaar werd, zo luidt tot nu toe de verklaring. Wat echter de Nederlandse on derzoekers verbaasde, was het feit dat een gevonden beslagoog (waarin de bouten zitten) gebro ken was. Dat had niet mogen ge beuren. Dat kan erop wijzen dai er met de gehele motorophan ging iets mis is. De maatregel van Boeing wijst in deze richting, hoewel de offi ciële conclusies van het onder zoek van de Rijksluchtvaart dienst (RLD) niet bekend zijn. Niet alleen worden de breekbou ten en ophangogen van nieuw materiaal vervaardigd, er ko men er twee meer. Het is volgens een woordvoerder van Boeing niet langer de bedoeling dat de ze bouten bij ernstige motortril lingen breken. Gebleken is dat het veiliger is dat een zwaar tril lende of defecte motor aan de vleugel blijft hangen. Wereldwijd Hoewel de EL Al-Boeing die bo ven de Bijlmer crashte, met Pratt&Whitney-motoren was uitgerust (met een eigen type op hanging). geldt de maatregel voor alle 747's wereldwijd. De Boeing's van de KLM zijn uitge rust met General Electric moto ren. De aanvang van de reconstruc tie van de motorophanging zal overigens nog enige maanden duren en bovendien enkele jaren in beslag nemen. Een woord voerder van de KLM zegt dat de reconstructie wordt meegeno men in het periodiek onder- houdsprogramma. Bovendien zijn de nieuwe stang, beslagogen en breekbouten pas eind dit jaar beschikbaar Mede dankzij de reeds enige maanden geleden in gelaste extra inspecties van de ophanging blijft volgens Boeing het vliegtuig „uiterst betrouw baar". De twee Chinezen werden kort na hun aankomst in Nederland uit het asielzoekerscentrum in Aalten verwijderd. De Culemborger bood hen toen onderdak aan in ruil voor het plegen van de overval len. Zo werd onder meer een Chinees echtpaar dat in het asielzoe kerscentrum verbleef met hun zes weken oude baby. bedreigd. De vrouw werd met een pistool op haar hoofd geslagen en raakte be wusteloos. Verschillende Chinese restauranthouders in de Achterhoek en Twente werden zo bang voor de mannen dat zij hun zaak verkochten of verhuurden. (Advertentie) Een dubbelpak Fotohome (beste koop!) kleurenfilms met 2x36 opnamen kost u slechts f 15.-. Daarbij ontvangt u nü 2 x f 1.50 korting op ontwik kelen en afdrukken. Dealeradressen? Bel (010) 434 44 22.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1993 | | pagina 7