Automarkt verkeert in mineur 'Pepino' uit Gentse kas Rommelige beurs is richting kwijt Personeel op straat door sluiten slachterij Coveco Prijs van Japanse produkten hoger door duurdere yen financiën en economie Rai-voorzitter ziet lichtpunten voor de langere termijn AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS JaniUink ZATERDAG 19 JUNI 1993 AMSTERDAM (ANP) - De auto markt is in veel landen in mi neur gestemd en ook in Neder land is de situatie niet direct gunstig. Dat heeft algemeen voorzitter G. Worm van de Rai Vereniging vrijdag verklaard bij de opening van het nieuwe gebouw van Fiat Auto Neder land. In de eerste vijfmaanden van dit jaar zijn de autoverkopen 25 pro cent kleiner uitgevallen dan die in de overeenkomstige periode van 1992. Worm concludeerde dat de uit komst dit jaar in ieder geval veel lager zal uitkomen dan het ver koopcijfer van 500.000 dat de laatste jaren gebruikelijk is. Wanneer herstel zal intreden, valt niet te voorspellen: deson danks dichtte Worms op grond van het overheidsbeleid de Ne derlandse automarkt op langere termijn een goede toekomst toe. Voor economiscne groei is mobi liteit een wezenlijke voorwaar de. zo sterk zelfs dat bij een eco nomische groei van één procent Omzet tuinbouw verder achteruit DEN HAAG (ANP) - De Neder landse tuinbouw daalt steeds dieper in het dal waar de sector vorig jaar in terecht is geko men. De omzet van de groenten- en fruitveilingen is in de eerste zes maanden van 1993 naar schatting 10 procent lager uit gekomen dan in de eerste helft van 1992. Dat meldt het Produktschap voor Groenten en Fruit (PGF) in Den Haag. Volgens voorzitter J. van der Veen zijn de hoge pro- duktie. de harde Nederlandse gulden en de toegenomen con currentie uit Spanje en Portugal de oorzaak van de verdere terug val. Van der Veen verwacht dat het. zelfs als de situatie verbe tert. moeilijk wordt de achter stand ten opzichte van vorig jaar in te lopen- De Nederlandse tuinbouw pro beert nog steeds meer groenten en fruit af te zetten in Japan. De pogingen verlopen echter stroef, aldus het PGF. Op dit moment mogen alleen tomaten en papri ka's worden geexporteerd. Ja pan weigert Nederlandse aard beien. courgettes, komkommers en aubergines toe te laten. Vol gens Van der Veen zal het PGF zich niet neerleggen bij die wei gering. de mobiliteit met ten minste an derhalf procent toeneemt. Deze ontwikkeling stelt volgens Worm bijzonder hoge eisen aan de groei van de infrastructuur (het wegennet) in Nederland. Als de infrastructuur groei van mo biliteit niet toestaat, worden verkeer en vervoer niet een van de belangrijkste steunpunten van de welvaart, maar de flesse- hals van de economische groei. Over het autopark lopen de op vattingen uiteen, zo merkte de Rai-voorzitter op. Het ministe rie van verkeer en waterstaat gaat uit van een totaal van zeven tot acht miljoen personenauto's in 2010 vergeleken met vijf mil joen in 1986. De Rai vond de prognose te hoog en liet het on derzoeksinstituut Nea een stu die maken Het bureau kwam met voor 2010 te verwachten aantallen van 6.5 a zeven mil joen. Vervolgens kwam het Cen traal Planbureau met scenario's van 8.3, zeven en 7,8 miljoen. Zonder overheidsmaatregelen groeit het autoverkeer met 70 procent in de periode 1986 tot 2010, met maatregelen, van al lerlei aard, misschien 35 pro cent. ..De overheid kan die auto dus niet wezenlijk terugdringen, en wil dat ook niet. gezien het fi nanciële belang. Wat de over heid maximaal kan, is de groei van het gebruik afremmen en daar zijn al die maatregelen voor nodig. Dat dit voor een deel ook financiële maatregelen zijn. komt (de overheid) natuurlijk goed uit", zei Worm, die zijn be toog in positieve zin afsloot. Naar zijn mening ziet de alge hele omgeving waarin de auto branche moet werken er zo slecht nog niet uit. GENT - Omer Mekens van de hoge school voor de industrie in Gent toont een Zuidamerikaanse 'pepino'-vrucht, die in de verwarm de kassen van de school is gekweekt. De pepino is een meloen-achtige, sappige vrucht met weinig calorieën maar veel vitaminen. De vrucht moet nu nog worden ingevoerd voor een prijs van ongeveer 70 gulden per kilo. Na de succesvolle kweek in de kas in Gent, hoopt Mekens tot een omvangrijker produktie in België zodat de pepino tegen een lagere prijs op de markt kan worden gebracht. foto Belga BORCULO (GPD)- Coveco gaat de varkensslachterij in Borculo per 1 oktober sluiten. De activiteiten worden overgeheveld naar Twello. Van de 280 personeelsleden kan de helft bij andere vestigingen aan het werk. Voor de overige 140 mensen dreigt ontslag. Dat heeft de raad van bestuur van de vleescooperatie aan de vakbonden meegedeeld. Het personeel, dat gisteren in de kantine werd geïnfor meerd over de sluiting, reageerde verslagen. Voor Borcu lo is de sluiting een grote klap. De slachterij is er na de weiproduktenfabriek van Cobereo het grootste bedrijf. De sluiting van 'Borculo' is een direct uitvloeisel van een extern onderzoek dat Coveco liet verrichten door het bu reau KWW om de winstgevendheid te verbeteren. De vleescooperatie maakte vorig jaar een kleine winst van 1,2 miljoen gulden na een zwaai- verlies van ruim 18 mil joen gulden in 1991. Door het afketsen van de fusie met Cehave-Encebe zag de directie zich gedwongen tot ver dere maatregelen. Ook bestaat er al lange tijd een over capaciteit in de Nederlandse varkensslachterijen, waar door de inkoopprijzen hoog liggen en de bezettingsgraad laag. Japanse markt Vorig jaar verdwenen bij Coveco in Borculo al 45 ar beidsplaatsen. Toen werd de capaciteit teruggebracht van 15.000 varkens per week naar 9000, om het bedrijf 'Japan-waardig' te maken. Voortaan zou Borculo zich moeten toeleggen op vlees voor de Japanse export. Die taak is nu weggelegd voor Twello. Vakbondsbestuurder Kagie van Voedingsbond FNV zet grote vraagtekens bij dit verhaal. „Twello is een typisch bulkbedrijf. Als Coveco al toekomst ziet in Japan, zou eerder de vestiging Borculo daarvoor in aanmerking ko men. Mijn inschatting is dat ze daar gewoon van af willen en daarom Borculo willen sluiten". Voor volgende week woensdag is een ledenvergadering uitgeschreven. Al in december uitte het personeel in Borculo zijn be zorgdheid over de toekomst van de vestiging. Toen lekte een advies van het bureau Adstrat uit om de produktie- over te hevelen van Borculo naar Almelo. De directie suste toen de onrust door te stellen dat er geen plannen waren om Borculo te sluiten. Bij Coveco, dat vandaag ook zijn jaarverslag publiceer de, werken 1777 mensen. 300 minder dan een jaar gele den. De totale omzet bedraagt 1,8 miljard gulden, waarvan voor 800 miljoen geëxporteerd wordt. Over het resultaat van 1993 durft de directie in het verslag geen uitspraak te doen, gelet op de instabiliteit van de inkoopmarkt voor vleesvarkens. Gro'.sch eert. 38.00 37.80 Laatste GTI-Holding 188.00a 1B7.03O Koersen Koersen Hagemeyer 70,70 76,70 HAL Trust B 13.80 13,60 Binncnl, aandelen hoofdfondse HAL Trust Unit 13,80 13,60 ABN Amro 53.60 53,70 HBG 252.50b 253,00 ABN AmroA.mF 87.50 87.50 14.20 14,40 ABN Amro L.Gr.F 175.10 175.10 Hoek's Mach. 61.00 61.00 A3N Amro Obl Gr.f. 195.00 195.00 HoU.Sea S 0,27 0.26 Aegon 85.00 84.50 HoU. Ind. Mij 41.30 41.30 96.50 96.50 Hoop Eff.bank 8.10 8.10 144.60 145.10 Hunter D.pref. 1.85 1.75 Alrenta 238.70 239.70 IHC Caland 33.90 33.90 67.40 66.40 Internat Muell. 53.80 53.50 Bols Wes. c. 43,30 43,50 Int.Ned.Groep 8.02 8.02 CSM eert. 57.70 57,60 Kas-Associatie 45.80 45.20 Dordtsche Petr. 161.60 163.20 Kempen Co 9.30 9.30 DSM 87.70 87.10 Kiene Holding 91.00 91.00 Elsevier 132.00 132.20 Kondor Wessels 33.70 33,80 Fokker eert 16.10 43,40 16.80 KB3 85.50 85,50 Gist-Broc eert 44,00 Kon. Sphinx 47.00 47.10 Heineken 180,40 180,70 Koppelpoort 410.00 Heineken Hold 160.10 160.00 Krasnapolsky 165.00 165.00 Hoogovens nrc 35.00 35.20 L3ndrê G1 44.00 43.00 Hunter Douglas 53.00 55.00 Macintosh 41.20 41.20 IntNed_Gr. c. 62.80 62.30 Maxwell Petr. 140.00 140.00 KLM 25.60 26.00 Moeara Enim 1402.00 1425.00 Kon KNP BT 29.40 29.30 U.Emm OB-cert. 7900,00 18000.00 Kon. Olie 173.70 175.70 Moolen Holding 32.20 31.90 Nedlloyd 30.50 30.10 Mulder Boskoop 44.00 2.60 2.70 Oce-v.d-Gr. 50.00 50.30 Multihouse Pakhoed eert. 36.80 36.40 Naeff 450.00 28.20 27.60 NAGRON 57.30 57.00 Polygram 48.90 48.70 Nat Inv. Bank 79.00 79.00 Postb.Beleggf 60.90 61.00 NBM-Amstelland 10.60 10.70 RG Florente F 125,90 125.90 NEDAP 41.60 41,70 Robeco 108.70 108,70 Nedcon Groep 60.00 59.50 Rodamco 56.50 56.60 NKF Holding 112.00 101.00 Rolinco 108,30 107.90 Ned.Part.Mij 48.50 48.40 Rorento 89.40 89.40 Ned.Springst 6600,00 6550,00 Stork 30.30 30,50 Norit 19.00 19,10 Unilever cert. 197.40 198.50 Nutricia GB 124.00 125.50 Van Ommeren nrc 34,40 34.10 Nutricia VB 130,50 132.20 Ver.Bezit VNU 111.00 111,20 Nijv -Ten Cate 72.50 72.30 Wolters-Kluwer 90.40 90.50 OPG eert. Orco Bank eert. 30,60 78,20 39,80 78,20 Banken, handel in OTRA 265,00 272.00 93'« ABN Amro K80 106.80 106.80 Pirelli Tyre 11,10 11,10 9-'< ABN Amro K79 103.00 103.00 Polynorm 110,20 100.50 9',4 ABN Amro 74 102.20 102,20 Porcel Fles 99.00 98.00 7'/< ABN Amro 86 101.00 101,00 Randstad 48.20 48,50 6V, BMI-I 87-94 99.40 99,40 Reesink 84,50 84,50 13 Ceehorn 71-97 115.50 Samas Groep 33.80 33.70 7v, Hoogov. 85 93,60 94,00 Sarakreek 13.50 13,40 7 Hunter D. 86-96 98.40 98,40 Sc'nuitema 1625.00 1626,00 8"INB bb 85 99.40 99,40 Schuttersveld 29.30 29,00 9 Innovest 84-94 87.00 99,00 88.00 Smit Intern. 22.00 22,20 6!-« Innov 86-96 99.00 St.Bankiers c. 14.50 14,50 61.- NedWatBnk 86 96.50 96.50 Stad Rotterdam c 39.50 39.50 6' i Postbank 87 99,75 99,75 TelegTaaf De 119.50 119,50 6 Postbank 88-96 99.00 99,00 Textielgr.Twente 73.00 73,00 7Vi PTT 90-97 103.90 104.05 103.70 Tulip Computers 11.70 11,70 7' PTT 89-99 103.50 Tw.Kabel Holding 171.50 169.00 6 Schiphol 66-96 99.20 99.30 Ubbink 78 20 78.40 14 SHV Hold .81-93 103.50 103.50 Union 42.20 42.00 10.4 SHV 72-12 112.00 112.00 Vereenigde Glas 495.00 495.00 10.4 SHV 73-13 112.70 112.70 64.30 66.00 9 SHV 91-06a 113.00a 111.50 Volmae 18.40 18.10 4 Staal Bank.86-98 91.70 91.70 Vredestein 12.50 12.60 100.50 100,50 Wegener West Invest F. 89.20 7.50a 89.20 7.30a Converteerbare obligaties Westlnv.F wb 85.00 85.00a 8'AIR 85-00 96.00 96.00 Wollers Kluwer 358.00 358.00 5 Enraf-Non. 86 87.50f 87.30 Wyers 18.20 6 Hoogovens 85 96.80 96.80 5 Hoop Eff-b.87 95.70 95.70 Beleggingsinstellingen 6'e Rolinco 67 92.20 ABN Amro Aand.F. 87.70 88.50 8'2 Volker78 100.00 ABN Amro Albefo ABN Amro Amer.F. 53.10 73.40 53.10 73.10 ABN Amro Eur. F. 75.00 74.90 Aalberts Ind 48,50 47.80 ABN Amro Far EF. 67 20 66.20d ABN Amro Hid prf 6,22e 6.37 ABN Amro Neih F 96.00 95.80 ACF-Holding c 3830 38.50 ABN Amro rent.dlv 159,20 159.20 Ahrend Groep c. 75.50 75.00 Aegon Aandelenf. 39.30 39.30 Asd Options Tr 9.50 9.50 Aegon Spaarplus 5.10 5.10b Asd. Rubber 2.40 2.40 Aldollar BF fl 30.40 30.30 Ant. Verff 380.00 AlgFondsenbez. 240.00 240.00 Atag Hold cert 121.30 121.50 9,90 9.90 Athlon Groep 43.00 43,00 Amvabel 101.80 102.50 43.00 43.00 Asian Tigers F 81.60 82.00 55.50 57,50b Asian Select. F. 80.00 80.50 BAM Groep 93.00 93.70 Austro Hung. F. 4.90 5.20 Batenburg 137,80 136,50 Beleg.f. Ned. 72.90 72,60 112,00 111,50 Bemco RentSel. 61,20 61.20 Begemann Groep 31,00 29.00 Bever Holding 2.60 2,80 Belindo 301.00 301.00 CLN Obl. Div. F 115,70 115.80 Blydenst.-Will. 27,30 22,90 27,00 22,00 CLN Obl.Waardef. 127,70 127,80 BoerBoekh Kon. Delta Lloyd Inv, 28.70 28.20 Boer De Winkelb 69,90 09,00 DP America Gr.F. 35.30 35,10 Borsumy Wehry 00,00 00,20 EG F Investm. 130,50 130,50 Boskalis Westm. 32,20 32,30 EMF Rentefonds 82.60 82,70 Braat Beheer 27,00a 27.00a Eng-Holl Bel.Tl 11.00 11,00 Breevast 9,50 9.50 Envir.Growth F. 45,00 45,00 Burgman-Heybroek 1750,00 1650.00a Esmeralda part. 36,30 36.40 7.10 Calve-Delft pref 835.00 835.00 EurAss Trust 7.10 Calvé-Delft eert 1305,00 1310.00 EMS Growth Fund 107,40 107.40 Cindu Intern. 92.00 88.00 EMS Income Fund 102.50 102.50 Clalmindo 298.00 267.20 EMS Offsh. Fund 108.30 108.30 Content Beheer 22.00 22.00 EOE Index Fnd 345.00 344.00 49.30 Credit LBN 26.00 25.50 Euro Growth Fund 49.30 Crown v G. eert. 109.00 109.50 Euro Spain Fund 8.00 8.00 CSM 57.90 57.90 Far East Sel.F. 73.00 73.00 Delft Instrum. 17,00 16.90 Gim Global 60.00 60.00 Dorp-Groep 34.50a 33.50 Groeigarant 1.38 1.37 Draka Holding 25.60 25.60 Holland Fund 76,00 76.00 Econoslo EMBA 20.10 20.20 Holl. Eur. Fund 5280 53,00 187.00 Holl. Obl.Fonds 137 00 137.00 Eriks Holding 74,0Ü Holl. Pac Fund 124.80 Flexovii Int. 47,30 47.30 HoU. Sel Fonds 92.90 Frans Maas eert 42.00 41.20 ING Bnk Dutch Fnd 49.40 49.50 Fugro .McClelland 30.30 30.50 INGBnk Geld Fnd 58.30 58.30 Gamma Holding 74.10 ING Bnk Glob.Fund 48.30 48 30 Gamma pref a!co 5.60 1NG Bnk Oblig.Fnd 36.10 36.20 Garzarelli fl 12.30 12.30 ING Bnk Spaard.F 103.01 103.03 Ge tronies 36.30 37.40 ING Bnk Rentegr F 130.50 130.50 16.20 16.20 ING Bnk Vastg.Fnd 30.10 30.10 Giessen-de N 203.00 207.00 65.00 64.70 Goudsmit 32.20 32.00 Interbonds 513.00 513.00 Optiebeurs 190.00 185.00 185.00 310.00 315,00 320,00 325,00 Index European Option Exchange: 315,61. o 17.00a 16.00a t. 48814: open hoog hoog hoog hoog hoog Intereffekt 500 IntereffeV.t wt Investa part IS Himal Fund fl Jade Fonds Japan Fund Jap.lnd.Alpha F. Jap. Sect. Rat. Yen Korea Pac.Tr. fl Leveraged Cap Liquirent Mal.Capital F.fl Mees Obl Div F. Mexico Income F. Mondibel Nat.Res.Fund Nedufo A Nedufo B Nevas 17 cumpref. New Asia Fund Nomura Warr F. Obam, Belegg OAMF Rentefonds Orange Fund Pac. Dimensions Pac.Prop Sec.F. Pierson Rente Postb.Aand.f. Postb.Obl.f Postb Verm gr.f. Rentalent Bel. Rentotaa! NV RG America F RG Divirent F RG Europe F RG Nettorente F RG Pacific F. RG SP Groen RG SP Blauw RG SP Geel Rodin Prop.fl Rolinco cum.p Schrod Int Pr F Sci/Tech fl Suez Liq.Grf Technology Fund Tokyo Pac.Hold. Trans Eur. Fund Transpac.F. Um Invest Umco Inv.Fund Unifonds DM Vaste Waard.Ned Vast Ned VIB NV VSB Mix Fund VSB Obl.Gr.f. VSB Rente Fonds WBO Intern. Wereldhave NV Yen Value Fund ZOM Florida F.fl Zonnespectrum Orig. N.amerik, aand Alb, Fisher Alcatel Alsthom Allied Sign.Ind. Amer. Brands Amer. Expres Amer.Tel.& Tel. Amentech Amprovest Cap. Amprovest Inc. Asarco Inc. Atlantic Richf Aus.Cons.Inv Afl Austria GlJnv. BAT Industries Bell Atlantic Bell South Bethlehem Steel Boeing Comp. CDL Hotels Int. Centocor Chevron Corp Chrysler Chiltem Cap. Citicorp Coastal Corp. 99,00 33.10 125,00 100.00 11820 61.70 60.50 348.00 19.40 78.20 79,90 72,00 153,00 154.00 125.00 52.40 52.30 122.00 53.80 106.40 100.00 117.00 61.70 60.50 57.30 16,80 192.70 17.00 240,00 77,50 347.00 19.50 78.00 29.40 53.50 100.60 58.60 56,20 625.00 66,50 33.30 29.50 62.80 78.60 118.70 119.70 0.20 1083.90 1083.90 56 60 54.20 18.00 39.70 46.00 27,80 Colgate-Palm. Comp Task Gr fl Daehan Korean fl Daiei Yen Dai-Ichi Yen Daiwa Sec. Yen Dow Chemical Du Pont Eastman Kodak Exxon Corp. First Pac. HKfl Fluor Corp Ford Motor Foster's Brew Gaia Hedge II fl Gen Electric Gen. Motors Gillette Goodyear Grace Co. Hitachi yen Honeywell IBM Intern. Flavor Intern Paper ITT Corp Kleinw.Benson n Litton Ind. Lockheed Makita Corp Yen Matsushita El Minn Min Man Mitsub Electric Mitsui Yen Mobil Oil Morgan Si Co. fl NEC Corp Yen Nynex Occ.Petr.Corp. Pacific Telesis P.fi O. ft Pepsico Perkin Foods ft Philip Morris C Phillips Petr Polaroid Quaker Oats Reed Int. fi Ricoh Comp St Gobin Ffr Sanyo Elec Yen Saralee Schlumberger Scott Newc Sears Roebuck Sekisui H. Yen Southw. Bell Suzuki Yen Tandy Corp. TDK Texaco Texas lustrum T.I.P. Europe Toshiba Corp Union Carbide Union Pacific USXM US West Westinghouse Woolworth XeroxCorp. Certificaten Amerika AMAX Inc. Am. Home Prod. ATT Ned a m Atlantic Richf. Boeing Corp. Canadian Pacif Chevron Corp. Chrysler Citicorp Colgate-Palm Dow Chemical Dupont Eastman Kodak Exxon Corp Fluor Corp Gen. Elec lite Gen Motors 50.00 1.00 241.00 94.70 41.10 49.00 38.00 39.50 600,00 37.00 49.80 116.50d 1300.00 108.00 500.00 500.00 73.50 66.50 978.00 88.00 21.10 73.00 6.60 790.00 470,00 447.00 25.40 65.60 4.20 52.30 1260.U0 38.10 3500.00 64.50 71.00 17.80 44.60 15,00 39.00 116.00 112.00b 216.00 67.10 25.50 150.00 82,20 48.30 36.40 52,20 38,10 30,10 121.50b 11200b 217.50 47.30 102.00 87,50 94.00 119.00 72.00b 173.OOg 76.00 Gillette GTE Inco IBM Int Flavors ITT Corp Kroger Lockheed Minn Mm Man. PepsiCo Philip Morris Phillips Petr. Polaroid Procter G Quaker Oats Schlumberger Sears Roebuck Shell Canada Tandy Corp. Texas Instrum. Union Pacific Unisys Corp. USX Marathon Varity Corp Westinghouse Woolworth XeroxCorp Certificaten oveng Deutsche Bank Dresdner Bank Hitachi i500i Hoeehst Siemens Int Ned Groep Kon KNP w arr'89 Stad R-dam Binnenland (niet ofT. i Air Holland Bredero 3and Bredero eert l!Bredero81/93 DAF DAF eert 6'iDAF 88 HCS Techn 7 HCS Tech 88 LTV Corp. 5 Nederh. 68-78 Pallhe Ravast Un Dutch Gr Verto eert. Parallelmarkl Alanheri ABF ASN Aandelenf Austria Global Blogrond Belcgg. Comm Obl F 1 Comm.Obl F 2 Comm Obl F 3 De Drie Electr. Delta Ll.Dollarf. Delta Lloyd ECU Delta Lloyd Mix Delta Lloyd Rent Dito Intern. DOCdata Dutch Take Ov T Ehco-KLM Kleding E&L Belegg. 1 E&L Belege.2 E&L Belegg 3 E&L Belegg 4 E&L Kap Rente F Free Ree Sh German City Est Gouda Vuurvast Helvoet Holding Holland Col Inter/View Eur. Kuhne» Hettz Management Share Neways Ohra Aand. F Ohra Lio GrF. 87,00d 207, OOd 151.40e 30,00 110.50 198,00 63.50 92,50 52,00 58,00 83,50 129,50 115.00b 93,50 52,50 52,00 112,50 132,03 117,50b 94,50 379.00 100.00 248.00 613.00 27,20 113.00 51.80 30.30 48 80 27.50 27,20 113,00 51,90 1083,90 10,60 95,30 96,20 95,60 12.10 59.40 65,30 61 20 85.10 2.60 39,20 31.30 74.10 78.40 112,90 80.80 116.30 17.70 30.20 48.80 27,50 49.30 3,60 27.90 Ohra Obl. Dl. Ohra Obj Gr.' Ohra Onr G F Ohra Totaal F. Pan Pac. Winkel P C Groep Satcom Hold. Simac Techniek Suez Gr Fund Weina Wereldhave Wolff Parallel top-15 Artu Biologicals Bergh. Pap Besouw van Gelderse Pap. Groenendijk Grontmij LCI Comput Gr Melle. van nrc Nedschroef Ordina Beheer Pie Medical Slïgro Beheer Vflenzo Weweler Afgifieprijzen funds aaigf-bef aaigf-dem aaigf-nlg aaigf-usd aand. belegg pool abcitheodgllissi abn amro obl fonds aepex bel. fonds ah vaste klant.f amev aandelenf. amev vastgoedfonds amev rentefonds amev depositofonds amev mixfonds amro aand. comb athena ltd fl belegg f. vd7 bemco dyn.beh. bemcojap.wa. bemco rendem. curr.man fnd nlg curr.man fnd bfr curr.man fnd mix dl top 20 fonds nl dl netto groeifonds eagle green st eagle blue st eagle purple st eagle orange st eagle red st eagle st dep eagle ned obl eagle japan obl eagle europ obl eagle usa obl eagle u k. obl eagle nederland eagle japan eagle n amerika eagle engeland eagle verre oos ecu fund a emi.neth.ind.plus a emi.neth.ind.plusb equiflex usa e Si 1 vgf vastr. e 1 vgf depos e&lvgfaktb e 1 vr valuta e 1 vgf komb e 1 vgf vastg. e 1 fl vastr. e 1 vgf fn.sct e 1 vgf cll.bh e 1vgf robeco e 1 vgf gr.gar euro fut fund usd gr (Lfri fidelity amerlcafl fidelity europe DM fidelity japan Yen fidelity se asiafl fidelity asean fi fidelity fiance FF fidelity germany DM fidelity hongkongll fidelity iberia Pts fidelity italy Llr fidelity malaysiafl fidelity nordic Skr fidelity singaporfi fidelity thailandfl fidelity uk SIg fid.europebond ECU fid.int'l bond 1! fid.yen bond Yen fid usdollarbond fl fid sterlbond Stg gaf engelse aand. gaf amerik. aand gaf japanse aand gaf pacific basin gaf europese aand. gaf eng.pond obl. gaf am.dollar obl. gaf japyenobhg gaf dm obligaties gaf europese obli. gaf eng pondliq. gaf am.dollar liq gaf jap, yen liq. 56,10 54.10 62.30 18.00 (Ned.) 2218.00 100.57 110.47 52,05 210.18 55.08 183.43 15.66 59,59 24,05 20,59 25.89 23.73 24.35 313,70 195,01 9.86 22.74 82,80 67.50 61,10 107,10 43.10 26.40 4840 63.80 31.40 37,50 17.80 2218 00 100.59 110.49 52,06 210,26 55,08 183,46 15,63 59,53 23,99 20.57 25,96 23.73 24,32 313,18 195,21 !2,76 145,71 102,70 1.407 1,226 61.10 07,10 1067,09 104,865 105,135 145,19 102,68 1,407 1,230 0.724 1.097 1090 1,144 1.166 I.238 574.80 967,94 55.56 555,56 15.53 35.76 24.80 48.48 23.33 21.02 15.80 15.17 19.24 15.49 14.95 II.95 15.53 35.81 24.81 48.36 23.34 21.01 15.82 20,40 79.22 16.01 17.07 0.784 1.048 1.685 5,830 0,269 4.161 4.685 2.282 10.790 19.74 80.12 15.91 0,785 10,83 1.048 2,206 4,895 3.804 2.952 4.306 3.497 3.421 gaf dm liquiditeit gaf gloral managed g-.tn cgf :us dlri gim gref gim wbo b.b holl. ci holl.gi holl in holl.stall.rek hooge huys aand hooge huys aand nl hooge huys oblig hooge huys vastg hooge huys totaal hooge huys optim hooge huys vastr hooge huys deposi inca futures fund intereff-futures fl int.aand.fonds kb capital fund a kb capital fund b kb high int f cap kb high int f di\ kb lux fund'a' kb lux fund'b' kb lux obli-fr frf kb renta guldenr a kb renta guldenr b kb str.cur.f.cap lfm emerg.mf dm lfm emerg.mf fl limako fl pool limako f&f pool limako stock ind mediterr.f.ecu mees japan fonds mees obl.rente f mees uiterboei meesguldensfonds mees aud fonds mees esb fonds mees gbp fonds mees usd fonds mees xeu fonds mees dutch tr.fd mint guar,ned. mint ltdlus dlr> nn rente fonds nn intrente fds nn aand. fonds nn ver.oost.fds nn vastg.fonds nn obl.plus fonds obliflex mul oblig.beleg.pool oblirenta cap. oblirenta div optimix pierspectief profirent obl f.DM prudential g d prudential s.d reaal-vastgoed reaal-obligatie reaal-aandeel - reaal-garant reaal-11997 reaal-t2002 reaal-t2007 reaal-t2012 reaal-t2017 reaal-t2022 rg money plus nlg rg money plus dem rg money plus usd rg money plus sfr ro-to taal royal obligatie royal aandelen royal combinatie royal deposito royal garantie royal austr.dlr. royal brits pond scandin.guar. fl sns obl.groeifonds sns obl.divldendf sun alliance depos sun alliance oblig sun alliance vastg sun alliance aand sun alliance paras •unico dem-inv fund unifonds van eckint'l inv. van eck world inc. vpv strategisch vpv int. geldmrkt algemeen 1 intemation 1 lokaal 1 fin.instell 1 niet-financ Industrie 1 transp/opsl Rendementen obligatie: staatsleningen -looptijd 3-5 jr -looptijd 5-8 jr -5 langstlopende bankleningen supra-nationaal pandbrieven kapitaal-oblig '1677.93 802,08 4010.96 105,47 12,12 11,31 4010.96 61.45 58.00 62,75 105,49 12,08 11.28 12,60 12.79 12.08 80.00 104.80 53.18 596.60 9.774 15.035 26.762 18.719 1597 >5,89 506,08 81.75 104.80 53.18 596.97 676,51 2249.02 1079.21 1079.21 23A15 1061.87 1061,87 32,78 34,41 48,55 10,76 676,7' 2249.10 1078.68 1078.68 27.962 23.428 78,20 107,35 973,55 1028,74 1057,93 1111,20 22,43 46,86 13,81 14,15 14,01 13,23 9,57 11,19 14,69 62,93 1061.8' 1061.29 32,78 34.41 48,55 10,76 77,54 107,32 94,37 1133,79 950 98 984 43 977,62 1033,81 1058,55 1111,32 55,08 115,88 180,94 101,50 31.45 11,15 13.82 ROTTERDAM (GPD) - Door het duurder worden van de yen zijn de prijzen van produkten uit Japan ook omhoog gegaan. Japanse auto's, foto-apparatuur en elektronica zijn voor zover ze in Japan zelf zijn gemaakt en af hankelijk van het produkt of model tussen de één en tien pro cent duurder geworden. Sinds begin dit jaar is de yen ten opzichte van de gulden ruim tien procent meer waard geworden 1100 yen is thans 1,73 gulden). En als de yen omhoog gaat is het on vermijdelijk dat de importprij- zen ook omhoog gaan. Toch proberen fabrieken en im porteurs het effect van de dure yen zoveel mogelijk te vermij den. zegt directeur Rob Albers van de Fodor Groep in Rotter dam, die Akai in ons land verte genwoordigt. Een aantal hoog waardige Akai-produkten dat voor 100 procent uit Japan komt is 7 tot 8 procent duurder gewor den. ..Die prijsverhoging zie je vooral doorgevoerd als een nieuw model op de markt wordt gebracht." Prijsverhogingen worden ook gemeld door andere Japanse im porteurs van elektronica en foto apparatuur zoals Sony, Fuji. Olympus en door vrijwel alle J a- panse automerken voor de mo dellen die nog in Japan worden gemaakt, waarbij overigens wordt aangetekend dat hierbij niet alleen het 'yen-effect' een rol speelt, maar allerlei andere kos tenposten. Of zoals wordt ge zegd: „Bijna elk halfjaar gaan de prijzen wel wat omhoog." De au to's zijn per 1 juni (of per 1 juli) en afhankelijk van het model en kele honderden guldens duurder geworden. Alle importeurs bevestigen dat een duurdere yen druk legt op de prijzen in Nederland van de pro dukten. Afhankelijk van de marktsituatie, de concurrentie verhoudingen en de ruimte in de marges wordt bepaald in ho$ verre het gevolg van de duurdere yen en op welk tijdstip word doorberekend in de Nederlands produktprijzen. Europees Een woordvoerder van Som wijst erop dat al meer dan 50prd cent van haar produkten in Eu. ropa uit Europese fabrieke komt waarop de yen dus geer,e fect meer heeft. Hetzelfde gel< voor de Japanse automodel^ die al volop in Europa worde gemaakt zoals door Nissan. Fuji erkent dat haar fotocanf ra's per 1 juni drie tot vijfprj cent duurder zijn geworden a gevolg van de yen. De foton* letjes voor amateurs zijn nietg prijs verhoogd, die voor pro/a sionals zijn 5 procent duuny geworden. Bij Akai komen volgens dira teur Albers allen nog maar 'topspullen' uit Japaa Ve wordt ook gemaakt in ande landen in het Verre Oosten vaak weer 'dollargebonden'zijj In dat geval heeft de koers de dollar ten opzichte van gulden weer zijn effecten op d importprijzen. Akai maakt ook produkten ion- der meer videorecorders) in Eik ropa en op die prijzen heeft koersstijging van de yen all maar effect als er uit Japan levering van onderdelen heef plaatsgevonden. Albers wijst en- op dat Philips niet zonder n baat heeft bij het yen-effect dat onze nationale elektroniet gigant ook vele produkten injj pan en het Verre Oosten laatm ken en dus met dezelfde valut perikelen zit. „Al met al werki koersveranderingen niet reel lijnig door in de prijzen, constant een geworstel om prijsverhogingen te beperkem tegen te gaan. Maar als fors oploopt, komt niemand ei onderuit." 11.19 14,69 62.95 30,812 22.572 373.10 70,84 1345.50 110.2619 107 6578 13.02 8.65 14.96 11.47 12.74 12.43 85.69 61.54 42.96 30.39 21.35 15.04 107.60 105.58 101.91 103.19 113,77 13.10 15.13 13.78 13.12 9.74 12.58 182,17 88,85 98,05 119,92 72,70 101,70 31,40 18/06 109.20 109,10 108.90 134.70 104,10 108,40 73,20 AMSTERDAM (ANP) - De Am sterdamse effectenbeurs heeft op de laatste dag van deze week een rommelig beeld laten zien waarbij een duidelijke tendens ontbrak. De drievoudige expi ratie op de optiebeurs leverde weinig vuurwerk op. De bijna 2,5 cent hogere dollar zorgde er voor dat dollargevoelige fond sen verder konden aantrekken. Bij de overige fondsen was het volgens handelaren vaak 'een dub op en een dub af. De EOE-index schommelde de gehele dag rond het niveau van donderdag om uiteindelijk te sluiten met een bescheiden winst van 0,31 punt op 315.92. De stemmingsindex was 0.30 punt beter op 109,20, terwijl de koers- index algemeen, waarin de inter nationale waarden zwaar mee wegen. 0,90 punt hoger sloot op 224,50 punten en daarmee het hoogste niveau van dit jaar be reikte. De omzet bedroeg 4.38 miljard waarvan 1.22 miljard aan aandelen en ƒ3.15 miljard aan obligaties. De obligatie- markt was iets beter, waarbij de laatste 5-jarige staatslening 20 cent hoger noteerde en de 10-ja- rige 30 cent. Bij de internationale waarden spande Koninklijke Olie de kroon met een winst van 2 op 175,70, opnieuw een recordni veau dit jaar. De sterke dollar en de functie van vluchthaven voor beleggers die in een richtingloze markt niet precies weten wat te doen, gaven het fonds vleugels. Ook Unilever profiteerde met een winst van 1,10 op 198,50 van de sterke dollar. KLM no teerde vier dubbeltjes beter op Wisselmarkt Op 18jun 12 00 uur golden bij GWK/CDK-Bank de volgende wisselkoersen: 17/06 18/06 amerik.dollar 1.8560 1.8660 antill gulden 1.0370 1.0420 austr.dollar 1.2515 1.2550 belg.frank 11001 5.4560 5.4550 canad dollar 1.4520 1.4640 deense kroon (100) 29.3200 29.3000 duitse mark (1001 112.1350 112.1350 engelse pond 2.7880 2.8170 franse frank 1100) 33,3500 33.3700 griekse dr >100) 0.8230 0.8220 hongk dollar 100) 24.0500 24.1000 iersepond 2,7375 2,7370 ital.lire (10.000) 12.3500 12.3500 jap yen 110.000) 173,5000 173.5000 nwzeel.dollar 1.0080 1,0060 noorse kroon ilOO) 26.5400 26.5700 oost schill. (100) 15.9370 15.9360 Portugese esc il00) 1.1760 1.1770 spaanse pes (1001 1.4660 1.4670 sunn gulden 0.0000 0 0000 zweedse kr (100) 25,0000 24.9500 zwits frank (100) 125.3000 125.8200 Bankpapier Van 18 juni (17.00 uuri tot 21 juni 1993 (tot 17.00 uuri hanteert het GWK de volgende advies- koersen voor het inwisselen resp aan kopen van geld: 175,00 27,50 16.18 0.0140 23.50 123,25 26. Alleen Philips moest verlies van zes dubbeltjes inca* seren op 27,60 als gevolgvana perikelen bij de Duitse dochtej PKI, waai- de verliezen zich op stapelen. Bij de financiële waarden blevei ABN Amro en ING dicht bij he slot van donderdag. Aegoj moest twee kwartjes terug o[ 84,50 en Amev één gulden oj 66,40. Na speculatie op ea Duitse renteverlaging die nid plaatsvond, besloten beleggen hun posities weer af te bouwen VNU leek eindelijk verlost de grote buitenlandse verkop die zijn stukken deze week sen de 111 en 108 overt zette. Toen in de loop van middag weer wat vraag in eenlï ge markt terecht kwam kond uitgever twee dubbeltjes trekken op 111,20. - Goud en zilver Amsterdam - Prijzen van gisteren 14 00 uur Goud onbewerkt 21.960-22.560. vorige 21.770- 22,370. bewerkt 24.160 laten, vorige 23.970 laten, zilver onbewerkt 220-290, vorige 220-290. be werkt 330 laten, vorige 330 laten. Investeringen dalen met zeven procent DEN HAAG (ANP) - Het CBS verwacht op grond van e« steekproef dat ondernemers ii de industrie dit jaar zeven pro cent minder in machines en gf bouwen zullen investeren dal in 1992. In geld gaat het om eei daling van 15,8 miljard naa 14,7 miljard gulden. De daling wordt met name vei oorzaakt door fors lagere inves teringsbedragen in de chenii (min 16 procent) en de metaa en elektrotechnische industri (min 18 procent). Alleen ondei nemers in de voedings- en genol middelenindustrie (plus neger en de aardolie-industrie (raffini derijen; plus 52) verwachten (fi jaar meer te investeren. In de delfstoffenwinnig en d openbare nutsbedrijven worde eveneens forse stijgingen vooi zien van respectievelijk 70 en i procent. Marktaandeel Zwitserleven verder vergroot AMSTERDAM ANP) - Zwitsei leven Nederland, onderdeel vï het Zwiterse (onderlinge) 1' vensverzekeringsconcern Schweizerische Rentenanstal heeft vorig jaar het marktaai deel verder zien toenemen. D produktie aan nieuwe verzeki ringen steeg bij Zwitserleve met 9 procent naar f8,4 milja" Daardoor ging liet marktaai deel omhoog van 8 naar 9,2 pt' cent, zo blijkt uit het jaarve slag. (Advertentie) Schuifdeurwander van plafond tot vloe van muur tot miP Nwe. Kleverskerkseweg 1 Middelburg 01180-35043

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1993 | | pagina 6