HM d? 'n Kleintje in de PZC Een dag zonder krant is een kip zonder kop. Even invullen en opsturen. Baliemedewerkers fierens Z.V.H. AUTOPARTS B.V. Medewerker verkoop <m/v> De Nieuwe Erotiek Katalogus ASSORTIMENTSANALIST (M/V) De Nieuwe Erotiek Katalogus AIUALYSE-TRAIIUEE (M/V) Villeroy&Boch ZOMERCONCERT CHR. GEM. KOOR LAUDATUS DOMINUS TOEGANG GRATIS WIJKVERPLEEGKUNDIGE WIJKZIEKENVERZORGENDE DUBBELGLAS WILHELM C55l CAFE OVER TE NEMEN Plaats uw familieberichten in de PZC zaterdag 1 9 JUNI 1993 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ,25 is een Technische Handelsonderneming. Wij bestaan sinds 1956 en zijn gevestigd in Oostburg. Onze activiteiten zijn gericht op de sectoren: automaterialen gereedschappen auto-accessoires wegens vertrek van één van onze mensen vragen wij: Zijn werkzaamheden omvatten in hoofdzaak het mede verzorgen van de direkte en de telefonische verkoop en de administratieve verwerking van orders. Voor deze funktie denken wij aan een medewerker op niveau HAVO of LTS-C, met enige administratieve vaardigheid. Zijn leeftijd is 20 jaar, hij is flexibel en heeft goede contactuele eigenschappen. yw sollicitatie kunt u richten aan de Technische Handelsonderneming Z.V.H. b.v., Postbus 80, 4530 AB Terneuzen, onder vermelding van sollicitatie, t.a.v. dhr. A. Snoeren. GWK kent u vast en zeker van de vestigingen (75 in getal) op NS-stations en aan de grensovergangen. De hoofdaktiviteit van GWK wordt gevormd door kontant geld- en geldwisseltransakties. Daarnaast worden de moderne finan ciële diensten van CDK-Bank via GWK-kantoren aangeboden. GWK is samen met CDK-Bank en de dochterondernemingen, Change-Express en het Belgische Interchange, een snelgroeiende onderneming met ruim 1000 medewerkers. Het is een dynamische organisatie die de ontwikkelingen in de markt op haar werkterreinen op de voet volgt. Dit stelt in toenemende mate hogere eisen aan de kennis en flexibiliteit van het personeel. Wij zoeken derhalve ambitieuze mensen die zich thuisvoelen in een snelveranderende omgeving. Voor onze joint-venture te Eede (Z.- VI.) zoeken wij op korte termijn full-time r^DE FUNKTIE" Als baliemedewerker verleent u diverse financiële diensten (o.a. het verzilveren van coupons en het afsluiten van deposito's). Daarnaast wisselt u vreemde valuta, verkoopt reisverzekeringen, aan- en verkoopt (reis)cheques en verzilvert allerlei betaalmiddelen. ^WIJ VRAGEN" Voor de funktie heeft u HAVO en/of MEAO-diploma nodig. U heeft enige jaren ervaring in een commerciële funktie bij een financiële instelling. U bent klantgericht, werkt akkuraat en beschikt over een goede beheersing van de moderne talen. _^WIJ BIEDEN"^ Voor de funktie geldt een op het nivo van de funktie afgestemd salaris en uitstekende sekundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een 36-urige werkweek, 8% vakantiegeld en reiskostenvergoeding. U werkt in wisselende diensten, dus ook 's avonds en in het weekend. Voor het werken op zon- en feestdagen geldt een extra vergoeding. SOLLICITATIES Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan GWK, t.a.v. heer H. Stout, Postbus 72, 4524 ZG Sluis. 'Wij maken geen onderscheid in geslacht en/of etnische origine. de Pabo is dé trendsetter in Nederland op het gebied van erotiek per postorder. Onze filosofie is gebaseerd op vrijheid en respect voor ieders erotische wen sen. We bieden daartoe een breed assortiment aan, maar houden er in de pre sentatie rekening mee dat niet iedereen dezelfde wensen heeft. Wegens conti nue groei van ons bedrijf, ook internationaal, zoeken wij op korte termijn voor onze vestiging in Hulst (op 20 min. afstand van Antwerpen): Funktie-inhoud: - Het op basis van assortiments- en concurrentieanalyses adviseren van de inkoper met betrekking tot de'assort iments- samenstelling en prijspolitiek. - Het plannen cn prognotiseren van brulo-vraag. omzet, marge etc. met betrekking tol de verschillende katalogi en assortimenten; - Samen met de afdeling automatisering mede ontwikkelen van systemen ter ondersteuning van de analyses. Funktie-tv pering: Werken in een klein. jong. enthousiast en professioneel inkoopteam. Hierdoor een breed werkveld met grote eigen verantwoordelijkheid. Gezien de huidige en toekomstige groei zoekt PABO versterking. Persoonlijkheid: Analytisch én commercieel denkend. Een combinatie van deze twee eigenschappen is essentieel. - Affiniteit met de PC. Een flexibele en enthousiaste instelling. - Zelfstandig kunnen werken. Opleiding: HEAO CE? BE of BI. Belangstellenden worden verzocht hun schriftelijke sollicitatie te richten aan Pabo B.V., afdeling personeelszaken t.a.v. Mw. M. Blommaert, Postbus 274, 4560 AG Hulst Pabo is dé trendsetter in Nederland op het gebied van erotiek per postor der. Onze filosofie is gebaseerd op vrijheid en respect voor ieders erotische wensen. We bieden daartoe een breed assortiment aan. maar houden er in de presentatie rekening mee dal niet iedereen dezelfde wen sen heeft. Wegens continue groei van ons bedrijf, ook internationaal, zoe ken wij op korte termijn voor onze vestiging in Hulst (op 20 min. afstand van Antwerpen): Funktie-inhoud: Gedurende de trainee-periode 1 jaar) zal de medewerker worden ingezet op diverse afdelingen, zoals controlling, inkoop en listmanagement om daarop analyse-gebied ondersteuning te verlenen. Tevens kan hij/zij projecten uitvoeren in verband met de geplande internationale groei. Na de trainee-periode kan op basis van capaciteiten en interesses een definitieve positie binnen PABO bekleed worden. Funktie-tvpering Opbouw tot all-round postorder-analist die in staat is over zijn/haar eigen funktie-grenzen heen te kijken. Persoonlijkheid - Analytisch en commercieel denkend. Een combinatie van deze twee eigenschappen is essentieel. - Affiniteit met de PC. - Een flexibele en enthousiaste instelling. - Zelfstandig kunnen werken. Opleiding HEAO CE. BE of BI. Belangstellenden worden verzocht hun schriftelijke sollicitatie te richten aan Pabo B.V., afdeling personeelszaken t.a.v. Mw. M. Blommaert, Postbus 274, 4560 AG Hulst - Wij openen ons - CENTER Moderne tafelcultuur - optimaal gepresenteerd. De mooiste series in porselein en kristal. Alles uit het traditierijke huis Villeroy Boch. Wij voeren alle Bone China nouveauté's en de bekende serviezen in aardewerk en vitro-porselein. Wij nodigen U graag uit voor een bezoek. Raadhuisplein 12 - 4501 BG Oostburg 's Zondags van 14 tot 18 uur geopend WOENSDAG 23 JUNI AANVANG 20.00 UUR uit Spui 17e Eeuwse Hervormde Kerk IJzendijke, die pas gerestaureerd is. Met zijn bijzondere Batz orgel, ook pas gerestaureerd. Het koor zingt werken van o.a. J. S. Bach, Ch. Wesley en G. Jellesma. Dit alles in het Nederlands. Het orgel wordt bespeeld door W. de Ruyter. Hij speelt o.a. 3e sonate in C. gr. t. van P. Pool Allegro, Andanta, 1e en 2e menuet 10e sonate in C. gr. t. van P. Pool Allegro, Andanta, Allegro Allegro uit het concert in F dur Koekoek en Nachtegaal. G. F. Handel. Het koor wordt op orgel begeleid door J. P. van Driel. I STICHTING THUISZORG ZEEUWSCH-VLAANDEREN De Kruisvereniging Zeeuwsch-Vlaanderen is per 1 ja nuari 1993 gefuseerd met de Stichting Thuiszorg Zeeuwsch-Vlaanderen tot één rechtspersoon ge naamd de Stichting Thuiszorg Zeeuwsch-Vlaande ren. Met deze fusie wordt beoogd een eerste stap te zetten in een proces van integratie en afstemming tussen gezinsverzorging en wijkverpleging dat moet leiden tot een zo efficiënt en goed mogelijke thuis zorgvoorziening in Zeeuwsch-Vlaanderen De Stichting Thuiszorg Zeeuwsch-Vlaanderen roept personen op die bereid zijn om als oproepkracht te werken in de functie van De bedoeling is dat men werkt tijdens ziekte, oplei ding en bijscholing, vakantie-, avond- en weekend dienst en tijdens drukke periodes van de wijkver pleegkundigen en wijkziekenverzorgenden in de re gio West-Zeeuwsch-Vlaanderen. Van de wijkverpleegkundigen wordt verwacht dat zij: - in het bezit zijn van het diploma A-verpleegkundige en bij voorkeur MGZ of HBO-V; - enige werkervaring hebben; - in teamverband willen werken; - beschikken over rijbewijs en auto: - in Zeeuwsch-Vlaanderen woonachtig zijn. Van de wijkziekenverzorgende wordt verwacht dat zij - in het bezit is van het diploma ziekenverzorging. - beschikt over rijbewijs B en een auto: - in teamverband wilt werken; - enige werkervaring heeft: - in Zeeuwsch-Vlaanderen woonachtig is. Geboden wordt: - Leiding en begeleiding-door de hoofdwijkverpleeg- kundige. - Ondersteuning van collegae. Salariëring en arbeidsvoorwaarden conform CAO Kruiswerk en Tuberculosebestrijding. Inlichtingen worden verstrekt door de heer L. Vla- minck hoofdwijkverpleegkundige, tel. 01170-53139. Uw schriftelijke sollicitaties kunt u binnen 10 dagen, onder vermelding van 'sollicitatie' linksboven op de envelop richten aan: Stichting Thuiszorg Zeeuwsch- Vlaanderen, sectie kruiswerk, t.a.v. afdeling perso neelszaken, postbus 73, 4530 AB Terneuzen. BEKENDMAKING De voorzitter van het Sociaal Werkvoorzie ningsschap Dethon brengt hiermede ter kennis dat een openbare vergadering van het algemeen bestuur zal worden gehouden op donderdag 24 juni 1993 des middags om 15.00 uur, in de bestuurs kamer van 'DETHON Mr. F. J. Haarmanweg 33, te Terneuzen P. C. Hamelinck, voorzitter 10 jaar fabrieksgarantie concurrerende prijs subsidie voor particulieren, instellingen en bedrijven Vraag vrijblijvende informatie bij Zaamslag, Bedrijvenstraat 1 Tel. 01153-1692 1571 *iaar c 'OMNIUM SPORT' Café-restaurant Schijnpoortweg 115 2060 Antwerpen (Merksem) ingang sportpaleis. Tel. vanuit Ned.: 09-3233246701 België: 03-3246701 gemeente a OOSTBURG VRIJSTELLING Burgemeester en wethouders van Oostburg maken be kend dat zij van plan zijn vrijstelling te verlenen als be doeld in artikel 19 van de Wet op de ruimtelijke ordening en artikel 50. lid 6 van de Woningwet voor: - de bouw van een bedrijfsloods en een woning op het bedrijventerrein Boerenverdriet te IJzendijke ten be hoeve van een poeliersbedrijf. Het bouwplan en de op de te verlenen vrijstelling betrek king hebbende stukken liggen met ingang van maandag 21 juni 1993 gedurende veertien dagen ter gemeentese cretarie. Afdeling VROM. Raadhuisplein 1 te Oostburg. ter inzage. U bent bevoegd gedurende de termijn van tervisielegging eventuele bezwaren tegen het verlenen van de vrijstelling schriftelijk en gemotiveerd aan ons college kenbaar te maken. Oostburg, 19 juni 1993. Burgemeester en wethouders voornoemd. J. Kruize, burgemeester C. Geerse. secretaris BEKENDMAKING De burgemeester van Oostburg maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel: 1. Bestemmingsplan Boulevard de Wielingen' 25 van de Wet op de ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van maandag 21 juni 1993. gedurende één maand ter gemeentesecretarie (afdeling VROM) Raadhuisplein 1 te Oostburg voor een ieder ter inzage zal liggen het op 13 mei 1993 door de gemeenteraad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan 'Boulevard de Wielingen' met bijbehorende voorschriften en toe lichting. Het plan heeft betrekking op het gebied ten noorden van de Boulevard de Wielingen te Cadzand-Bad tussen het uitwateringskanaal tot en met hotel "De Blanke Top' en het gebied ten zuiden van die Boulevard van hotel 'De Schelde' tot en met het pand Boulevard de Wielingen 33 Daarnaast is nog het brandstoffenverkooppunt (bij het zgn. dagjescentrum) in het plan opgenomen. Bij deze vaststelling zijn de volgende wijzigingen aange bracht: - aan de oostzijde van het gebouw van hotel 'De Blanke Top wordt een verbinding tussen twee ruimtes in dat gebouw opgenomen; - aan het pand Boulevard de Wielingen 8 wordt de ge combineerde bestemming Detailhandel'Horeca en Wonen gegeven met dien verstande dat het wonen op de verdieping wordt bestemd en dat tenminste 50% van de oppervlakte op de begane grond ten behoeve- van detailhandel in gebruik dient te zijn: - aan het pand Boulevard de Wielingen 33 wordt de ge combineerde bestemming 'Detailhandel Horeca en Wonen' gegeven met dien verstande dat het wonen op de verdieping wordt bestemd: - aan de bebouwing op de percelen Boulevard de Wie lingen 55'57 wordt met betrekking tot de bestemming 'Detailhandel/Horeca' de nadere eis verbonden, dat van de betreffende oppervlakte minimaal 50% ten be hoeve van detailhandel gebruikt wordt met een uitwis selbaarheid tussen de gebruiksmogelijkheden. Gedurende voormelde termijn kunnen zij. die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, bij het College van Gedeputeerde Staten. Postbus 6001 te 4330 LA Middelburg, bezwaren tegen het vastgestelde bestemmingsplan indienen. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een ieder, die bezwa ren heeft tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het plan zijn aangebracht. 2. Onttrekking aan het openbaar verkeer 10 van de Wegenwet bekend, dat met ingang van maandag 21 juni 1993 gedurende een maand ter ge meentesecretarie. afd. VROM. voor een ieder ter inza ge zal liggen het voorstel tot het. met toepassing van het bepaalde in artikel 9 van de Wegenwet. onttrekken van de Nijverheidsstraat te Oostburg aan het openbaar verkeer Een en ander ten behoeve van de uitvoering van het be stemmingsplan Kom Oostburg en het daarop gebaseerde uitwerkingsvoorstel Kom Oostburg. eerste herziening. Belanghebbenden kunnen gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging tegen het vorenbedoeld oni- trekkingsvoorstel schriftelijk bezwaren indienen bij de ge meenteraad. Oostburg. 19 juni 1993. De burgemeester voornoemd. J. Kruize Heel simpel. Als particulier kunt u zo invullen wat u te koop aanbiedt, 'n Wandelwagen, 'n naaimachine, 'n bureau of misschien wel een auto. Het enige wat u daarna moet doen is deze advertentie uitknippen en zonder postzegel opstu ren aan PZC.antwoordnummer 123, 4380VB Ylissingen. De accept-girokaart krijgt u dan later vanzelf thuis Maar u kunt deze tekst ook afgeven bij een van de kantoren. IN ELK VAKJE KOMT EEN LETTER. LETTERTEKEN OF SPAT IE BRJEVEN ONDER NUMMER 6,00 EXTRA Plaatsingsdatum: Naam: Adres- Plaats: Telefoon

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1993 | | pagina 47