Optische versmalling Molenstraat Informatieborden sieren de monumenten van Hulst li Sluis wordt elk jaar attractiever Pim Pam Poentje hoeft niet weg uit Zuidlandschool Geen uitvallers vierdaagse streek Hulstenaren verenigd in actiegroep willen geen puisten en pukkels Breskens weer in teken dolle woensdagen ZATERDAG 19 JUNI 1993 van onze verslaggever CLINGE - De gemeenteraad van Hulst beslist waarschijn lijk pas na de zomervakantie over de manier waarop het ver keer in de Clingse Molenstraat moet worden afgeremd. Een aantal bewoners van de straat, dat zich heeft verenigd in de ac tiegroep Het Groene Portaal, heeft zich fel uitgesproken te gen de aanleg van verkeersheu vels of andere obstakels op straat. De bewoners zien meer in aanleg van bomen en ander groen op een manier waardoor hun straat 'optisch wordt versmald'. Ook zouden er parkeervakken in de Molenstraat kunnen worden aangelegd en bovendien moet de straatverlichting worden aangepast. „Mensen die niet ter plaatse bekend zijn. worden in het donker eigenlijk alleen door het bord Clinge geattendeerd op het begin van de bebouwde kom. De verlichting is net zo summier als op een polderweggetje", ver klaart F. Haartsen, woordvoer der van Het Groene Portaal. In - politiek - Hulst wordt al lan ger gesproken over de noodzaak van verkeersremmende maatre gelen voor de westelijke toe gangsweg van Clinge. De bewo ners van de Molenstraat voelden zich afgelopen week echter wel erg overvallen door een kant en klaar voorstel van b en w. In dat voorstel wordt de gemeenteraad gevraagd 164.000 gulden te vote ren voor aanpassingen aan de straat. Toeters en bellen Haartsen: „Wij wisten echter nergens van en wij willen toch wel graag onze eigen zienswijze voor het voetlicht brengen. Puis ten en pukkels met toeters en bellen willen wij niet op onze straat hebben. Tenslotte is onze straat ook een beetje de toe gangsweg tot de Clingse bossen, vandaar ook onze actienaam: Het Groene Portaal. We zijn na tuurlijk al wel blij te horen dat het college 165 mille beschik- van een medewerkster SLUIS - „We moeten de kwali teit bieden die de toerist van ons verwacht," stelde G. van Daele tijdens de presentatie van de evenementenkalender van de gemeente Sluis, vrijdag middag in Sint Anna ter Mui den. Volgens Van Daele, voor zitter van de VVV Sluis-Retran- chement. is Sluis er steeds in ge slaagd om meer mensen te trek ken doordat het grensstadje er elk jaar weer attractiever uit ziet. De economische teruggang levert, volgens hem, alleen een enkele kritische consument op. De Stichting Sluis Promotie is er in samenwerking met de ge meente Sluis in geslaagd om de opname van het Tros-televisie programma 'te land. ter zee en in de lucht' naai' Sluis te halen. Op zaterdag 10 juli tussen 12 en 17 uur vinden de opnames plaats van 'Fiets 'm d'r in'. In de Kaai worden twee platforms gelegd; daartussen ligt het wedstrijdtra ject. ongeveer 50 centimeter bo- van een medewerkster TERNEUZEN - Ondanks de op handen zijnde fusie tusen open bare basisschool De Zuidland school en de school voor Schip perskinderen De Loopplank te Terneuzen, kan peuterspeelzaal Pim Pam Poentje gebruik blij ven maken van de huidige loca tie, een ruimte in de Terneuzen- se Zuidlandschool. Deze gemeentelijke beslissing is een gevolg van de geringe aan was waarmee, volgens de ver wachtingen. De Loopplank te maken krijgt. Volgens welzijns wethouder A. Stahl-Hemelsoet Terneuzen werden door de fusie aanvankelijk meer kinderen ver- Drie inbraken in dezelfde straat van een medewerker TERNEUZEN - Een drietal panden aan de Axelsestraat in Terneuzen kreeg in de nacht van donderdag op vrijdag onge wenst bezoek. Omstreeks kwart over vijf werden, in een woning, de bewoners in hun slaap ge stoord. Toen zij poolshoogte gingen nemen zagen zij nog juist twee mannen de trap aflo pen. De daders verdwenen met een nog onbekende hoeveelheid geld. sieraden en parfums. In een kantoorpand drong men binnen door het vernielen van de voordeurruit. Bureaus en kasten werden doorzocht, maar bij na der onderzoek bleek er niets ver dwenen. In een ander kantoor pand drong men eveneens bin nen door het forceren van een ruit. Ook hier werd alles door zocht en ging men er met een hoeveelheid geld vandoor. TERNEUZEN Expositie - In de openbare bibliotheek in Terneuzen is tot en met 28 juni een expositie in gericht van textielwerkstukken van negen Terneuzense hob byisten. De gebruikte technie ken zijn batikken, zijdeschilde ren. appliqueren. sjabloneren, tamboureren. weven en patch work. De werkstukken werden vervaardigd onder leiding van M. Ie Roy uit Vogelwaarde. De tentoonstelling is te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Verheugd baar wil stellen voor verkeers maatregelen in onze straat." Tijdens twee commissieverga deringen beloofden de wetho- duers donderdagavond al dat b en w zeker aandacht schenken aan de wensen van de Molen straatbewoners. Burgemeester A. Kessen bevestigde dat vrij dag. Hij verwacht dat b en w dinsdag tijdens het wekelijks overleg besluiten om het voor stel terug te nemen. Haartsen vindt het niet erg dat het daar door zeker twee maanden langer zal duren vóór er iets aan de ver keerssituatie wordt gedaan. ..Het gaat ons om een goede, dus groene, oplossing. Als we daar samen met het college in slagen, doeken we onze actiegroep op tijdens een picknick-feest in de Clingse bossen. B en w zullen dan zeker worden uitgenodigd." ven het water. De breedte van het met een ludieke fiets af te leggen traject varieert van 20 tot 35 centimeter. Aan de wedstrijd nemen ongeveer 50 sportievelin- gen deel waaronder uit Sluis teams van de gemeente, de brandweer en de banken. Het hoogtepunt op de evene menten-kalender van de Mid denstandsvereniging is de derde editie van de mode-show in de open lucht op 28 augustus. Voor het overige levert de kalender weinig nieuws op. Voor een bra derie ontbreekt de belangstel ling bij de ondernemers en het 'Preuvement' is niet terug te vin den op de kalender. Volgens Van Daele is de horeca nog wel van plan om tot een bepaalde pre sentatie te komen. Een thema campagne in oktober 'Sluis in herfst-sferen' moet nog uitge werkt worden. De jaarlijkse be zoeken van Sinterklaas en de Kerstman en de eindejaarsactie waarmee een auto te winnen is besluiten de kalender. Burgemeester Kessen vlak voordat hij het informatiebord op het Hulster stadhuis onthult. Kessen beloofde dat het gemeentebe stuur van de Reynaertstad zich volledig zal - blijven - inzetten voor het behoud van mounumenten, maar drong wel aan op hulp van het Rijk. foto Oscar van Beest van onze verslaggever HULST - Even leek het er vrijdagmiddag op dat een grote groep klanten tegelijkertijd de Rabobank Hulst binnen wilde stap pen. Het waren geschiedkundig geïnteresseerden, die een ANWB-bord op de pui van het bankgebouw bestudeerden en leerden dat het pand in de zeventiende eeuw ingrijpend is ver bouwd voor heer Hendrik van Nassau Siegen, de eerste staatse gouverneur van Hulst. Naast een verklarend plakkaat op het 'Gouverneurshuis', in het Land van Hulst beter bekend als het Pand Seijdlitz, zijn in Hulst sinds vrijdag nog veertien informatieborden te vinden. Ze zijn bevestigd op historische gebouwen en bouwwerken als de oude kloosterpanden van Baudelo en de Abdij van Duijnen (nu onder komen van het streekmuseum), de stadsmolen. de Gentse Poort, de Dubbele Poort en de Keldermanspoort. Natuurlijk heeft oudheidkundige kring De Vier Ambachten, ini tiatiefnemer voor plaatsing van de borden, direct een 'Monumen tenroute' via de panden ontworpen. Door de vijftien historisch interessante plekken van Hulst op te zoeken, wordt tegelijkertijd een prachtige stadswandeling eemaakt. wacht. „Dit aantal is lager uitge vallen. Het overgaan naar een andere school moet niet op stel en sprong gebeuren. Het komt beide partijen ten goede een lan gere aanlooptijd te nemen, alvo rens men tot fusie overgaat. Een gevolg hiervan is dat de peuter speelzaal nu niet meer op de schopstoel zit." Over de exacte datum van het samengaan van beide scholen is nog geen duidelijkheid. Volgens een woordvoerster van het bu reau voorlichting van de ge meente zal het college van b en w aan het eind van deze maand een definitief besluit nemen over de fusie van De Loopplank en De Zuidlandschool. „Eén ding is ze ker. Pim Pam Poentje kan ge handhaafd blijven in De Zuid landschool." Pim Pam Poentje-voorzitter Marjon Sarneel toonde zich ver heugd over de beslissing dat er niet verhuisd hoeft te worden. „Ruim anderhalf jaar is er nu sprake geweest van een mogelij ke verhuizing van de peuter speelzaal. Het was voor ons al die tijd een erg onduidelijke zaak en een benarde situatie. Desalniettemin moest er zowel van gemeentewege als van onze zijde gezocht worden naar een mogelijke oplossing voor de peu terspeelzaal. Daar de peuter speelzaal buurtgebonden is zijn wij genoodzaakt in Serlippens te blijven. Indien nodig zou er een noodoplossing voorhanden zijn geweest, die echter niet ideaal voor ons zou zijn. Pim Pam Poentje zou in ieder geval niet verdwenen zijn. De onzekerheid was op een gegeven moment erg groot bij zowel de leiding, vrij willigers en de ouders van de peuters. We hebben lang op een definitief besluit moeten wach ten. waardoor de nodige onrust is ontstaan. Het bestuur is er zich goed van bewust dat de ge meente niet over een nacht ijs kan gaan. Zij zijn van vele kana len afhankelijk, waardoor er ver tragingen kunnen ontstaan. Een eventuele verhuizing zou voor Pim Pam Poentje niet echt ide aal zijn geweest. De speelzaal ligt nu centraal in de wijk en de verhoudingen met de Zuidland school zijn goed. Een verhuizing brengt financiële consekwenties en extra werkzaamheden met zich mee. Zo blijkt maar weer eens hoe groot de noodzaak is dat de wijk Serlippens met een buurtcentrum, waar ook de peu terspeelzaal in terecht kan, zou worden verrijkt". Er werd niet alleen gewandeld in Veere, er werd ook strijd geleverd om een bos bloemen. foto Ru O reel VEERE - De avondvierdaagse in Veere is vrijdagavond tradi tioneel besloten met een bloe- mendefilé langs het monumen tale stadhuis. Vanaf het bordes zag burgemeester A. H. den Boon de tweehonderd wande laars die zich dit jaar hadden in geschreven een kwartier te laat aan zich voorbij trekken, omdat het drum bugle corps Blue Spirit vast had gezeten in de drukte van de Middelburgse avondspits. De wandelaars moesten zich op het Bastion in Veere even tegen de kou ver mannen, terwijl de organisato ren op zoek gingen naar de ver miste muzikanten. Dit kleine smetje kon de pret niet drukken tijdens de zesde Veerse avondvierdaagse, die dit jaar geen enkele uitvaller kende. Zelfs de woensdagavondetappe in de stromende regen had nie mand doen afhaken. Na het kor te oponthoud defileerden de trotse deelnemers met de bloe men in de hand dan ook vrolijk over de Markt, waar Den Boon hen bewonderend gadesloeg. Dat gold ook voor de bewoners van bejaardenhuis Nieuw-San- denburgh die als afsluiting van het succesvolle wandelevene ment ook nog met een bezoekje werden vereerd. 19 en 20 juni 1993 CENTRAAL ALARMNUMMER 06-11 Huisartsen: Terneuzen, zat. 08.00-zon. 08.00 uur: H. E. F. A. Nijsten Jr H. D. D. Zuiderbaan, Anna Bijnstraat 25, tel. 12324. zon. 08.00-ma. 08.00 uur: H. E. F. A. Nijsten Jr en H. D. D. Zuider baan, Anna Bijnstraat 25. tel. 12324. Spreekuur 11.30 en 17 uur. Oostburg, Aardenburg en Zuid- zande, vrij. 17.30-ma. 08.00 uur: H. D. Bruggeman. Nieuwstraat 53. Oostburg. tel. 01170-52121. Cadzand. Retranchement en Sluis: J. P. A. de Meijer, Lange Wolstraat 12, Sluis. tel. 01178- 1366. Biervliet, Hoofdplaat en IJzen- dijke vrij. 18.00-ma. 08.00 uur: N. B. v. d. Maas, IJzendijke. tel. 01176-1266. Breskens en Groede: R. J. La- terveer, Dr. Broodmanstraat 2, Breskens, tel 01172-1956. Axel en Zaamslag, vrij. 17.00 - ma. 08.00 uur: W. L. Fraanje, Plein 42, tel. 01153-1244. Spreekuren zat. van 10-10.30 en 16-16.30 uur. Sas van Gent e.o., vrij. 18.00-ma. 08.00 uur: J. Warringa, Poel straat 26, Sas van Gent. tel. 1366. Spreekuur zat. 10.00 uur op Bol werk Oranje 2. Hulst vrij. 18 - zon. 24 uur: B. de Ouden, Glacisweg 50, tel. 01140- 12060. Spreekuur 11 en 17 uur. Hoek, Sluiskil, Philippine: H. G. van Haelst, Spoorstraat 44, Sluiskil, tel. 01157-1955. Spreekuur 12. Kloosterzande en Hontenisse vrij. 17.00-ma. 08.00 uur. W. J. ter Burg, Cloosterstraat 29, tel. 01148-1377. spreekuur zat. 11.30 uur in de praktijk Groenendijk 52. Clinge, St. Jansteen en Koe wacht vrij. 18.00 - ma. 08.00 uur: R. van Berkel, Nieuwstraat 122, Koewacht, tel. 01146-1327. Tandartsen: West-Zeeuwsch-Vlaanderen: D. Balk, Nassaustraat 5, IJzendij ke, tel. 01176-1760. Spreekuur 12-12.30 uur. Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen: H. E. L. Verhelst, Terneuzense- straat 10, Zaamslag, tel. 01153- 1700. Spreekuren zat. 10-10.30 en 18- 18.30 en zon. 12-12.30 uur. Apotheken: Terneuzen, zat. O8.3O-i7.35 zon. 11.30-12.30 en 17-18 ul. F. J Hamann, Oostelijk Bol*» 12a, tel 12060. Axel, zat. 10-11 en 16-17; theek Axel. Oranjestraat 6'J 01155-62888. Hulst.zat. 11-12 en 15.30-17.3 zon. 11-11.30 en 16.30-17.30 u® Apotheek Hulst. Dubbele Prd 7, tel. 01140-14255. Oostburg en Zuidzande,zat.| 12.30 en 13-16.30 en zon. l| 12.30 en 17.30 en 18.30 uur:., theek Oostburg. Burchstraat! tel 01170-52170. Dierenartsen: Terneuzen, Axel, Zaams. Hulst en Hengstdijk: J j f Kop. Axel, tel. 01155-61L, Spreekuur zat. 11-12 uur. B* tionstraat 3, Axel. Spreekuur Axel, 3. zat. 11-12 uur. IJzendijke: K. G. M. v. d Ving tel. 01176-1388 bgg. Oll74-842t Spreekuur zat. 13 en zon. 12 y in de dierenkliniek. Terneuzen: J. P. de Vos enj Burm, Van Diemenstraat83.fl 01150-19628. Spreekuur zat vj 12.30-14.00 uur. Terneuzen: Peter de Vos. Vi Steenbergenlaan 7, tel. oi!j| 96425. Spreekuur zat. van 12J 13.00 uur. Breskens, Aardenburg en Sluis E. van Bruinessen-Kapsenben tel. 01177-2398. Spreekuur 13.00-13.30 uur,Bru werijstraat 8 te Oostburg. Oostburg: J. P. J. v. d. Vijver.g rius 1, Oostburg, tel. 01 lij 52103. Sas van Gent: E. O. M. Daij Westdam 54. tel. 01158-1 spreekuur zat. 11.00-12.00 uw. St. Jansteen e.o.: A.E. de Bruji Tempelier 34, tel. O1140-127ÏII Spreekuur 11.00 - 12.00 uur. Wijkverpleging: West-Zeeuwsch-VIaanderen: Telefoonnummer 01170-53135, Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen: Telefoonnummer 01140-12191, Kruisvereniging kanaahoi Zeeuwsch-Vlaanderen: Dagt nacht bereikbaar, tel. 0115 19049. Verloskundigen: Kanaalzone en Ooi Zeeuwsch-Vlaanderen: Mw.l Haak, Anthonie van Dijckstra 32, Axel, tel. 01155-63982. van een medewerkster BRESKENS - Het programma voor de achtste editie van de 'dolle woensdagen' in Breskens is gereed. Vanaf 7 juli tot en met 18 augustus is het iedere woens dagavond 'een dolle boel' in het vissersdorp. De formule is de zelfde als voorgaande jaren, de attracties zijn echter groter en kwalitatief beter, vinden de or ganisatoren. De kinderkermis en het schminken zijn uit het programma geschrapt. De eerste zes dolle woensdagen beginnen om 19 uur, de laatste om 13 uur. Vaste onderdelen zijn de braderie en de loterij. Op 7 juli verricht wethouder J. Thomaes de opening waarna de muziek vereniging Breskens/Groede een optreden verzorgt. Muzikaal blijft het daar niet bij want het trio El Gusto brengt die avond Mexicaanse en Zuid-Ameri kaanse muziek. Een week later (14 juli) komt de mobiele kinderboerderij 'De Ark' met zo'n 35 dieren naar Breskens. Dierenarts Geert de Bruijckere houdt dierenkeuring. Zo'n 100 dansers maken hun op wachting op 21 juli. Aan het mi ni-festival nemen de groepen 'Grup Garuda Indonesia' uit In donesië, 'Mallusjoen Kansan- tansijat' uit Finland en 'Nedeia' uit Roemenië deel. De klapper vindt op 28 juli plaats als de Kindertruuk, een mobiele attractie, komt. In een uitschuifbare truck, 5 meter hoog met 2 etages, zijn een stuk of 8 attracties ondergebracht waarin kinderen kunnen spelen. Het Gipsy Swing Quintet moet. samen met handlezer Meester Adak, het publiek op 4 augustus vermaken. Het quintet brengt muziek in de stijl van de Hotclub de France en Balkanmuziek. De jeugdshow Sim-Sala-Bim waai' de kinderen met tafelgoo chelaar Christiaan aan mee mo gen doen moet de jeugd op 11 au gustus bezig zien te houden. De jazzformatie The Hot Five komt op de laatste dolle woens dag naar Breskens. De muziek van de groep varieert van ragti me tot blues en swing. Schoolmarktdag WATERLANDKERKJE - In te genstelling tot wat vrijdag in de PZC werd gemeld vindt de Schoolmarktdag van de open bare Inspecteur Leenhouts- school en de plaatselijke peuter speelzaal niet vandaag (zater dag). maar op zaterdag 26 juni plaats. Zondag 20 juni 1993 Nederlands Hervormde Kerk: Aardenburg 10.30 ds. Valk (HA); Axel 10 ds. Koelman; Breskens 9.30 ds. Leentfaar v. d. Brug; Groede 11 ds. v. d. Sar; Hoek 10.30 ds. Maasland; Hontenisse 9.30 ds. v. Meeuwen; Hulst 11 ds. v. Meeuwen; Philippine 9.30 ds. Kroeze; Retranchement 11 ds. Houwaart; Schoondijke 9.30 ds. v. d. Sar; Sluis 9.30 ds. Hou waart; Sluiskil 11 ds. Kroeze; Terneuzen: Opstandingskerk 9 ds. Maasland (HA); Grote Kerk 10 ds. Hoogendoom (HA); Goede Herderkerk 10.30 en 19 ds. Bosch (HA); ziekenhuis 'De Honte' 17.45 ds. Hoogendoom; 'Ter Schorre' 10.30 dienst; Wa terlandkerkje 11 mw. Bolsen- broek; IJzendijke 9.30 ds. v. d. Schee; Zaamslag 10 ds. de Jonge Ned. Herv. Evang. De Levens bron: Terneuzen 17 ds. Ver- gunst. Gereformeerde Kerk: Aarden- burg 10.30 ds. Valk (HA); Axel 10 dhr. Rooze, 17 ds. Petter; Bres kens 9.30 dhr. v. Vliet, 19 kand. v. d. Broeke: Oostburg 9.30 ds. Grootjans; Terneuzen (Goede Herderkerk) 9 ds. Blokland; Op standingskerk 10.30 ds. Blok land, 17 ds. de Jonge: Schoondij ke 14.30 dhr. Trimpe; Zaamslag 10 ds. v. d. Burg, 15 ds. Pet-ter. Gereformeerde Gemeente: Axel 10 en 15 leesdienst; Oostburg (Geref. kerk) 14 leesdienst, 19 ds. Huisman; Terneuzen 10 en 15 ds. Huisman. Oud Gereformeerde Gemeente: Oostburg 9.30 en 14.30 lees dienst; Terneuzen 10 en 17 lees dienst. Vrije Evangelische Gemeente: Breskens 9 ds. v. Poecke; Nieuwvliet 10.30 jeugdd. dhr. Soeting: Retranchement 10 (HD) ds. Mietus. Zevende Dag Adventisten za terdagTerneuzen (Goede Her derkerk) 10 dienst Gereformeerde Kerk Vrijge maakt: Axel 10 ds. de Kimpe. 15 ds. Leeftink: Hoek 10.30 ds. Leef- tink. 15 ds. de Kimpe; Terneu zen 10 en 15 ds. Storm; Zaam slag 9 ds. Leftink en 15 ds. Bos- ma. Christelijk Gereformeerde Kerk: Zaamslag 10 en 15 kand. Capellen. Evangelische Gemeente: Ter neuzen (gebouw De Kandelaar) 10 dhr. McClellen; Hulst (Den Dullaert) 10 dhr. Wulffïaat. Gereformeerde Gemeente in Ne derland: Terneuzen 09.30, 14 en 18 leesdienst: Oostburg 10 en 14.30 leesdienst; Hoek 9.30 en 14 leesdienst. Doopsgezinde Gemeente: Aar denburg 10.30 dhr. Smissen. Rooms-Katholieke kerk: Aar denburg 10.30, zat. 19; Coensdi- ke 9; Axel 11, zat. 19; Biervli zat. 19; Boschkapelle zat, Breskens 10, zat. 19; Clinge9^ zat. 19; Graauw zat. 19; Gr» zat. 19; Hengstdijk 9; Heiki 10.30: Hoek 11; Hoofdplaats 17; Hulst 10.30, zat. 19; Kloosli zande 9, zat. 18.30; Kocwac 10.30; Lamswaarde 10.3 Nieuw-Namen 11, Oostbil 10.30; Ossenisse 10.30; Philipi ne 9.30; Sas van Gent 9.30 eni zat. 19.15; Sint-Jansteen 9,s 19; Schoondijke 9.15; Sluis I Sluiskil 9.30; Slijkplaat zat. I Stoppeldijk 10.30; Terhole Terneuzen Triniteitskerk I zat. 19, Opstandingskerk 9.30' 11, zat. 19; Westdorpe zat. 19;l zendijke 10.30; Zandstraat I Zuiddorpe 9.45, zat. 17. Pastorale zondagsdienst I Zeeuwsch-Vlaanderen s: 12.00 ma. 24.00 uur L. Verver;! naalzone zon. 12.00 di. 12.00 Heynen; West-Zeeuwsch-Vlaj deren: zon. 12 - ma. 20 uur, pa Gielliet 01172-1587. Pinkstergemeente .Terneuzen (geb. Bethel) 10 dienst; Nies straat 271110.30 dhr. Ouderca Gemeentevergaderingen va's Getuigen: Axel 10 en 19; OostburglO en din. 19.1 Terneuzen 10 en din. 19.30. Rode Kruis Hulst ontving gift van 8 mille van een medewerker HULST - De afdeling Hulst r het Nederlandse Rode Kn heeft vrijdagavond een bedr van 8.000,- ontvangen van organisatie Rally Sprint uitT burg. Namens Rally Spri overhandigde N. Biesheuvel schenking in zalencentrum H van Vlaanderen aan de Hulsl burgemeester A. Kessen, teve voorzitter van de Rode Kre afdeling. Rally Sprint heeft op zaterd 15 mei jongstleden in Hulst e wedstrijd gehouden die meet de voor het Nederlands Ka pioenschap. De entreegeld van deze autowedstrijd werd door de organisatie bester voor het Rode Kruis. De afdek Hulst was erg in haar nopjes de schenking. De hulpverlefl bestemmen het geld voor 1 mede-financieren van een me' gebouw. Het huidige R° Kruisgebouw 'Het Kruispu aan de Hulster Nieuwlandwes voor alle activiteiten inniidd te klein geworden. Het Kruis hoopt in oktober ook t huidige gebouw van het Kru werk aan de Tabakstraat: tweede locatie te kunnen geW ken. iwpaafi

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1993 | | pagina 46