Ambtenaren scherpen acties aan Meerpaal wint verkeersspel loese bibliotheek ekt meer lezers Faciliteiten jachthaven Goese Sas in nieuw pand emeentelijke diensten Middelburg dreigen met meerdaagse staking mm nnze verslaggever IDELBURG - De ambtena- can de gemeente Middel vaan hun acties voor een Jrecao aanscherpen. Om de Iheidsacties van de stads- [iging te ondersteunen on tken verschillende ge melijke diensten dinsdag yii een ochtend lang hun ge melijke werkzaamheden, protesteren daarmee tegen zij noemen de arrogantie •het college van burgemees- n wethouders, dat zich naar ing van woordvoerder van actiecomité C. Lodder volle- ichter het gewraakte stand- [lvan de Vereniging van Ne- jandse Gemeenten (VNG) lart. de werkonderbreking doen geval de dienst midde- "de parkeerpolitie, maat- ippelijke zaken, stadsont- jeling en stadsbeheer mee. 18.OO tot 12.00 uur zullen zij .werkzaamheden staken, be halve die welke een wettelijke handeling inhouden, zoals de aangifte van geboorten en sterf gevallen en huwelijksvoltrek kingen. Ook bij calamiteiten wordt een uitzondering ge maakt. Tijdens de werkonder breking zal de brandweer zon dagsdienst draaien. De ophaal dienst van de stadsreiniging blijft zich op 25 juni beperken tot de stiptheidsacties die inmid dels de vierde week ingaan. „Het is niet de bedoeling dat de bur ger nog verder wordt getroffen door het helemaal niet ophalen van huisvuil", aldus het actieco mité. De gemeente-ambtenaren zijn bijzonder kwaad op het uitblij ven van een reactie op de huidi ge acties van de kant van het ge meentebestuur. „Het is waarde loos", zegt Lodder. „We hebben nog helemaal geen resultaat ge boekt." De ambtenaren hadden graag gezien dat b en w van Mid delburg aan de VNG duidelijk zouden maken dat zij de eisen ionze verslaggever ES-Het aantal lezers dat ge- jkmaakt van de Goese open- bibliotheek is vorig jaar legen. Ook het aantal boe- 1 dat werd uitgeleend nam van Fraassen elid van W Vlissingen SSINGEN - De VVV-Vlissin- iheeft haar oud-secretaris mr lan Fraassen benoemd tot ;d van de vereniging. Van essen dankt zijn benoeming ide inspanningen die hij 28 als secretaris verrichtte, i Fraassen kreeg bovendien «ouden speld van verdienste ide provinciale VV V-Zeeland handen van voorzitter J. B. ïevogel. De Streek VW- cheren Promotie overhan- iehem verder de Oorkonde Waardering voor het werk hij twintig jaar deed als voor eren secretaris van de stich- UNG HOLLAND/ZEELAND IENTE sTIGING BARENDRECHT (kg doré ptr 33-40 krl 135 premiè- ük 51 ptr 30 krl 148; andijvie na- 58 000 kg A9 22-23 A12 28-66 A15 aubergines 10.000 kg 500/750 «500 1 55-160 300/400 155-107 IW 130-155 175/225 135-150; tselderij 11.000 st. 800/1000 86- 66-98 500/650 25-62 400/500 Moemkool 60.000 st. 4 st 92-95 6 st 88st 79-88 10 st 76-85 12 st 49-55; (toll 19.000 kg 14/18 1 ;5-l 10 9/14 186; Chinese kool 7.000 kg 14/op 11115 25-28 8/12 32-46 5/8'/a 39-43; settes 6.000 st 600/750 61 500/650 30/525 118-130 325/425 116-127 150' 82-98 225/300 67-69; eike- isla2.000 st 350/400 dr 15-27; knol- el 4.000 kg 10/12 169-180 8/10 118 6/8 110-111; komkommers HOOst 91/op 27-52 76/91 33-60 61/76 '451/61 48-66 41/51 25-37 34/41 25- 1:36 25 26/31 25; komkommers 52000 kg 20-26; komkommers 26.000 kg grof25-50 middel 15-50; komkommers 5.000 st 20/25 32 51348 10/15 32-44; kroten 17.000 12546 B 10 modjo 10; krulandij- "000 st 400/500 10-32 300/400 10- rossa 8.000 st 350/400 ER 15- 13350 ER 15 250/300 ER 15; pak- K00 kg 550/800 36-69 450/600 53- 5500 46; paprika rood 16.000 kg P155-175 85/95 150-160 75/85 155- 575 195-200 55/65 195; paprika 28.000 kg 95/op 195-210 85/95 35 75/85 205-220 65/75 190-205 5150; radijs 35.000 bs mid grf 46- tepers 300 kg groen 450-490; ra- 20 rosso 1.000 kg 13 180-350 12 «09/11 400 7/8 390-410 6 410; sla U4.000 st eenmalig fust 23/24 10- recept 1 1 1 11 11 1 Janny van der Lee omatensalade iet sambal it benaming 'pittig' wordt zeer verschillend ervaren, üde een pittig noemt, is voor ander misschien nog aan de 'de kant, maar voor weer een dermogelijk 'hot'. Pas de hoe- foeid sambal daarom aan op Persoonlijke smaak. üodiënten: festomaten eetlepel olijfolie keiepels citroensap ^Punt suiker klepels sambal 'foor de pittige dressing sui- jn citroensap in een kom- fe roer tot de suiker is opge ien voeg vervolgens de sam- ;oe. Schetik hierbij al roe- We olijfolie. Laat deze dres- I minstens een half uur en! Snijd de vleestomaten in '-■c Vlakken en druppel hier- We pittige dressing, combineert ook heel goed Plakjes avocado. Leg de v® [even insmeren met ci- 'faP om verkleuren te voor- j*73' als een waaiertje op te bordjes en sprenkel hier- <fe sambaldressing. 16; sla natuur 37.000 st 41/44 10-19 37/ 40 15-22; snijbonen 7.500 kg I 540-660 II 310-490 krom Et 150-360; spitskool 26.000 kg A7 16-22 A9 19-22 All 21-30 A15 19-24. Zacht fruit Kapelle BLOK: rode bes 200 2.610 ds gr 1-1 41 500 gr 6.010 ds 1-1 1391-2 110. KAVEL; frambozen 150 gr 1.800 ds 100-10: 200 gr 1.200 ds 150-210; zwarte bes 200 gr 310; kruisbes rd. 470 ds. 200 gr 100- 110. rode kool zomer 3.000 kg 19-49; witte kool 900 kg 97-119; blauwschokkers 410 kg 380-430; doperwten 640 kg 320-450; peulen 10 kg 920-1000: sper ziebonen 5.300 kg 300-506: sperziebo nen 25.000 kg 290-336; tuinbonen 14.000 kg 61-96; vroege aardapp. 71.000 kg doré groot 31-106 eersteling root 35 gloria groot 52-56 premiere groot 31-50; aardappelen 4.000 kg bintje bonk 18-23 eigenheimer groot 46-58 irene groot 8: uien 11 000 kg bonk 54 grof 30-48 middel 10-25 ge schoond 111 grof groen 60 middel groen 60; bosuien 7.000 bs 8-105: bos- kroten 4.000 bs 13-59; bospeen II-l 1.700 bs 63-71; waspeen 2.500 kg 54- 77; winterpeen 5.000 kg 41-59; asper ges wit 310 kg AA 680 A 620 B 440-530; bieslook 450 pt- 105; koolrabi 460 st 15-19; lollo bionda 1.200 st 28-42; pe terselie 32.000 bs 8-36; postelein 6.000 kg 48-103; prei 5.000 kg 214-281: ra barber 3.000 kg 95-147: selderij 21.000 bs 8-29: spinazie 13.000 kg 51-101. dil le 240 bs 49-70; bonenkruid 3.200 bs 62-79; oesterzwammen 60 ds 150 gr 130-140. ZACHT FRUIT elsanta glas 1.100 ds 500 gr II-l 257- 264; elsanta nat 1.200 ds 500 gr II-l 234; babaco 820 st 16-28; druiven frankenthaler 870-970; rode bes 150 gr 2.100 ds 50-120 200 gr 430 ds 70 500 gr 140 180; kruisbessen 540 ds 150 gr 60-110; bramen 15 ds 150 gr 390; fram bozen 150 gr 1.100 ds 110-310. ZACHT FRUIT KAPELLE KAVEL blauwe bes 50 ds 200 gr 300-350; witte bes 170 ds 200 gr 72; bramen 1.150 ds 150 gr 230-360: aardbeien 200 k g 350- 520; witte bes 800 ds 150 gr 54-71 AARDAPPELTERM ASDAM In Bintje 50mm werden voor levering juni 186 contracten tegen 13,50- 12,70. Voor levering april '94 werden 146 contracten verhandeld tegen 21,20-20,60 en voor levering mei '94 11 contracten tegen 22,00. De stem ming was prijshoudend. SINT ANNALAND - Veiling Sint An- naland vrijdag 18 juni. Doré; 30-78, drielingen 30, kriel 95-1.01; Première: 38-45, bonken 82. drielingen 30, kriel 99-1,03; Gloria 40-45. bonken 72-83, drielingen 30, kriel 1.02; Frieslanders 40-41, drielingen 30, kriel 95 Aanvoer 342 ton. VEILING BREDA komkommers 91/op 0.27 0.42 76/91 0,35 0,61 61/76 0,39 0,74 51/61 0.41 0,69 41/51 0,25 0,67 36'41 0,25 0.25 31/36 0.25 0,25 26/31 0,25 0,25 aanv. 673.342 st; krom 0.25 0.27 aanv. 19.250 kg; stek grof 0,50 0,50 midd 0,50 0.50 aanv. 48.528 kg; paprika groen 85/105 1,95 2,35 75/85 2,00 2.16 65/75 1.90 1,95 55/65 1,50 l.oO aanv. 45.270 kg; paprika rood 85/105 1,50 1.75 75/85 1.50 1.70 6575 1.90 2.00 55/65 1.95 1,95 aanv. 60.749 kg; paprika geel 85/105 1.40 1.6575/85 1.40 1.65 75/85 1.70 1.81 65,75 0.70 2.23 55/65 2.05 2,05 aanv. 10.645 van de ambtenaren terecht vin den en begrip opbrengen voor de acties. Volgens Lodder staat de gemeente een complete meer daagse staking te wachten, wan neer ook de werkonderbreking zonder resultaat blijft. De ambtenaren proberen de overlast die de burger van de ac ties ondervindt zoveel mogelijk te beperken. „We willen niet dat de mensen eronder lijden", al dus Lodder. Voorzover toch on gemak ontstaat, houden de ambtenaren b en w daarvoor verantwoordelijk. De gezamenlijke vakbonden ABVA/KABO. CFO en NOVON hebben de standhouders van de Middelburgse braderie vrijdag door middel van pamfletten om begrip gevraagd voor de stipt heidsacties van de stadsreini ging. De kooplui is gevraagd hun afval volgens de voorschriften op te ruimen en aan te bieden, om onnodige overlast te voorko men. toe. Dat blijkt uit het jaarver slag '92 van de bibliotheek. Het aantal leden steeg ten op zichte van het vorig jaar met 403 (van 10.275 naar 10.678). Het aan tal uitleningen bedroeg in '92 bij na 12.000 (van 451.930 naar 463.792) meer. Van de bibliobussen werd even eens druk gebruik, gemaakt. Vooral in Kloetinge en Wol- phaartsdijk was de klandizie groot. Met ingang van 1 januari 1994 verdwijnt de bibliobus ech ter om financiële redenen uit Kloetinge. Voor Wolphaartsdijk daarentegen wordt een uitbrei ding van het aantal sta-uren overwogen. In het jaarverslag wordt met eni ge spijt geconstateerd dat enke le plannen die het bibliotheek- bestuur in het beleidsplan '92- '94 aankondigde, niet konden worden uitgevoerd. Zo is het niet gelukt het aantal openingsuren op zaterdag uit te breiden. Daar voor ontbreekt het geld. Om die zelfde reden kwam niets terecht van plannen om een collectie op te zetten voor bejaarden-biblio theekwerk. Gespannen volgen de basisschoolleerlingen de verrichtingen van de deelnemers aan het verkeersspel. foto Pieter Honhoff van onze verslaggever OOSTERLAND - Het team van de Openbare Basisschool de Meerpaal uit Bruinisse heeft vrijdag het verkeersspel voor ba sisscholen gewonnen. In de gymzaal van obs De Oosterburgt in Oosterland streden zeven basisscholen om de wisselbeker, die dit jaar voor het eerst werd uitgereikt. Het verkeersspel is een idee van de Delftenaar Pierre van der Wee. die als regiocoördinator werkt bij Veilig Verkeer Nederland (VVN). Hij reist al twaalf jaar door het land met zijn spel. waarin op een speelse manier gekeken wordt hoe het staat met de kennis van verkeersregels en -veiligheid. Op initiatief van de Duivelandse afdeling van de VVN speelden de schoolkinderen uit de gemeenten Duiveland en Bruinisse het verkeersspel. Onder het toeziend oog en het oorverdovend ge juich van hun schoolkameraadjes op de tribune moesten de deel nemers een parcourtje op de fiets afleggen, waarbij het erom ging zo langzaam mogelijk te fietsen. Andere onderdelen van het spel waren de teamquiz (een soort 'Ren je Rot', dat hier 'Kijk Goed Uit' heette), een deskundigenquiz. een puzzel en een handvaar digheidswedstrijd. kg. paprika wit 30/50 1.55 1.55 40/60 2.00 2.00 aanv 413 kg. paprika oranje 85/105 2.50 2.50 75/85 2.08 2,65 aanv. 25 kg; natuursla 34/35 0.15 0.17 37/40 0,154 0,19 54/50 0,15 0,24 40/60 0,15 0,16 aanv. 188.836 st; tomaten 45/571 1.37 1,55 57/67 I 1,23 1,42 40/47 I 0.63 1,66 aanv. 73.998 kg; cherry tomaten rood 23-30 0,45 0,45 aanv. 12.840 ds; vlees tomaten 82/102 1,05 1,51 67/76 1,15 1,29 74/82 1,15 1,37 55/67 1,31 1,47 102/ op 0,68 1,07 45/57 1,09 1,53 aanv. 212.897 leg; andijvie 0,m22 0,42 aanv. 59.192 kg; bloemkool 5 0.79 1,00 9 0,44 0.82 10 0,43 0,43 2 0,44 0,44 aanv. 80.618 st.; bloemkool groen 81,341.39 aanv. 532 st; boerenkool 1,00 1,00 aanv. 64 kg; koolrabi ong. 0.12 0,40 aanv. 5.894 st; waspeen ong 0,41 0.75 aanv. 980 kg; bospeen 0,32 0.59 aanv. 87.912 bos; rabarber 0.14 1,57 aanv. 2.088 kg. radijs ong 0,30 0,38 mid/gr 0,39 0,50 aanv. 28.200 bos; spinazie 0.22 0.85 aanv. 28.776 kg; spitskool 0,14 0,28 aanv. 11.972 kg: witlof I krt g em 2,20 2,70 I krt g mm 1.59 1.511 E krt mm 1.48 1.551 lang EM 2,64 2,86 kl verpak 0,61 0.95 li kort 0,94 1.25 II ex krt 0,86 0,86 II lang 0,66 0,66 aanv 18.445 kg; champignons 42 1-1 5,60 6,08 421-1 6.04 6,04 551-1 3.32 3,59 551- 2 3;20 3.86 701 II-2 2,36 2.48 1001 II-2 1,69 1,68 1001 H-3 1.50 1.50 1001 IH-3 1.65 1.65 aanv. 12.946 kg. kastanje champignons 40 1-1 8.10 8.81 60 1-1 1.80 1,80 aanv. 117 kg; reuzencham- pignons I 2,00 2,20 aanv. 612 kg: as perges AAA wit 6.30 8.80 AA wit 11,30 12,80 A wit 6,90 10,80 B wit 8.40 6.38 AAA 14.30 7,00 AA 14.80 6.80 B 12,90 3,08 II gr 1,50 6.25 II fijn 1.401.40 aanv. 8 995 kg; snijbonen 0,90 4.40 aanv. 8.884 kg; sperziebonen fijn I 2.10 4,00 mid 10,95 8,80 mid li 0,70 1.90 mon fijn I 3,20 4,20 aanv. 6.332 kg; tuinbonen 0,24 0,98 aanv 47.328 kg; prei blok 3 2.00 2.40 blok II 1,46 1,57 blok 16 0.94 1..13 aanv 41.220 kg; rode kool ong 0,09 0,89 aanv. 7.599 kg; groene kool onh 0.71 1,02 aanv. 832 kg; kroten 100/800 0.62 0,96 aanv. 1.280 kg: win terpeen 50/200 0,21 0,88 200/400 0.34 0.42 400/600 0,55 0.58 aanv. 2.900 kg: uien ong 0,32 0,41 aanv. 500 kg; sten- gelui 0,50 0,58 aanv. 500 bos; bosuien 0,24 0,47 aanv. 1.415 bos; peterselie 0,80 0,40 aanv. 2.825 bos; knolselderij 0.08 0,16 aanv. 4.525 bos, knolselderij 12 0,59 0,59 aanv. 180 st; aubergines 100/175 1.50 1,560 175/225 1,50 1,80 225/300 1,40 1,95 300/400 1,60 1,70 400/ 500 1,55 1,65 500/750 1,25 1,25 aanv. 10.465 kg; doperwten 1,60 4,70 aanv. 800 kg; peulen 2,40 11,50 aanv. 684 kg; postelein 0,40 0,48 aanv. 2.508 kg; bleekselderij 0,39 0.93 aanv. 20.584 bos; broccoli 1,12 1,77 aanv. 2.367 kg; courgettes ong 0,12 1,29 aanv 2.541 st; ijsbergsla 50/60 0,20 0,20 60/70 0,20 0,30 70/80 0,20 0,24 80/90 0,20 0,25 aanv. 82.906 St.; Chinese kool 0,25 0,68 aanv. 10.036 kg; lollo rosa 0.14 0,28 aanv. 2,973 st; paksoi 0,20 0,41 aanv. 784 kg; daikon 0,10 0,83 aanv. 1.615 st; venkel 0,60 1,81 aanv. 7125 kg; rd.ros- so/roodlof 1,20 2,80 aanv. 422 kg; eike- bladsla 0,17 1,26 aanv. 192 st; pepers rood 5,70 8,80 aanv. 102 kg; aardbeien glas 2350 gr I 1.60 2,11 li 0,97 0.87 aanv. 3 176 ds: aardbeien glas 500 gr I 1.96 2,20 II 1.21 2,71 aanv 956 bos; aardbeien nat 500 gr 12,01 3.19 n 1,21 2.77 aanv. 142 686 ds; aardbeien nat kg I 5,84 5.84 m 0,60 0,60 aanv. 8.128 kg; elsanta nat 500 gr 12.60 8.19 II 2,20 2.77 aanv. 159.402 ds. rode bessen 200 gr 10,30 0.60 aanv. 8.663 ds; rode bes sen 500 gr I 0.90 1.50 aanv. 1.050 ds; rode bessen 150 gr I 0,20 0,50 aanv. 3.900 ds; kruisbessen 200 gr 10,60 0.60 aanv. 27 ds; rkuisbessen 150 gr I 0.60 0.60 aanv. 27 ds: kruisbessen 150 gr I 0.40 0.40 aanv 72 ds: frambozen 200 gr I 2.70 3.10 aanv 81 ds; rambozen 150 gr 11,60 2.80 aanv. 252 ds; blauwe bes sen 150 gr 12.90 2,90 aanv. 12 ds: aard appelen over ong 0.06 0.14 vroeg ong 0,30 0,72 vroeg krie 0.39 0.63 aanv 12.200 kg. WILHELMINADORP - In ruim zes jaar is de jachtha ven Het Goese Sas in Wilhel- minadorp flink gegroeid. Er zijn nu 275 vaste ligplaats houders. De jachthaven zit hiermee op zijn maximum ca paciteit. Vorig jaar besloten de eigenaren van de jachtha ven, het echtpaar Van Opber gen, dat het tijd was om het tijdelijke pand waarin de sa nitaire voorzieningen, het kantoor en de watersport winkel Hansa waren geves tigd te verwisselen voor een nieuw. Vandaag, zaterdag, wordt het gebouw officieel geopend met een open huis. plaatshouders zijn nu twaalf toiletten en tien moderne douches beschikbaar. De af- spuitplaats is vernieuwd en voldoet aan alle milieu-eisen. Omdat de watersportwinkel nu tweehonderd vierkante meter groot is, kon het assor timent worden verbreed. Naast de jachthaven en de watersportwinkel, is Hansa uitgegroeid tot een all-round watersportbedrijf. Hansa be middelt bij de verkoop van tweedehands jachten en im porteert Zweedse luxueuze zeiljachten. Het open huis is van 10 tot 17 uur. redactie:. Nicale Kluijtmans In 1981 is de familie Van Op bergen begonnen met een wa tersportwinkel aan de J. A. van de Goeskade in Goes. Toen in 1986 de oude sluis in het havenkanaal bij Wilhel- minadorp vrijkwam, is het echtpaar op die plek een jachthaven begonnen. Bij de sluis werden steigers aange legd. En voor het kantoor, de winkel en de sanitaire voor ziening werd een noodgebouw neergezet. Het nieuwe pand is ruim drie keer zo groot. Voor de lig- Het echtpaar Van Opbergen in hun nieuwe watersportwinkel in VVilhelminadorp. foto Willem Miefas Meijer - De prijsuitreiking van de beste telers van Meijer in Kruiningen vond dit jaar plaats tijdens de ZLM-mani- festatie in Kapelle. Jaarlijks beloont aardappelproducent Meijer de telers die zich on derscheiden door de kwaliteit van de geleverde aardappe len. Vrijdagmiddag werden de gebroeders Klompe uit Noordgouwe winnaars voor het ras Accent. W. Wielema- ker uit Koudekerke voor de Turbo-aardappelen, Maat schap Van de Vijver-Aer- noudts uit Aardenburg voor de Lady Rosetta en M. Stöutjesdijk uit Tholen voor het Bintje. Kussenspecialist - Aan de Voorstad 5 in Goes gaat van daag. zaterdag. De Kussen specialist open. De winkel le vert losse kussens voor bank stellen. In de showroom lig gen dertig showmodellen. Daarnaast wordt gebruik ge maakt van een stalenboek. Volgens de verkoopster, Yvonne Ducrot. hebben kus sens vrijwel altijd een stan- daardmaat. Toch adviseert ze de klanten om de oorspronkelijke kus sens van het bankstel of stoel mee te nemen. Eventueel kunnen kussens op maat ge maakt worden. De kussens hebben een korte levertijd, omdat ze rechtstreeks van de fabriek komen. De klant kan kiezen uit zeventig soorten le der en synthetische bekle ding. De Jong Bedrijfswagens - Met een spectaculaire act is vrijdagavond het nieuwe pand van De Jong Bedrijfswa gens op industrieterrein Poel II in Goes geopend. Een bom menwerper type B-25 Mit chell vloog over het bedrijfs pand, door vierhonderd bal lonnen heen. Tijdens de wa tersnood werden dezelfde bommenwerpers gebruikt voor het droppen van hulp goederen. Omdat dit jaar de ramp werd herdacht, heeft de directie van MAN-importeur Vianen het toestel naar Zee land gehaald. De Jong Bedrijfswagens, met een hoofdvestiging in Roo sendaal, is sinds. 1987 dealer voor Zeeland en West-Bra bant van MAN-vrachtwagens en VW-bedrijfswagens. Van uit het filiaal in Goes wordt de onderhoudsservice voor de Zeeuwse klanten verricht. Vandaag houdt het bedrijf open huis. ZATERDAG AARDENBURG - St. Baafs- kerk, 20 uur; Concert Cantorij der Basiliek; BERGEN OP ZOOM - De Botte Hommel. 14 uur: Akoestisch open podium; 21 uur: Swingpar ty: DOMBURG - De Parel. 20.30 uur; Dansavond m.m.v. Passé Partout; BURGH-HAAMSTEDE - AZC. 19.30 uur: Concert Russische knopaceordeonist Anatoly Se- nin; GRAAUW - Centrum; Kermis met om diverse festiviteiten; GROEDE - Slijkstraat. 10-17 uur: Historische museumwin kels o.a. snoepwinkel en schil derswerkplaats; 'S HEER ARENDSKERKE - 9.15-20.30 uur: Feesttent sport veld (Lange Achterweg): festivi teiten i.v.m. 100 jaar Brassband Excelsior: MIDDELBURG - Lange Noord straat, 15.30 uur: Mother Van- denberg and the Fabulous Four: Stadsschouwburg. 19.30 uur: Uitvoering leerlingen en kinder koor Zeeuwse Muziekschool; Midgard, 21 uur: Formatie Do nor: Nieuwe kerk, 19.30 uur: Grote koor- en samenzangavond; Loskade. 10-17 uur: Ramschip De Schorpioen; Abdijcomplex, 10-18 uur: Histo- rama: Molenwater, 9.30-17 uur: Minia tuur Walcheren; SAS VAN GENT - Binnenstad, vanaf 8.30 uur: Schepentrek- kersfestival met diverse festivi teiten; TERNEUZEN - Porgy Bess, 21.30 uur: Band Diction: VLISSINGEN - Bellamypark. 10-12.30 en 14-17.30 uur: Reptie lenzoo: ZIERIKZEE - Brogum, vanaf 14 uur: Anywavefestival: Mondragon Concertzaal, 10.30- 16.30 uur; Poppenbeurs. ZUIDDORPE - Dorpshuis. 19 uur: Fanfare-avond: ZONDAG GOES - Manhuistuin. 12 uur: Concert fanfare Euphonia; GRAAUW - Centrum: Kermis met 's avonds orkest Pedant (Dorpshuis): GROEDE - Slijkstraat. 10-17 uur: Historische museumwin kels o.a. snoepwinkel en schil derswerkplaats; MIDDELBURG-Loskade. 10-17 uur: Ramschip De Schorpioen, Abdijcomplex. 12-18 uur: Histo- rama; Molenwater, 9.30-17 uur: Minia tuur Walcheren: NEELTJE JANS - Dependance Delta Expo. 14 uur: Vertrek ex cursie door natuurgebied' Neel- tje Jans: SAS VAN GENT - Binnenstad, vanaf 13 uur: Schepentrekkers- festival: VLISSINGEN - De Piek, 22 uur: Reggaezanger Ijahman Levi; Bellamypark, 14-17.30 uur: Rep tielenzoo; VROUWENPOLDER - Camping Oranjezon. 15 uur: Poppenthea ter Sprookjeshof speelt voorstel ling 'Rinkelbelletje' (4-10 jr); BERGEN OP ZOOM - Roxy, zat en zon. 14 uur: Junglebook; zat. 14. 19 en 21.30. zon. 14. 16.30, 19 en 21.30 uur; Loaded weapon 1; zat. 14,19 en 21.30, zon. 14.16.30. 19 en 21.30 uur: Falling down, 12 jr; zat. 19 en 21.30. zon. 16.30. 19 en 21.30 uur: Nowhere to run, 12 jr; Cinemactueel. zat. en zon. 14 uur: Het laatste regenwoud: zat. en zon. 14, 19 en 21.30 uur: Stay Tuned; zat. en zon. 18.45 en 21.30 uur: Sommersby: GOES - Grand. zon. 14 uur: Junglebook; zat. en zon. 19 uur: Nowhere to run; zat. en zon. 21.30 uur: Sommersby; HULST - De Koning van Enge land. zat. 19.30 en 22. zon. 16.15. 19 en 21.30 uur: Falling down, 12 jr: zat. 19.30 en 22. zon. 16.15, 19 en 21.30 uur: Loaded weapon 1; zat. 19.30 en 22, zon. 16.15, 19 en 21.30 uur: Alive, 12 jr; zat. 19.30 en 22, zon. 16.15.19 en 21.30 uur: Stay Tuned; zat. 22. zon. 21.30 uur: Sommersby; zat. 19.30. zon. 16.15 en 19 uur: Passenger 57,16 jr: OOSTBURG - Ledel theater, zat. en zon. 20 uur: Daens: TERNEUZEN - Luxor theater, zat. en zon. 20 uur: Fortress, 16 jr: zat. en zon. 20 uur: Nowhere to run, 12 jr; Caravan gestolen TERNEUZEN - Van de camping De Braakman bij Terneuzen, is donderdag tussen 1.30 uur en 17.30 uur de caravan van een kampeerder uit het Duitse Men- dig ontvreemd. Het betreft een caravan van het merk Hymer. Advertentie liet trcuwteest van uw leren1 Kies voor het grootste hotel van Zeeland! Nieuwe zaal voor recepties, diners, feesten tot 500 personen. I Nieuwe bruidssuite (gratis voor bruidspaar). Prachtige ligging in de duinen van Renesse. Vraag onze folder of kom kijken. Ook u zult verrast zijn van al onze mogelijkheden. VLISSINGEN - Alhambra. zat. en zon. 14 uur: Junglebook: zat. en zon. 14. 19 en 21.30 uur: Oer- oeg: zat. en zon. 19 en 21.30 uur: Falling down; zat. en zon. 14,19 en 21.30 uur: Stay Tuned; zat. en zon. 14. 19 en 21.30 uur: Loaded weapon; Tentoonstellingen AARDENBURG - Gemeentelijk Archeologisch Museum, zon. 13-17 uur: 'In staat van beleg' West-Zeeuwsch Vlaanderen en de le W O (l/m 30/9); Gale Richel. 14-17 uur: Kant en zilver, hedendaagse kunst van Jos van Pamelen (t/m 11/7); AXEL - Het foto- en radiomu seum. zat, 13-17 uur (t/m 15/10): Streekmuseum, zat, 13.30-17 uur: Beeldhouwwerk uit gasbe- ton van Wies Wiemes (t/m 3/7): Bibliotheek, zat 9.30-12 uur: Fossielen (t/m juni); ST. ANNA TER MUIDEN - v.m. Gemeentehuis, 14-17 uur: Werken diverse kunstenaars (t/ m 29/8): ST. ANNALAND - De Meestoof, zat. 14.15-16.45 uur: De waters noodramp 1953 en haar gevol gen (t/m 31/8); BERGEN OP ZOOM - Markie zenhof, 14-17 uur: 'Brabants Ver beelding' (t/m 27/6) en Artotheek 18-collectie (t/m 30/6); Etcetera. 14-17 uur: Piet Middel- hoek. fiësta abstracta (t/m 4/7); De Mollegangen. zat. 10-17 uur; Jacques Gregoire (olieverven) en Rina van Leest (keramiek) 11 m 10/7; BURGH-HAAMSTEDE - De Bewaerschole, zat. 13.30-16.30 uur; 'Verzamelingen' t/m 24/7; CLINGE - Galerie Esprit, 13.30- 17.30 uur: Schilderijen, beelden en grafiek van Nederlandse kun stenaars (t/m 4/7): GOES - Museum, zat. 13-16 uur: Landschappen/stillevens P.C. Wondergem (1892-1974) t/m 3/7); Galerie Van den Berge. zat. 13-17 uur: 'Stocks-Works' (t/m 10/7). Lunchcaf zat. 9-18 uur: Aqua rellen Marian Gerards (t/m 30/6): Grote kerk. zat. 10-17 uur: 'En Passant' schilderijen Ilse v. Loo-Remijn (t/m 3/7); HULST - Galerie Rattenfanger. 13.30-17.30 uur: Foto's Wim Krull. grafiek Rian Krull. aqua rellen Liesbeth Huser en goua ches Marian Colsen (t/m 10/7): MIDDELBURG - Bibliotheek, zat. 10-13 uur: Dorpen in de ge meente Borsele (t/m 26/6): 'Time out - achter de tralies' (t/m 19/6) en 'De essentie van het frag ment' architectuurfoto's van Lu- cien Herv (t/m 19/6); Zeeuws Museum, 13.30-17 uur: 'In naam van Oranje' (t/m 5/9) en keramiek van Leen Quist (t/m 29/8); Ramschip De Schorpioen, 10-17 uur: Aquarellen G. Groenewe- gen van der Weiden (t/m 4/7): Het Gouden Briefke, zat. 10-17 uur: Olieverfschilderijen Fran cis Verlinden, aquarellen Hans Sturris (t/m 29/6); Francois Rijkhals Museum, zat. 13-17 uur: 'Rijckhals als teke naar' (t/m 14/8); 3Galerie 't Zee paardje, zat. 10-17 uur; 'Werk van Zeeuwen', schilderijen, aquarellen en tekeningen (t/m 31/7); Galerie Veurink, zat, 10-12 uur: 'Wand en object' (t/m 9/7); NEELTJE JANS - Topshuis, 10- 17 uur: "De ramp en de mens' tt/ m dec.) en schilderijen 'Art is In ternational' (t/m 21/6): OOSTKAPELLE - Zeeuws Bio logisch Museum, zat, 13.30-17. zon. 10-17 uur: 'Nat Nederland', foto's van Flip de Nooijer (t/m 15/8): VEERE - Grote kerk, zat. 10-17, zon. 14-17 uur: Beeldende kunst uit West-Vlaanderen (t/m 27/6): De Schotse Huizen, zat, 10-17 uur: 'Veere en de visserij, een beeld van de jaren vijftig'; VLISSINGEN - Kunstuitleen, zat. 10-12.30 uur; Installatie Mar tin Zwennis (t/m 25/9): VROUWENPOLDER - Atelier De Stal. zat. 10-17 uur: Oude am bachten, volksschilderkunst en oude landbouwwerktuigen (t/m 20/10): WOLPHAARTSDIJK - Galerie De Hoekweide, zat. 12-17 uur: Beelden Joop Dam (t/m 3/7); WOUW - Zijdemuseum, zat. 10- 17, zon. 13-17 uur: 'Van zijdemu seum naar kant- en zijdemu seum' (t/m 30/10); IJZEND1JKE - Streekmuseum, 14-17 uur: Ceinturen uit het Mid den-Oosten (t/m 6/11); ZIERIKZEE - Maritiem Mu seum. zat. 10-17, zon. 12-17 uur: De maritieme geschiedenis en Nehalennia (t/m 31/10); Galerie Noordhavenpoort, 13-17 uur; 'De schoonheid der bruggen en andere kunst" werken Kees Wijker (t/m 1/7) en Projekt Loka (t/m 28/8). Hulpcentra Alarmnummer voor geheel Zeeland: 06-11 Centraal Meldpunt Milieuklachten: tel. 01184-12323. SOS Telefonische Hulpdienst Zee land, tel. 01180-15551. dag en nacht bereikbaar. Chr. hulpdienst Zeeland voor men sen in nood, tel. 01180-36251. van 10.00-24.00 uur - weekends van 20.00-24.00 uur. Stichting 'Blijf van m'n lijf Zee land, tel. 01184-14645. dag en nacht bereikbaar. Stichting 'Vrouwen bellen vrou wen', tel. 01100-32233. Homoseksualiteit - COC regio Wal cheren. ook voor huwelijk en homofi lie. tel. 01184-11641 of 01180-12280 took voor vrouwen): COC regio Zeeuwsch-Vlaanderen, tel 01150- 30654. Kinder- en Jeugdtclefoon Zeeland. tel. 06-0432 (gratis), dag. van 14-20 uur. Bureau Vertrouwenarts Kindermis handeling, tel. 01180-28800 Aids Infolijn: tel. 01180-38384.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1993 | | pagina 39