Scheepsdiesel op twee wielen PZC De opmars van een doorzichtig bouwmateriaal Harley- Davidson Glas in huis Na 20 jaar nieuwe VW Golf cabriolet vrije tijd op eenzame ZATERDAG 19 JUNI 1993 2£ Harley-Davidson jubileert dit jaar. Maar het negentig jaar oude merk is nog springlevend. Als in vroeger dagen rollen in het Amerikaanse Milwaukee nieuwe modellen van de band. Zoals de FXDL Dyna Low Rider. Dit model neemt het vaandel over van de FXRS Low Rider, die tussen 1986 en 1992 gevoerd werd. Met de nieuwe Low Rider slaat H-D bewust een brug tussen de nostalgie van de jaren zeventig en de moderne motor. De Harley-Davidson FXDL Dyna Low Rider slaat een brug tussen de nostalgie van de jaren zeventig en de moderne vormgeving. Harley-Davidson is wereldwijd terug van weggeweest. Het merk mag zich verheugen in een stijgend aantal trouwe aanhan gers. Het merendeel heeft zich multinationaal verenigd in de Har ley-Davidson Owners Group (HOG). Om de merkverbonden- heid tot uitdrukking te brengen, worden HOG-ralleys georgani seerd. Het hoogtepunt is altijd de 'ride' waaraan de bebaarde Willy G. Davidson en de zijnen deelne men. De laatste European HOG- ralley werd vorig jaar in het Franse Mulhouse verreden en viel samen met de introductie van nieuwe mo dellen, waaronder de FXDL Dyna Low Rider. Dit jaar zal de Euro pean HOG-karavaan Nederland aandoen. De FXDL Dyna Low Rider 1993 heeft het moderne Dyna Glide-fra me. Om de motortrillingen binnen de perken te houden, is het mas sieve motorblok in rubber opge hangen. De luchtgekoelde V-twin heeft een cilinderinhoud van 1340 cc. De secundaire transmissie ver loopt via een tandriem ('belt'). Het holle contactsleuteltje van smeedijzer is van een kwaliteit die je normaliter aantreft op goedkope hangsloten. Het heeft alles in zich snel zoek te raken. Op het moment dat de contactsleutel wordt omge draaid, begint het licht te branden. Het blok komt met een simpele druk op de knop direct tot leven. Standgas merk je onmiddellijk dat er onder je een zeer zware V-twin aan het werk is. Het stationaire toerental bedraagt maar 800 tpm. Bij dat toerental schudt de FXDL als een scheepsdiesel. Alles aan de motor trilt en er ontsnappen doffe ploffen aan de uitlaten. Door de zithoogte van 686 mm kun je de Low Rider met recht een laag- zitter noemen. Supersolisten kun nen de motor voor zichzelf opeisen door de achterste zitplaats te de monteren. Je kunt de motor uit sluitend op z'n zijstandaard parke ren. De eerste keer datje dat doet, krijg je de schrik van je leven. Het steunijzer veert ver door. waardoor het lijkt alsof de FXDL zal omval len. De Low Rider weegt leeg 280 kg; rijklaar (na toevoeging van 18,9 liter benzine en 2,95 liter motoro lie) zelfs meer dan 300 kg. Voeg daarbij het gewicht van een gemid deld zware berijder en alles schuift aardig in de richting van 375 kilo gram. Het maximaal toelaatbare gewicht bedraagt 492 kg! Ondanks dit zeer hoge eigenge wicht is de Low Rider een handel bare motor dank zij een extreem laag zwaartepunt. Stijlvol voort schrijden verloopt probleemloos. Beleven Een Harley berijd je niet, die beleef je. Toegegeven, moderne Japanse varianten presteren beter, schake len soepeler en zijn een stuk snel ler. Maar rond iedere Harley hangt een comfortabel nostalgisch sfeer tje dat zich moeilijk onder woor den laat brengen. Op toersnelheid tokkelt het blok onder je. Je zweeft op het zijdezachte zadel als het wa re over het asfalt. Bij 80 km/u ont snappen er aan de uitlaten van de Low Rider 2000 doffe ploffen per minuut; bij 100 km/u zijn dat er 2500. Rijd je 120 km/u, dan be draagt het motortoerental slechts een schamele 2500 tpm. Ook bij die snelheid ligt de Low Rider als een blok op de weg. Wie voor deze rijstijl kiest, moet een windscherm aanschaffen. Het hoge en brede stuur maakt van ie dere berijder een remparaehute. Bij tegenwind van betekenis wor den deze snelheden een loodzware opgave. Twee kleine spiegels verschaffen al snel onbetrouwbare informatie over het achteropkomende ver keer. Voor informatie over gekozen rijrichting, vrijstand en stand van de verlichting heb je een ver grootglas nodig. Die moet worden afgelezen van een minuscuul dis play met een paar gekleurde lampjes. Informatie over de benzi nevoorraad lees je af van een brandstofmeter op de tank. Een verchroomd randje herinnert je eraan dat je die meter er niet af mag schroeven. Ook de toerentel- ler en snelheidsmeter hebben een prominente plaats op het tankop pervlak gekregen. Wegligging De Low Rider heeft een voorbeel dige wegligging. Van opgeplakte strepen en richels merk je hoege naamd niets. Wordt de vering echt aangesproken, dan dein je ge makshalve over het ongemak heen. Zijwindgevoeligheid is een onbekend begrip. De versnellingsbak schakelt zwaar, maar vanaf 2000 tpm is zelfs in de vijfde versnelling meer dan voldoende trekkracht aanwezig. Veel schakelen is daardoor overbo dig. Het vinden van de vrijstand is een toevalstreffer. De koppeling laat zich moeilijk do seren. Je hoeft bij de Low Rider niet bang te zijn voor verbrande koppelingsplaten. Op het moment dat de koppeling opkomt, geeft de kunststofbelt ogenblikkelijk een smak vermogen door aan het ach terwiel. Onder natte omstandighe den moet daarom je behoedzaam vertrekken zonder al te bruusk aan het gashendel te draaien! Ondanks de marginale grondspe- ling. kun je opvallend goed en scherp sturen. Snel genomen lin kerbochten brengen de zijstan daard - die in ingeklapte toestand ergens onder de motor verstopt zit - in contact met het wegdek. Ook bij verkeersdrempels wil dit steu nijzer nog wel eens van zich laten horen. Bijna alles aan de Low Rider is fors. Daardoor kun je ook met handschoenen alles goed bedie nen. De nieuw vormgegeven hen dels maken waar wat ze beloven. Door de nu gekozen vorm kost het bedienen van koppeling en voor- remmen beduidend minder spier kracht dan bij oudere modellen. Rondom zijn remschijven gemon teerd met een diameter van 292 mm. Ze zijn voorzien van enkelzui ger remklauwen. Toch laat de Har ley zich niet met een enkel vinger tje afremmen. Ook nu nog vergt het afremmen het nodige doorzet tingsvermogen. Hoe harder je knijpt, des te beter remt het ge vaarte. De achterrem is zonder moeite tot blokkeren te brengen. Het gemiddelde gemeten verbruik bedroeg 1 op 14,8. De actieradius bedraagt 280 km. De FXDL Dyna Low Rider kent in zijn klasse geen concurrenten en is stevig aan de prijs. Toch is het een 'middenklasser'. Harley's goed koopste knuffeldier (de XLH 883 Sportster) kost 19.450. het duur ste aangeklede model (de FLTU Ultra Classic Anniversary) komt op 48.140. Ondanks die aanschaf prijzen is het voor Nederland be perkt beschikbare contingent Har- ley's ieder jaar snel uitverkocht. Ook een manier dus om de op de kop af negentig jaar oude legende levend te houden. Want dat die dof ploffende legende nog springle vend is, merk je aan de bewonde rende toeschouwersblikken bij elk stoplicht en bij iedere (tank)stop die je maakt. Overigens laat ook de overheid deze motorluxe zich uit stekend smaken. Iedere verkochte Low Rider verrijkt 's lands schat kist met bijna tienduizend gulden aan btw 4747,-) en bpm 5120,-). Ruud Vos Technische gegevens Harley Davidson FXDL Dyna Low Rider: Motor: twee cilinder luchtgekoelde viertakt V-motor met enkele onderlig gende nokkenas en twee kleppen per ci linder; Cilinderinhoud: 1338 cc; Maximaal verrriogen: niet opgegeven; Maximaal koppel: niet opgegeven; Compressieverhouding: 8,5:1; Aantal versnellingen: 5; Ontsteking: elektronisch; Leeggewicht: 280 kg; Topsnelheid: niet opgegeven; Inhoud brandstoftank: 18,9 liter, super loodvrij: Prijs: f36.990. Glas wordt steeds meer gebruikt als bouwmateriaal. Nieuwe coatings maken die toepassing van glas interressant. De vooruitgang zit voor een deel in steeds minder zichtbare beschermlagen. Na een periode waarin sterk spiegelende glaswanden opgeld deden probeert de industrie nu glas zo doorzichtig mogelijk op te leveren, inclusief toegevoegde functies. Zon vrijwel onzichtbaar weren in isolatieglas gebeurt al regelmatig. Een glasgevel plaatsen met 'reagerend' glas, dat afhankelijk van de temperatuur warmte aantrekt danwel afstoot, is technisch mogelijk maar door hel prijskaartje dat eraan hangt tegelijk toekomstmuziek. Een melodietje dat over een kleine tien jaar een hit belooft te worden. De wooneisen van Nederlan ders veranderen. Licht en uit zicht zijn twee vereisten die tien jaar geleden nauwelijks op het me nu stonden. Nu staan deze punten boven aan de verlanglijst, vooral bij de vrije-sectorbouwers. Belang rijkste overweging is de wens tot tuingericht wonen. Door middel van grote glasgevels loopt de tuin optisch traploos over in het woon gedeelte. Direct na de woonwensen volgen milieuvriendelijke overwegingen. Glas gevat in puien en daken vat al deze wensen samen en is als mate riaal begonnen aan een onomkeer bare opmars. Nederland zet de eerste stap naar creatieve glasbouw en is daarmee de omliggende landen vooruit. Technologische kennis omtrent glasconstructies, ontwikkeld in Delft, wordt wereldwijd uitge voerd. Glas verwordt van een luxe, experimenteel materiaal tot één van de mogelijkheden in bouwma terialen. Het verschil tussen ste nen en glazen wanden verhoudt zich in de nabije toekomst niet in prijs maar in verschillende eigen schappen. Ook in de hedendaagse toepassingen is glas fors verbe terd. De nieuwe generatie dubbel glas is voorzien van een doorzich tig folie dat zonnewarmte doorlaat en binnenhoudt. Het is zelfs moge lijk een speciaal gas in te sluiten, Grote glaspartijen in een ontwerp at /an de Delftse hoogleraar prof dr ir M. Eekhout. foto Mick Eekhout waardoor de isolatiewaarde dub bel zo groot is als van het gangbare dubbel glas. Zeemvrije afwerkla- gen, zonwerende folies en speciale hardheidgradaties openen nieuw perspectief voor glasgebruik. „Glas is als materiaal sterk in op komst". bevestigt ook glasbedrijf Holst bij monde van mevrouw Pin ners, marketing. „Toepassingen van de nieuwe generatie dubbel glas, K-plus, zijn in huizenbouw al aardig geïntegreerd. Bij bestaande panden geeft de overheid extra subsidie op het verbeterde dubbel glas. De noviteit zit in een onzicht bare warmtereflecterende laag. waarmee zonnewarmte wordt bin nengelaten en binnengehouden. Daarnaast kan glas ook worden gebruikt om geluid te weren, extra hard glas kan dienen als beveili ging. De nieuwste ontwikkeling is glas, geschikt om toe te passen in het rioolstelstel", vertelt Pinners. De technologische verbetering van glas komt net op tijd. De over heid stelt met ingang van 1994 strengere eisen aan energiebespa ring bij nieuwbouw. Het nieuwe dubbele glas bespaart globaal een derde deel in stookkosten. Grote glaswanden oude stijl zouden niet meer worden goedgekeurd. In de premie- en huursector doet dat be leid zich al langer gelden. Glasop pervlaktes daar werden in de afge lopen jaren steeds kleiner. „In zestig procent van alle huizen plannen wordt bij ons met nadruk aandacht besteed aan glaspartij en", zegt de Rotterdamse archi tect Robijn, landelijk directeur van Z-woningen, op jaarbasis ver antwoordelijk voor zo'n 120 uitge voerde concept-ontwerpen in de vrije-sector. „Tien jaar geleden kwam inpassing van glas in een ontwerp niet ter sprake', herinnert hij zich. 'Direkt doel is met glazen puien de tuin als het ware naar bin nen te halen. Het meest gevraagd op dit moment zijn in het ontwerp geïntegreerde serres". Ontwikkelingsrace Glaspanelen met onzichtbare zon necellen om warmte in elektrici teit om te zetten, glazen puien voorzien van verwarmingssporen en een apart aan te schaffen af- werklaag waardoor de doorzich tige wanden niet meer hoeven te worden gezeemd. Het klinkt als toekomstmuziek maar is nu alle maal al te koop. Probleem voor de huizenbouwer ligt vooral bij de keuze van architect. Niet elke ar chitect houdt de ontwikkelings race van dit doorzichtig bouwma teriaal bij. Toch is het juist de tech nologische vooruitgang die glas als bouwmateriaal aantrekkelijk maakt. Met speciale constructies hoeft, een glazen wand niet duurder te zijn dan een gemetselde muur. Na delen als teveel zonnewarmte kun nen worden opgevangen met zon werende glassoorten. Maar ook het tegenovergestelde is mogelijk. Wordt een glaspui gebruikt als passieve energiebron dan is een in gewikkeld compartimentensys teem vereist in combinatie met ventilatiemogelijkheden. Gebruik van speciale glassoorten kan het effect versterken, mits de architect goed op de hoogte is. Oplossing voor alle temperaturen is 'reagerend' glas. Een ontwikke ling waarbij het materiaal afhan kelijk van de binnen- en buiten temperatuur warmte doorlaat danwel reflecteert. Een noviteit die technisch bezien uitvoerbaar is maar nog in de kinderschoenen staat. Op dit moment kost derge lijk glas een tweeduizend gulden per vierkante meter. Pas als het op grote schaal wordt verhandeld, zakt de prijs. Naar verwachting zal binnen tien jaar deze glassoort op gang maken en in prijs blijven ste ken tot een honderd gulden per vierkante meter boven dat van de dan gangbare nieuwe generatie dubbel glas. Aardbevingen Een glasgevel van zes meter breed bij zes hoog completeert het huis van de Delftse hoogleraar prof dr ir Mick Eekhout. Met een leerstoel produktontwikkeling in de archi tectuur verbonden aan de Techni sche Universiteit in Delft en zijn ei gen bureau Octatube is hij mede verantwoordelijk voor de snelle vooruitgang in glastoepassingen. De glazen zaal in de Beurs van Ber- lage rust op zijn constructieve ken nis. In Mexico wordt een immense glazen wand uitgevoerd die door een speciale constructie zelfs te gen hevige aardbevingen bestand moet blijken, alles volgens ont werp en berekening van Eekhout. In Japan ontwikkelde de Delftse professor al eerder een soortgelijk project. „We voeren nu zaken uit die vier jaar geleden nog voor onmogelijk werden gehouden", geeft Eekhout de supersnelle ontwikkeling van glas en constructies aan. „Bij wo ningbouw gelden overigens heel andere eisen dan bij de ontwikke ling van gebouwen. Bij een woning zijn bouwkosten en energiever bruik doorslaggevend, bij gebou wen de onderhoudskosten. Zaken die niet vergeleken kunnen wor den. Bij een woning is glas daarom vooral aan de zuidkant aantrekke lijk", aldus Eekhout. Hij voorspelt de echte doorbraak van glas als de coatings zover zijn ontwikkeld dat deze geen kleurzweem meer geven. Desiree van Ooyik DE NATIONALE HYPOTHEEKBEURS hOOgte... ..voor hypotheekadvies of bemiddeling boven de grijze middelmaat Goes, Vlasmarkt htel. 01100-51588 Middelburg, Lange Geere 153, tel. 01180-29828 Vlissingen, Badhuisstraat 137, tel. 01184-13900 Ook deze week zijn een tweetal geldverstrekkers overgegaan tot ver laging van de hypotheekrentetarieven, echter alleen voor de korte rentevaste perioden. Direktbank: annuiteitenhypotheek, 1 en 3 jaar -0,1% en de bespaar- direct-hypotheek, 1 jaar -0,1%. De doorloophypotheek, variabel -0,5%. Frieslandbank: annuïteitenhypotheek, variabel -0,6%. De rente op de kapitaalmarkt vertoonde een dalende lijn. Hypotheekrente rentepercentages netto werkelijke per 15 juni 1993 rente vast gedu rende afsluit provi sie in opgave rente bij fiscale bank besparing van constant 38,40% 50% ABN.AMRO spaarhyp. spaarhyp. spaarhyp. ann. hyp. ann. hyp. 5 jr 10 jr. 15 jr. variab. 5 jr. 1.00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,80 7,90 8,00 8,20 7,60 4,22 4,29 4.36 5.37 4,98 2,82 2,87 2,92 4,36 4,04 ABP spaarhyp. spaarhyp. spaarhyp. ann. hyp ami. hyp. 5 jr. 10 jr. 15 jr. 5 jr. 10 jr. 1,00 1,00 1,00 1,00 1.00 7,50 7.60 7,80 7.30 7,40 4,05 4.11 4,25 4.78 4.85 2,68 2.73 2,84 3,88 3,94 Aegon spaarhyp spaarhyp. 5/10 jr. 15/20 jr. 1.00 1.00 7.80 8,00 4,27 4.41 2,87 2.98 Amev Levensverz. zorg-vrij-hyp zorg-vrij-hyp 5/10 jr. 15/20 jr. 1.00 1,00 7.80 8,00 4,27 4,41 2,87 2,97 Bouwfonds Combinatie spaarv.hyp. spaarv.hyp. spaarv.hyp. 5 jr. 10 jr. renterust 1,00 1,00 1.00 7.70 7.80 7.70 4,20 4,27 4.20 2,81 2.86 2,81 CDK-bank spaarhyp. spaarhyp. ann. hyp. ann. hyp. 5 jr. 10 jr. 1 jr. 5 jr. 1,00 1,00 1,00 1,00 7.70 7.80 7.70 7.50 4,20 4,27 5,05 4,91 2.81 2,87 4,09 3,99 Centraal Beheer spaargar.hyp. 5/10 jr. spaargar.hyp. 15/20 jr. 0,25 0,25 7,80 8,00 4,23 4,36 2,83 2.94 Centrale Volksbank spaarhyp. spaarhyp. ann. hyp. ann. hyp. 5 jr. 10 jr. 2 jr. 5 jr. 1,00 1,00 1,00 1,00 7,50 7,80 7,40 7,40 4,00 4,20 4.85 4,85 2,62 2,78 3,94 3,94 Delta Lloyd hyp.tot.plan hyp.tot-.plan 5/10 jr. 15/20 jr. 1.00 1.00 7.80 8,00 4.27 4,41 2,87 2,97 Direktbank besp dir.hyp. 5 jr. 1.00 7.80 4,27 2,87 Nationale Nederlanden spaarhyp. spaarhyp. 5/10 jr. 15/20 jr. 1.00 1.00 7,80 8,00 4,27 4.41 2,87 2,97 ING-bank spaarhyp. spaarhyp. ann. hyp. ann. hyp. 5 jr. 10 jr. Ijr 5 jr. 1.00 1.00 1,00 1,00 7,80 7.90 7,70 7,60 4,23 4.29 5,05 4,98 2,82 2,87 4,09 4,04 Postbank spaarhyp. spaarhyp. spaarhyp. ann. hyp. ann. hyp. 5 jr. 7 jr. 12 jr. 2 jr. 5 jr. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 7,70 7,90 8,00 7,60 7,50 4,19 4,33 4,39 4,88 4,81 2,80 2,91 2,96 3,95 3,90 Rabo Hp.bank (adviesrente) sp.opt. hyp. sp.opt. hy. sp.opt. hyp. ann. hyp. ann. hyp 3 jr. 10 jr. stabiel variabel 5 jr. 1,00 1,00 1,00 1,00 1.00 7.80 7.90 8,10 8.00 7,60 4.23 4,30 4.45 5.24 4.98 2,83 2.88 3,00 4,25 4,04 Reaal Hypothek.BV exact-hyp. exact-hyp. 5 jr. 10 jr 1.00 1.00 7.70 7.70 4,20 4,20 2,81 2,81 VSB Bank spaarhyp. 5 jr. 1,00 7,70 4,21 2,82 Westland Utrecht lage last, lage last. 7 jr.* 15 jr. 1,00 1,00 7,60 7,70 4,12 4,19 2,75 2,80 Zwolsche Alg./ing za-hyp.plan za-hyp.plan 5 jr. 10 jr. 1,00 1,00 7,60 7,70 4,11 4,18 2,73 2,78 Deze rentevasteperiode kent geen rentebedenktijd De vermelde tarieven hebben betrekking op standaard hypotheken met gemeentegarantie. De netto werkelijke rente (nwr) is gebaseerd op de tota le netto lasten van de hypotheek. De vermelde nwr-percentages gelden voor een man van 30-jarige leeftijd en een hypotheek ad 150.000,-. Voor vrouwen en/of bij andere leeftijden kunnen andere nwr-percentages gel den. Bij andere hypotheekbedragen wijkt de nwr bij een aantal instellin gen enigszins af. Volkswagen toont op de IAA de nieuwe Golf Cabriolet, die vanaf oktober hier te koop is. Het huidige model, nog ge baseerd op de eerste VW Golf, wordt dan na 20 jaar dienst ver vangen. Ook deze nieuwe ca briolet op basis van de Golf III wordt bij huisleverancier Kar- mann tot een open versie opge bouwd. De auto komt met onderstel, wielen met een grotere spoor breedte en drie verschillende motoren bij deze cabriospecia- list aan. Die bouwt er vervol gens een aanzienlijk stijver koetswerk op met een rolbeu- gel. Groot voordeel van dit vol waardige vierpersoons type is dat er niets op de ruime koffer bak ingeleverd hoeft te wor den. De met één hand of elek trisch te openen vouwkap rust op de carrosserie. Naast de rol- beugel heeft deze Golf Cabrio let voorin in hoogte verstelbare veiligheidsgordels, versterkte portieren en als optie twee air bags. De twee uitrustingni veaus zijn Basis en Avantgar- de; de motoren zijn de 1.8 ltr van 75 of 90 pk en de 2.0 ltr van 115 pk. Reken op een prijs van af 44 mille. Siem Leeuwenkamp De nieuwe Volkswagen Golf Cabriolet

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1993 | | pagina 28