lit a ,IHI 3 WALRAVEN AUTOMONTEUR MEDISCHE SPECIALISTEN OP WALCHEREN GAAN MINDER WERKEN GEMEENTE MIDDELBURG Goedemorgen m 4 4? 4* 4? 4? 4? 4? 4? 4? 4? Hoe krijgt de fabrikant méér dealers inde krant met minder moeite? Cebuco 12 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 19 JUN1195 25 Juni hoopt onze moeder, groot- en overgroot- ij: moeder, mevrouw j:j §j POLDERMAN-DINGEMANSE ij! ij: 95 jaar te worden. ij: jij We willen dir D.V. op zaterdag 26 juni samen met ji :j: haar in het jeugdgebouw Petruskerk, Dr. Otte- ij: j:j straat, Vlissingen vieren. jij ij: Ook u bent van harte welkom op de receptie ij: 's middags tussen 16.00 en 17.30 uur. jij Haar dankbare kinderen ij: il Vredehoflaan 40/406 :j:: 4382 CH Vlissingen :j: :i: Hiermede willen wij u hartelijk danken voor uw belang stelling en medeleven in de voor ons zo moeilijke dagen tijdens de ziekte en na het overlijden van ERMENILDA MARIA (EMMY) RAAIJMAKERS-VAN DEN HONDEL Daar het ons onmogelijk is ieder persoonlijk te bedan ken, hopen wij dat u langs deze weg onze erkentelijk heid wilt aanvaarden. Cor Raaijmakers Kinderen en kleinkinderen Middelburg, juni 1993. Voor een goed doel j: Op D.V. 24 juni 1993 zijn onze ouders en groot- jj ouders j PIET GIDEONSE j: CORRIE GIDEONSE-MALJAARS jj: 40 jaar getrouwd. j: jij We hopen dit samen te vieren op vrijdag 25 juni. j: jj: Ieder die hen wil feliciteren is van harte welkom ij: van 20.00 tot 21.30 uur in 'Zeelandia'. Dorpsstraat :j •jj 39-41 te Oostkapelle. j: j:j Kinderen en kleinkinderen jj ji: Wilgenhoekweg 41 ij j:j 4353 RC Serooskerke ji In plaats van kaarten Voor de vele blijken van belangstelling die wij, zowel persoonlijk als schriftelijk, na het plotseling overlijden, alswel door uw aanwezigheid bij de crematieplechtig heid van FRANS WALRAVEN mochten ontvangen, betuigen wij langs deze weg onze oprechte dank. Daar het voor ons onmogelijk is ieder persoonlijk te be danken voor de vele bewijzen van medeleven, die ons in die periode tot grote steun zijn geweest. Kinderen, kleinkinderen, achterkleinkind en huisgenote Middelburg, juni 1993. jj Op 11 april j.l. waren we 25 jaar getrouwd. :j jj Als u ons hiermee wilt feliciteren bent u van harte :j j; welkom op de receptie op 26 juni van 19.00 tot j: j: 20.00 uur in gebouw 'Middendorp'. Smidsstraat ij ij 16. Zoutelande. j: PIET en HENNY VAN OS-KOEVOETS Cadeautip: Blij verrast waren wij met de vele felicitaties en atten ties bij de geboorte van onze JUDITH Onze hartelijke dank hiervoor. Kees, Debora en Marjolein Janse-Dekker Westkapelle, 19 juni 1993. Wij danken u voor al uw belangstelling, bloemen, kaar ten en geschenken bij de geboorte van RUBEN Paul en Petra Melis-Schunselaar 4354 BD Vrouwenpolder, juni 1993, Kon. Wilhelminalaan 41. Dankbetuiging Voor de vele gelukwensen, bloemen en geschenken die wij op onze huwelijKsdag mochten ontvangen, willen wij u hartelijk bedanken. Mare en Sandra Scheerders-Baart Kloosterzande, juni 1993. Voor de grote belangstelling en de vele cadeaus en kaarten die ik mocht ontvangen op mijn 40ste verjaar dag, mijn hartelijke dank. Jaap Willemse Grijpskerke, juni 1993, Middelburgseweg 3. Dankbetuiging Voor de vele gelukwensen, bloemen en geschenken die we bij ons 50-jarig huwelijksfeest op 12 juni 1.1. mochten ontvangen, willen wij iedereen, mede namens onze kin deren en kleinkinderen, hartelijk bedanken. Het was voor ons een dag die in onze gedachten zal blij ven. Joseph A. v. Cleemputte Debora Wisse 4531 ED Terneuzen, Walstraat 14. Hartelijk dank voor de vele felicitaties, bloemen en ge schenken die wij bij ons 55-jarig huwelijk mochten ont vangen. Mede namens onze kinderen en kleinkinderen. S. Kodde M. Kodde-Louws Aagtekerke, juni 1993 Dorpsplein 15 Hartelijk dank ook namens onze kinderen voor de vele felicitaties en geschenken op onze 40-jarige bruiloft. G. Wondergem S. Wondergem-Jobse Oostkapelle. juni 1993 Brouwerijstraat 14 Mede namens onze kinderen en kleinkinderen willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de belangstelling, attenties (o.a. voor Astmafonds) en de vele kaarten, die wij ontvingen ter gelegenheid van ons 40-jarig huwe lijksfeest. M. Welleman M. C. Welleman-Nieuwenhuijse Nieuwdorp, juni 1993. Voor uw blijk van medeleven, persoonlijk of schriftelijk, na het overlijden en bij de begrafenis van mijn geliefde man, onze broer, zwager en oom IZAAK JOHANNES DE BAARE zeggen wij u hartelijk dank. Uit aller naam, M. M. de Baare-Poortvliet Middelburg, juni 1993. Ik wil u danken voor de belangstelling en het medele ven dat mij werd betoond na het overlijden en bij de begrafenis van mijn lieve vader ADRIAAN ZWEMER Serooskerke: L. Z. Zwemer Dankbetuiging Voor uw blijk van deelneming na het overlijden van on ze broer, oom en oudoom LEIN WILLEM INGELSE betuigen wij u onze hartelijke dank. Middelburg: C. S. Mol-Ingelse W. P. Ingelse S. K. Ingelse P. Ingelse Neven en nichten Middelburg, juni 1993. Dankbetuiging Voor de vele blijken van medeleven ondervonden na het overlijden van mijn lieve vrouw, moeder en oma MAGDALENA BUYSSE betuigen wij onze dank. Een bijzonder woord van dank aan verplegend perso neel van Bejaardenoord 't Verlaet'. Maurice Dumez Willy Dumez klein- en achterkleinkinderen Westdorpe, juni 1993. Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve moeder, oma en oma Suus CHRISTINA MARIA PIETERNELLA WIELEMAKER-AKKERMANS betuigen wij u onze oprechte dank. In het bijzonder danken wij dokter Bergen en de wijk verpleging voor hun liefdevolle verzorging. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Oost-Souburg, juni 1993. Voor uw belangstelling en meeleven tijdens de langdu rige ziekte en na het overlijden van MIENEKE willen wij u van harte bedanken. Karei Kevin - Lisa Familie Lievense Familie Kreemer Esch/Westkapelle. Voor de vele blijken van medeleven en belangstelling die wij mochten ontvangen, zowel persoonlijk als schriftelijk tijdens de 18 dagen en na het overlijden van ons innig geliefd zoontje en broertje RICK VERHELST betuigen wij onze welgemeende dank. Tonnie en Ada Verhelst-van de Voorde Corné, Erwin Terneuzen Juni 1993. Voor het medeleven na het overlijden van onze lieve dochter en zusje MONIQUE zijn wij iedereen oprecht dankbaar. Het was voor ons een grote steun. Hans, Corry. Sjacco Baaijens Nieuwdorp, 19 juni 1993. Voor uw blijken van medeleven ons betoond na het overlijden van onze geliefde dochter, zuster, schoonzus ter en tante JOHANNA WISSE-DE KOEIJER te Auckland in New Zealand betuigen wij onze oprechte dank. Namens de familie, J. de Koeijer Nieuwdorp. juni 1993. In plaats van kaarten Door de vele blijken van medeleven is het ons onmoge lijk ieder persoonlijk te bedanken. Maar het is voor ons een grote steun geweest dat zovelen, op welke wijze dan ook, hun deelneming hebben betuigd na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa MARIS DE LANGE Wij betuigen hiervoor onze oprechte dank. In het bijzonder dr. Klein Wassink en al de zusters die mijn man hebben verpleegd. M. de Lange-Hollestelle kinderen kleinkinderen Colijnsplaat, juni 1993. In plaats van kaarten Voor uw medeleven en belangstelling welke wij moch ten ontvangen na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa WOUTER PLEKET betuigen wij onze oprechte dank. H. Pleket-Brouwer Kinderen en kleinkinderen Zaamslag, juni 1993. Voor de wijze waarop u met ons hebt meegeleefd na het overlijden van mijn lieve man, onze lieve vader en opa GILLIS MARINUS GESCHIERE danken wij u heel hartelijk. Uit aller naam: C. C. Geschiere-Minnaard Goes, juni 1993. Voor uw blijken van medeleven en belangstelling be toond tijdens de langdurige ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, de heer JOHANNES (JAN) FLIERS betuig ik u mijn oprechte dank. Inzonderheid de families Bakker. Hageman en Maljers mijn hartelijk dank voor hun hulp en steun. K. Fliers-Kerkhove Middelburg, juni 1993. Voor de vele bewijzen van deelneming na het overlijden van CORNELIS JACOBUS VOOIS betuigen wij u onze oprechte dank. Het medeleven persoonlijk, schriftelijk of in de vorm van bloemen, was ons een grote troost en zal steeds in onze herinnering blijven. Uit aller naam: D. Voois-Schout en kinderen Goes, juni 1993. Plaats uw familieberichten in de PZC minnnmMilenko Divjaknnnnii grafisch werk op zondag 20 juni 1993 om 17.00 uur De kunstenaar zal aanwezig zijn. Inleiding: Wim van Remoortel, professor in de grafiek aan het hoger instituut voor schone kunsten in Antwerpen. De tentoonstelling duurt t/m 11 juli. Openingstijden: vrijdag, zaterdag en zondag van 14-17 uur en op afspraak. Galerie Hannelore Meyaard Hendrikstraat 8, 4381 AB Vlissingen, 01184-16933 BANDENSPECIALIST B.V. heeft plaats voor een Sollicitaties richten aan: Walraven Bandenspecialist B.V. Edisonweg 15,4382 NV Vlissingen tel. 01184-72530. BEL RADEMAKER 01115-1237 DE ROTERY 9-11- BURGH-HAAMSTEOE - TEL 01115-1237 - FAX 01115-1700 Specialisten accepteren onder protest volumebeleid van de Staatssecretaris H. J. Simons. De Staatssecretaris voor de Volksgezondheid, Drs. H. J. Simons, vindt dat medische specialisten te veel onderzoek verrichten en te veel operaties doen. Daarbij gaat Simons voorbij aan het feit dat door vergrijzing, door bevolkingsgroei en door het invoeren van nieuwe technieken de vraag naar medische hulp toeneemt. Om grotere conflicten in de toekomst te voorkomen zien de Wal- cherse specialisten zich genoodzaakt het vastgestelde budget te accepteren en over te gaan tot een beperking van hun werkzaam heden. Vanaf maandag 21 juni tot en met vrijdag 25 juni 1993 zullen de chirurgen van Walcheren geen polikliniek houden en niet opere ren. Alleen in acute situaties zal hulp worden verleend. Door het invoeren van deze 'budgetweek' zijn operaties uitgesteld en zijn polikliniekafspraken gewijzigd. Ook in het oosten van het land, in Noord-Brabant, in Dordrecht e.o., zijn al dergelijke budgetweken ingevoerd en elders worden zij voorbereid. Door het nemen van deze maatregelen zullen de Walcherse chirur gen, onder protest, hun bijdrage leveren aan de beheersing van het budget en van het volume zoals dat door Simons éénzijdig is vast gesteld. De chirurgen R. Hanemaaijer J. F. R. Harms J. A. Kriele J. H. ten Thije A. Vos VAN DONZEL Systeembouw Oirschotseweg 120 5684 NL Best Betaalbaar bouwen! Ook leasing mogelijk. beton of hout of combinatie. Vraag vrijblijvend documentatie en inlichtingen Voor Zeeland tel. 01181-1601 tel. 04998-95312 en 73932 01 040-518127 se= Donderdag j.l. is onze boetiek te Kortgene ge opend. Kom 'ns kennis maken met onze nieuwste kol- lektie damesmode van bekende merkfabrikan ten! Kaaioprit 2 Kortgene 01108-2526 nilt llï lMfheMéélllklK.IE I Afgifte paspoorten e.d. Als gevolg van werkzaamheden aan de geautomatiseerde bevolkingsadministratie zal enige vertraging optreden in de afgifte van paspoorten, toeristenkaarten e.d. Aanvragers van deze documenten dienen er rekening mee te houden, dat de behandeltijd op dit moment twee weken bedraagt. A A A GEFELICITEERD Papa en mama met jullie 12V2-jarig huwelijk en mama met je behaalde di ploma. XXX Martijn, Ste fan, Robbert TATJANA NOIJA is geslaagd en daar zijn wij vreselijk trots op. Theo en Marleen Gefeliciteerd! Elsbeth is ERGO THERAPEUTE Succes in Vlaardingen! EVERT GESLAAGD Niet te geloven!!! Hiep Hiep Hoera!!! Paps, Mams, Dirk, opa, Jeanne Prins W. Alexander kan weer rustig ademhalen, want SIMON wist zijn diploma te beha len. Proficiat!!! Hartelijk gefeliciteerd PA EN MA STURM 14 juni 25 jaar getrouwd. Maar vanavond is het feest. De kinderen ONGELUK Wil blond meisje met grijs/roze Gazelle fiets, dat bij ongeluk betrokken was met grijze scooter (Kanaalstr.) 15-6-'93 mij bellen. Tel. 01184-67152. Hoera! TAMARA IS... GESLAAGD! Gefeliciteerd!!! van ons allen Vandaag om 14.30 uur een net echtpaar PAUL EN ISABEL Veel liefde en geluk. De familie Rubriek voor gelukwens ter gelegenheid van geboorte, verloving, huwelijk, jubileum, examen, enz. Ook voor mededelingen over huisdieren. Alleen voor particulieren, De teksten dienen 1 dag voor plaatsing, uiterlijk 09.00 uur, voor de krant van maandag vrijdag vóór 12.00 uur, in het bezit te zijn van advertentie-afdeling Vlissingen. Tarieven: prijs per regel 2,80 over 1 kolom. Eén regel met grote letter verplicht 5,00. Toeslag voor foto of tekening, maximaal 40 mm hoog, over 1 kolom 29,50, over 2 kolom 42,00. FRANK EN DANIELLA Al 10 jaar buren, wat een lol, vanaf vandaag, samen onderdewol. 20en22. KEES EN WILLEMIEN zijn 40 jaar getrouwd. Hartelijk gefeliciteerd. Fam. V. Goedemorgen! een KIP twee hennen en een haan. Zo is dat gegaan in ons 12V2-jarig bestaan. Kees, Stephan en Niels JULISKA TILROE UIT VROUWEN POLDER wordt vandaag 16 JAAR H.G. Afz. je huisgenoten OPI EN OMI '35 jaar getrouwd'. Van harte proficiat. Nu op naar 't goud. De osyes uit Weert SANDER 21 jaar, wanneer word je nou eens wakker? Groetjes T.O.S. Een prettige dag toege wenst voor JAN ASSEN en TILLY HOEK Echt waar deze MARINIER wordt 21 jaar. H.G. 'DUCIE STURM' Geslaagd voor de Havo! H.G. door pa en ma. KIPPIE Je hebt het. Wij zijn trots op je. Mamma Annebel LIEVE SILVIA Van harte gefeliciteerd met je 22e verjaardag. Heel veel plezier toege wenst. JE BROER JAN Beste mensen opgelet kennen jullie dit portret dit is DIENTJE die wordt 50 jaar en straks drinken we er een op haar. H. g. de feestgangers dÊb> i A Het is raar, maar waar, de ze jonge vrouw wordt 60 JAAR Geert, Ariadne, Allard, Monique, André, Connie WENDY VAN DOKKUM is geslaagd. Nu kan deze knappe meid verder gaan leren voor Boulangère. en geeft ze iedereen een koekje van eigen deeg. Pa, Ma, Robbert, Saskia, Trudy- Allard, Ciska en Fleur H.G. SONNY met je 5de verjaardag. Oma en Opa Brouesse Goedemorgen ANNEKE FONDSE- V./D. BROEKE A.s. maandag 50 jaar. Arie en Steven WIE HEEFT]! er onze grijze roodstaart papegaai gevonden. Te rug te bezorgen tegen ho ge beloning. Tel. 01172- '2481. van Na de kortste nacht het jaar, zijn MON EN VERA het zilveren paar. U hoort nog van ons. VERMIST rode poes, Floortje, mooi getekend, omg. camping Westhove, Aagtekerke, sinds 11-6. Tegen belo ning terug te bezorgen Tel. 01640-33440. Deze MELKMAN ziet morgen Abraham ipffpspSS GESLAAGD URSULA PASCAL Van harte, ma en oma. JACQUELINE Gefeliciteerd met het be halen van je diploma. Oma Tilroe Ra* GEFELICITEERD met je diploma. Je vader, moeder en Bernadette LIEVE PAP Alvast prettige vaderdag. Om 11.00 uur hebben we een verrassing voor je (brunch). Annika Sheila Hartelijk gefeliciteerd met jullie 30-JARIG huwelijk. En pa met zijn verjaardag. Groetjes. Tot vanavond H.A.W.A.K.T.B.M. i f'4 fat GESLAAGD Hartelijk gefeliciteerd van je vader en moeder. 3 Kleinkinderen zijn ge slaagd aan het Zeldenrusl College CHRISTY v. d. STAAL CLAUDIA LUYCKS WAUTER SCHEELE Oma Dees is erg blij. Pro ficiat. Hoera, geslaagd ANGELIQUE v. d. BUSSCHE Hartelijk gefeliciteerd, Mama, Gonja en kinderen Marion, Inges, Sheila en kinderen Bet 020-24 2316 en informeer naar hef effect van Co-adverteren in de dagbkxte

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1993 | | pagina 12