O Wérk) Te neef kijkshop C0UNTERMEDEWERK(ST)ER JinecP^Vf to ,DE BEVELANDEN' H. JOBSE v.o.f "DE VOORZORG"-SINKE parttime hulpverkopers v/m UITVAARTCENTRUM GOES uitzendbureau Plaats uw familieberichten in de PZC Ajto hendriks goes by 10 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 19 JUN1199- Dankbaar en gelukkig ge ven wij kennis van de ge boorte van onze dochter en zusje ASHLEY Sarah Helena Willem. Annemarie en Lindsey Maljers 4364 BD Grijpskerke, 18juni 1993 Cornelis Visstraat 8 FAMILIE BERICHTEN Toch nog onverwachts is van ons heengegaan onze lieve schoonzus en tante HENRIETTE VANHIJFTE-DE GUCHTENEIRE Terneuzen: Edy en Sary Vanhijfte-van Driel Roselinde en Frank Mirrer- Vanliijfte Sharon en Glenn Amsterdam: Yolanda Vanhijfte en Marco Hochgemuth Gelijk het gras zijn des mensen dagen Hij bloeiet met vermakelijk behagen Gelijk een bloem ontloken op het veld Maar als de wind daarover drijvet Op hare stee zij langer niet en blijvet Ja men en ziet niet waar ze was gesteld Diepbedroefd om het grote verlies maar dank baar voor alles wat hij voor ons betekende, geven wij u kennis dat na een smartelijk lijden is overle den onze geliefde zoon en neef ANTHONIE KOMEJAN in de leeftijd van 54 jaar. P. Komejan J. Komejan-de Bel M. Komejan J. Komejan-van de Velde S. G. van Koeveringe-de Bel G. S. de Wijze-de Bel Neven en nichten 4416 AT Kruiningen, 18 juni 1993 Slotstraat 73 De begrafenis zal plaatshebben op dinsdag 22 ju ni om 14.00 uur op de algemene begraafplaats te Kruiningen. Zij die de begrafenis willen bijwonen worden ver zocht om 13.30 uur aanwezig te zijn in het vereni gingsgebouw. Hansweertsestraatweg 1 te Krui ningen. Gelegenheid tot condoleren direct na de begrafe nis in bovengenoemd gebouw. Indien wij u vergeten zijn een rouwkaart te stu ren wilt u dan deze advertentie als zodanig be schouwen. Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het toch nog plotselinge overlijden van ANTON KOMEJAN Sterke de Heere zijn ouders in dit zware verlies. Kruiningen: M. J. de Koster J. A. de Koster-Jansen en kinderen Kruiningen: J. A. Jansen Jd 18 Juni 1993. De wielersport was zijn leven. Met grote verslagenheid en droefenis hebben wij kennisgenomen van het plotseling heengaan van ons zeer gewaardeerd bestuurslid ANTON KOMEJAN Bestuur en leden van wielerclub 'Rentoc' te Kruiningen Met leedwezen hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze secretaris K.N.W.U., dis trict Zeeland ANTON KOMEJAN Zeeuws Jury korps Met grote verslagenheid hebben wij kennisgeno men van het overlijden van ANTON KOMEJAN secretaris K.N.W.U., district Zeeland. Districtsbestuur K.N.W.U.. district Zeeland. Met leedwezen geven wij u kennis van het overlij den van de heer E. P. VAN DALEN tijdens zijn leven medewerker bij deze gemeente, laatstelijk bij de afdeling Stadsbeheer. De heer Van Dalen is bijna veertig jaar bij de ge meente Goes in dienst geweest. Aan de voor avond van de mogelijkheid vervroegd uit dienst te kunnen treden, moeten wij helaas afscheid van hem nemen. Gedurende het lange dienstverband hebben wij hem leren kennen als een man voor wie niets te veel was en die op zijn eigen wijze inhoud wist te geven aan zijn functie. In die herinnering zal hij bij ons voortleven. Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw, kinde ren, kleinkinderen en verdere familie. Burgemeester en wethouders van Goes, de burgemeester, drs. D. J. van der Zaag; de secretaris, mr. C. M. de Graaf. Goes, 17 juni 1993. Vanmorgen werden wij in kennis gesteld van het overlijden van onze collega EDDY VAN DALEN tijdens zijn leven medewerker bij de gemeente Goes, afdeling Stadsbeheer. Eddy zal bij ons in herinnering blijven als een fij ne collega waarvan je altijd op aan kon. Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw, kinde ren. kleinkinderen en verdere familie. Namens alle medewerk* st)ers van de afdeling Stadsbeheer van de gemeente Goes. Ing. W. J. J. de Koning, hoofd afdeling Stadsbeheer. Goes, 17 juni 1993. Op 17 juni j.l. overleed onze beste buurman EDDY VAN DALEN Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinde ren veel sterkte toe om dit verlies te dragen. Fam. Van Ast 4481 AV Kloetinge Willemsplein 3 Zijn Eeuwige Bestemming bereikt 'Een ander deel viel in goede aarde en het gaf vrucht'. Mattheiis 138a. In de vroege morgen van 15 juni 1993 is in zijn slaap in Gods Hand geborgen onze lieve en wijze echtgenoot en vader JOHANNES DAUDEY (Hans) Geb. 19 december 1921 Overl. 15 juni 1993 Goes: B. Daudey-Nieuwland J. M. Daudey en verdere familie 4460 AD Goes Langemeet 30 Postbus 170 Geen bezoek aan huis. Op 19 juni 1993 brengen wij hem in alle stilte naar zijn laatste rustplaats op de nieuwe begraaf plaats 'Westhage' te Moerkapelle. Kostbaarder ivas het licht in je ogen dan alle rozen van het land. Edna St. Vincent Millay) Mijn lieve, zorgzame, integere man, onze vader, onze Chiel is heengegaan CHIEL IN 'T ANKER (ir. Machiel Cornelis in 't Anker) Inspecteur van de Ruimtelijke Ordening in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland Officier in de Orde van Oranje-Nassau 26 mei 1941 16 juni 1993 Wij hebben hem thuis tot het einde mogen ver zorgen. Marianne in 't Anker-de Jong Wilko in 't Anker Joost Maassen Matthijs in 't Anker Zeina Mounzer Brenda van Veen Thea Rijken Emmastraat 57 2595 EH Den Haag Overeenkomstig zijn wens hebben we Chiel be graven in zijn geboortedorp Schore (Zeeland). Bewijzen van uw medeleven hebben we 't liefst schriftelijk. Heden overleed na een langdurige ziekte, onze geliefde zoon, broer, zwager en oom MACHIEL CORNELIS IN T ANKER echtgenoot van Marianna S. de Jong op de leeftijd van 52 jaar. Schore: W. J. in 't Anker S. C. in 't Anker-Zandee Schore: Kees in 't Anker Francien in 't Anker-Blok Willem Elles Schore: Wim in 't Anker Hetty in 't Anker-Klompe Corine Jan-Willem Schore, 16 juni 1993. Verdrietig om haar heengaan, maar met een dankbare herinnering aan haar grote liefde en zorg voor ons, delen wij u mede dat heden is over leden, onze lieve moeder en oma JANNETJE VAN DUIJN weduwe van H. C. PRONK op de leeftijd van 79 jaar. Vlissingen: Ton en Hanny Pronk Esther, Leonie Scherpenzeel: Corina en Nick Molhoek Ron en Marika Dennis en Gitta Renswoude: Thea en Nathasja Vlissingen, 18 juni 1993 Correspondentieadres: T. Pronk Rosenburglaan 16. 4385 JD Vlissingen Onze moeder en oma is opgebaard in het rouw- centrum 'De Voorzorg', Industrieweg 20 te Vlis singen. Gelegenheid tot afscheid nemen dinsdag 22 juni a.s. van 12.45-13.15 uur, waarna aansluitend een korte dienst zal worden gehouden in voornoemd rouwcentrum. De teraardebestelling zal plaatshebben om 14.00 uur op de algemene begraafplaats te Vlissingen. Na de teraardebestelling is er gelegenheid de fa milie te condoleren in de aula op de begraaf plaats. Lieve OMA PRONK onze oudste vriendin. We zullen haar missen. Esther en Leonie Met dankbaarheid voor haar lange leven en voor de zeer goede en lieve verzorging in het verzor gingstehuis 'De Burght', delen wij u mede dat wij afscheid hebben moeten nemen van onze lieve, zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en over grootmoeder JOHANNA TANNETJE VAN DEN BROEKE sinds 31 maart 1959 weduwe van Cornelis Bron in de ouderdom van 89 jaar. Waterlandkerkje: C. J. Bron E. M. Bron-Stokkerman Oostburg: J. C. Bron J. Bron-Schieman Waterlandkerkje: P. Bron t Oostburg: Iz. A. Bron t J. A. E. Bron-Dees Oostburg: A. Iz. Bron A. L. M. Bron-de Croock Oostburg: F. A. Bron C. E. M. Bron-Sijnesael Domburg: P. F. Bron J. Bron-Geertse Waterlandkerkje: J. W. Bron A. C. Bron-Goethals Kleinkinderen en achterkleinkinderen Oostburg, 17 juni 1993 Ledelplein 18 Correspondentieadres: 't Schuttebocht 19, 4501 AA Oostburg De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het Antoniusziekenhuis te Oostburg. Gelegenheid tot afscheid nemen maandag van 19.00-19.30 uur. De rouwdienst waarvoor u wordt uitgenodigd, zal gehouden worden op dinsdag 22 juni om 13.30 uur in verzorgingstehuis 'De Burght', waarna de begrafenis op de algemene begraafplaats te Wa terlandkerkje. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in 'De Burght'. Zij die geen rouwkaart hebben ontvangen gelie ven deze aankondiging als zodanig te beschou wen. |||liliiil|immilJ|||ilHI|lliliMI|llllllllljlllllllll| Cursus- en adviescentrum Zusterstraat 11, Goes leergang MIDDLE MANAGEMENT sfarl 14 oktober 1993 informatie: 01100-31170 „De Heer is mijn herder mij zal niets ontbreken". Ps. 23. Na een moeizame levensavond is heden overle den. na een korte, maar liefdevolle verzorging in verpleegtehuis 'Ter Schorre', onze lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder LEENTJE MARIA LOOF weduwe van Pieter Loof in de leeftijd van 93 jaar, Terneuzen: W. G. Loof N. Loof-Zandstra Ria en Piet Donovan Melanie Peter en Thea Terneuzen: S. F. Jansen-Loof J. Jansen Terneuzen. 14 juni 1993 Verpleegtehuis 'Ter Schorre' Correspondentieadres: J. Jansen, Churchilllaan 940.4532 JG Terneuzen De begrafenis heeft in besloten familiekring plaatsgevonden. 'Vaste rots van mijn behoud'. Bedroefd, maar dankbaar dat zijn lijden nu voor bij is en intens gelukkiig met de goede zorgen waarmee het personeel van St. Maarten in de Groe hem en ons heeft bijgestaan, hebben wij af scheid moeten nemen van mijn vader, onze schoonvader, opa en overgrootvader MARINUS CORNELIS VAN DALEN weduwnaar van Dina Fierloos 2 maart 1903 1 18 juni 1993 Dordrecht: P. J. Schuurman-van Dalen t A. Schuurman Dordrecht: Anne-Marie en Theo. Thomas Vlissingen: Martin en Shirley, Marco, Kelly Hoofddorp: Peter en José Goes: J. J. M. Kaho-van Dalen J. P. Kaho Rhoon: Dianne en John. Xander, Anique Goes: Raymond en Edith Ovezande: Kirsten en Tonny St. Maarten in de Groe. Goes Correspondentieadres: Koninginneweg 12, 4461 VA Goes Mijn vader, onze schoonvader, opa en overgroot vader is opgebaard in het Uitvaartcentrum van Begrafenisonderneming 'Goes', Zuidvlietstraat 37 te Goes. Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar maan dag 21 juni van 19.30 tot 20.00 uur. De crematieplechtigheid zal plaatshebben dins dag 22 juni om 14.00 uur in het crematorium, Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Samenkomst in het crematorium om 13.55 uur. Na afloop van de plechtigheid bestaat gelegen heid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium. Mochten wij zijn vergeten u een rouwbrief te zen den, gelieve u deze advertentie als zodanig te be schouwen. ÊÊJ1800003430 mmmmtn® Voor een volledige en waardige verzorging van begrafenissen in Goes en alle dorpen van Zuid- en Noord-Beveland. Overal te ontbieden. Dag en nacht bereikbaar. (Ook rouwkamer met koeling om thuis op te baren). BEGRAFENISVERZORGING Kantoor: Langeweg 1,4431 CE 's-Gravenpolder, Tel. 01103-1444-2408. ROUWCENTRUM Geldeloozepad 20 - Goes, tel. 01100-27525. Begrafenisonderneming Bouwcentrum beschikbaar Dag en nacht bereikbaar voor geheel Walcheren Maria van Bourgonöiestraa: 1 4386 CV Vlissingen 01184-62205/01180-33093 Voorheen P. DAHLMANNS I. N. VERHULST 01180-12557 01180-13802 een piëteitsvolle uitvaart in vertrouwde handen afhandeling van alle formaliteiten verzorging van advertenties e.d. vervoer ook vanuit het buitenland gratis inschrijving van wilsbeschikkingen depositostortingen mogelijk Moderne rouwcentra in Vlissingen en Middelburg beschikbaar. dag en nacht bereikbaar HOOFDKANTOOR telefoon 01184 -12760 INDUSTRIEWEG 20 - VLISSINGEN Middelburg: telefoon 01180 - 27683 Oost-Souburg: telefoon 01184 - 62506 Gediplomeerde uitvaartleiders. G.P. Sinke - H.G. van Zalen - P.J, Meerveld Begrafenis- en Crematieverzorging OVERTOOM-GROEN S. M. OVERTOOM Rochussenstraat 3, Vlissingen Telefoon 01184-13417-12772 Rouwcentrum. Van Dishoeckstraat 620 DOUBLE FACE modes is onderdeel van Jenni- co '86 B.V., een snelgroeiend modebedrijf met diverse winkelformules in Zuidwest-Neder land. Voor ons filiaal in Middelburg zoeken wij jonge, actieve en enthousiaste met verkoopervaring. Laat deze kans niet voorbijgaan! Schrijf snel een brief met recente pasfoto aan: Jennico '86 B.V. Rucphensebaan 47 PH Roosendaal t.a.v. Dhr. Kion BERGEN OP ZOOM - BREDA - GOES - MIDDELBURG - OOSTERHOUT Waalwijk - Roosendaal Zekerheid voor een Waardig Afscheid Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding. Stemmige opbaar- en ontvangruimten. Eigen aula op de Algemene Begraafplaats Goes voor rouwdiensten en condoléance. Mogelijkheid voor verzorging van komplete koffietafels, Begrafenis- en Crematieverzekeringen, Koopsommen en wilsbeschikkingen Begrafenisonderneming 'Goes' B.V. Rozeboom Zuidvlietstraat 37 - 4461 GW Goes B Telefoon 01100-16363. DAG EN NACHT BEREIKBAAR. QltJfiff Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein. grafmonumenten ZIE SHOWROOM gebr. DOMINICUS bv WESTKAPELLE TEL. 0887-1434 Voor de uiencampagne kunnen wij nog mede werkers plaatsen: In de periode 5 juli t/m 4 september: sorteersters in 3-ploegen- dienst algemeen medewerkers in 2-ploegendienst Tevens zoeken wij nog medewerkers met een laborantenopleiding die de maan den juli en augustus beschikbaar zijn. Voor informatie: Annegien Verschoore, 01100- 30976. iSW Westwal 7, 4461 CM Goes, Telefoon 01100-30976 Heidetuin bij uw huis? Tennisbanen om de hoek? Blijvend vrij uitzicht? Marmeren keuken? Café op loopafstand? Tweepersoons badkuip' Zet t groot in de krant. want. Je huis in de krant brengt mensen over de vloer. En de makelaar weet van wanten en kranten Een vakantie zonder alcohol is pas echt genieten R. R. LANKHORST HUISARTS AFWEZIG van 28 juni t/m 16 juli Waarneming: Middelburg-Zuid en Dauwendaele- dr. Heere, tel. 11501 A t/m K: dr. Bruynzeel. tel. 15814 Lt/mZ: dr. Buijtendijk, tel. 12460 -NIKT d u u R n r z i-: Kijkshop is een showroomwinkelketen met een breed assortiment duurzame gebruiksartikelen, o.a. op het gebied van (elektrische) huishoudelijke artikelen, sieraden en horloges, gereedschap, audio, foto en film, tuinmeubilair, verlichting enz. Vanuit het hoofdkantoor in Zaltbommel worden thans 65 filialen in Nederland en 15 filialen in België begeleid. Voor ons filiaal in Goes, zoeken wij een part-time voor kassawerkzaamheden (max. 12 uur per week; leeftijd 18-23 jaar). Geboden wordt: -een interessante functie bij een organisatie die volop in ontwikkeling is -een honorering, die past bij de zwaarte van de functie -goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Als U geïnteresseerd bent, verzoeken wij U Uw schriftelijke sollicitatie, welke strikt vertrouwelijk wordt behandeld, te richten aan: Dhr. J. Corbijn (filiaalleider), Kijkshop, Ganzepoortstraat 24,4461JZ Goes. 200 km vrij| VOORDELIG OPEL HUREN p. dag A. Opel Corsa 50,21 B. Opel Astra 59,57 C. Opel Vectra 68,09 D. Opel Omega 91,91 E. Personenbus ƒ100.43 F. Bestelbus 71,49 (Prijzen excl. btw) "Speciale weekend- en weektarieven Klein Frankrijk 314461 ZN Goes, tel. 01100-16210

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1993 | | pagina 10