Kerk krijgt meer steun vragen Bloemdijken boerenverdriet PZC Huub Limonard (70) naar streekverhalenfestival omburg overweegt •aanvechten afwijzen ,plan buitengebied Puinbreken mag niet langer dan 8 uur per dag in Koegorspolder streek 15 Steeds meer mensen vragen hulp aan hervormde diakoniën lezers schrijven ZATERDAG 3 APRIL 1993 an onze verslaggeefster ).90 [JDDELBURG - Exacte cijfers pSe in er nog niet. maar zeker is al in Zeeland het aantal aan- ragen voor financiële steun bij Nederlandse Hervormde erk is toegenomen. Volgens D. van den Nieuwendijk van e Zeeuwse werkgroep 'De ar- n :pe kant van Nederland' komt it door de toenemende bezuini- ngen van de overheid, die Ol|jooral mensen met een uininkomen treffen. 02-j e diakomeen in Vlissingen, oes en Zierikzee zien het aan- lr al hulpverzoeken binnen hun ndé ykgemeente stijgen. In Zierik- 1 ee is weliswaar vorig jaar maar l'p|; -n verzoek om hulp ingediend, aar dat was des te opmerkelij- ;r omdat dat in voorgaande ja- >n nog nooit was voorgekomen. ediakonieën van elke Zeeuwse ïrvormde gemeente mogen zelf eslissen of ze een hulpaanvraag el of met inwilligen. Zij krijgen Jan het Provinciaal Kerkcen- um van de Nederlands-her- Drmde kerk wel het advies om unen met de plaatselijke so- ale dienst financiële steun te ■rlenen. Hiermee wil de kerk 'ff Vorkomen dat zij een geldinsti- jiut op zich wordt. Want hoewel kerk het nog steeds als haar akziet de armlastigsten uit de menleving bij te staan, vindt jdat dit in de eerste plaats een ak van de overheid is. et gaat bij de aanvragen niet leen om leningen, afhankelijk in de situatie van de aanvrager Cl ordt ook wel eens een gift ver rekt. Mevrouw M. J. Klooster- >er, voorzitter van de hervorm de diakonie in Vlissingen. zegt dat giften zelden voorkomen binnen haar gemeente. Wel wordt soms een deel van de schuld kwijtgescholden. „Wan neer blijkt dat iemand elke maand een deel van zijn schuld aflost, kijkt de diakonie naar de persoonlijke situatie van die gene. Het komt wel eens voor dat de diakonie het laatste deel van de schuld laat zitten." Niet alleen leden van de Her vormde Kerk doen een beroep op de plaatselijke diakonie, ook buitenstaanders zien zich steeds vaker genoodzaakt hun heil bij de kerk te zoeken. Bij de diako nie in Vlissingen komen de meeste aanvragen voor hulp van niet-leden. Volgens mevrouw Kloosterboer komt dat doordat de meeste aanvragen via het maatschappelijk werk gaan. Zo zijn op dit moment veel hulp- aanvragen van vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië binnen gekomen. Toch zijn de niet-le- den die bij de kerk om hulp aan kloppen niet helemaal onbe kend met de hervormde kerk. „Bijna altijd zijn de aanvragers vroeger lid geweest van de her vormde gemeente of komen ze sporadisch in onze kerk", zegt mevrouw Kloosterboer. Geld is er in elk geval genoeg binnen de kerk, bevestigt me vrouw Kloosterboer. Het ver schilt per gemeente, maar de meeste hervormde kerken heb ben een aardige geldreserve. Het geld is meestal afkomstig van giften van de kerkleden. Veel fi nanciële hulp wordt ook betaald van de rente die de kerk ont vangt over het bedrag dat zij op de bank heeft staan. Van den Nieuwendijk zegt dat de kerk meer steun kan geven dan zij op dit moment- doet. „Maar de to tale armenzorg op ons nemen gaat te ver. Daarvoor mist de kerk het aanzien en het kapitaal. De diakonieën die steun verle nen, laten ook altijd een woord van protest bij de overheid ho ren. want de toenemende vraag naar steun vanuit de kerk is toch een signaal uit de samenleving." Niet alleen in Zeeland zoeken steeds meer mensen financiële steun bij de kerk. Uit een onder zoek dat de diakonaal-consulent. S. Deinum uit Zwolle heeft ver richt, blijkt dat in zijn kerkpro vincie Overijssel en Flevoland het aantal aanvragen voor steun in 1990 15 procent hoger was dan voorheen. De Zeeuwse hervorm de kerk beschikt echter nog niet over cijfers die het vermoeden dat ook Zeeland verarmt kun nen staven. Van den Nieuwen dijk zegt dat binnenkort wel een landelijk onderzoek zal plaats vinden. dat verricht wordt door de Generale Diakonale Raad. Zie ook bijlage Reportage, pagina 23. :pa ,1'olitie houdt Irankrijder aan 'ojj IUIDZANDE - In de nacht van ionderdag op vrijdag heeft de lolitie na een achtervolging een nan aangehouden die onder in- loed van alcohol achter het. tuur zat. De man had nog een roeftijd van twee jaar. Hij trok n Oostburg de aandacht van de loiiueaóor zijn rijgedrag, ue po- - Itie achtervolgde de man naar ichoondijke, Groede en Nieuw- raii diet en kon pas op de kruising Potjes' tot staan worden ge wacht. De test wees uit dat hij 1,4 promille alcohol in zijn bloed 'had.Zijn rijbewijs werd ingeno- ,men. van onze verslaggeefster 'S-HEERENHOEK - In de Middeleeuwen trokken bar den van kasteel naar kasteel om hun sagen te slijten tussen minnelied en klaagzang. Hu- bert Limonard (70 jaar) uit 's- Heerenhoek vertelt anno 1993 zijn volksverhaal tussen kni poog en kwinkslag. De enige legende uit zijn schrale reper toire gaat over dominee Jacob Verpoorte uit 's-Heerenhoek. Hij noemt het geheimzinnig: „Een verhaal dat eeuwig voortduurt." Limonard vertegenwoordigt zijn provincie zondag 18 april tijdens het streekverhalenfes tival in het Nederlands Open luchtmuseum te Arnhem. Vlakbij het opnieuw opge bouwde Nederlandse hervorm de kerkje uit 's-Heerenhoek zal hij het museumpubliek 'ver- macken ende vertieren'. Voor de Zeeuw is dit het eerste open bare optreden als verteller, maar: „Ik zie er niet tegenop, ik stond al vaker op het podium. Vroeger speelde ik heel veel amateurtoneel. Wrok Met de locatie voor zijn optre den heeft hij beduidend meer moeite. Nog steeds koestert hij wrok. Over het verplaatsen van de kerk van 's-Heerenhoek naar Arnhem. Over de verkoop van het godshuis aan het open luchtmuseum voor het symbo lische bedrag van een gulden. Over de weigering van het Bor- selse gemeentebestuur om het gebouw beginjaren tachtig zelf te restaureren wegens te hoge kosten. „De kerk hoort hier te staan". vindt Limonard na acht jaar nog steeds. „Ik kende elk steentje van dat monument." Hij zag in 1985 ook hoe de kerk steentje voor steentje in 's- Heerenhoek werd afgebroken om opnieuw te herrijzen in Arnhem. „Dat deed me pijn. Ik ben vijfentwintig meter van dat gebouw geboren en zag al- Huub Limonard uit 's-Heerenhoek gaat als verteller naar het streekverhalenfestival in Arnhem. foto Willem Mieras tijd hetzelfde silhouet vanuit m'n woonkamerraam. Ik be loofde mezelf bij de afbraak om de kerk nooit in Arnhem te be zichtigen." Legende Limonard komt dit jaar op die belofte terug om te kunnen meedoen aan het streekverha lenfestival. Hij schreef speciaal voor het evenement een legen de die te maken heeft - hoe kan het ook anders - met zijn kerk je. Hoofdpersoon in het ver haal is predikant Verpoorte die eind 17e. begin 18e eeuw op de kansel stond van de hervorm de kerk in 's-Heerenhoek. De dominee overleed op 15 april 1718 en werd drie dagen later ter aarde besteld. Om die be grafenis heen weefde Limo nard een verhaal uit hersen spinsels, fantasie èn geruch ten. Of er een brokje waarheid in zit? „Dat vertel ik niet. Ieder moet er maar het zijne van den ken." Niet alleen zondag 18 april, maar ook zondag 25 april vindt een streekverhalenfestival plaats in het Nederlands Open luchtmuseum. Op beide dagen zijn de openingstijden van 10.30 uur tot 16.30 uur. Naast vertellers uit Zeeland brengen deelnemers uit Drenthe, Gel derland, Noord-Holland, Noord-Brabant, Groningen en Friesland hun verhalen, sagen, legenden en anecdotes tot le ven. Tussen de bedrijven door is er zang en dans van verschil lende groepen en muzikanten. an onze verslaggever I0MBURG - De gemeente imburg doet er goed aan een l>: troonberoep in te stellen tegen e gedeeltelijke afwijzing door In [edeputeerde staten van het Be- lemmingsplan Buitengebied 'an Domburg. Het college van lurgemeesler en wethouders leeft het adviesbureau RBOI *evraagd of een beroep kans slagen had. Het RBOI leent dat Domburg een oordeel ïoet vragen aan de Raad van fate, omdat de gemeente an- ers juridisch Hink in de pro- jpj ilemen kan komen als zij ie- rnE nand weigert toestemming te ;even voor het starten van een iht [lasluinbouwbedrijf, een inten- o: icve veehouderij of liet plaat envan een windturbine. let grootste probleem waarmee le gemeente Domburg gecon- ronteerd wordt, is de afwijzing an de bestemming 'agrarisch lebled met landschappelijke en oiiatuunvetenschappelijke waar- Ie'. Gs willen in het buitenge- ïsJjied vrijwel uitsluitend gebie den met de bestemming 'agra- ;l tisch gebied'. GEZANDE Jluesnacht - Jongerencen- drii de Klomp te Ovezande loudt zaterdag 10 april vanaf !130 uur een Bluesnacht. De ■e Itreehtse band Louisiana Ra nd") speelt die avond dansbare Mug- en feestmuziek. In het "oorprogramma is de Beveland- e blues- en rockband Busted te m trouwfeest I ia» uw leven? |Kies voor het grootste hotel van .eeland' Nieuwe zaal voor recepties, liners, feesten tot 500 personen. 'Iieuwe bruidssuite (gratis voor widspaar) Prachtige ligging in de Buinen van Renesse. Vraag onze folder of kom kijken. Ook u zult verrast zijn van al onze inogelijkheden. Het college van b en w wil met de specifieke benaming van de be stemming van de percelen een vinger in de pap houden bij uit breidingsplannen van onderne mers. Als de percelen alleen een agrarische bestemming krijgen, mogen landbouwers die willen overschakelen van landbouw op tuinbouw in kassen of op kip penfokkerijen en andere inten sieve veeteeltsoorten, dit onge hinderd doen. Dat wil het dage lijks gemeentebestuur pertinent voorkomen. B en w gruwen ook van het voor uitzicht dat zij toestemming zouden moeten geven voor het bouwen van windmolens van maximaal 35 meter hoog. Als de gemeente geen beroep instelt te gen de beslissing van gs. kan ie dereen die op zijn eigen terrein in het buitengebied een windtur bine voor eigen energiebehoefte wil neerzetten, dat doen. Een be roepschrift op dit punt lijkt het RBOI zinvol. De commissie Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening en Milieu bespreekt het advies van het RBOI in haar vergadering van woensdag 7 april. Zij bekijkt in de vergadering ook de plannen om een kuur- en duintuin te rea liseren in het Nehalennia-gebied Ln Domburg. De tuin is vooral uit toeristisch oogpunt van belang, omdat veel Duitse vakantiegan gers geïnteresseerd zijn in de combinatie van zeelucht en de therapeutische waarde van zee water. Duintuin Een duintuin moet zorgen voor beschutting. Om rust te krijgen zouden wel de aanwezige tennis banen, trampolineveld. midget- golfbanen en het parkeerterrein verplaatst moeten worden. Het plan voor de kuurtuin maakt deel uit van het project ter ver betering van de infrastructuur in Domburg, dat voor driekwart door het ministerie van Econo mische Zaken betaald wordt. Een ander punt van bespreking is de herinrichting van de Bad- straat in Domburg. De bespre kingen daarover zijn al lang be zig. maar nu liggen ook concrete plannen op tafel. Voorafgaand aan de vergadering, vanaf 19 uur. is er een bijeenkomst voor bewoners van de Badstraat. raadsleden en andere belang stellenden. Zij kunnen daar ook vragen stellen over de plannen, die overigens vermoedelijk pas na de zomer worden uitgevoerd. De commissievergadering be gint woensdag 7 april om 20.30 uur in de raadszaal van het ge meentehuis. Rinus van 't Westeinde (1) en Remco Barkema (r) op de Koedijk in Nisse. foto Willem Mieras van onze verslaggeefster GOES - Rinus van 't Westein de woont in de bocht van een bloemdijk. Op een steenworp afstand van een fraai be groeid talud. Mooi dijkje, vindt Van 't Westeinde zelf ook. Alleen jammer dat het vlak bij z'n bedrijf ligt. Want wie weet: straks zadelt de overheid hem weer met aller lei maatregelen op, alleen maar omdat de Marjolein, het Glad Parelzaad en het Don derkruid zo nodig moeten worden beschermd. De Koedijk in Nisse wordt - net als vele andere bloemdij ken in de Zak van Zuid-Beve land - mogelijk aangewezen als natuur-wetenschappelijk terrein. Leuk voor de natuur beschermers, niet leuk voor Rinus van 't Westeinde. Stél, dat-ie zijn akkerbouwbedrijf zou willen uitbreiden met een veestapel; dat kan hij dan mooi vergeten. „Treurig", meent Van 't Westeinde. „Wil je als akkerbouwer een bijver dienste, dan wordt het je on mogelijk gemaakt." De kwestie; door intensieve veeteelt bij waardevolle terrei nen te verbieden, hoopt de overheid de uitstoot van stik stof te beperken. In Zeeland wordt binnenkort besloten welke bloemdijken in aanmer king komen voor bescher ming. De meeste van die dij ken zijn te vinden in de Zak van Zuid-Beveland. een klein aantal ligt in oost Zeeuwsch- Vlaanderen en Tholen. De di rectie Landbouw. Natuur en Openluchtrecreatie (LNO) in Zeeland heeft een voorlopige inventarisatie gemaakt van waardevolle dijken. Na rugge spraak met boeren- en natuur beschermingsorganisaties volgt nog een definitieve lijst. Beperkingen De boeren zijn verre van ge lukkig met de plannen. „Be grijp me goed: wij zijn niet te gen de bloemdijken". merkt Van 't Westeinde op. „maar wel tegen al te forse beperkin gen voor agrariërs. Wanneer boeren hun bedrijf uitbreiden met een veestapel doen ze dat niet uit weelde. Ze doen het om hun inkomen op peil te houden. 'Tuurlijk moet de am- moniakuitstoot aan banden worden gelegd, maar dat kan ook door de allernieuwste technieken in de veeteelt toe te passen." Remco Barkema van de Ver eniging tot Behoud van Na tuurmonumenten juicht de strenge maatregelen toe. Hij noemt de neerslag van stikstof 'funest' voor de bloemdijken. „We moeten al vechten tegen de effecten van zure regen. Komt daar nog de uitstoot van veeteeltbedrijven bij, dan ver dwijnen heel veel planten die uitsluitend op voedselarme gronden kunnen leven." De boeren verdrijven uit de be schermde gebieden is een an der uiterste. „Dat willen we in geen geval. Juist omdat met name in de Zak van Zuid-Be veland de verwevenheid tus sen landbouw en natuur zo groot is." Dat de bloemdijken een uni cum zijn. weten zowel boeren als .natuurbeschermingsorga nisaties al jaren. Diverse on derzoeken tonen aan dat. soor ten als Marjolein. Glad Parel zaad, Donderkruid. Agrimo- nie. Wollige Distel en Heel- blaadjes nergens zo algemeen voorkomen als op de bloemdij ken. Vooral de zuidhellingen staan bekend om hun rijkdom aan bijzondere plantjes. Bar kema: „Hier vind je soorten die gewoonlijk alleen groeien in meditterane gebieden," Verschillen De rijke flora is enerzijds te verklaren door de ligging, an derzijds door het vroegere ge bruik van de terreinen. Oost en Westerschelde en Noordzee zorgen ervoor dat de mini mumtemperatuur gemiddeld een paar graden hoger is dan in de rest van het land. Daar naast zorgde het 'hap-snap be heer' in het verleden voor een verscheidenheid aan planten. „De ene boer liet zijn schapen grazen op de dijken, de ander maaide grote stukken af voor hooi. Dijken werden ook nog eens opgehoogd met zeer uit eenlopend materiaal. Dat ver klaart waarom er zoveel ver schillen zijn in een betrekke lijk klein gebied." In de jaren zeventig dreigden de bloemdijken op Zuid-Beve land te verschralen. Als gevolg van de ruilverkaveling en het verdwijnen van grote schaaps kuddes. verruigden veel terrei nen: graspollen en struweel verdrongen de kleinere bijzon dere plantensoorten. Natuur monumenten trok ten strijde om de natuur op de dijken weer op peil te krijgen. „Varia tie werd voor ons het sleutel woord. We wilden terug naar kleinschalig beheer." Nu. twintig jaar later, is Barkema niet ontevreden over het resul taat. „De schade hebben wt grotendeels hersteld. Door d( waardevolste dijken te be schermen, kunnen we dat zt houden." van een medewerker DEN HAAG/SLUISKIL - De puinbreker voor houl en bouw- puin in de Koegorspolder in Sluiskil mag per dag maximaal acht uur in bedrijf zijn. Dit voorstel doet de adviseur van de Raad van State in zijn rap port naar aanleiding van het be roep van tien omwonenden te gen de door de provincie Zee land aan de gemeente Terneu- zen verleende vergunning inge volge de Afvalstoffenwet. Het beroep van de bewoners werd vrijdag behandeld door de afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State. De bewoners, die niet naar Den Haag gekomen waren, vrezen voor lawaai en toename van het vrachtverkeer. De woordvoer der van de provincie zei geen problemen te hebben met de be perkte openingstijden van de "puinbreker voor hout en bou wafval. De puinbreker schijnt overigens slechts enkele weken per jaar in de Koegorspolder aanwezig te zijn vanwege het ge ringe aanbod van puin in Zeeuwsch-Vlaanderen. De vergunning heeft betrekking op de uitbreiding van de stort plaats met een scheidingsinstal latie voor bouw- en sloopafval, voorbewerking en tijdelijke op slag van tuinafval, en het breken van hout en puin. Met de aan voer van zand voor de uitbrei ding is inmiddels een begin ge maakt. Om het lawaai weg te ne men wordt rondom het gebied een aarden wal aangelegd. Deze wordt waarschijnlijk in de loop van het jaar voltooid. De gesehillenafdeling doet over enige weken uitspraak. Tv-programma belicht moord oud-advocaat VLISSINGEN - In het televisie programma 'Opsporing ver zocht'. dat maandagavond op Nederland 1 wordt uitgezon den, wordt aandacht besteed aan de moord op de 79-jarige oud-advocaat M. A. Terwoert. De alleenwonende bejaarde werd in de nacht van 5 op 6 maart door messteken om het le ven gebracht in zijn woning aan de Vroomveg in Klem-Valkenis- se bij Biggekerke. Tevens wer den uit de woning goederen en een aanzienlijk bedrag aan geld gestolen. Het uitloven van een beloning van 25.000 gulden heeft tot op heden nog niet geleid tot aanhouding van de dadens). Het programma wordt om 20.25 uur uitgezonden. Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reac- ties op in de PZC verschenen berichten, artike- - len of commentaren. Niet voor open brieven. - gedichten en dergelijke. Anonieme inzendingen of stukken zonder duidelijke opgave van adres en woonplaats worden niet in behandeling geno men. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 250 wooi-den. De redactie behoudt zich het recht - voor inzendingen te bekorten. Over geweigerde brieven kan niet worden gecorrespondeerd. Noord-Beveland Met belangstelling las ik de brief van ing Van Heijst (PZC 24 maart) over het samengaan op Noord-Beveland. Van Heijst denkt dat in de gemeente Wis- senkerke alles beter gaat. De meeste raadsleden in de ge meente Wissenkerke werken en doen niet anders dan wat hij schrijft over Kortgene. Maar er zijn in beide gemeenten wel één of twee raadsleden die wèl inte resse en verantwoording voor hun werk hebben. Die mensen werken hard, maar worden niet altijd gesteund door de rest van de raad. Ook is de raad niet al tijd op de hoogte van zaken; b en w hebben eigen macht. Mis schien zou het beter zijn als de twee gemeenten samengaan en een manager kiezen uit het be drijfsleven en niet één uit de po litiek, die zo nodig een goede baan moet hebben. Iemand met kennis van zaken (maar dat is volgens de wet niet mogelijk). Met de voorwaarde dat als zo'n persoon zijn werk niet kan of wil doen, ontslagen kan worden, zonder gouden handdruk of een riante wachtgeldregeling. Ge woon WW net als iedere burger. Dan is de kans klein dat een bur gemeester een kwart eeuw blijft zitten met de gevolgen van mis management of mogelijk eigen belang en/of vermindering van geestelijk vermogen. Dan is het probleem met de ambtenaren ook opgelost. Goed voorbeeld doet volgen. Bruina Milner Westhavendijk 17 Kamperland NCB vormt één Zeeuwse kring van onze verslaggever GOES - De Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB) gaat de organisatie ingrijpend reorganiseren. De NCB. die de belangen behartigt van 26.000 boeren en tuinders in Zeeland. Noord-Brabant en het zuidelijk deel van Gelderland, is nu nog opgebouwd uit 280 afdelingen en 17 kringen. Het NCB-hoofdbestuur heeft be sloten het aantal kringen terug te brengen naar tien en bij de af delingen aan te dringen op schaalvergroting. De aanpas sing van de organisatiestruc tuur vloeit voort uit de nota 'Or ganisatiestrategie' die vorig jaar door het NCB-bestuur werd op gesteld. Er wordt gestreefd naar de vor ming van acht Brabantse krin gen, één Zeeuwse kring en één kring voor Gelderland. Zeeland telt nu nog drie NCB-kringen: Zuid-Beveland. Oostburg en Hulst. Die drie worden dus sa mengevoegd. Het aantal afdelin gen bedraagt momenteel 30. Daar wordt eveneens stevig het mes in gezet. Voorts wil de NCB de samenwerking met andere landbouworganisaties (ZLM en CBTB) versterken. De NCB heeft in Zeeland 1240 leden. Het voorstel van het hoofdbe stuur wordt vóór half mei in de kringen besproken. Vervolgens wordt gewerkt aan een nadere invulling van de nieuwe krings tructuur. die per 1 januari 1995 definitief moet zijn. Rode Kruis slagvaardig Het artikel in de PZC van 26 maart over het alarm van de di recteur GGD. 'Geneeskundige hulp schiet bij een grote ramp te kort', verdient enige aanvulling. Dat de GGD de geneeskundige hulpverlening door de vele vrij willigers van het Nederlandse Rode Kruis niet noemt, is te be treuren. Al een aantal jaren wor den binnen het Rode Kruis vrij willigers opgeleid en geoefend voor een specifieke taak in de rampenbestrijding. Dat heeft geleid tot de oprichting van drie geneeskundige pelotons in Zee land: Zeeuwsch-Vlaanderen. Midden-Zeeland en Schouwen- Duiveland. Elk peloton bestaat uit 65 opgeleide en geoefende mensen voor geneeskundige hulpverleningstaken onder ram pomstandigheden. Deze genees kundige pelotons worden ge vormd uit de achttien plaatselij ke colonnes van het Rode Kruis korps, stuk voor stuk in staat om ingezet te worden in de genees kundige hulpverlening. Daarnaast is het Rode Kruis in staat om grote groepen mensen bij rampen en calamiteiten op te vangen en te verzorgen. En dan praten we over de inzet van bijna 2000 vrijwilligers, opgeleid en geoefend. Het Rode Kruis wil voor de GGD Zeeland een betrouwbare partner zijn en op basis van sa menwerking met de andere dis ciplines in de rampenbestrijding haar taken uitvoeren. Th. J. Balkenende-Sandee Biezelingseweg 2 Kapelle Kortzichtig Kortzichtig: Dat dreigt het mi lieubeleid in Zeeland te worden nu de PZC meldt, dat diverse ge meenten in onze provincie weigeren mee te werken aan het opzetten van windmolenparken. Terwijl men de bevolking van Zeeland vraagt het milieu te sparen en de provincie daarover de notitie Kerend Tij uitbrengt, vinden gemeenten het nodig om de mogelijkheid van schone energie te traineren. En darimet loze argumenten, zo als het gevaar voor vogels, ge luidsoverlast. horizonvervuiling enzovoort. Misschien kunnen de ambtena ren im/vi eens een paar rappor ten opvragen, waarin staat dat al deze zaken al lang en breed onderzocht zijn en positief zijn beantwoord. Zo langzamerhand vraag ik me dan ook af of er bij gemeentelijke ambtenarenkorpsen wel vol doende mensen aanwezig zijn. die zaken zoals deze kunnen beoordelen. Of speelt hier weer de angst om beslissingen te ne men een rol. een reeds dikwijls gesignaleerd euvel bij de over heid. Voor het plaatsen van windtur bines tenslotte zou men het ge bied van de voordelta kunnen overwegen. Of industriegebie den (Sloe) waar de horizon tóch al is vervuild, letterlijk en figuur lijk. Goed voorbeeld - ook in milieu zaken - doet goed volgen, HH bestuurderen! P Janse Van Bossestraat 7 Vlissingen r

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1993 | | pagina 47