Boulevard Bankert over jaar vol Grote dag voor tennisclub 111 Vlissingen imponeert Bengalese bezoekers Westkapelle maakt inventarisatie van schade vandalisme B en w Sluis geven geld voor molenfeest in Retranchemant Parkeergarage open in juli Trottoirpaaltjes als noodoplossing voor J. I. Sandersestraat streek In 1993 begin bouw woontorens op laatste kale vlakte 1443- ZATERDAG 3 APRIL 1993 van onze verslaggever VLISSINGEN - Over een jaar moet de bouw beginnen van woontorens op de laatste kale vlakte aan de Boulevard Ban kert in Vlissingen. De gemeente Vlissingen en Loostad, de pro jectontwikkelaar van dat ge bied, hebben dat vastgelegd in een tijdschema. Wat Loostad gaat bouwen in de richting van het Strandhotel is nog niet duidelijk Het architec tenbureau Wisse-Tuinhof-Slem- mer en de Vlissingse architect G. van Bebber moeten nog een plan ontwikkelen- De Rotterdamse van onze verslaggever VLISSINGEN - Vier weken zijn ze in Vlissingen geweest, vier Bengalese ambtenaren uit de miljoenensteden Chittagong. Khulna en Dhaka. Vier weken hebben ze kunnen observeren hoe een gemeente in Nederland werkt. Ze vertrekken vandaag, zaterdag, weer terug naar huis. terug naar de keiharde werke lijkheid van een ontwikkelings land. „Ik hoop dat Chittagong er eens zal uitzien als een Neder landse stad", vertelt secretaris Shawkat Ali, „maar dat zal een droom blijven, zolang wij niet over voldoende financiële mid delen beschikken." De vier Bengalezen hebben een zwaar programma achter de rug. Ze ogen ook ietwat vermoeid. Ze hebben de vier weken in de ge meente Vlissingen volledig be nut, om erachter te komen hoe een lokale overheid in Ne derland werkt en wat in hun stad toegepast kan worden. De ver schillen tussen Vlissingen en de steden waaruit de vier ambtena ren komen, zijn enorm. De inwo nertallen spreken alleen al boek delen. Vlissingen valt met zijn 45.000 inwoners in het niet bij de zeven miljoen van Dhaka, de vier miljoen van Chittagong en de ruim één miljoen van Khulna. Geld Een vergelijking is heel moeilijk te maken. Nog moeilijker zal het zijn om van Bangladesh een su per-georganiseerde samenle ving a la Nederland te maken. De vier Bengalese stagiairs be grijpen dat maar al te goed. Ze willen er beste van maken. „Wij hebben hier alleen ideeën opge daan", stelt Shawkat Ali. „Voor de uitvoering ervan zal zeker meer nodig, en dan praat ik met name over geld." van onze verslaggeefster WESTKAPELLE - Westkapelle gaat inventariseren voor hoe veel geld de gemeente tot nu toe kwijt is geweest aan schade door vandalisme. Dat zegde burgemeester H. van Maldegem donderdagavond toe aan de ge meenteraad. CDA-raadslid J. Reijnhoudt vroeg naar zo'n overzicht. Hij pleitte voor de in voering van een vandalisme- project voor de twee Westkap- pelse basisscholen zoals het re gionaal Haltbureau Walcheren dat in Arnemuiden heeft opge zet. De gemeenteraad ging donder dag akkoord met het voorstel om na twee jaar proefdraaien van het Haltbureau een vaste voorziening op Walcheren te ma ken, hoewel er tot op heden nog geen vernielzuchtige jongeren uit Westkapelle via het bureau hebben gewerkt. „Terwijl er ge noeg voor in aanmerking ko men", merkte Reijnhoudt op. Hij weet dat aan het gebrek aan optreden door de politie. VVD'er K. Huiszoon stelde dat met be ter politietoezicht bureaus als Halt niet nodig waren. Van Mal degem vertelde dat de platte landsburgemeesters regelmatig aandringen bij de politieleiding op meer toezicht - en niet alleen per auto - op het platteland. van onze verslaggever SLUIS - Burgemeester en wet houders van Sluis zijn bereid vijfduizend gulden uit te trek ken voor een molenfeest in Re- tranchement. De organiserende dorpsraad komt 7600 gulden te kort op de begroting. Het col lege wil in principe niet verder gaan dan de voorgestelde vijf mille, maar mocht de dorpsraad ondanks extra inspanningen achteraf alsnog met een finan cieel gat blijven zitten, dan valt daarover te praten, aldus b en w in hun voorstel aan de raad. Het molenfeest wordt gehouden ter herdenking van de inge bruikname van de gerestaureer de molen, tien jaar geleden. Het feest krijgt de gemeentelijke bij drage als 'gemeenschapszin bevorderende activiteit', in het kader van de sociale vernieu wing, aldus b en w. Het voorstel wordt maandag 5 april behan deld in de commissie maat schappelijke zorg. De openbare vergadering in de commissiekamer op de Groote Markt 20 begint om 20.00 uur. Aan de orde komt tevens het col legevoorstel. de raadskelder van het stadhuis frequent open te stellen voor exposities van beel dende kunst. De commissie wordt verder om advies ge vraagd over de toetreding van burgemeester E. L. Everaers tot het bestuur van de stichting in oprichting Het Rondeel. De stichting gaat het in aanbouw zijnde deelhuis in de Hoogstraat beheren. stedebouwkundige Ashok Bha- lotra gaat namens de gemeente de zaak begeleiden. Bhalotra is lid van de commissie stedelijke kwaliteit van de gemeente en hij is de ontwerper van het nieuw- bouwplan voor de Vlissingse stadsvernieuwingswij k Paau- wenburg Zuid-Oost. Tegelijkertijd met de ontwikke ling van het bouwplan voor het laatste, maagdelijke stuk van de boulevard werkt de gemeente aan de noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan. Die is nodig, omdat de Raad van State de gemeente op de vingers heeft getikt. In hèt verleden is een ver snelde planologische procedure gevolgd voor de boulevardbe bouwing. Omwonenden hebben daar bij de Raad van State be zwaar tegen gemaakt. Het voorontwerp voor ae laatste fase van de boulevardbebou wing moet in mei gereed zijn. Volgens planning komt het woensdag 12 mei ter sprake in de raadscommissie ruimtelijke or dening. De inspraakprocedure is in mei en juni voorzien. De ge meenteraad spreekt zich er eind oktober over uit. De gemeente maakt van de gele genheid gebruik om een visie op de toekomst van de hele boule- Wat de Bengalezen vooral heeft aangesproken, is de in hun ogen efficiënte opzet van het gemeen telijk apparaat in de Sehelde- stad en de manier waarop de stad vanuit de gemeente wordt georganiseerd. In Bengalese ste den is de burgemeester de aller belangrijkste persoon. Zonder zijn toestemming kan nagenoeg niets. Ambtenaren kunnen nau welijks eigen verantwoordelijk heid dragen. Dat werkt frustre rend en niet erg doelmatig. Vol gens de vier stagiairs moet die structuur veranderen, om een gemeente efficiënt te kunnen be sturen. Wat betreft de inrichting van de gemeente hebben ze goed nota genomen van het verschijn sel bestemmingsplan. Ze willen dat zo mogelijk ook in hun eigen stad introduceren, om de vaak chaotische groei in te dammen. Het viertal is enthousiast ge raakt over de organisatie van de gemeente Vlissingen. Shawkat Ali plaatst één kritische kantte kening. Hij vindt het onjuist dat mensen een uitkering ontvan gen, als zij geen werk hebben. „Financieel gezien is dat uitste kend", legt hij uit, „maai- voor werklozen is het in mentaal op zicht verschrikkelijk. Ik heb met verschillenden van hen gespro ken. Geld is niet de oplossing. Er moeten meer werkgelegenheids projecten komen. Dat zou veel beter zijn." Het uitwisselingsprogramma is een initiatief van de Vereniging- van Nederlandse Gemeenten. De Bengalezen die Vlissingen verkenden, hopen op een ver volg. Zij voelen veel voor een te genbezoek van Nederlandse ambtenaren aan Bangladesh. Dat kan de overdracht van ken nis verbeteren. Onbekend is of het Vlissings gemeentebestuur op de uitnodiging ingaat. Dat zal ook van de initiatiefneemster af hangen. De bouw van de nieuwe parkeergarage aan de Kousteensedijk in Middelburg zal naar verwach ting in juli afgerond zijn. foto Ruben Oreel van onze verslaggeefster MIDDELBURG - Het ziet er naar uit dat de nieuwe parkeergarage aan de Kousteensedijk in Middelburg in juli open kan gaan. Ondanks dat de Walcherse Bouwunie een ver traging heeft opgelopen in het bouwschema van drie weken, is de verwachting dat die tijd- sachterstand voor een groot deel kan worden ingelopen, laat de Middelburgse wethouder E. van Brummelen weten. De oplevering van de drie-verdiepingen tellende garage staat ge pland in de laatste week van juni. Het ruim tien miljoen gulden kostende project wordt met een stalen brug met geasfalteerd loopvlak verbonden met de binnenstad via de Nieuwe Haven. De brugconstructie is een wat luxere dan aanvankelijk gepland, wat extra kosten met zich meebrengt. Maar de totale som valt nog altijd binnen de grondexploitatie, verzekert de wethouder. Maandag wordt de raadscommissie stadsontwikkeling ingelicht over de extra kosten. Zodra de vegetatie op het terrein van de inmiddels gesloopte schelpdierenfabriek aan de Ho- geweg wat hoger staat, wordt met de verdere inrichting van het terrein begonnen, zei wet houder L. Wouters. Het gebied wordt afgerasterd en er worden enkele zoetwater-drinkputten aangelegd. Over het naastgele gen terrein van het oude recrea tiepark 't Vroon zei Wouters dat de onderhandelingen over de aankoop van eigenaar Loon- tjens bv nog steeds gaande zijn. Dat terrein wil de gemeente in samenwerking met het ministe rie van landbouw en natuurbe heer bij het nieuwe vroonweide gebied betrekken. De gemeente bemiddelt bij de verwerving van de grond, maar vooralsnog lij ken de vraagprijs van de Middel burgse eigenaar en het bod van het ministerie elkaar niet te kun nen naderen. SGP-raadslid J. Houmes merkte op dat er vlakbii de vrnnnmoiRo m-wording een bouwsel is ver schenen. dat via een bruggetje is verbonden met de gemeente grond. Het gaat om een buiten- bak voor paarden, die bij het ho- tekpension aan de Hogeweg hoort. Er is een aanschrijving onderweg naar de eigenaar van de kraal waarin hij gesommeerd wordt om de situatie weer in oude staat te brengen, verklaar de Wouters. Nu de vernieuwing van het tennispark in Souburg klaar is, kan alle aandacht gericht worden op gerich te training van het eerste team en de jeugd. foto Lex de Meester Vernieuwing banen en gebouw in Souburg afgerond van onze vei OOST-SOUBURG - Voorzitter F. Versantvoort van de tennis club Souburg liet zich vrijdag avond even meeslepen door zijn enthousiasme. Hij noemde 'zijn' tennispark één van de best toe geruste en mooiste in Zeeland. „Kom nou", reageerde iemand direct, maar niemand misgunde Versantvoort zijn plezier. Ten slotte was het de avond van ten nisclub Souburg. De Vlissingse burgemeester J. C. Th. van der Doef en Versantvoort ontstaken samen de kersverse verlichting van liet tennispark aan het Koopmansvoetpad. Met. de ingebruikname van de verlichting van twee tennisba nen bereikte de Souburgse ver eniging een mijlpaal. De kroon werd gezet op een karwei dat en kele jaren geleden begon met overname van het tennispark van de gemeente. Sindsdien is er een zevende gravelbaan aange- VLISSINGEN Binnenstad - Het wijkco- mité Binnenstad buigt zich dinsdag over de kermisactivltei- ten voor dit jaar. Tijdens de ver gadering is de wijkbrigadier van de politie aanwezig om vragen te beantwoorden. De werkgroep vergunningparkeren, de bewo- nersgroep Baljuwstraat en om geving en het bewonerscomitïla- mypark en begint om 19.30 uur. legd, heeft het clubgebouw een grondige opknapbeurt onder gaan en is de verlichting aange bracht. Dankzij de twee verlichte ten nisbanen kan tennisclub Sou burg de ruim zeshonderd leden jaarlijks 2600 uur meer laten spe len. Die uitbreiding was nodig, want 's avonds tussen halfzeven en negen uur zijn de banen over vol. Desnoods kan dit seizoen voor het eerst tot twaalf uur 's nachts worden doorgespeeld. Vooral voor man en vrouw die beiden overdag werken, moet dat uitkomst bieden. Sponsoring „Waai- doen ze dat toch allemaal van in Souburg stelde Ver santvoort zichzelf een vraag. „We hebben een redelijk eigen vermogen en geen schulden. Dat is allemaal mogelijk door zelf werkzaamheid van de leden en sponsporing." Toch heeft pen ningmeester T. R. K. Meijers. te vens wethouder in Vlissingen, verschillende keren uitgeroepen 'de bodem is in zicht'. Dat klonk Van der Doef bekend in de oren. „Hij zal inmiddels aan dit pen ningmeesterschap wel wat meer vreugde beleven dan aan dat van de stad." Het tennispark is in orde. Mis schien moet er in de toekomst nog meer verlichting komen, al dus Versantvoort. maar in de na bije toekomst staat verbetering van de sportieve prestaties bo venaan. Sponsors zijn gevonden voor gerichte training van het eerste team en de jeugd. Ver santvoort stelde zich alvast een nieuw doel: promotie van het eerste team. van onze verslaggever OOST-SOUBURG - Voor de verkeersonveilige situatie in de Jacob Isaac Sandersestraat in Oost-Souburg blijft slechts één oplossing voorhanden, de plaat sing van trottoirpaaltjes aan de oneven zijde van de straat. Voor andere, meer ingrijpende ver keersmaatregelen heeft het Vlissings college van b en w geen geld beschikbaar. Voor de tweede keer komt het Vlissings college van b en w met dit voorstel naar de gemeente raad. De meerderheid van de raadscommissie verkeer en ruimtelijke ordening wees het twee maanden geleden nog falie kant van de hand. De plaatsing van alleen trottoirpaaltjes was volgens de raadsleden (behalve de VVD-er P. Plas i een surrogaat- oplossing. De Jacob Isaac Sandersestraat maakt onderdeel uit van een veel gebruikte looproute van schoolkinderen. Zij verdienen meer bescherming en afschei ding van een deel van de weg door middel van trottoirpaaltjes kan helpen. De raadsleden be twijfelden dat. Scholieren zijn eenmaal niet zo gedisciplineerd. Ze zullen zich weinig van de trot toirpaaltjes aantrekken. Ze heb ben in elk geval de mogelijkheid veilig te lopen, wierp wethouder T. R. K. Meijers tegen. Toch trok hij het voorstel in. Volgende week woensdag staat het weer op de agenda van de raadscommissie verkeer en ruimtelijke ordening, die vanaf 19.30 uur vergadert. Eén kleine wijziging is wel aangebracht. Een maximum-snelheid van 30 kilometer per uur zal ook wor den ingesteld. Op welke wijze die zal worden gehandhaafd, wordt in het voorstel niet ver meld. vard te ontwikkelen. Dat zal in de vorm van een 'beeld-kwali teitsplan' gebeuren. De druk op vooral Boulevard Evertsen is groot. Zo is er al eens een plan geweest voor een appartemen tencomplex op de plaats van het Wooldhuis en voor het Strand hotel bestaan nieuwbouwplan- nen, die de hoogte ingaan en het aangezicht van de boulevards behoorlijk kunnen veranderen. Verkoop van zomerzegels begint weer ZIERIKZEE - In het postkan toor in Zierikzee begint dinsdag 20 april de traditionele verkoop van zomerpostzegels. De orga nisatie is in handen van de plaatselijke afdeling van het Fonds Zomerzegels. Behalve postzegels worden ook wens kaarten en postpapier ver kocht. Van de opbrengst worden pro jecten voor ouderen in Ne derland gesteund. Het thema van dit jaar is 'zelfstandig wonen woor ouderen'. De Zierikzeese afdeling van het fonds wol het woonzorgcentrum Poortershof in Brouwershaven steunen bij de aanschaf van een nieuwe dia projector. Wethouder D. van der Wekken geeft om 9.00 uur het startsignaal voor de verkoop, die loopt tot en met donderdag 13-mei. Paasmarkt in Breskens BRESKENS - Op tweede paas dag, 12 april, wordt in Breskens voor het eerst een paasmarkt gehouden. Er worden zo'n vijf tig kramen verwacht, die een plaatsje krijgen op het Oranje plein en in de Mercuriusstraat. De markt wordt georganiseerd door de VVV Breskens in samen werking met de vereniging van ambulante handel en de ge meente Oostburg. OOST-SOUBURG Bazaar - De creatieve hand werkgroep van de Stichting Wel zijn voor Ouderen Vlissingen houdt donderdag 22 april een bazaar in Bachten Poorte. Er worden ook boeken en stekjes verkocht. Openingstijden: 10 tot 12 uur en 13.30 tot 16.30 uur. 3 EN 4 APRIL 1993 CENTRAAL ALARMNUMMER 06-11 Huisartsen: Vlissingen, zat. 0.00-24.00 uur: F. A. van den Berg, Giessenburg 12 (Bossenburg), tel. 65253. zon. 0.00-24.00 uur: J. L. R. H. van Pelt, Julianalaan 7, tel. 12225. Spreekuur 12.30-13.00 en 17.30- 18.00 uur. Middelburg, vrij. 17.00-zat. 23.00 uur: A. P. Bruynzeel, He rengracht 68. tel. 39933. zat. 23.00-zon. 23.00 uur: F. J. Heere, J. H. Huyssenstraat 15. Middelburg, tel. 39933. Spreekuur 12.30-13.00 en 17.30- 18.00 uur. Patiënten Middelburg-Zuid: zie dienst Souburg, Nieuwland en Arnemuiden. Souburg, Nieuwland en Arne muiden, zat. 0.00-24.00 uur: A. G. Bouwmeester, Stationsplein 1, Arnemuiden, tel. 01182-1308. zon. 0. 00-24. 00 uur: J. Visser. Wachttoren 19, Middelburg, tel. 01180-37431. Spreekuur 12.30-13.00 en 17.30- 18.00 uur. Gapinge, Grijpskerke, Oostka- pelle, Serooskerke, Vrouwen polder, Veere en Zanddijk: R. Ubels en M. J. J. Helmes, Vroon straat 11, Serooskerke, tel. 01189-1212. Domburg, Aagtekerke, Westka pelle, Meliskerke, Zoutelande, Koudekerke en Biggekerke, vrij. 18.00-zon. 24.00 uur: B. Vaandrager, Weststraat 7, Dom burg, tel. 01188-1271. Biggekerke en Meliskerke (art sen Bouwense en Stutterheim): vrij. 18.00-ma 08.00: A. Stutter heim, Beukelmanstraat 8. M kerke. tel. 01186-1760. Tandartsen: ï- Walcheren: J. A. L. Vaesjji Koepoortstraat 3, Middeltat tel. 01180-13403. jjjS Spreekuur 11.00-12.00 uur. eZ Verloskundigen: !n Vlissingen, vrij. 09.00-ma. 6.jZ uur: H. Hament, tel. 79678. aT Middelburg, zat. 09.00-ma. (^s! uur: S. K. Boot, 120, tel. 39865. Dierenartsen: Landbouwhuisdieren: 01180-33803. p Kleine huisdieren: Mw. Hl Driehuis van Haselen, Gerfci dystraat 151, Vlissingen, II 01184-66548. Spreekuur 11.00-12.00 en rf1* 18.00 uur. !iel Dierenartsen praktijk 'Oos?3ï pelle": Oude Domburgsq 33a te Oostkapelle, tel. OlFe Dierenarts A. Meijns: Oosjeul pelseweg 12, Grijpskerke. f13 01189-3060. Li Dierenartsenpraktijk Melisjng ke: R. Roskam, Kelderweg ljiui 01189-2838. fin Dierenkliniek Walcheren: !jed te Noordstraat 61, Middelbjasi tel. 01180-37077. Spreekuur 10.00-11.00 uur. fori Apotheken: Middelburg: Welsinge, Jw.Cj bautstraat 45, tel. 23298. 'Jr Vlissingen: Apotheek Psj g gaaienburg, winkelcentrum L pegaaienburg 24-26, tel. 6634 an Wijkverpleging: Voor geheel Walcheren Alarmcentrale tel. 01184-118 Woordenboek over rund gepresenteerd van onze verslaggever SLUIS - De samenstellers van de serie 'Woordenboek van de Vlaamse Dialekten' hebben donderdagavond de nieuwste aflevering uit de serie uitge reikt aan de vertegenwoordi gers van de provincies Zeeland en Oost- en West-Vlaanderen. Het boek 'Rund 1' is het elfde deel dat verschijnt en behan delt allerlei gangbare termen over het rund, het melken en de boter- en kaasbereiding in Zeeuwsch-, Oost-, West-, en Frans-Vlaanderen. Het boek is samengesteld door een groep wetenschappelijke medewerkers van de Universi teit van Gent onder leiding van de dialectoloog H. Ryckeboer. Ook de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek verleen de haar medewerking aan het project, door in de regio gege vens over het rund te verzame len en te inventariseren. Ryckeboer verklaarde tijdens de presentatie van het nieuwe woordenboek dat er van Rund 1 twee versies zullen verschijnen. De populaire editie, die donder dag werd gepresenteerd, bevat meer dan 250 bladzijden tekst, een register van 67 bladzijden, 6000 woordtypen en 155 over zichtskaarten. De wetenschap pelijke editie kent een ietwat so berder opzet en moet nog wor den samengesteld. Zondag, 4 april 1993 Nederlands Hervormde Kerk. Aagtekerke 10 ds. De Bruijn, 19 ds. Spaans; Arnemuiden 9.30 ds. Heij, 15 ds. Goudriaan; Bigge kerke 10.15 ds. Hiensch; Gapin ge 9 ds. Spanjer; Grijpskerke 10 ds. De Boon, 19 ds. Bakker; Kle- verskerke 9.30 ds. Pannekoek; Koudekerke 9.30 ds. De Haan; Meliskerke 9 ds. Hiensch; Mid delburg: Oostkerk 9.30 dhr. Schoenmaker; Nieuwe Kerk 9.30 ds. Brakema; Thomaskapel 17 SOW; Koorkerk 10 prof. Sperna; Ontmoetingskerk 10 ds. Else- man, 14.30 en 18.45 dienst; En gelse Kerk 19 ds. Otter; Nieuw en Sint Joosland 11 dhr. Geuze; Oost-Souburg: (Kanaalstraat) 9.30 kand. Franeke; Oranjeplein 9.30 ds. v. Buiren; De Zoute Vie ver 19 dhr. v. Leerdam; Ritthem 9.30 dhr. Geuze; Serooskerke 9 en 10.30 ds. Faassen; Sint-Lau- rens 10.30 ds. Spanjer; Veere 9.30 ds. Lukasse; Vlissingen: St.-Ja- cobskerk 10 ds. De Boer; Johan- neskerk 9.30 ds. Glashouwer; Ter Reede 19 ds. Dondorp; Streekziekenhuis Walcheren 10 ds. Boomer; verpleeghuis Der Boede (Babbelaar) 10.30 dhr. Trimpe; Open Hof 9.30 ds. De Nooij; De Schaapskooi 9.30 ds. Schoorel; Vrouwenpolder 11 ds. Lukasse; Westkapelle 9.30 ds. Spaans, 19 ds. Faassen; Zoute lande 9.30 ds. Boekesteijn. Gereformeerde Kerk. Arnemui den 9.30 drs. Bakker, 14.30 drs. v. d. Zwan; Gapinge 10 ds. Jansen, 19 ds. Petter; Grijpskerke 10 ds. Ridder; Koudekerke 9.30 en 19 ds. Wijnands; Meliskerke 10 ds. v. d. Zwan, 19 ds. Bakker; Mid delburg: Hofpleinkerk 9.30 ds. Dubbink, 14.30 ds. v. d. Linde; Oostkerk 11 en 18.30 ds. Wüllschleger; De Hoeksteen 9.30 ds. Rebel en ds. Schelhaas; Oostkapelle 10 ds. v. Dijke, 19 ds. Den Hollander; Serooskerke 19 ds. De Bruijn; Sint-Laurens 10-19 ds. Westemeng; Veere 9.30 ds. Lukasse; Vlissingen: Petrus- kerk 9.30 ds. Goeman; Vrouwen polder 10 dhr. Sinke, 19 kand. Si mons; Westkapelle 9.30 ds. Don- dorp, 14.30 ds. v. d. Zwan. Gereformeerde Gemeente. Aag tekerke 9.30 en 19 ds. Harinck, 14 leesdienst; Meliskerke 9.30 en 14.30 leesdienst; Middelburg- Centrum 9.30 en 18.30 ds. v. Stuijvenberg, 14 leesd.; Middel burg-Zuid 9.30, 14 en 19 lees dienst; Oostkapelle 10 en 15 leesdienst; Vlissingen 9.30 lees- dienst, 15.30 ds. Stuijvenberg; Westkapelle 9.30, 14 en 18.30 leesdienst; Zoutelande 9.30 en 14.30 leesdienst. Nederlands Gereformeerde Kerk. Middelburg (Engelse Kerk) 9.30 en 17 ds. v. d. Vegt. Gereformeerde Kerk (Vrijge maakt). Middelburg 9.30 en 16.30 ds. Douw; Souburg en Vlis singen 9.30 ds. Mostert, 16.30 ds. Overweg; Vrouwenpolder 9.30 ds. Overweg, 14.30 ds. Mostert. Christelijk-Gereformeerde Kerk. Middelburg 9.30 ds. Sche- nau, 16.30 ds. Dijkstra; Vlissin gen 9.30 leesdienst, 15 ds. Dijk stra. Vereniging van Vrijzinnig Her vormden en Remonstranten. Middelburg (Koorkerk) Vlis singen (Ophir). Evangelisch-Lutherse Gemeen te. Middelburg/Vlissingen 10 ds. v. Dam (HA). Doopsgezinde Gemeente. Mid delburg 11 dhr. Kruidenier; Vlis singen 9.30 dhr. Kruidenier. Hersteld Apost. Zendingsge- he ed meente. Vlissingen 10 en dienst. Geredja Kristen MalukiL S tan di Belanda. Oost-Soub(f 10 pdt. Waisapy; Koudekerk pdt. Waisapy. Nieuw-Apostolische Kerk. Souburg 9.30 en 17, woensdaj dienst. Leger des Heils. Middelbp luit. Pippel; Vlissingen 10 ei kapt. Bijl. Anglicaanse Kerk. Vlissin Oost (kapel zeemanshuis Sc E depoort) 10.30 holy commui en 19.30. evening prayer. Zevendedags-Adventisten terdag). Vlissingen (Het An! 9.30 dhr. Peroti, 10.30 bijbel: die; Middelburg (Doopsgezi Kerk) 10 bijbelstudie, 11 dhr,^~ roti. Baptisten Gemeente. Midi burg 10 ds. Fabriek. Pinkstergemeente. Vlissiu 14.30 en woensd. 19.30 die*-' Middelburg 11.30 dienst. Evangelie Gemeente. Midty burg (De Wijngaard, LTS) K. Huizinga. Volle Evangelie Gemeente. singen/Berea 10 dienst; Ai f muiden Immanuel 10 dienst. Het Apostolische Genootsch J Vlissingen 9.30 uur, woe. 20 u Jg£ Gereformeerde Gemeente in derland. Middelburg: Wes kerk 9.30,14 en 18.30 dienst. De kerk van Jezus Christus de Heiligen der Laatste Dajf)k: Vlissingen 10 dienst. Evang. Baptistengemeef1 Middelburg 10 br. Wisse. Volle Evangelie Bethel JfflU Middelburg (geb. 't Zandly" dienst. Rooms-Katholieke Kerk. >'4rr delburg: (Petrus en Pauluskf ,er 10 uur; De Hoeksteen 11.30 i5bi Souburg (Zoute Viever) zat|g, uur; Martinuskerk 10 uur: V nj singen Lieve Vrouwekerk :roi 19, zon. 9.30 uur: Open Hof li gri uur; Ter Reede zat. 17 uur; Dc S(f burg (Badhuisweg) zat. li bl uur. L, 2e elc DOMBURG Geboren: Bob Bosselaar, bus Maljaars, Maria Adrit a's van den Bosse, Raina Henr mi Justina Martina Maria VerbKri ne, Dennis van Daatselaar. Getrouwd: M. J. Wisse, 29 jreipn S. van Heemst, 42 jr. Overleden: M. Huijgens, 88jr B. Rijsdijk, 78 jr; L. Passenier. jr- MIDDELBURG H' Geboren: Jamilla M. Malawa Ondertrouw: A. C. M. Scho heim en J. Neumann; J. M Baljeu en J. Blok; R. E. Verb: en J. C. N. Neele; R. F. Buijsen M. G. van Belzen; J. L. Wagen; en D. J. Ekkebus; M. G. Bruijf;,' en T. Groenendijk; R. J. van. keren en M. F. Rimoud. Gehuwd: J. J. B. Ubbink en C. Christiaansen; C. de Visser S. Renes; R. J. Jansen en N.' katompessy. Overleden: A. E. Taal, 95 jr.< C. P. Berende, 86 jr.; M. van" tene, 92 jr.; C. J. Rijks, 68 jr. Lasage, 72 jr.; J. A. Kamermö 85 jr.; L. Korstanje, 55 jr.; M- Hollebrands, 92 jr. n«n-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1993 | | pagina 16