Burgemeester te royaal beloond Hitte noopt bibliotheek tot sluiting Hitte doet wegdek 'zweten' CBR verdwijnt per 1 januari uit Zierikzee Gemeenten willen ■meer ligplaatsen aan Oosterschelde Zenderuitbreiding voor kabel-tv kost abonnees kwartje Goese gemeenteraad over salaris waarnemer Flik: Onderzoek Zekatel naar animo voor diensten via kabel zeeuwse almanak Vee m PZC zeeland DINSDAG 30 JUNI 1992 van onze verslaggever GOES - Binnen de Goese ge meenteraad leven aanzienlijke bezwaren tegen de de hoogte van het honorarium van waar nemend-burgemeester H. Flik. Hoewel Flik gemiddeld slechts drie dagen per week in Goes werkzaam is, ontvangt hij een volledig burgemeesterssalaris. De (inmiddels oud-)commissa- ris van de koningin in Zeeland, dr C. Boertien, is dat in mei met Flik overeengekomen. De Goese gemeenteraad is weinig geluk kig met die regeling; diverse raadsfracties vinden dat Flik wat al te royaal wordt beloond. De voormalig-burgemeester van Nieuwegein werd eind mei be noemd tot interim-burgemees ter van Goes. Hij houdt de Goese burgemeestersstoel warm tot een definitieve opvolger is ge vonden voor de uitgerangeerde Gewonden en zware schade bij botsing AXEL - Bij een botsing tussen twee personenauto's maandag morgen bij de Sassing in Axel zijn twee mensen gewond ge raakt. De schade aan de voertui- gen was aanzienlijk. MHet ongeluk gebeurde toen P. C. ^uit Axel linksaf de Sasdijk op reed en daarbij de uit Sluiskil naderende auto van H. H. K. uit Turnhout over het hoofd zag. Een frontale botsing was het ge volg. Inzittende W. T. werd met oog- letsel naar streekziekenhuis De Honte in Terneuzen vervoerd. Mede-inzittende J. P. C. L. uit Herentals werd na behandeling van het hoofdletsel in het zie kenhuis in Terneuzen vervoerd naar het ziekenhuis in Gent. Bei de auto's zijn geheel vernield en moesten worden weggetakeld. De brandweer uit Axel maakte het wegdek schoon. mr T. R. Seinstra. De beloning die Flik voor z'n deeltijd-baan incasseert, heeft - zoals gemeld - geleid tot vragen van het Twee de Kamerlid W. Willems (Groen Links) aan minister Dales van binnenlandse zaken. Een burge meester die maar drie dagen per week werkt, heeft geen recht op een volledig salaris, vindt Wil lems. Een meerderheid binnen de Goese gemeenteraad denkt daar net zo over. De mogelijkhe den van de raad om in te grijpen zijn echter nihil; de gemeente raad voelt zich voor het blok ge zet door de inmiddels afge zwaaide commissaris van de ko ningin in Zeeland. Boertien drong Goes vorige maand min of meer een waarne mer op en bepaalde tevens dat de gemeente hem de 'volle mep' moet betalen. En of de raad dat nu leuk vindt of niet. ze heeft zich daaraan wèl te houden. Het burgemeesterschap van Goes le vert jaarlijks grofweg 150.000 gulden op. W aamemend-burgemeester Flik zélf lijkt nauwelijks onder de indruk 'het sop is de kool niet waard') van de commotie die rond z'n salariëring is ontstaan. Zijn redenering: hij mag dan weliswaar gemiddeld slechts zo'n drie dagen per week in het Goese stadskantoor te vinden zijn en de rest van de week in z'n woonplaats Nieuwegein door brengen, hij is burgemeester van Goes met alle verantwoordelijk heden die daaraan kleven. Mocht de nood aan de man ko men, dan is hij altijd beschik baar. En 'dus', meent Flik. heeft -ie ook recht op een volledig sa laris. „Ik heb daar zeer speci fieke opvattingen .over. Het bur gemeestersambt is geen tijdge bonden functie, maar een func tionele betrekking." „Een kletsverhaal". reageerde het Groen Links-kamerlid Wil lems maandag. „Als een burge meester niet meer dan drie da gen per week nodig denkt te heb ben om z'n werk te kunnen doen, komt hem slechts drie-vijfde van het salaris toe. Op deze manier wordt gemeenschapsgeld over de balk gegooid." Binnen de Goese gemeenteraad, waar overigens waardering be staat voor de wijze waarop Flik tot dusver het waarnemerschap vervult, leven die bezwaren eveneens. Strikt formeel valt niet te tomen aan de salarisaf spraken die Boertien met waar nemend-burgemeester Flik heeft gemaakt. Maar, zegt PvdA -fractievoorzitter drs G. R. Hee- slot zie pagina 13 kolom 3 Waarnemend-burgemeester H. Flik: functionele betrekking." ,Het burgemeestersambt is geen tijdgebonden functie, maar een foto Willem Mieras van onze verslaggever VLISSINGEN - De openbare bibliotheek van Vlissin- gen heeft maandagmiddag de deuren voor het pu bliek gesloten vanwege de hitte. Het bibliotheekbe- stuur heeft vorig jaar al bepaald dat de leeszaal dicht mag als het buiten meer dan 28 graden Celsius is. Bin nen in het bibliotheekgebouw is het dan niet meer te harden voor het personeel. Op extreem warme dagen als maandag wordt in de Vlissingse bibliotheek rond twaalf uur 's middags in kleine kring overlegd. Dan valt het besluit; open of dicht. Vlissingers zijn op tropische dagen niet hele maal van hun leeszaal verstoken. Die blijft open van 10.00 tot 13.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur. Directeur C. Hamann verwachtte dat vandaag, dinsdag, op nieuw tot middagsluiting moet worden overgegaan, gezien de weersvoorspellingen. Het onderkomen van de openbare bibliotheek in Vlis- singen is moeilijk te koelen. Alleen boven kunnen en- - kele kleine ramen open. „Voor bezoekers is het nog wel te doen", meent Hamann. „maar het personeel kan het niet meer aan. Medewerkers zijn vorig jaar misse lijk van de hitte naar huis gegaan." Het bibliotheekbe- stuur heeft daarop besloten bij extreme hitte een mid dagsluiting toe te staan. „Ook omdat op warme dagen heel weinig mensen naar de leeszaal komen." ver klaart Hamann De oplossing voor het probleem is een betere luchtver versing, maar dat is kostbaar. „We willen zoals bekend een keer verhuizen", legt directeur Hamann uit, „en dan is het zonde nog veel geld in dit gebouw te investe ren." De openbare bibliotheek is vorig jaar vanwege hoge temperaturen twee middagen gesloten geweest. ■Hl MIDDELBURG - De gemeenten aan de Oosterschelde kijken gretig uit naar uitbreiding van hun jachthavens. Zeker, de na tuurwaarden van de zeearm staan voorop, maar ook econo mische belangen wegen zwaar. Gedeputeerde G. de Vries-Hom- mes van natuur en recreatie kon maandag tijdens een vergade ring van de stuurgroep Ooster schelde ternauwernood voorko men dat de gemeenten al te zwa re claims legden op nieuwe ac commodaties of uitbreiding van bestaande jachthavens. De burgemeesters en wethou ders van Tholen, Zierikzee, Brui- nisse, Westerschouwen, Duive- land. Goes, Kapelle, Reimers- waal en Kortgene waren het er allen over eens dat de natuur waarden van de Oosterschelde het voordeel van de twijfel die nen te krijgen. Dat wil zeggen, zolang niet bekend is welke in vloed veranderingen in het Oos- terscheldebeleid op de natuur hebben, is het verstandig ze maar even achterwege te laten. Het voorzorgprincipe heet dat. Maar menig gemeente-vertegen woordiger had de laatste letter greep van dit woord nog niet uit gesproken. of er werd al een ver zoek geformuleerd om niet al te krampachtig om te springen met de toekenning van nieuwe ligplaatsen. Min de evaluatie van het tot nu toe gevoerde Oosterscheldebeleid t ad het dagelijks bestuur van de tuurgroep een zogenaamde nul -plus-variant geïntroduceerd; ^^en uitbreiding met 250 vaste H|igplaatsen en 180 stekken voor jassanten. Daarmee zouden on- ier meer toezeggingen uit het verleden aan Zierikzee en We- neldinge kunnen worden geho- ïoreerd. Een optelsom van de boodschappenlijstjes', zoals ge- Nieputeerde en stuurgroepvoor- Stter De Vries-Hommes de ver weken van de burgemeesters en vethouders noemde, kwam wenwel al uit op een totaal van 155 nieuwe ligplaatsen. Daarbij noet dan nog in aanmerking vorden genomen dat sommige ertegenwoordigers van ge- neenten geen aantallen noem- ien. maar slechts gewaagden 'an 'logische aanpassingen en litbreidingen' om de exploitatie 'an jachthavens te verbeteren. Iet verst ging wethouder G. de daat van Kapelle. Hij vond dat ie jachthaven in het sluizen- '.omplex van Wemeldinge moet cunnen uitgroeien tot 450 lig- )laatsen. Nu zijn het er - in af- vachting van de voltooiing van ie werken aan het kanaal door Suid-Beveland - 85 voor hou ders van een vaste ligplaats en 35 voor passanten. Er is reke ning mee gehouden dat de jacht haven in Wemeldinge tot 350 lig plaatsen zou kunnen uitgroeien, maar De Maat vorderde er nu 100 meer. Van de jachthaven in Wemeldinge wordt een belanrij- ke economsich impuls voor het dorp verwacht. De Vries-Hommes verzuchtte 'een schizofreen gevoel' te krij gen van al die gemeentebestuur ders die eerst verzekerden terug houdendheid te willen betrach ten vanwege de natuurwaarden in de Oosterschelde om dan ver volgens méér ligplaatsen te ver langen. Ondanks tegenwerpin gen van de zijde van de gemeen ten hield ze vast aan een be scheiden uitbreiding van het aantal ligplaatsen. „Als u anders besluit zal ik me ertegen verzet ten". sprak ze strijdlustig. „En trouwens, we moeten geloof waardig blijven voor de rijks overheid." Ze stelde voor een no ta af te wachten die staatssecre taris Gabor van natuurbeheer in voorbereiding heeft over de ge volgen van recreatieve ontwik kelingen voor het milieu. Dan pas kan worden bezien of het aanvaardbaar is het aantal lig plaatsen in Oosterschelde-, jachthavens verder uit te brei den. Over de omvang van de We- meldingse jachthaven zal nader worden gesproken. Het visserijbeleid in de Ooster schelde zal in overleg met de vis sersorganisaties worden uitge stippeld nadat duidelijk is hoe landelijk tegen bijvoorbeeld de kustvisserij wordt aangekeken. De evaluatienota Oosterschelde komt de komende maanden aan de orde provinciale staten en de raden van de Oosterscheldege- meenten. V;.: van onze verslaggeefster MIDDELBURG - De Walcher- seweg van Middelburg naar Grijpskerke is maandag een groot deel van de dag afgeslo ten geweest voor het verkeer. De slijtlaag van de weg smolt door de hoge temperatuur. De regionale brandweer en de korpsen van Middelburg en Mariekerke probeerden in een gezamenlijke inspanning de weg af te koelen door er water op te spuiten, maar dat hielp niet veel. Pas toen de temperatuur behoorlijk was gezakt, kon de weg weer wor den gebruikt. Hoofd technische dienst ing S. J. Lous van het Wegschap Wal cheren acht het niet uitgeslo ten dat de weg vandaag op nieuw zo verhit raakt dat hij niet te berijden is. In dat geval zal het verkeer net als gisteren worden omgeleid over de Zandvoortseweg en de Honde- gemseweg. „Wij moesten de weg wel afsluiten, hoewel we beseffen dat dat heel verve lend is voor de aangelanden. De slijtlaag van een laagje teer en een laagje grind, verklaart Lous, is kort geleden op dat bepaalde weggedeelte aange bracht. Nog terwijl het werk bezig was. barstte een flinke onweersbui los die zoveel wa ter bracht dat de kwaliteit van de slijtlaag negatief werd beïn vloed. Daardoor ging de weg nu 'zweten', zoals Lous het noemt. De oorzaak is duide lijk. ook omdat een weggedeel te vlakbij Grijpskerke. waar geen regen viel op die bewuste dag. geen manco's vertoont. Behalve met de waterkoeling, waarvoor de brandweer zich inzette, bestreed het weg schap het probleem met het strooien van scherp zand. foto Oscar van Beest van onze verslaggever ZIERIKZEE - Het Centraal Bureau Rijvaardigheids bewijzen verdwijnt uit Zierikzee. Vanaf 1 januari 1993 kunnen er daardoor geen rij-examens meer worden af gelegd op Schouwen-Duiveland. Het besluit van het CBR is hard aangekomen bij b en w van Zierikzee en de rijschoolhouders. „Het is in en in triest," zei een teleur gestelde burgemeester mr J.J.P.M. Asselbergs, maan dagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering, waar in hij de beslissing van het CBR kenbaar maakte. Volgens het CBR heeft Zierikzee niet kunnen voldoen aan het pakket van eisen. Het bureau zadelde Zierikzee twee jaar geleden met dit pakket op. nadat de gemeente en de rijschoolhouders in verzet waren gekomen tegen de dreigende sluiting van de oproepplaats. Het CBR concludeert nu dat met name de Weg naar de Val en de Laan van St. Hilaire niet zijn aangepast en deze verbeteringen zouden noodzakelijk zijn om de examen routes volwaardig te maken. Niet serieus Asselbergs hekelde deze argumentatie. De burgemees ter is er van overtuigd dat het CBR de zaak nooit serieus heeft bestudeerd en dat het al bij voorbaat vaststond dat Zierikzee als oproepplaats zou moeten verdwijnen. Na tuurlijk erkende hij dat de werkzaamheden op de twee wegen nog niet zijn uitgevoerd. Maar dat ligt met aan Zierikzee. De reconstructie van de Weg naar de Val is vertraagd door diverse slepende juridische procedures, terwijl met het CBR niet eens de afspraak is gemaakt dat de Laan van St. Hilaire al binnen twee jaar verbeterd zou zijn, aldus Asselbergs. Ook J.F. van Uden. woordvoerder van de rijschoolhou ders op Schouwen-Duiveland, is van mening dat het van onze verslaggever MIDDELBURG - De abon nees van Zekatel krijgen dit najaar de vraag voorgelegd of ze voelen voor uitbrei ding van de dienstverlening van de Zeeuwse kabeltele visie-maatschappij. Met be hulp van een enquête wil het bedrijf nagaan of er be langstelling bestaat voor zaken als bejaardenalarm of inbraakalarm via de kabel. Ook moet de enquête infor matie opleveren over bij voorbeeld uitbreiding van het zenderpakket en over de kwaliteit van de geleverde programma's. Verder wil Zekatel graag weten wat de abonnees willen betalen voor uitbreiding van de dienstverlening. Die abonnementsgelden zul len in de toekomst toch veel discussie opleveren. Zekatel heeft met de gemeenten af gesproken dat na de aanleg van de kabel de tarieven (met uitzondering van on kosten zoals btw en auteurs rechten) gedurende vijfjaar niet zullen worden ver hoogd In Vlissingen en Mid delburg lopen die periodes van vijf jaar af in respectie velijk januari en juli van 1994 Het zit er in dat de abonnees van die gemeen ten dan met fikse prijsverho gingen geconfronteerd wor den. Na Vlissingen en Mid delburg volgen de overige gemeenten in de volgorde waarin de kabel in Zeeland is aangelegd. Met welk bedrag de abonne menten dan zullen worden verhoogd is nu nog niet be kend. maar Zekatel-direc- teur ir P Stoter maakte maandagmorgen in de ver gadering van prioriteitsge rechtigden bekend dat er naar wordt gestreefd in het jaar 2000 een uniform tarief voor heel Zeeland te hante ren. In die vergadering ging het om de vraag of het voor Zekatel mogelijk is de con tracten met de gemeenten open te breken om zo de ta rieven eerder aan te kunnen pakken. Een juridische stu die maakte echter duidelijk dat Zekatel daar beter niet aan kan beginnen. Daaruit concludeerde de Valkenisser burgemeester drs W J. Plomp dat Zekatel voorlopig geen extra inkom sten uit de abonnementen kan vergaren en Delta Nuts bedrijven weer moeten bij springen om de tekorten van Zekatel aan te zuiveren. Dat was een juiste conclusie, zo bleek maandagmorgen. Plomp had daar moeite mee Dat betekent volgens hem dat mensen die geen abon nement hebben toch meebe talen via de rekeningen voor gas, water en elektriciteit van Deltan van onze verslaggever MIDDELBURG - Het zender pakket van de Zeeuwse kabelte levisie-maatschappij bv Zeka tel kan in de praktijk uitgebreid worden tot 26 zenders. Zo'n uit breiding kost de abonnees ech ter wel een kwartje per maand extra. Daarover moeten de ge meentebestuurders, verenigd in de vergadering van priori teitsgerechtigden van Zekatel, per regio het eerst met elkaar eens zijn. De uiteindelijke be slissing is aan de gemeentera den. Zekatel moet bij uitbreiding van het aantal kanalen extra kosten maken voor het aanpassen van de kasten die het signaal ver spreiden. Daar is de tariefsver hoging van 25 cent per maand voor nodig. De kabel die Zekatel in Zeeland in de grond heeft ge legd, biedt in theorie ruimte voor in totaal dertig zenders. Als echter de maximum-capaciteit benut zou worden, komen de golflengten van de afzondérlijke zenders zo dicht bij elkaar te lig gen dat ze elkaar kunnen storen. Daarom gaat het bedrijf uit van een maximum aantal van 25 of 26 zenders. Momenteel zitten in het uitgebreide pakket van Ze katel 18 zenders. Discovery De prioriteitsgerechtigden be sloten maandagmorgen in Zeeuwsch-Vlaanderen en de Be- velanden de Amerikaanse nieuwszender CNN te vervangen door Discovery Channel. Op Walcheren en Schouwen-Duive land zijn de gemeenten het daar onderling niet over eens. Aange zien Zekatel dergelijke wijzigin gen alleen per regio uit kan voe ren moet voor die gebieden de discussies in de gemeenteraden afgewacht worden. Discovery Channel richt zich op documen taires over uiteenlopende onder werpen. zoals natuur, techniek, wetenschap, milieu en bijvoor beeld geneeskunde. Uit een on derzoek van de landelijke orga nisatie van kabelexploitanten blijkt dat deze zender hoog scoort in de waarderingscijfers Het is de bedoeling van Zekatel de wijziging op 1 oktober in te la ten gaan. Jammer Toch waren er maandagmorgen wel enkele gemeentebestuur ders die het jammer vonden dat CNN van de kabel gaat. Ze we zen er op dat deze zender wel licht niet constant veel bekeken wordt, maar wel in een grote be hoefte voorziet als er wereld nieuws te melden is. Ook was Ze katel benaderd door verschillen de abonnees die ervoor pleitten CNN op de kabel te houden in verband met Amerikaanse (za kelijke) contacten. Duidelijk werd dat het niet zozeer ontbrak aan waardering voor CNN, maar aan ruimte op de kabel. De gemeente Vlissingen is in ie der geval tegen het schrappen van CNN, dus ziet het er naar uit dat Walcheren verstoken zal blijven van Discovery Channel. De gemeenten op Schouwen- Duiveland hebben nog maar vrij kort aansluiting op de kabel van Zekatel en redeneren dat het maar beter is voorlopig niets van het aanbod te wijzigen. Veroorzaker aanrijding rijdt door OOSTBURG - De personenau to van W. P. B. de S uit Schoon- dijke is maandagmiddag aange reden op een parkeerplaats aan de Langestraat te Oostburg. Het rechterspatbord en een bumper werden daarbij gedeukt. De da der reed na de aanrijding door. De aanrijding vond plaats tus sen half vier en vier uur. Getui gen worden verzocht de politie in Oostburg te bellen. Inbraak in sportcomplex BRUINISSE - Bij een inbraak in een sportcomplex aan de Dijk- straat in Bruinisse is het afgelo pen weekeinde een midi-set ge stolen. De dieven sloegen hun slag tussen zaterdag 12.30 en zondag 21.15 uur. CBR Zierikzee op een onbehoorlijke wijze heeft laten schieten „Al hadden we gouden straten aangelegd, dan had dat nog niet geholpen. Het CBR wilde Zierikzee ge woon kwijt." Van Uden zegt dat hij fiet voor Schouwen-Duiveland dramatische besluit heeft zien aankomen: „We hebben altijd een stuk onwil geproefd. En zeker tijdens de laat ste bijeenkomst met het CBR werd het duidelijk dat er weinig hoop meer was." Van Uden heeft zelfs nog niets officieels van het CBR vernomen. Hij hoorde, het nieuws van zijn Bevelandse collega's: „Het is toch geen manier van doen, dat rij schoolhouders uit een andere regio het eerder weten. Dat zegt natuurlijk veel over het CBR." Aanstaande vrijdag komen de rijschoolhouders bijeen om nieuwe acties voor te bereiden. Ook de gemeente Zie rikzee is niet van plan om de strijd op te geven. I l M I I I I l TT De veestapels op Zuid-Beve- land ivorden uitstekend ver zorgd. De beesten, die er vredig tussen fraaie bloem- dijken grazen, blaken van gezondheid. Dankzij de veearts die over hun welzijn ivaakt. Geen koeiekwaal zo ernstig, of hij iveet een remedie. Laatst zagen we hoe hij de injectienaald hanteerde Met verve. Alleen niet met vaste hand. Hij prikte zichzelf bij dat kanoeitje deerlijk in de vin ger. Zo lelijk dat hij bloedde. Als een rund.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1992 | | pagina 9