Rapport wekt beroering in CDA PZC Noorwegen opent volgend jaar weer jacht op walvissen Verstoten aapje Plan kunstriffen in Noordzee ontmoet kritiek Kabinet rond met bezuinigingen van 'grote efficiency' DAT IS GEK, DAARNET WAS HET NOG MAAR 20 KILOMETER': binnen- en buitenland 7 kommissie: Duur kamerlidmaatschap beperken Huishoudelijke werk vormt a!4 procent wereldproduktie Verplicht afkicken na plegen strafbaar feit Eind juli veel vallende sterren Binnenschippers: wij lappen actieverbod rechter aan onze laars Bond beschuldigt streekvervoerder van racistische enquête n I DINSDAG 30 JUNI 1992 s de. root. Jaar)EN HAAG (ANP) - CDA-poIi- ^'c'ici moeten maximaal drie pe- ord'ioden van vier jaar in de Twee- Ie Kamer zitten. Dan is het wel- u^etjes en tijd plaats te maken dnjt>oor een partijgenoot. Dit is een Ult" an de aanbevelingen van een PSe ;DA-commissie onder aanvoe- j deing van oud-minister De Ko- ling in een maandag aan het lartijbestuur gepresenteerd apport. Het stuk bevat advie- nen'en met het oog op de kandi- ?ter.|aatstelling voor de komende t °P'erkiezingen. ?,we)e commissie-De Koning chetst in het rapport „CDA-po- Itici in functie" de contouren oor de instroom, doorstroom en (itstroom van politici op lokaal, irovinciaal en landelijk niveau, litgangspunt moet zijn dat een •ekozen vertegenwoordiger de unctie voor maximaal drie pe- ioden bekleedt. Uitzonderingen ijn weliswaar mogelijk, „maar lienen met zware redenen te fractie circuleerden kopieen van door de geachte afgevaardigden gewraakte passages uit het rap port over vertrek van het Bin nenhof na twaalf jaar. Als de partij de richtlijn van de commissie overneemt, dreigt voor een zeventiental CDA-ka- merleden bij de volgende verkie zingen het doek te vallen. Indien het partijbestuur de richtlijn jelig, /orden omkleed". [)e commissie stelt dat voor full 2*ak"time politici een termijn van q enwee zittingsperiodes ideaal is. eveiJemand met acht jaar ervaring DeQaakt namelijk meer kans in reeden andere functie dan iemand ond_net twaalf of zestien jaar erva- it de'ng luidt een overweging- ogei}D A-partij voorzitter Van Vei lt deBn heeff b'J herhaling laten we en geen voorstander te zijn van meigiet te lang laten zitten van Ka- ndejierleden. dan. verdieroering r1 "linnen de CDA-fractie in de .v!Br,xweede Kamer is de afgelopen hjke^eek grote beroering onstaan omiver de voorstellen van de com- 'ogP"nissie-De Koning. Binnen de Bernhard jarig Prins Bernhard vierde gisteren zijn 81e ver jaardag. idex: •gere if de n de rug. ggp'ARIJS (ANP) - Huisvrouwen en -mannen nemen met hun onbe- aald huishoudelijk werk 44 procent van de wereldproduktie voor loorJun rekening, zo heeft de Oeso, de Organisatie voor Economische ?tuk^amenwer't'n£ en Ontwikkeling, berekend. In een onlangs ver- 3rmechenen studie van de organisatie staat dat aan werkzaamheden /eek."s koken> schoonmaken en luiers verschonen op het ogenblik geen verconomisch belang wordt toegekend omdat er geen geld voor vinStV°rdt betaald. mter')at betekent wel de waarde van de taken die in de huishouding Vorden verricht wordt genegeerd, aldus de Oeso. De regeringen moe- ia .^n daar wat aan gaan doen. Eén manier waarop de waarde van huis- .joudelijk werk kan worden bepaald is de verdiensten te berekenen 'ion de huisvrouw of -man wanneer die een „normale" baan zou heb- cord# ires, ie tt jfers? »aarISL0/GLASG0W <KTR'DPA> - Joorwegen zal volgend jaar jeer commercieel op walvissen jagen, ondanks verzet •hre-aartegen 'n het buitenland, ^loe Ht heeft premier Gro Harlem Irundlandt maandag bekend- e jemaakt. De Noorse premier zei at de omvang van de vangst op J hi:en later tijdstip zal worden ,ajsi ciale istgesteld. lozen bananen p basis van wetenschappelij- 3e gegevens over de ontwikke- ngen van de voorraad, heeft de egering besloten de commer- "léle vangst van dwergvinvissen 11993 toe te staan". Het Noorse Tesluit werd later ook meege- 3'eld op de jaarlijkse bijeen- imst van de Internationale alviscommissie (IWC) in Glas- 'f)w. Schotland, die maandag r tgon. let IWC kondigde in 1985 een 94.27 t 92,50 I SS Cocaïne in 93.75 94.27 95.93 95 25 llJMEGEN (ANP) - Een mede- 94 80 ferkster van een supermarkt in w.30 lijmegen heeft, naar nu pas be- 97!20b#nd is geworden, vrijdag een Qeine tien kilo cocaine in en- 98^55 Iele dozen bananen gevonden. 97.3o |e Nijmeegse politie is nu druk 95i50b|> zoek naar de andere dozen 94.70 an de Zuidamerikaanse partij, Idus een woordvoerster. Ie bananen werden door een {UJlio indelijk distributiecentrum bij m'oó je supermarkt afgeleverd en zijn 97 30 lus alle douane-controles onge- inderd gepasseerd. Het is nog jet duidelijk uit hoeveel dozen 98.40 Ie partij bananen bestaan heeft. 95 50 jvenmin is duidelijk of in de an- oe oo lere dozen ook cocaïne meever- ekt is. Ie cocaïne is opgestuurd naar et Gerechtelijk Laboratorium 85 is fc Rijswijk om de zuiverheids- faad te bepalen. Als de cocaïne 7910 iiiver is. wat de politie ver- 87 ïo foedt' vertegenwoordigt de 94.20 bndst een waarde van rond de 95.5° kiijoen gulden. strikt zou hanteren, moeten de veteranen Lansink, Aarts, Mate- man, Beinema, Van der Linden. Van Hou welingen. Van der Burg. Frinking. Hermes. Van Leijenhorst en Wolters plaats maken voor anderen. Een aantal van hen rest in dat geval slechts de hoop dat het CDA-bestuur de uitzonderings mogelijkheid biedt omdat zij op een of andere wijze „onmisbaar" zijn. Het rapport-De Koning geeft te vens aan aan welke eisen een CDA-politicus dient te voldoen, hoe het imago van de politiek een positief imago kan worden en welke mogelijkheden er zijn om de kring van gegadigden voor een politieke functie te ver groten. De ideale CDA-politicus is op basis van het rapport bijkans een schaap met vijf poten. De man of vrouw is vanzelfsprekend overtuigd christen-democraat, durft klip en klaar uit te komen voor de uitgangspunten waar een CDA-lid voor staat en dient door zijn of haar houding respect op te roepen voor de boodschap die het CDA poogt te verkondi gen. Zakkenvullers Maar de ideale politicus dient nog meer in zijn mars te hebben. „Is ingeworteld in de samenle ving, staat met beide benen in de maatschappij, communiceert open met burgers, instellingen en bedrijven, kan luisteren en hoort ook minder luidruchtige signalen uit de samenleving. Alsof dat nog niet genoeg is dient de gegadigde integer en loyaal te zijn. De commissie-De Koning kan er niet om heen dat aan het imago van de politiek nog het nodige schort. Dat moet dus anders. Niet in de laatste plaats door het opereren van de politici zelf. „De personen roepen vaak het beeld op van mensen die elkaar vliegen willen afvangen, eigen zakken willen vullen en niet te vertrouwen zijn", stelt de com missie bitter vast Binnen het CDA zijn een kleine 4000 mensen actief als volksver tegenwoordiger op lokaal, pro vinciaal, nationaal of Europees niveau. De commissie houdt het partijbestuur voor dat er iedere vier jaar zo'n 1000 nieuwe men sen nodig zijn. Daartoe is een ge degen recrutering, selectie, be geleiding en nazorg op zijn plaats. AMSTERDAM - Een door de moeder verstoten springtamarin-aapje wordt in Artis grootge bracht door oppassers. Het vorige week geboren diertje is nog geen tien centimeter lang en wordt met een pipetje gevoed. foto Herman Pieterse/ANP moratorium op de vangst van walvissen af en veel milieudes- kudigen vinden dat dat voor on bepaalde tijd zou moeten wor den verlengd. Ondanks dat mo ratorium zijn Noorwegen, Japan en IJsland doorgegaan met het vangen van walvissen, zoge naamd „voor onderzoeksdoel einden". IJsland heeft aange kondigd het IWC te zullen verla ten. Rusland liet eerder doorscheme ren ook te overwegen de walvis vangst te hervatten. Moskou heeft het IWC gevraagd om een „wetenschappelijke toewij zing". om walvissen voor onder zoek te kunnen vangen. Rusland is niet op de bijeenkomst verte genwoordigd. Milieu-activisten hebben ver ontwaardigd gereageerd op het Noorse besluit. Ook de Britse minister van visserijzaken sprak een veroordeling uit. „Ik ben er zeker van dat Noorwegen het uiteindelijk toch niet zal doen omdat het land veel te be schaafd is", zo zei minister John- Gummer. ROTTERDAM (GPD) - De Rotterdamse hoofdcommis saris van politie R. H. Hessing vindt dat drugsverslaafden, die na het plegen van een strafbaar feit door de rechter zijn veroordeeld, via 'een vorm van dwangverpleging' van hun verslaving moeten worden afgeholpen. „Alleen op die manier", zegt een woordvoerder van het poli tiekorps, „kan de vicieuze cir kel, waarin deze mensen zit ten, worden doorbroken". Hessing vindt echter dat de verslaafde, die eventueel voor verplicht afkicken in aanmer- Dominee Visser (links op foto) geeft maandag op Perron Nul uitleg aan minister van jusitie Hirsch Ballin (midden) en burgemeester Peper. foto Ruud Hoff/ANP king komt, dan wèl alternatie ven moet worden geboden. „Het gaat om toekomst-per spectieven, zoals werk, die voorkomen dat deze mensen weer in dezelfde problemen te rechtkomen", geeft de woord voerder aan. Volgens dominee Visser van de Pauluskerk (waar veel ver slaafden worden opgevangen) is verplicht afkicken een oud idee dat in 'desperate situa ties' weer ter sprake komt. „Onder de verslaafden be vindt zich een aantal psychia trische gevallen", vertelt hij „Die kun je eventueel tegen hun zin opnemen. Maar no toire verslaafden laten afkic ken, dat werkt niet". De Rotterdamse korpschef keurt de actie van de mari niers, vorige week maandag bij de drugsopvang Perron Nul naast het Centraal Station, overigens af. In tegenstelling tot zijn Amsterdamse collega hoofdcommissaris E. Nord- holt, die liet weten het eigen machtig optreden van de mili tairen 'niet te veroordelen', vindt Hessing dat zo'n wraak actie 'niet kan'. Ministerie en organisaties: laat natuur haar gang gaan door Theo Haerkens RIJSWIJK - „Nederland heeft in de Noordzee een unieke on derwaterwereld die al vijfdui zend jaar bestaat. Waarom moet je daar nou aan knutselen? Wij hebben nu eenmaal geen rots achtige bodem. Die zijn er ge noeg bij Engeland en Frank rijk". De milieuorganisaties en het Ministerie van Landbouw en Visserij zien niets in het plan kunstriffen aan te leggen in de Noordzee. „Je kunt ook de na tuur zijn gang laten gaan in je achtertuin". Het plan van de Directie Noord zee van Rijkwaterstaat om een viertal kunstriffen aan te leggen is ingegeven door het rijke na tuurleven dat zich ontwikkelde in de buurt van de vijftigduizend scheeps- en vliegtuigwrakken op de bodem van de Noordzee. Ze raken begroeid met algen en wieren en trekken talloze dieren aan zoals schelpdieren, garnalen en kreeftjes. die gedijen in de luwte van de stroming en op hun beurt weer dienen als voer voor tal van vissoorten. „Het idee om met die kennis wat UTRECHT (ANP) - Eind juli zijn meer vallen de sterren le zien dan normaal, zo meldt de Utrechtse sterrenwacht „De Koepel". In de laatste nachten van de komende maand berei ken enkele meteoorzwermen hun maximum. Omdat het tegen die tijd nieuwe maan is, zijn de omstandigheden volgens de stichting opti maal om deze vallende sterren te bekijken. De Koepel verwacht dat vijf tot tien meteoren per uur zichtbaar zullen zijn. Sommige meteoren zijn dan zeer helder en kunnen lange sporen aan de hemel trekken. Voor wie een verrekijker of telescoop heeft, kan in juli de komeet Shoemaker-Ley vy volgen. Hij bevindt zich begin juli in het sterrenbeeld Gi raf en Draak en vervolgens in de Grote Beer. te doen. bestaat allang", aldus ir F. Hallie, de projectmanager hy- dro-fysica van de directie Noord zee. Hij noemt de zeebodem met al zijn zand „erg saai". De riffen- „hopen stenen van twee meter hoog. met een basis van tien me ter" - zouden de onder-water- woestijn verlevendigen. Hele nieuwe leefgemeenschappen kunnen er ontstaan, betoogt hij. met vissoorten die zich nu op de kale zeebodem niet thuis voelen. Het is de bedoeling dat duikers regelmatig naar beneden gaan om de riffen te inspecteren en te registreren hoe de leefgemeen schappen zich ontwikkelen. Mo gelijk zijn de nieuwe 'eco-syste- men' zelfs aantrekkelijk voor sportvissers en duikers. Maar Hallie sluit niet uit dat ze ook voor de commerciële visserij op den duur interessant zijn. Twijfel Het Ministerie van Landbouw en Visserij betwijfelt dat, „Op zijn minst moet de vistechniek dan worden aangepast. De bran che zit op zoiets niet te wach ten". Deskundigen van de Land bouwuniversiteit Wageningen vragen zich af of een rif werkelijk meer vis oplevert. En de milieu organisaties vinden het onzin daarnaar te streven. „Er wordt nu al meer dan genoeg vis gevan gen, ze maken er zelfs kattevoer van". „Het is allemaal vrij theore tisch", erkent Hallie „maar juist daarom is het zo'n leuk experi ment". Een speciaal doel is met de proef niet gediend en het is dan ook geen wonder dat de or ganisatie die zich doorgaans be zighoudt met stoere klussen als het openhouden van de vaarrou tes en het beschermen van de kust, het beschouwt als „iets lu dieks". De biologen van de Landbouw universiteit zijn niet gelukkig met het experiment waarbij vijf tien vrachtwagenladingen steen in zee worden gegooid „Als da delijk blijkt dat er nadelen aan zitten, is er niemand die al die stenen er weer uithaalt". De bezwaren van de natuurbe schermers spreken ir. Hallie niet aan. „Ook op het land grijpen we in in het natuurlijke systeem. En denk eens aan de vistrappen die worden gebouwd naast stuwen. ROTTERDAM (GPD) - Schip pers die bij Willemstad aan het Hollands Diep actie voeren, hebben aangekondigd een rech terlijk verbod aan hun laars te lappen. De president van de Bredase rechtbank doet van daag een uitspraak in een kort geding dat twee bevrachtings kantoren uit Belgie tegen de Vereniging Toerbeurt Noord- Zuid hebben aangespannen. De Vereniging houdt een tijdelijke schippersbeurs in Willemstad en varende controles op sche pen die het Nederlands-Belgi sche beursstelsel omzeilen. Zaterdag wilde het bestuur, op een openbare schippersvergade- nng in Rotterdam, de actie bij Willemstad afblazen Het be stuur vindt dat het doel van de controles - inzicht krijgen in de hoeveelheid lading die buiten de beurs om gaat en de bedrijven en schippers die dat doen daarop aanspreken - na vier weken was bereikt. Eind vorige week zijn echter twee Belgische schippersbon- den die in samenwerking met Noord-Zuid de toerbeurt van België naar Nederland regelen, ook in actie gekomen. „We vin den dat we de Belgische colle ga's nu niet in de steek kunnen laten. Twee weken geleden heb ben we ze op de openbare schip- persvergadering in Willemstad zelf gevraagd onze actie te steu nen". zegt voorzitter Lubbers van Noord-Zuid Het begin van de actie in België bestond erin dat zo'n veertig bo ze schippers in Antwerpen vanaf vrijdagmiddag een dag het door varen hebben belet aan het vrachtschip Marodan. Volgens de actievoerders had de schip per van de Marodan hun optre den zelf uitgelokt door daags voordien op de beurs in Antwer pen openlijk af te geven op het beurssysteem. Hij deed dat om dat anonieme actievoerders zijn schip twee weken geleden op het Schelde-Rijnkanaal vanaf de brug bij Sint-Philipsland met teer hadden overgoten. AMSTERDAM (GPD) - De Ver- voersbond FNV beschuldigt de directie van streekvervoerder Centraal Nederland (CN) van „racisme" via een onlangs ver spreide personeelsenquête. CN heeft de enquête daarop inge trokken. De CN-directie verwijt de bond „irrationeel en overge voelig gedrag dat absoluut niet in het belang is van allochtone werknemers." Werknemers op het CN-regio- kantoor in de Amsterdamse Bijl mer riepen vorige week hun vak bond te hulp vanwege enkele vragen in de enquête. Neder landse chauffeurs en controleurs werd onder meer gevraagd aan te geven in hoeverre ze het eens of oneens waren met de uitspra ken: 'Etnische minderheden dragen allerlei vieze luchtjes met zich mee' en 'Etnische min derheden zijn nooit te vertrou wen.' De enquête is volgens CN-direc- teur L. Peek opgezet door de sec tie Interraciaal Management van de psychologische faculteit aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. „Het is een weten schappelijk verantwoord onder zoek waarmee we de gevoelighe den onder onze werknemers wil den opsporen. Om er als direc teur achter te komen wat er leeft, moet ik daar wel vragen over stellen." De bond beschouwt de vraag stelling evenwel als racisme. Volgens bondsbestuurder J van Zeben heersen bij CN al jaren ra ciale „spanningen" die door de enquête zijn vergergerd. De spanningen worden volgens hem veroorzaakt doordat etni sche werknemers hoofdzakelijk in lage functies -als controleur -'VIC-er'- worden aangesteld. Woorvoerder van de Vervoers- bond F. Tuinstra spreekt in dat verband over „impliciete apart heid." CN-directeur L. Peek vindt de uitlatingen van de bond „onbe hoorlijk." „Ze hebben het kenne: lijk opgeklopt omdat het over minderheden gaat, een gevoelig onderwerp in Nederland." fAdvertentie Dat is toch ook niet natuurlijk en iedereen is er blij mee". Het is de bedoeling de riffen in het najaar aan te leggen op een diepte van vijftien meter. Ze ko men enkele honderden meters uit elkaar op een proefveld tien kilometer uit de kust bij Noord- wijk, even ten zuiden van het voormalige Rem-eiland. Het ge bied. dat voorzien wordt van boeien om de scheepvaart te be schermen, ligt een fors eind van de drukke vaarroutes en de kans op ongelukken is gering. Helemaal uniek is de proef niet. Ten behoeve van sportvissers zijn in Amerika en Japan, maar ook aan de Britse zuidkust, veel kunstmatige riffen aangelegd. Complete treinstellen, autow rakken en constructies met au tobanden zijn daar in zee ge dumpt. „Maar dat is zeker niet onze bedoeling", benadrukt Hal lie „Het wordt geen vuilnis belt". De vier experimentele rif fen worden gebouwd met brok ken natuursteen. De bruikbaar heid van bouwafval en puin wordt nog onderzocht. „We wil len bijvoorbeeld niet dat uit be ton vervuilende stoffen vrijko men". Gedetailleerde wegenkaarten' Even naar uw ANWB-kantoor voor Michelin-kaarten. Of de nieuwste ANWB-kaarten met korting voor ANWB-leden. Doen. Dan rijdt u zonder zoeken naar de zon. DE ANWB HELPT U ALS GEEN ANDER. ANWB DEN HAAG (GPD) - Het kabi net heeft de grote efficiency (geo, het doelmatiger werken van de overheid) rond. Nadat al eerder maatregelen voor een be drag van 412,6 miljoen gulden waren afgesproken, in nu ook het restant van 266 miljoen gul den ingevuld. Vooral de afdelin gen die zich op de departemen ten bezighouden met voorlich ting, automatisering en inspec tie moeten nu inleveren. Minister Dales (binnenlandse zaken) heeft dit in een brief aan de Tweede Kamer bekend ge maakt. De geo was een onder deel van de Tussenbalans uit 1991. Met de nu genomen beslui ten bezuinigt het kabinet zelfs 14,5 miljoen gulden meer dan ei genlijk nodig was Bepaalde diensten, zoals de in spectie gezondheidszorg, moe ten de kosten doorberekenen aan de klanten. In 1994 levert dat 45 miljoen gulden op. Het overbrengen van rijkstaken naar provincies en gemeenten betekent dat het aantal amb tenaren in Den Haag beperkt kan worden. Een bezuiniging van 10 miljoen gulden is daar voor nu ingeboekt. Het kritisch doorlichten van de adviesorganen, zoals het Weten schappelijke Raad voor het Re geringsbeleid iWRRl, moet 17 miljoen opbrengen. Welke orga nen moeten inkrimpen moet een werkgroep nog gaan uitmaken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1992 | | pagina 7