Plan van MacSharry werkt niet PZC Koffieprijs daalt in paar dagen tijd met vijf procent Italiaanse veerboot te water Privatisering SDU werpt vruchten af Hoogovens laat veer op Damrak AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS financiën en economie WRR: In Europa is simpelweg teveel landbouwgrond in gebruik DINSDAG 30 JUNI 1992 6 DEN HAAG (ANP) - Het plan van EG-commissaris MacShar ry de landbouw in Europa te hervormen, biedt op de lange duur geen oplossing voor de voedseloverschotten in de Eu ropese Gemeenschap. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in een rapport over de landbouw in de EG, dat van daag wordt gepresenteerd. Vol gens de Raad is er in Europa simpelweg te veel landbouw grond in gebruik. De WRR voorziet dat de agrari sche produktiviteit de komende decennia verder toeneemt als gevolg van de technologische ontwikkeling. Daardoor zullen de huidige voedseloverschotten nog verder groeien. Het plan van MacSharry. dat eind mei door de Europese landbouwministers werd aangenomen, kan aan deze tendens niets veranderen, ver wacht de WRR. Volgens het plan van MacSharry wordt de prijsondersteuning ge deeltelijk vervangen door direc te inkomenssteun aan de boe ren. Dat moet de prikkel wegne men steeds meer te produceren. In combinatie met het verplich te braakleggen van grond, hoopt de EG op deze manier de voed seloverschotten te verminderen. De WRR oordeelt dat de Euro pese Gemeenschap hiermee wel een steen des aanstoots weg neemt in de Gatt, het wereld- handelsoverleg. Maar doordat de inkomenssteun verbonden blijft aan de opbrengst van land bouwgrond, worden overschot- produkties nog steeds gestimu leerd, aldus de WRR. „Het kernprobleem pakt MacS harry niet aan: In de EG wordt landbouw bedreven op een veel te groot areaal; door de techno logische vooruitgang neemt ook de produktiviteit onevenredig verder toe; aldus blijft structu reel een overschotsituatie ge handhaafd met alle - niet in de laatste plaats ook financiële - gevolgen vandien", stelt het rap port. Scenario's In het WRR-rapport „Grond voor keuzen" worden vier scena rio's geschetst voor de Europese landbouw tot circa 2015. Scena rio A gaat uit van een zo goed koop mogelijk producerende landbouw en een vrije handel. Scenario B geeft voorrang aan de handhaving van de werkgele genheid op het platteland. In scenario C krijgt de natuur alle ruimte, terwijl in D de landbouw strenge milieu-eisen krijgt opge- In alle scenario's blijkt veel landbouwgrond overbodig. Mo menteel heeft de EG 127 miljoen hectare landbouwareaal. Het benodigde aantal hectares va rieert van circa 25 miljoen tot 90 miljoen, afhankelijk van het sce nario. De uitstoot van landbouwgrond gaat volgens de WRR gepaard met een gigantisch verlies aan arbeidsplaatsen. Nu werken er in de EG circa zes miljoen men sen full-time in de landbouw. Af hankelijk van het scenario neemt dat aantal af tot 1,5 a 2,9 miljoen. De WRR voorspelt dat een EG- beleid dat is gericht op het in stand houden van de huidige landbouwgrond, onder meer door de hoge kosten op toene mende weerstand zal stuiten. Het kunstmatig handhaven van zoveel mogelijk werkgelegen heid in de landbouw is „onbe taalbaar en onmogelijk". Het be leid kan beter worden gericht op begeleiding van het uitstootpro- ces. aldus de WRR. Natuur De geschetste ontwikkeling lijkt negatief voor de landbouw. maar kan positief uitpakken voor de maatschappij. Er komt grond vrij voor andere functies, bij voorbeeld voor natuurgebie den, aldus de WRR. Tevens neemt de milieuvervuiling door de landbouw af. Enerzijds om dat er minder grond in gebruik is, anderzijds omdat boerenbe drijven kunnen worden gesi tueerd op landbouwgronden die minder chemische middelen Volgens de WRR moet de EG door middel van een actief be leid gebruik maken van de mo gelijkheden die er liggen. De Raad schetst een toekomstide- aal, waarin plaats is voor twee vormen van landbouw. Aller eerst is daar een kleine, hoogpro- duktieve en technisch zeer gea vanceerde landbouw die verre weg het meeste voedsel produ ceert. Daarnaast kan -op een groot areaal een zeer extensieve landbouw worden bedreven, ge richt op het in stand houden van het landschap. Een ontwikkeling in deze rich ting schept ruimte voor zowel grote Europese natuurparken, recreatie als bossen. Deze laat ste bieden meer dan genoeg hout en kunnen tevens worden gebruikt voor energiewinning. DEN HAAG (GPD) - De wereld- prijs voor koffie is de afgelopen dagen met vijf procent gedaald. De koffieprijs is daardoor op het laagste niveau gekomen sinds twintig jaar. Een grote overproduktie van de koffie-ex- porterende landen is de oorzaak van de prijsdaling. Een pak kof fie in de winkel wordt niet goed koper. Deze maand zijn alle koffie ex porterende en -importerende landen besprekingen begonnen over de wereldprijs van koffie. Sinds 1989 - toen wereldwijde af spraken over de koffieprijs van tafel werden geveegd - wordt er steeds meer koffie geproduceerd en dalen de prijzen sterk. De kof fieboeren zijn daar de dupe van. In 1989 kregen zij nog 125 cent per 'pound', dat is nu gedaald tot 46 cent per pound. In Londen willen de 72 deelne mende landen weer komen tot een afspraak over prijs en te pro duceren hoeveelheid. De deelne mers verwachten pas over een half jaar een akkoord. Pas dan zijn er veranderingen te ver wachten in de winkelprijs van een pak koffie. Een pak koffie is de afgelopen drie jaar drie kwar tjes in prijs gedaald: van 3,12 gulden in januari 1989 naar 2,37 gulden nu. De prijs zal weer op het oude niveau terug moeten komen. KRIMPEN AAN DEN IJSSEL - Op de scheepswerf Van der Giessen-De Noord is afgelopen weekeinde een roll-on-roll-off-schip te water gelaten. De veerboot, de Via Tirreno, is bestemd voor een Italiaanse maatschappij. Op de foto vaart de veerboot achter waarts uit de overdekte produktiehal van Van der Giessen-De Noord. foto Marcel Antonisse/ANP DEN HAAG (ANP) - De privatisering van de Staatsdrukkerij ii 1988, die sinds die tijd als nv SDU door het leven gaat, lijkt te sla gen. De uitgeverij denkt dit jaar weer winst te maken na vorig jaa: nog een verlies te hebben geleden van zo'n tien miljoen gulden. Me de daardoor verdwenen 150 arbeidsplaatsen. Dat heeft een woord voerder van de SDU maandag desgevraagd meegedeeld. De problemen bij het bedrijf kwamen volgens hem vooral voort ui de weinig efficiente wijze waarop de drukkerij en het grafische bedrij functioneerden. Bij de uitgeverij, die vooral dure kunstboeken uit gaf, werden 25 mensen herplaatst en het grafische bedrijf werd opge splitst in vier werkmaatschappijen. „Die staan veel dichter bij di klant en kunnen daardoor beter op de vragen inspringen", aldus di woordvoerder. Als gevolg van het ingrijpen door de directie verdween een groo aantal arbeidsplaatsen. Vooral bij het grafisch bedrijf, waar 700 men sen werkten. „Dat was gewoon noodzakeljk. Alles werkt nu beter doelmatiger", stelt de woordvoerder. Toch verwacht hij niet dat oi korte termijn het aantal arbeidsplaatsen weer zal groeien. „Laten wi eerst maar weer eens winst maken. Dat is ons doel voor dit jaar." 'ternationals zijn daar gevoelii voor. Koninklijke Olie leverd 1,20 in op 150,40, Philips zak te drie dubbeltjes op 30.80 ei ook Akzo, KLM en Unileve moesten een stapje terug. D koersen daalden over een breei front. Van de verhandelde fond sen wist slechts 17,4 procent d markt te verlaten op een hoge koerspeil, terwijl 44,2 procent d koers zag dalen. De omzet was een schamel 905 miljoen, waarbij de aande len niet verder kwamen da: 387 miljoen. Hoogovens wen redelijk verhandeld, maar i: fondsen als Amev, Elseviei Ahold en uiteraard Koninklijk Olie en Unilever ging meer on Op de optiebeurs was Hoogc vens wel het drukste fonds. De CBS-stemmingsindex liet 0, punt liggen op 123,7. De inde was in de loop van de dag ge daald tot 123,3, maar de hoger opening van Wall Street gaf d index in het laatste uur van d handel nog een duwtje in de ruf De EOE-index moest ruim ee half punt terug op 302,57. Tot de weinige winnaars behooi de Hunter-Douglas die een stul je kon inlopen van het enorm koersverlies van vorige weel Het feit dat de directie de vei wachting van een hogere wins dit jaar handhaaft stelde de b< leggers blijkbaar gerust. Hunte won 1,20 op 60,50. Daf pakt twee kwartjes op 22,90 en Oct van der Grinten mocht een daa der Vooruit naar f71.50. AMSTERDAM (ANP) - Hoogo vens heeft maandag een flinke veer moeten laten op de Am sterdamse effectenbeurs. Op het laagste punt van de dag liet het staal- en aluminiumfonds een koers van 49,50 aanteke nen, ruim vijf procent lager dan de slotkoers van vrijdag op 52,30. Uiteindelijk werd geslo ten op 50,30, altijd nog 3,82 procent lager. Hoogovens is zelfs op dit mo ment nog te duur, zo meent een handelaar. Door factoren als short-dekking wordt de koers nog op een peil gehouden dat ei genlijk te hoog is. Beleggers ke ren zich van Hoogovens af na de uitspraken van toekomstig be stuurder A. van der Velden dat het concern dit jaar moet schrappen in de investeringen. De Amsterdamse beurs stond verder in het teken van de fors lagere dollarkoers. Vooral de in- Wisselmarkt antill.gulden austr dollar belg.frank llOOl canad.dollar deense kroon (100) duitse mark (1001 engelse pond franse frank 100) grlekse dr (100) hongk.dollarilOO) ierse pond ital.lireilOOOOi jap.yenllOOOOi nwzeel dollar noorse kroon (100) oost.schill.U00) Portugese esc. (100) spaanse pes. (100) suringulden zweedse kr (100) 112,6750 3.2855 33,4900 0,9270 22,2500 3,0070 138U250 283050 1,2840 5,4760 1,4360 29,3300 112,7025 3,2745 33,5200 0,9250 22,0000 3,0045 14,9000 137.1000 0,9345 28,8050 31,2000 125,2000 2,3105 bieden; c; call; di: exdiv.; e: gedaan-bieden; f: lat it exdiv.; 1: gedaan-bieden ei hoofdfondsen ABN Amro ABN Amro A.m F. ABN Amro Obl.GrJ Aegon Ahold Alrenta Amev eert. 83,20 148,20 196,30 DAF Dordtsche Petr DSM Elsevier eert. Fokker eert Gist-Broc eert Hemeken Hoogovens nrc Hunter Douglas Int.Mii lier Int.Ned.Gr. e 140,30 111,00 108,50 43.10 80,00 179.30 196.30 52,50 46,80 49,50 37.80 167,50 50,30 60.50 Crown v.G eert CSM DAF eert Delft Ins tram Desseaux Dorp-Groep Draka Holding Econosto EMBA Eriks Holding Flexovit Int. Frans Maas eert. Fugro McClelland Gamma Holding Gamma pref Getronics Giessen-de N. Goudsmit Grolsch GTI-Holding Hagemeyer HAL Trust B HAL Trust Unit HBG Heineken Hold. Hes Beheer c 's Mach. 27,20 218.00 80,50 59,00a 78,00 36,00e 107.50 5,60 30.20 34.20 102.50 36.10 219,00 223.50 132,90 13,90 77,50 36,00 107,00 5,60 29,80 34,20 102,50 36,50 13,90 212,00 149,70 45,00 80.70 170,00 175.00 185,00 110,00 300,00 305,00 310,00 315.00 206 12,00a 55.00 50.00 55.00 50.00 55.00 47,50 155,00 150,00 160,00 50,00 KLM 36.60 3640 Holl Sea S 0.51 0,52 Index European Option Exchange. 302,57 omzet. 33625; open c ntracten. 1511077 Kon. KNP 48 90 Holl. Kloos 422.00 421,50 Kon. Olie 15L60 Hoop Eff.bank 7.00f 8,80 Nedlloyd 54,20 54^50 Hunter D.pref. 1.90 CLN Obl.Waardef. 116,00 116,10 VSB Obl Gr f 101,50 101,50 70,00 71,50 IHC Caland 71.60 71,50 Delta Lloyd Inv 30,20 30,00 VSB Rente Fonds 105,70 105,70 Pakhoed eert 40,90 40,90 Kas-Associatie 30.50 30,50 DP America Gr F 31,50 31.50 WBO Intern. 65,30 65,00 Philips 31,10 30.80 Kempen Co 8.80 9,10 Dp Energy Res 45,60 44,00 Wereldhave NV 110,50 110.50 Polygram 49,10 49,50 Kiene Holding 112.50 112,50 EGF Investm. 132,00 132,00 Yen Value Fund 74,20 73,70 Robeco 93,60 93,10 Kondor Wessels 31.00 30,50 EMF Rentefonds 71,30 ZOM Florida F.fl 34,80 34,80 Rodamco 48,70 49,20 KBB 78.70 78,80 Eng-Holl.Bel.Tl 10,00 10,00 Rolinco 92.20 91,70 Kon Sphinx 53.50 52,30 Envir Growth F 46.40 46.40 Orig. N.araerik. aandelen Rorento 73,60 73.60 Koppelpoort 315.00 315,00 Esmeralda part 32.60 32,40 Stork 43,50 43.00 Krasnapolsky 242.00 242,00 Eur.Ass. Trust 6,80 6,80 Alb Fisher 0,70 Unilever cert. 186.20 185.30 Landré Gl 4740 46,00 EMS Growth Fund 105,40 105.70 Alcatel Alsthom 663,00 Van Ommeren nrc 40,50 84,60 40.40 Macintosh 35.50 35,50 EMS Income Fund 105,50 105,60 Allied Sign Ind Ver Bezit VNU 83.20 Maxwell Petr 121,00 120,00 EMSOfföh Fund 106,20 106,20 Amer Brands 44.20 Wessanen eert. 89,00 89.00 Moeara Enim 1220,00 1210j)0 EOE Index Fnd 327,00 328,00 Amer Expres 23,20d 23,00 Wolters-Kluwer 72,40 72.50 M Enlm OB-cert. 15950,00 15800,00 Euro Growth Fund 49,00 49,00 Amer Tel Tel 41,50 41 80 Moolen Holding 31,30 31,00 Euro Spain Fund 7,80 Ameritech 63,10 62.80 Banken, handel industrie Mulder Boskoop 60.00 Far East Sel.F 55,00 55,00 Amprovest Cap 13,20 4.90 4.80 Gim Global 50,30 49,90 Amprovest Inc. 200.00a 9V. ABN Amro K80 102,50 102.50 Naeff 525.00 Groeigarant 1,52 1,52 Asarco Inc 29,20 29,20 9>ABN Amro K79 102,10 102.10 NAGRON 55.00 54,90 Holland Fund 74,20 74.20 Atlantic Richf 110,00 107,60 9VS ABN Amro 74 100,50 100.50 NIB 591.00 587.00 Holl Eur Fund 49,50 49.50 Aus.Cons Inv Afi 0.25 9 ABN Amro ecu 85 98,70 98,70 NBM-Amstelland 9,30 9,20 Holl Obl.Fonds 126,70 126,70 Austria Gl.Inv. 1082.00 1082,00 7'ABN Amro 86 96,70 96.70 NEDAP 339,00 339,00 Holl. Pac Fund 90,50 90,00 BAT Industries 7,60 7,60 10 Akzo 82-92 100.20 100,20 NKF Holding 174.00 173,00 Holl. Sel Fonds 85,80 85,60 Bell Atlantic 44,60 44.50 8 A dam Rub 84 97.50 Ned.Part Mij 50.50 50,50 Innovest 52,60 52,60 BellCanEnterpr. 44,50 44.50 6'. BMH 87-94 96,80 96.80 Ned.Springst 7000.00 7000,00 Interbonds 518,00 518.00 Bell South 49,00 48.80 13 Ceehom 71-97 114,50 Norit, 21.00 20,00 Intereffekt 500 26.50 26,60 BET Public 2,14 7'4 Hoogov. 85 95,20 95.20 Nutrtcla GB 143.50 143,50 Intereffekt wt 54,00 51,80e Bethlehem Steel 15,00 15.00 7 Hunter D. 86-96 91,50 91,20 Nutncla VB 155,50 155,00 Invests part 72,80 73,00 Boeing Comp 40,00 40.00 9 Innovest 84-94 88,20 88,00 Nijv -Ten Cate 110.30 109,30 IS Himal.Fund fl 7,00 7,00 CDL Hotels Int. 0,54 6' ilnnov 86-96 93,30 93,30 Omnium Europe 8.05 Jade Fonds 146,00 144,00 Centocor 13,40 13.00 6'NMB-PB bb 85 97.90 97,90 Orco Bank eert. 71.20 71,10 Japan Fund 16,60 18,60 Chevron Corp 68,50 6' j NedWatBnk 86 86.20 86,20 OTRA 342.00 343,00 Jap.Ind Alpha F 6400,00 Chrysler 20,20 6V. Postbank 87 94,90 94,00 Palthe 53.00 52,30 Jap.Sect Ral Yen 5208,00 Chiltem Cap 0,69 6 Postbank 88-96 91.60 91,60 Pirelli Tyre 27.10 26,70 Korea Pac.Tr fl 7.80 7.80 Citicorp. 20,50 21,20 75'< PTT 90-97 97.60 97.60 Polynorm 170,00 170,00 Mai Capital F.fl 8,60 8.50 Coastal Corp 25,10 25.00 7'PTT 89-99 93,30 93,30 Porcel. Fles 141.00 141,00 Mees Obl.Dlv.F. 112,20 112,20 Colgate-Palm 50,50 51.00 6 Schiphol 86-96 93.90 Randstad 45,50 45.50 Mexico Income F. 22.00 22,00 Comm. Edison 27,30 27.30 14 SHV Hold.81-93 103^00 103.40 Ravast 26 70 MK Int.Ventures 11.20 11,20 Comp. Task Gr.fl 8,40 8,40 12,4 SHV 72-12 119,20 119.20 Reeslnk 75.40 75.20 Mondibel 77.70 77,70 Control Data 13,30 13.60 11,5 SHV 73-13 117.80 117.80 Samas Groep 38.50 37,60 Nat.Res Fund 61.50 61.50 Daehan Korean fl 5,50 4,80a 4 Staal Bank.86-98 86,00 86.00 Sarakreek 13,20 13.80 Nedufo A 115.30 116,00 Daiei Yen 7 Stork 69 93,50 94.00 Schuitema 1640.00 1638,00 Nedufo B 116,50 116,70 Dai-Ichi Yen 1160,00 56.00 55,50 Nevas 49.30 50,10 Daiwa Sec. Yen 768,00 741.00 Converteerbare obligaties 37,50 38,00 Nevas 17 cumpref. 45,50 45,50 Dow Chemical 56,50 56.70 St Bankiers c 14.80 14,80 NMB Dutch Fund 45,70 45,30 Du Pont 51,00 50.70 8'AIR 85-00 100.50 100,50 Stad Rotterdam c 43.30 43.10 NMB Geldmarkt F. 55.43 55,46 Eastman Kodak 39,20 39.70 6' Buhrm.73 160.00 Telegraaf De 85,70 85,60 NMB Global Fund 45,80 45,70 Exxon Corp 60,80 61.10 5 Enraf-Non. 86 83.50 83,50 Textielgr Twente 87,00 87,00 NMB Oblig. F 36.90 37,00 First Pac. HKfl 0,95 6 Hoogovens 85 101.90 100,50a Tulip Computers 19.20 19,00 NMB Spaard.F. 102.29 102,36 Fluor Corp. 39,80 45,50 39.40 5 Hoop Eff b 87 89.30 89.30 Tw Kabel Holding 129.80 129,00 NMB Rentegr. F 119 70 119,80 44.30 6 li Nijverd.85 175.00 85.00 175,00 Ubbink 72.00a 71,00a NMB Vast Goed F. 35,00 35.10 Foster's Brew. 1,00 1.50 6' i Rolinco 67 85,00 Union 79.00 78,00 New Asia Fund 5,20 5.20 Gaia Hedge II fl 201,00 8'6Volker78 97,50 97,50. Un.Dutch Group 1.90 1,70 Nomura Warr. F 0,51 0.51 G3rzarelli 11,50 11.50 Vereenigde Glas 507.00 506,00 Obam, Belegg. 248.00 247.50 Gen Electric 77,20 78.00 Binnenlandse aandelen Verto eert. 29.80 29,80 OAMF Rentefonds 11.65 11,65 Gen Motors 42,60 Volker Stevln 60.90 60,70 Orange Fund 22,00 21.90 Gillette 46,00 Aalberts Ind 52,30 51.50 Volmac 23.40 Pac Dimensions 87,50 86.50 Goodyear 67,00 ABN AmroHld.prf 6,23 6,24 Vredestein 19,20 19,20 Pac Prop Sec.F 28.10 28,10 Grace Co 33,60 33,30 ACF-Holding c. 34.40 34,00 VRG-Groep 44,00 Pierson Rente 115.00 115.00 Hitachi yen 750,00 68,50 Ahrend Groep c. 138,50 138.50 Wegener 65,20 65,00 Poslb Aand f. 50.90 50,80 Honeywell 68,80 Asd Options Tr 8.50 850 West Invest F. 11,00 11,00 Postb,Belegg f 57.20 57.20 IBM 96,50 97.00 Asd Rubber 3,70 3,65e West Inv.F. wb 105.00 Postb.Verm.gr f. 55.20 55,20 Intern. Flavor 95,50 95,20 Ant Verff 400,00 Wolters Kluwer 29500b Prosp Int.HIP fl 3.90 Intern Paper 68.70 68,20 Atag Hold, cert 136.00 133,00a WM» 28^80 28,00a Rentalent Bel 153.30 153,30 ITT Corp 64.00 64,10 Athlon Groep 48.80 48,80 Rentotaal NV 35.80 35 70 Kleinw Benson fi 5155,89 Athlon Groep nrc 46.50 Beleggingsinstelling RG America F 100,50 100,50 Litton Ind. 45,80 45,60 Aul.lnd R'dam 81.00 81.00 RG Dlvirent F 50.50 50,50 Lockheed 42.50 43,50 BAM Groep 81,00 81,00 ABN Amro Aand. F 79,00 79.00 RG Europe F 100,00 99,50 Makila El Yen 1B00.00 Balenburg 154.00a 149,00 ABN Amro Albefo 48,60 48.60 RG Florente 116,00 Marubeni 353,00 126.50 126,50 ABN Amro Amer F 63,50 64.40 RG Pacific F. 92,50 91,80 Matsushita El 1300,00 Begemann Groep 119.50 120,00 ABN Amro Eur F 76,00 75.80 RG SP Groen 54,90 54.90 Minn Min.& Man. 95,50 95.50b Belindo 298.00 298,00 ABN Amro FarEF 47,20 46,80 RG SP Blauw 51,30 51,30 Milsub.Electric 500,00 Berkel's Patent 0.75 0,65 ABN Amro Liq.Gf 164.60 164,60 RG SP Geel 47,50 47.40 Mitsui Yen -500,00 Blydensl-Will 36.50 35.80 ABN Amro Neth.F. 88.10 87.60 Rodin Prop.fl 84.00 84.00 Mobil Oil 62,00 61.70 Boer De Kon 245.00 245,00 Aegon Aandelenf. 33,80 33,80 Rolinco cum.p 76,00 77.00 Morgan Co fl 54,10 56.00 Boer De Wlnkelb 63.00 63,00 Aegon Spaarplus 4,90 4.90 Schrod.Inl Pr F 28,30 28,30 NEC Corp Yen 825,00 803.00b Borsumy Wehry 58.00 56,50 Aldollar BF fl 26.90 26,90 Scl/Tech fl 12.50 12,50 News Corp Ausfl 20,50 20.30 Boskalis Westm 22.10 22,20 Alg.Fondsenbez 230.00 230.00 SuezLiq.Grf 184.10 184.10 Nynex 77,10 76.80 Boskalis pref 22,30 22,40 Alliance Fund 10,30 10.30 Technology Fund 19.40 19.40 Occ,Petr Corp. 19,70 19.70 Braai Beheer 31,00 30,50a Amro North Am F 64,30 63.80 Tokyo Pac.Hold 170,00 168,00 Pacific Telesls 39.80 39.30 Breevasi 8.10 8,20 Amvabel 76,70 75.90 Trans Eur.Fund 81.30 81,30 P& O fi 4,00 34,50' 4.00 Burgman-Heybroek 2650.00a 2650,00a Asian Tigers F 66,70 65.40 Transpac.F.Yen 258.00 255,00 Pepsico 34,60 Calve-Delft pref 800,00 800.00 Asian Select F 63.10 62.80 Uni-Invest 17.30 17.50 Perkln Foods fi 1.12 Calve-Delft eert 1 lBsioO 139,00 1193.00 Austro Hung. F. 4,80 4.80 Unico Inv.Fund 78.80 78,80 Philip Morris C. 73,00 74,00 Cindu Intern. 138,50 Beleg f Ned 65.10 64.80 Unifonds DM 32.30 32.30 Phillips Petr 25,30 25,00 Claimindo 286,00 Bemco RentSel 56,20 56.20 Vaste Waard. Ned 63.00 62,70 Polaroid 26,80 26,60 Content Beheer 22^60 2240 Bever Belegg. 3.25 3.20 Vast Ned 101.00 101.00 Quaker Oats 54.00 54,00 Credit LBN 28,60 28,50e CLN Obl Div F 107,80d 108.00 VIBNV 52.80 52.20 Ricoh Comp 509.00 VSB Mix Fund 50.70 50.00 St.Gobin Ffr 569.00 570.00 Sanyo Elec. Yen Saralee Schlumberger Sears Roebuck Sekisui H. Yen Sony Yen Southw. Bell Suzuki Yen Tandy Corp. TDK Texaco Texas Instrum. T I P. Europe Toshiba Corp Unidanmark DK Union Carbide Union Pacific Unisys USX Marathon fl US West Warner Lambert Westlnghouse Xerox Corp Certificaten Amerika AMAX Ine Am. Home Prod. 1 ATT Nedam Atlantic Richf 1 Boeing Corp. Canadian Pacif Chevron Corp Chrysler Citicorp Colgate-Palm. Control Data Dow Chemical Dupont Eastman Kodak Exxon Corp Fluor Corp. Gen. Electric Gen. Motors Gillette Goodyear GTE Inco IBM Int. Flavors ITT Corp. Kroger Lockheed Merck Co MmnMin.ii Man PepsiCo Philip Morris Phillips Petr. Polaroid Procter G Quaker Oats Schlumberger Sears Roebuck Shell Canada Tandy Corp, Texas Instrum. Union Pacific Unisys Corp. USX Marathon Varlty Corp. Westinghouse 112,00 30.50 32,50 85,00 71,00 77.00 113,00 52,00 51,30 160,50 187,00 115,00 26,00 76.50 242,00 125,00 42,50 39.00 187,00 93.00 30,50 33,50 85,00 18.50 95,50 87,50 71,00 77,00 113 00 52,00 26,60 43.50 112.00 34.50 1,70b 27.00 45,50 Certificaten overig Deutsche Bank Dresdner Bank Hitachi (5001 Hoechst Nestle Siemens Warrants Int.Ned.Groep Kon KNP warr. 8 Stad R'dam 693,00 500!00 267,00 9720.00 Binnenland (niet off.t Air Holland Bredero aand. Bredero cert 11 Bredero 81-93 Euroactiv Zw.fr HCS Techn Infotheek LTV Corp Management Share Medicopharma 5 Nederh. 68-78 Parallelmarkt Alanherl ABF Austria Gl. Berghuizer Papier Besouw Van cert. Biogrond Belegg Comm.Obl.F 1 Comm.Obl.F 2 Comm Obi.F 3 De Drie Electr Delta Ll.Dollarf Delta Lloyd ECU Delta Lloyd Mix Delta Lloyd Rent Delta Lloyd Vast Dico Intern. DOCdata Dutch Take Ov.T Ehco-KLM Kleding E&L Belegg. 1 E&L Belegg 3 E&L Belegg 4 E&L Kap Rente F Free Record Shop Gaia Hedge I Geld. Papier c German City Est Gouda Vuurvast Groenendijk Grontmij HCA Holding Helvoet Holding Homburg eert. Inter/View Eur. Kuhne-Heitz LCI Comput.Gr. Melle, van nrc Nedcon Groep Nedschroef Neways Elec. New Eur.Htls DM Pan Pac. Winkel Pie Medical Simac Techniek Sllgro Beheer Suez Gr. Fund VHS Onr. Goed Vilenzo Int Weina Wereldhave Weweler Afgifteprijzen funds (1 aaigf-bef aaigf-nlg aaigf-usd aand belegg pool abc(theodglliss) abn amro obl fonds aepex bel. fonds ah vaste klant f amev aandelenf amev vastgoedfonds amev rentefonds amev depositofonds amev mixfonds amro obl.comb, athena ltd fl atlant fd(thgil) belegg f vd7 bemco dynbeh bemco japwa bemco rendem top 20f eagle green st eagle blue st eagle purple st eagle orange st eagle red st eagle st dep eagle ned obl eagle japan obl eagle europ.obl eagle usa obl eagle u.k. obl eagle nederland eagle japan eagle europa eagle n amerika eagle engeland eagle milieu ecu fund a ecu fund b equiflex usa 25,50 108.30 1082,00 2034,00 101,86 50,43 21.46 262.66 172,09 77,17 21.49 87,40 67,10 100,31 1,307 1,064 1,033 0,886 1,211 0,990 1,315 530.93 823,54 3L07 1.213 0.973 1.312 31,09 23 22 44.57 21.64 e 1 vgf ell bh e 1 vgf robeco e 1 vgf gr gar facet-beheer facet-vastgoed facet-obligatie facet-aandeel - facet-protect fidelity americafl fidelity europe DM fidelity japan Yen fidelity se asiafl fidelity asean fi MelR', trance FF fidelity germany DM fidelity hongkongfi fidelity iberia Pts fidelity italy Lir fidelity malaysiafl fidelity nordlc Skr fidelity singaporfl fidelity thailandfl fidelity uk Stg fid.europebond ECU fid.int'l bond fl fid.yen bond Yen fid.usdollarbond fl fid.sterlbond Stg gim cgf (us dlri gim gref gim wbo b.b. holl. dlr.f. holl.groen rente holl.intrente holl.stall.rek hooge huys aand hooge huys obllg hooge huys vastg hooge huys totaal hooge huys optim hooge huys vastr hooge huys deposi lmmocorp (dm) intereff-futures int aand fonds kb lux fund'a' kb lux fund'b' ldc-fund (abn)fl limako fl pool limako f&f pool limako stock ind mediterr.f.ecu mees japan fonds mees obl rente f mees uiterboei meesguldensfonds mees aud fonds mees esb fonds mees gbp fonds mees usd fonds mint guar ned. mint ltdius dlr) nmb eurom.gr Lfr nmbeurom.div Lfr nn intrentefds nn aand. fonds nn ver.oost fds nn vastg fonds obliflex mul obllg beleg.pool optlmix pierspectief profirent obl.f DM prudential g d. prudential s.d royal obligatie royal aandelen royal combinatie royal europees royal deposito royal garantie royal austr dir. royal amer dir. royal brits pond spaarb obl.fonds sun alliance depos sun alliance oblig sun alliance vastg sun alliance aand. sun alliance paras unifonds van eck lnt'1 inv. Stemmingsindex algemeen 18,97 13,73 13,83 18,95 13,71 13,83 Bankpapier Op 30 juni 1992 (tot 17 00 uur) hanteert het GWK de volgende advieskoersen voor het in- ?n resp aankopen van buitenlands geld: 12,11 51,51 13.21 11.17 0,574 11,24 0,572 10,45 1,042 amertk dollar belg.frank (100) canad dollar deense kroon (100) duitse mark (100) engelse pond finse mark (100) franse frank (100) grieksedr (100) ierse pond ital lire (10.000) jap yen (10.000) noorse kroon (100) oost.schill. (100) port.escudoilOO) spaanse pes (100) turkse lira (100) zweedse kr. (100) zwits.fr (100) Goud en zilver Amsterdam - Prijzen van gisteren 14.00 uur Goud onbewerkt 18.590-19,190. vorige 18,930- 19,530. bewerkt 20,790 laten, vorige 21,130 laten, zilvei* onbewerkt 180-250, vorige 185-255, be werkt 290 laten, vorige 300 laten. 13.90 133.00 27,35 15,73 Verdere daling aantal vacatures VOORBURG (ANP) - Het aanta vacatures in ons land bedroe) eind maart 89.000 of wel 22.00' minder dan een jaar eerder, al dus maandag het CBS. Eind maart 1990 werd een recon bereikt van 134.000 vacatures maar sindsdien is een afname t zien. Uit de meest recente cijfer blijkt dat de dalende tenden nog steeds doorzet. Weliswaa was het aantal vacatures eim maart van dit jaar 10.000 hoge dan eind december, maar di moet waarschijnlijk toegeschre ven worden aan seizoensinvloe den. De cijfers zijn gebaseerd op eei enquête onder 23.000 bedrijvei en instellingen. Vacatures bi overheid, onderwijs, social werkplaatsen, uitzendbureau en uitleenbedrijven zijn nie meegeteld. fin.ins teil nlet-financ industrie transp/opsl staatsleningen -looptijd 3-5 jr -looptijd 5-8 jr -5 langstlopende bankleningen supra nationaal pandbrieven kapitaal-obllg

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1992 | | pagina 6