Hulplijnen populair bij kinderen Ontwikkelingshulp landen van Oeso groeit ruim twee procent Basisvorming voor zwakke leerlingen vrijwel onhaalbaar Verzekeringsbank bepleit verlaging van AOW-premie Weer blokkades op de Franse wegen Uitslaande brand in Venlo binnen- en buitenland Extra subsidie voor Over sommige geheimen moet je praten het weer in zeeland SMOG (metingen van gistermiddag) Rondvissers beginnen eigen belangenclub DINSDAG 30 JUNI 1992 DEN HAAG (GPD) - Bijna de ïelft van alle telefoontjes die jinnenkomen op de informatie- in advieslijn kindermishande- ing is afkomstig van kinderen self, terwijl er juist een aparte ïulplijn voor kinderen is. Dat jlijkt uit een evalutatie van de 16-lijn die minister D' Ancona welzijn) gisteren kreeg aange- Doden. iet Nederlands Instituut voor inderzoek naar de eerstelijnsge- londheidszorg (NIVEL), die het inderzoek uitvoerde, stelt daar- im voor beide 06-hulplijnen sa- nen te voegen. Voorzetting van en dergelijke informatie- en ad- fieslijn. die tot oktober blijft be- .taan. is echter vanwege de ge ileken behoefte gewenst. Uit het inderzoek blijkt dat in een half aar ruim 3000 keer is gebeld. De- e telefoonlijn is ingesteld van- jrege de publiciteitscampgane Over sommige geheimen moet e praten'. )e Vereniging tegen Kindermis- landeling 1KM1 nam het initia- ief tot de 06-lijn, die bemand perd door medewerkers van de Itichting Korrelatie. Het onderzoek wees uit dat ruim de helft van de bellers alleen in formatie wilde, terwijl één op de vijf gesprekken over een actueel geval van kindermishandeling ging. Ongeveer 40 procent van de kinderen (tot 15 jaar) belt om over die ervaringen van zichzelf of vriendjes en vriendinnetjes te praten. Ook ouderen bellen over mishandeling die vroeger plaatsvonden. Hoewel de overgrote meerder heid van de bellers tevreden is over de verleende hulp, ver wacht een deel van hen een ac tievere rol van de medewerkers van de 06-lijn. Terwijl de bedoe ling is dat de bellers naar andere hulpverleners worden doorver wezen. Het NIVEL beveelt daar om aan via de lijn voortaan di rect te bemiddelen met de regu liere hulpverlening. Minister D'Acnona zei in een eerste reactie de 06-lijn een 'pri ma initiatief te vinden. De mi nister zegde een extra subsidie van 20.000 gulden toe om de acti viteiten tot oktober te kunnen voortzetten. Op dat moment loopt de actie 'Over sommige ge- EINDHOVEN (ANP) - De zwak te leerlingen uit het beroeps- mderXvijs, de IBO-leerlingen, lillen de 15 vakken van de ba- isvorming nooit kunnen halen, 'ooral wiskunde is voor hen lantoonbaar te moeilijk. Dat llijkt uit een onderzoek van de Jindhovense lerarenopleiding, ^uim 93 procent van de leerlin gen die nu het individueel be- pepsonderwijs (IBO) volgen, uilen het vak wiskunde uit de iasisvorming niet aankunnen, tfaar ook de overige veertien jerplichte vakken uit de basis vorming zijn voor hen veel te (oog gegrepen, zo vreest onder wijskundige H. Sissing. lissing is medewerker van de af- eling nascholing lbo-leraren (an de Eindhovense lerarenop- feiding. Hij publiceert zijn on- ferzoek in het blad van de Eind- lovense hogeschool. iMSTERDAM (ANP) - Het be tuur van de Sociale Verzeke- ingsbank heeft staatssecreta- Is Ter Veld (socale zaken) gead- Iseerd de premie AOW voor 993 vast te stellen op 14,0 pro- ent. Dat is 0,35 procent lager an voor 1992. De premie AWW veduwen- en wezenuitkering) du moeten worden verhoogd an 1,15 procent in het lopende lar tot 2,30 procent in 1993. lij de laatste calculatiepremie de bank ervan uitgegaan dat e nieuwe Nabestaandenwet op januari 1993 nog niet van racht is. De wet is onlangs aan- enomen door de Tweede Ka ler en wordt na de zomer be- Bndeld door de Senaat, bvendien gaat de bank ervan It dat de rijksbijdrage van 2.35 iiljard gulden aan de AWW-kas i 1993 vervalt. Indien dat niet et geval is. komen de premies Dor AOW en AWW lager te lig- ïn: 13.75 procent voor de AOW 11.25 procent voor de AWW. Ie kosten van de AOW en AWW allen in 1993 met 2.5 miljard ulden toenemen tot 39.4 mil- ird gulden, raamt de SVB. Dat gt aan de koppeling van de uit ering aan de verhoging van het etto-minimumloon. wat een erhoging van 1,2 miljard gul- en betekent en aan de vergrij- ng. waardoor er 32.000 AO- "ers bijkomen, een stijging van 10 miljoen gulden. Verder stij- in de lasten met 800 miljoen ilden door gewijzigde inhou- ^PG duurder, lenzine een ient goedkoper OTTERDAM (ANP) - Benzine fordt morgen een cent per liter pedkoper. De prijs van LPG Pat 3,5 cent per liter omhoog, •e prijsverhoging houdt onder ndere verband met de stijging an de brandstofheffing per 1 lli. Deze verhoogde heffing Bidt ook voor loodvrije ben- Jne. Toch worden de benzines Pedkoper als gevolg van de la- t dollarkoers en de internatio- Ble produktnoteringen. Ie meest voorkomende literprij- |n aan de zelftankpomp zijn inaf woensdag: 1,89 gulden Jor super plus loodvrij. 1.85 gul- pn voor Euro loodvrij. 2,01 gul- en voor gelode superbenzine. PG kost dan 55,4 cent per liter, e prijs voor diesel blijft onge- ijzigd: 1,15 gulden per liter. dingen van premies en loonbe lasting. De kosten van de kin derbijslag zullen in 1993 7 mil jard gulden belopen, 300 miljoen gulden meer dan dit jaar. Fraude Minister Kok (financiën) denkt de komende jaren honderden extra miljoenen binnen te krij gen door de belastingfraude aan te pakken. Hij wil het geld ge bruiken om de sociale premies to verlagen. De opbrengst van de fraudebestrijding begroot Kok op 240 miljoen volgend jaar. 500 miljoen in 1994 en 700 miljoen in 1995. Twee weken geleden is door de Tweede Kamer aangedrongen op een harde aanprak van belas tingfraude. Uit onderzoek blijkt dat de schatkist in 1990 1,5 mil jard aan inkomsten misliep doordat het bedrijfsleven voor bijna 4.3 miljard aan winst ver zweeg. CDA en PvdA zeiden in het de bat hierover dat de opbrengst van de fraudebestrijding ge bruikt moet worden om de col lectieve lastendruk (som van be lasting en premies) te verlagen. heimen moet je praten' al. Dan zal verder worden bezien of de lijn kan blijven voortbestaan. De omstreden methode waarbij seksueel misbruik van kinderen wordt vastgesteld aan de hand van 'anatomisch correcte pop pen'. geldt bij rechtszaken niet langer als bewijs. Dit heeft pro cureur-generaal Hulsenbeck van het gerechtshof in Arnhem gisteren bekendgemaakt. Hulsenbeck, die voorzitter is van een werkgroep van het openbaar ministerie, wil niet langer dat bewijsmateriaal ver zameld door kinderen te laten spelen met de poppen, die voor zien zijn van geslachtskenmer ken. Hij bepleit het verhoren van kinderen in 'kindvriendelijke' studio's, waarbij van het ver hoor video-opnamen wqrden ge maakt. Deze banden kunnen wel dienen als bewijs. Ze mogen als zodanig echter alleen worden ge bruikt na toestemming van de ouders. Een speciaal opgeleide politieagent of een andere des kundige moet de kinderen ho ren Om de kinderen niet te belasten, is het de bedoeling ze slechts één keer te horen. Vooraf krijgt ook de advocaat van de verdachte gelegenheid vragen op te geven die in het verhoor aan de orde moeten komen. Overigens wordt de poppenme- thode al sinds 1989 niet meer geaccepteerd als bewijs voor Uit het onderzoek van Sissing, gebaseerd op gegevens van het Centraal Bureau voor de Statis tiek, blijkt dat ongeveer een der de van de IBO-leerlingen het vak wiskunde laat vallen. Wie het wel als examenvak kiest, komt vaak niet verder dan het laagste A-niveau. De basisvorming stelt echter tenminste het B-niveau ver plicht. Sissing laat zien dat ruim 93 procent van de IBO-leerlin gen dat niet aankan. De proble men bij de andere vakken zijn volgens Sissing even groot. Uit hetzelfde onderzoek blijkt volgens Sissing dat ook de ge wone LBO-leerlingen veel moeite met de basisvorming zul len hebben. Van hen zal zo'n veertig procent het vereiste wis- kunde-niveau niet kunnen ha len. Nederlandse vakantiegangers keren maandag auto en caravan, nadat ze in de fuik terecht gekomen zijn. foto AFP PARIJS (AP) - Boeren die protesteren tegen de voorgenomen verlaging van de EG-landbouwsubsidies en taxi- en vrachtwa genchauffeurs die zich verzetten tegen nieuwe verkeersmaatre gelen, hebben maandag in heel Frankrijk wegen geblokkeerd. Snelwegen van Parijs naar Lille, Straatsburg, Clermont-Fer rand, Marseille en Lyon waren volledig afgesloten en als dat niet het geval was stonden er gigantische files, zo zeiden de autoritei ten. De chauffeurs zijn kwaad over een nieuw systeem dat de regering wil invoeren, dat inhoudt dat voor verkeersovertredingen straf- punten worden gegeven, eventueel uitmondend in innemen van het rijbewijs. VENLO (ANP) - Een uitslaande brand in een winkel-wooncomplex in het Venlose stadsdeel Blerick richtte gisteren voor vele honderdduizenden guldens schade aan. Een woning op de eerste verdieping van het complex aan de Kloosterstraat brandde geheel uil. Twee apparte menten op de tweede en derde verdieping liepen grote schade op. Drie bewoners raakten bij het verlaten van hun huizen licht gewond. Een gezin en twaalf alleenstaanden zijn dakloos. De vier winkels op de begane grond hebben rook- en waterschade geleden. foto ANP Procentuele bijdrage Nederland daalt iets PARIJS (ANP) - De westerse in dustrielanden, verenigd in de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikke ling (Oeso), hebben vorig jaar 58,2 miljard dollar aan officiële ontwikkelingshulp verstrekt. Dat is 3.1 miljard dollar meer dan in het jaar ervoor. Dit staat in het vandaag te publiceren jaarverslag van het Develop ment Assistance Committee (DAC). het Oeso-comité dat zich bezighoudt met ontwikkelings hulp. Procentueel gezien bedraagt de groei 5,6 procent. Rekening hou dend met prijsverschillen in ver gelijking met 1990 en koersve randeringen ten opzichte van de dollar komt de reële groei uit op 2,1 procent. Dat is ongeveer ge lijk aan de gemiddelde toene ming van de afgelopen vijfjaar. Het aandeel van het bruto natio naal produkt (bnp), de som van alle produkten en diensten van een land. bleef 0.34 procent. De Verenigde Naties hanteren 0,7 procent van het bnp als norm voor ontwikkelingshulp. In 1991 kwamen slechts vijf DAC-leden boven dit streefpercentage uit: Noorwegen (1,14 procent). Dene marken (0.96). Zweden (0.92), Ne derland (0,88) en voor het eerst Finland (0.76). Het percentage van 0,80 dat Frankrijk aan ont wikkelingssteun besteedde, wordt opgefleurd door de hulp aan de eigen overzeese gebieds delen. Zonder deze steun komt het aandeel van het bnp uit op 0.56 procent. Nederland De ontwikkelingshulp van Ne derland nam. gecorrigeerd naar prijsverschillen en koersveran deringen, af met 1.4 procent. Hierdoor zakte het aandeel in het bnp van 0,92 procent in 1990 naar 0,88 procent vorig jaar. Het absolute bedrag dat Nederland uittrok was met 2,5 miljard dol lar evenwel onveranderd. De meeste steun, gemeten in ab solute bedragen, kwam vorig jaar van de Verenigde Staten. Discussie De Amerikanen besteedden 11,5 miljard dollar aan ontwikke lingshulp. Japan gaf 10.9 miljard dollar uit. Duitsland 6.8 miljard dollar en Frankrijk 6,7 miljard dollar. Nederland bezet de acht ste plaats. In dit rijtje is de eerste plaats van de VS enigszins verte kend. De 11.5 miljard is inclusief de 1.85 miljard schuld op mili taire leveranties aan Egypte die de Amerikanen hebben kwijtge scholden. Zonder deze kwijt schelding bedroeg de steun 9,6 miljard dollar. Dat komt over een met 0,17 procent van het bnp, waarmee de VS op de rang lijst de laatste plaats innemen. Vorig jaar september hield het DAC een discussie over de vraag of kwijtschelding van schuld voor militaire hulp tot ontwik kelingssteun kan worden gere kend De DAC-leden kwamen overeen dat deze vorm niet tot de officiële ontwikkelingshulp behoort. Het aanduiden van kwijtschelding van schulden voor militaire hulp als ontwikke lingssteun is moeilijk te vereni gen met het beleid om Derde- Wereldlanden te stimuleren hun militaire uitgaven terug te drin gen. Sommige DAC-leden voer den aan dat de kwijtschelding niets met militaire hulp te ma ken heeft en bovendien de schul denlast van een ontwikkelings land vermindert. Tot het DAC behoren alle 24 Oeso-landen minus IJsland, Lu xemburg, Griekenland en Tur kije. De laatste twee landen wor den door het DAC zelf als ont wikkelingsland gedefinieerd. seksueel misbruik. De Hoge Raad. het hoogste rechtscollege in ons land, veroordeelde de me thode toen en zei ..dat de rechter de kritiek op de methode serieus moet nemen", aldus Hulsen beck. ..Bewijs dient voor hon derd procent te worden geleverd en moet waterdicht zijn. Anders volgt vrijspraak". In de praktijk betekent dat. dat de poppenme- thode hoogstens geschikt wordt geacht als aanvulling op andere bewijsmiddelen. Vandaag Een lagedrukgebied trekt van daag west van ons naar het noorden. Een bijbehorende sto ring zal vanaf het middaguur de onweerskansen doen toenemen Dit kan samengaan met heftige windstoten. Dit betekent het ein de van een periode met zomerse temperaturen. Vanaf morgen gaat de temperatuur weer onder de 25 graden maar vandaag loopt het kivik op naar 29 gra den. Op sommige plaatsen zelfs 30 De minimum temperatuur wordt de komende nacht om streeks 13 graden. De wind is zwak uit het zuidoosten, later matig zuid tot zuidwest 3 tot 4 Beaufort. Nautisch bericht wind: zuidoost 1 tot 3. vanavond zuidzuidwest 3 tot 4 Beaufort: zicht: goed, in een bui matig: temperatuur kustwater 18 tot 19 graden: afwijking waterstan den: geen afwijking van beteke nis: maximum golfhoogte mon ding Scheldes: minder dan een halve meter. Vooruitzichten Voor woensdag: Het lagedruk gebied trekt over Denemarken naar het oosten weg. Hogedruk- gebied breidt zich vanuit het noorden uit over de Britse Eilan den. Eerst nog kans op een regen - of onweersbui. Ook af en toe zon. De middagtemperatuur ivordt omstreeks 20 graden, mi nimum 12 graden. De wind is tus sen tioordivest en noord. 2 tot 4 Beaufort. Voor donderdag tot en met za terdag: Een hogedrukgebied bo ven de Britse Eilanden hand haaft boven Zeeland een noor delijke stroming. Zonnige perio den met een middagtempera tuur van 20 graden 's Nachts rond 12 graden De noordelijke ivind is zwak tot matig, 2 tot 3 Beaufort. ZON EN MAAN 1 juli Zon op 05.23 onder 22.03 Maan op 06.29 onder 22.38 Hoog water uur cm Dinsdag. 30 juni N.M. 14.18 Vlissingen 02 18 227 Temeuzen 02 38 254 Bath 03 40 294 Roompot-buiten 01.20 170 Zierikzee 03 00 160 Yerseke 02 55 165 Philipsdam-West 02 35 166 Woensdag. 1 juli Vlissingen 03.30 245 Temeuzen 03 23 271 Bath 04 25 313 Roompot-buiten 03.00 185 Zierikzee 04 50 171 Yerseke 05 05 175 Philipsdam-West 05 20 176 Laag water 14 46 229 15 06 255 16 06 294 1345 167 1525 157 15.25 162 15 00 162 15 28 237 15 48 262 16.53 301 1530 172 17.15 159 1730 164 17 50 166 Dinsdag. 30 juni N.M. 14.18 Vlissingen 08 42 199 Temeuzen 09 10 212 Bath 10 18 235 Roompot-buiten 07 35 146 Zierikzee 08 55 142 Yerseke 08 55 148 Philipsdam-West 08.55 152 Woensdag. 1 juli Vlissingen 09 28 203 Temeuzen 09.56 216 Bath 11.07 237 Roompot-buiten 09.20 146 Zierikzee 10 40 139 Yerseke 10 40 146 Philipsdam-West 1040 150 cm uur 21 10 210 21 38 222 22 46 245 20.05 156 21 20 151 2120 158 2120 162 21.58 224 22 26 236 23.39 258 21.45 165 23 15 158 23 10 165 23 10 169 Maximale I Ozon-concentratie regionaal meetstation <120: geen smog 120-180: geringe smog 180-240: matige smog 240-360: ernstige smog VERWACHTING VOOR VANDAAG: Noord-Ned.: matige smog Midden-Ned ernstige smog Zuidoosf-Ned.: ernstige smog Zuidwest-Ned.: ernstige smog Krant: België schaft in 1994 dienstplicht af BRUSSEL (ANP) - De Belgische minister Leo Delcroix van landsverdediging is van plan de militaire dienstplicht in 1994 af te schaffen. De laatste lichting dienstplichtigen, die volgend jaar nog moet opkomen, hoeft slechts zes maanden te dienen. Dat zegt de Belgische krant De Gazet van Antwerpen uit poli tieke bronnen te hebben verno men. Het ministerie van lands verdediging wil het bericht ont kennen noch bevestigen, omdat de ministerraad officieel nog niet op de hoogte is gesteld van het beleidsvoornemen. Over de afschaffing van de mili taire dienstplicht zijn de poli tieke partijen in België het wel eens. maar niet over het tempo waarin het leger kan worden in gekrompen. Met name de socia listische partijen, vooral de Waalse, staan met het oog op de effecten voor de werkgelegen heid huiverig tegenover een snelle inkrimping. IJMUIDEN (GPD) - Een groep vissers heeft een nieuwe stich ting opgericht uit onvrede over de manier waarop de twee over koepelende visserij-organisa ties - de Nederlandse Visser- bond en de Federatie van Visse rijverenigingen - hun belangen vertegenwoordigen. Zaterdag vond in de IJmuidense visafslag de oprichtingsvergadering plaats. De aangesloten vissers zijn alle maal in bezit van kabeljauw- of rondvisdocumenten en varen op relatief kleine kotters. Zij heb ben al een paar jaar het idee dat hun wensen niet goed worden overgebracht bij het Pordukt- schap voor Vis- en Visprodukten en het Ministerie van Visserij. ..De twee grote verenigingen zit ten nooit op één fijn", zegt Kat- wijker Dirk Hoek. een van de ini tiatiefnemers. „Daardoor is er altijd versnippering van belan gen". Hij ziet de nieuwe stich ting niet direct als een vereni ging naast de bestaande organi saties maar als „een pressie groep die tussen de federatie en de bond optreedt". De nieuwe stichting blijkt goed te passen binnen de plannen van minister Bukman. Die wil dat de Nederlandse vissers zich binnen driejaar organiseren in verschil lende groepen om daarbinnen vangstoverschreidingen aan te pakken. De nieuwe stichting van rondvissers is een dergelijke groep. Vooruitzichten Britse Eilanden: Wolkenvelden en enkele regen- of onweers buien. op woensdag meer zon. Middagtemperatuur 15 graden in het noorden van Schotland, 20 graden in Ierland en 24 in Zuidoost-Engeland. Belgie en Luxemburg: Zonnig, zeer warm en plaatselijk 30 gra den. Enkele regen- of onweers buien. Woensdag perioden met zon en middagtemperaturen rond 23 graden. Duitsland: Zonnig en warm en op dinsdag in het zuiden en mid den enkele regen- of onweers buien. MiddagtéVnperaturen tot 30 graden, woensdag koeler. Canarische Eilanden: Droog en vooral aan de zuidstranden veel zon en maxima circa 27 graden. Marokkaanse westkust: Over wegend zonnig. Middagtempe ratuur tussen 24 en 28 graden Tunesische kust: Zonnig en warm met maxima rond 30 gra den. Frankrijk: Wolkenvelden en re gen- of onweersbuien, middag temperatuur 27 graden. Woens dag vrijwel overal enkele graden lager. Spanje: Perioden met zon. Op dinsdag in het noordwesten en woensdag in het noordoosten re gen- en onweersbuien Middag- temperaturen 20 graden aan de Atlantische kust. 28 langs de Costa's 30. in het binnenland en rond 34 in de buurt van Sevilla. Portugal: In het zuiden overwe gend zonnig. Middagtemperatu ren van 21 graden in het noorden tot 26 graden in de Algarve Zwitserland, Oostenrijk, Tsje- choslowakije en Hongarije: Overwegend zonnig, maar op woensdag in Zwitserland en het westen van Oostenrijk meer wol kenvelden. Middagtemperatuur tussen 26 en 30 graden, woens dag in de Alpenlanden rond 24. Italië: Perioden met zon. Op woensdag in het noorden enkele regen- of onweersbuien. Maxima tot 30 graden. Griekenland en Turkse west- en zuidkust: Perioden met zon en vooral op dinsdag enkele regen- of onweersbuien. Middagtempe ratuur van 23 graden op de Griekse eilanden in de Egeische Zee tot 28 graden in het binnen land van Griekenland en in Tur kije. Weerrapporten 29 juni 20 uur: Amsterdam onbewolkt 28 Aberdeen regen 14 Athene niet ontv Barcelona zwaar bew 21 Berlijn onbewolkt 29 Budapest onbewolkt 25 Bordeaux zwaar bew. 26 Brussel onbewolkt 27 Cyprus onbewolkt 23 Dublin zwaar bew 20 Frankfurt onbewolkt 27 Genève licht bew. 26 Helsinki Zwaar bew 18 Innsbruck onbewolkt 24 Istanbul licht bew.' 22' Klagenfurt licht bew 22 Kopenhagen licht bew 21 Las Palmas onbewolkt 25 Lissabon zwaar bew 21 Locamo licht bew. 23 Londen zwaar bew 28 Luxemburg onbewolkt 25 Madrid zwaar bew. 26 Malaga zwaar bew. 24 Mallorca zwaar bew. 23

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1992 | | pagina 5