Kind gaat vrijuit bij aanrijding ANC eist aftreden president De Klerk PZC PZC Geen verbod abortus in VS Bezuinigingen 3 3 VN-missie beschoten aan front Moldavië Prijs aardbeien ruim verdubbeld binnen- en buitenland Hoge Raad legt verantwoordelijkheid bij automobilist WeWfïlD/dÜi mil u*,r 5.79 - Actiecomité verwacht protest grote groep boeren in Den Bosch DINSDAG 30 JUNI 1992 DEN HAAG (GPD) - Automobi listen die kinderen van dertien jaar en jonger aanrijden, zijn voortaan bijna altijd verant woordelijk, ongeacht of ze schuldig zijn aan het ongeval. Dat heeft de Hoge Raad bepaald in de zaak van een ongeval dat zeven jaar geleden plaatshad en waarbij een meisje uit Woens- drecht was betrokken. De uitspraak heeft grote beroe ring gewekt in kringen van juris ten. De zaak heeft zeven jaar ge sleept en de Bredase rechtbank en het gerechtshof in Den Bosch hadden volkomen tegenstrij dige vonnissen geveld. Volgens juristen zal deze definitieve uit spraak van de Hoge Raad grote gevolgen hebben voor toekom stige schaderegelingen bij onge vallen met kinderen. Op 22 april 1985 reed de toen 10- jarige Marbeth van Uitregt van uit de uitrit van een woonhuis zonder naar rechts te kijken de Steenstraat in Woensdrecht op. waarna ze werd geschept door een van rechts komende auto. De ouders van het meisje dien den een schadeclaim in tegen de automobilist, maar de recht bank in Breda honoreerde zijn EG-commissaris van milieu wordt minister in Italië beroep op overmacht en vond dat hem geen enkel verwijt kon worden gemaakt. Het Hof was het daar in hoger beroep echter niet mee eens en veroordeelde de man tot vergoeding van tach tig procent van de schade. De Hoge Raad heeft nu echter beslist dat „bij aanrijdingen tus sen motorvoertuigen en een kind van jonger dan veertien jaar aanvaard moet worden dat fouten van het kind die hebben bijgedragen aan de aanrijding voor rekening van de bestuurder komen en voor hem geen over macht opleveren". De Hoge Raad wil alleen een uitzonde ring maken voor gevallen waar in het kind opzettelijk een aan rijding veroorzaakt of 'met een aan opzet grenzende roekeloos heid' rijdt. Volgens de rechtsgeleerde mr. T. Hartlief. gespecialiseerd in de in terpretatie van dit soort uitspra ken, past dit arrest van de Hoge Raad in de tendens kinderen in lof- van onze correspondent BRUSSEL - De omstreden Ita liaanse Eurocommissaris voor milieuzaken Carlo Ripa di Mea- na is vorige week met stille trom uit Brussel vertrokken naar Rome, waar hij milieumi nister in de nieuwe regering- Amato wordt. Zijn gewezen woordvoerder in Brussel heeft dat maandag meegedeeld. Het is nog onduidelijk of er snel ieen opvolger komt voor de 62-ja- irige Ripa. Rond de jaarwisseling ;moet er voor twee jaar een nieu we Europese Commissie worden benoemd. Volgens zijn woordvoerder heeft Ripa di Meana bij zijn vertrek met geen woord gerept over de teleurstellingen die hij te vër- iwerken kreeg als EG-milieu- commissaris. De Italiaan toonde izich de afgelopen maanden diep gefrustreerd over de lauwe ont vangst van zijn blauwdruk voor jeen radicaler Europees milieu beleid. •VV% WASHINGTON - Voor- en tegenstanders van het recht op abortus demonstreren voor het gebouw van het Opperste Gerechtshof in Washington. foto Marcy Nighswander/AP van onze correspondent WASHINGTON - Amerikaanse staten krijgen meer mogelijk heden om abortus te bemoeilijken, maar hebben niet het recht om die ingreep te verbieden. Dat is de kern van een uitspraak die maandag is gedaan door het Opperste Gerechtshof in de VS. Voor- en tegenstanders van het recht op vrije abortus hadden met grote spanning uitgezien naar de uitspraak. Niemand was maandag echter volledig tevreden, maar de voorstanders van vrije abortus hadden reden tot enige opluchting. Gevreesd werd dat het Gerechtshof een eind zou maken aan een uitspraak uit 1973, die het recht op vrije abortus garandeert. Met 5 tegen 4 stemmen hielden de rechters die uitspraak echter over eind. Het Gerechtshof oordeelde echter ook dat een wet van de staat Pennsylvania die voorwaarden verbindt aan onderbreking van de zwangerschap rechtsgeldig is. Die wet houdt onder meer in dat vrouwen die een abortus wensen, eerst moeten luisteren naar een dokter, die hen onder meer zal wijzen op alternatieven zoals adoptie. Vervolgens moeten de vrouwen 24 uur wachten voor ze de ingreep kunnen laten verrichten. Ongetrouwde meisjes jonger dan 18 jaar moeten bovendien toestemming van hun ouders of van een rechter voor de ingreep hebben. het verkeer in toenemende mate te beschermen. „Maar het is dui delijk dat deze uitspraak grote gevolgen heeft. Bij ongevallen met kinderen onder de veertien jaar bestaat nauwelijks nog nuance. Het is alles of niets. En het zal bijna altijd alles zijn. want opzet van een kind kan niet gauw worden aangeno men" Het gevolg is volgens Hartlief waarschijnlijk dat in ongevallen met kinderen, zij voortaan vrij wel altijd alle schade vergoed zullen krijgen. Vroeger werd in veel gevallen de schade ver deeld. rekening houdend met een portie eigen schuld. Asielzoekers willen tijd zinvol besteden DEN HAAG (ANP) - Asielzoe kers in Nederland hebben grote moeite met de opvang. Het liefst zouden zij een nuttig en onafhankelijk bestaan leiden door bijvoorbeeld te werken of onderwijs te volgen. Nu voelt men zich vaak nutteloos in het asielzoekerscentrum. Volgens onderzoeker drs. P. Muus blijkt dat de asielzoekers nu een nog onbenut „menselijk kapitaal" vormen. Veel van de ondervraagde 677 asielzoekers beschikken namelijk over een hoog opleidingsniveau en werkervaring. Veel asielzoekers willen zorgdra gen voor hun eigen inkomsten en hebben moeite met de finan cieel afhankelijke positie waarin zij in de asielzoekerscentra ver keren. Ze klagen daarbij over verlies aan zelfrespect en struc tuur in het leven van alledag, al dus het onderzoeksrapport. Palestijnse delegatieleden aangehouden JERICHO (RTR) - De Israëli sche politie heeft maandag 17 leden van de Palestijnse onder handelingsdelegatie aangehou den bij terugkeer van een be zoek in Jordanië aan de leider van de Palestijnse Bevrijdings organisatie PLO, Yasir Arafat. Advertentie BOIPATONG/PRETORI A/DEN HAAG (RTR/ANP) - Het Afri kaans Nationaal Congres (ANC) heeft maandag het aftreden geëist van de Zuidafrikaanse president Frederik de Klerk. De zwarte anti-apartheidsorgani satie deed de oproep tijdens de herdenkingsdienst voor de slachtoffers van het bloedbad in het zwarte woonoord Boipa- tong, bijna twee weken geleden. Tienduizenden zwarten woon den de begrafenis van 37 van de 41 slachtoffers van de schiet partij bij. Sprekers van het ANC stelden dat De Klerk de politie niet meer in de hand heeft en niet kan voorkomen dat tientallen zwar ten worden gedood. „Hij moet gaan. Hij toont aan incompetent en van geen nut te zijn. omdat hij geen controle meer heeft over de veiligheidstroepen", zo conclu deerde Cyril Ramaphosa. de se- DEN HAAG - Demonstranten hangen een enorme ANC-vlag aan het hek van de Zuidafrikaanse ambassade in Den Haag. Tientallen mensen van het ANC en anti-apartheidsorganisaties in Nederland protesteerden daarmee maandag tegen het bloedbad in Boipatong. De vier Nederlandse particuliere ontwikkelingsorganisaties. Hi- vos, Novib, Cebemo en Icco. hebben een overleg met de Zuidafri kaanse Ontwikkelingsbank afgezegd naar aanleiding van de ge beurtenissen inZuid-Afrika. foto Frans Vanderlinden/ANP CHISINAU (AP/AFP) - Een on- derzoeksmissie van de Verenig de Naties en een Amerikaanse diplomaat zijn maandag aan het front van de burgeroorlog in de voormalige Sovjet-repu bliek Moldavië onder vuur ge komen, aldus ooggetuigen. Het konvooi van limousines, l voorzien van blauw-witte VN- vlaggen werd bij het binnenrij den van de stad Bendery door sluipschutters onder vuur geno men. Niemand werd geraakt, maar het. gezelschap bestaande uit drie VN-waarnemers, journa listen, Moldovaanse functiona rissen en de Amerikaanse zaak gelastigde Howard Steers moest dekking zoeken in het centrale politiebureau. Het duurde drie uur voordat zij met behulp van pantserwagens in veiligheid konden worden gebracht, terwijl rond het gebouw werd gescho ten. De VN-waarnemers moesten de de stand van zaken opnemen in de separatistische „Dnjestr-re- publiek", in het oosten van Mol davië. Bendery is sinds ruim een week het toneel van zware ge vechten tussen Moldavische. troepen en separatistische een heden die daarbij de steun krij gen van het 14e Russische Le gerkorps dat ten oosten van de rivier is gelegerd. De gevechten in Moldavië zor gen voor een gespannen verhou ding met Moskou. De Russische minister van defensie, generaal Pavel Gratsjev, waarschuwde dat Rusland niet met de armen over elkaar blijft zitten als etni sche Russen en Russische troe pen het doelwit blijven van ge wapende acties. cretaris-generaal van het ANC. Een woordvoerster van De Klerk zei geen reactie van de Zuidafrikaanse president te kunnen geven. Het ANC trok zich vorige week naar aanleiding van de moord partij in Boipatong terug uit de Conferentie voor een Democra tisch Zuid-Afrika (CODESA). Volgens de anti-apartheidsorga nisatie was het bloedbad het werk van aanhangers van de Zu- lu-beweging Inkatha die heime lijk zouden zijn gesteund door le den van de veiligheidspolitie. Allochtonen komen sneller aan een baan AMSTERDAM (ANP) - De in stroom van allochtonen op de arbeidsmarkt is aan het verbe teren. De werkgelegenheid neemt meer dan gemiddeld toe. Maar: allochtonen werken vooral in lage, ongeschoolde functies en hebben daardoor weinig kans hogerop te komen. De instroomproblemen ver schuiven dus naar doorstroom- problemen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Bureau voor Economische Argumentatie, waarvan de re sultaten maandag in Amster dam zijn gepresenteerd op de conferentie „Werk voor en met minderheden". Allochtone werknemers maken bijna vijf tien procent uit van de instroom van nieuw aangenomen werkne mers. Het Nederlands Centrum Bui tenlanders (NCBbetwijfelt of de conclusies van het Bureau voor Economische Argumentatie juist zijn. „Was het maar zo. dan gingen we samen met de heer Rinnooy Kan feestvieren", al dus NCB-directeur M. Rabbae in een indirecte uitnodiging aan de werkgevers-voorman. „Als het allemaal wèl klopt, dan moet er de afgelopen tijd wel een wonder zijn gebeurd", aldus Rabbae. Derde beving in Californië LOS ANGELES (DPA) - Een derde aardbeving heeft maan dagmorgen de Amerikaanse staten Californië en Nevada ge troffen. De schok had een kracht van 5,2 op de schaal van Richter en was daarmee zwakker dan de twee bevingen in Californië van zondag, die een kracht van 7,2 en 6,5 hadden. karbonade en bospeen 01 Kipkarbonade, gekruld ca. 2000 gram Bospeen, per bos Schouderkarbonade, 500 gram 5.75, c kilo ®®®®125T 10.49 Dole bananen, kilol. 50 SI Yogho Yogho drink- yoghurt, „,i diverse smaken, pak 1 liter JM 1.45 Mona biogarde drink, naturel, pak 1 liter ®s® 1.69 Stegeman party pounder, naturel, mosterd of peper, verpakt 450 gram V& 6.99 Knorr kerrie-, kaas- of witte saus, zakje \2fS 1.19 All, pak 2 kilo Jj5£9l4.99 Uit de diepvries: 01 Frikandellen, doos, 20 stuks S 70 gram 01 Lekkerbekjes, pak 300 gram 4#? 3.99 CU Hazelnootpasta, pot 700 gram 4^79 3.79 Uit de bedieningsafdeling: 01 Zaanlander zacht mild 48+, vers van 't mes, ©o© kilo izm 9.90 cn Boerenwit of -bruin, heel, verpakt 2+35 1.99 's Lands grootste kmidenier blijft op de kleintjes letten. AH-Servicelijn: bel gratis 06-0305. Artikelen waar kleine 1 cijfertjes bij staan kunt u alléén kopen in AH- wlnkelswaaréénvandie cijfers op de deur staat Prijzen gelden van dins- dag30 juni t/m zaterdag 1 4 juli a.s.'Zolang de voor- raad strekt DEN HAAG (GPD) - De prijs van een kilo aardbeien is de afgelopen dagen fors gestegen door een te klein aanbod van het zomerkoninkje. Normaal 'doet' de aardbei tussen de drie en vijf gulden per kilo. Op de veiling van Grubben vorst no teerde de vrucht afgelopen week tussen de tien en elf gulden per kilo. Door het mooie weer zijn de aardbeien veel sneller gerijpt dan normaal. In mei waren ze al klaar voor de pluk in plaats van in juni. Doorgaans komen bij de oogst scholieren massaal in actie, maar door de vroege oogst en de zomervakantie die dit jaar later begint, waren er te weinig mensen om alle aard beien van het veld te halen. De directeur van de Bredase veiling, waar 50 procent van de Nederlandse aardbeien 'onder de klok gaat', noemt het te kort aan plukkers één van de oorzaken van het geringe aan bod. „Er zijn in deze regio verschillende hagelbuien geweest die een deel van de oogst hebben vernietigd", aldus de direc teur „En bij warm weer worden meer aardbeien gegeten dan normaal De verhalen dat telers een deel van de oogst hebben vernie tigd, omdat er te weinig plukkers zijn. bestrijdt directeur Claes „Ik denk dat het meer een gebrek aan kwaliteit is ge weest. waardoor telers hun oogst hebben omgeploegd. Door het vroege warme voorjaar is er een gat gevallen tussen de normale teelt en de zogenoemde 'verlate' teelt, die in au gustus en september wordt verwacht. Vorig jaar werd er ruim 25 000 ton aan aardbeien van het veld gehaald De Nederlander verorbert per jaar ongeveer twee-en -een-halve kilo aardbeien per persoon. DIESSEN (ANP) - Naar ver wachting 1500 tot 2000 land- bouwtractoren trekken van daag op naar het provinciehuis in Den Bosch. Daarnaast wordt een groot aantal boeren ver wacht met personenauto's en bussen. De Brabantse boeren willen op die manier protesteren tegen het ontwerp-streekplan dat binnen kort door Provinciale Staten wordt behandeld. Woordvoerder K. Hermans van de actiegroep „Het Kemphaantje" heeft dit gisteren in Diessen meegedeeld. Volgens hem wordt de manifes tatie „Brabant van Streek" het grootste boerenprotest dat ooit in Brabant heeft plaatsgevon den. „Uitgangspunt is dat het een publieksvriendelijke actie wordt. We beseffen echter dat we in feite met. een kruiwagen vol kikkers naar Den Bosch gaan. Of die kikkers allemaal in die wagen blijven zitten, weten we niet. Als de provincie niet aan onze eisen tegemoet komt, kan de stemming wel eens heel grim mig worden", aldus woordvoer der Hermans. De Brabantse boeren zijn bang dat ze door het nieuwe streek plan ernstig worden beperkt in hun bedrijfsvoering. „Daardoor wordt veel boeren langzaam de nek omgedraaid. Het ontwerp- streekplan heeft nu al geleid tot frustraties, angsten en grote on zekerheden over het toekomst perspectief." In het ontwerp-streekplan staat onder andere dat de komende tien jaar 65.000 hectare cultuur grond moet worden omgezet in natuurgebied. Een deel daar van. ongeveer 35.000 hectare, vloeit voort uit de landelijke re latienota. Boeren die in die ge bieden noodgedwongen moeten stoppen, kunnen door het Rijk worden uitgekocht. „Daarvoor is geld beschikbaar Brabant wil bovenop die 35.000 hectare nog eens 30.000 hectare cultuur grond een andere bestemming geven, terwijl de provincie geen geld heeft om boeren in die ge bieden eventueel uit te kopen. Dat kan niet", aldus Hermans. slot van pagina 1 die meevallers volgens Kok no dig heeft om allerlei gaten op zijn begroting te dekken Hirsch Ballin heeft 150 miljoen nodig om het aantal cellen met 200 uit te breiden en de georgani seerde criminaliteit aan te pak ken. Ook deze minister zal dat bedrag zelf moeten vinden door elders op zijn begroting te snoeien, aldus Kok Btw Een probleem vormt verder nog de btw-verlaging van 18.5 naar 17,5 procent. Het kabinet heeft tot deze lastenverlichting beslo ten om de economie en de werk gelegenheid te stimuleren. De maatregel kost ongeveer 2 mil jard. Kok geeft niet exact aan waar dat bedrag gevonden moet worden. Wel is er volgens de hangpunten- brief wat extra geld doordat de economische groei dit jaar mee valt. Daardoor komt volgend jaar 600 a 700 miljoen meer be lasting binnen. Kok wil verder de ministeries volgend jaar niet geheel compenseren voor de ge stegen prijzen. Ook dat brengt geld in het laatje. Kok kondigt ook aan de belas tingfraude met harde hand te zullen aanpakken. Hij verwacht dat hiermee volgend jaar 240 miljoen extra kan worden bin nengehaald. Dat bedrag loopt in de jaren daarna op tot 700 mil joen. De minister van financiën wil dat geld teruggeven aan de belastingbetaler via een verla ging van de sociale premies. Over het financieringstekort meldt Kok dat het volgend jaar uitkomt 3,75 procent, zoals afge sproken in het regeerakkoord De collectieve lastendruk <som van belastingen en premies» zal volgend jaar 53,6 procent bedra gen. Dat is eveneens overeen komstig de afspraak. Directie: K Scherphuis. W F. de Pagter en F. van de Velde Hoofdredactie M. P. Dieleman. algemeen hoofdredacteur. C. van der Maas. hoofdredacteur commentaar. A. L. Oosthoek, adjunct-hoofdredacteur. Vlissingen Oostsouburgse- weg 10, Postbus 18. 4380 AA Vlissingen. Tel. 01184-84000 Steunpunt: Boekhandel Bikker. Walstraat 94. Middelburg Markt 51, 4331 LK Middelburg. Tel. 01180-81000. Goes: Grote Markt 2, 4461 AJ Goes Tel. 01100-31800 Terneuzen Axelsestraat 16. 4537 AK Terneuzen. Tel. 01150-94457. Hulst Steenstraat 6, 4561 AS Hulst Tel 01140-14058 Axel Nassaustraat 15, 4571 BK Axel. Tel. 01155-8000 Zierikzee Oude Haven 41. 4301 JK Zierikzee Tel 01110-15380 Opening kantoren Maandag Lm vrijdag van 8.00 tot 17 00 uur. Zaterdags in Vlissingen van 8 00 tot 10.30 uur Centrale redactie Postbus 18. 4380 AA Vlissingen. Tel. 01184-84000: Redactiefax 01184-70102. 's avonds op zondag t/m vrijdag, vanaf 19 00 uur; in het weekeinde: verwijzing via de telefonische boodschap op de kantoren. Bezorgklachten maandag t/m vrijdag: op de kantoren gedurende de openingstijden; zaterdags tot 14 00 uur op de kantoren door de klacht in te spreken op de band of de verwijzing op te volgen Overlijdensadvertenties: tijdens kantooruren en maandag- t/m vrijdagavond van 20 30 tot 22 00 uur en zondagavond van 20.00 tot 22.00 uur Tel. 01184-84000 Fax 01184-70100. Abonnementsprijzen: per kwartaal 79.80, automatische afschrijving 79.30. franco per post 100.00; per maand 28,00. automatische afschrijving 27.50; jaarabonnement 307.50. automatische afschrijving 307.00; jaarabonnement franco per post 390.00; losse nummers maandag t/m vrijdag 1.45, zaterdag 1.85 p st(alle bedragen inclusief 6 pet. btw). Postrek.nr 3754316 t.n.v. PZC ab rek. Vlissingen Advertentietarieven: 156 cent per mm; minimumprijs per advertentie 23.40, ipgezonden mededelingen 2.5 x tarief Voor brieven bureau van dit blad 5.50 meer Volledige tarieven met contractprijzen op aanvraag (alle advertentieprijzen exclusief 6 pet. btw). Giro: 35 93 00, Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant B V Vlissingen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1992 | | pagina 3