Taxi-bestuurders willen vrij baan PZC Kampioenen van de Zeeuwse Dag van het Paard Kermis in Absdale PvdA: Bierkaaistraat snel herstraten Natuurhistorici niet tegen clubhuis voor muzikanten streek Onderzoek naar gebruik elektronische paaltjes' in centrum Terneuzen DINSDAG 30 JUNI 1992 2 12 van onze verslaggever TERNEUZEN - Het dagelijks bestuur van de gemeente Ter neuzen is bereid om te onder zoeken of de Terneuzense taxi ondernemers in de weekeinden toch met hun wagens het cen trale deel van de Nieuwstraat kunnen bereiken om daar klan ten op te pikken. De gemeente besloot twee we ken geleden om de uitgaans- straat van vrijdagavond tot maandagochtend voor gemoto riseerd verkeer af te sluiten. De taxichauffeurs kregen voor die dagen een plaatsje aangewezen aan de kop en op het eind van de straat. De taxi-ondernemers waren slecht over die regeling te spre ken. omdat in de praktijk de spe ciale taxi-plaatsen bezet waren door auto's van anderen. Gevolg was dat de ondernemers de afge lopen weken de straat niet in- konden en op zoek moesten naar hun 'vrachtjes'. De taxi-ondernemers deden hun beklag bij de gemeente en ver zochten het college om maatre gelen te treffen. Maandag sprak A. van Boven van taxibedrijf Kielman namens de taxi-onder nemers met de Terneuzense wet houder J. van Rooijen (verkeer) over alternatieve oplossingen. „Alternatieven zijn er", zei Van Rooijen. „De taxi-ondernemers hechten veel waarde aan een standplaats centraal in de straat, bij het ABC-complex. Die plek is te bereiken via de Arse naalstraat, maar dan moeten we wel maatregelen treffen zodat ander verkeer niet van die weg gebruik kan maken. Mogelijk kunnen hier elektronisch ver- zinkbare paaltjes - zoals die bij voorbeeld ook gebruikt worden in Duitse steden - uitkomst bie den. De taxi-ondernemers en de hulpdiensten, zoals politie en brandweer, zouden dan met be hulp van een zendertje die paal tjes kunnen bedienen om de straat in te rijden. Verlaten ze de straat weer, dan is het een kwes tie van een druk op de knop en dan is de straat weer onbereik baar voor het overige verkeer. Zo'n oplossing zal overigens wel geld kosten. Hoeveel? Dat is nog niet te zeggen, dat moeten we nog uitzoeken", aldus Van Rooijen. De wethouder zei ook van plan te zijn om het door de taxi-chauf feurs aangedragen alternatief om de wegsleepregeling wat aan te scherpen, nader te zullen be studeren. „Als de gemeente die regeling wat zou verbeteren en een paar auto's die op de taxi plaatsen verzeild zijn geraakt laat wegslepen, dan zal op een gegeven moment niemand het meer in zijn hoofd halen om zijn auto daar te parkeren. Zeker niet als er een levensgroot bord met een sleepauto bij de stand plaatsen wordt neergeplant", verduidelijkte Van Boven. Vrijdag hoopt Van Rooijen te weten wat de verzinkbare paal tjes zullen gaan kosten. Ook weet hij dan of de wegsleeprege ling aangescherpt kan worden. Op die dag zal de wethouder nogmaals met de taxi-onderne mers rond de tafel gaan zitten om te komen tot de definitieve oplossing van het bereikbaar heidsprobleem. ABSDALE - Het eerste week einde van juli wordt in Absdale de kermis gehouden. De Stich ting Buurtschap Absdale heeft voor deze festiviteiten een pro gramma samengesteld voor jong en oud. De kermis wordt gehouden op het erf en in de schuur van de fa- HULST Jeugdcircus - Het Hulster jeugdcircus Reinardi treedt in juli nog drie keer op voor de 'ar tiesten' van hun vakantie gaan genieten. Morgen, woensdag, treedt het circus op voor de groe pen 1 en 2 van de Nobelhorst- school in Hulst. Drie dagen later luistert Reinardi festiviteiten in het Belgische Sijsele op en maandag 20 juli vermaken de circusartiesten de gasten van re creatiecentrum De Braakman. milie Begheijn. De Polderkermis wordt vrijdag 3 juli om 20.00 uur geopend met het optreden van Muzikaal Absdaal. Dit muzikaal spektakel wordt verzorgd door mensen uit de buurtschap. Za terdagmiddag is er een fietsen- rally. Het parkoers heeft een achtvorm en halverwege kun nen de kinderen ballons oplaten. Ook moeten de deelnemers oude spelletjes afwerken. Voor de sportievelingen staat er een mi ni-voetbalwedstrijd op het pro gramma. Zaterdag om 20.30 uur begint het grote kermisbal met muzikale medewerking van de Blue Boys. Zondag wordt 's mid dags de trekker-behendigheids wedstrijd gehouden. Als extra attractie binden ook deelnemers op de minitrekker de strijd met elkaar aan. De Polderkermis wordt 's avonds afgesloten met een kaarting. De taxi-standplaatsen in de Terneuzense Nieuwstraat worden tot ergernis van de taxichauffeurs vaak gebruikt door andere automobilis ten. foto Gscar van Beest van onze verslaggever HULST - De afdeling Hulst van de PvdA komt op voor de mid denstanders in de Bierkaai straat. De winkelstraat in het centrum moet zo snel mogelijk worden herstraat, schrijft de af deling in een brief aan b en w. De winkeliers in de Bierkaai straat werden in 1976 al gecon fronteerd met de tegenwoordig in zwang zijnde baatbelasting. Ze betaalden destijds veertig procent van de reconstructie- kosten. De gemeente heeft ver volgens het onderhoud aan de straat laten versloffen, vindt de PvdA-afdeling. De gemeentelij ke overheid is aan de onderne mers verplicht regelmatig on derhoudswerkzaamheden uit te voeren, aldus de Hulster so ciaal-democraten. Wethouder G. van de Voorde (openbare werken) erkent dat de Bierkaaistraat er niet al te fraai bij ligt. Maar dat geldt voor meer straten in het centrum en b en w hebben er voor gekozen om eerst prioriteit te geven aan een 'woonstraat' als de Grote Bagij- nestraat. „Het opknappen van de Bierkaaistraat heeft niet zo veel zin, zo lang er nog grote vrachtwagens in moeten om bij de Aldi te lossen. Bij de kruising met de Vismarkt zijn drie leeg staande panden die misschien nog eens grondig verbouwd wor- Jouw oude klasgenootjes, Kim Brüheim en Tan- ja Taalman, denken nog steeds aan jou, CHANTAL en dragen jouw vriendschap in zich mee. Zij en hun ouders wensen jouw ouders en je zus Sylvia, Gods kracht toe om dit zware verlies te dragen. Bedroefd geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa ZEGER CORNELIS echtgenoot van Suzanna Elizabeth Scheerens op de leeftijd van 75 jaar. Nieuwvliet: S. E. Comelis-Scheerens Nieuwvliet: P. J. Cornelis M. P. Cornelis-Schijve Leiden: Isabelle Nieuwvliet: Carlo 4504 AH. Nieuwvliet, 29 juni 1992 Dorpsstraat 30 De teraardebestelling zal plaatsvinden op don derdag 2 juli om 14.15 uur op de Algemene Be graafplaats te Nieuwvliet. Vooraf vindt een samenkomst plaats in de Stads herberg. Dorpsstraat 18, die aanvangt om 14.00 uur. Gelegenheid tot condoleren in de Stadsherberg na de teraardebestelling. GEZOND NIEUWS UIT FRANKRIJK MOOIE STRAKKE BENEN EN GEEN PIJN-, KRAMP- EN KRIEBELS MEER metOPC-85PycnoCenol heeft U al binnen enkele weken resultaat! WAARDEBON WAARDEBON Z2'50 /s,— OPC-85 PycnoGenol f OPC-85 PycnoGenol j kleinverpakking, 24 capsules a 50mg. grootverpakking, 48 capsules a 50mg. verkrijgbaar bij: VERKRIJGBAAR BIJ: Reform Boer Kerkdreef 35 4571 GH Axel - Tel. 01155-1536 Enige en algemene kennisgeving Na een langdurige ziekte is van ons heengegaan mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma PAULA LEONIA MARIA VAN HOLE echtgenote van Gerard Martin Hovens op de leeftijd van 69 jaar. Retranchement: G. Hovens Haren (Gr.): Ronald en Margriet Maureen Justin 4525 NA Retranchement, 26 juni 1992 Kanaalweg l De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden. Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van het oudste lid van onze bolclub FLIP WAGE Zijn bijzondere uitspraken en doorzettingsver mogen zullen nog lang in onze herinnering blij ven. Wij wensen zijn familie alle sterkte toe in deze moeilijke tijden. Bestuur en leden Bolclub Raak Tegen Staak Oostburg, 28 juni 1992. Door gebruik te maken van de gratis service Co-adverteren! Hiermee schakelt u in één klap een groot aantal vertegenwoor digers extra in. Die uw detail listen adviseren over optimaal inhaken op uw nationale recla mecampagne. Co-adverteren met het Cebuco zorgt ervoor dat meer detaillis ten op de juiste wijze gebruik maken van uw ondersteunings mogelijkheden. Daarmee vergroot u het effect van uw campagne. U houdt controle op de daarmee gemoeid gaande budgetten èn op de uiterlijke verschijnings- i vorm van de advertentie. Meer weten? Bel Cebuco 020-6242316 en vraag de brochure over Co-adverteren adverteren verhoog de werking van uw reclamegulden Heidetuin bij uw huis9 Tennisbanen om de hoek? Blijvend vrij uitzicht? Marmeren keuken? Café op loopafstand? Tweepersoons badkuip? Zet 't groot in de krant, want Je huis in de krant brengt mensen over de vloer. En de makelaar weet van wanten en kranten Postbus 35, 4530 AA Terneuzen hinderwet Burgemeester en wethouders van Terneu zen brengen, overeenkomstig het bepaal de in artikel 31 van de Wet Algemene bepalingen Milieuhygiëne, ter openbare kennis dat door hen op 17 juni 1992 aan het internaat voor schippersjeugd 'Konin gin Juliana', Rozenstraat 2 te Terneuzen een vergunning ingevolge de Hinderwet onder voorwaarden is verleend voor het oprichten en inwerking hebben van een internaat voor schippersjeugd op het perceel plaatselijk bekend Van Steenber genlaan 30 te Terneuzen, kadastraal bekend gemeente Terneuzen, sectie M, nummers 2519 (gedeeltelijk) en 2298 (geheel). De beschikking en andere terzake zijnde stukken liggen vanaf heden ter inzage in het gebouw van de sector Stadsontwikke ling en -beheer (sectie Milieu), Burg. Geilstraat 2 te Terneuzen en wel tot 31 juli 1992 elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur en voorts elke donderdag van 19.00 tot 22.00 uur. Degenen, die de stukken wensen in te zien op donderdagavond worden verzocht daarvan vooraf mededeling te doen (tel. 01150-75458). De aandacht wordt er op gevestigd, dat terzake van de onderhavige beschikking tot 31 juli 1992 beroep openstaat bij de kroon voor: a. de aanvrager; b. de betrokken advi seurs; c. degenen, die overeenkomstig artikel 20, 21 of 22, tweede lid, of 28 eerste lid onder c, van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne bezwaren heb ben ingebracht; d. enige andere belang hebbende, die aantoont dat hij redelijker wijs niet in staat is geweest om overeen komstig de onder c. vermelde artikelen bezwaren in te brengen. Een eventueel beroepschrift dient gericht en gezonden te worden aan de Raad van State, afdeling voor de geschillen van bestuur, Postbus 20019, 2500 EA 's- Gravenhage. Voorts wordt er nog op gewezen dat; 1. de beschikking van kracht wordt na afloop van de beroepstermijn, tenzij tijdig beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening; 2. een verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening gericht moet worden aan de voorzitter van de afdeling voor de geschillen van be stuur van de Raad van State; 3. de beschikking met van kracht wordt voordat op het verzoek als bedoeld onder 2 Is beslist. Terneuzen, 30 juni 1992 Burgemeester en wethouders van Terneuzen, secretaris, Th. J. de Brauwer, burgemeester, drs. R. C. E. Barbé. CLINGE Geslaagd ROSMALEN - Aan de Ensaid modevakschool te Rosmalen zijn voor het vakdiploma modi- nette geslaagd; C. J. van der Lin- de-Zoutewelle, J. C. Zoutewel- le-Engels en G. Hoekstra-Wiers- ma. Mevrouw A. L. J. de Winter- Hamelink behaalde het vakdi ploma costumière. HULST Schoolfeest - De Hulster openbare basisschool Reijnaert viert donderdag 9 juli haar tien jarig bestaan met een spelletjes dag in het teken van de rock and roll. Tegelijk met het schooljaar- feest worden traditioneel de ver jaardagen van alle leerkrachten gevierd. Het is de bedoeling dat de feestelijke dag wordt afge rond met een barbecue op het schoolplein aan de Sportlaan. Concert - In de kapel van het voormalige ziekenhuis in Hulst wordt vrijdag een zomeravond concert gegeven. De uitvoeren den zijn het Gemengd Koor De Blaauwe Hoeve en het Zeeuws en Vlaams Blazersensemble. Beide groepen staan onder lei ding van Filips Pieters. Het koor voert werken uit van Mozart, Hassler, Strawinsky en anderen, terwijl de uitvoering van het in strumentale gedeelte werken omvat van Hummel, Mozart en Dvorak. Het concert begint om 20.00 uur, Pand mag echter niet voor reservaat den. Het heeft weinig zin om een straat op te knappen, die vlak daarna weer kapot wordt gere den", betoogt Van de Voorde. Overigens wil het gemeentebe stuur het niet zover laten komen dat er gevaarlijke situaties ont staan in de Bierkaaistraat. „Als er zulke diepe putten in het weg dek zitten dat er gevaar voor persoonlijke ongelukken is, moet er natuurlijk eerder iets ge beuren", meldt de wethouder. Auto gestolen BRESKENS - De personenauto met aanhanger van J. C. W. uit Breskens is maandag rond het middaguur gestolen. De auto, een bordeauxrode BMW met lichtmetalen velgen, stond geparkeerd bij een hotel aan de Langeweg te Breskens. De sleutels zaten nog in het con tact. Achter de auto hing een aanhangwagen die gevuld was met puin. De aanhangwagen is later teruggevonden op een par keerplaats bij Deltahoek te Breskens. Getuigen hebben de auto gezien toen deze gepar keerd stond aan het Mager Eind. Daarna is de auto richting Hoofdplaat gereden. Het kente ken van de auto is NV-54-ZX. Getuigen worden verzocht de politie in Oostburg te bellen, 01170-53156. van onze verslaggever NIEUW-NAMEN - De afdeling Nieuw-Namen van de Konink lijke Nederlandse Natuurhisto rische Vereniging (KNNV) heeft niets tegen fanfare De Schelde- zonen. Integendeel, de natuur historici dragen de muziekver eniging een goed hart toe en wil len de muzikanten zo weinig mogelijk in de weg leggen bij de bouw van hun clubhuis annex oefenruimte. Maar het gebouw mag niet recht voor de ingang komen van het toekomstige re- servaatsgebied rondom de Van der Heijdengroeve. De Hulster wethouder P. Wee- maes (cultuur) probeert nog de ze week een oplossing te vinden voor de gerezen problemen. En kele maanden geleden was het nog de bedoeling dat de fanfare een nieuw gebouw van dertig bij twaalf meter zou neerzetten. Bij die afmetingen zou genoeg ruim te overblijven om een deel van het gebouw als Natuurhisto risch Huis in te richten. De na tuurhistorici hebben weliswaar een voorkeur voor een perma nent onderkomen in de voorma lige pastorie van het dorp, maar of dat financieel ooit is te verwe zenlijken, is de vraag. B en w van Hulst zagen mede daarom veel in het koppelen van de belangen. De afdeling van de KNNV wilde graag met de fanfa re samen in een gebouw om, al was het maar voorlopig, een aan tal vondsten uit de Van der Heij dengroeve aan het publiek te kunnen presenteren. De samen werking tussen de beoogde part ners liet de afgelopen maanden echter te wensen over en op een gegeven moment is de fanfare op Portemonnee en auto gestolen VLISSINGEN - De bewoners van een woning in de Vrijburg straat in Vlissingen missen sinds vrijdagavond een porte monnee en hun auto. Toen ze thuiskwamen, bleken inbrekers het huis van boven tot onder doorzocht te hebben. Ze waren binnengekomen door een ruit aan de zijkant in te slaan. Behalve een portemonnee na men de dieven autosleutels mee. De auto stond op dat moment voor de deur, waardoor de gedu peerden nu ook hun blauwe Vol vo 340 missen. Het kenteken is JG-58-JR. Diefstal 300 kilo slijpsel van roestvrij staal VLISSINGEN - Van het opslag terrein van een ijzerhandel aan de eerste binnenhaven in Vlis singen is het afgelopen weekend driehonderd kilo roestvrij staal- slijpsel gestolen. De politie ver moedt dat de daders het roest vrij staal in een bootje aan de ka de hebben geladen. De handels waarde van het spiraalvormige slijpsel schat de politie op onge veer een tientje per kilo. eigen houtje aan de bouw var het clubhuis begonnen. Bouwstop Om een bezwaarmaker uit d€ omgeving ter wille te zijn, were de bouwplaats echter een stukje opgeschoven. En dat schoot hel afdelingsbestuur van de KNNV dat niet was ingelicht, onlangs in het verkeerde keelgat. Met de wet, in de hand werd de provincie om een bouwstop gevraagd. Afdelingsvoorzitter J. Boom be nadrukte maandag dat de KNNV de muzikanten hun ge bouw niet misgunt. Maar de na tuurhistorici beginnen de laat ste tijd net een beetje resultaal te boeken. Hun plannen voor na tuurbouw in een gebied var ruim tien hectare rond de groeve worden door vertegenwoordi gers van verschillende overhe den serieus genomen. De hoofdingang van het toe komstige reservaat is echtei juist gepland op de plek waar de fanfare, onrechtmatig, is begon nen te bouwen. „En het gaat niel om een klein hutje, de fanfare bouwt nu een pand van 24 bi. twaalf meter. Het clubhuis wordt op de kerk na het grootste gebouw van Nieuw-Namen", be toogde Boom. De groevedelvers zien overigens definitief af var medegebruik van het muzieklo- kaal. De communicatiestoornis sen tussen de twee geheel ver schillende verenigingen zijn nog niet helemaal uit de lucht. Boom: „Maar dat houdt niet iri dat we de bouw van het clubhuis tegen willen houden. We hopen dat de wethouder deze week een oplossing vindt." Wethouder Weemaes wilde maandag nog niet te ver op de zaken vooruit te willen lopen. Er moet namelijk ook met andere omwonenden re kening worden gehouden en al les moet passen in de reguliere artikel-19-procedure. De wet houder zei echter wel 'mogelijk heden tot een compromis' te zien. TERNEUZEN Sportdag - Het Zeldenrust- college in Terneuzen houdt vrij dag voor de eerste keer een atle tiek- en voetbaltoernooi op ei gen en gemeentelijke sportvel den. De beste prestaties zullen worden bijgeschreven als schoolrecords. Die records moe ten dan elk jaar verbeterd wor den door nieuwe leerlingen. Het is de bedoeling dat het toernooi een jaarlijks terugkerend sport festijn wordt. ZAAMSLAG Hengelen - Achttien henge laars van HVSO uit Zaamslag visten zaterdag in de nabijheid van het haventje van De Griete. De vissen wilden niet echt bijten tijdens de vijfde clubwedstrijd. J. de Blaey behaalde uiteinde lijk de eerste prijs met 74 pun ten. H. de Groote werd tweede met 64 punten, maar nummer drie, J. de Ruijter, slaagde er al niet meer in om meer dan 32 punten te vergaren. Koersbal - De KBO afdeling Clinge hield in Malpertuus een koersbalwedstrijd. Uitslag: 1 M. de Vos-Govaert/R. de Block; 2 M. de Block-De Rechter/M. van Vlierberghe; 3 L. en A. Buijze. Koersbal - De ANBO Groot Hulst hield in het gemeen schapscentrum Malpertuus in Clinge een koersbalwedstrijd. Uitslag, mat 1: 1 De Schepper/ De Block; 2 Ongenae/Kegels; 3 Ras-Roden; mat 2:1 Buijze/Buij- ze; 2 De Block/Van Broeek; 3 Van Vlierberghe/Rombaut. van een medewerker SEROOSKERKE (W) - Tijdens de Zeeuwse Dag van het Paard, afgelopen zaterdag in Seroos- kerke, zijn diverse keuringen gehouden. Daarbij werden de volgende kampioenstitels ver deeld: Koninklijke Vereniging Het Neder- landsche Trekpaard, dagkampioen: Magda van Katalijne, eigenaar M. J. Mol, Waarde; reservekampioen: Na- tasja, eigenaar Z. A. de Buck, Oost- kapelle; erekampioen: Norma van de Linge, eigenaar A. Paauwe, Gapinge; kampioen hengstveulens: Jerom van Sluishoek, eigenaar C. Maurice, Nis- se, kampioen merrie veulens: Isabel van Driewegen, eigenaar J. de Visser, Vlissingen; kampioen jaarlingen: El vira van Noordduin, eigenaar W Mal- jaars, Domburg. Koninklijke Vereniging Hel Neder- landsche Trekpaard, afdeling Haflin- gers, kampioen veulens: Fabienne van Brunswijk, eigenaar H. A Ver donk, Nieuwdorp; dagkampioen; Monika, eigenaar P, A. Karelse, Heinkenszand; reservekampioen: Ramona, eigenaar P. A. Karelse; ere kampioen: Isaura, eigenaar P. A. Ka relse. Koninklijke Vereniging Het Friesch Paarden Stamboek, Friesche Paar- denkring Zeeland, dagkampioen: Sa ra van het Vogelfort, eigenaar E. E, L. Wesemael, Nieuw Namen; reserve kampioen: Katrientjej eigenaar M. A. C. van de Eden, Wouw. Het Nederlandse Welsh Pony Stam boek, jeugdkampioen sectie A: Bol ster Siri. eigenaar D. Daelemans, Puurs (B); kampioen sectie A: Hei- ma, eigenaar P. A. M. Raymakers, Oostrum; reservekampioen sectie A: Sunwillow Walensee, eigenaar D. Daelemans: jeugdkampioen sectie BN. N eigenaar J. van Belzen, Rit- them; kampioen sectie B: Carmana's Lady Springtime, eigenaar M. Hoe- ke, Dussen, reservekampioen sectie B Rietheim's Rian, eigenaar J van S Belzen: jeugdkampioen sectie D: Emmickhoven's Hannah, eigenaar A. de Later, Nieuwendijk; kampioen sectie D Emmickhoven's Daisy, ei genaar familie van de Heuvel-de La ter, Hank; jeugdkampioen sectie K: Bossetoon's Fleur, eigenaar M. San- ti, Wouwse Plantage; kampioen sec tie K: Speyksbosch Noblesse, eige naar J. van Belzen, Ritthem. Halfbloed Welsh Register, beste half bloed Welsh: Ultimate, eigenaar M. Santi, Wouwse Plantage; dagkam pioen: Carmana's Lady Springtime, eigenaar M, Hoeke, Dussen. Vereniging New Forest Pony Stam boek, jeugdkampioen: Watershol Desiree, eigenaar A. C H. Zuiderwijk, Numansdorp; beste 4-jarige en oude ren niet-zogende merrie: Hilly's Lau ra, eigenaar mevrouw L. R. de Gruy- ter. Maassluis; beste ruin: Jade's Quicksilver, eigenaar A. C. H. Zuider wijk, Numansdorp. Het Nederlands Shetland Pony Stamboek, jeugdkampioen: Frieda van de Houtmolen, eigenaar Oele- van de Vrie, Kloetinge; reservekam pioen: Eslie van Rietgoor, eigenaar J. B. Groen, Oud-Vossemeer; kam: pioen 3-jarige en oudere merries: Barbara van Biesterveld, eigenaar Staatsbosbeheer, Middelburg, reser ve kampioen 3-jarige en oudere mer ries: Tonia van 't Lotteven, eigenaar Oele-van de Vrie, Kloetinge; erekam-i pioen: Frieda van de Houtmolen. Vereniging Het Fjordenpaarden Stamboek, veulenkampioen: Mar- cia, eigenaar J. H. Schroevers, Veere; jeugdkampioen: Lilian, eigenaar D! van Sparrentak, Koudekerke; kam pioen 3 jaar en ouder zonder predi kaat: Fimke, eigenaar gebr. Martens, 's-Heerenhoek; kampioen 3 jaar en ouder met predikaat/merries: Ilva, eigenaar F. J. Zevenbergen-Herweij- er, Strijen; reservekampioen. Flory. eigenaar F. A. Wiemans, Oost-Sou burg; dagkampioen: Ilva, eigenaar J. Zevenbergen, Strijen; reservedagJ kampioen: Julio, eigenaar Bhavna d'Huij, Middelburg. Nederlandse Rijpaarden en Pony Stamboek, veulenkampioen' Lucky Lady, B.A J. Verbiest, Nieuw-Vosse- meer; kampioen 1-jarigé merries Ky- ra van Lusthof, eigenaar M. Murre.' Axel; kampioen 4-jarige en oudere merries: Antoinette, eigenaar P Smits, Zevenbergen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1992 | | pagina 22