Zak Zuid-Beveland als lesproject PZC Bedrijfsleven heeft behoefte aan milieuzorg 'Woonkazernes Slowakije moeten aantrekkelijker Klacht over proef koolzaad te laat Computer helpt bij opsporen vervalste reisdocumenten Zeeuwse Bibliotheek wordt met technische collectie 'compleet' provincie 11 Basisschoolleerlingen moeten meer aandacht voor eigen omgeving krijgen lezers schrijven DINSDAG 30 JUNI 1992 \/an onze verslaggever i in nenGOES - Termen als drinkput- jeldken, welen, bloemdijkenen mei- Ka-doornheggen horen bij het land- ?ge-schap van de Zak van Zuid-Be- so-veland. Een waardevol land- ndt,chap. dankzij de natuurwaar- cge-den en de cultuurhistorische ge-elementen. Zo waardevol dat de jeprovincie een deel van de Zak ijk-van Zuid-Beveland aan wil wij- g je«en als Grote Landschappelijke lereEenheid (GLE). Alleen de Wes- terscheldedijken en de buiten- dijkse gebieden vallen daar vol gens het provinciaal bestuur niet onder. Ook de stichting- de Zeeuwse Schaapskudde, de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging en het consulent- oor-Schap natuur- en milieu-educa- .tie willen meer aandacht voor de om"Zak van Zuid-Beveland. Daar- "om zijn ze een project begonnen .|dat bestaat uit een tentoonstel- 1 r .ling en een lespakket voor de ba- r- sisscholen in de Zak van Zuid- Beveland; ruwweg de gemeente ^jj Borsele. De gemeente Borsele, "de provincie. Natuurmonumen- ten, het Wereld Natuurfonds en r ^"Grasduinen betalen mee aan het mn-Proiect |ou Expositiemateriaal Het eerste deel van het project is lal gerealiseerd. Dat is een ten toonstelling over het gebied. Daarin komen aan de orde; de geschiedenis van de Zak; de waarde van het gebiéd; het be heer en de bedreigingen. Derge- .aidjijk expositiemateriaal was er al ilenwei iegt de consulent natuur- en 3di-miiieu-educatie. M. J. Wiersma -■iH-juit, maar veel was verouderd of vel"versleten. Vandaar dat een ers"nieuwe tentoonstelling is ge smaakt met behulp van panelen. id*-Die worden opgeslagen in het gemeentehuis van Borsele te Heinkenszand. De expositie is te zien bij activiteiten van de Zeeuwse schaapskudde en bij 1_rlandere evenementen. Rita de Ligt van het consulent- schap in Goes is momenteel be zig met de voorbereidingen voor Hllhet lespakket. „We hebben be wust gekozen voor een benade ring van de basisschoolleerlin gen. Wil je zaken als het behoud Ri. van het landschap in een gebied i nr bevorderen, dan is het heel goed i vn als zoiets door de plaatselijke ^A-bevolking gedragen wordt. Dat ing;kan dan al op de basisscholen beginnen. Met de lespakketten r}f_as het trouwens zo dat niet alleen de scholieren en de leerkrach ten. maar ook de ouders er bij be trokken worden. Als een leer kracht met een groep kinderen de Zak van Zuid-Beveland in wil trekken, kan die wel wat hulp ge bruiken. Voor dat doel leiden we ouders op." Ze geeft toe dat scholen tegen woordig overspoeld worden met projecten van allerlei aard. Maar het project over de Zak van Zuid Het heggengebied bij Nisse is een typisch onderdeel van het landschap van de Zak van Zuid-Beveland. foto Willem Mieras van onze verslaggever VLISSINGEN - Veel ondernemingen in Zeeland en Vlaanderen tonen een toenemende belangstelling om bedrijfs-interne milieuzorgsystemen op te zetten. De kennis die daarvoor nodig is kan geleverd worden door grensoverschrijdende samenwerkende onder wijsinstellingen. Dat is een van de conclusies uit een rapport van mevrouw J. L. M. Boogerd van de Katho lieke Universiteit Nijmegen, over versterking van de kennis-netwerken op milieugebied in de regio Schel- demond. Ze verrichte haar studie in opdracht van de vakgroep milieubeheer van de Internationale Schel de Faculteit. Van de Zeeuwse bedrijven die aan het onderzoek mee werkten gaf 77 procent aan behoefte te hebben aan milieukundige kennis; van de Vlaamse bedrijven 89 procent. De bedrijven dachten die kennis te verwer ven bij de brancheorganisaties (54 procent), opleidin gen voor het personeel (34 procent), universiteiten en hogescholen (32 procent vooral in Vlaanderen) en on derzoekscentra (16 procent vooral in Zeeland). Het rapport van mevrouw Boogerd laat zien dat er al lerlei soorten kenniscentra op milieugebied in Zee land en Vlaanderen aanwezig zijn, maar dat er behoef te is aan een gestructureerde informatie-uitwisseling. Daartoe zullen er goed opgezette, liefst grensover schrijdende, samenwerkingsverbanden moeten ko men. Dan gaat het om samenwerking tussen overheid, wetenschap, bedrijfsleven en natuur- en milieuorgani saties. Het onderzoek wordt vrijdag 3 juni gepresen teerd bij de diploma-uitreiking van de cursus milieu technologie in de HTS/HLO te Vlissingen, S Woningbou wdirecteur onderzoekt mogelijkheden ER- ^"Van onze verslaggever ^"ZIERIKZEE - Het woning- gj-tgbouwbedrijf Dospra uit de Slo- ïck;waakse stad Piestany wil zijn nrdrieduizend sociale huurwo- md-ningen aantrekkelijker maken. 4 29De monotone woonblokken van YJ?'geprefabriceerde betonplaten moeten een menselijker uitstra- t njling krijgen. De Zierikzeese wo- I20n'ngbouwvereniging Beter Wo- Dicnen mag daarbij dienen als in- Ma-spirerend voorbeeld, iter; i zwNa een kort bezoek aan Piestany 28is Beter-Wonendirecteur ing RK Ph. H. van Doome teruggekeerd |an:met in zijn kielzog Dospra-direc- ?fteur ing M. Ondko. Deze wil in 50oNederland zijn ogen goed de EK-kost geven, om de schade van errefen 'veertig jaar informatieblok- r 28kade' in te halen. Hij breekt zich -LAer het hoofd over hoe hij huur- - -LAjjers een prettiger woonklimaat ®el~kan bieden, rba- cfJ?"Het bezoek geschiedt in het ka- EO;der van het landelijk, project °^;Cross Over. Dit is een initiatief Li-van organisaties die zich bezig wtehouden met volkshuisvesting. iantDoel is de sociale huursector in ;ter-Oost-Europa te helpen in te spe- r nrlen op de nieuwe maatschappe lijke werkelijkheid. In Tsjecho- slowakije zijn tien organisaties uitgezocht voor contact met een Nederlandse instantie. Dospra is er een van. „Beter wonen zorgt voor een aantrekkelijke omgeving", heeft Ondko om te beginnen vastge steld. De woonkazernes in Slo wakije zien er allemaal hetzelfde uit. Aan verfraaiing is niets ge daan en rond de gebouwen is al les kaal. Hij zegt vooral onder de indruk te zijn van de eengezinswonin gen op Schouwen-Duiveland. die óok in de sociale huursector worden aangeboden. ..Ze staan in een mooie omgeving, waar privéleven mogelijk is. Zulke huizen willen wij ook bouwen." Blokkendozen Op korte termijn schieten zijn huurders daar weinig mee op. „Met onze 'blokkendozen' valt helaas weinig te doen", erkent hij. Maar de bewoners een tuin tje geven lijkt hem wel wat. als eerste stap op weg naar een indi viduelere leefstijl. Met de prijs die alle veranderin gen met zich meebrengen zit de directeur echter in zijn maag. Een eenvoudige flatwoning in Piestany kost nu ruim negen gulden per maand. Daarbij ko men nog een paar tientjes voor verwarming en warm water. Po litieke tarieven zijn dat. Ze zijn bij lange na niet kostendekkend. „De communisten hielden de woning- en energieprijzen kunstmatig laag om sociale on rust te voorkomen." Vooral sinds het neerslaan van de Praagse Lente in 1968 zijn de woonlasten gezien als een so ciale bom onder het systeem. Die bom tikt ook nu nog, weet hij maar al te goed. De prijzen van huizen en energie zijn om die re den praktisch als laatste uitge kozen om te worden losgelaten. Op 1 juli worden de huren vast verdubbeld. Per 1 januari ver dwijnt de subsidie die de over heid nu nog verstrekt. Volgens Ondko moeten de huren, willen ze kostendekkend zijn, echter worden verviervoudigd. Intussen is in het land de euforie van kort na de omwenteling om geslagen in een bedrukte stem ming. Nu de snelle vooruitgang niet is gekomen, zoekt Dospra mogelijkheden om de mensen met kleine stappen toch hoop te bieden, zodat de sociale bom niet hoeft te ontploffen. De di recteur wil aan het eind van de week in elk geval alles weten van de aanpak van Beter Wonen. l)e heren Van Doorne, Ondko en tolk P. Babirat (vlnr) in gesprek over de mogelijkheden om de beton blokken in Piestany op te knappen. foto Willem Mieras Een marechaussee bij de Olau Line-terminal in Vlissingen maakt sinds kort gebruik van een 'paspoort-computer'. foto Osca r va n Beest van onze verslaggeefster VLISSINGEN - Acht parels, of zijn het er negen? De gou den opdruk van een kroon ge flankeerd door een leeuw en een eenhoorn op de omslag van het Britse paspoort vormt een gecompliceerd zoekplaatje voor vervalsings -experts. Zijn de leeuwema- nen doorgelopen of klopt het aantal streepjes in een be paald vlakje niet, dan is het mis. Sinds kort heeft de Ko ninklijke Marechaussee in Vlissingen de beschikking over een geavanceerd com putersysteem waarin foto's van allerhande reisdocumen ten tot in de kleinste details opgeslagen liggen. Wachtmeester J. N. Hage ver bergt zijn enthousiasme niet terwijl de mooiste plaatjes over het beeldscherm glijden. Het computerprogramma Edison van de Centrale Re cherche Informatiedienst (CRIi is bedoeld om zoveel mogelijk valse papieren op te sporen door middel van een vergelijking tot in de kleinste bijzonderheden met het echte document. Alle onderdeeltjes van paspoorten van pakweg Colombia. Frankrijk, Zaïre zitten in het systeem en kun nen naar wens uitvergroot op het scherm geprojecteerd worden. Langs de zogenaamde door- looppost in de aankomsthal van de veerboot naar Enge land komen dagelijks enkele duizenden personen. De ma rechaussee controleert niet van al die mensen het pas poort, maar toch wel van en kele honderden per dag. De jaarlijkse score totnutoe was de ontdekking van zo'n 25 val se paspoorten „We verwachten dat we met behulp van dit programma meer valse papieren ontdek ken". zegt kapitein W. D. Dijk man. commandant van de Vlissingse brigade van de Ko ninklijke Marechaussee Vooral de twijfelgevallen, waarvan vroeger niet met ze kerheid aangetoond kon wor den dat het document vals was, hoopt de marechaussee nu beter te kunnen analyse ren. Voorlopig beschikt de Vlis singse grenspost over een ver sie waarin de paspoorten van een achttiental landen zijn opgeslagen Nog niet zoveel dus. maar dat wordt in de loop van de tijd aangevuld. Ook nieuwe paspoorten worden regelmatig ingeprogram- meerd. Een nieuw reisdocu ment wordt overigens altijd vantevoren door de betreffen de ambassade per brief uitge breid aangekondigd en om schreven. Het ambachtelijke handwerk mogen de controleurs niet verleren. Een inspectie met ultra-violet licht blijft van groot belang. In het Neder landse paspoort zitten bij voorbeeld zogenaamde veilig heidsdraadjes. kleine draad jes in het papier die oplichten in uv-licht De bladzijden moeten hetzelfde patroon ver tonen, anders is meteen dui delijk dat er mee geknoeid is. Het mooiste instrumentje om te ontdekken dat er met een paspoort is geknoeid, is en blijft een ordinaire punnik- naald. Het ingestanste pas poortnummer bestaat uit gaatjes, gaatjes die als alles in orde is precies recht boven el kaar zitten. Een ingevoegde bladzijde klopt nooit hele maal precies met het origi neel. Even zoetjes prikken met de naald verraadt in zo'n geval waar de valse bladzijde zit; daar stokt de naald- Vorige week werden in Vlis singen twee mensen aange houden die een vals paspoort hadden. In hun geval was de foto vervalst, zonder dat het droogstempel. het inge stampte zegel van de ver strekker van het pasoort, ook was overgenomen. Een ama teuristische vervalsing deze keer. Daarvoor hebben de he ren en dames van de grens controle eigenlijk geen com puter nodig. -Beveland wijkt daar toch van af. vertelt ze. Allereerst wordt het lespakket gesplitst over de verschillende groepen van de school. Het onderdeel dijken is bedoeld voor groep 8. de polder voor de groepen 5. 6 en 7. de kre ken en welen voor groep 7, inla gen en karrevelden voor groep 6 en schorren en slikken voor groep 8. Dat heeft als voordeel dat ver schillende klassen in de school aan het project kunnen werken en dat het gebied gedurende een aantal jaren terugkomt. Daar door worden de scholieren ieder jaar met de waardevolle en mooie delen van hun eigen woonomgeving geconfronteerd. Voor leerkrachten is er het voor deel dat ze in de loop van de ja ren in het onderwerp kunnen groeien en dat ze hulp krijgen van de natuurouders. Als de leerkrachten voor het pro ject kiezen, kunnen ze deelne men aan een nascholingscursus van het consulentschap in sa menwerking met de Hogeschool Zeeland. Voor de leerlingen wor den veldwerksets samengesteld waar ze tijdens de excursies mee kunnen werken. Daarin zitten onder meer materialen voor wa- teronderzoek, materiaal voor grondonderzoek zoals een grondboor en zeven, materiaal voor metingen zoals hoogteme ters en waterpassen en kompas sen. loupes en verrekijkers. Het is de bedoeling dat het ko mend najaar begonnen wordt met de nascholingscursussen voor leerkrachten en de cursus sen voor de natuurouders. Over ruim een jaar kunnen vervol gens de eerste projecten bij de scholen beginnen. van een medewerker DEN H AAG/KAPELLE - De Ko ninklijke Nederlandse Natuur historische Vereniging, werk groep milieu en planologie uit 's Heer Hendrikskinderen loopt een grote kans niet-ontvanke- lijk verklaard te worden in de spoedprocedure, die de Vereni ging bij de Raad van State in Den Haag heeft aangespannen om een veldproef met genetisch gemodificeerd koolzaad uitge steld te krijgen. Het veredelingsbedrijf D.J. van der Have BV. uit het Kapelle wil de proef uitvoeren. De milieuac tivisten eisen dat de proef uitge steld wordt omdat er onaan vaardbare risico's aan zouden kleven. De vrees bestaat bij hen dat planten, die met erfelijke mate rialen gemanipuleerd zijn, zich vrijelijk en oncontroleerbaar in de natuur gaan begeven. De Raad van State gaat zich moge lijk niet inhoudelijk met dit pro bleem bezighouden omdat het vermoeden bestaat dat de milieuactivisten de beroepster mijn met een week hebben over schreden Geen gevaar Volgens Van der Have is de proef met het koolzaad overigens on gevaarlijk. Een woordvoerder van het ministerie van VROM was dezelfde mening toegedaan. De ministeries van VROM en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij hebben samen toestem ming gegeven voor de proef met het koolzaad. Als de bezwaar makers niet-ontvankelijk wor den verklaard, kan de proef van start gaan. De Raad van State hoopt zo spoedig mogelijk uit spraak te kunnen doen. van onze verslaggever MIDDELBURG - De Zeeuwse Bibliotheek wordt dankzij de verhuizing van de Technische Bibliotheek van Vlissingen naar Middelburg een uitleenin stelling die van alle markten thuis is. Het 'boekencentrum' in Middelburg beschikte al over een brede collectie taal- en ge schiedkundige publicaties en werken uit de gedragsweten schappen. Exacte wetenschap pen waren wat ondervertegen- woorigd. De integratie van het bezit van de Technische Biblio theek in dat van de Zeeuwse Bi bliotheek heft de 'scheefgroei' op. De verhuizing van de collectie van de Technische Bibliotheek is in maart begonnen en moet volgens planning in september afgerond zijn. De bibliotheek, gevestigd bij de Hogeschool Zee land aan de Edisonweg in Vlis singen, is vanaf morgen, woens dag 1 juli. definitief gesloten. Le zers kunnen er nog wel hun ge leende boeken inleveren, maar ze kunnen er niets meer lenen. „Je komt binnen, levert je boe ken in en gaat weg", legt mede werker J Meliefste de procedure uit. Het bezit van de Technische Bi bliotheek gaat voor negentig procent over naar Middelburg, Dat is de collectie van de biblio theek en van de bedrijven, onder meer De Schelde en de Delta Nutsbedrijven. De resterende boeken. ongeveer honderd strekkende meter, zijn eigen dom van de Hogeschool Zeeland en die blijven in Vlissingen. in de schoolmediatheek. In Middel burg is op de eerste etage van de Zeeuwse Bibliotheek 260 meter kastruimte beschikbaar voor boeken en tijdschriften uit de Technische Bibliotheek. De ove rige werken krijgen een plaatsje in het magazijn en zijn op aan vraag in te zien. De sluiting van de Technische Bibliotheek Zeeland hangt di rect samen met het opdrogen van de subsidiestromen uit het bedrijfsleven. „De bedrijven ver minderden hun bijdragen steeds", zegt Meliefste, „terwijl het werk toenam." De provincie weigerde nog langer het tekort bij te passen, maar heeft wel de integratie in de Zeeuwse Biblio theek financieel mogelijk ge maakt. De Hogeschool Zeeland heeft de Technische Bibliotheek altijd 'kost en inwoning' ver strekt. Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reac ties op in de PZC verschenen berichten, artike len of commentaren. Niet voor open brieven, gedichten en dergelijke. Anonieme inzendingen of stukken zonder duidelijke opgave van adres en woonplaats worden niet in behandeling geno men. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 250 woorden. De redactie behoudt zich het recht voor inzendingen te bekorten. Over geweigerde brieven kan niet worden gecorrespondeerd. I I M II I I I I I I I II I I I I I I I I I I I I I Actie mariniers III Naar aanleiding van het gewel- dadige optreden van enkele ma riniers. tegen drugsverslaafden wil ik gaarne enkele opmerkin gen maken. Ik wil voorop stel len. dat in een rechtstaat als Ne derland niemand het recht in ei gen hand mag nemen. Niettemin kan ik reactie van diegenen, die het korps mariniers met hun ac tie gelukwensten, goed begrij pen en grotendeels billijken. De overheid moet er voor zor gen. dat iedereen zich ten alle tij de veilig op de openbare weg kan bevinden. In dit opzicht schiet de Rotterdamse burgemeester volkomen te kort. Door zijn hou ding komen zelfs verslaafden uit België en Frankrijk naar Rotter dam om zich van het nodige te voorzien. Dat dit niet zonder ge volgen kan blijven, is zonne klaar Smds 1965 is de criminaliteit in Nederland met duizend procent gestegen Het is daarom hard nodig, dat de overheid weer het verschil leert tussen tolerantie en toegeeflijkheid. De misdadi ger moet niet worden vertroe teld. maar hard aangepakt. In voering van een algemene legiti matieplicht en uitbreiding van de bevoegdheden vïtn de politie zijn volstrekt noodzakelijk. In dien het besef, dat de overheid er in de eerste plaats is ter bescher ming van de fatsoenlijke bur gers. weer gemeengoed wordt, kan het tij nog worden gekeerd. Wie daarbij voor het ontstaan van een politiestaat vreest, ziet slechts spoken. mr. J. W. Th. Vermeulen Kamperstraat 3 Sluis Kleine ondernemers in de knel In uw krant van dinsdag las ik dat vijftien procent van de Ne derlandse supermarkten met verlies draait. Oorzaak o.m. winstmarges die van bovenaf onder druk staan. Maar dat is nog niet alles, nu met ingang van 1 juli het, met enorme ^winsten draaiende, Nederlandse bank wezen deze. maar ook andere on dernemers voor hoge extra kos ten zet. Extra betalen voor klei ne diensten (vroeger service). Dit zal voor vele ondernemers een te zware klap worden Een andere uitdrukking als 'machts misbruik vanuit monopolieposi tie' zie ik niet zonder grof te wor den. Ik ben dan ook woedend Niemand doet wat. KNOV? Ach wat. Politiek? 't Mocht wat! Over kleine ondernemers hoor of lees je weinig. Ze werken meest al Vaak man en vrouw 60 tot 80 uren in de week en vaak nog meer voor soms weinig of geen winst. Lonen moeten omhoog, huren omhoog, algemene kosten stijgen, winsten nog verder om laag. en dan nu dit weer wat echt onnodig is Service omzetten in winst over anderen. Kleine on dernemers betalen al gauw en kele duizenden guldens extra voor zogeheten servicediensten. Tel het aantal kleinere onderne mers in Nederland, neem een ge middeld kostenbedrag en je ziet een extra winst van vele miljoe nen voor het bankwezen Het is te hopen dat er ergens iets of ie mand opstaat om deze Monopo lies te doorbreken, zodat Neder land straks niet alleen gestuurd wordt door grootkapitaal, maar ook door mensen voor mensen, J. Lindhout Mauritslaan 35 Zierikzee Waterbassin Middelburg Blijkens de publicatie in de PZC kan bij gedeputeerde staten an Zeeland bezwaar worden inge diend tegen de aanleg van een waterbassin bij kwekerij Veld zicht te Middelburg. Ik heb daar geen bezwaar tegen, maar waar ik wel bezwaar tegen heb, is het feit dat dit bassin er al maanden is. Bezwaar maken heeft dus geen enkele zin. Waarom moet ik mij wel aan al lerlei regels houden, b.v. van het plaatsen van een dakkapel of het kappen van een boom in mijn tuin of het hangen van een buitenlantaarn aan mijn huis0 H A. Joosse Zusterstraat 51 Middelburg

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1992 | | pagina 21