Felle discussie Scheepstimmerdijk Schuddebeurs brengt aan bakkersechtpaar serenade PZC Wandelaars genieten van natuur Kampioenen van de Zeeuwse Dag van het Paard W esterschou wen en Bruinisse komen minima tegemoet streek DINSDAG 30 JUNI 1992 1 2 gemeente brouwershaven Nipte meerderheid raad Zierikzee wil verkeer weer toelaten van onze verslaggeefster ZIERIKZEE - Mensen met een smalle beurs uit Westerschou- wen en Bruinisse kunnen vanat woensdag korting aanvragen op onder andere bibliotheek abonnementen, schoolreisjes en contributies voor sportvereni gingen. De regeling is ontworpen door Westerschouwen en overgeno men door Bruinisse. Wester schouwen had een noodfonds, maar daarvan werd weinig ge bruik gemaakt. Met de nieuwe regeling hopen de gemeenten een makkelijk hanteerbaar in strument te hebben om uitke ringsgerechtigden en mensen met een minimuminkomen te gemoet te komen in de kosten van sociale en culturele activi teiten. De kosten worden voor 75% vergoed, met een maximum van 100 gulden per gezinslid per jaar. De aanvragen moeten worden ingediend bij de intergemeente lijke sociale dienst Schouwen- Duiveland en Sint Philipsland in Zierikzee. De ISD bepaalt of het verzoek gehonoreerd moet worden en de gemeenten verzor gen de financiële afhandeling. F. Babijn, hoofd buitendienst van de ISD, rekent op zo'n vijftig aanvragen uit beide gemeenten. Hij tekent aan dat de regeling aan voorwaarden is verbonden. Uitkeringsgerechtigden met een spaarcentje hoeven bijvoor beeld niet op steun te rekenen en zo staat er nog meer in de 'kleine regeltjes' waardoor verzoeken afgewezen zullen moeten wor den. In de praktijk verwacht Ba bijn dat vooral bijstandsmoe ders met opgroeiende kinderen profijt zullen hebben van de re geling. Westerschouwen en Bruinisse zijn niet de enige gemeenten in Zeeland die een regeling kennen voor mensen die weinig geld hebben. Ook bijvoorbeeld Ka- pelle en Goes kennen een tege moetkoming. Babijn van de so ciale dienst in Zierikzee vindt het jammer dat in zijn werkge bied de regeling niet in alle ge meenten geldt. „Zo creëer je toch een beetje rechtsongelijk heid, in twee gemeenten krijg je wel korting en in de andere niet." Drankrijders aangehouden MIDDELBURG - Twee automo bilisten zijn dit weekeinde door de gemeentepolitie in Middel burg op de bon geslingerd, om dat ze met te vee drank op ach ter het stuur zaten. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd de 41-jarige J. S. uit Koudekerke betrapt. Zij had 520 microgram in haar bloed, ofwel 1,18 promil le, terwijl 220 microgram nog toegestaan is. Ze kreeg een rij verbod opgelegd. In de nacht van zaterdag op zon dag was M. J. W. uit Oost-Sou burg erbij. Hij had net te veel op (285 microgram), maar dat slok je kostte hem wel vierhonderd gulden. Geslaagd ROSMALEN - Aan de Ensaid modevakschool te Rosmalen zijn voor het vakdiploma modi- nette geslaagd: C. J. van der Lin- de-Zoutewelle, J. C. Zoutewel- le-Engels en G. Hoekstra-Wiers- ma. Mevrouw A. L. J. de Winter- Hamelink behaalde het vakdi ploma costumière. scheepvaartberichten GROTE VAART ALDABI 27 10 w Oland nr Norrko- ping; ANDROMEDA 28 te Rotter dam; CARDISSA 1/7 verw te Punta Cardon; CLAUDIA 27 vn Riga nr Hu- sum; DANIELLA 28 pass Str Bab el Mandeb nr Alexandrie; EEMS- BORG 28 40 w IJmuiden nr Rauma; JO LIND 29 190 w Sabang nr Jeddah; JO LONN 29 270 nw Okinawa nr Tai- chung; JO PALM 28 te Petit Couron- ne; MAASHAVEN 28 80 z Canarische Eil nr Amsterdam; MIGHTY SER VANTS pass Suez nr Vlissingen; MONTERREY 29 te Yokohama. NA- TICINA 12/7 verw te Tabangao; NEDLLOYD AFRICA 28 25 zo Mino- coy nr Suez; NEDLLOYD DEJIMA 29 vn Kobe nr Nagoya; NEDLLOYD MANILA 28 vn San Antonio nr Anca; NEDLLOYD NEERLANDIA 28 vn Bridgetown nr Puerto Cabello; NEDLLOYD ROSARIO 28 280 o Cooktown nr Auckland; NEDL LOYD SAN JUAN 28 185 wnw Aca- pulco nr Puerto Quetzal; NEDL LOYD ZEELANDIA 28 15 nw Texel nr Antwerpen; POLARBORG 29 15 zo Oland nr Hamina; PRINS FRE- DERIK WILLEM 29 te Freeport; PRINS JOHAN WILLEM FRISO 28 15 w Oostende nr Fawley; PRINS PHILIPS WILLEM 28 ta Wight; PRINS WILLEM VAN ORANJE 28 85 zzo Kingston nr Belize; SERICA- TA 4/7 verw te Dampier; SPRING BEAR 28 100 n Maagden Eil nr Savo- na; TINEKE 28 250 no Cartagena nr Moin; UMAQ CAYENNE 28 250 nw Finisterre nr St Malo; ZAFRA 17/7 verw te Chiba. KLEINE VAART ACHTERGRACHT 28 425 nno Bar bados nr Barranquilla; ANJELIERS GRACHT 28 45 w Nomholm nr Bang kok; ANKERGRACHT 28 10 w Tai wan nr Kwangyang, APOD Y 28 100 n Athene nr TripoliARC A 27 100 n Da- kar nr Guinee Bissau; ARCHAN- GELGRACHT 28 pass Landsend nr Rauma: ATLANTIC ICE 28 390 zo Bermuda nr Gloucester; ATLANTI- CA 28 35 n Tripoli nr Marina di Carra ra; BAKENGRACHT 29 150 no Cris tobal nr Sousse; BALTIC SUN 2/7 verw te Baltimore, BASTIAAN BROERE 28 50 w Oporto nr Lissa bon; BATAAFGRACHT 28 300 o St Johns nr Newport; BERING SEA 1/7 verw te Le Treport; BLOEM GRACHT 29 25 zzo Messina nr Ale xandrie; BONTEGRACHT 28 te Sa vannah; BROUWERSGRACHT 27 45 w Noordkaap nr Archangelsk; CONSTANCE 28 15 nw Arkona nr Ri ga; CRESTAR 29 vn Rotterdam nr Brunsbuttel; DUTCH GLORY 28 vn Rotterdam nr Bilbao; DUTCH MA RINER 27 vn Rotterdam nr Imming- ham; DUTCH MATE 27 rede Tees; DUTCH NAVIGATOR 28 pass Hull nr Sal tend; EENDRACHT 28 te Delf zijl; ENGELINA BROERE 28 35 no Cromer nr Dordrecht; FAIRMAST 28 180 ono Faial nr Vigo; HEEMS KERKGRACHT 28 6 n Schevenin- gen nr Baltic; HEERENGRACHT 28 pass Wight nr Casablanca; ICE CRYSTAL 1/7 verw te Vallvik, INA- RA 28 ta Santander; INDEPEN DENT ACCORD 28 640 o New York nr Chester; INDEPENDENT SPI RIT 29 103 zw Bishop Rock nr Ches ter; JACQUELINE BROERE 28 vn Rotterdam nr Tees; JUPITER 28 te Rotterdam; KOGGEGRACHT 29 210 zo Monrovia nr Las Palmas; KO NINGSGRACHT 29 50 nw Nouadhi- bou nr Port Gentil; LAURIER GRACHT 28 40 zw Cartagena nr Ceu- ta; LEE FRANCES 28 400 nno Para maribo nr Rotterdam; LEMMER GRACHT 28 50 n Algiers nr Gandia; MAGIC 28 40 z Flores nr Puerto Moin. MANGEN 3/7 verw te Rostock; MARE ALTUM 28 8 w Boulogne nr Tees; MARE IRATUM 28 thv Land- send nr Swansea: MARE NOVUM 29 25 no Belfast nr Grangemouth; MYS TIC 28 240 w Landsend nr Newport; NAUTIC 28 180 nw Brest nr Barry; NAYADIC 28 800 no St Vincent nr Kingstown; NEDFREEZER 27 120 no Kaap Villano nr Tunis; NORDIC 28 30 no Mar del Plata nr Port Ma- dryn; NOREN 2/7 verw te Rochester; NORTHERN EXPLORER 28 95 zw Abidjan nr Marseille; NY ANTIC 28 500 nno Barbados nr Barry, PARK- GRACHT 27 vn Moss nr Abidjan; SCHELDEBORG 29 20 no Kiel nr Delfzijl; SHELLTRANS 30 verw te Shellhaven; SKAGENBANK 29 50 o Stockholm nr Boulogne; SNOEK- GRACHT 29 25 nw Cabo Finisterre nr Ravenna; STADIONGRACHT 28 380 zo Halifax nr Liverpool; STELLA LYRA 28 rede Le Havre; STELLA PROCYON 27 25 zo Dundee nr Bel fast; SUN ISABEL 28 650 no Barba dos nr Manta; TARAS 27 40 n Sche veningen nr St Petersburg; THEO DORA 29 10 n Cherbourg nr Leixoes TINA-H 28 10 nw Trondheim nr Ar changelsk; TINGANES 28 pass Li breville nr Lome; UNDEN 1/7 verw te Kongsdal; WILMA 27 40 zw Ouessant nr Venetie; YOLANDA 28 te Rotter dam; ZEUS 29 75 zw Stavanger nr Drogheda: ZWARTEMEER 28 te Rotterdam. ONTWERP NIEUW BESTEMMINGSPLAN BROUWERSHAVEN KOM De burgemeester van Brouwershaven maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 23 van de Wet op de ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van 1 juli 1992 gedurende één maand ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp van een nieuw bestemmingsplan Brouwershaven Kom, met de daarbij behorende toelichting. Dit planontwerp heeft betrekking op een nieuw plan dat zal gelden voor het gehele gebied dat tot de kern Brouwershaven behoort. Gedurende bovengenoemde termijn, van 1 tot en met 31 juli 1992, bestaat voor een ieder de moge lijkheid schriftelijk bezwaren in te dienen tegen het ontwerp-bestemmingsplan bij de gemeente-- raad. Postbus 28,4318 ZG Brouwershaven. Brouwershaven, 30 juni 1992. De burgemeester van Brouwershaven, L. N. Labruyère De wandelaars begonnen maandag opgewekt aan de 13de avondvierdaagse in Burgh-Haamstede. foto Willem Mieras van onze verslaggever BURGH-HAAMSTEDE - De paden op, de duinen in, is een van de motto's van de dertiende jaarlijkse avondvierdaagse in Burgh-Haamstede. De organisator, de plaatselijke sportvereni ging DES, heeft bij het uitzetten van de routes ernaar gestreefd, zoveel mogelijk van de natuur in de westhoek te laten zien. Aan de start, maandagavond, verschenen 291 wandelaars. Tot. de bijzondere plekken die worden bezocht, behoren ook de' normaal niet toegankelijke Zeepeduinen. Er zijn routes uitgezet van acht en vijftien kilometer. De laatste avond, donderdag, ver zamelen de deelnemers zich bij het verzorgingstehuis Duinoord, waar zij worden opgewacht door de muzikanten van de Witte van Haemstede. Deze begeleiden de stoet vanaf 20.15 uur op weg naar de finish bij het sportveld van DFS in Burgh. Bakkersechtpaar De Regt is blij verrast met de houten tuinbank die hen door hun klanten bij hun afscheid werd geschonken. foto Willem Mieras van onze verslaggeefster Maaike van Houtëïï SCHUDDEBEURS - Zater dag konden de laatste bood schappen worden gekocht en maandag was het afrekenen geblazen bij de mensen thuis. Jaap (65) en Lena (63) de Regt uit Schuddebeurs hebben hun bakkerij annex kruideniers zaak in Schuddebeurs geslo ten. Maandagavond nam de clientèle afscheid van het to taal verraste echtpaar, dat met pensioen gaat. Het sluiten van de winkel is niet alleen een gevoelig verlies voor de bewoners van Schud debeurs, die er of alles, of al leen wat vergeten boodschap jes kochten. Ook de wijde om geving zal bakker De Regt missen. Drie of vier keer in de week kwam hij - een kwart eeuw geholpen door zijn zoon en schoondochter - aan de deur in Noordgouwe, Kerk- werve en de polder van Zierik zee. Jaap en Lena de Regt waren onmiskenbaar middenstan ders van de oude stempel. Me vrouw stond in de winkel altijd klaar. Als het moest ook na zessen, al had ze - eerlijk is eer lijk - liever dat de mensen tij dens de gewone openingsuren kwamen. Meneer, die in 1940 bij zijn va der in de zaak kwam, trof de klanten thuis. Hij wist van el ke boerderij de achterdeur te vinden, als de bewoners niet thuis waren legde hij in de schuur een gemiddelde bestel ling zelfgebakken brood neer en was de portemonnee leeg, ach, dan kon betaling wel een dagje wachten. 'tls er de laatste jaren niet leu ker op geworden, vindt De Regt. Iedereen 'jakkert en vliegt', een praatje duurt soms al te lang. De mensen stellen ook meer eisen. Had hij iets niet in zijn auto liggen, dan hoefde het ook een volgende dag niet meer. En het echtpaar ging steeds meer voelen dat de winkel op Schuddebeurs voor al heel handig was voor de ver geten boodschapjes en voor kratten - die kon de bakker wel even brengen, immers. Maar voor de rest ging ook Schuddebeurs en omtrek meer en meer naar de super markt, een verschijnsel dat De Regt weliswaar de das niet heeft omgedaan, maar wel me de heeft verhinderd dat zijn zoon de zaak zou voortzetten. De gemeente Brouwershaven heeft sinds kort een subsidie regeling voor winkels in kleine dorpen, waarvan een jonge on dernemer in Noordgouwe on langs nog zo dankbaar ge bruik heeft gemaakt. Voor de winkel in Schuddebeurs kan het geld in de gemeentekas blijven. De Regt en zijn vrouw verkopen het pand niet. Ze trekken de winkel, als alle spullen op zijn, lekker bij hun huis. Met de gemoedelijkheid mag het dan de laaste jaren wat minder gesteld zijn, het af scheidsfeest var} maandag avond was ouderwets gezellig. Heel het dorp was uitgelopen, en Con Amore uit Noordgou we bracht een serenade. Een inzamelingsactie onder de klanten had voldoende geld opgeleverd voor een Engels aandoende houten bank, waarop het beduusde echt paar reeds maandagavond even plaatsnam. van een medewerker SEROOSKERKE (W) - Tijdens de Zeeuwse Dag van het Paard, afgelopen zaterdag in Seroos- kerke, zijn diverse keuringen gehouden. Daarbij werden de volgende kampioenstitels ver deeld: Koninklijke Vereniging Het Neder- landsche Trekpaard, dagkampioen: Magda van Katalijne, eigenaar M. J. Mol. Waarde; reservekampioen: Na- tasja. eigenaar Z. A. de Buck, Oost- kapelle, erekampioen: Norma van de Linge, eigenaar A. Paauwe. Gapinge; kampioen hengstveulens. Jerom van Sluishoek, eigenaar C. Maurice, Nis- se, kampioen merrieveulens: Isabel van Driewegen, eigenaar J. de Visser, Vlissingen; kampioen jaarlingen: El vira van Noordduin, eigenaar W. Mal- jaars. Domburg. Koninklijke Vereniging Het Neder- landsche Trekpaard, afdeling Haflin- gers, kampioen veulens: Fabienne van Brunswijk, eigenaar H A. Ver donk, Nieuwdorp; dagkampioen: Monika, eigenaar P A. Karelse, Heinkenszand; reservekampioen: Ramona, eigenaar P A. Karelse; ere kampioen" Isaura. eigenaar P. A. Ka relse. Koninklijke Vereniging Het Friesch Paarden Stamboek. Friesche Paar- denkring Zeeland, dagkampioen: Sa ra van het Vogelfort, eigenaar E. E. L. Wesemael, Nieuw Namen; reserve kampioen: Ka trientje, eigenaar M, A. C. van de Eden, Wouw Het Nederlandse Welsh Pony Stam boek, jeugdkampioen sectie A: Bol ster Siri, eigenaar D. Daelemans, Puurs (B); kampioen sectie A: Hei- ma, eigenaar P. A. M. Raymakers, Oostrum; reservekampioen sectie A: Sunwillow Walensee, eigenaar D. Daelemans. jeugdkampioen sectie B: N. N eigenaar J van Belzen, Rit- them; kampioen sectie B: Carmana's Lady Springtime, eigenaar M Hoe- ke. Dussen; reservekampioen sectie B: Rietheim's Rian, eigenaar J. van Belzen; jeugdkampioen sectie D: Emmickhoven's Hannah, eigenaar A. de Later, Nieuwendijk; kampioen sectie D Emmickhoven's Daisy, ei genaar familie van de Heuvel-de La ter, Hank; jeugdkampioen sectie K: Bossetoon's Fleur, eigenaar M. San- ti, Wouwse Plantage; kampioen sec tie K: Speyksbosch Noblesse, eige naar J. van Belzen. Ritthem. Halfbloed Welsh Register, beste half bloed Welsh; Ultimate, eigenaar M. Santi, Wouwse Plantage; dagkam pioen: Carmana's Lady Springtime, eigenaar M. Hoeke, Dussen. Vereniging New Forest Pony Stam boek, jeugdkampioen Watershof Desiree, eigenaar A C. H. Zuiderwijk. Numansdorp; beste 4-jarige en oude ren met-zogende merrie Hilly's Lau ra. eigenaar mevrouw L R. de Gruy- ter, Maassluis; beste ruin: Jade's Quicksilver, eigenaar A C. H. Zuider wijk, Numansdorp Het Nederlands Shetland Pony Stamboek, jeugdkampioen: Frieda van de Houtmolen, eigenaar Oele- van de Vrie. Kloetinge; reservekam pioen: Eslie van Rietgoor, eigenaar J B Groen, Oud-Vossemeer; kam pioen 3-jarige en oudere merries: Barbara van Biesterveld, eigenaar Staatsbosbeheer, Middelburg; reser ve kampioen 3-jarige en oudere mer ries: Tonia van 't Lotteven, eigenaar Oele-van de Vrie, Kloetinge; erekam pioen Frieda van de Houtmolen Vereniging Het Fjordenpaarden Stamboek, veulenkampioen: Mar- cia, eigenaar J. H Schroevers, Veere; jeugdkampioen: Lilian, eigenaar D van Sparrentak, Koudekerke; kam pioen 3 jaar en ouder zonder predi kaat: Fimke. eigenaar gebr. Martens, 's-Heerenhoek, kampioen 3 jaar en ouder met predikaat/merries: Ilva, eigenaar F. J. Zevenbergen-Herweij- er, Strijen; reservekampioen: Flory, eigenaar F. A. Wiemans, Oost-Sou burg; dagkampioen: Ilva, eigenaar J. Zevenbergen, Strijen; reservedag- kampioen: Julio, eigenaar Bhavna d'Huij, Middelburg. Nederlandse Rijpaarden en Pony Stamboek, veulenkampioen. Lucky Lady, B. A J. Verbiest, Nieuw-Vosse- meer; kampioen 1-jarige merries: Ky- ra van Lusthof, eigenaar M. Murre, Axel; kampioen 4-jarige en oudere merries: Antoinette, eigenaar P. Smits, Zevenbergen. Poëzie, oude ansichten en Volkscultuur in Brouws museum BROUWERSHAVEN - In mu seum De vergulde garnaal in Brouwershaven is deze zomer een aantal tentoonstellingen te zien. Brouwershaven berijmd biedt een overzicht van het ver leden van het Grevelingenstad- je aan de hand van gedichten en rijmen die zijn gevonden bij in woners en in archieven. Tot en met 25 september worden eveneens prentbriefkaarten van Zeeuwse klederdrachten ten toongesteld, alsmede oude kle dingstukken en foto's. Voorts liggen in een vitrine dertig voor werpen die gevonden zijn in de Brouwse bodem. Tussen 13 juli en 8 augustus wordt Brouwers haven berijmd vervangen door vijftien panelen met afbeeldin gen van de Nederlandse volks cultuur. Ook zijn foto's van ty pisch Schouwse gebruiken te zien. De vergulde garnaal is dagelijks behalve zondag geopend tussen 9.00 en 12.00 ur en 13.15 en 16.15 uur. van onze verslaggever ZIERIKZEE - De rijrichting op de Zierikzeese Scheepstimmer dijk wordt weer in de oude si tuatie hersteld. Een nipte meer derheid in de Zierikzeese ge meenteraad, bestaande uit CDA en VVD, heeft dit maandag avond besloten. De Scheepstim merdijk wordt echter alleen opengesteld voor automobilis ten. Vrachtwagenchauffeurs dienen zoals nu het geval is van de Calandweg gebruik te ma ken om het centrum te bereiken. De PvdA en de combinatie SGP /RPF/GPV waren vóór het hand haven van de verkeersproef op de Scheepstimmerdijk. Zowel de sociaaldemocraat drs G.H. Brand als het reformatorische raadslid W.F. Sprengelmeijer waren van mening dat het ver keer zich beter door de wijk Mal ta kan banen, dan door de smal le Scheepstimmerdijk, waar de meeste inwoners niet eens een fatsoenlijke stoep voor de deur hebben. Vooral Sprengelmeijer kon het niet begrijpen dat CDA en WD van de Scheepstimmerdijk weer een belangrijke doorgangsroute naar de binnenstad wilden ma ken. Het reformatorische raads lid kan zich soms mateloos erge ren aan het machtsblok CDA- WD en stak deze ergenis gister avond dan ook niet onder stoe len of banken. In felle bewoor dingen liet hij weten dat hij nu eindelijk eens overtuigende ar gumenten van CDA en WD wil de horen. Vervolgens verbaasde Sprengel- Riolering Boeyenstraat weer hersteld ZIERIKZEE - De Schuurbeque Boeyenstraat in Zierikzee zal naar verwachting, vandaag, dinsdag, weer worden opge steld voor het verkeer. Woens dagmiddag sprong er in deze straat een rioleringsbuis, waar door er een groot gat onstond. De straat werd onmiddellijk door de gemeente afgesloten. Uit onderzoek bleek dat een ou de riolering, die nog in de grond lag, op de nieuwe riolering druk te. Hierdoor, en door het vele vrachtverkeer over de weg, is de ze buis gesprongen. Gedurende de werkzaamheden werd het verkeer omgeleid. meijer de raad door de bewoners van de Scheepstimmerdijk - sommigen waren op de publieke tribune aanwezig - op te roepen om in beroep te gaan tegen het raadsbesluit. Hij vroeg het col lege, dat eveneens uiterst ver deeld was over de kwestie, de be woners hierin te steunen. WD- fractievoorzitter J.J. Geleijnse vond de oproep onacceptabel en haalde ongekend hard uit naar Sprengelmeijer. Geleijnse kwam ook in aanva ring met burgemeester mr J.J.P.M. Asselbergs. De VVD'er Gestolen auto teruggevonden RENESSE - Aan de Rampweg in Renesse is zondag tussen 1.30 en 9.00 uur een auto gestolen. Het voertuig, eigendom van B. uit Ekelenz, werd later op de dag teruggevonden in Rotter dam. Op dezelfde dag werd aan de Rampweg een auto opengebro ken. Uit het voertuig, eigendom van S. uit Herkenrath, verdween een radiocassetterecorder. Uit de auto van H. uit Murlenbach, die aan de Hoogenboomlaan in Renesse stond, werden 's avonds een een radiocassetterecorder, versterker, videocamera, tent, slaapzak en matrassen ont vreemd. Extra subsidie voor peuterzalen Leger des Heils ZIERIKZEE - De peuterspeel zalen van het Leger des Heils in Zierikzee kunnen gewoon open blijven. De gemeenteraad van Zierikzee stemde maandag avond, met uitzondering van het WD-raadslid J.T. Bos, in met een extra subsidie van ruim 10.000 gulden voor de peuter speelzalen en het buurt- en club huiswerk van het Leger des Heils. Het leger had met sluiting van de peuterspeelzalen gedreigd, omdat het van mening was dat diverse activiteiten door de ge meente in onvoldoende mate fi nancieel werden ondersteund. Zowel het clubwerk als de peu terspeelzalen zijn immers basis voorzieningen voor Zierikzee. Vandaar dat het Leger des Heils het subsidiebedrag over 1992 had aangevochten. vond het onnodig dat de kwestie Scheepstimmerdijk in de raad werd behandeld. In de commis sievergadering over de kwestie waren de meningen weliswaar uiterst verdeeld, maar het was toen al duidelijk dat een nipte meerderheid tegen het verlen gen van de proef was, aldus Ge leijnse. Het college, dat bevoegd is om verkeersbesluiten te ne men, had na die vergadering al een harde conclusie kunnen trekken, meende hij. Bovendien stoorde Geleijnse zich er aan dat de burgemeester nadrukkelijk liet blijken dat hij de Scheep stimmerdijk rustig wilde hou den. Asselbergs reageerde geïrri teerd op de woorden van Ge leijnse; „Ik laat me niet mond dood maken. Ik ben de verant woordelijke portefeuillehouder en heb het recht, ook al ben ik een onafhankelijk bestuurder, om mijn mening kenbaar te ma ken."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1992 | | pagina 20