Wereldomroep is populair PZC radio en televisie BAHAI WERELDGODSDIENST Niet alleen vakantiegangers luisteren veel naar korte-golfzender ROBOTMAN DINSDAG 30 JUNI 1992 2 puzzel II I I I I I 1 D B E O G E S H 2 R E E U L 1 O G 3 N M E T H R O K 4 U D W E A R S K 5 A A H E R B D B 6 E N D G E O L M 7 S V K L M E A E 8 A E R E A L K L 9 K E R E N O D M 10 E C D R U 1 P N 11 P K 1 E R s O N 12 W N E O O T R E 13 R E N E W P A A 14 E R N O G M E L Streep op elke regel de letters weg, die samen het woord vor men dat overeenkomt met de omschrijving. De resterende letters vormen van boven naar beneden een citaat. 1 Bunden; 2 borstelig; 3 kenteken; 4 gat in ijs; 5 karakter: 6 kathedraal; 7 pintervoertuig; 8 eikeschors: 9 gebogen; 10 wedstrijdbeker: 11 schaakstuk; 12 Europeaan; 13 strook; 14 hemelgeest. Oplossing maandag krab tabel-o-e e-e-a-o-s 1-raadsel weg-ta Kijk vanavond om 22.15 uur naar de documen taire op Duitsland 2 (ZDF). Info: Herberdsland 7 7 Middelburg, tel. 01180- 16961 door Fred van Garderen HILVERSUM - Radio Neder land Wereldomroep wordt voor Nederlanders weer actueel. Een kwart van de Nederlandse vakantiegangers gaat gewa pend met een korte golfontvan- ger richting buitenlandse oor den om door toedoen van de We reldomroep niets te hoeven mis sen van het thuisfront. Radio Tour de France, het weer in Ne derland, nieuws op vaste tijden. Voor hen bestaat de zender dan ook alleen maar in hun vakan- tietijd. Een andere groep Nederlanders gebruikt de Wereldomroep zo het hele jaar door. Emigranten, uitgezondenen, rijksgenoten overzee, kolonisten en zendelin gen houden door middel van de korte golfzender tot in het diepst van de jungle contact met het vaderland. Maar goed dat er een Wereldomroep is. Minder bekend zijn de hoofdta ken van de Wereldomroep: het geven van een zo representatief mogelijk beeld van Nederland op velerlei gebied en het bevor deren van vreedzame internatio nale betrekkingen en samenwer king. Dagelijks wordt in zeven talen (en in totaal in negen talen) aan die taken gewerkt. Woord voerder Ed Slinger vertelt wat dat precies inhoudt: „De pro gramma's die wij uitzenden wor den gemaakt vanuit een menta liteit die voortkomt uit een plu riforme samenleving. Dat bete kent onder meer dat wij de vrij heid van informatie exporteren, want dat is nu eenmaal een han delsmerk van Nederland. Met die uitzendingen fungeren we vaak als doorbreker van een in een land heersende perscensuur. Zo is het goed voorstelbaar dat in Afrikaans land een staats greep plaatsvindt en dat de be volking op het platteland van de gang van zaken via de Wereld omroep op de hoogte wordt ge bracht." Perscensuur De negen talen (Nederlands, En gels, Spaans. Frans, Portugees, Arabisch, Indonesisch, Sranan Tongo en Papiamento) zijn niet willekeurig gekozen. Slinger: „Naast de grote talen hebben we bewust voor Arabisch, Indone sisch en Sranan Tongo (Suri naams) gekozen om zo de pers censuur te kunnen doorbreken die in die landen nu eenmaal heerst." Dat er naai' de Wereldomroep geluisterd wordt, blijkt wel uit de 140.000 reacties die er jaar lijks bij de zender binnenkomen. Slinger: „Dat zijn alle reacties, dus ook een briefje waarin ge vraagd wordt om een sticker. Maar om een indicatie te geven: op de Nederlandstalige uitzen dingen komen 40.000 reacties binnen en de rest is naar aanlei ding van de anderstalige uitzen dingen. Tijdens de Golfoorlog kregen we opvallend veel post uit de Arabische landen met de meest uiteenlopende vragen. En je moet je voorstellen dat het sturen van een brief uit zo'n land en een land in bijvoorbeeld Afri ka veel hoogdrempelige!- ligt dan wanneer wij hier in Neder land een brief sturen. Een post zegel is er relatief duurder, de Tarzan Lex Barker speelt de titelrol in Tarzan's peril, een Amerikaan se speelfilm uit 1951 van Byron Haskin. Tarzans leven komt in gevaar wanneer hij probeert te verhinderen dat wapensmokke laars twee stammen tegen elk aar opzetten. Enkele van de an dere spelers zijn Virginia Hus ton en George Macready. (BBC 2,11.00 uur) Gachette Ces messieurs de la Gachette is een Franse film uit 1969. Gabriel Pelletier zou een gelukkig mens moeten zijn. Hij is directeur van een goedlopend concern en zijn toekomst ziet er rooskleurig uit. Zijn familie bezorgt hem echter de nodige kopzorgen. Dochter Nicole is verliefd op een revolu tionair, die de zoon van een ma- fialid blijkt te zijn. Zwager Ber nard leeft maar voor één ding: vrouwen. En dan is er nog een maoïstische huishoudster. In de hoofdrollen ziet men Francis Blanche, Michel Serrault, Jean Poiret, Darry Coivl en Annie Cordy. De regie was in handen van Raoel Dax. (RTL 4,12.45 uur) Miami wild In Miami zit de politie niet alleen achter criminelen aan, maar jaagt ze ook dagelijks op ont snapte exotische dieren. Meters lange pythons, loslopende apen, krokodillen, nijlpaarden en 'huis'poema's worden uit ach tertuintjes verwijderd bij ang stige bewoners. In de documan- taire Miami wild ivordt meege- keken over de schouder van po- litie-agente Kat Kelly en twee van haar collega's. (Nederland 1, 20.25 uur) Lustobject De Franse thriller Les innocents aux mains sales uit 1974 van Claude Chabrol wil in de eerste plaats een beschouwing zijn over de vrouw als lustobject, waardoor het met de waar schijnlijkheid niet altijd zo nauw wordt genomen. Een vrouw ver moordt met behulp van haar jonge minnaar haar rijke, zieke lijke echtgenoot. De 'ideale mis daad' blijkt echter minder iva- terdicht dan verwacht. De door trapte advocaat van de vrouw weet echter alle schuld op de verdwenen minnaar af te schui ven. Maar dan loopt alles geheel anders. In de hoofdrollen ziet men onder anderen Romy Schneider, Rod Steiger en Polo Giusti. (België-Frans, 20.45 uur) Brusse Het programma 'Postema op pad' voert deze keer naar de schrijver Jan Brusse. Hij leidt Koos rond in zijn ivoonplaats GolfeJuan aan de baai van Anti bes in Zuid-Frankrijk. Ge spreksonderwerpen zijn onder meer het duurste hotel van Frankrijk, het beste restaurant vaji Cannes, de geheime wijnkel der van Brusseen de vreemde radio I I I I I I I I I I I Iili I i i i i i i i i li brievenbus is er veel verder weg." De Wereldomroep is één van de ruim honderd korte golfstations die op aarde actief zijn. Die sta tions zijn in drie categorieën op te splitsen: de regerings onaf hankelijke zenders, de regerings afhankelijke zenders en de evan gelische zenders. Slinger: „De Wereldomroep behoort tot de eerste categorie en neemt daar een middelgrote plaats in. De groten zijn BBC Worldservice, the Voice of America, de Japan se wereldomroep en de Deut sche Welle. Toch is de Neder landse Wereldomroep relatief populairder bij de bevolking van ontwikkelingslanden, omdat de uitzendingen niet puur Neder lands zijn. Met name de Deut sche Welle legt in zijn program mering heel sterk de nadruk op Duitsland. Wij doen dat niet," RADI0-1 AM 747 kHz, 402 m - FM 101.9 MHz v.a. 19.00 freq. Radio 2 KRO/NOS/VOO/VPRO/Vara Elk heel uur nieuws. 7.07 Echo-maga zine (7.30 Nws). 8.35 Kruispunt. 9.05 Dingen die gebeuren. 10.05 M/V-ma- gazine. 11.05 Schone kunsten. 12.05 Echo-magazine (12.30 Nws. 12.55 Me dedelingen t.b.v. land- en tuinbouw). 14.05 Nieuwsradio (17.30 Nws). 19.04 Sportradio. 20.04 Confrontatie. 21.04 Talk Radio 1. 22.53 De 1% regeling. 23.07 Met het oog op morgen. 0.02 For the record. 2.02 Geen tijd. 4.02 Rock Roel. 5.02-7.00 VARA's ochtendhu meur. RADIO-2 FM 87.9 MHz Romy Schneider speelt de vrouwelijke hoofdrol in de film Les inno cents aux mains sales (België-Frans, 20.45 uur) vrouw die hij ooit in zijn zwem bad aantrof. Ook zijn broers laat Brusse niet onbesproken. (RTL 4, 21.40 uur) Nunzio De Amerikaanse speelfilm Nun zio iverd in 1978 geregisseerd door Paul Williams. Nunzio is een 31-jarige geestelijk gehandi capte man die spullen rond brengt voor een plaatselijke kruidenier. Hij wordt verliefd op Michelle, maar zij vertelt hein dat ze getrouwd is. Nunzio is to taal van slag, temeer als zijn broer Jamesie hem vertelt dat hij niet iedereen gratis moet hel pen, maar er geld voor moet vra gen. Hij trekt zich nog verder te rug in zijn fantasiewereld. De be langrijkste rollen ivorden ge speeld door David Proval, Mor gana King, Joe Spinell, Vincent Russo en Jamie Alba. (RTL 4, 22.30 uur) Mr Moto Mr Moto und die Flotte is een Amerikaanse speelfilm uit 1939 van Norman Foster. Mr Moto is te gast bij Franse en Engelse ma noeuvres in de Rode Zee. Een on bekende probeert deze manoeu vres te saboteren en een crisis tussen de beide landen te force ren. Nadat zijn partner ver moord is, moet mr Moto zelf de onbekende ontmaskeren. Met onder anderen Peter Lorre, Ri- cardo Cortez en Virginia Field. (Duitsland 2, 01.20 uur) De jazz van Pete Felleman; 15.04 Het spoor terug; 16.04 Ischa; 16.53 Vrije geluiden; 17.04 Het nabije westen. 18.04 De Plantage: Boeken; 19.04 Passages, passanten; 20.04 Timboek- toe. 21.04 Music all in. 22.00-07.00 Zie Radio 1. FM 95.0 MHz Var a/NOS Elk heel uur nieuws. 6.02-24.00 VA RA's Verrukkelijke dinsdag, met om 6.02 Doorloper. 7.04 Carola op de ra dio. 9.04 Denk aan Henk. 12.04 Steen& Been show. 14.04 Twee meter de lucht in. 16.04 Happy hour. 18.04 De avondspits. 19.04 Dubbellisjes. 20.04 Vuurwerk. 21.04 Popkrant. 22.04- 24.00 Poppodium. Avro/EO/VPRO/Tros Elk heel uur nieuws. 7.04 Sugar in the morning (7.04-7.10 en 8.04-8.20 Radio journaal). 9.04 De muzikale fruit mand. 10.04 Ik zou wel eens willen weten. 10.30 Vrouw-zijn. 12.04 Lunch- time. 13.04 Tijdsein. 13.30 Als mensen veranderen. 13.54 Metterdaad hulp verlening. 14.04 De Plantage, met om 14.10 'T nut van het algemeen: 14.43 Merknamen uit tv-serie Medisch Centrum West HILVERSUM (GPD) - De Tros zal in de nieuwe afleveringen van de populaire ziekenhuisse rie Medisch Centrum West geen merknamen meer noemen van produkten. In herhalingen die de omroep eventueel uitzendt worden de merknamen verwijderd. Dat heeft financieel directeur W. Bos van de Tros meegedeeld naar aanleiding van het verbod van het Commissariaat voor de Me dia om oude afleveringen van MCW met reclame-uitingen op nieuw uit te zenden. De Tros heeft in het verleden verschillen de boetes opgelegd gekregen van het Commissariaat voor het noemen van namen van medicij nen. Dat is volgens de Mediawet verboden omdat het sluikrecla me is. Zo heeft de Tros een record boe te van 170.000 gulden, waarvan 100.000 voorwaardelijk, gekre gen voor het noemen van het slaapmiddel Loramet. De Tros vindt het noemen van medicijn- merken in een serie als Medisch Centrum West noodzakelijk voor het realiteitsgehalte van het programma. RADIO-4 FM 99.8 MHz Tros/NCRV/NOS 7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen met KPMG-bestuurder Cees van Tilburg. (8.00 Nws). 9.00 Continu klassiek. 11.00 Concertzaal: Wiener Sympho- niker. 12.30 Nieuwe klassieke cd's. 13.00 Nws. 13.04 De klassieke top 10. 13.30 Belcantorium. 16.00 Het grote werk. 17.00 Leger des Heilskwartier. 17 15 Muziek in vrije tijd. 18.00 Nws. 18.04 Muziekjournaal. 19.00 Orgel concert. 19.45 Barokmuziek. 20.00 Nws. 20.02 Holland Festival 1992. Re sidentie Orkest en Gr. Omroepkoor. 22.30-24.00 Schuim en as. RADIO-5 AM 1008 KHz, 298 n NOS/Ikon/RVU/NCRV/Teleac/KRO 6.30-6.50 Scheepvaart- en uitgebreid weerbericht. 8.30 Vroeg. 8.55 Snip pers. 9.00 Nws. 9.02 Sportief. 9.25 Wa terstanden. 9.30 De wereld in Neder land. 10.00 De wereld zingt Gods lof. 10.50 Tekst en uitleg. 11.00 Studio 55. 12.00 Nws. 12.05 Rondom het woord. 12.30 Middagpauzedienst. 12.50 Lied van de week. 13.00 Nws. 13.10 De ver dieping. 14.10 Dagvaardig. 14.30 Pronto? 15.00 Radio Vrijplaats. 16.00 Recht. 17.35 Postbus 51 radio-maga zine. 17.55 Mededelingen en schip persberichten. 18.00 Nws. 18.10 Rele vant. 18.20 Gitaresk. 18.30 Vertel me wat. 18.40 Taal en teken. 19.00 Nieuws en actualiteitenrubriek in het Turks. 19.30 Nieuws en actualitei tenrubriek in het Marokkaans en het Berbers. 20.15 Nieuws en actualitei tenrubriek in het Chinees. 20.30 Brit se en Amerikaanse literatuur. 21.00 De Kelten. 21 30 Het fantastische in de kunst. 22.00-23.00 Steden des tijds. OMROEP ZEELAND FM 101,9 MHz/97,8 MHz/93.0 MHz 12.03 Actualiteiten en achtergron den. 12.30 Het weer in de provincie. 12.35 Gast van de week, 12.55 De agenda. 16.03 Gefeliciteerd! 17.03 Ac tualiteiten en achtergronden. 17.30 Het weer in de provincie. 17.35 Vo gels, vissen en Piet Smeerpoets. 17.55 De agenda. wmÊmmÊmÊMÊÊmm NEDERLAND-1 EO/NOS 10.00 (TT) Vrouw-zijn 10.50 TV-Fruitmand 11,10 Mag ik es met je praten? 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden 16.08 Het kleine huis op de prai rie, serie 17.00 Ik ben Benjamin Ben 17.30 Tijdsein 1 18.10 EO Jongerendag '92 18.35 Blackout, spel 19.04 De blik op oneindig, docu mentaire 19.30 Voorbeeld doet volgen, re portage 19.50 Mijmeringen 20.00 (S+TT) Journaal 20.25 Miami wild, reportage 21.08 Tijdsein 2 21.43 EO Jongerendag '92 22.35 Antenne: het beslissende evenwicht 23.25 In beeld: Maarten 't Hart 23.50 Mijmeringen 23.55 (S) Journaal NEDERLAND-2 Keuls. 23.27 Museumschatten ,23.38 (S) Journaal NEDERLAND-3 NOS/VARA 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden 17.05 Verhalen van Moeder de Gans 17.14 Boes 17.25 Hier is Aubrey 17.31 (TT) De grote meneer Kak- tus show 18.00 (S) Journaal 18.16 Comedy Krakers 18.39 Daar komen de schutters 19.13 Vijf tegen vijf 19.42 Police rescue, serie 20.37 (TT) Zeg 'ns AAA 21.08 De verleiding 21.53 Achter het nieuws 22.27 Golden girls, serie 22.54 Favoriete schrijvers: Adriaan van Dis en Yvonne RTL4 .55 Nieuws en cartoons .00 Nieuws .05 The bold the beautiful .30 Nieuws .35 M.A.S.H. .05 Nieuws .10 Rad van fortuin .35 As the world turns .19 Groente- fruittip .20 Geraldo, talkshow .05 Text .45 Ces messieurs de la gachet te, film (1969) .15 The Oprah Winfrey show .05 De draagmoeder, serie .35 The bold the beautiful 00 Telekids 35 My two dads, serie 05 Loveboat, serie 18.00 Nieuws 18.20 Prijzenslag 18.50 Minispel: Scattergories 19.00 Rad van fortuin 19.30 Nieuws/weer 20.00 Spijkerhoek, serie 20.30 Hrtbingo 21.40 Postema op pad 22.30 Nunzio, film (1978) 00.05 Nieuws 00.20 Cops, serie 00.45 M.A.S.H. 01.10 The Oprah Winfrey Show 01.55 De draagmoeder 02.20 Text NOS/TELEAC 08.55 Nieuws voor doven en slechthorenden 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden 15.00 (TT) Wimbledon 18.10 Ca va 18.40 Nieuws voor doven en slechthorenden 18.45 Sesamstraat 19.00 Verhalenvertellers 19.12 Studio sport met Wimble don 20.00 (S) Journaal 20.25 (TT) Vrouwen vertellen, se rie 20.55 Let's dance: Dance Theatre of Harlem 22.00 (S) Journaal 22.15 Studio sport journaal 22.30 NOS Laat 23.00 De Spaanse erfenis 00.00 Nieuws voor doven en slechthorenden BELGIË NED-1 BRT 17.30 Boes 17.51 Duupje 17.55 Tik tak 18.00 Journaal 18.10 Mooi en meedogenloos 18.35 Avonturenbaai, jeugdserie 19.00 Buren, serie 19.22 Vakantievlinder 19.25 Lotto-winnaars, medede lingen 19.30 Journaal 20.00 De wereld van de dieren 20.30 Married with children 20.55 De Gorilla, serie 22.30 Vandaag en Sport 22.55 Tekens 23.45 Coda BELGIË NED-2 BRT KINDERNET BELGIË FRA-1 RTBF De Zweed Per Höglund trad op tijdens de EO-Jongerendag (Nederland 1, 21.43 uur) FRANKRIJK-1 07.00 Snorkels. 07.30 Pinokkio. 08.00 Tovenaar van Oz. 08.30 Blokkendoos. 09.00 Onze straat. 09.30 De verovering van de ruimte. 6.00 Les deux frères, 6.30 Mésaventu- res, 6.58 Journaal, 7.20 Intrigues, 7.50 Passions, 8,20 Télé-shopping, 8.55 Club Dorothée vacances, 11.25 Jéopar- dy, 11.55 Tournez manége, 12.30 Le juste prix, 12.55 Consumenteninfo, 13.00 Journaal en beursinfo, 13.35 Les feux de l'amour, 14.30 Cóte ouest, 15.20 Bonne Espérance, 17.05 Club Do rothée vacances, 17.40 Loin de ce mon de, 18.05 Premiers baisers, 18.30 Une familie en or, 19.00 Santé Barbara, 19.25 La roue de la fortune, 20.00 Jour naal, 20.45 Le bagarreur, 22.25 Ciel, mon mardi!,'0.20 Journaal, 0.25 Pas sions, 0.50 Reportages, 1.15 On ne vit qu'une fois, 1.40 Meublé sommaire- ment, 2.55 Chasseurs de scoop, 3.45 Nous sommes terroristes, 4,35 Muzi kaal intermezzo, 5.10 Histoires natu relles. sons, 16.15 Des chiffres et des lettres, 16.40 Vos droits au quotidien, 16.50 Gi- ga, 16.55 Sois prof et tais-tois; 17.20 Les années collége; 17.50 Le prince de Bel Air; 18.30 Magnum; 19.20 Caméra indiscrète; 20.00 Journaal; 20.50 Rai- son de plus; 22.35 Banzaï; 22.35 Debat; 23.50 Journaal; 0.05 La 25ème heure; 2.45 Caméra indiscrète; 3.00 Eve ra- conte; 3.15 Journaal; 3.30 Bouillon de culture; 4.50 La chance aux chansons; 5.35 Amour, gloire et beauté. DUITSLAND-1 TV-5 12.15 Vacaturebank. 12.30 Vendetta. 13.00 Journaal. 13.15 Le jardin extraor dinaire. 16.45 Nouba nouba. 17.35 La loi est la loi. 18.30 Married with child ren. 19.00 Ce soir. 19.22 Lotto-en joker- uitslagen. 19.30 Journaal. 20.05 Trois caravelles pour Seville. 20.45 Séries noires: de 1970 1983: Les innocents aux mains sales, film (1974). 22.45 Nieuws. 22.55 Bourse. 23.00 Théatre: La salie des profs. FRANKRIJK-2 6.00 Clip Salsita, 6.05 Falcon Crest, 6.30 Télématin, 8.30 Amoureusement vó- tre, 9.00 Amour, gloire et beauté, 9.20 Matin bonheur, 9.25 Eve raconte11.00 Nieuws, 11.25 Motus, 11.55 Pyramide, 12.25 Les mariés de l'A2, 13.00 Jour naal, 13.45 Les cinq dernières minutes, 15.15Tiercé, 15.30 La chance aux chan- 07.00 Nieuws. 07.40 Méthode Victor. 07.55 Clin d'oeil. 08.00 Canadees nieuws. 08.20 Affiches en Nieuwsflits. 08.30 Programma's uit One World Channel. 08.55 Nieuwsflits. 09.00 En- jeux: le Point. 10.00 Espace francopho ne. 10.30 Performance. 11.00 Reflets/ images d'ailleurs. 12.00 Nieuws. 12.05 La chance aux chansons. 13.00 Nieuws. 13.30 La bonne aventure. 14.00 Que la béte meure, film. 16.00 Nieuws. 16.10 Enjeux/Le point. 17.10 La cuisine de Jacques Montandon. 17.40 Méthode Victor. 18.00 Questions pour un champion. 18.30 Nieuws, Affi ches en Clin d'oeil. 19.00 Le route des vacances. 19.30 Nieuws. 20.00 Envoyé spécial. 21.00 Nieuws. 21.30 La dame de Montsoreau. 22.25 Bouillon de cul ture. 23.50 Nieuws. 00.10 Studio libre. 09.00 Tagesschau. 09.03 Das Busch- krankenhaus. 09,45 T'ai chi chuan. 10.00 Tagesschau. 10.03 Auslands- journal. 10.45 ZDF-info Gesundheit. 11.00 Tagesschau. 11.03 Mord inbe- griffen, tv-film. 12.10 (S) Die Goldene 1 - ARD-Fernsehlotterie. 12.55 Persover zicht. 13.00 Tagesschau. 13.05 ARD- Mittagsmagazin. 13.45 Wirtschafts- Telegramm. 14.00 Tagesschau. 14.02 Bildergeschichten. 14.30 Einer für alle und alle für einen. 14.55 Philipp. 15.00 Tagesschau. 15.03 Spass am Dienstag. 15.30 Geschichten vom Alltag. 16.00 Tagesschau. 16.03 (ZW) The Munsters. 16.30 (TT) Vale Tudo - Um jeden Preis. 17.00 punkt 5 - Landerreport. 17.15 Ta gesschau. 17.25 WWF-Studio. 17.35 Si mon Simon. 18.30 Hier und Heute. 18.45 Der Fahnder 20.00 (TT) Tages schau. 20.15 (TT) Liebling - Kreuzberg. 21.04 Tagesthemen-Telegramm. 21.05 Comedy Club. 21.30 Die neuen Barba ren?. 22.00 How much?. 22.30 Tages- themen. 23.00 ARD-Sport extra: Ten nis. 23.30 Geschichten aus der Heimat. 00.25 Magnum. 01.10 Tagesschau. 01.15 Zuschauen-Entspannen-Nach- denken DUITSLAND-2 Fraggles. 14.10 (OO) Minty in der Mondzeit. 14.35 Pingu. 14.40 Perso- nenbeschreibung. 15.10 Komische Leute. 16.00 Heute. 16.03 ALF. 16.25 Logo. 16.35 (00) Der kleine Sir Nicho las. 17.00 Heute. 17.10 Sport heute. 17.15 (S) Landerjournal. 17.55 (TT) Al pen-Internat. 19.00 Heute. 19.20 Fors- thaus Falkenau. 20.15 Kennzeichen D. 20.50 (TT+OO) Unser Boss ist eine Frau. 21.45 Heute-journal. 22.15 Die unbekannte Religion. 23.00 Das kleine Fernsehspiel: 66 war ein gutes Jahr für den Fremdenverkehr. 00.10 Zeugen des Jahrhunderts. 01.15 Heute. 01.20 (ZW) Mr Moto's last warning, film (1939). 02.30 Einde, RTL-PLUS ENGELAND-1 BBC 07.00 Teletekst-overzicht. 07.30 BBC Breakfast news, met om 7.30-7.55 Bu siness Breakfast. 10.05 Perfect stran gers. 10.30 Hot chefs. 11.00 Nieuws. 11.05 Playdays. 11.25 Bananaman. 11.35 Showbiz people. 12.00 Nieuws. 12.05 (TT) The flying doctors. 12.50 Travel show UK mini guides. 13.00 Nieuws. 13.05 Summer scene. 13.55 Nieuws. 14.30 (TT) Neighbours. 14.50 Wimbledon 92. 17.10 Pinocchio. 17.35 (TT) Pirates of dark water. 18.00 News- round. 18.10 (TT) Activ-8. 18.35 (TT) Neighbours. 19.00 (TT) Nieuws. 20.00 (TT) Noel's addicts. 20.30 (TT) EastEn- ders. 21.00 (TT) Just good friends. 21.30 (TT) Crime limited. 22.00 (TT) Nieuws. 22.30 (TT) Boys from the bush. 23.20 (TT) Today at Wimbledon. 00.20 More than a game. 01.10 Weerbericht. 03.15 BBC Select: Executive business club. ENGELAND-2 BBC 09.00 Zie Duitsland 1. 13.45 Die 09.00 Breakfast news. 09.15 Westmin ster. 10.00 Yesterday at Wimbledon. 11.00 (ZW) Tarzan's peril, film (1951). grams. 13.00 Wimbledon 92 (Met om 15.00 Nieuws) 16.00 Nieuws. Aansl: Westminster live. 16.50 Nieuws. 17.00 Wimbledon 92. 21.10 (TT) Black and white in colour: Television, memory, race 1936-1992. 22.00 (TT) Quantum leap. 22.50 (TT) Town Hall. 23.30 News- night. 00.15 (ZW) Black and white in colour: The colony. 00.55 Weerbericht. 01.00 Open universiteit. SUPER CHANNEL 06.00 Aktuell. 07.00 Guten Morgen Deutschland. 08.55 Owen Marshall. 09.50 The bold and beautiful. 10.15 Dr med Marcus Welby. 11.05 TicTacToe. 11.30 Familienduell. 12.00 Punkt 12. 12.20 Wie das Leben so spielt. 13.05 California Clan. 14.00 Onder voorbe houd: Wimbledon. 19.15 Explosiv - Das Magazin. 19.45 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Columbo. 22.00 Explosiv - Der heisse Stuhl. 23.00 Fern- sehfieber. 23.55 Aktuell. 00.00 Mar ried... with children. 00.30 Airwolf. 01.30 Dr med Marcus Welby. 02.30 Owen Marshall. 03.30 Airwolf. 04.30 Gute Zeiten, slechte Zeiten. 05.00 Mar ried... with children. 05.30 After hours. 05.30 Victory with Morris Cerullo. 06.00 Super shop. 06.30 Business insi ders. 07.00 Business tonight. 07.30 Eu rope reports. 08.00 ITN world news. 08.30 The mix. 09.00 Channel E. 09.30 Super shop. 10.30 The mix. 12.00 Su per shop. 12.30 Hang loose. 13.00 Ja pan business today. 13.30 Survival. 14.00 The mix. 16.00 On the air. 18.00 Wyatt Earp. 18.30 I spy. 19.30 Kansas pacific, film (1953). 21.00 Jerusalem - heaven earth. 21.30 Media Europe. 22.00 ITN news. 22.30 Europe reports. 22.45 US market wrap. 23.00 Die Drei- groschenoper, film (1963). 01.30 Super shop. 02.00 The mix all night. CNN 09.45 Newsroom. 12.30 Business mor ning. 13.30 Business day. 15.00 Larry King. 16.00 World day. 17.30 Crier and Co. 20,00 World business tonight. 21.00 The international hour. 23.00 World business tonight. 23.30 Showbiz today. 24.00 The world today. 01.00 Moneyline. 01.30 Crossfire. 02.00 Pri me news. 03.00 Larry King. 05.00 Showbiz today. MTV EUROPE 07.00 Awake on the wildside; 10.00 Paul King; 13.00 Simone; 16.00 Grea test hits; 17.00 The report; 17.15 At the movies; 17.30 News at night; 17.45 3 From 1; 18.00 Yo! Raps today; 18.30 Prime; 20.00 Dial MTV; 20.30 Most wanted; 22.00 Greatest hits; 23.00 The report; 23.15 At the movies; 23.30 News at night; 23.45 3 From 1; 00.00 Kristiane Backer; 03,00 Night videos; 07.00 Einde. EUROSPORT 9.00 EK voetbal. 10.30 Golf. 12.00 Su percross. 13.00 EK voetbal. 16.30 Ame rikaanse rodeo. 17.00 Atletiek 21.00 Road to Barcelona. 21.30 Eurosport nieuws. 22.00 Boksen. 23.30 Kickbok sen. 00.30 Eurosport Nieuws. door Jim Meddick door hlarpHnevan (iieuufoorb \Vbrkde. IK ZAL Mlt>N ££F?^T£ U£FP£ NOOT V£f?c5£TEN P£ WARMACHINEZ£ éöFM£ p£ze foro'i> a\jv Hei?iNN£eiNiS-' H£,LAAT PIE F=é7T0'<b E£N4> ZIÉN... WAT WE RA- I MEN MAPPEN WAR HEEL OFfZSCHT.' HÉ PAP, IK W££T NH WIE £P IN P£ W6HKAMP KATAU?- GLFÏ HEEFT Z.ITT6N T£ eCHeuKEN.'

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1992 | | pagina 2