Tekort Werkplaatsen valt mee 'Wanstaltig' art déco pand wordt grondig gerenoveerd PZC 'Rode kaart' voor SGP-voorzitter van Arnemuiden Aannemer: bouw Oranjeplaat staat los van sponsoring Kampioenen van de Zeeuwse Dag van het Paard Bloemenhuis Mies streek Nieuwe subsidieregeling zorgt voor negatief saldo van 460.000 gulden B0ETEVRIJ INLEVEREN UW VOORDEEL SLAGER Slagerij Nieuwenhuijse DINSDAG 30 JUNI 1992 12 van onze verslaggeefster ARNEMUIDEN - SGP-fractie- voorzitter C. Marijs kreeg tij dens de raadsvergadering in Ar nemuiden maandag de 'rode kaart' van CDA-fractievoorzit- ter M. A. Stoffels. Stoffels lucht te zijn woede over de manier waarop hij in de raadsvergade ring van mei was aangevallen terwijl hij wegens vakantie af wezig was. Marijs stelde toen de raad voor een 'motie van afkeuring' op te stellen jegens Stoffels als protest tegen diens uitlating in een in terview met deze krant. Stoffels karakteriseerde in dat interview de raadsvergaderingen in Arne muiden als 'van een verbazing wekkend laag niveau' en noem de zijn voormalige college-colle ga wethouder J. van Belzen 'ja loers' en 'kortzichtig'. De motie van Marijs vond geen goedkeu ring in de raad. De fracties oor deelden dat de uitlatingen be- discussiëerd konden worden wanneer de CDA'er er zelf bij was. Stoffels liet maandag weten dat hij via een fax op zijn vakantiea dres op de hoogte werd gesteld van de aanvallen op zijn per soon. Hij verweet de SGP een 'show op te voeren' en noemde het gedrag van het raadslid 'denigrerend'. Burgemeester H. Visser greep in toen Stoffels schermde met de teruggestorte wethouderswed- de en meldde dat daar nog geen bedankje voor was gegeven. De raadsvoorzitter verwees Marijs voor zijn reactie naar de rond vraag. In een 'persoonlijk feit' stelde Marijs dat 'een zacht ant woord grimmigheid kan afke ren'. om vervolgens te stellen dat Stoffels zich weliswaar op zijn tenen getrapt voelde, maar dat de CDA'er de wethouder en de raad op het hart getrapt had. „De SGP wil vergeven en verge ten," aldus Marijs. „Maar dat Stoffels zijn fout niet erkent, is toch een blamage." „Mijn klacht is enkel: ik was 2500 kilometer ver weg toen Ma rijs de aanval op mij opende," besloot Stoffels. van onze verslaggeefster MIDDELBURG - De Werkplaat sen Walcheren hebben over 1991 een tekort van 460.000 gulden. Dat valt achteraf nog mee: de begroting voor 1991 raamde een tekort van 640.000 gulden. Het contrast met het jaar 1990 is groot: toen liet de balans van de sociale werkvoorziening nog een overschot zien van 860.000 gulden. Dat staat'in het jaarver slag van de sociale werkvoor ziening op Walcheren. Het alge meen bestuur van de werk plaatsen keurde het verslag maandag voorlopig goed. Drankrijders aangehouden MIDDELBURG - Twee automo bilisten zijn dit weekeinde door de gemeentepolitie in Middel burg op de bon geslingerd, om dat ze met te vee drank op ach ter het stuur zaten. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd de 41-jarige J. S. uit Koudekerke betrapt. Zij had 520 microgram in haar bloed, ofwel 1,18 promil le, terwijl 220 microgram nog toegestaan is. Ze kreeg een rij verbod opgelegd. In de nacht van zaterdag op zon dag was M. J. W. uit Oost-Sou burg erbij. Hij had net tè veel op (285 microgram), maar dat slok je kostte hem wel vierhonderd gulden. Geslaagd ROSMALEN - Aan de Ensaid modevakschool te Rosmalen zijn voor het vakdiploma modi- nette geslaagd: C. J. van der Lin- de-Zoutewelle, J. C. Zoutewel- le-Engels en G. Hoekstra-Wiers- ma. Mevrouw A. L. J. de Winter- Hamelink behaalde het vakdi ploma costumière. Het gat van ruim 1.3 miljoen tussen die twee jaarresultaten wordt, behalve door groot scheepse investeringen, veroor zaakt door de verandering in de manier waarop het Rijk de sub sidie over de sociale werkplaat sen verdeelt. Die subsidie is be doeld om het gat tussen de hoge loonkosten en de geringe op brengsten van een sociale ar beidsplaats te vullen. Vorig jaar kregen de Werkplaat sen Walcheren voor 434 arbeids plaatsen subsidie, terwijl er 453 arbeidsplaatsen zijn. Die negen tien subsidieloze arbeidsplaat sen vormen samen een nadelige post van vier ton, een bedrag dat door de gemeenten op Walche ren betaald moet worden. Toch houdt het dagelijks be stuur van de werkplaatsen vast aan dat hogere aantal arbeids plaatsen. Om de simpele reden dat over twee jaar de subsidie wordt bepaald op basis van het aantal arbeidsplaatsen dat de werkplaatsen in 1991 boden. Voor dit jaar rekent de begroting Portemonnee en auto gestolen VLISSINGEN - De bewoners van een woning in de Vrijburg straat in Vlissingen missen sinds vrijdagavond een porte monnee en hun auto. Toen ze thuiskwamen, bleken inbrekers het huis van boven tot onder doorzocht te hebben. Ze waren binnengekomen door een ruit aan de zijkant in te slaan. Behalve een portemonnee na men de dieven autosleutels mee. De auto stond op dat moment voor de deur, waardoor de gedu peerden nu ook hun blauwe Vol vo 340 missen. Het kenteken is JG-58-JR. van onze ARNEMUIDEN - „Grote schrik en ergernis" voelden zowel col legeleden als raadsleden van Arnemuiden als reactie op het bericht dat de bouw van bunga lowpark Oranjeplaat verbon den kan zijn met de bereidheid van de betrokken ondernemers om de VCV Zeeland financieel van de grond te helpen. „Als ik een statenlid was, zou ik me ge chanteerd voelen," stelde PvdA-fractievoorzitter B. de Reu. De Reu stelde het college voor om in een gesprek met de stich ting Vliegveld Midden-Zeeland en een gesprek met de onderne mers van Oranjeplaat bv na drukkelijk afstand te nemen van een dergelijke verstrengeling van belangen. De andere raads fracties toonden eveneens hun bezorgdheid. Wethouder W. Be- zemer (recreatie) vertelde de raad dat hij om opheldering heeft gevraagd bij de directeur van Oranjeplaat bv, J. J. Fraan- je van bouwbedrijf Fraanje bv uit Ridderkerk. Volgens Bezemer reageerde Fraanje stomverbaasd en ont kende de bouwer bezocht te zijn door mensen van de voetbalclub met een sponsoringsverzoek. Per fax deelde het bedrijf mede 'dat Bouwbedrijf Fraanje bv uit Ridderkerk niets te maken heeft met de sponsoring van VCV Zee land. Wij betreuren de gang van zaken ten zeerste en spreken de wens uit dat met dit schrijven de verhalen de wereld uit zijn', schrijft Fraanje. Burgemeester H. Visser en wet houder Bezemer beloofden de raad niettemin om bij Oranje plaat bv te wijzen op de gevaren van een dergelijke vermenging van zaken. De realisatie van het 'levens werk' van wethouder J. van Bel zen (welzijn, gezondheid en ou- Diefstal 300 kilo slijpsel van roestvrij staal VLISSINGEN - Van het opslag terrein van een ijzerhandel aan de eerste binnenhaven in Vlis singen is het afgelopen weekend driehonderd kilo roestvrij staal- slijpsel gestolen. De politie ver moedt dat de daders het roest vrij staal in een bootje aan de ka de hebben geladen. De handels waarde van het spiraalvormige slijpsel schat de politie op onge veer een tientje per kilo. dan ook op een tekort van 7,5 ton, omdat de werkplaatsen naar 460 arbeidsplaatsen willen. De hogere rijkssubsidie in de toekomst maakt de verliezen van deze jaren goed, verwacht het dagelijks bestuur. Niettemin kijkt het bestuur van de werkplaatsen bezorgd naai de toekomst: de oplossing die de Walcherse sociale werkvoorzie ning heeft gevonden om een be tere subsidiepositie in de toe komst zeker te stellen wordt ook landelijk op grote schaal toege past. Dat betekent volgens fi nancieel economisch directeur E.G. Bakker dat het budget van het ministerie onder steeds gro tere druk komt te staan. Het ge vaar bestaat dat enkele sterke bedrijven, die nu extreem groeien, straks over de ruggen van de zwakkere sociale werk- voorzienigen hun rijksgeld bin nenhalen. Gunstig De investeringen, zoals het nieu we graveerbedrijf, dat begin dit jaar opende, de nieuwe soldeer- afdeling en verschillende reorga nisaties van andere bedrijfstak ken van de werkplaatsen begin nen zichzelf nu al terug te verdie nen, maakte directeur J. Burge meester bekend. De opbreng sten van de divisies ontwikkel den zich het eerste half jaar van 1992 'erg gunstig', meldde hij. Voor de industriële werkverban den was het aanbod van orders zelfs te groot. Voor die tak van de werkplaatsen wordt bovendien gezocht naar meer structurele projecten die de minder voor spelbare incidentele opdrachten kunnen vervangen. Ondanks de optimistische gelui den van directeur Burgemeester waarschuwden gemeentelijke vertegewoordigers in het alge meen bestuur dat de kostenstij gingen door loongroei en inves teringen wel gelijke tred moeten houden met de verbetering van het rendement van de werk plaatsen. Die verhouding wordt goed in de gaten gehouden, ver zekerde directeur Burgemees ter. Het jaarverslag van de Werk plaatsen Walcheren wordt bin nenkort aan de gemeenten op Walcheren voorgelegd. Pas daarna wordt het definitief vast gesteld door het algemeen be stuur. derenzorg), de omvorming van het verliesgevende dienstencen trum Te Mortiere tot een woon zorgcentrum voor ouderen, was voor de raad aanleiding om de wethouder, voorzitter van de werkgroep die het project ont wikkelde, uitbundig lof toe te zwaaien. Van Belzen zelf bleef voorzichtig: „Het ziet er naar uit dat het gaat lukken." Door de galerijen van de twaalf huizen in de Langstraat-vleugel van het complex wind- en water dicht af te sluiten, elektronisch te beveiligen en de doorgang van de Langstraat naai' de School straat te sluiten wordt het voor naamste bezwaar van de Arne- muidese ouderen tegen het dien stencentrum, de onveiligheid, weggenomen. In eerste instantie worden alleen de twaalf huizen in die vleugel en het dienstenge bouw van te Mortiere onder han den genomen.' Tijdens de ver bouwing, waarvoor maandag acht ton beschikbaar werd ge steld, worden de bewoners in an dere huizen in Te Mortiere on dergebracht. Pas als het project naar tevredenheid draait, wordt bekeken of de achttien huizen aan de Schoolstraat-vleugel ook allemaal of voor een deel bij het project worden aangesloten. Dat is in ieder geval wel de wens van de provincie, meldde Van Belzen. Gedeputeerde staten moeten nog hun goedkeuring over het plan uitspreken. Pas dan kun nen overeenkomsten worden ge sloten met de eigenaar van de huizen, de woningbouwvereni ging en de instanties die de me dische en maatschappelijke zorg voor de bewoners van het woon-zorg project moeten leve ren, zoals het kruiswerk, het huisteam van artsen en ver pleegkundigen van het centrum en de maatschappelijke dienst verleningsinstellingen. Ook de verpleegtehuizen Der Boede in Vlissingen en Rustenburg in Middelburg leveren voorzienin gen. Als dat geregeld is mag een ar chitect aan het werk. Toch ver wacht Van Belzen nog dit jaar te kunnen beginnen met de bouw. De SGP-fractie was ontevreden over het feit dat de nieuwe stich ting woon-zorgcentrum Te Mor tiere geen bestuursplaats heeft gereserveerd voor de kerken. De diaconiën worden in de plannen alleen betrokken bij het vrijwilli gerswerk, waarop het centrum in grote mate moet gaan steu nen. Van Belzen benadrukte dat de stichting een zo klein moge lijk bestuur wil vormen van drie tot maximaal vijf deskundigen. Radiohandel H. J. van der Meer Zonen aan de Korte Nieu wstraat voor de Tweede Wereldoorlog. foto gemeente-archief Vlissingen van onze verslaggever VLISSINGEN - Wanstaltig. Hoe komen ze erbij Lelijk. De lezers van de Vlissingsche Courant spuien in 1926 hun gal over de nieuwste architec tonische aanwinst van hun stad, de winkel annex woning van radiohandel H. J. van der Meer en Zonen. De vormge ving van het pand aan de Kor te Nieuwstraat is on-Vlis- sings, gedurfd. De ingezonden stukken in de Vlissingsche Courant getuigen ervan. An no 1992 staat het nog steeds opzienbarende gebouw op de nominatie te worden gereno veerd. Verfomfaaide gordijnen han gen voor het grote, driehoeki ge raam, waar ooit de etalage was. Het Griekse restaurant aan de Walstraat, om de hoek, heeft de winkel al jaren als op slagplaats in gebruik. In de vensterbank van het huis ernaast staan plastic bloemen. Die ver-welken in elk geval nooit. Mevrouw J. Pleij- te woont al twintig jaar in het woninkje. Ze weet niet zoveel van de historie. „D'r heeft hier naast nog een bank gezeten", is het enige. Onhandig De gemeente Vlissingen, lange tijd de onroerend goed-mag- naat van de binnenstad, heeft het pand aan het bouwkundig tekenbureau De Keuning ver kocht. „We gaan er iets moois van maken", zegt R. Willems, medewerker van het Vlis- singse bedrijf. „De buitenge vel blijft staan, 't Ziet er goed uit. De gevelindeling is wel erg onhandig. Op de eerste verdie ping zitten de raampjes veel te hoog. Dat zou niet meer kun nen met de huidige bouwvoor schriften." Radiohandelaar Van der Meer heeft niet zo op de gebruiks waarde gelet. Hij wilde blijk baar vóór alles een opmerke lijk winkelpand. De Vlissingse architect A. Dijkstra ontwierp het voor hem. Hij gaf Vlissin gen een produkt in een stijl die als art déco en Amsterdamse school teboek staat. Architect Dijkstra was een bekende in het Vlissingse. Hij tekende ook voor het inmiddels afge broken Tuinstad en 'de rooie buurt', de Verkuyl Quakke- laarstraat en omgeving tussen de Van Dishoeckstraat en Scheldestraat. Kledingzaak Een oude Vlissinger die in de Nieuwstraat zijn hondje uit laat, weet zich vrij goed te her inneren wie het winkelpand heeft gebruikt. Allereerst Van der Meer natuurlijk, de radio handelaar. Hij heeft er, meent de binnenstadbewoner, tot na de Tweede Wereldoorlog inge zeten. Een De Boer heeft er daarna een kledingzaak in ge had. Hij weet niets van een bank. ,,'t Staat sinds pakweg 1968 leeg", beweert hij. Bouwvakkers beginnen op korte termijn met de renova tie. Mevrouw Pleijte moet er tijdelijk uit. „Ik kom terug", stelt ze resoluut. „Een flat is ook niet alles". De medewer ker van het bouwkundig te kenbureau De Keuning ver wacht voldoende belangstel ling voor de winkel, die be woonbaar wordt gemaakt. „Er zijn altijd mensen die graag in een apart huis wonen. Dat merk je ook. 'Goh, je gaat dat toch niet weghalen', hebben verschillende voorbijgangers al tegen me gezegd." Het in 1926 verafschuwde art déco- pronkstuk moet eind dit jaar weer als nieuw zijn. GROTE VAART ALDABI 27 10 w Oland nr Norrko- ping; ANDROMEDA 28 te Rotter dam; CARDISSA 1/7 verw te Punta Cardon; CLAUDIA 27 vn Riga nr Hu- sum; DANIELLA 28 pass Str Bab el Mandeb nr Alexandrie; EEMS- BORG 28 40 w IJmuiden nr Rauma; JO LIND 29 190 w Sabangnr Jeddah; JO LONN 29 270 nw Okinawa nr Tai- chung; JO PALM 28 te Petit Couron- ne; MAASHAVEN 28 80 z Canarische Eil nr Amsterdam; MIGHTY SER- VANT-2 pass Suez nr Vlissingen; MONTERREY 29 te Yokohama; NA- TICINA 12/7 verw te Tabangao; NEDLLOYD AFRICA 28 25 zo Mino- coy nr Suez; NEDLLOYD DEJIMA 29 vn Kobe nr Nagoya; NEDLLOYQ MANILA 28 vn San Antonio nr Arica; NEDLLOYD NEERLANDIA 28 vn Bridgetown nr Puerto Cabello; NEDLLOYD ROSARIO 28 280 o Cooktown nr Auckland; NEDL LOYD SAN JUAN 28 185 wnw Aca- pulco nr Puerto Quetzal; NEDL LOYD ZEELANDIA 28 15 nw Texel nr Antwerpen; POLARBORG 29 15 zo Oland nr Hamina; PRINS FRE- DERIK WILLEM 29 te Freeport; PRINS JOHAN WILLEM FRISO 28 15 w Oostende nr Fawley; PRINS PHILIPS WILLEM 28 ta Wight; PRINS WILLEM VAN ORANJE 28 85 zzo Kingston nr Belize; SERICA- TA 4/7 verw te Dampier; SPRING BEAR 28 100 n Maagden Eil nr Savo- na; TINEKE 28 250 no Cartagena nr Moin, UMAQ CAYENNE 28 250 nw Finisterre nr St Malo; ZAFRA 17/7 verw te Chiba. KLEINE VAART ACHTERGRACHT 28 425 nno Bar bados nr Barranquilla; ANJELIERS GRACHT 28 45 w Nornholm nr Bang kok; ANKERGRACHT 28 10 w Tai wan nr Kwangyang; APQDY 28 100 n Athene nr Tripoli; ARCA 27 100 n Da kar nr Guinee Bissau; ARCHAN- GELGRACHT 28 pass Landsend nr Rauma; ATLANTIC ICE 28 390 zo Bermuda nr Gloucester; ATLANTI- CA 28 35 n Tripoli nr Marina di Carra ra; BAKENGRACHT '29 150 no Cris tobal nr Sousse; BALTIC SUN 2/7 verw te Baltimore, BASTIAAN BROERE 28 50 w Oporto nr Lissa bon, BATAAFGRACHT 28 300 O St Johns nr Newport; BERING SEA 1/7 verw te Le Treport; BLOEM GRACHT 29 25 zzo Messina nr Ale xandrie; BONTEGRACHT 28 te Sa vannah, BROUWERSGRACHT 27 45 w Noordkaap nr Archangelsk; CONSTANCE 28 15 nw Arkona nr Ri ga; CRESTAR 29 vn Rotterdam nr Brunsbuttel; DUTCH GLORY 28 vn Rotterdam nr Bilbao; DUTCH MA RINER 27 vn Rotterdam nr Imming- ham; DUTCH MATE 27 rede Tees; DUTCH NAVIGATOR 28 pass Hull nr Sal tend; EENDRACHT 28 te Delf zijl; ENGELINA BROERE 28 35 no Cromer nr Dordrecht; FAIRMAST 28 180 ono Faial nr Vigo; HEEMS KERKGRACHT 28 6 n Schevenin- gen nr Baltic; HEERENGRACHT 28 pass Wight nr Casablanca; ICE CRYSTAL 1/7 verw te Vallvik; INA- RA 28 ta Santander; INDEPEN DENT ACCORD 28 640 o New York nr Chester; INDEPENDENT SPI RIT 29 103 zw Bishop Rock nr Ches ter; JACQUELINE BROERE 28 vn Rotterdam nr Tees, JUPITER 28 te Rotterdam; KOGGEGRACHT 29 210 zo Monrovia nr Las Palmas; KO NINGSGRACHT 29 50 nw Nouadhi- bou nr Port Gentil; LAURIER GRACHT 28 40 zw Cartagena nr Ceu- ta; LEE FRANCES 28 400 nno Para maribo nr Rotterdam; LEMMER GRACHT 28 50 n Algiers nr Gandia; MAGIC 28 40 z Flores nr Puerto Moin; MANGEN 3/7 verw te Rostock; MARE ALTUM 28 8 w Boulogne nr Tees; MARE IRATUM 28 thv Land send nr Swansea; MARE NOVUM 29 25 no Belfast nr Grangemouth; MYS TIC 28 240 w Landsend nr Newport; NAUTIC 28 180 nw Brest nr Barry; NAYADIC 28 800 no St Vincent nr Kingstown; NEDFREEZER 27 120 no Kaap Villano nr Tunis; NORDIC 28 30 no Mar del Plata nr Port Ma- dryn; NOREN 2/7 verw te Rochester; NORTHERN EXPLORER 28 95 zw Abidjan nr Marseille; NYANTIC 28 500 nno Barbados nr Barry; PARK GRACHT 27 vn Moss nr Abidjan; SCHELDEBORG 29 20 no Kiel nr Delfzijl; SHELLTRANS 30 verw te Shellhaven; SKAGENBANK 29 50 o Stockholm nr Boulogne; SNOEK- GRACHT 29 25 nw Cabo Finisterre nr Ravenna; STADIONGRACHT 28 380 zo Halifax nr Liverpool; STELLA LYRA 28 rede Le Havre; STELLA PROCYON 27 25 zo Dundee nr Bel fast; SUN ISABEL 28 650 no Ba dos nr Manta; TARAS 27 40 n Sche veningen nr St Petersburg. THEO DORA 29 10 n Cherbourg nr Leixoes TINA-H 28 10 nw Trondheim nr Ar changelsk; TINGANES 28 pass Li breville nr Lome; UNDEN 1/7 verw te Kongsdal; WILMA 27 40 zw Ouessant nr Venetie; YOLANDA 28 te Rotter dam; ZEUS 29 75 zw Stavanger nr Drogheda; ZWARTEMEER 28 te Rotterdam. van een medewerker SEROOSKERKE (W) - Tijdens de Zeeuwse Dag van het Paard, afgelopen zaterdag in Seroos- kerke, zijn diverse keuringen gehouden. Daarbij werden de volgende kampioenstitels ver deeld: Koninklijke Vereniging Het Neder- landsche Trekpaard, dagkampioen: Magda van Katalijne, eigenaar M J Mol, Waarde; reservekampioen; Na- tasja, eigenaar Z. A. de Buck, Oost- kapelle; erekampioen: Norma van de Linge, eigenaar A. Paauwe, Gapinge; kampioen hengstveulens: Jerom van Sluishoek, eigenaar C. Maurice, Nis- se; kampioen merrieveulens: Isabel van Driewegen, eigenaar J. de Visser, Vlissingen; kampioen jaarlingen: El vira van Noordduin, eigenaar W Mal- jaars, Domburg. Koninklijke Vereniging Het Neder- landsche Trekpaard, afdeling Haflin- gers, kampioen veulens: Fabienne van Brunswijk, eigenaar H. A. Ver donk, Nieuwdorp; dagkampioen: Monika, eigenaar P. A. Karelse, Heinkenszand; reservekampioen: Ramona, eigenaar P. A, Karelse; ere kampioen' Isaura, eigenaar P. A. Ka relse. Koninklijke Vereniging Het Friesch Paarden Stamboek, Friesche Paar- denkring Zeeland, dagkampioen: Sa ra van het Vogelfort, eigenaar E.E L. Wesemael, Nieuw Namen; reserve- kampioen: Katrientje, eigenaar M. A. C. van de Eden, Wouw. Het Nederlandse Welsh Pony Stam boek, jeugdkampioen sectie A: Bol ster Siri, eigenaar D. Daelemans, Puurs (B); kampioen sectie A: Hei- ma, eigenaar P. A. M. Raymakers, Oostrum; reservekampioen sectie A: Sunwillow Walensee, eigenaar D. Daelemans; jeugdkampioen sectie B: N. N., eigenaar J. van Belzen, Rit- them; kampioen sectie B' Carmana's Lady Springtime, eigenaar M. Hoe- ke, Dussen; reservekampioen sectie B: Rietheim's Rian, eigenaar J. van Belzen; jeugdkampioen sectie D: Emmickhoven's Hannah, eigenaar A. de Later, Nieuwendijk; kampioen sectie D: Emmickhoven's Daisy, ei genaar familie van de Heuvel-de La ter, Hank; jeugdkampioen sectie K: Bossetoon's Fleur, eigenaar M San- tï, Wouwse Plantage; kampioen sec tie K: Speyksbosch Noblesse, eige naar J. van Belzen. Ritthem. Halfbloed Welsh Register, beste half bloed Welsh: Ultimate, eigenaar M. Santi, Wouwse Plantage; dagkam pioen: Carmana's Lady Springtime, eigenaar M. Hoeke, Dussen Vereniging New Forest Pony Stam boek, jeugdkampioen: Watershof Desiree, eigenaar A. C. H. Zuiderwijk, Numansdorp; beste 4-jarige en oude ren niet-zogende merrie: Hilly's Lau ra, eigenaar mevrouw L. R. de Gruy- ter, Maassluis; beste ruin: Jade's Quicksilver, eigenaar A. C. H. Zuider wijk, Numansdorp. Het Nederlands Shetland Ponj Stamboek, jeugdkampioen: Fried* van de Houtmolen, eigenaar Oele van de Vrie, Kloetinge; reservekam pioen: Eslie van Rietgoor, eigenaar J B. Groen, Oud-Vossemeer; kam pioen 3-jarige en oudere merries Barbara van Biesterveld, eigenaai Staatsbosbeheer, Middelburg; reser ve kampioen 3-jarige en oudere mer ries: Tonia van 't Lotteven, eigenaai Oele-van de Vrie, Kloetinge; erekam pioen: Frieda van de Houtmolen, Vereniging Het Fjordenpaarder Stamboek, veulenkampioen: Mar- cia, eigenaar J H. Schroevers, Veere: jeugdkampioen Lilian, eigenaar D van Sparrentak, Koudekerke; kam pioen 3 jaar en ouder zonder predi kaat: Fimke, eigenaar gebr. Martens 's-Heerenhoek; kampioen 3 jaar eri ouder met predikaat/merries: Ilva eigenaar F J Zevenbergen-Herweij- er, Strijen; reservekampioen: Flory eigenaar F. A. Wiemans, Oost-Sou burg; dagkampioen: Ilva, eigenaar J. Zevenbergen, Strijen; reservedag- kampioen: Julio, eigenaar Bhavna d'Huij, Middelburg. Nederlandse Rijpaarden en Pony Stamboek, veulenkampioen: Lucky Lady, B. A. J. Verbiest, Nieuw-Vosse- meer; kampioen 1-jarige merries: Ky- ra van Lusthof, eigenaar M. Murre, Axel; kampioen 4-jarige en oudere merries: Antoinette, eigenaar P. Smits, Zevenbergen. DOMBURG Concert Het accordeonor kest Accordeola treedt woens dag (morgen) op in De Parel in Domburg. Het concert, waai klassiek, operette en popmuziek te beluisteren is, begint om 20.0C uur. MIDDELBURG Muziekuitvoering -En sembles van de Zeeuwse Mu ziekschool geven morgen, woensdag, in de Burgerzaal van het Middelburgse stadhuis een uitvoering. Te beluisteren zijn een strijkersensemble onder lei ding van John van den Beemt, een blokfluitensemble onder lei ding van Anne-Marie de Beer, een homogeen ensemblespel on der leiding van Harry Schroe vers, een saxofoonensemble om- nder leiding van Moreno Beveri- ni en een slagwerkensemble on der leiding van Jan Anthonisse. De uitvoering begint om 19.30 uur. R TECHNISCHE BIBLIOTHEEK ZEELAND Edisonweg 4 - 4382 NW Vlissingen van boeken van de Technische Bibliotheek Zeeland in de maanden juli en augustus. Openingstijden inleveren: op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur. Edisonweg 4, Vilssingen. 1 kg gepaneerde schnitzels 12,90 2 kg kuikenbouten 7,50 1 kg kipfilet of kalkoenfilet 12,90 1 kg runderbaklappen 1 kg magere ribfappen 1 kg magere speklappen 1 kg paardebfefstuk. 1 kg zachte runderbiefstuk 1 kg rundersaucijzen 1 kg mager rundergehakt 1 kg kuikendrumsticks 1 kg varkenssaucijzen 1 kg magere hamlappen......... 1 kg magere paardenlappen 14,90 ƒ12,90 6,90 14,90 ƒ15,90 f 6,90 6,90 5,90 5,90 10,90 10,90 barbecueworst/boomstammen/ hamburgers 10 stuk 7,50 Deze aanbiedingen gelden voor woensdag, donderdag en vrijdag. Kanaalstraat 74, 01184-63091, Oost-Souburg 2 Bos Chrysanten 5,00 2 Begonia's 5,00 20 Roosjes 5,00 2 Vlijtige Liesjes 5,00 Natuurlijk bij in Vlissingen en Oost-Souburg, j

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1992 | | pagina 12