O De Rabobank verhoogt de spaarrente Rabobank SiTOTALE LEEGVERKOOR iiin'ifinnrininmra ii kortingen van 40-50-60-70-80% 10 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 30 JUNI 1992 Met grote blijdschap en dankbaarheid aan God ge ven wij kennis dat op 29 ju ni 1992 is geboren ons zoontje en broertje JACOB Dick, Nely en Mariëlle Nieuwenhuis Van Vollenhoven weg 5 4353 RH Serooskerke Tel. 01189-2491 FAMILIE BERICHTEN Met grote vreugde geven wij u kennis van de geboor te van onze zoon en broer CHR1STIAAN REYER Koos en Nicoline Bernard Middelburg, 29 juni 1992 Sprenc.klaan 3 Getrouwd KO ABRAHAMSE en ELLIE BUSTRAAN 25 juni 1992, Wilgenhoekweg 43, 4353 RC Serooskerke Voor de vele vormen van medeleven die ik van u ont ving tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en Randhof en bij thuiskomst, zeg ik u allen heel hartelijk dank. 4493 AK Kamperland, A. van Heestraat 32. Bedroefd, maar dankbaar voor het vele dat zij voor ons en anderen betekende, geven wij u ken nis dat onverwacht is overleden mijn lieve vrouw, en mijn lieve zorgzame moeder CORNELIA SUZANNA VAN DE PAREL-STEKETEE op de leeftijd van 45 jaar. Leen en Pieter van de Parel 4401 HT Yerseke, 29 juni 1992 Ericalaan 4 Corrie is opgebaard in het mortuarium van het verenigingsgebouw Molenlaan IA te Yerseke. In gang van het mortuarium via de Korte Kerk straat. Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar dinsdag 30 juni van 19.30 tot 20.00 uur en woensdag 1 juli van 16.00 tot 16.30 uur. De begrafenis zal plaatsvinden donderdag 2 juli om 10.30 uur op de algemene begraafplaats te Yerseke. Vooraf zal om 10.00 uur een korte afscheidssa- menkomst worden gehouden in het verenigings gebouw Molenlaan IA. Na de begrafenis is er in bovengenoemd gebouw nog gelegenheid de familie te condoleren. Mocht u door omstandigheden geen rouwbrief ontvangen hebben, wilt u dan deze advertentie als zodanig beschouwen. Diepbedroefd geven wij kennis van het plotseling overlijden van onze innig geliefde dochter, zuster en tante CORRIE Allen die haar gekend hebben zullen beseffen wat wij in haai- verliezen. J. B. Steketee N. Steketee-van der Have Dries en Cato Steketee Mirjam, Liza, Edith Suzan Steketee en Ingel Baayens Yerseke, 29 juni 1992. Met droefheid geven wij u kennis van het plotse ling overlijden van onze schoondochter, schoon zuster en tante CORRIE STEKETEE echtgenote van Leen van de Parel Kruiningen: P. J. van de Parel G. W. van de Parel-Houtman Goes: Leo en Corrie Janssens- van de Parel Frank, Peter Kruiningen: Ko en Patricia van de Parel- Hofkens Inge, Amber Yerseke, 29 juni 1992. Diepbedroefd zijn wij door het heengaan van on ze lieve kleindochter en nicht CORRIE VAN DE PAREL-STEKETEE Wij hielden zo veel van haar. S. Steketee-Hollestelle Ton en Dien Marteijn Yerseke, 29 juni 1992. Met droefheid geven wij kennis van het plotse ling overlijden van onze nicht CORRIE STEKETEE echtgenote van Leen van de Parel Familie Van de Parel Neven en nichten Kruiningen, 29 juni 1992. Diepbedroefd namen wij kennis van het overlij den van onze geliefde achternicht en vriendin CORRIE Wij zijn dankbaar voor de vele vriendschap die we van haar mochten ontvangen. We wensen Leen en Pieter veel sterkte in dit zware verlies. Jan en Bep Kopmels Yerseke, 29 juni 1992. Met ontroering namen wij kennis van het droeve bericht, dat plotseling is overleden onze beste vriendin CORRIE VAN DE PAREL die als mens heel veel voor ons heeft betekend. Haar te moeten missen valt ons zeer zwaar. Wij wensen Leen. Pieter en familie veel sterkte in dit voor hen zo zware verlies. Jan en Maaike Ringlever Bram en Ria Koster en kinderen. Yerseke, 29 juni 1992. Met ontsteltenis namen wij kennis van het plot seling overlijden van de vrouw van onze wieler vriend CORRIE VAN DE PAREL Ko en Marijke Peter en Trudy Wim en Atie Marius en Lenie Arie en Nellie René en Annet Heddie en Miranda Leo en Marja Marcel en Monique Yerseke, 29 juni 1992. Met verslagenheid vernamen wij het onver wachts overlijden van CORRIE VAN DE PAREL-STEKETEE Haar liefde en inzet voor ons bedrijf zullen wij nooit vergeten. Wij wensen Leen en Pieter veel sterkte met dit zware verlies. Riedijk Transport en medewerkers Kruiningen, 29 juni 1992. Voor uw blijk van medeleven en belangstelling, be toond tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve moeder, oma en omama NEELTJE FLIPSE-JOBSE betuigen wij u onze oprechte dank. Uit aller naam: Cathrien Terwoert-Maas Koudekerke, juni 1992. Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno men van het plotseling overlijden van onze buur vrouw CORRIE VAN DE PAREL-STEKETEE Ons medeleven gaat in het bijzonder uit naar. Leen, Pieter en de verdere familie. fam. Sandee fam. Van der Weele fam. Pekaar fam. Van Iwaarden fam. Van Anrooy fam. De Bel Yerseke, 29 juni 1992. Met ontroering vernamen wij dat plotseling uit ons midden is weggenomen onze fijne en opge wekte collega CORRIE VAN DE PAREL De prettige manier van samenwerking zal in onze herinnering blijven voortleven. Wij wensen Leen, Pieter en verdere familie veel sterkte in dit zware verlies. Personeel Champifri Holland B.V. Yerseke, 29 juni 1992. Met verslagenheid namen wij kennis van het plotseling overlijden van onze gewaardeerde me dewerkster CORRIE VAN DE PAREL Mede door haar ijver en volledige inzet voor ons bedrijf zullen wij een goede herinnering aan haar bewaren. We wensen Leen, Pieter en verdere familie veel sterkte toe om dit zware verlies te kunnen dra gen. Directie Champifri Holland B.V. Yerseke, 29 juni 1992. Waren wij vorige week als buren, nog gezellig bij elkaar, vandaag vernamen wij het droeve bericht over het zeer plotseling heengaan van CORRIE VAN DE PAREL Wij wensen Leen en Pieter heel veel sterkte met dit verlies. Buurtvereniging Ericalaan Yerseke, 29 juni 1992. Bedroefd dat we haar moeten missen, maar met een dankbare herinnering aan haar grote liefde en zorg voor ons delen wij u mede dat heden is overleden onze lieve vrouw en moeder WILNA JANSEN-BOSWINKEL op de leeftijd van 46 jaar. Jan, Marko en Sonja Jansen 4337 CD Middelburg, 29 juni 1992 Moerland 7 Geen bloemen Wilna is opgebaard in het rouwcentrum 'Middel burg'. Buitenhovelaan 1 te Middelburg (Dauwen- daele). Gelegenheid tot afscheid nemen vrijdag van 12.00-12.30 uur. De crematie zal plaatshebben vrijdag 3 juli om 13.00 uur in het crematorium te Middelburg. Vertrek van het rouwcentrum om 12.45 uur. Gelegenheid tot. condoleren na de crematie in de aula van het crematorium. Getroffen door het overlijden van WILNA JANSEN Geven wij uiting aan ons meeleven met onze col lega Jan Jansen, docent werktuigbouwkunde op de sector M.T.S. Wij wensen hem, zijn kinderen en familie kracht toe om dit voor hen zo zware verlies te kunnen dragen. Namens de centrale directie van het Zeeland College, de sectordirectie en het personeel van de sector M.T.S. J. Kempe. Sector-directeur. Vlissingen, 29 juni 1992. Tot onze droefheid heeft de Heere weggenomen onze geliefde, hulpvaardige neef PAULUS POLDERMAN op de leeftijd van 58 jaar. M. Steketee fam. J. Polderman-Almekinders fam. C. Looij-Schipper 's-Gravenpolder, 26 juni 1992. De Kerkeraad van de Ned. Herv. Gemeente van Hoedekenskerke heeft kennis genomen van het overlijden van de heer F. NIJSSE Dankbaar herinneren wij ons de jaren dat hij on ze gemeente diende als kerkvoogd. Namens de Kerkeraad voorzitter N. Minnee, scriba M. Paauwe. Hoedekenskerke, 27 juni 1992 Begrafenis- en Crematieverzorging OVERTOOM-GROEN S. M. OVERTOOM Rochussenstraat3, Vlissingen Telefoon 01184-13417-12772 Rouwcentrum, Van Dishoeckstraat620 Vredig en in vol vertrouwen in haar Heer en Hei land ging van ons heen mijn lieve vrouw en onze zorgzame moeder en grootmoeder MARIA LENSELINK-VAN ROON op de leeftijd van 63 jaar. Middelburg: J. S. Lenselink Ugchelen: M. C. Beekman-Lenselink H. C. Beekman Middelburg: M. J. Lindenburg-Lenselink J. J. Lindenburg Houten: J. S. Heijstek-Lenselink J. C. Heijstek Weert: A. M. Lenselink en kleinkinderen 4336 HJ Middelburg, 28 juni 1992 Prinsenlaan 49 De rouwdienst voor familie en belangstellenden zal plaatsvinden op donderdag 2 juli a.s. om 14.00 uur in de aula van de Algemene Begraafplaats, Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. De begrafenis vindt aansluitend plaats. Na afloop van de begrafenisplechtigheid is er ge legenheid de familie te condoleren in de condo léanceruimte van de begraafplaats. Liever geen bezoek aan huis. Vertrek vanaf het rouwcentrum te Middelburg, Buitenhovelaan 1 om plm. 13.40 uur. Zij die bij vergetelheid geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Onze lieve, dappere zuster, schoonzuster en tan te MARIA LENSELINK-VAN ROON is, na jarenlange ziekte, op de leeftijd van 63 jaar van ons heengegaan. Oosterzee: C. van Roon M. E. van Roon-Postma Middelburg: T. van Gelder-van Roon L. F. van Gelder Middelburg: H. de Bruin-van Roon C. A. de Bruin West-Terschelling: M. de Hek-van Roon H. de Hek Dreischor: M. van Roon W. G. M. van Roon-Elshof Middelburg: J. van Roon Amersfoort: C. van Diermen-van Roon W. van Diermen - Heeze: L. Pool-van Roon W. R. Pool Ritthem: L. J. Allaart-van Roon P. C. Allaart Nichten en neven. Middelburg, 28 juni 1992. Heden overleed onze beste schoonzuster, me vrouw M. LENSELINK-VAN ROON Vlissingen: H. W. Lenselink M. S. Lenselink-Leenhouts Middelburg: A. Lenselink J. J. Lenselink-Blokpoel Middelburg, 28 juni 1992. Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze buurvrouw RIE LENSELINK We zullen haar erg missen. Richard, Hanneke, Paul en René In plaats van kaarten Heden is tot onze grote droefheid van ons heenge gaan, onze lieve en zorgzame echtgenoot, vader, opa en broer JAN DE JONGE Geboren te Ovezande, 18 oktober 1926. Overleden te Tilburg, 28 juni 1992. A. de Jonge-Schenkels en kinderen Broers en zussen: Janna Lau en Tootje Maatje Bas en Marga 5042 NV Tilburg, Tobias-Asserlaan 138 De begrafenis zal plaatsvinden te Tilburg, woens dag 1 juli 's morgens om 11.00 uur. GRAFMONUMENTEN Tel. 011S7-M36 TH. BLOOS AFWEZIG VAN 6 tot 20 juli WAARNEMING: At/mK dokter Bergen Lt/mZ dokter Kapteijn en Wattel m.i.v. 1 juli 1992 Rabobank Rendement Rekening tot 5.000- 5.000,--/10.000,- 10.000,--ƒ25.000- vanaf 25.000 - 2,5 6,0 7,5 8,0 Zodra het tegoed een saldogrens overschrijdt, wordt het hogere rentepercentage vergoed over het gehele saldo. wijzigingen voorbehouden „Want de mens gaat naar zijn Eeuwig huis" Prediker 12:5 Heden overleed onze geliefde zuster, schoonzus ter en tante LOURINA DE WITTE op de leeftijd van 66 jaar. Westkapelle: J. L. de Witte D. de Witte-de Witte A. de Witte-Minderhoud J. de Witte-Minderhoud P. Westerbeke-de Witte S. Westerbeke W. de Witte Neven en nichten 4361 BG Westkapelle, 28 juni 1992 Koestraat 43 De begrafenis vanuit het Hervormd Jeugdge- bouw zal D.V. plaatshebben op donderdag 2 juli a.s. om 12.15 uur op de begraafplaats te Westka pelle. Na de begrafenis is er gelegenheid de familie te condoleren in het Hervormd Jeugdgebouw. Na een vriendschap van 33 jaar, hebben wij af scheid moeten nemen van onze goede vriend ZEGER CORNELIS Wij hebben veel aan hem te danken. Zo leerde hij ons vissen met een sleepnet, stond hij altijd met raad en daad voor ons klaar, liet hij ons vol trots proeven van zijn nieuwe oogst en volgde hij be langstellend hoe onze kinderen opgroeiden. Met hem en Suze brachten we talloze gezellige uren door. Het afscheid bij zijn ziekbed deed ons pijn in het hart. Hij was een mens om nooit meer te vergeten. Wij wensen Suze, Piet, Marijke, Isabel en Carlo sterkte bij hun verdriet. Nieuwvliet-Tilburg: de familie Poppelaars Bedroefd, maar dankbaar dat een verder lijden hem is bespaard, geven wij kennis dat nog vrij onverwachts is overleden mijn geliefde man, on ze zorgzame vader en liefste opa JOHANNES ARNOLDUS KONINGSTEIN in de leeftijd van 75 jaar. Vlissingen: A. M. Koningstein-Prince Assendelft: A. J. Koningstem T. Koningstein-Lillo Krommenie: Carlita en Marco Wormerveer: José 4382 LZ Vlissingen, 29 juni 1992 Scheldestraat 92 De overledene is opgebaard in het rouwcentrum Overtoom-Groen, Van Dishoeckstraat 620 te Vlissingen. De crematieplechtigheid zal plaatshebben vrij dag 3 juli a.s. om 12.00 uur in het crematorium, Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Na de plechtigheid is er gelegenheid de familie te condoleren in het rouwcentrum te Vlissingen. Vertrek van het rouwcentrum om 11.30 uur. Heden overleed na een langdurig lijden onze bes te zwager JOHANNES ARNOLDUS KONINGSTEIN D. Sturm-Prince H. M. Schotman Vlissingen, 29 juni 1992. Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van JHR. MR. D. VAN DOORN Gedurende tientallen jaren hebben wij hem in za kelijke en privécontacten leren kennen en waar deren. Wij houden in dankbare herinnering alles wat hij voor ons heeft betekend Ons medeleven gaat uit naar de familie. Koudekerke: I. Joziasse J. Joziasse-Verhage D. Joziasse N. P. Joziasse-Wisse Vlissingen: W. Joziasse N. Joziasse-Jasperse Koudekerke, 27 juni 1992. Heden overleed in het Diaconessenhuis te Lei den, na een dapper doorstane ziekte, onze nicht en achternicht CORNELIA HUIJSMAN geboren 26 augustus 1910 te Grijpskerke (Z.) Uit aller naam: E. Boone-Verhage Wassenaar, 26 juni 1992 Correspondentieadressen: F. Beenen exc.test., Kuyperweg 25 2241 LL Wassenaar E. Boone-Verhage, Valkenburgstraat 9 4365 AD Meliskerke De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op woensdag 1 juli a.s. om 15.30 uur in het cremato rium 'RhijnhofLaan te Rhijnhof (ingang Haag se Schouwweg) te Leiden. In de aula van het crematorium zal een woord van troost en bemoediging uit het Evangelie wor den gesproken door ds. A. Vos uit Eemnes. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condole ren in de ontvangkamer van het crematorium. Met droefheid geven wij u kennis van het toch nog onverwachts overlijden van onze lieve moe der, schoonmoeder en oma PAULINA JOHANNA DOBBELAAR-DE NOOIJER weduwe van Johan George Dobbelaar op de leeftijd van 84 jaar. Han en Wilma Angela en Danny Viona en Eric Lyon en Joke Enoin Oost-Souburg, 29 juni 1992 'De Zoute Viever' Correspondentieadres: Iepenstraat 22, 4388 PM Oost-Souburg De overledene is opgebaard in het rouwcentrum 'De Voorzorg', Industrieweg 20 te Vlissingen, al waar geen bezoek. De crematie zal plaatshebben donderdag 2 juli om 10.00 uur in het crematorium te Middelburg. Vertrek van het rouwcentrum om 9.30 uur. Gelegenheid tot condoleren na de crematie in de aula van het crematorium. Bedroefd, maar dankbaar dat hij voor verder lij den gespaard is gebleven, geven wij kennis van het overlijden van onze vader, opa en oude opa ADRIAAN TILROE weduwnaar van Maria Walrave op de leeftijd van 85 jaar. Rijswijk: Tineke Tilroe Vrouwenpolder: Henk en Nel Tilroe-Kempe Carine en Sjaak Yara,Jorden Mariëtte en Aad Armaris en Maaike Geraldine 4354 AB Vrouwenpolder, 27 juni 1992 Dorpsdijk 59 De overledene is thuis opgebaard. De dienst van Woord en Gebed, waarin zal voor gaan ds. J. Lukasse zal worden gehouden op don derdag 2 juli om 13.00 uur in de Ned. Herv. Kerk te Vrouwenpolder waarna de begrafenis zal plaats hebben om plm. 14.00 urn- op de algemene be graafplaats te Vrouwenpolder. Op 27 juni is overleden mijn broer en oom ADRIAAN TILROE op de leeftijd van 85 jaar. M. Marijs-Tilroe en kinderen Vrouwenpolder. Na de vele blijken van medeleven die wij mochten ont vangen na het overlijden van mijn geliefde man, onze zorgzame vader, groot- en overgrootvader FOORT WILLEM DE SCHIPPER betuigen wij u onze hartelijke dank. E. C. de Schipper-van Schaik Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Krabbendijke, juni 1992. Alle CASIO HORLOGES SPORTS - HARTSLAG BARO. etc. 30% KORTING V.A. 17,50 L.C.D. Alle SEIKO Dames - Herenhorloges 35% KORTING Vele mode-modellen met lederen band of doublé modellen. Ook alle sportchronographen. Reeds v.a. 129,- een echte Seiko OOK LASSALE' Alle CITIZEN Horloges nu 25% KORTING Vele fraaie dames- en herenhorloges. Reeds v.a. 79,-. Vele sportchronographen 40-50% KORTINGI Oók de allermooisten Nu alle dameshorloges met doublé band en Danish design van Garonne... uitzoeken... 325.-2*0.- 27%>,- 28Ó,- Dy,50 Mét garantie. Ook veel Lorus horloges met grote kortingen. Vele aanbiedingen Pulsar horloges! VERDER VEEL ÉÉN MALIGE KOOPJES VOOR SUPERPRIJSJES! GOUDEN DAMES- EN HERENHORLOGESj MET GOUDEN BAND... 30-40% VOORDEEL Topklasse dameshorloges v.a. 695,- Herenhorloges .a. 1950,- ;WIJ GAAN VERHUIZEN NAAR BADHUISSTRAAT 2-4' BRILJANT DAMESRINGETJEJ 39,50 Sint Jacobspassage 12. 01184-19834 Sint Jacobspassage 28 01184-13635 VLISSINGEN 's Maandags gesloten

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1992 | | pagina 10