'ROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VN baas op vliegveld Sarajevo Minister Kok vindt extra bezuinigingen niet nodig m kleintjes Veiligheidsraad stuurt extra troepen ter beveiliging hulpvluchten President Algerije vermoord Cadeau Michael Jackson voor ziekenhuis Risicovol bezoek aan Belfast 15 Ontwerp-programma voor kabinet-Rabin opzettelijk vaag Kans op onweer Warm en geleidelijk meer bewolking. In de middag kans op een onweersbui met windstoten. De maximumtempe ratuur is 29 graden. 235e jaargang no. 152 l- Dinsdag 30 juni 1992 I Opgave advertenties per telefoon: 01184-84321 Postbus 18, 4380 van onze correspondenten oie in WASHINGTON/SARAJEVO - ide De vlag van de Verenigde Na ties wappert sinds maandag- avond op het vliegveld van Sa- rajevo, dat kort tevoren was rd- ontruimd door de Servische de troepen. Enkele uren daarna is al een Frans vrachtvliegtuig niet zes ton medicijnen en an- dere hulpgoederen op de lucht haven geland. Zowel de Ser viërs als de verdedigers van Sa rajevo zijn verder begonnen hun zware artillerie onder VN- toezicht te plaatsen. De Veiligheidsraad heeft maan dag 1000 man Canadese vredes troepen opdracht gegeven naar het vliegveld van de Bosnische hoofdstad Serajevo te vertrek ken. De eenheden moeten er voor zorgen dat vliegtuigen met hulp voor de hongerende bevol king van de stad veilig kunnen landen. Als de troepen zouden worden aangevallen door Servische of andere milities, dan zal dat in ternationale militaire actie ten gevolge hebben, aldus secretaris -generaal Boutros Ghali van de Verenigde Naties (VN), op wiens initiatief de vredestroepen wor den gestuurd. Vrijdagavond gaf de Veiligheidsraad de Serviërs 48 uur om zich terug te trekken uit de buurt van het vliegveld. Wachten De Canadese troepen zijn nu nog gestationeerd in Kroatië. Zij zul len zo snel als dat kan. mogelijk al vandaag (dinsdag), naar Bos- nie-Hercegovina afreizen, zo be sloot de Veiligheidsraad una niem. De secretaris-generaal deed via de Veiligheidsraad aan alle lan den die humanitaire vluchten naar Serajevo willen sturen, een oproep daarmee te wachten tot een corridor naar en rond het vliegveld veilig is en alle zware wapens onder controle van de VN-troepen staan. Dat zal en kele dagen duren, zo zei hij. Imiddels zijn meer Franse toe stellen onderweg, die vandaag in Waarschuwing voor ernstige smogvorming BILTHOVEN (ANP) - Het Rijks instituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) ver wacht voor vandaag in bijna het hele land ernstige smogvor ming. Mensen in de buitenlucht krijgen het advies zich niet te veel in te spannen. Alleen in Noord-Nederland is de lucht verontreiniging minder ern- stig. Smog kan tot benauwdheid. hoesten en hoofdpijn leiden, met name bij mensen met ziekten aan de luchtwegen of bij mensen die gevoelig zijn voor luchtver- ontreiniging. Smog ontstaat ten gevolge van verhoogde concentraties ozon in de lucht. De ozon wordt vooral Ibij mooi weer gevormd en is het jresultaat van de uitstoot van istikstofoxyden en vluchtige or- jganische stoffen door industrie len verkeer. Volgens het RIVM ikomt verreweg de meeste ozon |uit het buitenland. Slechts tien jtot dertig procent is afkomstig van binnenlandse bronnen. Volgens het RIVM was maandag fin heel Nederland sprake van matige smogvorming. ■■HM ALGIERS - De waarnemend president van Algerije, Moham med Boudiaf, is maandagoch tend door een lid van de veilig heidstroepen doodgeschoten. Boudiaf (73) bracht een bezoek aan de Oostalgerijnse kuststad Annaba, waar hij een cultureel centrum zou openen. Een veer tigtal omstanders, onder wie de minister van industrie en drie lokale autoriteiten, raakten bij de aanslag gewond. De dader van de aanslag is volgens de Al gerijnse tv gearresteerd. Het Al gerijnse persbureau APS meld de eerder dat lijfwachten hem onmiddellijk hadden doodge schoten. Boudiaf werd gedood toen hij een toespraak wilde beginnen. Eerst gooide een lid van de vei ligheidstroepen een handgra naat naar het podium. Vervol gens schoot hij zijn mitrailleur leeg op Boudiaf. die in hoofd en ischouder werd geraakt. In de verwarring die hierop uitbrak, wierp de dader opnieuw een handgranaat en probeerde daar na te vluchten. Aangenomen (wordt dat de dader sympathi seert met het verboden Islamis- tisch Reddingsfront, het FIS. De zeven leiders daarvan zitten in de gevangenis. Onmiddellijk nadat de aanslag door de Algerijnse televisie en 'radio bekend was gemaakt, re den overal in het land de tanks weer door de straten. Maar de dood van de president verwekte •nauwelijks beroering. In de wij ken van Algiers, waar het FIS over grote aanhang beschikt, ■werd de dood van Boudiaf als .een teken van boven be schouwd: „God straft terroris ten en tirannen", riepen de FIS- aanhangers. De nu uit vier leden bestaande Hoge Staatsraad ging ook direct .in spoedberaad, terwijl televise en radio verzen uit de koran uit zonden. De Staatsraad kondig- ;de een officiële rouwperiode van 'zeven dagen af. Wie de raad als 'opvolger van Boudiaf zal aanwij zen. is nog niet bekend. Boudiaf keerde in januari van dit jaar na een ballingschap van 27 jaar in Algerije terug om de 'leiding op zich te nemen van de Hoge Staatsraad. Deze werd idoor het leger en premier Gozali 'in het leven geroepen, toen pre sident Chadli Benjedid in ja nuari onverwacht aftrad. In juni vorig jaar greep het leger jin toen het FIS bij de eerste vrije j parlementsverkiezingen sinds 'de onafhankelijkheid een ruime jmeerderheid dreigde te halen. Zie ook pagina 4 Michael Jackson met één van de patiëntjes. ROTTERDAM (GPD) - Zou Michael Jack son dan toch een Feyenoorder zijn? In elk geval presenteerde de Amerikaanse pop ster zich gistermiddag in het Sophia Kin derziekenhuis als iemand die het credo Geen woorden maar daden huldigt. Zon der enige mondelinge toelichting maakte Jackson, die vanavond en morgenavond in de Kuip optreedt, met het onthullen van een kolossale cheque het ziekenhuis honderdduizend gulden rijker. Dat bedrag, aangeboden door de Neder landse vestiging van zijn hoofdsponsor Pepsi-Cola, is bestemd voor een Michael Jackson Speelkamer in de volgend jaar te openen nieuwbouw naast het Dijkzigt Zie kenhuis. Michael Jackson werd op de zonovergo ten binnenplaats .van het ziekenhuis ver welkomd door enkele honderden patien tjes, hun ouders (vooral moeders), nieuws gierige personeelsleden, tientallen jour nalisten, fotografen en ceremoniemeester Hennie Huisman. De laatste (in de hoeda nigheid van kindervriend) was ingehuurd om voor de nodige sfeer te zorgen en greep daartoe terug op 'Reach Out And Touch' van Diana Ross dat voor de komst van de eregast nog even en masse werd ingestu deerd. Wellicht tot ongenoegen van de frisdrankbrigade waagde Huisman zich daarbij ook nog aan enkele grapjes over Wacko Jacko's neus, zijn opvallende bleekheid en zijn heftige afkeer van het schudden van handen. Met die laatste ei genaardigheid werd wel degelijk rekening gehouden, want zelfs Sophia-woordvoer- der mr W. A. Tiedemann waagde het na foto Hans Steinmeier/ANP zijn dankwoord en het aanreiken van twee beeldjes ('Sophietjes') niet om ook nog zijn hand richting Jackson uit te steken. Het zwaai- bewaakte popfenomeen was te genover de naar hem toegesnelde kinde ren niet zo eenkennig: de kleinste nam hij zelfs even op zijn arm. Tot meer openbare actie liet Jackson zich niet bewegen, waardoor ook televisieverslaggeefster Yvonne Habets met al haar presentjes bleef staan. Nadat hij zich tijdens het af draaien van 'Heal The World' (ook de naam van zijn op kinderen gerichte hulp fonds) weer achter het gordijn was geglipt maakte Michael Jackson nog wel een rondgang door het ziekenhuis, waarbij hij een aantal kinderen de dag van hun leven bezorgde door een praatje met hen te ma ken. DEN HAAG (ANP/GPD) - Het vinden van extra geld om de le rarensalarissen te verhogen en het aantal cellen uit te breiden is voorlopig het voornaamste knelpunt in het overleg over de begroting voor 1993, waarmee het kabinet vandaag begint. Ook een aantal dreigende finan ciële tegenvallers, onder meer bij de opvang van asielzoekers, vormt een probleem. Extra be zuinigingen zijn echter niet no dig. De eerder afgesproken om buigingen van 1,4 miljard gul den plus het deels inleveren van de prijscompensatie door de mi nisteries (500 miljoen gulden) zijn genoeg. Dat. blijkt uit de ..hangpunten- brief' die minister Kok (finan ciën) maandag aan zijn collega's heeft gestuurd. Dit vertrouwelij ke stuk geeft aan welke zaken volgens Kok nog om een oplos sing vragen in de begrotingsdis cussie. Over de koopkracht wordt pas in augustus de knoop doorge hakt. De tegenvallers op het ge bied van de sociale zekerheid van circa 1.7 miljard komen eerst in het najaar aan de orde. Volgens de brief is er geen moge lijkheid om nog extra te bezuini gen. Ook is er geen ruimte om nieuwe wensen te honoreren. Voor zover die wensen er zijn moeten de ministers die op hun eigen begroting financieren. De belangrijkste claims zijn afkom stig van de ministers Ritzen (on derwijs) en Hirsch Ballin (justi tie). Ritzen wil enkele honderden miljoenen om de lerarensalari- sen te verhogen. Aanvankelijk zag het er naar uit dat hij hier voor meevallers op zijn begro ting van in totaal 200 miljoen li i* BELFAST - De Prinses van Wales bezocht gisteren Belfast. Haar optreden in de Noordierse hoofdstad was niet zonder risico. Het had een verrassingsbezoek moeten zijn, maar de trip naar de met veel geweld belaste regio was uitgelekt. foto Tim Ockenden/Reuter Sarajevo worden verwacht, ter wijl ook Engeland dit weekend liet weten mee te willen werken aan de luchtbrug. Het grote punt wordt de verde ling van de goederen. De Ser viërs mogen zich rond het vlieg veld hebben teruggetrokken, de belegering van Sarajevo is daar mee nog niet ten einde. Ook maandag explodeerde een gra naat in het centrum van de stad op een moment dat burgers, ge bruik makend van een pauze in de gevechten, de straat op waren gegaan om levensmiddelen in te slaan. De moslims en Kroaten lijken zich voor te bereiden op een beslissende slag rond de stad. Demonstratie Terwijl ook elders uit Bosnië maandag hevige gevechten wer den gemeld, ging in Belgrado een demonstratie voor het aftre den van de Servische president Milosevic zijn tweede dag in. De opkomst was aanzienlijk lager dan zondag, toen zo'n honderd duizend mensen aanwezig wa ren. Slechts enkele duizenden verzamelden zich voor het fede rale parlement. Milosevic denkt er voorlopig overigens niet over zijn ambt neer te leggen, zei hij maandag in een gesprek met de oppositie coalitie Depos. Maar hij is wel bereid tot de organisatie van verkiezingen of een referendum om de Serviërs te vragen of zij hem nog steeds als president wensen. Na afloop van het gesprek met Milosevic verklaarde Depos- woordvoerder Vladeta Jankovic dat de oppositie teleurgesteld was over de uitkomst. Maar des ondanks meende hij dat een kleine opening in de standpun ten te bespeuren. (Advertentie) I REPARATIE 1 KOEL- EN VRIES APPARATUUR l*-e.s] I GOES - TERNEUZEN Kok geeft ministers wat meer vrijheid DEN HAAG (GPD) - De minis ters krijgen van minister Kok (financien) meer vrijheid bij hun uitgaven en inkomsten. Dit blijkt uit een nota die de be windsman aan de Kamer heeft gezonden. De wijzigingen gaan, indien mogelijk, op 1 januari 1993 in, anders in 1994. Kok komt de collega-bewinds lieden op drie punten tegemoet. Ten eerste mogen ministers hun begroting met 0.25 procent on der- of overschrijden (voor de he le rijksoverheid een bedrag van maximaal 1 miljard gulden Nu maken veel ministers in de laat ste maanden van een jaar nog onnodig geld op. omdat ze het anders aan Kok terug moeten geven. Of ze moeten afspraken maken, omdat het geld juist op kon gebruiken. Dit weekeinde werd echter bekend dat Ritzen slot zie pagina 3 kolom 7 Kunstmest De Nederlandse kunstmestin dustrie zit in een diep dal. Een stagnerende wereldmarkt, con currentie uit goedkopere landen en toenemende milieu-perikelen dwingen de vijf producenten van kunstmest in ons larid lot maatregelen. De FNV vreest dat 7ta een koude sanering in Ne derland maar tivee kunstmest-producen- A ten resteren. T1 Paspoorten Sinds kort beschikt de Konink lijke Marechaussee in Vlissin- gen over een computersysteem dat valse paspoorten veel siiel- ler opspoort dan met het blote oog gedaan kan ivorden. De computer vergelijkt tot in de kleinste details het echte document ?net A het vervalste. Wimbledon Op het hete Wimbledon had McEnroe voldoende slagen ach ter de hand om Olsjovski te on derbreken. 7-5 6-3 7-6 <12-10). Lendl haakte tegen Ivanisevic in de vierde set af met een rug blessure. Seles speelt in de kwartfinale tegen Na thalie Tauziat (foto), die van Frazier won. Radio en tv: 2; Binnen- en Buitenland: 3, 5 en 7; Opinie en achtergrond: 4; Financiën en economie: 6; Provincie: 9, 11 en 13; Sport: 14 en 15 van onze correspondent TEL AVIV - Een commissie van de Arbeiderspartij, die de Israë lische verkiezingen heeft ge wonnen, heeft een ontwerp-re- geringsprogramma opgesteld dat onder meer voorziet in een bevriezing van de bouw van ne derzettingen in het grootste deel van de bezette gebieden. Jitschak Rabin van de Arbei derspartij. de gedoodverfde pre mier, wil regeren met de links/li berale Meretz-combinatie, een of twee ultra-orthodox reli gieuze partijen en de rechtse Tsomet. Op speciaal verzoek van Rabin is de bewoording van het ontwerp-regeringsprogram- ma zo vaag mogelijk gehouden. De rechtse Tsomet, die bij de parlementsverkiezing van vo rige week van twee naar acht ze tels ging. voelt niets voor een be vriezing van de nederzettingen- bouw en voor onderhandelingen over Palestijnse autonomie. Me- retz wil juist een totale bouw- stop, met Oost-Jeruzalem als enige uitzondering. Maar de verwachting is dat Tso- met-leider en oud-stafchef Ra fael Eitan bereid is toe te treden als zijn fractie vrijheid van stem men krijgt in de Knesset en als Rabin belooft dat er een referen dum zal worden gehouden voor Israël grondgebied opgeeft. Me- retz heeft laten weten geen be zwaar te hebben tegen een toe treding van Tsomet als Eitan met het regeringsprogramma kan leven. Onderminister Benjamin Neta nyahu gaat een gooi doen naar het leiderschap van de Israëli sche Likud-partij. Hij heeft dat maandag bekendgemaakt. De Likud kiest later dit jaar een op volger voor de huidige leider. Jit schak Shamir. Naast Netanyahu zijn ook Ariel Sharon, David Le vy en Benjamin Begin kandida ten. Ten tweede mogen ministers 'sparen': geld dat zij op bepaalde posten overhouden hoeft niet meer terug in de schatkist. Ten derde kunnen over bepaalde be grotingsartikelen budget-af spraken worden gemaakt. Mee- en tegenvallers worden dan een zaak van de betrokken minister. Kok heeft verder besloten dat departementen 'agentschap pen' kunnen oprichten. Dat zijn rijksdiensten die niet verzelf standigd kunnen worden, maar die wel een zo groot mogelijke vrijheid krijgen, ook in finan ciële zin. Bomexplosies op Filipijnen MANILA (REUTER) - In Manila zijn gisteren vier bommen ont ploft enkele uren voordat Fidel Ramos beëdigd zou worden tot president van de Filipijnen. Dit heeft de politie bekendge maakt. De bommen beschadigden drie bankgebouwen en een spoor wegstation. Er is geen melding gemaakt van slachtoffers. Er heeft zich nog geen groep ver antwoordelijk gesteld voor de nachtelijke bomexplosies. Ramos, die op 11 mei de presi dentsverkiezingen won, wordt later op de dag in een park in Ma nila beëdigd tot de achtste presi dent van de Filipijnen. Hij is de opvolger van Corazon (Cory) Aquino. Ik wil de PZC vier weken lang voor f 12,50 éénmalig binnen 6 maanden Handtekening: In envelop zonder postzegel opsturen naar: PZC, Atdeling abonnementen Antwoordnummer 123 4380 VB Vlissingen Bellen gaat sneller: 01184-84216

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1992 | | pagina 1